Dennis Nyström, Män för jämställdhet

En vision och en modell
Västerås
Män för jämställdhet
Män för Jämställdhet är en ideell medlemsorganisation för personer som vill
verka för jämställdhet och mot mäns våld. Vi började som ett upprop 1994 och är
idag ca 400 medlemmar och 17 anställda av olika kön.
Våra pågående projekt och verksamheter:
– Killfrågor.se
– Machofabriken
– Jämt föräldraskap
– Fatta MAN
– Internationella projekt i Ryssland och Vitryssland
– Våldspreventivt centrum | En kommun fri från våld
Ingång i arbetet med social oro
Vad är skyddsvärt?
Oönskade beteenden?
Människor
Våld
En kommun fri från våld
– var började vi?
• ”NORMal, eller?” – oväntad början
• ”Frihet från våld” – tidigt våldsförebyggande
metoder med genusperspektiv (ex. Mentors
in Violence Prevention, MVP)
• ”En kommun fri från våld” – skala upp det
våldsförebyggande arbetet
En kommun fri från våld
Ett treårigt Arvsfondsprojekt som drivs 2015-2017.
Syfte
Att tillsammans med pilot- och referenskommuner utveckla
och pilottesta en modell för systematiskt och samordnat
våldspreventivt arbete.
Arbetet har fokus på barn och unga i ett lokalsamhälle enligt
en så kallad ”hela-kommunen-ansats”.
Kommuner som ingår
Pilotkommuner: Borås och Västerås
Referenskommuner: Gävle, Ronneby, Upplands-Väsby
och Älvsjö Stadsdelsförvaltning.
Målgrupper för projektet
Primär målgrupp
Barn och unga i de kommuner, skolor &
andra verksamheter som medverkar i
projektet
Sekundär målgrupp
Kommunala verksamheter och lokala
aktörer i medverkande kommuner
Andra kommuner i Sverige som efter
projektet önskar införa modellen och
arbetssätten.
Vision och förändringsidé
En gemensam vision
att förebygga våld bland barn och unga,
samt att skapa ett jämställt samhälle fritt från våld.
Projektet vill skapa förändring genom…
• att arbeta med en hela-kommunen-ansats - där ett flertal
aktörer gör parallella insatser på olika nivåer samtidigt
där aktörerna i sin tur arbetar för att…
• öka kunskapen om olika former av våld
• utmana begränsande och stereotypa genusnormer
• motivera barn, unga och vuxna till att vara aktiva åskådare.
Vad är hela-kommunen-ansatsen?
HELA-KOMMUNEN-ANSATSEN
Exempel på insatser
•
•
•
•
•
MVP
Tjej-/kvinnojourer
Machofabriken
Fotboll för alla
ATV/RBP
Jämt Föräldraskap
Kill-/mansjourer
Aktivera åskådaren
Killfrågor.se
(BITB)
Utbildning/handledning
• Metoder för yngre barn
•
•
•
•
•
Fatta / Fatta man
Huskurage
Kampanjer
Kartläggningar /
utvärderingar
• Strukturerad
samverkan
•
•
•
•
Relationer
Individ
Närmiljö
• Nationella
jämställdhets- &
folkhälsomål
• Policys /
handlingsplaner
• Verksamhets- &
strategiska mål
Samhälle
Exempel på aktörer
•
•
•
•
•
Skolor
Socialtjänst
Kultur och fritid
Ideella organisationer
Religiösa samfund
•
•
•
Jämställdhets- och
preventionssamordnare
Folkhälsosamordnare
Politiker
•
•
•
Hälso- och sjukvård, BVC,
MVC
Polis, kriminalvård &
rättsväsende
Universitet/högskola
Exempel på riskfaktorer
KOPIERINGSUNDERLAG
Sammanhållen våldsprevention
Tidig våldsprevention
Ex. skola, idrott, BVC
samfund, fritids, etc.
Hantera risker. ”Släcka
bränder”, Ex. Skola, polis,
sociala insatser etc.
Universell prevention
Selektiv prevention
Våldets konsekvenser.
Socialtjänst,
rättsväsendet, tjej/kvinnojourer
Indikativ prevention
Våldets konsekvenser och kostnader för människan, hälsan och ekonomin ökar
om inte förebyggande arbete finns
Vad är våld?
Våldsskala
Mord
Våldtäkt
Misshandel,
övergrepp
Fysiska & sexualiserade
angrepp
Knuffa, slå & sparka
Verbala angrepp & hot
Nedvärderande kommentarer, blickar & inviter
Sexistiska, rasistiska, homofobiska skämt bilder &
kommentarer (normer, värderingar & attityder)
Omfattning | internationellt
”Globally, women aged between 15 and 44 are more likely
to be injured or die as a result of male violence than
through cancer, traffic accidents, malaria and war
combined.”
Women in an Insecure World ; Violence against Women
Facts, Figures and Analysis 2005
Omfattning | Sverige
Var tredje kvinna och var fjärde man rapporterar att de
som barn (innan 18 års ålder) varit utsatta
för någon form av allvarligt våld
Sammanfattat
Sammantaget rapporterar 75 procent av
kvinnorna och 77 procent av männen att de som
barn utsatts för någon form av våld - fysiskt,
sexuellt eller psykiskt.
Våldets konsekvenser | ohälsa
Sammantaget visar resultaten att de kvinnor och män som i sin
barndom, ungdom eller sitt vuxna liv blivit utsatta för allvarligt
sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld bär på en
oproportionerligt stor andel av den psykiska och fysiska
ohälsa som studerats i NCK (2014):
–
–
–
–
–
–
–
–
Allmän upplevelse av psykisk och fysisk hälsa
Funktionsnedsättningar
Hälsobeteenden
Post-traumatisk stress
Depression och ångest
Självskadebeteende
Psykosomatiska symtom
Sjukdomsdiagnoser
3.
Arbeta genusförändrande
Män och killar är vanligast som förövare i
brottsstatistik
Misstänkt för
sexualbrott
Kvin
nor
2%
Män
98%
Misstänkt för
misshandel
Kvin
nor
15%
Män
85%
Män och killar är vanligast som förövare i
brottsstatistik
Misstänkt för
sexualbrott
Alla
andra
59%
Killar
15-29
år
41%
Misstänkt för
misshandel
Alla
andra
54%
Killar
15-29
år
46%
Våld och manlighet
Att majoriteten av våldet begås av pojkar
och män betyder inte att män, av naturen,
är mer våldsamma än flickor och kvinnor.
Omfattningen av våld säger mer om hur
nära sammankopplat våld är med
maskulinitetsskapandet.
(Kornulf, 2005; Hearn, 1998; jfr West & Zimmerman, 1987)
Tough Guise
http://youtu.be/Mmy2IHYq_y8
Vad visar filmklippet
• Mäns våld mot kvinnor
• Män både som våldsutövare och våldsutsatta
• Olika arenor; gator, skolor, idrottsarenor, inom
det militära, inom populärkultur
• Glorifiering av våld; sporten, populärkultur
(musik, film, dataspel), militär
• Våld är skadligt, har allvarliga konsekvenser
• Fiktivt/dokumentärt våld blandas
• Verkligheten, detta möts vi av varje dag
Förväntningar på våld
”Från barndomen är killar och män utsatta
för våld, dom är dess offer, dess vittnen och
förväntas vara de som utövar våldet”
(Jeff Hearn 2004)
Genusperspektiv på våld och
förebyggande arbete
WHO conducted an examination of 58 evaluated programs 2010
targeting boys and men in the area of sexual and reproductive health, in
which gender violence is a part. The examined programs show
convincing evidence that well-made program with boys and
men could result in significant changes in behaviors and
attitudes related to, for example; men's use of violence
against women, questioning of violence against other men
and other areas related to men's health.
The evidence indicates that programs with a gender-transformative
approach and which promotes gender equal relations is more
effective in producing behavioral changes. Even programs that
reach beyond the individual level and addresses the broader social
context is more effective.
4.
Aktivera åskådarna!
Exempel på program med åskådarfokus
Mentorer i våldsprevention
GLÖM ALDRIG BADHUSEN
Håll utkik efter inbjudningar till
internationella föreläsare &
våldspreventiv konferens
vecka 45!