Ekonomistyrning, OPUS 150604

HÖGSKOLAN I BORÅS
EKONOMISTYRNING (OPUS)
7,5 Högskolepoäng
Provmoment: Tentamen
Ladokkod: 11ES00
Tentamen ges för: OPUS
Namn: …………………………………………………………………………..
Personnummer: ………………………………………………………………..
Alternativt
Kod: ……………………………………………………………………………..
Tentamensdatum: 2015-06-04
Tid: 09.00 – 13.00
Hjälpmedel: Miniräknare.
Totalt antal frågor på tentamen: 8 frågor.
Totalt antal poäng på tentamen: 30 poäng.
För att få respektive betyg krävs: För godkänt på tentamen krävs minst 15 poäng. För väl
godkänt på tentamen krävs minst 22,5 poäng.
Nästkommande tentamenstillfälle: augusti 2015
Rättningstiden är tre veckor.
Viktigt! Glöm inte att skriva namn och personnummer alternativt kod på alla blad du lämnar in.
Ansvarig lärare: Glenn Fihn (0704-942420)
1 (7) FRÅGA010[Max040poäng]
Pnr:
Namn:
Kod:
[A]! Glasskiosken! Glass% i% stora% lass% säljer! en! sorts! glass! vid! en! badstrand! i! Blåbär! stad.! Verksamhetens! fasta!
kostnader!(fixed!expenses)!uppgår!Xll!3!000!SEK!per!vecka!och!rörliga!kostnader!(variable!expenses)!per!såld!glass!
uppgår! Xll! 0,5! SEK.! UPPGIFT:! (a1)! Beräkna! totala! kostnader! (total! expenses)! och! genomsniZlig! kostnad! (average!
cost)!per!glass!vid!nedanstående!akXvitetsnivårer!(se!tabellen).!Beloppen!skall!skrivas!in!i!nedanstående!tabell.!(a2)!
Kommer! genomsniZlig! kostnad! (average! cost)! per! glass! aZ! öka,! minska! eller! vara! oförändrad! vid! en! minskad!
!
försäljning!av!glass!under!en!vecka?%
400
3!000
200
3!200
8,00
Fasta!kostnader!(SEK)
Rörliga!kostnader!(SEK)
Totala!kostnader!(SEK)
Genomsnittlig!kostnad!per!såld!glass!(SEK)
Antal0sålda0glassar0under0en0vecka
500
3!000
250
3!250
6,50
600
3!000
300
3!300
5,50
[B]! Glasskiosken! Glass% i% stora% lass% säljer! en! sorts! glass! vid! en! badstrand! i! Blåbär! stad.! Verksamhetens! fasta!
kostnader!(fixed!expenses)!uppgår!Xll!3!000!SEK!per!vecka!och!de!rörliga!kostnaderna!(variable!expenses)!per!såld!
glass!uppgår!Xll!0,5!SEK.!Glassens!försäljningspris!(selling!price)!uppgår!Xll!4,5!SEK!per!glass.!UPPGIFT:!(b1)!Beräkna!
!
vid! vilken! försäljningsvolym! per! vecka! glasskiosken! visar! nollresultat!! (breakJeven).! (b2)! Beräkna!
! hur! stor!
försäljningsvolymen! måste! vara! om! vinstmålet! (target! profit)! uppgår! Xll! 5! 000! SEK.! OBS!! Visa! uträkningarna! vid!
svaret!på!fråga!b1!och!fråga!b2.%
SVAR!(b1):!
SVAR!(B2):
750 3000/(4,5J0,5)
2000 (5000+3000)/(4,5J0,5)
Namn:
FRÅGA020[Max020poäng]
Pnr:
Kod:
Hallon! AB! behöver! beräkna! kostnaderna! för! en! order! (Job! Costs).! Företaget! använder! sig! av! en! påläggssats!
(predeterminated! overhead! rate)! på! 150! SEK! per! direkt! arbetsNmme! (direct! laborPhour).! Hallon! AB! har! också! en!
direkt!lönekostnad!(direct!labor!wage!rate)!!som!uppgår!Nll!200!SEK!per!Nmme.!Följande!informaNon!lämnas!i!övrigt!
om!Order!BTP305!(Job!BTP305):!Direkt!material!(direct!materials)!2!500!SEK!och!Direkt!lön!(Direct!labor)!1!000!SEK.!
!
UPPGIFT:!Beräkna!den!totala!Nllverkningskostnaden!(total!manufacturing!cost)!för!Order!BT305!(Job!BTP305).!Visa!
uträkningarna!vid!svaret!på!frågan.!
SVAR:!
4250 2500+1000+1000/200*150
2 (7) FRÅGA030[Max040poäng]
Pnr:
Namn:
Kod:
Metall!AB!9llverkar!olika!typer!av!stålprodukter!nämligen!Produkt0A,!Produkt0B,!Produkt0C!och!Produkt0D.!Dessa!
fyra! produkter! har! en! gemensam! råvara! nämligen! stål.! De! gemensamma! kostnaderna! (joint! costs)! vid! spli%&off)
point!uppgår!9ll!400!miljoner!SEK!per!år.!Dessa!400!miljoner!SEK!fördelas!ut!på!de!fyra!produkterna!(A,!B,!C!och!D)!
u9från! vilket! försäljningsvärde! (sales! value)! dessa! fyra! produkter! har! vid! den! punkt! i! 9llverkningsprocessen! som!
iden9fierats! som! spli%&off)!point.! Produkterna! har! följande! försäljningsvärden! (sales! value)! vid! spli%&off&point:!
Produkt0A!150!miljoner!SEK;!Produkt0B!180!miljoner!SEK;!Produkt0C!220!miljoner!SEK;!Produkt0D!250!miljoner!SEK.!
För!samtliga!produkter!gäller!aT!de!kan!säljas!vid!split&off)point!eller!bearbetas!vidare!i!9llverkningen.!Produkterna!
har!följande!försäljningsvärden!(sales!value)!eVer!yTerligare!bearbetning:!Produkt0A!170!miljoner!SEK;!Produkt0B!
230! miljoner! SEK;! Produkt0 C0 280! miljoner! SEK;! Produkt0 D! 300! miljoner! SEK.! Produkterna! har! också! följande!
,llkommande! kostnader! eVer! yTerligare! bearbetning:! Produkt0 A! 30! miljoner! SEK;! Produkt0 B! 40! miljoner! SEK;!
Produkt0C!50!miljoner!SEK;!Produkt0D!60!miljoner!SEK.!UPPGIFT:!Beräkna!vilken!produkt!eller!vilka!produkter!som!
bör! säljas! vid! den! sk! spli%&off) point! och! vilken! produkt! eller! produkter! som! bör! bearbetas! vidare.! Visa!
beräkningarna.!
!)
SVAR:
Prod!A
Prod!B
Prod!C
Prod!D
(10!mkr)
10!mkr
10!mkr
(10!mkr)
FRÅGA040[Max040poäng]
Pnr:
Namn:
Kod:
[A]% Jordgubbe% AB% överväger% aE% köpa% en% maskin% för% 120% 000% SEK% som% kommer% aE% sänka% driMskostnaderna%
(operaOng%costs)%med%30%000%SEK%per%år.%Maskinens%nyEjandeperiod%är%fem%år%och%eMer%dessa%fem%år%har%den%inget%
restvärde.%Företagets%kalkylränta%(required%rate%of%return)%som%alltså%är%det%avkastningskrav%som%företaget%har%på%
sina% investeringar% uppgår% Oll% 10% procent.% UPPGIFT:% beräkna% om% investeringen% är% lönsam% med% hjälp% av% (a1)%
nuvärdesmetoden,%(a2)%internräntemetoden.%%Visa%beräkningarna%och%förklara%hur%det%framkommer%med%respekOve%
metod%om%investeringen%är%lönsam%eller%inte.%
[B]% Jordgubbe% AB% överväger% aE% köpa% en% maskin% för% 100% 000% SEK% som% kommer% aE% sänka% driMskostnaderna%
(operaOng%costs)%med%30%000%SEK%per%år.%Maskinens%nyEjandeperiod%är%fem%år%och%eMer%dessa%fem%år%har%den%inget%
restvärde.%Företaget%har%eE%krav%på%aE%investeringen%skall%vara%återbetald%på%tre%år%för%aE%betraktas%som%lönsam.%
UPPGIFT:% (b1)% beräkna% om% investeringen% är% lönsam% med% hjälp% av% pay)back% metoden% (visa% beräkningarna% och%
förklara%hur%det%framkommer%av%pay)back%metoden%om%investeringen%är%lönsam%eller%inte.%(b2)%Vilka%argument%finns%
för)%och%emot%aE%använda%sig%av%pay)back%metoden?%%
SVAR%a1:%
SVAR%a2:
SVAR%b1:%
SVAR%b2:
)6270
7)8%
3,33år
ej%ränta%osv
3 (7) FRÅGA050[Max060poäng]
Pnr:
Namn:
Kod:
[A])Frukt)och)bär)AB)har)budgeterat)följande)försäljning)av)antal)burkar)konserverade)tomater)under)kommande)
fyra)månader:)april)40)000)burkar;)maj)35)000)burkar;)juni)45)000)burkar;)juli)50)000)burkar.)Erfarenhetsmässigt)
vet) man) aT) företaget) behöver) eT) färdigvarulager) (finished) goods) inventory)) vid) slutet) av) varje) månad) på) 20)
procent)av)den)kommande)månadens)planerade)försäljning.)Således)var)färdigvarulagret)(finished)goods)inventory))
i)slutet)av)mars)8)000)burkar.)UPPGIFT:)ställ)samman)en)produkXonsbudget)(producXon)budget))för)andra)kvartalet)
som) visar) antal) burkar) som) måste) produceras) varje) månad) under) deTa) kvartal) och) antal) burkar) som) måste)
produceras)under)hela)det)andra)kvartalet.)
Budgeterad)försäljning
Utgående)lager
Ingående)lager
Produktion
40000
7000
8000
39000
35000
9000
7000
37000
45000
10000
9000
46000
120000
50000
122000
[B])Frukt)och)bär)AB)har)budgeterat)följande)produkXon)av)antal)burkar)konserverade)päron)under)kommande)fyra)
månader:)april)50)000)burkar;)maj)60)000)burkar;)juni)55)000)burkar;)juli)65)000)burkar.)Erfarenhetsmässigt)vet)
man)aT)företaget)behöver)eT)råvarulager)(Raw)materials)inventory))av)päron)i)slutet)av)varje)månad)på)20)procent)
av) den) kommande) månadens) produkXonsbehov.) Råvarulagret) (Raw) materials) inventory)) i) slutet) av) mars) uppgår)
därför) Xll) 2) 000) kg) päron.) Inköpspriset) för) päron) är) 3) SEK) per) kg.) UPPGIFT:) ställ) samman) en) budget) för) direkt)
material)(direct)materials)budget))för)andra)kvartalet)som)visar)både)inköpsbehovet)av)päron)(i)kg))för)respekXve)
månad)och)för)kvartalet)totalt.)Visa)också)i)denna)budget)inköpsbehovet)av)päron)(i)SEK))för)respekXve)månad)och)
för)kvartalet)totalt.)
Producerat)antal
antal)kg)per)burk
Produktionsbehovet
Utgående)lager
Ingående)lager
inköp)i)antal
inköp)i)SEK
50000
0,2
10000
2400
2000
10400
31200
60000
0,2
12000
2200
2400
11800
35400
4 (7) 55000
0,2
11000
2600
2200
11400
34200
65000
0,2
13000
FRÅGA060[Max020poäng]
Pnr:
Namn:
Kod:
Krusbär!AB!ställde!samman!en!budget!för!budgetmånaden!augus\!2014!u\från!en!beräknad!försäljningsvolym!på!
10!000!enheter!av!den!produkt!som!företaget!säljer.!Krusbär!AB!har!dock!för!budgetsmånaden!augus\!2014!(visade!
det! sig! e_eråt)! ha_! en! försäljningsvolym! på! 12! 000! enheter.! Företaget! behöver! därför! ställa! samman! en! flexibel!
budget!(flexible!budget)!som!motsvarar!en!försäljningsvolym!på!12!000!enheter.!Nedan!finns!en!budget!baserad!på!
!
en!försäljningsvolym!på!10!000!enheter.!UPPGIFT:!ställ!samman!en!flexibel!budget!(flexible!budget)!baserad!på!en!
försäljningsvolym!på!12!000!enheter.!
BUDGET!FÖR!BUDGETMÅNADEN!AUGUSTI!2014
Budgeterad!försäljning!i!antal!(Q)
10000 !
12000
Intäkter!(SEK4,5Q)
45000 !
54000
Kostnader!(Expenses):
Råmaterial!(SEK!2,30Q)
Löner!(SEK!5!000!+!SEK0,5Q)
Lokalhyra!(SEK!4!000)
Försäkringar!(SEK!1!000)
23000
10000
4000
1000
27600 !
11000
4000
1000
!
Totala!kostnader!(total!expenses)
Nettoresultat!(net!operating!income)
X38000
X43600
7000
10400
FRÅGA070[Max020poäng]
Pnr:
Namn:
Kod:
För$Plommon$AB$gäller$följande$under$närmast$föregående$år:$Försäljning$(Sales)$54$000$SEK,$Rörelseresultat$(Net$
OperaIng$ Income)$ 16$ 200$ SEK$ och$ GenomsniPliga$ operaIva$ Illgångar$ (Average$ OperaIng$ assets)$ 108$ 000$ SEK.$
UPPGIFT:0beräkna$(a)$rörelsemarginal$(margin),$(b)$kapitalomsäPningshasIghet$(turnover),$(c)$avkastningen$på$de$
operaIva$Illgångarna$(return$on$investment$[ROI]).$$
(A)$
(B)
(C)
0,3 $
0,5
0,15
5 (7) Namn:
FRÅGA080[Max060poäng]
Pnr:
Kod:
[A]#UPPGIFT:#redogör#kor,a.at#för#(a1)#Cost%Plus)Pricing)och#(a2)#Target)Cos2ng.#
[B]#UPPGIFT:#definiera#fyra#av#följande#sju#begrepp:#(b1)#rörlig#kostnad#(variable#cost);#(b2)#fast#kostnad#(fixed#cost);#
(b3)# direkt# kostnad# (direct# cost);# (b4)# indirekt# kostnad# (indirect# cost);# (b5)# alternaCv# kostnad# (opportunity# cost);#
(b6)#sunk#cost#(sunk#cost);#(b7)#flexibel#budget#(flexible#budget).#
6 (7) FORMELSAMLING
Pnr:
Namn:
Kod:
Unit%sales%to%attain%the%target%profit%=%(Target%profit%+%Fixed%expenses)/Unit%CM
Unit%sales%to%break%even%=%Fixed%expenses/Unit%CM
Unit%CM%=%Selling%price%per%unit%A%Variable%expenses%per%unit%=%P%A%V
Profit%=%(Sales%A%Variable%expenses)%A%Fixed%expenses
Simple%rate%of%return%=%Annual%incremental%net%operating%income/Initial%investment
Residual%income%=%Net%operating%income%A%(Average%operating%assets%x%Minimum%required%rate%of%return)
Profit%=%(P%x%Q%A%V%x%Q)%A%Fixed%expenses
Project%profitability%index%=%Net%present%value%of%the%project/Investment%required
Dollar%sales%to%attain%a%target%profit%=%(Target%profit%+%Fixed%expenses)/CM%ratio
ROI%=%Margin%x%Turnover
Margin%=%Net%operating%income/Sales
Margin%of%safety%in%dollars%=%Total%budgeted%(or%actual)%sales%A%BreakAeven%sales
ROI%=%Net%operating%income/Average%operating%assets
Margin%of%safety%in%percentage%=%Margin%of%safety%in%dollars/Total%budgeted%(or%actual)%sales%in%dollars
Turnover%=%Sales/Average%operating%assets
Factor%of%the%internal%rate%of%return%=%Investment%required/Annual%net%cash%inflow
MCE%=%ValueAadded%time%(Process%time)/Throughput%(manufacturing%cycle)%time
CM%ratio%=%Contribution%margin/Sales
Payback%period%=%Investment%required/Annual%net%cash%inflow
Tabell%(summa%nuvärde)%används%för%att%beräkna%nuvärdet%av%upprepade%betalningar%till%samma%belopp
Period
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4%
0,962
1,886
2,775
3,630
4,452
5,242
6,002
6,733
7,435
8,111
5%
0,952
1,859
2,723
3,546
4,329
5,076
5,786
6,463
7,108
7,722
6%
0,943
1,833
2,673
3,465
4,212
4,917
5,582
6,210
6,802
7,360
7%
0,935
1,808
2,624
3,387
4,100
4,767
5,389
5,971
6,515
7,024
8%
0,926
1,783
2,577
3,312
3,993
4,623
5,206
5,747
6,247
6,710
9%
0,917
1,759
2,531
3,240
3,890
4,486
5,033
5,535
5,995
6,418
10%
0,909
1,736
2,487
3,170
3,791
4,355
4,868
5,335
5,759
6,145
Tabell%(nuvärde)%används%för%att%beräkna%nuvärdet%av%enstaka%betalningar%eller%flera%betalningar%till%olika%belopp
Period
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4%
0,962
0,925
0,889
0,855
0,822
0,790
0,760
0,731
0,703
0,676
5%
0,952
0,907
0,864
0,823
0,784
0,746
0,711
0,677
0,645
0,614
6%
0,943
0,890
0,840
0,792
0,747
0,705
0,665
0,627
0,592
0,558
7 (7) 7%
0,935
0,873
0,816
0,763
0,713
0,666
0,623
0,582
0,544
0,508
8%
0,926
0,857
0,794
0,735
0,681
0,630
0,583
0,540
0,500
0,463
9%
0,917
0,842
0,772
0,708
0,650
0,596
0,547
0,502
0,460
0,422
10%
0,909
0,826
0,751
0,683
0,621
0,564
0,513
0,467
0,424
0,386