Föreningens stadgar

Mediscenarna
Föreningens stadgar
Skrivna den 12 februari 2015
Kapitel 1 – Allmänt
§ 1.1 Föreningen Mediscenarna är en ideell kulturförening i Uppsala som (eventuellt)
riktar sig till bland annat medicinare, men som ej utesluter övriga (högst antagliga)
studenter.
§ 1.2 Förenings syfte är att
§ 1.2.1 Bevara studentspex som konst och uttrycksform.
§ 1.2.2 Sprida glädje till allmänheten.
§ 1.2.3 Fastslå studentspexens kulturella värde.
§ 1.2.4 Få spexkulturen inom läkarprogrammet att nå en bredare publik (i
vidare bemärkelse).
§ 1.2.5 Uppmuntra till olika underhållande uttrycksformer såsom komik,
musik, dans, sång, skådespel, mimning, improvisation samt multimedia.
§ 1.2.6 Att till (eventuella) medicinare erbjuda ett forum där de kan utvecklas
artistiskt.
§ 1.2.7 Värna om allt som är gott och för människan härligt.
§ 1.2.7.1 Slå vakt om kanelbullens samt glädjens värn och ära.
§1.2.8 Främja fräscha idéer, funderingar och framträdanden.
§ 1.3 Förenings uppgifter är att
§ 1.3.1 Årligen skriva och framföra en föreställning.
§1.3.1.1 Denna föreställning ska genomsyras av humor, glädje och
överraskning.
§ 1.3.2 Bevara och informera om vad ett studentspex är.
§ 1.3.3 Förvalta Mediscenarnas varumärke och uråldriga traditioner.
§ 1.3.4 Utbilda och sprida kunskap om uttrycksformer nämnda i § 1.2.
§ 1.4 Föreningens verksamhetsår sammanfaller med dess räkenskapsår, första mars sista februari.
§ 1.4.1 Samtliga ämbetens mandatperiod sammanfaller med verksamhetsåret.
§ 1.5 Föreningens högsta beslutande organ är Årsbesöket.
§ 1.6 Föreningens SkallBas beslutar om firmatecknare.
2 Kapitel 2 – Medlemskapet
§ 2.1 Ordinarie medlem i Mediscenarna kan personer bli som
§ 2.1.1 Är en faktisk person, både fysiskt och kanske psykiskt.
§ 2.1.2 Stöder förenings syfte.
§ 2.1.3 Erlägger av Årsbesöket fastställd medlemsavgift.
§ 2.2 Mediscenarnas SkallBas äger rätt att när som helst utesluta medlem som
motarbetar föreningens syfte, bryter mot dess stadgar eller på annat sätt skadar
föreningens anseende.
§ 2.2.1 Uteslutning kräver enhälligt beslut av SkallBasen.
§ 2.2.2 Överklagande sker av utesluten medlem till Årsbesöket.
§ 2.2.2.1 Överklagande kan även ske på Årsbesöket genom att minst
en av föreningens medlemmar yrkar på överklagande angående sagda
persons uteslutning.
§ 2.3 Det åligger var medlem att tillhandahålla föreningen en aktuell e-postadress
eller annan kontaktväg.
§ 2.4 Begäran om utträde ur föreningen sker skriftligen till föreningens SkallBas.
§ 2.4.1 Erlagd medlemsavgift återbetalas ej vid utträde ur föreningen.
§ 2.5 Ordinarie medlem har rätt till full insyn i föreningens samtliga protokoll,
föredragningslistor och övriga handlingar.
§ 2.5.1 Undantaget till ovanstående rör nästkommande föreställnings innehåll.
§ 2.6 Medlemskap och aktivt deltagande i föreningens aktiviteter är ett måste för att få
delta i eventuella festligheter.
§ 2.6.1 Som aktivt deltagande betraktas
§ 2.6.1.1 Att under pågående verksamhetsår bidragit till föreningens
välbefinnande.
§ 2.6.1.1.1 Undantag från ovanstående kan köpas för ett
femtedels prisbasbelopp under pågående verksamhetsår.
§ 2.7 ScenDragare i Mediscenarna kan personer bli som
§ 2.7.1 Är en fysisk person vilken tidigare på ett eller annat sätt varit
engagerad i och gjort synnerligen viktiga insatser för Mediscenarna.
3 § 2.7.2 Föreslås av SkallBasen.
§ 2.7.3 Efter förslag från SkallBasen väljs av Årsbesöket.
§ 2.8 Utmärkelsen ScenDragare är giltig på livstid eller tills dess att ScenDragaren
skriftligt begär att utträda ur föreningen.
§ 2.8.1 Begäran om utträde bör dock i enlighet med uråldrig tradition avslås av
Årsbesöket.
§ 2.8.1.1 Utmärkelsen gäller dock ej för ScenDragarens barn, födde
eller ofödde.
§ 2.8.1.1.1 Undantag till ovanstående regel gäller dock om
födsel av ScenDragares dotter, son eller dylikt sker under
pågående Mediscenarnaföreställning.
§ 2.8.1.1.1.1 Dock endast om denne Scendragare är på
plats under minst 43,4 % av nämnd föreställning.
§ 2.9 ScenDragare hälsas medelst bugning eller annan vördnadsfull hälsning.
4 Kapitel 3 – Årsbesöket
§ 3.1 Årsbesöket är föreningens högsta beslutande organ.
§ 3.1.1 Årsbesöket är beslutsmässigt om stadgeenligt utlyst samt att det på
Årsbesöket närvarar minst dubbelt så många medlemmar som i sittande
SkallBas (inklusive de närvarande medlemmar som är SkallBasmedlemmar).
§ 3.1.2 Årsbesöket är även beslutsmässig om minst hälften av föreningens
medlemmar närvarar.
§ 3.2 Årsbesöket är öppet för alla.
§ 3.3 Yttranderätt på Årsbesöket tillkommer föreningens medlemmar, dess
SkulderBlad och adjungerande personer.
§ 3.3.1 Beslut om adjungering till hela Årsbesöket eller enskild fråga tas av
Årsbesöket genom enkel majoritet.
§ 3.4 Rösträtt på Årsbesöket tillkommer endast ordinarie medlemmar.
§ 3.4.1 Icke-närvarande medlem har möjlighet att via ombud med fullmakt
framföra sin röst.
§ 3.5 Kallelse till Årsbesöket skall utsändas till föreningens medlemmar minst två
veckor före mötets öppnande.
§ 3.6 Motionsrätt tillkommer var medlem. Motioner skall sändas in minst tio dagar
före Årsbesöket för beredning av SkallBasen.
§ 3.7 Dagordningsförslag med beslutsunderlag skall vara utsänt av SkallBasen till
föreningens medlemmar minst en vecka före Årsbesöket.
§ 3.8 Årsbesöket skall hållas efter avslutad föreställning och behandla minst följande
§ 3.8.1 Val av mötesordförande och mötessekreterare.
§ 3.8.2 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
§ 3.8.3 Godkännande av kallelseförfarande.
§ 3.8.4 Fastställande av dagordning.
§ 3.8.5 Fastställande av röstlängd.
§ 3.8.6 Meddelanden/bevakningar.
§ 3.8.7 Fastställande av medlemsavgift.
§ 3.8.8 Val av StorHjärna.
5 § 3.8.9 Val av LillHjärna.
§ 3.8.10 Val av CreMäster.
§ 3.8.11 Val av Van FöreställningsDirektör.
§ 3.8.12 Val av HandÖverHuvud.
§ 3.8.13 Val av ÖverLekare.
§ 3.8.14 Val av övriga SkallBasledamöter.
§ 3.8.15 Val av SkulderBlad.
§ 3.8.16 Val av Sökare.
§ 3.8.17 Val av Skrotum.
§ 3.8.18 Val av Det Var Då Själva FanBärare.
§ 3.8.19 Föredragande av
§ 3.8.19.1 Verksamhetsberättelse.
§ 3.8.19.2 Resultat- och balansräkning.
§ 3.8.19.3 Revisionsberättelse avseende föregående verksamhetsår.
§ 3.8.20 Fastställande om balansräkning för föregående verksamhetsår.
§ 3.8.21 Fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs SkallBas.
§ 3.8.22 Tillägg av stadg.
§ 3.8.23 Övriga frågor.
§ 3.8.24 Förövriga frågor.
§ 3.8.25 Frågor.
§ 3.8.26 Övrigt.
§ 3.8.27 Frågor och övrigt.
§ 3.8.28 Mötets avslutande med tillhörande Galej, Ståhej, Gråsej och Fuffens.
§ 3.9 Beslut under Årsbesöket fattas med enkel majoritet.
§ 3.9.1 Omröstning sker öppet.
§ 3.9.1.1 Vid personval och återkallande av förtroendeuppdrag sker
sluten omröstning om någon medlem så begär.
6 § 3.10 Extra Årsbesök kan sammankallas och skall då äga rum senast tre veckor efter
det att SkulderBladet, SkallBasen eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar
så krävt.
§ 3.10.1 Det extra Årsbesöket kan endast behandla de frågor som föranlett
dess sammankallande.
§ 3.10.2 Kallelse till extra Årsbesök skall meddelas två veckor i förväg till
medlemmar.
7 Kapitel 4 - SkallBasen
§ 4.1 SkallBasen är under mandatperioden, som sammanfaller med verksamhetsåret
(och säkert något astrologiskt fenomen) Mediscenarnas verkställande organ.
§ 4.1.1 Med organ menas i detta fall ej rent anatomiska organ.
§ 4.1.1.1 Särskilt ej de tvenne binjurarnae.
§ 4.2 SkallBasen skall bestå av minst 4, men max 15, dock helst 7 (plus/minus 3 till 4)
ledamöter att inträda i vald ordning.
§ 4.3 SkallBasen består av StorHjärna, LillHjärna, CreMäster, Van
FöreställningsDirektör samt övriga ledamöter.
§ 4.4 Årsbesöket väljer StorHjärna, LillHjärna, CreMäster, Van
FöreställningsDirektör samt övriga ledamöter att ingå i SkallBasen.
§ 4.4.1 De valda skall vara medlemmar av föreningen.
§ 4.4.2 SkallBasen väljer bland SkallBasledamöterna Dikterare, tvenne
Konsultaner och Vän af Ordning.
§ 4.5 SkallBasen skall hålla minst två SkallBasmöten per verksamhetsår.
§ 4.6 Kallelse till SkallBasmöte skall utgå skriftligen från StorHjärna till övriga
SkallBasmedlemmar och SkulderBlad minst sju dagar i förväg.
§ 4.7 Medlemmar har förslagsrätt till SkallBasmöten.
§ 4.8 Endast närvarande ledamöter har rösträtt.
§ 4.8.1 Undantag till ovanstående är i händelse av jour eller oväntad dejt.
§ 4.8.1.1 Rapport från dejt sker enligt SBAR närhelst under pågående
SkallBasmöte.
§ 4.8.1.1.1 I händelse av giftermål med sagd dejt skall
SkallBasen skjuta salut medelst föreningens uråldriga
musköööteehr tidigast sju dagar men senast 48 år efter vigseln.
§ 4.8.1.1.1.1 I händelse av skiljsmässa under perioden
mellan vigseln och salutskjutandet skall SkallBasen
ordna ny högst lämplig dejt till föreningens sittande
LillHjärna el. stående sittande Vän af Ordning.
§ 4.8.2 Beslut fattas med acklamation eller med handuppräckning efter
begäran om votering.
§ 4.8.3 Röstning sker öppet om ej annat begärs. Vid lika röstetal bordläggs
frågan till majoritet kan uppnås.
8 § 4.8.4 För att SkallBasen ska kunna fatta beslut krävs det att minst
tvåhundrafyrtionio fyrahundrafemtondelar av SkallBasmedlemmarna är
närvarande.
§ 4.9 Ansvarsområden
§ 4.9.1 StorHjärna
§ 4.9.1.1 StorHjärnan åligger att leda SkallBasens arbete, agera
sammankallande och ordförande vid föreningens möten.
§ 4.9.2 LillHjärna
§ 4.9.2.1 Åligger att assistera StorHjärnan i dennes arbete samt verka i
dennes ställe i fall av frånfälle. LillHjärnan är även ansvarig för övrig
koordination av StorHjärnans verksamhet.
§ 4.9.3 CreMäster
§ 4.9.3.1 Åligger att ansvara för att förvalta föreningens tillgångar,
sköta dess ekonomi och bokföring samt administration kring
medlemsavgifter.
§ 4.9.4 Dikterare
§ 4.9.4.1 Åligger att vid föreningens sammankomster föra protokoll,
sammanställa och skicka ut föreningens protokoll och skrivelser.
§ 4.9.5 Van FöreställningsDirektör
§ 4.9.5.1 Åligger att ha huvudansvaret för produktionen kring
föreningens årliga föreställning.
§ 4.9.6 Konsultaner
§ 4.9.6.1 Åligger att med sin enorma vishet vara behjälpliga för
SkallBasens verksamhet samt underlätta ÖverLekaren och
HandÖverHuvudets artistiska utveckling av föreställningen.
§ 4.9.6.2 Konsultaner bör ha tidigare erfarenhet från
studentföreställningar eller andra roligheter.
§ 4.9.7 Vän af Ordning
§ 4.9.7.1 Åligger att tillgodose SkallBasens blodsocker hålls på
lämplig nivå.
§ 4.9.7.2 Att med hundraprocentig nit och redlighet tillse att stadgarna
efterföljs till fullständig punkt och pricka av samtliga
föreningsmedlemmar samt ScenDragare.
§ 4.10 SkallBasen svarar inför Årsbesöket.
9 § 4.11 Redovisning av föreningens angelägenheter skall bestå av
verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelser samt protokoll, medlemsmatrikel
och övriga handlingar som SkulderBladet önskar ta del av.
10 Kapitel 5 – Sökare
§ 5.1 Föreningens Sökare är minst två personer som väljs av Årsbesöket.
§ 5.2 Sökarna skall kontinuerligt bereda val och vara både SkallBasen och Årsbesöket
behjälplig.
§ 5.3 Dessa bör inför Årsbesöket ha förberett förslag på kandidater till samtliga
valbara poster.
§ 5.3.1 Grundligt utredning av § 6.8 måste utföras före Årsbesökets start.
11 Kapitel 6 – SkulderBlad
§ 6.1 Föreningens SkulderBlad är föreningens revisor. Denna väljs av Årsbesöket.
§ 6.2 Valbar till SkulderBlad är envar som råder över sig själv och sina tillgångar.
§ 6.3 SkulderBladet skall utföra ekonomisk granskning, förvaltningsrevision och
verksamhetsrevision.
§ 6.4 Den ekonomiska granskningen består bl.a. av: Genomgång och kontroll av
räkenskaparna, inventering av tillgångarna, kontroll av att de ekonomiska
handlingarna förvaras på ett säkert sätt, kontroll av att gällande kontoplan följs,
kontroll av att skyldigheter mot samhället fullgjorts.
§ 6.5 Förvaltningsrevisionen har främst två syften:
§ 6.5.1 Att kontrollera att SkallBasen har skött förvaltningen på ett riktigt sätt.
§ 6.5.2 Att undersöka om SkallBasen förvaltnings stämmer överens med
stadgarna, ändamålet i föreningen och Årsbesökets beslut.
§ 6.6 Verksamhetsrevision består bl.a. av:
§ 6.6.1 Granskning av huruvida föreningens verksamhet bedrivs och sköts på
sätt som föreskrivs i stadgarna och av Årsnbesökets beslut.
§ 6.6.2 SkulderBladet bör vid Årsbesöket recensera senaste föreställning, hårt
kritisera det som kritiseras bör, klaga över kvalitén på använda tyger tillika
skämt och avsluta med en djup suck.
§ 6.7 SkulderBladet svarar inför Årsbesöket.
§ 6.8 Vid val av SkulderBlad bör i första hand Carl Jan Granqvist tillfrågas.
§ 6.8.1 Vid Carl Jan Granqvists frånfälle eller allvarlig sjukdom bör ekvivalent
tillfrågas.
§ 6.8.2 Vid Carl Jan Granqvists bortgång bör Årsbesöket välja en ny
förstahandskandidat till SkulderBladsposten
§ 6.8.3 Om Carl Jan Granqvist (eller ekvivalent person) tackar ja till uppdraget
ska det serveras blodsprängd anka (eller vegetarisk/vegansk ekvivalent, dock
fortfarande valfri typ av anka) och en stor fest ska hållas.
§ 6.8.4 Om Carl Jan Granqvist tackar nej till uppdraget bör Sökarna så som
misslyckade betraktas.
12 Kapitel 7 - Övriga poster
§ 7.1 HandÖverHuvud
§ 7.1.1 Åligger att inför föreningens årliga föreställning tillse att ett
manuskript författas.
§ 7.1.1.1 Manuskriptet ska vara klart minst 132,5 dagar före
föreställningens premiär.
§ 7.1.1.2 Det är absolut förbjudet att lämna in manuskriptet på utsatt
deadline.
§ 7.1.1.3 Manuskriptet skall överlämnas till ÖverLekaren i enlighet
med uråldrig tradition och beprövad erfarenhet.
§ 7.1.1.4 Före överlämnandet till Överlekaren skall manuset ha
genomgått en second opinion hos någon nu levande förutvarande
HandÖverHuvud alternativt föreningens Konsultaner.
§ 7.2 ÖverLekare
§ 7.2.1 Åligger att planera samt genomföra nödvändiga repetitioner inför
föreningens årliga föreställning.
§ 7.2.1.1 Repetitionerna skall inledas senast 103,5 dagar före
föreställningens premiär.
§ 7.2.1.2 Repetitionerna ska genomföras med finess och bravur.
§ 7.2.2 ÖverLekare bör i största möjliga mån tillse att repetitionerna
schemaläggs på ett sådant sätt att de harmoniserar med en medicine
studerandes kliniska vardag.
§ 7.3 Det Var Då Själva FanBärare
§ 7.3.1 Åligger att vifta samt framföra föreningens fana utan att tveka, frukta
eller hålla på.
§ 7.3.1.1 I händelse av apokalyps bör Det var då själva fanbärare
kämpa mot zombies och annat illtyg till sista droppen, alternativt fly
till skogs och/eller bosätta sig i en grotta.
§ 7.4 Skrotum
§ 7.4.1 Skrotum äger rätten att när som helst skrota stadgar.
§ 7.4.1.1 Det är för Skrotum inte tillåtet att skrota någon stadg i
föreningen förutom § 7.4.1
§ 7.4.2 I händelse av att Skrotum skrotar någon stadg skall
13 § 7.4.2.1 Det Skrotum därefter åligga att utföra de order som av vilken
som helst av föreningens medlemmar eller ScenDragare denna ålagts.
§ 7.4.2.1.1 Detta åtagande är livslångt eller gäller tills det av
lagliga skäl bör upphöra.
§ 7.4.2.2 Årsbesöket så snart som möjligt återinföra denna stadg.
§ 7.5 Andra ansvarsområden
§ 7.5.1 SkallBasen samt Van FöreställningsDirektör har möjlighet att under
verksamhetsåret utse och förordna ytterligare ämbetsmän vilka behövs för att
bedriva föreningens och/eller föreställningens verksamhet.
§ 7.5.1.1 Dessa ämbeten bör namnges enligt uråldrig och lustig
tradition.
14 Kapitel 8 - Riktlinjer och traditioner
§ 8.1 Stadgarna bör agera säkerhet och stabilitet åt föreningen, dvs. stadga den.
§ 8.1.1 Föreningens stadgar i singularis benämnes [stadg].
§ 8.1.1.1 Om något berör en stadg skall detta införas under denna stadg
som understadg.
§ 8.1.1.1.1 Se detta exempel.
§ 8.2 De flesta beslut bör fattas med stöd av valfri dubbel-blind studie.
§ 8.3 Hur bråttom det är med saker bör benämnas akut, urakut, subakut, inom 14
dagar et cetera.
§ 8.4 Det ska finnas tröjor. På eller av.
§ 8.5 Föreningen ska aktivt verka för att motverka aktivt förtryck, den ska inte heller
direkt uppmuntra inaktivt förtryck.
§ 8.5.1 Om föreningen motverkar högt blodtryck eller inte är helt irrelevant.
§ 8.5.2 Det är inte lämpligt att ha värkar under SkallBasmöten eller Årsbesök.
§ 8.5.2.1 Föreningen ska dock inte motverka värkar om de uppträder.
§ 8.6 Föreningens verksamhet ska vara kul, och om så inte är fallet, nödvändig.
§ 8.7 Ett lutande ljus bör förekomma vid samtliga Årsbesök.
§ 8.8 Årsberättelsen benämns epikris.
§ 8.9 Vid varje Årsbesök bör ÖverLekaren presentera en främmande kropp.
§ 8.10 Vid Årsbesök ska man alltid starta mötet med armar-uppåt sträck
§ 8.11 Preklin får inte krocka med föreningens syfte.
§ 8.12 Andra så kallade studentföreställningar i Uppsala bör inte konkurrera
tidsmässigt med Mediscenarnas föreställning.
§ 8.12.1 De får dock mer än gärna konkurrera med föreställningar i Lund.
§ 8.12.1.1 I Lund är det inte särskilt kul.
§ 8.13 Föreningens bud-get, räkenskaper och läckerheter skall alltid presenteras med
stappel-dia-peri-gram, max 42.
§ 8.14 Föreställningen bör inte innehålla rasistiska eller sexistiska skämt.
15 § 8.15 Föreställningen får innehålla medicinarsskämt men endast om dessa kan
förväntas förstås och uppskattas av icke-medicinare.
§ 8.16 För att vara medlem krävs det att man kallar sig själv bättre och mer ödmjuk än
andra.
§ 8.17 Innan medlemskap måste den ed som föreskrivs i Mediscenarnas Uråldriga
Skrifter sväras.
§ 8.18 Föreningens medlemmar åligger att leva sitt liv helt och fullt i enlighet med
Mediscenarnas Uråldriga Skrifter.
§ 8.19 Medlemmar i föreningen får stiga in i Edens Lustgård, Himlen eller annan
önskvärd plats.
§ 8.20 Alla som på något sätt deltar i föreningens föreställning måste testa något nytt.
§ 8.20.1 Om så ej sker så händer egentligen ingenting men man drar vanära över
sin näste, alt. sitt näste om man är en fågel (vilket man ibland är).
§ 8.21 En fika- och vinfest ska hållas varje år.
§ 8.21.1 Denna benämns Bak-Analen.
§ 8.22 En femårskontroll hålls vart femte år.
§ 8.22.1 Samtliga SkallBasmedlemmar under de fem senaste åren,
samtliga Scendragare samt minst ett djur skall vara inbjudna.
§ 8.22.1.1 Det står den aktuella SkallBasen fritt att
utöver de som omfattas under §8.22.1 bjuda in
ytterligare tidigare engagerade personer, kufar från
andra föreningar och djur.
§ 8.22.2 Femårskontrollen är en festlig baluns där nya idéer stöts och
blöts.
§ 8.23 Vid festliga sammanhang bärs hamstring-trosa samt andra högst antagliga
utmärkelser.
§ 8.24 En fest utan sång är som kärlek utan grädde (alt. kaffe utan kyssar).
§ 8.25 Det ska finnas fika, benämns hos Mediscenarna glukosdropp.
§ 8.26 Ibland ska det finnas dadlar.
§ 8.26.1 Kring jul bör dessa inlindas i bacon-fläsk.
§ 8.27 Om det ska tillagas kaffe bör detta tillagas på högst krångligt sätt. Det får inte
vara tyst.
16 § 8.28 Det ska finnas utmärkelser. Om dessa går att läsa i Mediscenarnas Uråldriga
Skrifter.
§ 8.29 Själv-ironi är en dygd och själv-dygd är en ironi.
§ 8.30 Röv (alt. Räv).
§ 8.30.1 I händelse av att en röv (alt. räv) deltar vid föreningssammankomst
bör denna raskas.
§ 8.31 Carl-Johan (eller levande ekvivalent) ska alltid vara närvarande.
§ 8.32 … får aldrig bjudas in.
§ 8.33 Föreningens beskyddare är Amy Diamond.
§ 8.33.1 Hon bör bjudas in närhelst är möjligt och gärna annars också.
17 Kapitel 9 - Stadgeändring och upplösning
§ 9.1 Stadgeändring sker efter beslut med minst 2/3 majoritet vid Årsbesök.
§ 9.1.1 Ändringar kan aldrig göras under kapitel 10.
§ 9.1.1.1 Ändringar kan aldrig göras i § 9.1.1.
§ 9.1.1.1.1 Ändringar kan aldrig göras i § 9.1.1.1.
§ 9.1.1.1.1.1 Ändringar kan aldrig göras i § 9.1.1.1.1.
§ 9.2 Vid varje Årsbesök skall en ny stadg införas under Kapitel 8.
§ 9.2.1 Denna får inte handikappa en redan existerande stadg.
§ 9.3 Föreningens upplösning sker efter beslut med minst 2/3 majoritet vid två på
varandra följande Årsbesök varav minst en ordinarie mellan vilka förflutit minst två
månader. Vid upplösning läggs föreningens tillgångar i ett för glädjen och konstens
lämpligt ändamål.
18 Kapitel 10 - Initiativtagare
§ 10.1 Mediscenarna är ettt initiativ som startades vintern 2014-2015 av Felix
Starlander, Björn Edgren, Fredrik Wikander, Isabelle Billstein, Måns Rosén, Sixten
Elmstedt, Joakim Källmark, och Linda Sundström.
§ 10.2 Dessa ska för alltid inbjudas till samtliga föreningens verksamheter, särskilt
femårskontrollen, och bör älskas som vore de älskvärda.
Mediscenarnas stadgar skrevs av Björn Edgren och Felix Starlander den 12 februari 2015
och kontrollerades den 11 februari samma år av Niklas Bylund.
För övriga frågor gällande livets mysterier hänvisas till Mediscenarnas Uråldriga Skrifter.
§ 3.8.27 kan på grund av tidens oerhörda knapphet ej besvaras.
19