Miljöförvaltningen i Stockholm

Miljöförvaltningen i Stockholm
Miljöförvaltningen i Stockholm
Miljöförvaltningen arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och hälsosam
miljö. Arbetsområdena är mycket varierade, det kan röra sig om så vitt skilda
frågor som mathygien, inomhusmiljö, trafikbuller, vattenkvalité eller kemikalier.
På miljöförvaltningen arbetar omkring 200 personer fördelade på fyra avdelningar: plan och miljö, livsmedelskontrollen, hälsoskydd och verksamhetsstöd,
samt de två enheterna: SLB-analys och miljöanalys. De fyra avdelningarna är i sin
tur indelade i olika enheter. Chef för miljöförvaltningen är Gunnar Söderholm.
Gunnar Söderholm
Förvaltningschef
08-508 288 10, [email protected]
1
Plan och miljö
Avdelningen för plan och miljö har 60 anställda.
Chef är Gustaf Landahl. Avdelningen är indelad
i enheterna energi och klimat, företag, stadsmiljö
samt Miljöbilar som utgör en egen grupp.
Energi och klimats arbetsområden:
• Stadens energieffektiviserings- och klimatarbete
• Tillsyn av miljöfarliga verksamheter: energianläggningar, energianvändning i fastigheter, hamn och
sjöfart, byggandet av infrastruktur, transportverksamheter, buss- och tågdepåer samt motorbanor
Stadsmiljös arbetsområden:
• Bevaka hänsyn till hälsa och miljö vid fysisk planering
• Tillsyn av skyddade områden, natur- och kulturreservat, markföroreningar, vägtrafik, spårvägar och flygets
miljöpåverkan
• Utveckling av miljöprofilområden: Norra Djurgårdsstaden, Västra Liljeholmen och miljonprogramområden
Företags arbetsområden:
• Tillsyn av miljöfarliga verksamheter: kemtvättar, bensinstationer, fotolabb och tryckerier, oljehamnen, avloppsreningsverk, färg-kemisk- och läkemedelsindustri,
livsmedelsindustri, verkstäder, avfallsanläggningar,
elektronik- och mönsterkortstillverkning.
• Hantering av kemikalier och farligt avfall: rivningsverksamhet, kross- betong och asfaltsbranschen, kvick-
silver, företags avfallshantering, pcb i fogmassor,
sanering vid kemikalieolyckor och miljögifter i varor.
Gustaf Landahl
Avdelningschef
08-508 289 16, [email protected]
Miljöbilar i Stockholm
• Uppdraget är att öka antalet miljöbilar i staden och att
bidra till att öka utbudet av miljöbilsmodeller och tillgången och närheten till miljöbränsle
Christer Edvardsson
Chef för företagsenheten
08-508 289 77
[email protected]
Jonas Tolf
Chef för energi och klimat
08-508 289 43
[email protected]
Per Enarsson
Chef för stadsmiljö
08-508 289 44
[email protected]
2
Livsmedelskontrollen
Avdelningen för livsmedelskontroll har 57 anställda fördelade på butik, restaurang, tillverkning och
kontrollstödsenheten. Chef är Daniel Selin.
Livsmedelskontrollen kontrollerar närmare 7000 livsmedelsanläggningar i Stockholm. Avdelningen tar också emot
och utreder allmänhetens klagomål och svarar på frågor
som berör verksamhetsområdet.
Tillverkningsenhetens arbetsområden:
• Kontrollerar livsmedelshanteringen hos producenter,
grossister, transportörer samt omsorgsverksamheter
som sjukhem, gruppboenden och förskolor. Kontrollen av dricksvattnet utförs också av enheten.
Butiksenhetens arbetsområden:
• Kontroll av anläggningar med försäljning av livsmedel, till exempel butiker, kiosker eller torghandel
• Kontroll av caféer och liknande serveringar med enklare
livsmedelshantering, där man inte hanterar rått kött.
• Kontroll av snabbmatsrestauranger och saluhallar
• Livsmedelshanteringen vid skolor och fritidshem
Restaurangenhetens arbetsområden:
• Ansvarar för kontroll av restauranger, inklusive personalrestauranger men inte snabbmatsrestauranger eller
gatukök. Enheten ansvarar också för kontroll av serveringar vid tillfälliga evenemang som t.ex. festivaler.
Kontrollstöds arbetsområden:
• Har huvudansvaret för avdelningens servicetelefon
och e-post.
• Tar emot, handlägger och utreder alla matförgiftningar (smittskydd) och klagomål
• Uppdaterar rutiner och mallar.
Daniel Persson
Chef för butiksenheten
08-508 287 58,
[email protected]
3
Helena Storbjörk Windahl
Chef för tillverkningsenheten
08-508 289 08
[email protected]
Daniel Selin
Avdelningschef
08-508 288 13, [email protected]
•
•
Tar hand om överklagningsärenden registreringar och annat inkommande.
Är projektsamordnare för avdelningens projekt.
Lena Björklund Stoehr
Chef för restaurangenheten
08-508 281 87
[email protected]
Emma Nordvik Premfors
Chef kontrollstödsenheten
08-508 281 59
[email protected]
Hälsoskydd
Avdelningen för hälsoskydd har 54 anställda fördelade på enheterna bostad och miljö, närmiljö och
offentlig miljö. Chef är Pia Winbladh Högfors.
Bostad- och miljös arbetsområden:
• Tillsyn av avfall och återvinningsstationer
• Bostäder, tillsyn gentemot fastighetsägare
• Olägenhetsärenden i bostäder, t.ex. buller
• Tillsyn av verksamheter där höga ljudnivåer förekommer
• Utreder fall av legionella
• Handlägger ärenden om oljecisterner som tagits ur
bruk
• Se till att tobakslagen efterlevs i offentliga lokaler
• Alkoholremisser, besvarar remisser från arbetsmarknads- och socialtjänstförvaltningen.
Närmiljös arbetsområden:
• Värmepumpstillstånd
• Radon, uppmanar fastighetsägare att mäta
• Köldmedier, kontroll av rapporter
• Kosmetiska och hygieniska produkter
• Strandbad - tillsyn och vattenprovtagning
• Enskilda avlopp
• Tillstånd för djurhållning, t.ex. orm
Pia Winbladh Högfors
Avdelningschef
08-508 281 25, [email protected]
Offentlig miljös arbetsområden:
• Skola och förskola
• Olägenhetsärenden i bostäder, inre störningar, t.ex.
fukt och mögel
• Bassängbad och plaskdammar
• Hygienverksamheter
• Övriga verksamheter, t.ex. äldreboenden
Douglas Lindström
Chef (TF) för bostad och miljö
08-508 281 69
[email protected]
Ann Kristin Axén
Chef för offentlig miljö
08-508 279 94
[email protected]
Åsa Hoffmann
Chef för närmiljö
08-508 274 67
[email protected]
4
Miljöanalys
Miljöanalys har 13 anställda och chef är Maria
Svanholm. Enheten arbetar med miljöövervakning
och är expertstöd inom områdena vatten, mark
och natur samt miljöfarliga ämnen.
Miljöövervakningen syftar till att beskriva miljösituationen och klargöra orsakskedjan för miljöproblemen så att
effektiva åtgärder kan vidtas. I miljöövervakningen ingår
att kontinuerligt följa upp miljöattityder och miljövanor i
staden – genom Medborgarenkäten. Enheten arbetar också
med strategisk program- och projektverksamhet. Några
exempel är att bistå stadsledningskontoret och förvaltningen i framtagande och uppföljning av Stockholms miljöprogram, att samordna Stockholms vattenprogram samt
att ansvara för Miljö- och hälsoutredningen.
Vidare ansvarar enheten för att samordna Miljösamverkan
i Stockholms län (MSL) på uppdrag av KSL. Enhetens
olika expertkompetenser bidrar till utveckling av miljöarbetet genom medverkan i internationella, nationella och
regionala nätverk och projekt.
Maria Svanholm
Enhetschef
08-508 289 36, [email protected]
www.miljobarometern.stockholm.se
En viktig kommunikationskanal för resultat från miljöövervakning och annat miljöarbete är Stockholms Miljöbarometer, vilken utvecklats och administreras av miljöanalys. På enheten arbetar vi även med att samordna
förvaltningens internationella arbete.
SLB-analys
SLB-analys har tolv anställda och chef är Malin Ekman. Enheten ansvarar för övervakning av luftmiljön i Stockholms stad.
SLB analys är också operatör för det regionala systemet
för luftmiljöövervakning på uppdrag av Stockholm och
Uppsala läns Luftvårdsförbund.
Utöver dessa verksamheter tas uppdrag även emot av andra beställare. Dessa uppdrag kan både bestå i mätningar
eller modellberäkningar. SLB analys deltar även i en rad
forskningsprojekt.
Alla mätningar och beräkningar samt information om lokal och regional luftmiljö är samlat på Stockholms och
Uppsalas läns Luftvårdsförbunds webbplats.
Malin Täppefur
Enhetschef
08-508 289 32, [email protected]
www.slb.nu
5
Verksamhetsstöd
Avdelningen för verksamhetsstöd har 21 anställda
och chef är Håkan Andersson.
Avdelningen ger administrativt stöd till nämnd, förvaltningschef, ledningsgrupp och övriga avdelningar inom
ekonomi, personal, it och telefoni, kommunikation, juridik, kontorsservice, arkiv och registratur.
Verksamhetsstöd arbetar med att stödja och effektivisera
miljöförvaltningens verksamheter genom att ta fram och
upprätthålla administrativa rutiner och stödsystem samt
att utgöra internkonsulter inom respektive expertområde.
Från verksamhetsstöd leds förvaltningens lean-arbete, utvecklingen av e-tjänster, lednings- och ärendehanteringssystem ECOS, elektronisk ärendehantering och e-arkiv
samt klarspråksgranskning av texter.
Håkan Andersson
Avdelningschef
08-508 281 39, [email protected]
Kontaktuppgifter
Växel
08-508 28 800
E-post
[email protected]
Hälsoskydd
Rådgivning/klagomål 08-508 28 900
mån-fre 8-16, fre 8-15 (maj-aug)
Livsmedel
Rådgivning/klagomål
mån 13-16, tis-tors 9-12 och 13-16,
fre 9-12
08-508 28 888
Fax, livsmedelskontroll
08-508 28 988
Plan och miljö
Expedition 08-508 28 990
Miljöanalys och SLB-analys
Expedition 08-508 28 880
6
m i l j ö f ö r va lt n i n g e n 2013
Miljöförvaltningen i Stockholm
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Fleminggatan 4, Box 8136,
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
[email protected]
www.stockholm.se/miljoforvaltningen