FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA
VID STOCKHOLMS UNIVERSITET
Styrelsemöte #17
Torsdag 22/1 2015
Styrelserummet, Smedjan
Kl. 18:00 – 21.00
§.1
Mötets öppnande
Anel Mulisic förklarade mötet öppnat 18:17.
§.2
Val av sekreterare
Frida Wandborg valdes till sekreterare.
§.3
Val av justerare
Jenny Holmgren och Benjamin Geralf valdes till justerare.
§.4
Justering av röstlängd
Frida Wandborg innehaver Emelie Norlings röst.
Christoffer Hintze innehaver Jimmy Hagelfors röst.
Mia Batljan innehaver Stephanie Viljavas röst.
Närvarande
Beslutsrätt
Christoffer Hintze (via länk 20:16).
Anel Mulisic
.
Frida Wandborg
.
Mia Batljan (18:29)
.
Jenny Holmgren
.
Benjamin Geralf
.
Mirja Höjdestrand
Mina Fagerfjäll (18:39)
§.5
Yttranderätt
.
.
.
.
.
.
.
.
Godkännande av föredragningslista
- §16 och §17 ändras till underpunkter till §15
Anmälningsärenden. Efterföljande paragrafer flyttas i följd.
-
Övriga punkter lades till på föredragningslistan:
Diskussionspunkt: Medlemsskapskrav
Föredragande: Frida Wandborg
Diskussionspunkt: Inköp av overaller
Föredragande: Frida Wandborg
§.6
Uppföljning av föregående mötes beslutslogg
- Jenny Holmgren, Anel och Christoffer åläggs att ta fram
förslag på styrelsemedaljer.
-
Emelie, Frida och Jimmy åläggs att utveckla
delegationsordningen fram till mötet den 1 mars.
-
Emelie, Frida & Christoffer åläggs att upprätta lokalspecifika
checklistor. Bara Arbetsrummet kvar.
-
De som inte gjort den än åläggs att kolla igenom sin mejl
efter godkända projektplaner och skicka dessa till Benjamin.
§.7
Godkännande av föregående mötesprotokoll
Protokoll #13 godkännes ej.
Protokoll #16 godkännes med redaktionella ändringar. (2014
ändras till 2015 i mötets datum)
§.8
Incheckning
Anses behandlad.
§.9
Avrapportering alla ansvarsområden
Anel Mulisic: Möte med utbildningsutskottet, U9-planering,
Avtalsmöte med Mia (Unistore), MÄdda Fadderiet, Presentation
introduktionsdagen (Wallenberg), Presentation välkomstdagen
(Aula Magna), 7-kamp och pub Fadderiet, löpande.
Frida Wandborg: Policymöte mottagningsverksamheter,
MÄdda SBP, MÄdda Fadderiet, Tillsynskontroll
brandmyndigheten, Lokalmöte akademiska hus, Introdag
Fadderiet och SBP, 7-kamp och pub Fadderiet, välkomstdag
Aula Magna, löpande arbete.
Benjamin Geralf: ITC-möte, MÄdda fadderi, MÄdda SBP, 7kampen och pub, hemsideworkshop, löpande.
Jenny Holmgren: SBP MÄdda, Fadderiet MÄdda, introdag SBP,
Möte med toastmasters SBP, policy möte
mottagningsverksamhet, fadderiet pub, löpande.
Mia Batljan: Fadderiet MÄdda, 7-kamp fadderiet, intordag
fadderiet, möte börsrummet, avtalsmöte med Anel ang.
Unistore, löpande.
§.10
Avrapportering LG
LG: möte måndag 26/1.
§.11
Avrapportering Skattmästeriet
Anses behandlad.
§.12
Avrapportering 50-årsjublieum
Har bokat efterfestslokal som hålls hemlig tillsvidare.
§.13
Anmälningsärenden
Anmälningsärende: Val av Ordförande
Marknadsföringsutskottet VT15
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg
(Bilaga 1)
Teodor Hässler är ny ordförande i Marknadsföringsutskottet
VT15.
Anmälningsärende: Val av Vice Ordförande
Marknadsföringsutskottet VT15
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg
(Bilaga 2)
Max Lander är ny vice ordförande i marknadsföringsutskottet
VT15.
Anmälningsärende: Per Capsulambeslut gällande budget för
IBS Week 2015.
Föredragande: Jenny Holmgrem
Den 2014-12-17 fattades beslut av styrelsen gällande att
godkänna budget för IBS Week 2015 per capsulam.
Anmälningsärende: Per Capsulambeslut gällande projektplan
för Finance Career.
Föredragande: Mia Batljan
Den 2014-12-17 fattades beslut av styrelsen gällande att
godkänna projektplan för Finance Career per capsulam.
Anmälningsärende: Val av Ordförande i Börsrummet VT15
Föredragande: Mia Batljan
Olle Green är ny ordförande för Börsrummet VT15 och kliver på
den 23e februari.
Anmälningsärende: Val av Vice Ordförande i Börsrummet
VT5
Föredragande: Mia Batljan
John Dowling är ny vice ordförande för Börsrummet VT15 och
kliver på den 23e februari.
§.14
Beslutspunkt: Revidering av Brandbook
Föredragande: Jimmy Hagelfors
(Bilaga 3)
Jag yrkar
att
styrelsen godkänner den reviderade versionen av
Brandbook.
Beslut
Att
§.15
styrelsen bordlägger beslutspunkt: Revidering av
Brandbook, då underlag saknas.
Diskussionspunkt: ”Förfest” i Ljusgården
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg
(Bilaga 4)
Diskussion fördes kring datum då ED har sin bankett den 4/3, 5
dagar senare. Förslag på alternativa datum: 13/3, kombinerat
med tentapub 21/3 eller 17/4 om det inte är för sent. För att ett
beslut ska kunna fattas av styrelsen behövs en mer specificerad
budget utformas. Marknadsföringsplan bör läggas till.
Mailadresser bör uppdateras. Viktigt att brandsäkra
papp(dekorationer) på väggarna. Funderingar kring huruvida
biljettpris skall vara rabatterat för de som köpt biljett till jubileet.
§.16
Diskussionspunkt: Lokaler på Kräftriket
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg
(Bilaga 4)
Lokaler finns i Kräftriket som kan vara möjliga att hyra.
Diskussions fördes gällande intresse och möjligheter. Vi behöver
mer underlag från Akademiska hus och föra en diskussion med
SBS.
Mötet ajourneras 20:01
Mötet återupptas 20:16
§.17
Informationspunkt: Brandskyddsrutiner
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg
(Bilaga 4)
Vi har fått deadline till den 31/3 för att ta fram rutiner vid larm.
Detta är i process.
§.18
Övriga punkter
- Diskussionspunkt: Medlemsskapskrav
Föredragande: Frida Wandborg
Diskussion fördes kring hur vi kan kontrollera medlemskap.
För- och nackdelar med att ha hårdare krav på medlemskap.
Möjliga lösningar för kontroller. Möjlig funktion på
hemsidan för anmälan till event via medlemskap som
matchas med medlemssystem. Kan vi sälja medlemskap via
dator på plats? Betalning kan då ske kontant på plats. Sälja i
ljusgården?
-
Diskussionspunkt: Inköp av overaller
Föredragande: Frida Wandborg
Diskussion fördes kring inköp av overaller. Sikta mot
utbytesstudenter och aktiva medlemmar.
§.19
Planering inför veckan som kommer, alla ansvarsområden
Fadderiet och SBP mingel den 24/1, Event med Nordea den 28/1.
§.20
Beslutslogg
- Mia, Anel och Benjamin åläggs att ta fram en policy gällande
krav på medlemskap innan 5/2.
-
Frida och Christoffer åläggs att färdigställa
brandlarmsrutiner.
-
Frida åläggs att kolla med Skattmästeriet angående möjlig
betalning för overaller.
-
Jenny Holmgren, Anel och Christoffer åläggs att ta fram
förslag på styrelsemedaljer tills nästa möte.
-
Emelie, Frida och Jimmy åläggs att utveckla
delegationsordningen fram till mötet den 1 mars.
-
Emelie, Frida & Christoffer åläggs att upprätta lokalspecifika
checklistor. Bara Arbetsrummet kvar.
-
De som inte gjort den än åläggs att kolla igenom mejl efter
godkända projektplaner och skicka dessa till Benjamin.
§.21
Nästa möte
9/2 18:00-21:00
§.22
Mötets avslutande
21:15
Vid protokollet:
Frida Wandborg
Justerare:
Justerare:
Jenny Holmgren
Benjamin Geralf
Bilaga 1
Anmälningsärende: Val av Ordförande Marknadsföringsutskottet, VT15
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg
Information
Teodor Hässler har valts till ordförande för Marknadsföringsutskottet VT15.
Bilaga 2
Anmälningsärende: Val av Vice Ordförande Marknadsföringsutskottet,
VT15
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg
Information
Max Lander har valts till Vice Ordförande för Marknadsföringsutskottet,
VT15.
Bilaga 3
Beslutspunkt: Revidering av Brandbook
Föredragande: Jimmy Hagelfors
Information
Brandbook behöver uppdateras för att utöka Föreningens marknadsförares
egna ansvar samt för att sätta en modernare prägel på den.
Denna uppdaterade version tar bort ansvar från Marknadsföringsutskottet,
uppdaterar så att ägarförhållanden vid samordnade projekt blir tydligare och
gör marknadsföringen mindre matematisk. Logotypen är här borttagen från
Brandbook i bildformat och återges istället i ordform, detta för att skapa
utrymme för jubileumslogotyper och dylikt men samtidigt skydda mot
framtida missbruk av möjligheten till att redigera logotypen.
Jag yrkar
att
styrelsen godkänner den reviderade versionen av Brandbook.
Bilaga 4
Diskussionspunkt: ”Förfest” i Ljusgården
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg
Information
Projektgruppen för 50-årsfesten vill arrangera ett förevent kallat ”Förfesten”
som skall hållas i Ljusgården. Kontakt har redan etablerats med instutitionen,
dock endast med lokalansvarig och ej med rådet, som varit väldigt positivt till
detta arrangemang. Eftersom att detta är ett förevent för 50-årsfesten bör detta
lämpligen integreras i projektplanen för 50-årsfesten. Styrelsen bör diskutera
projektet för att sedan ta det vidare och eventuellt be projektgruppen revidera
projektplanen. Projektplan finns bifogad.
Bilaga 5
Diskussionspunkt: Lokaler på Kräftriket
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg
Information
Ordförande och Andra Vice Ordförande har haft möte och rundtur med
Akademiska hus angående lokaler på Kräftriket. I dagsläget så står
”Hästhuset” ledigt, dock med en hel del förutsättningar. Kostnaden för att
hyra hela Hästen är hög. Det finns även andra lokaler som är obrukbara på
Campus och ej kan använda som studielokaler för SBS. Dessa lokaler kan
exempelvis ”lånas” från akademiska hus för att bedriva festverksamhet i. Mer
information ges på plats.
Styrelsen bör diskutera den framtida lokalfrågan, huruvida föreningen
behöver utökade lokaler samt om man bör gå vidare i frågan.
Bilaga 6
Informationspunkt: Brandskyddsrutiner
Föredragande: Christoffer Hintze, Frida Wandborg
Information
Den 14 januari var brandskyddsmyndigheten på besök och inspekterade
Smedjans (inkl Café Arom) lokaler. Mer information ges på plats.