Ladda ner fullständig kursinformation här

 Nordisk Kommunikation
Kommunikativt ledarskap i praktiken
En diplomerad chefsutbildning – Att leda med
kommunikation™
Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar.
Datum: 17-18 februari, 22 mars, 10 maj samt 14 juni 2016
Ort och plats: Så snart antal deltagare är klart meddelas plats i centrala Stockholm.
Anmälan: Anmäl görs via [email protected], ange Chefsutbildning Att leda med kommunikation.
Anmälan är bindande, se nedan allmänna villkor.
Avgift: 65 000 kr ex moms
Utbildare: Nordisk Kommunikation som är en del av Gullers Grupp
Typ av utbildning: Öppen chefsutbildning, diplomerande
Att leda med kommunikation
Som chef handlar mycket av ditt arbete om att leda med hjälp av kommunikation. Studier visar att chefer
ägnar omkring 80 procent av sin arbetstid åt just det – med medarbetare, men även med kollegor, chefer
och omvärlden. Ändå är det många chefer som säger att de saknar utbildning och träning i
kommunikation. Vi vill ändra på det. Det här är en utbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper i
kommunikationsarbetet inom ledarskapet.
Varje dag, vecka, månad och år får du som chef besvara frågor, ge information, förklara och översätta
beslut och sätta saker i sitt sammanhang åt, och tillsammans med, medarbetarna - allt för att nå förväntat
resultat. Även om medarbetare får information på flera olika sätt, så är det möjligheterna till dialog med
dig som närmaste chef som uppfattas som viktigast.
Den här utbildningen är fylld med vägledning, verktyg och modeller, råd och tips.
Mål med utbildningen
Efter utbildningen ska du som chef:
• ha förståelse för hur kommunikation kan fungera som styrmedel för att nå verksamhetens mål
• ha kunskap om det så kallade kommunikationssystemet. Delarna i systemet utgörs av
aktörer/målgrupper, kanaler, budskap och processer
• ha grundläggande kunskap i att skapa effekt med kommunikation, formulera anpassade budskap,
välja rätt kanal och tidpunkt (kommunikationsplanering)
• kunna anpassa budskap och kanal utifrån målgruppens sammansättning och behov
• fått träning i att återkoppla organisationens och/eller gruppens resultat i förhållande till
uppsatta mål
• fått verktyg och träning i att skapa engagemang och motivation som bidrar till goda resultat i
verksamheten
• fått träning i att ha ett coachande förhållningssätt och ge löpande återkoppling och feedback på
medarbetares prestation
Nordisk Kommunikation är en strategisk kommunikationsbyrå som utvecklar
den kommunikativa förmågan internt i organisationer och företag. Med fokus på
kommunikation bidrar vi till att våra kunder når sina mål.
Nordisk Kommunikation
Upplägg
För att du som chef ska få ett så konkret och handfast stöd som möjligt baseras Nordisk
Kommunikations utbildning på forskningsbaserade teorier med egenutvecklade metoder, verktyg och
modeller, exempelvis budskapsmodellen. Under utbildningen varvas teori och praktik med reflektion,
övningar och dialog. Under dag 1 och 2 används en verksamhetsfråga från deltagarnas egna verksamheter
som ”case” att arbeta utifrån.
Utbildningen inleds med två sammanhängande dagar. De följande tre dagarna är fristående där dag fyra är
ett fördjupningstillfälle. Vid sista tillfället fördjupar vi oss främst i förändringskommunikation samt
reflekterar över de gångna månaderna och de utmaningar och erfarenheter som varit. Dagen avslutas med
diplomutdelning och gemensam middag som ingår i kursavgiften.
Boken ”Den kommunikativa chefen”
”Den kommunikativa chefen” (Nordisk Kommunikations handbok). Nordisk Kommunikations
utbildningar och föreläsningar bygger bl. a. på innehållet i boken som delas ut till deltagarna under dag 1.
Handboken ger dig som chef konkreta råd i kommunikationen med de egna medarbetarna. Handfasta
modeller, beskrivningar och tips ger stöd så att du kan planera och effektivisera din
kommunikation. Handboken innehåller också underlag så att du som chef kan arbeta vidare med
dina egna utmaningar.
Handboken består av följande kapitel: 1. Chefens kommunikationsuppdrag
2. Chefens kommunikationssystem
3. Planera din kommunikation
4. Nå fram med ditt budskap
5. Välj rätt kanal och kommunikationsform
6. Håll möten som engagerar
7. Kommunicera förändringar
8. Återkoppling – ledarskapets motor
9. Det svåra samtalet
Nordisk Kommunikation är en strategisk kommunikationsbyrå som utvecklar
den kommunikativa förmågan internt i organisationer och företag. Med fokus på
kommunikation bidrar vi till att våra kunder når sina mål.
Nordisk Kommunikation
Kursinnehåll
Chefsutbildning – Att leda med kommunikation™
Dag 1: Chefens kommunikativa uppdrag och kommunikativa organisationer
Fokus på organisationskommunikation samt varför och hur man bör rusta sin organisation inom de
kommunikativa områdena.
• Chefens kommunikationsuppdrag. Varför ska vi satsa resurser på kommunikation? Vad är
vinsterna?
• Kommunikativt ledarskap – så säger forskningen.
• Kommunikativa förmågor hos chefer och medarbetare. Självskattningsövning.
• Kommunikationssystemet – stödjer det verksamheten och dess aktörer?
• De kommunikativa rollerna i organisationen och olika ansvarsområden.
Dag 2: Planerad strategisk kommunikation samt formulera budskap som når fram och skapar
önskad effekt
Effektiv kommunikation – en förutsättning för att verksamheten ska nå sina mål. Hur använder du
kommunikation som styrmedel och verktyg för att nå verksamhetsmålen?
• Kommunikationsplanering – ett verktyg för att nå önskad effekt. Steg för steg enligt metodstöd.
• Arbete med bakgrund och syfte, definiera och analysera målgrupper och formulera
kommunikationsmål.
• Arbete med att formulera budskap och planera kommunikationen av budskapet,
tips runt retorik och presentationsteknik.
• Planera kommunikationsaktiviteter för de olika målgrupperna utifrån önskad effekt
(veta/känna/göra).
• Uppföljning och utvärdering - hur effekterna kan följas upp bland målgrupperna.
Till dag 3 initieras en hemläxa där deltagarna får öva sig i att anpassa budskap och kanal utifrån en vald
målgrupps sammansättning och behov.
Dag 3: Möten som engagerar - dialogen som kraftfullt verktyg
Många chefer och medarbetare lägger mycket av sin arbetstid på möten. Samtidigt upplever många att
dessa möten inte är tillräckligt givande och effektiva. De stjäl tid istället för att skapa energi och fungera
som en motor i verksamheten. Mötet är även en av de viktigaste arenorna för den interna
kommunikationen.
•
•
•
•
•
•
Genomföra möten som skapar mening, mötesteknik och
olika mötesmetoder.
Att använda olika dialogmetoder för att skapa ägarskap och handling.
Värdet av en genomtänkt retorik och presentationsteknik
som stöd i kommunikationen.
Möteskontrakt/Kommunikationskontrakt.
Hur påverkar förhållningssätt och individuella relationer?
Avslutande självskattningsövning, reflektion och arbete med den egna handlingsplanen.
Nordisk Kommunikation är en strategisk kommunikationsbyrå som utvecklar
den kommunikativa förmågan internt i organisationer och företag. Med fokus på
kommunikation bidrar vi till att våra kunder når sina mål.
Till dag 4 initieras en hemläxa där deltagaren får planera och genomföra ett möte
utifrån den nya kunskapen.
Nordisk Kommunikation
Dag 4: Mitt kommunikationssystem, planera en kommunikationsinsats
Hela dagen ägnas åt praktiska övningar:
•
•
Prova-på-övning. Mitt kommunikationssystem – idag och i morgon. Vi jobbar praktiskt med
att identifiera ditt nuvarande system och skapa ett system som är mer anpassat för att nå fram
och skapa effekt.
Prova-på-övning. Planera en kommunikationsinsats. Vi jobbar praktiskt med att planera en
aktuell kommunikationsinsats som stöd i ditt kommunikationssystem.
Dag 5: Kommunicera förändringar, det coachande förhållningssättet, återkoppling och feedback
Fördjupning i att kommunicera förändringar, återkoppling och feedback. Kraven på att chefer ska kunna
axla och hantera rollen som coach har ökat de senaste åren. Bra ledarskap leder till utveckling, ökat
engagemang och ökad motivation hos medarbetarna. Coachningssamtalet är en metod som bidrar till
medarbetarnas och kundernas tillfredsställelse, som därmed bidrar till hela verksamhetens framgång.
•
•
•
•
•
•
Hur skapa motivation, engagemang och ansvarstagande hos dina medarbetare i samband med
förändring?
Skapa lärande och utveckling hos dina medarbetare.
Återkoppla organisationens och/eller gruppens resultat i förhållande till
uppsatta mål.
Skapa dialog med dina medarbetare om vad ni kan göra för att förbättra
resultaten.
Coacha och ge löpande återkoppling på dina medarbetares prestation.
Avslutande middag och diplom.
Med reservation för eventuella mindre anpassningar och justeringar i dagarnas innehåll.
Pedagogiska former
Nordisk Kommunikation varvar föreläsningar och diskussioner med reflektionsövningar individuellt och i
grupper. Utbildningen leds av två konsulter för att skapa önskvärd energi och dynamik i deltagargruppen.
Vi arbetar även med upplevelseinriktade övningar och praktiska gruppövningar baserade på deltagarnas
erfarenheter. Det ska vara lustfyllt och engagerande att delta i våra utbildningar. Vi värdesätter den
individuella reflektionen och den gemensamma dialogen mellan deltagarna så att de kan lära av varandra.
Utbildningen är diplomerande
Efter genomgången utbildning erhåller du ett diplom som delas ut vid den femte utbildningsdagen i
samband med gemensam middag.
Nordisk Kommunikation är en strategisk kommunikationsbyrå som utvecklar
den kommunikativa förmågan internt i organisationer och företag. Med fokus på
kommunikation bidrar vi till att våra kunder når sina mål.
Nordisk Kommunikation
Kursledare
Eva Willstrand
Kommunikationskonsult
I min roll som kommunikationskonsult arbetar jag främst med
rådgivning, utbildning och processledning. Jag har mångårig
erfarenhet från kommunikationsarbete i stora internationella
verksamheter såsom Scandinavian Airlines, Saab Technologies och
senast från Lantmännen, såväl i ledande befattning som i
specialistrollen.
En väl fungerande kommunikation bidrar till en lönsam,
lösningsorienterad, öppen och kreativ kultur, oavsett verksamhet.
Det kan handla om behovet av effektiv förändringskommunikation,
att stärka ledarnas kommunikativa förmåga, att förbättra dialogen
med externa intressenter eller att öka den interna arbetsglädjen.
Tina Fors
Kommunikationskonsult
Jag har närmare 30 års erfarenhet av arbete med intern och extern
information, kommunikation och marknadsföring, varav hälften av
tiden som anställd och andra delen som kommunikationskonsult.
Idag är jag rådgivare, processledare, utbildare och föreläsare med
uppdrag för både privat och offentlig sektor.
Det företag eller den organisation som väljer att arbeta mer
genomtänkt med kommunikation har mycket att vinna – både vad
gäller att nå mål och att skapa mening, engagemang och glädje för
medarbetare, chefer, kunder, besökare, samarbetspartners och andra.
Allt går så mycket smidigare när kommunikationen fungerar.
Vill du veta mer?
Kontakta Tina Fors för mer information.
[email protected]
070-341 80 46
Allmänna villkor
Samtliga priser är exklusive moms. Avbokas beställd utbildning tidigare än tio (10) dagar före startdatum faktureras
deltagaren med hälften av det överenskomna priset. Sker avbokning senare än tio (10) dagar före startdatum faktureras
deltagaren hela summan.
Nordisk Kommunikation är en strategisk kommunikationsbyrå som utvecklar
den kommunikativa förmågan internt i organisationer och företag. Med fokus på
kommunikation bidrar vi till att våra kunder når sina mål.