Årsberättelse 1415

HANGÖ GYMNASIUM
2014-2015
ÅRSBERÄTTELSE
Foto : Johanna Sandin
1
Hangö gymnasium
Kommunalt gymnasium 1976
Skolbyggnaden, Skolgatan 9-11
Postadress: Skolgatan 9-11, 10900 Hangö
Skolans hemsida: www.hanko.fi/gymnasiet
E-post: [email protected]
Telefoner:
Rektor ............................................
skolsekreterare ...............................
lärarrum .........................................
studiehandledare ............................
gårdskarl ........................................
vaktmästare ....................................
Rektor:
Eija Rosvall, FM
Vicerektor:
Johan Nilsson, FM, studiehandledare
040 137 3936
040 137 3937
040 137 3938
040 486 3653
2203643
040 758 4764
Ur läroverkets historia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kommunal fyrklassig samskola 1891-1896.
Kommunal femklassig samskola jämte en förberedande klass 1896-1899.
Kommunal åttaklassig samskola jämte en förberedande klass 1899-1919.
Femklassigt statsläroverk benämnt Mellanskolan i Hangö och treklassigt kommunalt gymnasium jämte förberedande klass 1919-1925.
Fullständigt åttaklassigt statsläroverk, Hangö samlyceum, 1925-1940.
Kommunal förberedande klass.
Läroverket som Hangö samlyceum indraget 1940.
Statsläroverket Västra Nylands samlyceum, som uppstod genom att staten 1940
övertog Ekenäs kommunala samskola, flyttat till Hangö och verksamt där 19421945 under detta namn.
Från 1945 till 1976 kallades läroverket Hangö samlyceum.
År 1976 inleder Hangö gymnasium sin verksamhet som kommunägt gymnasium.
2
VERKSAMHETSBERÄTTELSEN LÄSÅRET 2014-2015
Det gångna läsåret 2014-2015 var i Hangö gymnasiums historia det trettionionde.
Vid gymnasiet fanns vid höstterminens början 64 studerande, varav 28 pojkar och 36 flickor.
Lärarkåren består av sju tjänsteinnehavare och en rektor. Sju av grundskolans lärare har haft
undervisning i gymnasiet.
Timresursen för läsåret var 172 timmar. Av de här timmarna användes till undervisning 152,40
timmar, resten bl.a. till grupphandledning, stödundervisning, skötsel av ADB och klubbverksamhet.
Dessutom har gymnasisterna erbjudits 22 kurser via nätgymnasiet NiVÅ.
Samarbetet med stadens finska gymnasium har fortsatt genom några gemensamma kurser i
gymnastik, samarbete inom biologi och genom att gemensamt ordna studentskrivningstillfällena.
Båda gymnasierna har haft några samplaneringsmöten angående bl.a. digitaliseringen av
undervisningen och planering av digitaliserade studentskrivningar.
Samarbetet med Hangö Högstadium har skett i form av gemensamma teaterföreställningar,
utlandsresa, bobollsmatch och lärarfortbildningar med IKT som tema.
De studerande har kunnat räkna tillgodo studier vid Musikinstitutet Raseborg och vid Tanssi- ja
liikuntakoulu Soulasmaa. Enstaka kurser vid andra läroinrättningar har även kunnat räknas till
godo.
Nyckelområden och prioriteringar har under läsåret varit användningen av IKT i samtliga ämnen,
användningen av kopieringspapper och utvecklandet av gymnasiet mot ett ”Östersjö gymnasium”
med tyngdpunkt på naturvetenskaper och internationella kontakter.
Årets nybörjare fick vid början av andra perioden sina personliga pekplattor, vilket ledde till att
användningen av datasalen har minimerats. Lärarkåren har som mål att försäkra ett gott kunnande
vid användningen av IKT. För ändamålet ansöktes Erasmus+ medel. Gymnasiet fick 24 920 € för
lärarfortbildning i IKT, projektet DOSE , Digitalisation Of Secondary Education. Tre olika resor har
gjorts: en till Roskilde, Danmark, för att se hur det danska, digitalal studentprovet genomförs; en
resa till Valencia, Spanien, för att bli bekanta med nätundervisningen och hur digitala redskap kan
användas i undervisningen och en resa till Assen, Nederländerna, för att se hur man kreativt kan
använda IKT i undervisningen.
Hangö gymnasium uppmärksammar HINKU- projektet genom att följa med användningen av
kopieringspapper. Trots att samtliga elever haft dator eller pekplatta har pappersåtgången inte
minskat det här läsåret.
Gymnasister med två lärare besökte Tyskland inom ramen för tysk- och historieundervisningen i
oktober. Skolan fick stipendiemedel av Aktia Sparbanksstiftelsen för det här ändamålet.
Ungdomskonferensen Being Young i Europé, som pågått med träffar i tre år, avslutades det här
läsåret. Mötet hölls i Winschoten, Nederländerna. Från gymnasiet deltog fyra elever och en
lärare. Två lärare och studerande från den holländska skolan gjorde en svarsvisit till Hangö
gymnasium 6 – 12.5.2015. Ett svarsbesök från vänskolan i Bad Düben gjordes 4-8.5.2015. Ett
stipendium från Sparbankstiftelsen möjliggjorde att gymnasiet kunde ta emot gäster i maj.
Svenska Kulturfonden beviljade ett stipendium för en studieresa till Stockholm. Resan gjordes i
kursen Finland från förhistorien till autonomin.(HI5F)
Inom ramen för Kunnig-projektet (en FBA-dag) och under fortbildningskvällar med IKT som tema
har lärarkåren fått mera information om digitala studentprov. De har fått öva hur olika
3
programvara kan användas i undervisningen.
halvplaneringsdagar, en vid skolstarten och en i maj.
Utöver
dessa
har
lärarna
haft
två
Miljötemat har under läsåret tangerats bl.a. presentationen av tävlingen Merentutkijamestarit, en
föreläsning om klimatförändringar, frågor om miljön då miljöministern besökte Hangö, exkursioner
bl.a. fågelexkursion till Västanfjärden i Täktom.
Årets abiturientkull har visat god standard. Medeltalet av skrivämnens bifallröster är 4,7 av max 7.
Hangö gymnasium kan glädjas åt att samtliga 20 dimitterades vid våravslutningen 30.5.2015.
Eija Rosvall
HÄNT I VECKAN
Höstterminen
8 -11.7
Merentutkijamestarit – en naturvetenskaplig tävling i Tvärminne för gymnasister.
Skolans lag deltog.
20.8
Skolpsykologen höll en lektion om stresshantering för abiturienterna
27.8
Representanter för Beväringskommittén i Nylands Brigad berättade för
abiturienterna om militärlivets vardag.
27.8
Gymnasisterna valde sina representanter till Ungdomsrådet. Ordinariemedlemmar
blev Heidi Suorsa och Tommy Tolppanen , ersättare Eemeli Repo och Adele Winberg
27.8
Föräldramöte för nybörjarnas målsmän ordnades.
25 och29.8. Nybörjarna och andraåringarna övar upp sin sociala kompetens
5.9
Gulnäbbsintagningen
9-11.9
Abiturienter och andraåringar deltog i en fältkurs i BI i Tvärminne
3.10
Andraåringarna såg pjäsen gräset är mörkare på andra sidan på teater Viirus ,
Helsingfors
6.10
Tom Juslin höll en klimatföreläsning för hela gymnasiet
8-12.10
En liten grupp studerande besökte Hamburg inom projektet Hamburg – Tor zur Welt
12-16.10
En grupp studerande i tyska besökte vänskolan i Bad Düben, Tyskland
31.10
Dagsverke
6-14.11
Fyra studerande och en lärare deltog i en ungdomskonferens i Winschoten,
Nederländerna
12.11
Finlandssvenska Skolungdomsförbund besökte gymnasiets elevkår
17.11
Teater Taimine visade pjäsen Tie Your Camel.
30.11
Marie Alopeaus och Walter Gustafsson fungerade som marskalkar vid Veteranstenen
på minnesdagen för vinterkrigets början
5.12
Gymnasiet firade självständighet med program i Hangethesalen och sedan
gemensam lunch i matsalen med tal av elevkårens ordförande Walter Gustafsson
4
Vårterminen
6.2
Preliminärskrivningar i realämnen och matematik ordnades för abiturienterna
13.2
Gymnasisterna fick beskåda Hankoniemen lukios elevers uppträdande på De gamlas
dag
6.3
Elevkåren ordnade en sportdag till Vanda, Flamingo. En del av resenärerna besökte
Heureka.
13.3
Lukas Kamis och Matilda Lindblom var marskalkar vid festligheterna för vinterkrigets
slut.
16.3
Försvarsminister Carl Haglund besökte Hangö. Samtliga gymnasister hade möjlighet
att ställa frågor åt ministern
17.3
Deltagarna i SL 3f besökte Tingsrätten i Raseborg
9.4
Nybörjare och andraåringar såg teater Viirus´ pjäs Perplex
14.4
Miljöminister Sanni Grahn-Laasonen besökte Hangö. Gymnasisterna kunde ställa
frågor åt ministern.
16.4
Deltagare i samhällslärakursen såg i Hangö teater Viirus pjäs Valet och kvalet
22.4
Beväringskommittén, Nylands brigad informerades andraåringarna om
militärtjänstgöringen
27.4
Marie Alopeaus och Walter Gustafsson stod som marskalkar vid Veterandagens fest.
18.4
Två elever deltog i Skolbadmintonmästerskapstävlingen
4-8.5
Studerande och lärare från Bad Düben, Tyskland besökte gymnasiet
6-12.5
Studerande och lärare från Nederländerna besökte gymnasiet
12.5
Kemikursen KE6T besökte DuPont för fabriksinformation och laboration
17-18.5
Deltagarna i HI5f ” Finland från förhistorien till autonomin” gjorde ett studieresa till
Stockholm
23.5
Fyra lag, 15 studerande, deltog i Stafettkarnevalen
15.5
Studerande i BI10f gjorde en fågelutflykt till Västanfjärden, Täktom
24-27.5
Arkeologiska utgrävningar på Tulluddsområdet.
5
SKOLIDROTTEN 2014 – 2015
Skolidrottsåret startade med skolidrottsförbundets fotbollscup. Kvalomgången spelades i Pargas i
medlet av september på konstgräs under strålande solsken. Den första och avgörande matchen
mot Katedralskolan blev en mycket jämn och dramatisk historia. Vid ställningen 2-2, med bara
några minuter kvar att spela var gymnasiets laget en ribbträff från att gå upp i ledning, men
dessvärre kontrade åbolaget stunden senare in segermålet och matchen var avgjord. Direkt efter
spelade laget sin andra och sista match mot Kimitoöns gymnasium. Då det bästa krutet redan var
bränt och resultatet saknade betydelse för fortsättningen kunde Kimitolaget tämligen enkelt vinna
den andra matchen. Dock bör påpekas att skolan inte på länge haft ett så slagkraftigt fotbollslag
och att ett avancemang till finalturneringen var ytterst nära för det välkämpade laget.
Efter skolfotbollen följde en tämligen stillsam idrottsvinter fram till april då några elever deltog i
skolmästerskapen i badminton som spelades i Brunakärr i Helsingfors. Framgångarna uteblev men
deltagandet får ses som en övning för kommande år då skolan denna gång endast representerades
av nybörjare.
Den enskilt största idrottssatsningen detta läsår var ändå stafettkarnevalen som gick av stapeln
lördagen den 23 maj. Skolan representerades av hela 4 lag som tränade mycket intensivt under
hela maj månad. Resultaten från karnevalen är i skrivande stund oklara, men på basen av tider
presterade under träning bör det finnas realistiska chanser att tävla om medaljer.
Skollaget i skolfotboll. Övre raden från vänster: Jimmy Himberg, Mathias Gröndahl, Linus Fredriksson, Filip Winberg,
Henrik Söderblom och Jonathan Häggroth. Nedre raden från vänster: Henric Fronden, Lukas Kamis, Patrik Lahti, Eemeli
Repo, Walter Gustafsson, Ted Rosenström och Antton Karvinen.
-Axel Holmberg
6
INTERNATIONELLA PROJEKT LÄSÅRET 2014-2015
Läsåret 2014-2015 har varit relativt händelserikt i vår skola vad gäller internationella projekt.
Projekt som har startats redan våren 2014 har rullat på, samtidigt som även nya projekt inletts.
Hamburg -Tor zur Welt
I oktober 2014 reste en grupp på sju studerande och två
lärare till Hamburg inom projektet Hamburg -Tor zur Welt.
För att få resa skulle man ha valt att läsa tyska, men även
delta i en skolvis kurs om Tysklands, Hamburgs och
Hansarörelsens historia. Vi spenderade nästan fyra dagar i
Hamburg, bekantade oss med Hamburg och dess maritima
historia. De studerande höll föredrag på ort och ställe och
berättade om olika stadsdelar i Hamburg. Ett varmt tack till
Sparbanksstiftelsen i Hangö som gjorde denna resa möjlig.
Utbyte med Bad Düben
Vi har fått en ny vänskola i östra Tyskland, Bad Düben, som är en liten badort nära Leipzig. Vi
spenderade fyra dagar i oktober i Bad Düben, där vi arbetade på ett projekt i Oberschule Bad
Düben och bekantade oss med skolan, dess studerande och badortens historia. Vi hann även pröva
på “tysk bowling” och besöka båda ortens spa och huvudstaden Berlin. Samarbetet med denna
skola kommer att få en fortsättning. Även elever från Hangö högstadium deltog i detta utbyte, så
det var ett samarbete över såväl nationsgränser som stadiegränser.
Young in Europe
I några års tid har vi nu haft
samarbete med skolan Dollard
College i Winschoten, östra
Nederländerna. I november
2014
deltog
vi
i
en
internationell
ungdomskonferens där, med
temat Young in Europe. I
konferensen deltog studerande
från Japan, Italien, Tyskland,
Storbritannien,
Polen
och
Finland.
De
studerande
jämförde skolsystem, vardag,
hobbyer och attityder i de olika
länderna och sammanställde
7
sitt resultat som en fotoutställning eller en film. Resultatet presenterades även för studerande i de
lägre klasserna i skolan. Utöver projektarbetet hann vi med bl.a. besök till Amsterdams
konstmuseer och universitetsstaden Groningen. Även detta samarbete får en fortsättning nästa
läsår.
Svarsbesök i Hangö i maj
4-12 maj 2015 var det Hangö gymnasiums (och Hangö högstadiums) tur att ordna en utbytesvecka
för våra vänskolor här i Hangö. Studerande från såväl Bad Düben som från Dollar College,
Winschoten besökte Hangöskolorna. Här undersöktes Hangös badortshistoria, man bekantade sig
med skolorna och finsk natur och kultur. Bl.a. körde Sun fun ut oss till Gäddtarmen en förmiddag.
På hemvägen fick vi sjunga Hangö-valsen. Sista dagen presenterade besökarna från Nederländerna
med sina värdar sin bild av livet i Finland i form av en fotopresentation. Vi hann även med ett
besök till Arabia-fabriken i Helsingfors, där vi bekantade oss med finsk design. Ett varmt tack till
Sparbanksstiftelsen i Hangö som gjorde dessa internationella ungdomsdagar möjliga. Många
vänskapsband knöts och privata svarsbesök planerades. Jag vill även passa på att varmt tacka alla
värdfamiljer, som ställde upp och gjorde ett fint jobb.
Projekt för lärarfortbildning
Hangö gymnasium beviljades detta läsår en ansenlig summa för att fortbilda läkarkåren inom IKT.
Projektet är ett Erasmus+ -projekt, som understöds av EU, och går under namnet DOSE
(Digitalisation of Secondary Education). Det kommer att ske stora digitala förändringar med
studentskrivningarna och inom gymnasiernas distanskurser/nätinlärning inom en snar framtid, och
lärarkåren vid Hangö gymnasium vill vara väl förberedd. Tack vare detta EU-understöd har vi med
en grupp på 12 lärare kunnat besöka en skola i Roskilde, Danmark. I Danmark har de redan i flera
8
år haft digitala studentskrivningar, så det var mycket intressant att få se hur de här har löst alla
praktiska problem och hur det påverkar arbetet i klass.
I mars blev det dags för ett besök till Valencia, Spanien inom samma DOSE-projekt. Här finns en
skola som specialiserat sig på distansundervisning via nätet, institutet CEEDCV. Här fick vi i fem
dagar mycket effektiv undervisning i hur man motiverande och behändigt kan undervisa på distans
med hjälp av olika program och plattformer. Det märktes att lärarna vid skolan hade lång
erfarenhet på området. Sju lärare från Hangö gymnasium deltog i projektet.
I april var det dags för fyra lärare att besöka till Assen, Nederländerna. Här fick vi ta del av en sju
dagars kurs Creative learning through ICT som organiserades av företaget Quarter Mediation.
Under denna kurs fick vi idéer till hur man kreativt kan använda IT i sin undervisning. Skönt att
våra ledare har en positiv inställning till dylika fortbildningar, trots att det kräver en hel del
omjusteringar och noggrann planering av undervisningen i skolan.
Historia 5: Exkursion till Stockholm
Inom kursen Historia 5 har även fem studerande tillsammans med två lärare fått göra en
“museumsturné” i Stockholm för att bekanta sig med Sveriges historia. Detta besök gjordes möjligt
tack vare ett understöd från Svenska kulturfonden.
Till sist ännu ett varmt tack till alla våra sponsorer: Sparbanksstiftelsen i Hangö, Pro Juventute
Nostra, Svenska Kulturfonden och Cimo/Erasmus+. Dylika projekt är viktiga guldkorn i vår vardag
och hjälper oss (både studerande och lärare) att utvecklas som personer och att förbättra våra
sociala färdigheter. Dessutom förbättrar de samhörighetskänslan inom egna skolan.
Joanna Young, koordinator för internationella projekt vid Hangö gymnasium
9
ELEVKÅRENS VERKSAMHET I HANGÖ GYMNASIUM LÄSÅRET 2014 – 2015
Elevkårsstyrelsen har under läsåret 2014-2015 bestått av sammanlagt 6 medlemmar: Henna Nurmi
(kassör), Antton Karvinen (informatör), Walter Gustafsson (ordförande), Marie Alopaeus
(sekreterare), Heidi Suorsa (ordinarie medlem) och Theo Sjöblom (ordinarie medlem). Lena
Holmström har fungerat som styrelsens handledande lärare.
Styrelsen började verksamheten i augusti genom att rekrytera två nybörjare till styrelsen. Dessa
var Henna Nurmi och Antton Karvinen. På styrelsens första möte bestämdes att Marie Alopaeus
tar över posten som sekreterare eftersom den tidigare selreteraren Edvard Lindfors valt att pröva
sina "studievingar" på annan ort, Henna Nurmi tog över kassörsjobbet och Walter Gustafsson
valdes till ny ordförande. En ny post infördes i styrelsen då Antton Karvinen blev den första
informatören i Hangö gymnasium.
På hösten ordnade elevkåren traditionsenligt dagsverket. Dagsverket riktades i år för Baltic sea
Action Groups verksamhet. Elevkåren ordnade också en Framtidsverkstad, där eleverna kom på
med idéer till årets Ung Röst På Stan.
I oktober ordnades skolfotograferingen. Kontraktet med Seppälän koulukuvat gick ut och vi i
styrelsen valde mellan flertal olika fotofirmor, till slut blev det Foto Airaksinen.
Till Ung Röst På Stan valde styrelsen ett ansiktslyft för området kring ankdammen vid Hagapark.
Theo och Heidi presenterade förslaget i stadshuset i oktober. I år beviljades inte Hangö
gymnasium understöd för idén.
Skolan fick även en egen facebook sida som ger tips om vad som händer i gymnasiet och vilka
projekt och temadagar som håller på.
I egenskap av ordförande var det min tur att i december hålla ett självständighetstal under skolans
självständighetsfest.
Styrelsen valde att ordna en vinteridrottsdag i mars 2015. Då fick studerandena välja mellan att gå
och simma till Flamingo eller lära sig om vetenskapliga fenomen i Heureka i Helsingfors.
Traditionsenligt stod styrelsen också för programmet som ordnades den sista skoldagen. Detta år
valde man att ordna en digitalskattjakt.
Styrelsens arbete har varit effektivt och roligt. Tack vare de nya medlemmarna och en upprustad
attityd lyckades styrelsen att förbättra förmedlingen av information mellan styrelsen och skolans
elever samt lärare. Jag hoppas att de reformer som styrelsen infört under läsåret skulle fortsätta
även under kommande läsår.
Detta är mitt sista läsår som ordförande i elevkåren. Nästa år är det dags för en yngre elev att ta
över. Jag passar därför på att tacka alla medlemmar, handledare och alla skolans lärare, elever och
övrig personal för ett fint samarbete och tackar för förtroendet. Det har varit en lärorik och
spännande upplevelse. Jag önskar alla en varm och skön sommar! Vi syns i augusti!
Walter Gustafsson, elevkårens ordförande 2014-2015
10
Studiehandledningen och specialundervisningen läsåret 2014-2015
Alla gymnasiets studerande har under läsåret deltagit i den obligatoriska kursen i
studiehandledning. Kursen har till största delen genomförts som normala klasstimmar under
ledning av gymnasiets studiehandledare. Under timmarna har olika teman med anknytning till
nuvarande och kommande studier behandlats. Abiturienternas lektioner har också inbegripit
informationstillfällen med gäster från bl.a. Åbo Akademi, Novia och Västra Nylands folkhögskola.
Utöver detta har studiebesök gjorts till högskolor i Helsingfors och Åbo.
Gymnasiets nybörjare deltog under period 2 i en tillämpad kurs i studieteknik. Målet med denna är
att bygga upp studerandenas grundfärdigheter med tanke på studierna i gymnasiet. Kursen
ägnades huvudsakligen åt att träna upp studerandenas digitala kompetens och användningen av
datorstödd undervisning.
Studerandena har under läsåret erbjudits enskild handledning i anknytning till gymnasiestudierna
och val av fortsatt utbildning.
Specialundervisningen i gymnasiet har under läsåret 2014-2015 fortgått under samtliga perioder.
För specialundervisningen har reserverats en timme per vecka. Specialläraren har deltagit vid
elevvårdsmöten och vid behov haft samarbetsdiskussioner med enskilda ämneslärare. Den
reserverade tiden har fördelats på kartläggningar i grupp bland nybörjare, uppföljande testning av
enskilda studeranden, skriftliga utlåtanden, undervisning, samt individuell handledning av
studeranden och vårdnadshavare. De studerande som deltagit i specialundervisningen har
vanligen hänvisats till denna av studiehandledaren, ämnesläraren eller kommit till undervisningen
som en följd av testresultaten. Speciallärarens rum på högstadiet har använts och studerandenas
håltimmar har i mån av möjlighet utnyttjats för undervisningen.
Johan Nilsson
studiehandledare
Siv Welander
speciallärare
11
LÄRARKÅREN
Ordinarie lärare
Eija Rosvall, rektor
filosofie magister, undervisat i finska och studiehandledning.
Kaj Dannbom
filosofie doktor, undervisat i lång lärokurs i matematik och fysik.
Axel Holmberg
filosofie magister, undervisat i biologi och geografi, även undervisning i grundskolans åk 9.
May Lundqvist
filosofie magister, undervisat i kort lärokurs i matematik och kemi.
Johanna Sandin
filosofie magister, undervisat i finska och livsåskådningskunskap, även undervisning i grundskolans
åk 9.
Lena Holmström
politices magister, undervisat i historia och samhällslära, även undervisning i grundskolans åk 8-9.
Elevkårens handledare.
Björn Wernér
filosofie magister, undervisat i modersmålet, även undervisning i grundskolans åk 9.
Skolbibliotekarie.
Joanna Young
filosofie magister, undervisat i engelska, tyska och musik.
Timlärare
Karolina Wiegner
filosofie magister, undervisat i tyska, har huvudtjänst i grundskolan.
Johan Nilsson, vicerektor 1.1.2008 filosofie magister, undervisningsämne: studiehandledning, huvudtjänst i grundskolan.
Astrid Smeds
textillärare, undervisat i bildkonst, även undervisning i grundskolans åk 7-9.
Siv Welander
speciallärare, handlett i specialundervisning, huvudtjänst i grundskolan
Pia Wickman
magister i idrotts- och hälsovetenskaper, undervisat i gymnastik och hälsokunskap huvudtjänst i
grundskolan.
12
Heidi Sjögren
Pedagogie magister, undervisat i religion, psykologi och filosofi, även undervisning i grundskolans
åk 7-9.
Raija Nylund
Filosofie magister, timlärare i franska, även undervisning i grundskolans åk 7-9 (finskspråkiga)
Övrig personal gemensam med Hangö högstadium
Ekholm, Kenneth, gårdskarl
Holopainen, Jari, lokalvårdare
Nordström, Heidi, skolsekreterare
Gustafsson, Britt-Marie, köksbiträde
Schütt, Leena, skolhälsovårdare
Österlund, Nils, vaktmästare
13
ELEVFÖRTECKNING
Airola Emmy
Berndtsson Jessica
Enberg Moa
Fredriksson Linus
Gröning Felicia
Hellman Julia
Himberg Jimmy
Holmström Hanna
Häggroth Jonathan
Jansson Alexi
Jormanainen Alex
Karvinen Antton
Nurmi Henna
Rantanen Julia
Ryky Aleksanteri
Rönnblad Kevin
Sandberg Fredrik
Sundström Erika
Söderström Eric
Wallenius Christine
Young Lilian
Ahlfors Janina
Alopaeus Marie
Dahlström Fanny
Gröndahl Mathias
Gustafsson Walter
Holm Jessica
Kamis Lukas
Kekkonen Emilia
Laine Janina
Lindblom Matilda
Långström Victoria
Rosenström Ted
Skarpman Sophia
Sundström Ellen
Vendelius Sandra
Winberg Filip
Österling Felicia
Ahlvik Gabriella
Björkqvist Theresa
Eklund Alexander
Frondén Henric
Grundström Sofia
Holm Conny
Jacobsson Ronja
Kontio Anna
Kraufvelin Lucinda
Lahti Patrik
Lundberg Katarina
Määttä Emmy
Nippala Ella
Nuutinen Nicholas
Repo Eemeli
Sjöblom Theo
Ståhlberg Johan
Sundberg Rikhard
Sundqvist Linda
Suorsa Heidi
Söderblom Henrik
Tolppanen Tommy
Wilson Viola
Winberg Adele
Grupphandledare:
Nybörjare:
May Lundqvist
Andraåringar:
Joanna Young
Tredjeåringar:
Axel Holmberg
14
LÄROBÖCKER
Religion
Björlin Ola
Hanki m.fl.
Hanki m.fl.
Creutz m.fl.
Människan och tron
Kyrkan i tidens ström
Livets val
Uttryck för tro
Psykologi
Karrasch m.fl.
Laine,Wilkko-Riihelä
Laine, Wilkko-Riihelä
Psykologi för gymnasiet 1 – 4
Människan och kunskapen
Personlighet och psykisk hälsa
Filosofi
Klockars m.fl.
Öppna frågor
Modersmålet
Abrahamsson m.fl.
Mentzer-Ekholm m.fl.
Språkets värld
Bokskogen
Historia
Gullberg, Lindholm
Meinander Henrik
Laurén Anna-Lena
Labyrint 1-2
Finlands historia; linjer, strukturer,
vändpunkter
Frihetens pris är okänt
Samhällslära
Enström Christoffer m.fl.
Lindholm Christer
Linnainmaa Leena
Fontaine Pascal
Kohi Antti m.fl.
Samhället
Ekonomikunskap för gymnasiet
Lagkunskap för gymnasiet
Europa på 12 lektioner
ABI samhällslära
Geografi
Brander Nina
Kakko m.fl.
Kakko m.fl.
Zenit 1 – Den blå planeten. Digibok
En gemensam värld
Riskernas och möjligheternas värld
Biologi
Happonen m.fl.
Bios 1-2-3-4-5
Kemi
Kaila m.fl
Aroluoma m.fl.
Maols tabeller
Kemi 1-4, 6
Kemisten 5, 6
Fysik
Lehto, Luoma, m.fl.
Fysik 1 – 9
Matematik, lång kurs
Kontkanen m.fl.
Ellips 1 – 14
15
Matematik, kort kurs
Hassinen, Hemmo m.fl.
Aalto, Kangasaho m.fl.
Maols tabeller
Sigma 1 – 3, 7
Kort matematik 4 – 6, 8, 9
Finska
Klemets
Klemets
Klemets
Uudet tuulet 1 – 6 tekstikirja, kielioppikirja
Lukion peruskielioppi: Harjoituskirja
Ota kantaa ja keskustele
Engelska
Elovaara m.fl
Ikonen, Mäkelä m.fl.
Kallela m.fl
Profiles 1 – 6
Profiles 7
Reaction
Tyska
Christan Busse m.fl
Kelkka m.fl
Panorama Deutsch, kurs 1 – 8
Kurz und gut 1 – 2
Hälsokunskap
Korhonen m.fl
Hälsokunskap för gymnasiet 1 – 3
Franska
Bärlund m.fl
Bärlund m.fl
Bärlund m.fl
Hankala-Perttula m.fl
Hankala-Perttula m.fl
Voilà! 1, kurs 1-2
Voilà! 2, kurs 3
Voilà! 3, kurs 4
Voilà! 4, kurs 5
Voilà! 5, kurs 6
Biblioteket
Bokbeståndet uppgick den 30.5.2015 till 3808 band.
Ökningen 2014-2015 har varit 164 band.
16
FONDER
Kapitalet för de fonder, som Hangö gymnasium förvaltar, uppgick den 31.12.2014:
Elna och Jeja Roos´fond
Rektor Birger Boströms fond
Georg och Toini Wigströms elevstipendiefond
Hangö Rotaryklubbs jubileumsfond
Stipendiefond till minnet av Elna och Jeja Roos
Anita Lindholms stipendiefond
1 377,66
1 242,48
13 303,57
1 276,98
4 609,07
19 670,25
41 480,01
STIPENDIERNA 2014 -2015
Stipendiedonatorer:
Aktia Sparbanksstiftelsen, Andelsbanken Raseborg, Anita Lindholms stipendiefond, Botschaft der
Bundersrepublik Deutschland, Du Pond Ind. Bioscences/Genencor, Oy Forcit Ab, Hangon
Kuvataiteilijat-Hangö Bildkonstnärer r.y, Hanko-Hangö Rotary Club, Hanko-Hangö Zonta Club,
Hangö gillet vid Åbo Akademi, Hangö Lions Club, Hangö Stevedoring, Handelslaget Varuboden
Osla, Helkama Emotor, Hufvudstadsbladet, Kesähankolaiset ry, Natur och Miljö, Nordea,
Orion/Fermion Oy, Pohjola Norden, Tia´s Bok, Tiede, Västra Nyland, Brita Maria Renlunds
stiftelsen/ Svenska studiefonden, 50-års studentjubilarer, Hangö köpmannaförening
Understöd:
För resor/Svarsbesök: Aktia Sparbanksstiftelsen, Svenska Kulturfonden, Pro Juventute Nostra
Svenska Skolhemsföreningen för anskaffning av pekplattor
Stipendiater:
Julia Hellman, Janina Laine, Emmy Airola, Felicia Gröning, Hanna Holmström, Lukas Kamis, Jimmy
Himberg, Felicia Österling, Sophia Skarpman, Jessica Berndsson, Ella Nippala, Theo Sjöblom,
Lucinda Kraufvelin, Adele Winberg, Tommy Tolppanen, Emmy Määttä, Henrik Söderblom, Sofia
Grundström, Viola Wilson, Eemeli Repo, Theresa Björkqvist, Ronja Jacobsson, Gabriella Ahlvik,
Katarina Lundberg, Heidi Suorsa, Patrik Lahti, Anna Kontio.
Från skolans sida vill vi rikta ett varmt tack till alla donatorer!
17
HANGÖ GYMNASIUM
Det sammanlagda utbudet av lärokurser enligt skolans läroplan
Ämnen
Modersmål och litteratur
Språk
FI
språk som påbörjas på EN
grundskolans lågstadium
(A-språket)
språk som påbörjas på
grundskolans högstadium
(B-språket)
TY B2/FR B2
övriga språk
TY B3
Obligatoriska
6
6
6
Fördjupade *)
Tillämpade
5
4
3
7
5
7
8
8
1
1
Matematik
kort lärokurs
lång lärokurs
6
10
3
4
3
3
Miljö- och
naturvetenskaper
Biologi
Geografi
Fysik
Kemi
2
2
1
1
7
3
9
4
2
2
2
4
Religion eller
livsåskådningskunskap
Filosofi
Psykologi
Historia
Samhällslära
3
3
1
1
4
2
4
2
5
7
5
3
1
1
1
1
6
3
Konst- och färdighetsämnen
Musik
Bildkonst
Gymnastik
Hälsokunskap
Studiehandledning
Ämnesintegrerade kurser
2
2
2
1
1
3
3
3
2
1
3
1
2
1
2
4
Obligatoriska kurser
Fördjupade kurser minimum
Tillämpade kurser
47-51
10
Sammanlagt minst
75
*) Till denna grupp räknas även de ämnesvisa specialarbetena
18
UTDIMITTERADE STUDENTER
30.5.2015
Ahlvik Gabriella
Björkqvist Theresa
Eklund Alexander
Grundström Sofia
Jacobsson Ronja
Kontio Anna
Kraufvelin Lucinda
Lahti Patrik
Lundberg Katarina
Määttä Emmy
Nippala Ella
Repo Eemeli
Sjöblom Theo
Ståhlberg Johan
Sundberg Rikhard
Suorsa Heidi
Söderblom Henrik
Tolppanen Tommy
Wilson Viola
Winberg Adele
20 st
MEDDELANDEN
Anmälan av nya elever: Skolan är med i den riksomfattande gemensamma elevantagningen.
Resultaten av elevintagningen är klara tidigast 11.6.2015. De antagna eleverna får meddelande
hem efter ovannämnda datum. Mottagande av studieplatsen bör bekräftas före 23.6.2015
antingen per e-post eller post.
Anmälan kan även göras före höstterminens början till kansliet. Elever från andra skolor
än Hangö högstadium bifogar till den skriftliga ansökan styrkt avskrift av senaste betyg.
Privatelever bör anmäla sig inom september eller januari.
Studenter, som önskar komplettera sin studentexamen, skall inlämna en skriftlig anmälan senast
5 juni 2015 eller 23 november 2015. Anmälningsblankett erhålls från skolan.
Examensavgifterna inbetalas enligt anmälningen.
Extra omtagningsförhör anordnas onsdag 12.8.2015 kl. 13.00. Elever som önskar delta
i det här förhöret bör skriftligen anmäla sig senast 6.8.2015. Högst två kurser kan avläggas.
Nästa läsår 2015-2016 inleds med inskription tisdagen den 12 augusti 2015 kl.10.00
Elev, som önskar avbryta sin skolgång, bör skriftligen anmäla därom inom juni månad.
Arbets- och lovdagar 2015 - 2016
Höstterminen
Vårterminen
Höstlov
Vinterlov
Lovdag
12.8 - 18.12.2015
7.1 – 4.6.2016
21 - 23.10.2015
22 - 28.2.2016
6.5.2016
Skolans arbetstid är mellan kl. 8.00 - 16.00
Skolfrukost serveras kl. 12.05 - 12.35. Måltiden är avgiftsfri för gymnasisterna.
Ingen terminsavgift har uppburits
19
STUDENTSKRIVNINGARNA 2015 - 2016
Provdagarna hösten 2015
Studentexamensnämnden har beslutat anordna studentexamen hösten 2015 enligt följande:
Hörförståelseproven:
mån 7.9
det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
finska, A- och B-nivå
kl. 8.30-9.00
tis 8.9
främmande språk, lång lärokurs
engelska
tyska
franska
ryska/spanska
kl.8.30-9.00
kl.11
kl.13
kl.15
främmande språk, kort lärokurs
tyska
franska
spanska
engelska
ryska/italienska
kl.8.30-9.00
kl. 11
kl. 13
kl. 14
kl 15.00-15.30
ons 9.9
Det första hörförståelseprovet respektive dag ska starta mellan kl.8.30-9.00. De andra
hörförståelseproven kan avvika +/-15 minuter från angiven begynnelsetidpunkt.
De skriftliga proven
Alla skriftliga prov börjar kl. 9.00
fre
mån
ons
fre
mån
ons
fre
11.9
14.9
16.9
18.9
21.9
23.9
25.9
mån
28.9.
modersmålet, textkompetens
psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi
främmande språk, lång lärokurs
det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
modersmålet, essäprov
matematik, lång och kort lärokurs
religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi,
geografi, hälsokunskap
främmande språk, kort lärokurs
20
Provdagarna våren 2016
Skriftligt prov:
fre
12.2
modersmålet, textkompetens
Hörförståelseprov:
mån
15.2
främmande språk, lång lärokurs
engelska
tyska
franska
ryska/spanska
kl.8.30 - 9.00
kl.11
kl.13
kl.15
tis
16.2
det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
finska, A- och B-nivå
kl.8.30 - 9.00
ons
17.2
främmande språk, kort lärokurs
tyska
franska
spanska
engelska
ryska/italienska
kl.8.30 - 9.00
kl.11
kl.13
kl.14
kl.15 – 15.30
Det första hörförståelseprovet respektive dag ska starta mellan kl.8.30-9.00. De andra
hörförståelseproven kan avvika +/-15 minuter från angiven begynnelsetidpunkt.
De skriftliga proven
Alla skriftliga prov börjar kl. 9.00
mån
ons
14.3
16.3
fre
mån
ons
ons
fre
18.3
21.3
23.3
30.3
1.4
modersmålet , essäprovet
religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi,
geografi, hälsokunskap
främmande språk, lång lärokurs
det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
matematik, lång och kort lärokurs
psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi
främmande språk, kort lärokurs
21
Föreståndarinnor- och rektorer
Castrén, Hanna ..............................
1891-1896
Renqvist, Henrik Wilhelm.............
1894-1896
Roos, Jeja.......................................
1896-1903
Roos, Elna .....................................
1896-1903
Nordström, Johan Erik ..................
1903-1905
Pahlman, Siiri ................................
1903-1905
Roos, Jeja ......................................
1905-1934
Roos, Elna .....................................
1905-1919
Mickwitz, Gunnar .........................
1/6-1/8 1934
Severin, Agnes ..............................
1934-1940
Himberg, Karl ...............................
31/7-1/9 1940
Karling, Tor ...................................
1940-1951
Boström, Birger .............................
1951-1966
Österlund, Walja ...........................
1966-1969
Knuts, Johan-Gustav .....................
1969-2000
Rosvall, Eija ..................................
2000-
22