SBO-NYTT 2015-09

SBO-NYTT 2015-09
Information från Sollebrunn Öst skogsbruksområde/Sollebrunn verksamhetsområde
Vind, vatten, eld och jord
Tre utav de fyra klassiska elementen har påverkat vårt
skogsbruk under 2015. ”Vind” i form av stormen Egon,
”Vatten” i form av blöta från januari till juli samt ”Eld”
i form av stor brandrisk delar av augusti. Låt oss hoppas
att vi slipper det fjärde ”Jord” bävning eller ras.
Skämt åsido så är det mycket som kan påverka skogsbruket och det är inte alltid lätt att hantera snabba
förändringar. Glädjande nog så kan vi konstatera att
uppredningen efter stormen Egon gick bra och att i
stort sett alla vindfällen blev upparbetade och inkörda
till industri i tid, utan att vi fick kvalitetsskador eller
risk för barkborrespridning.
Det ser ut som att vi har en relativt normal virkessäsong framför oss. En balanserad efterfrågan på de
flesta sortiment där efterfrågan är större på hösten
än på vårvintern.
Likt tidigare år så har vi även samma röjningsbudskap. Det finns många fördelar ekonomiskt med att
utföra ungskogsröjningarna i tid, efter stormen blev vi
även påminda om att röjning i tid med rätt styrka är den
bästa stormskyddande åtgärden en skogsägare kan göra.
De senaste åren har vi satsat på mer lokala aktiviteter,
vilket vi upplevt fått positivt gensvar från skogsägarna.
Därför kommer vi att göra så även denna säsong. Några
av aktiviteterna är med i denna upplaga medan andra
kommer senare. Du får gärna höra av dig till någon i ditt
förtroenderåd om du har önskemål om olika aktiviteter.
Då Södra är en ekonomisk förening som ska främja
skogsgårdens lönsamhet så känns det extra roligt att se
tillbaka på utdelningen av 2014 års resultat som skedde
i juni. Sollebrunns medlemmar fick 50 kr/m3fub för
normaltimmer och 25 kr/m3fub för barrmassaved i
snitt i efterlikvid. Att det sedan går fortsatt ekonomiskt
bra för Södra 2015 och att företaget har flera stora
framtidsinvesteringar igång gör att även framtiden
ser positiv ut även om de fyra elementen bråkar med
oss ibland.
Stefan Forsberg
Områdeschef Sollebrunn vo
KALENDER
Boka in kommande aktiviteter i din kalender redan nu.
Mer information om aktiviteterna finner du i detta blad.
Välkommen!
• Skogskväll för kvinnor i Hjärtum 18 september
• Skogsdag kring viltbetning i Forshälla 26 september
• Skogsdag i Hjärtum
• Södraskolans kurs Digitala verktyg för skogsbruksplanen
TECKNA VIRKESKONTRAKT
leveranskontrakt
Det finns möjlighet till storlekspremier
för leveranser fram till 31 december.
När du väl bestämt dig vad du ska göra
i skogen denna säsong så bör du teckna
kontrakt. Efterfrågan är god på flertalet sortiment.
• Något bättre efterfrågan på
gran- än talltimmer
• Bra efterfrågan på lövtimmer
• Normal efterfrågan på barroch lövmassaved
• Det kan bli begränsad mottagningsmöjlighet på sågkubb av barr
• Minskad efterfrågan på slipers
• Bra efterfrågan på energisortiment
Prislistorna kan du se på Skogsägarnätet, skog.sodra.com, där kan du även
skicka in kontraktsönskemål.
omräkningstal
Vi har fått önskemål om att informera om några av de måttslagen som
används i skogsbruket. Tre vanligt förekommande måttslag:
• m3sk = Skogskubikmeter = Volym i skogsbruksplanen inklusive bark
• m3fub = Fastvolymkubikmeter under bark = Det måttslag Södra
använder för i stort sett samtliga sortiment samt för kostnader
• m3toub = Kubikmeter under bark utifrån toppdiameter. Måttslag
som en del sågverk använder för timmer.
Från/Till
m3sk
m3fub
m3toub
m3sk
1
0,84
0,68
m fub
1,20
1
0,81
m3toub
1,46
1,23
1
3
Vanligast är frågan hur man jämför priser i m3toub med m3fub.
I tabellen ser man att omräkningstalet är 1,23. Det är ett generellt
omräkningstal. Verkligheten varierar beroende på stockens längd,
diameter och avsmalning. Följer man det generella omräkningstalet
så blir volymen 23% högre i m3fub än i m3toub. Det betyder att m3toub
priset måste vara 23% högre för att stocken ska ge samma totalpris.
Prisexempel:
650 kr/m3fub + 23% = 800 kr/m3toub. Lika betalt för samma stock.
Se över din skogsvård
Nu är det en ny säsong med planering av höstens, vintern och
vårens skogliga åtgärder. Som alla vet är det mycket viktigt att
sköta skogsvården för att få en långsiktig lönsamhet på skogsgården. Sommaren som gått har varit gynnsam och tillväxten
i skogen varit hög. Gå över din fastighet och se efter om behov
av ungskogsröjning finns.
Ska du plantera till våren är det bra att vara ute i god tid för att
få den plantsort som du önskar. Beställer du Södras granplantor
(PluggPlusEtt) till plantering i höst, bjuder Södra på kostnaden
för viltbehandling.
Södra ökar andelen plantor med mekaniskt snytbaggeskydd.
Målet är att Södras granplantor endast ska ha mekaniskt snytbaggeskydd 2017! Markberedning innan plantering är något
vi förespråkar på de marker där det är lämpligt. Sedan i våras
kan vi även erbjuda markberedning och plantering med en
planteringsmaskin. Välkommen att kontakta oss för rådgivning
och beställning av våra skogsplantor eller skogsvårdstjänster!
Anna Brockmark
Skogsvårdsledare
ny e-tjänst
Nu lanseras
e-tjänsten,
”Din ekonomiska
utveckling” på
Skogsägarnätet.
Här kan du som
medlem få en
bättre förståelse
för den ekonomiska utvecklingen
på Södra. I tjänsten kan du se dina
årliga leveransvärden och utdelning samt hur dessa har utvecklats
över tid. Syftet är att ge en bättre
överblick av den långsiktiga ekonomiska nyttan som skapas på Södra.
I e-tjänsten visas en graf över den
ekonomiska utvecklingen samt olika
sammanställningar och nyckeltal.
Modellen visar att en levererad
kubikmeter till Södra fortsätter att
växa och att Södra skapar långsiktig
nytta för dig som ägare. För att
använda tjänsten behöver du logga
in på www.sodra.com/skog.
Välkommen till våra
kommande aktiviteter
Skogskväll för kvinnor
Fredagen den 18 september klockan 17.00-21.00 på Klockarelunden
hos Agneta Svenungsson, Hjärtumsvägen 1 i Hjärtum utanför Lilla Edet.
Skyltat från Kungälvskorsningen i Lilla Edet.
PROGRAM:
Eva Magnusson, konstnär och medlem i Södra är inbjuden för att lära
oss hur vi i fält på ett enkelt sätt kan plocka fram estetiska värden i våra
skogar, kombinerat med produktion, för att på sikt höja värdet på fastigheten. Vi avslutar kvällen med gott fika, baguetter, kaffe och kaka, samt
lokal Södra-information och ett besök i skinnboden på gården. Kläder
efter väder, medtag sekatör om du har, Eva har verktyg att låna ut till de
som saknar. Pris 100 kronor per person inklusive fika.
Anmälan senast 15 september till skogsinspektor Karin Bengtsson,
telefon 010-471 64 87 eller [email protected] Kontakta
Karin om du har frågor, vill ha vägbeskrivning eller meddela eventuell
matallergi gällande fikat.
Läs mer om:
• Eva och hennes arbete i Södrakontakt nr 2 2015 alternativt på
www.evamagnussonskonst.se/skog
• Agneta och hennes arbete på www.carpeventum.se
Skogsdag
kring viltbetning
Lördagen den 26 september
klockan 9.30-12.00 på Tålleröd i
Forshälla. Skyltat från Utbyvägen.
PROGRAM:
Skogsstyrelsen medverkar med
information kring ÄBIN, Älgbetesinventeringen i vårt område.
Information kring plantmaterial,
plantering och viltskydd från Södra.
Medverkan av förtroendevalda och
inspektorer. Vi bjuder på korv med
bröd och dricka.
Frågor och vägbeskrivning besvaras
av skogsinspektorJerker Hellstadius,
telefon 010-471 64 89.
Skogsdag i Hjärtum
Månadsskiftet september-oktober.
Temat för skogsdagen är stampris
samt plantering med planteringsmaskin. Mer information kommer
att skickas ut via sms cirka en vecka
före, övriga upplysningar lämnas av
skogsinspektor Karin Bengtsson,
telefon 010-471 64 87.
Södraskolans kurs:
Digitala verktyg för
skogsbruksplanen
Under hösten/vintern kommer
kurser i Digitala verktyg för
skogsbruksplanen att anordnas.
Kursen vänder sig till skogsägare
med ny skogsbruksplan (2012)
och grundkunskaper i skogsbruk.
Två kvällar på vo-kontoret i
Sollebrunn. Pris 950 kronor.
För mer information och intresseanmälan gå in på Skogsägarnätet
eller kontakta vår kursledare
Lars Davidsson på telefon
070-335 04 75 eller 0322-66 10 38.
B
Avsändare: Södra, 351 89 Växjö
Sverige
porto betalt
Förnamn Efternamn
Adressrad 1
Adressrad 2
Postnummer Postort
Land
En plan
med kvalitet
Visste du att Södras
gröna skogsbruksplan
bidrar till skogsgårdens
lönsamhet!
Den hjälper dig att ge överblick genom:
• Sammanställning över
skogstillståndet
• Detaljerad beskrivning
av enskilda avdelningar
• Kartor
• Pålitliga tillväxtprognoser,
utarbetade vid SLU
KONTAKTINFORMATION
Sollebrunn verksamhetsområde, Järnvägsgatan 6, 466 31 Sollebrunn
Stefan Forsberg, områdeschef
David Larsson, produktionsledare
Anna Brockmark, skogsvårdsledare
Sven-Åke Jonsson, skogsinspektor
Magnus Davidsson, skogsinspektor
Stefan Persson, skogsinspektor Mikael Strandroth, skogsinspektor
Jonny Carlsson, skogsinspektor
Karin Bengtsson, skogsinspektor Linus Iseborn, skogsinspektor Jerker Hellstadius, skogsinspektor Sofia Fuentes Grape, planläggare
010-471 64 80
010-471 64 91
010-471 64 82
010-471 64 81
010-471 64 83
010-471 64 84
010-471 64 85
010-471 64 86
010-471 64 87
010-471 64 88
010-471 64 89
010-471 64 90
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Förtroenderådet
Morgan Svensson, ordförande
070-832 69 83
[email protected]
Johan Hillström, vice ordförande
070-316 40 50
[email protected]
Medlemsservice
Telefontid vardagar 8.00-12.00 och 13.00-16.00
www.sodra.com
0470-891 00
[email protected]