Inbjudan - Bilsport Rallycup

Tävlingsinbjudan
Till
Gullaboknixen
Lördagen den 5:e Sept 2015
Deltävling i
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportsförbundets nationella
tävlingsbestämmelser . Ansvar. Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk.
FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär
kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar
deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt
till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att
arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.
Tävlingsarrangör
Gullabo RallyClub, c/o Jessica Johansson, Anemonvägen 5, 370 30 Rödeby
Organisationskommitté.
Robert Johansson, Lars Rydberg, Jan Adolfsson, Tony Gustafsson, Jimmy Christiansen , Per Bondesson
och Sten Bondesson.
Tävlingsledning.
Tävlingsledare: Robert Johansson 0709-25 59 41
Bitr. Tävlingsledare: Tony Gustafsson 0708-77 13 18
Banchef: Lars Rydberg 0706-98 04 42
Säkerhetschef: Magnus Månsson 0709-43 57 18
Bitr. Säkerhetschef: TBA
Teknisk chef: Jimmy Christiansen 0708-14 43 31
Bitr. Teknisk chef: Per Bondesson 0703-43 52 97
Miljöchef: Sten Bondesson 0705-23 86 80
Domarordförande: Per Ottosson 0708-99 34 29
Domare: Sara Mejving 0702-47 01 19
Teknisk kontrollant: Johan Westergren 0707-73 79 48
Tävlingens form.
Nationellt Rally på fina Gullabovägar. Totalt ca 119 km varav 41 km SS fördelat på 3 st SS.
1 SS körs 2ggr
Tävlingen körs utan uppehåll.
Arrangörsnoter.
Noter ej tillåtna
Tävlingsplats.
Broakulla Folkets hus. Pilat från samtliga infarter till Broakulla (Johansfors).
Telefonnummer tävlingsdagen uppges i PM1.
Tidsplan.
Måndagen 27:e Juli:
Anmälningstiden börjar och inbjudan offentliggörs.
Träning ej tillåten efter denna inbjudans offentliggörande
Fredag 28:e Augusti
Den elektroniska anmälan stängs Kl 18.00
Lördag 5:e sep:
Anmälan öppnar 07:00 och då offentliggörs banan.
B-besiktning 07:30-11:00. Rydbergs åkeri, Broakulla, pilat från släppark.
Första start 11:00
Slutbesiktning sker vid målgång.
Resultatlista anslås efter målgång i folkets hus, Broakulla (Johansfors). Resultatlistan kommer att
finnas på www.resultatservice.com och www.bilsport-rallycup.se
Resultat per post på begäran
Prisutdelning.
Prisutdelningen sker klassvis efter protesttidens slut.
Förarsammanträde
Förarsammanträde för ungdom, debutanter och föråkare meddelas i PM1.
Deltagare, licensklasser, antal och ev. gallringsmetod.
Tävlingen är öppen för A - B - C - U förare med för 2015 års gällande licens, ungdomsrally, samt
debutanter. VIP Licenser tillåtna.
Samtliga tävlande skall närvara vid anmälan och ej uppvisat körkort eller legitimation nekas start.
Debutanter och Ungdomsrally är välkomna.
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring. Max antal startande 130 st.
Klasser.
Debutanter
Klass U: Ungdomsrally.
Klass 1: A-B-förare Grupp E.
Klass 2: C-förare Grupp E.
Klass 3: A-B-förare: Grupp F, 1300 Rallycup samt Grupp N -1400cc.
Klass 4: C-förare: Grupp F, 1300 Rallycup samt Grupp N -1400cc.
Klass 5: A-B-C-förare: Appendix K. Bilar upp till -1969.
Klass 6: A-B-C-förare: Appendix K. 1970-1975.
Klass 7: A-B-C-förare: Appendix K. 1976-1990, Ej 4WD.
Klass 8: A-B-C-förare: Max 74,
Klass 9: 4WD A-B-C förare
Klass 10: A-förare 2WD: Grupp H, Grupp A, Grupp N, Grupp R, Nationell Special.
Klass 11: B-förare 2WD: Grupp H, Grupp A, Grupp N, Grupp R, Nationell Special.
Klass 12: C-förare 2WD: Grupp H, Grupp A, Grupp N, Grupp R, Nationell Special.
Detta är även startordningen
Utrustning och däck.
Samtliga fordon skall kunna visa upp homologeringshandlingar, GR E standard rallybil skall kunna
styrka sin bils identitet med verkstadshandbok eller reservdelskatalog. Däcken skall vara enligt
gällande reglemente.
Reklam.
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på bilarna. Ej anbringad arrangörsreklam
medför dubbel tävlingsavgift. Arrangören ansvarar ej för ev. lackskador.
Lagtävlan.
Förekommer ej
Serviceplats.
En central serviceplats intill start och mål på Jarl Timber´s område, Broakulla. Gällande
miljöföreskrifter gäller (RY 0.2T) OBS! Eld och rökförbud på serviceplatsen.
Särskilda instruktioner för serviceplats kommer att meddelas i PM.
Särskilda bestämmelser.
Däck enligt klassningsbestämmelserna. Engelsk pilning med orange pilar kommer att tillämpas.
Internationell skyltning. Start på SS med startljus och tidtagning på tiondelar. Fotocell i mål.
Tävlande för Gullabo RC: Tävlande som har sin licens och tävlar för Gullabo RC förbinder sig att
närvara på söndagen då återställning av sträckorna sker. Se vidare instruktioner i ert startkuvert.
Tävlingsavgift.
Debutanter 150:Klass U 500:Övriga klasser 1400:VIP Licens 250:Efteranmälan 500:- utöver ordinarie tävlingsavgift
Tävlingsavgiften insatt på bankgiro 777-1751 och skall vara arrangören tillhanda senast den 1:e
September före kl 18.00.
Betalningar registrerade på vårt Bg efter 1:e September kommer att räknas som efteranmälan.
OBS ingen kontant betalning tävlingsdagen, medtag kvitto.
VIP licens betalas tävlingsdagen, kontant
OBS Märk alla inbetalningar med namn och tävlingsklass.
Anmälan.
Elektronisk anmälan på adress www.resultatservice.com eller på SBF:s anmälningsblankett.
Anmälan skall vara arrangören tillhanda SENAST DEN 26 Aug FÖRE KL 18 00, under adress:
Resultatservice, Munkarp 108, 243 91 HÖÖR. Slutinstruktion och övrig information kommer att
utsändas som e-post. Det är därför viktigt att du anger en giltig e-postadress
Ingen telefonanmälan godtages.
Efteranmälan.
Är möjlig t.o.m Tordag 3/9 Kl 20.00
Avanmälan.
Tävlande har rätt att avanmäla sig fram till måndagen före tävling kl 18:00 och få hela
Tävlingsavgiften återbetald. Arrangören förbinder sig att återbetala inom 10 dagar från
avanmälningsdatumet under förutsättning att Bg eller kontonummer lämnas till arrangören.
Avanmälan efter (måndagen före tävling) kl 18:00 kommer en administrationsavgift på 500:- tas ut.
Avanmälan tävlingsdagen = ingen återbetalning av tävlingsavgift.
Avlysning.
Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen vid mindre än 70 anmälda, förbud från myndighet eller vid
force majure.
Priser, särskiljning, Prisutdelning.
Priser utdelas till ett per tretal startande i varje klass. Vid lika sluttid så avgör tiden på SS1, SS2 osv.
Ej uthämtade priser tillfaller arrangören.
Återbud.
Återbud lämnas på telefon till Robert Johansson 0709-255941
Upplysningar.
Ges av Robert Johansson 0709-255941 se även www.gullaborc.se
Dispenser.
Dispenser från gällande hastighetsbegränsning på SS har sökts hos Länsstyrelsen och meddelas i PM.
Bensin – Service
Servicebestämmelser ska följas. 1 st serviceplats. Denna finns angiven i roadboken samt på kartan.
Det är tillåtet att tanka på bensinstationer längs banan. Miljöföreskrifter för service enligt SBF:s
nationella reglemente gäller. SBF:s miljöföreskrifter ska följas.
Se särskilda regler för serviceplats som meddelas i PM.
Uppehåll
Inget uppehåll är inlagt längst banan.
Respittid.
Respittid är 15 min mellan två TK eller max 30 minuter för hela tävlingen. Kan av tävlingsledningen
förlängas.
Plats för anslag.
Vid startplatsen finns alla anslag, PM och övriga meddelanden anslagna.
Videofilmning.
Videofilmning för kommersiellt bruk får endast ske efter samråd med och godkännande av
tävlingsledningen. För montering av videokamera i tävlingsbil gäller att besiktning skall ske enligt våra
regler.