Remiss av promemorian – Genomförande av

Yttrande
Regeringen Näringsdepartementet
[email protected]
Vårt datum: 2015-10-15
Er referens: N2015/5144/ITP
Diarienr: SSM2015-3328
Dokumentnr: SSM2015-3328-2
Handläggare: Jimmy Estenberg
Telefon: +46 8 799 4236
103 33 Stockholm
Strålsäkerhetsmyndighetens svar på remiss:
Remiss av promemorian – Genomförande av
radioutrustningsdirektivet
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tagit del av remiss avseende ovan rubricerade
dokument.
SSM har inga synpunkter på promemorian.
SSM noterar att radioutrustningsdirektivet (2014/53/EU) i artikel 3, punkt 1a ställer krav
på att radioutrustning ska vara konstruerad så att skydd av hälsa och säkerhet säkerställs
för personer och husdjur. SSM vill därför, i egenskap av expertmyndighet inom området
elektromagnetiska fält och hälsa, framhålla sin roll som tillsynsvägledande myndighet
gentemot Post- och telestyrelsen samt Elsäkerhetsverket som ansvarar för tillsyn och
marknadskontroll enligt promemorian.
SSM har utvecklat en webbaserad kurs som ger information om kunskapsläget kring
elektromagnetiska fält och hälsorisker, se vidare information under följande länk
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Utbildning/E-utbildning/
I detta ärende har generaldirektören Mats Persson beslutat. Myndighetsspecialisten Jimmy
Estenberg har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också verksjuristen
Johanna Alterman samt enhetschefen Hélène Asp och avdelningschefen Johan Friberg
deltagit.
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN
Mats Persson
Jimmy Estenberg
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority
SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96
Tel:+46 8 799 40 00
Fax:+46 8 799 40 10
E-post: [email protected]
Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se