Arbetspärm_Arbetsmiljö

 Arbetsmiljö
Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter
Spira Assistans skapar Möjligheter 13 Arbetsmiljö Vi arbetar konsekvent med arbetsmiljöfrågor för att du som personlig assistent ska trivas på din arbetsplats. Nöjda assistenter genererar i sin tur nöjda kunder.
För att du ska kunna må bra och för att vi ska kunna uppfylla lagkraven kring arbetsmiljön är det viktigt att du har en aktiv dialog med assistansansvarig och din samordnare alternativt assistentansvarig. Att förebygga risker i din arbetsmiljö tar vi på allra största allvar och det är assistansansvarig som har ansvaret för det. Du hittar kontaktuppgifter till dem på Spiras hemsida. Du kan också nå dem direkt via vår växel. Se kontaktuppgifter på sidan 7 i den här pärmen. Vilket ansvar har Spira Assistans AB?
Vi ska i alla avseenden uppfylla kraven i arbetsmiljölagen och andra arbetsmiljö-­‐ föreskrifter. Vi arbetar systematiskt för att alla anställda ska arbeta i en sund psykosocial och fysisk arbetsmiljö.
Vi följer upp arbetsskade-­‐ och tillbudsstatistik, personalomsättning och sjukfrånvaro. Vid behov ska vi vidta nödvändiga åtgärder för att din arbetsplats ska få en ökad säkerhet och trivsel.
Vi ser till att kränkande handlingar inte förekommer på din arbetsplats. Vi ser till att anställda får möjligheten att bidra till en sund arbetsmiljö. Vi sprider information om arbetsmiljö till våra assistenter, samordnare och kunder. 14 Vi vill ha långtidsfriska medarbetare
En långtidsfrisk medarbetare trivs med sitt arbete och har få kroppsliga besvär. Vi vill att du ska hålla dig frisk länge och därför strävar vi efter att:
• begränsa ditt övertidsarbete. • tillåta längre sammanhängande ledighet. • erbjuda dig en anställningstrygghet. • uppmuntra fysisk aktivitet. • respektera din gräns mellan arbete och fritid. • skapa förutsättningar och uppmuntra till delaktighet på din arbetsplats med hjälp av ditt team. Ergonomi
Att arbeta som personlig assistent kan innebära att du måste utföra tunga lyft. Vi vill att du är rädd om din kropp och att du lyssnar på kroppen när den säger ifrån om överbelastning. För att undvika belastningsskador i rygg, skuldror och nacke är det viktigt att du använder de hjälpmedel som finns på din arbetsplats. Lika viktigt är det att du kontrollerar din arbetsställning innan en förflyttning så att den kan utföras på ett tryggt och säkert sätt både för dig och kunden. Om du är osäker på förflyttningsteknik eller saknar kunskaper i detta ska du prata med assistansansvarig eller samordnare alternativt assistentansvarig. Om du skulle skada dig under arbetstid ska du omedelbart kontakta assistansansvarig, samordnare eller assistentansvarig. Alkohol och droger Att dricka alkohol och använda andra droger på din arbetsplats är inte tillåtet. Inte heller i så nära anslutning till ett arbetspass att det finns risk för kvardröjande effekter. 15 Om du skulle misstänka att någon av dina kollegor är påverkad på arbetet eller har ett alkohol-­‐ eller drogmissbruk är du skyldig att meddela detta till assistansansvarig och din samordnare på Spira. Vid en sådan situation börjar vi med att samtala med den berörda som det gäller och utifrån det samtalet bestämmer vi vilken hjälp som behövs. Spira och den anställde kommer gemensamt fram till hur vi ska gå vidare och upprättar därefter en åtgärdsplan. Om du själv har missbruksproblem och vill ha hjälp kan du ta kontakt med assistansansvarig eller din samordnare. Du kan också välja att prata med någon annan på Spira som du känner att du har förtroende för. Trafiksäkerhet Att Spiras kunder och assistenter åker säkert i trafiken är mycket viktigt för oss. Det finns en särskild trafikpolicy som alltid ska följas och den hittar du under området Policys. Några särskilt viktiga punkter i policyn är: • rådande trafikregler ska följas och fordonet ska vara trafiksäkert, skattat och försäkrat. • ingen påverkan eller kvardröjande effekter av alkohol eller andra droger får finnas hos föraren eller övriga passagerare. • föraren ska vara utvilad innan körning och ta raster vid behov. • anpassa körningen till rådande väglag och väderlek samt inte överskrida gällande hastighetsbegränsning. • föraren och övriga passagerare ska använda bilbälte. • hålla ordentligt avstånd till framförvarande fordon. • föraren ska undvika mobilsamtal under körning. Trakasserier, våld och hot
Trakasserier, händelser med inslag av våld eller hot om våld och diskriminering är fullständigt oacceptabelt. Som anställd på Spira skall du inte behöva känna dig kränkt, diskriminerad eller uppleva obehag på grund av etniskt ursprung, könstillhörighet eller sexuell läggning. På Spira tolererar vi ingen form av ofredande
16 Vad är sexuella trakasserier?
Sexuella trakasserier är ett beteende och eller ett agerande av sexuell natur som kränker en anställd. Det kan röra sig om beröringar, skämt, förslag, blickar och bilder som är sexuellt anspelande och förolämpande. Om du som anställd är utsatt så är det du som avgör vad som är kränkande för dig.
Vad är trakasserier på grund av kön?
Könstrakasserier kan innebära förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av kvinnliga eller manliga egenskaper. Det kan också innebära ignorerande av dig som person och undanhållande av information som gör att medarbetare förhindras att utföra sitt arbete eller på annat sätt känner sig förolämpade, hotade, kränkta eller illa behandlade. Om du är utsatt för trakasserier på grund av kön är det du som avgör vad som är kränkande.
Vad är våld och hot? Våld är när du handgripligen blivet utsatt för exempelvis slag, sparkar, har blivit riven eller biten av en annan person. Hot är en upplevd situation och det är den som utsätts som avgör om hotet är allvarligt menat. Det är din uppfattning och upplevelse som räknas Om du känner dig eller har känt dig hotad, trakasserad eller diskriminerad är det denna uppfattning och upplevelse som vi måste utgå ifrån. Det är din uppfattning och upplevelse av situationen som räknas och inte vad som sagts eller gjorts. Om en situation med detta inslag har uppstått eller uppstår på din arbetsplats ska du omedelbart kontakta assistansansvarig eller din samordnare på Spira.
Om du känner dig kränkt är det viktigt att du tydliggör för den personen som utsätter dig för det att beteendet är obehagligt, ovälkommet och att det måste upphöra. Detta tydliggörande kan antingen ske muntligt, skriftligt eller med hjälp av någon du har förtroende för på Spira. 17 Tillbud och arbetsskada
Om det skulle ske tillbud och olycksfall på arbetsplatsen är det viktigt att dra lärdom av detta. Genom att göra noggranna och systematiska utredningar av de händelser som har skett eller hade kunnat ske blir det enklare att avgöra vilka förebyggande åtgärder som bör sättas för att förhindra en återupprepning av den specifika händelsen. På så vis är det viktigt att ta upp dessa frågor på personalmöten för att hitta lösningar och ett gemensamt förhållningssätt på arbetsplatsen. Tillbud – vad är det? Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Ett tillbud behöver alltså inte innebära att någon person har blivit skadad. Det kan t.om vara en händelse där ingen person ens var i närheten och ett exempel på det kan vara ett trasigt hjälpmedel som används i det dagliga arbetet. Nästa gång hjälpmedlet används kan någon komma till skada då det är trasigt. Det är viktigt att dokumentera dessa tillbud så att vi kan vidta åtgärder som förbättrar arbetsmiljön. Skulle du dessutom få skador som uppstår först efter olyckstillfället blir det lättare att kartlägga en skada om det redan finns ett tillbud rapporterat. Vad gör jag om ett tillbud uppstår? Du ska genast ta kontakt med Spira om ett tillbud inträffar. I samband med det kommer du att behöva skriva en tillbudsrapport. I din tillbudsrapport ska du svara på frågorna när, var, hur, vem, på vilket sätt samt vilket resultatet blev av det inträffade. Nedan följer ett förtydligande av rapportfrågorna. • När inträffade tillbudet? Skriv tidpunkt och datum. • Plats – var skedde det? I hemmet (i vilket rum) eller utanför hemmet (var). • I vilket arbetsmoment? Vad gjorde du när händelsen inträffade? • Vad hände? Beskriv händelsen/tillbudet. Kom någon till skada? • Vad skulle kunna ha skett? Till exempel typ av kroppsskada. 18 • Var det flera personer inblandade under händelsen? • Vad var orsaken till tillbudet? Till exempel brister i fördelning av uppgifter, brister i underhåll och service, brister i arbetsinstruktioner, utbildning, kommunikation, arbetsorganisation eller andra brister? • Vad behöver göras för att något liknande inte ska ske igen? • Vad kan vi omedelbart göra? På tillbudsrapporten ska du skriva under med ditt namn och datum. Skicka eller överlämna personligen rapporten till Spiras assistansansvarig och samordnare eller assistentansvarig. Arbetsskada – vad är det? En arbetsskada är en skada eller sjukdom som beror på olycksfall eller annan skadlig inverkan i ditt arbete. Om du skadar dig på vägen till eller från arbetet är det också en arbetsskada och kallas för färdolycksfall. En arbetsskada kan innebära ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Ett olycksfall kan innebära att du plötsligt får ont någonstans när du till exempel förflyttar kunden. Ett annat exempel på olycksfall kan vara att du faller, att du skadar dig på något sätt men även situationer där du råkar ut för våld eller hot i arbetet. När en arbetsskada uppstått är det mycket viktigt att du direkt kontaktar Spira och du kommer då få svara på frågor som: vad som hände, när och var det hände, vilka skador du fått och om du har uppsökt läkarvård för skadan. Du ska också dokumentera det så Spira kan vidta åtgärder som behövs för att det inte ska ske igen. Dokumentationen är också bra att gå tillbaka till om din skada skulle uppstå senare det vill säga efter själva skadetillfället. När tillbudet eller olyckan är av allvarlig art Om tillbudet eller olyckan skulle vara av allvarlig art anmäler Spira detta genast till Arbetsmiljöverket. Med allvarlig art menas dödsfall, allvarlig personskada eller ett tillbud eller olycka som samtidigt drabbat flera arbetstagare samt händelser som innebär allvarlig risk för liv och hälsa. Våld och hot om våld hör till sådana händelser. Därför är det viktigt att du som är personlig assistent omedelbart meddelar din assistansansvarig och samordnare eller 19 assistentansvarig när det har skett ett tillbud eller arbetsskada. Utifrån våra rutiner vid tillbud och arbetsskada bedömer vi om händelsen är av allvarlig art och skulle den vara allvarlig meddelas arbets-­‐ och miljösamordnaren och skyddsombudet. Därefter gör en anmälan till Arbetsmiljöverket. I dessa fall ska även anmälan om arbetsskada göras på Försäkringskassans blankett. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär en kontinuerlig granskning av arbetsförhållanden för att upptäcka risker i arbetet. En handlingsplan, med insatser och uppföljningar, formuleras baserad utifrån den riskbedömning som gjorts av arbetsförhållandena. Arbetsgivaren har huvudansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet och SAM ska vara väl integrerat i ditt dagliga arbete för att förebygga olycksfall, sjukdom, stress eller andra negativa arbetsföljder. Om det förekommer brister i arbetsmiljön eller om det skulle uppstå är du som anställd skyldig att rapportera det till Spira. Arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud ska samarbeta för att uppnå god arbetsmiljö. God hygien inom omvårdnad är A & O När du arbetar för personer som är i behov av omvårdnad är det mycket viktigt att hålla en god hygien för att minska smittoriskerna både för kundens del och för dina medarbetares del. En del i god hygien är att frekvent tvätta händerna.
Om det finns en känd smittorisk på arbetsplatsen är det extra viktigt att vidta de åtgärder som framgår av punkterna som följer i nästa del. I vissa fall kan det vara så att specifika rutiner behöver framarbetas i syfte att gälla på den aktuella arbetsplatsen. I ett sådant fall ska man ta hänsyn till föreskriften om mikrobiologiska arbetsmiljörisker (AFS 2005:1). Det är mycket viktigt att göra en riskbedömning utifrån det arbete som utförs på den aktuella arbetsplatsen. 20 God hygien inom omvårdnad betyder att vi: • strävar efter god ordning och renlighet i arbetet. • alltid använder handskar när risk förekommer att komma i kontakt med kroppsvätskor. • undviker ringar, armbandsklocka, armband, utsläppt hängande hår, långa naglar och annat som kan bidra till smittspridning och försvåra god hygien. • när behovet finns använder skyddskläder vid vård-­‐ och omvårdnadsarbetet i nära kontakt med kunden. • använder visir eller motsvarande vid risk för stänk av kroppsvätskor. • vid risk för allvarlig luftburen smitta använder andningsskydd. • desinfekterar händerna efter avslutad uppgift vilken uppfattas som orent arbete. Märk väl att handskar ska användas vid orent arbete. • för att undvika smitta använder tekniska hjälpmedel. • på ett mycket säkert sätt hanterar kanyler och vassa föremål som varit i kontakt med kroppsvätskor och omedelbart lägger dem i avsedd behållare för smittförande/stickande/skärande avfall, utan att sätta tillbaka skyddshylsan på kanylen. En tillbudsanmälan ska göras och lämnas till assistansansvarig och samordnaren eller assistentansvarig när en oönskad eller oförutsedd händelse inträffat. En anmälan om arbetsskada ska göras när någon blir skadad. Vid tillbud och arbetsskada ska rutiner som gäller för den aktuella arbetsplatsen följas. Vid tveksamheter om vilken rutin som gäller ska du kontakta assistansansvarig och samordnare eller assistentansvarig. 21