Kommusntyrelsen beredande 2015-06-15

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN
Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen,
måndagen den 15 juni 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset,
kommunhuset
Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten!
Irja Gustavsson
Ordförande
Helena Randefelt
Sekreterare
Ledamöter
Irja Gustavsson (S) ordförande
Linda Svahn (S)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Kristine Andersson (S)
Per Söderlund (SD)
Daniel Andersson (S)
Anniette Lindvall (M)
Bengt Storbacka (S)
Jonas Bernström (S)
Virosa Viberg (SD)
Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande
Ingrid Åberg (KD)
Susanne Karlsson (C)
Anders Persson (C)
Bengt Evertsson (MP)
Ersättare
John Omoomian (S)
Hans-Olof Hake (S)
Lillemor Bodman (M)
Margareta Ahlm (S)
Mats Seijboldt (SD)
Linda Andersson (S)
Jan Hansson (M)
Dan Walterson (S)
Maria Odheim-Nielsen (V)
Andreas Funk (SD)
Johan Andersson (C)
Göran Gustavsson (-)
Jenny Larsson (C)
Christina Pettersson (C)
Inger Griberg (MP)
Föredragningslista
Nr. Ärende
1. Budget 2016, verksamhetsplan VP 2017-2018
2.
Svar på motion från Jan Hansson (M) om ställplats
i Lindesberg
Dnr
2015/181
AKK
2015/199
AKK
Föredragande Tid
Madde
13.00
Gustavsson,
Henrik
Arenvang, Eva
Jonsson
3.
Svar på medborgarförslag om fartgupp istället för
chikaner på Bondskogsvägen
2015/34
AKK
4.
Svar på medborgarförslag om en säkrare
strandpromenad utan gropar och stora
nivåskillnader
2015/1
AKK
5.
Svar på medborgarförslag om att asfaltera om
Gruvgatan
2014/542
AKK
1. Budget 2016, VP 2017-2018
Madde Gustavsson, Henrik arenvang, Eva Jonsson - 13.00
Handlingar tillkommer
Sida 2 av 6
2. Svar på motion från Jan Hansson (M) om ställplats i Lindesbergs
Ärendebeskrivning
Jan Hansson (M) inkom den 14 april 2015 med en motion om iordningställande av
ställplats i Lindesberg.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2015 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
2.1. Handlingar
Motion från Jan Hansson (M) om ställplast i Lindesberg.pdf (inkluderad nedan)
Sida 3 av 6
3. Svar på medborgarförslag om fartgupp istället för chikaner på
Bondskogsvägen
Ärendebeskrivning
Jimmy Johnsson i Lindesberg föreslår i ett medborgarförslag daterat den 23 januari 2015
att de chikaner som idag är placerade på Bondskogsvägen i Lindesberg ska bytas ut mot
fartgupp.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2015 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen.
Medborgarförslaget remitterades till Bergslagens miljö- och byggnämnd den 1 april 2015
för yttrande.
Bergslagens miljö- och byggnämnd inkom med yttrande den 13 maj 2015, där det
framkommer att Lindesbergs kommun har beställt en gång- och cykelplan som kommer att
komma upp för beredning och beslut i maj eller juni. I den utredningen finns den aktuella
sträckan på Bondskogsvägen med som ett förslag på utbyggnad. Tanken är att bygga
en gång- och cykelbana från Norevägen till Hagavägen där den befintliga gång- och
cykelbanan börjar.
Blir det bestämt att gång- och cykelvägen ska genomföras så kommer Bondskogasvägens
bredd att minskas vilken även minskar hastigheten. Projekteringen får även visa om det
behövs ytterligare åtgärder Bergslagens miljö- och byggnämnd anser därför att gång- och
cykelplanen inväntas innan beslut tas om vilka sträckos som ska byggas om och vilken
åtgärd som blir bäst för Bondskogsvägen.
3.1. Handlingar
Medborgarförslag om fartgupp istället för chikaner.pdf (inkluderad nedan)
Svar på emdborgarförslag chikaner.pdf (inkluderad nedan)
Sida 4 av 6
p2015.2169.
2015-05-13
Dnr 2015/34
4. Svar på medborgarförslag om att asfaltera Gruvgatan i Lindesberg
Ärendebeskrivning
Timo Haikara i Lindesberg föreslår i ett medborgarförslag daterat den 17 december 2014
att Gruvgatan, från Torphyttevägen till elevhemmet, ska asfalteras om.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2015 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen.
Medborgarförslaget remitterades den 1 april 2015 till Bergslagens kommunalteknik för
yttrande.
Bergslagens kommunalteknik inkom med yttrande den 12 maj 2015, där det framkommer
att åtgärder för Gruvgatan är planerade under 2016-2017. Vid årets besiktning av
asfaltsytor kommer Gruvgatan jämföras med årets planerade ytor om någon klarat sig
bättre och om Gruvgatan blivit sämre efter vintern. Asfaltsjustering av potthål kommer att
utföras vid behov, om gatan inte asfalteras om enligt plan.
4.1. Handlingar
medborgarförslag asfaltera gruvgatan.pdf (inkluderad nedan)
Remissvar BKT asfaltering Gruvgatan.pdf (inkluderad nedan)
Sida 5 av 6
Dnr 2014/542
p.2014.4245
2014-12-18
p.2015.2146
2015-05-12
Dnr 2014/542
5. Svar på medborgarförslag om en säkrare strandpromenad utan
gropar och stora nivåskillnader
Ärendebeskrivning
Margaret Lennartsdotter i Lindesberg föreslår i ett medborgarförslag daterat den 30
december 2014 att strandpromenaden ska ses över för att åtgärda eventuella gropar och
nivåskillnader.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2015 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen.
Medborgarförslaget remitterades till Bergslagens kommunalteknik den 1 april 2015 för
yttrande.
Bergslagens kommunalteknik inkom med yttrande den 12 maj 2015, där det framkommer
att ingen planerad omasfaltering finns för strandpromenaden 2015, 2016 eller 2017. Vid
årets besiktning av asfaltsytor kommer strandpromenaden jämföras med årets planerade
ytor om någon yta klarat sig bättre och om strandpromenaden blivit sämre efter vintern.
Därefter kommer eventuellt en revidering av den 3-åriga beläggningsplaneringslistan
att ske. Asfaltsjustering av gropar och nivåskillnader kommer utföras vid behov, om
strandpromenaden inte asfalteras om under åren.
5.1. Handlingar
Medborgarförslag säkrare strandpromenad.pdf (inkluderad nedan)
remissvar BKT säkrare strandpromenad Lindesberg.pdf (inkluderad nedan)
Sida 6 av 6
p.29015.2147
2015-05-12
Dnr 2015/1