21 maj - Kalmar kommun

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-21
Kultur- och fritidsnämnden
Tid
Torsdagen den 21 maj 2015 kl. 9:00–11.25. 13.00–13.20.
Ajournering kl 11.25–13.00.
Plats
Kultur- och fritidsförvaltningen, Tullslätten 4, Bibliotekets samlingssal
Omfattning
§ 60-73
Beslutande
Marianne Dahlberg (S), ordförande
Karl Holst (M), vice ordförande
Ola DeLjung (S)
Susanne Lenander (S)
Helena Olsson (S), ersättare för Cecilia Jansson (S)
Nikolaos Strachinis (S)
Niklas Hellström (C)
Bo Hellström (V)
Jan-Ingemar Lundström (M)
Birgitta Nordlöw (FP)
Gudrun Augustsson (C), ersättare för Kjerstin Berggren (SD)
Ersättare
Robin Apelqvist (S)
Jennie Håkansson-Uller (FP)
Johanna Ingvarsson (KD)
Övriga
Lolita Persson, förvaltningschef
Pia Axeheim, sekreterare
Helena Berg, ekonom
Martina Adiels Balk, kvalitets- och miljösamordnare
Tina Bågfeldt, projektledare/koordinator
Katarina Johansson Storm, personalutvecklare
Jan Botö Röjås, verksamhetsutvecklare
Doris Aronsson, enhetschef
Linus Vandrevik, enhetschef
Suzanne Hammargren, bibliotekschef
Susanne Gryfelt, tf. enhetschef
Anslaget på kommunens anslagstavla den 29 maj 2015
2 (10)
Kultur- och fritidsnämnden
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-21
Sekreterare
Pia Axeheim
Justeras
Marianne Dahlberg
ordförande
Nikolaos Strachinis
3 (10)
Kultur- och fritidsnämnden
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-21
Beslutsärenden
§ 60
Tjänstgörande
Cecilia Jansson (S) ersätts av Helena Olsson (S) och Kjerstin Berggren (SD)
ersätts av Gudrun Augustsson (C).
§ 61
Godkännande av dagordning/kallelse
Kultur- och fritidsnämnden godkänner den utskickade kallelsen/dagordningen.
§ 62
Förra protokollet
Det finns inga frågor eller synpunkter på förra protokollet, som läggs till
handlingarna.
§ 63
Val av justerare
Nikolaos Strachinis (S) väljs till justerare.
4 (10)
Kultur- och fritidsnämnden
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-21
Diskussions- och informationsärenden
§ 64
Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet
2015-2017
Personalutvecklare Katarina Johansson Storm presenterar förslag på vad en
plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet kan innehålla. Nämndens
årliga jämställdhetsplan föreslås ingå som en del i den nya planen. Beslut tas i
kultur- och fritidsnämnden 17 juni 2015.
§ 65
Konstinventeringen
Förvaltningschef Lolita Persson informerar om förvaltningens arbete med att
inventera kommunens inköpta konst. Det är kultur- och fritidsnämnden som
har ansvaret. Vid en revision 2012 fick förvaltningen anmärkning på hur
konstfrågan hanterades. Flera personer har arbetat med frågan och
inventeringen är i princip genomförd och kommer att bli helt klar i sommar.
Varje förvaltning har utsett ett konstombud som ska vara ansvarig för den
förvaltningens konst och vara kultur- och fritidsförvaltningens förlängda arm
ut i verksamheterna. Förvaltningen fortsätter sina diskussioner med
serviceförvaltningens upphandlingsenhet och kommunledningskontorets
ekonomienhet gällande en metod för lämplig värdering av kommunens konst,
utifrån ett försäkrings- och balansräkningsperspektiv.
§ 66
Förvaltningschefen har ordet
Förvaltningschef Lolita Persson informerar om arbetet med nämndens måloch strategiarbete. Utifrån det material som kom fram vid nämndens workshop
den 23 april presenteras ett ”skelett” om hur dokumentet kommer att se ut.
Beslut i kultur- och fritidsnämnden 17 juni 2015.
§ 67
Mål- och strategiarbete
Utifrån förvaltningschefens information delades nämnden upp i smågrupper
för att diskutera fram en vision och två övergripande mål för kultur- och
fritidsnämndens verksamhet.
5 (10)
Kultur- och fritidsnämnden
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-21
§ 68
Ekonomisk uppföljning
Dnr KFN 2015/0112
Handlingar
Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska uppföljning per april 2015 med
bilaga.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens ekonomiska
uppföljning och skicka den vidare till kommunfullmäktige.
6 (10)
Kultur- och fritidsnämnden
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-21
§ 69
Måluppfyllelse
Dnr KFN 2015/0113
Handlingar
Kultur- och fritidsnämndens måluppfyllelse per april 2015.
Bakgrund
Förvaltningens måluppfyllelse för tertial 1 finns registrerat i Hypergene.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godta förvaltningens redovisning av
måluppfyllelse för tertial 1 2015 och skicka det vidare till kommunfullmäktige.
7 (10)
Kultur- och fritidsnämnden
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-21
§ 70
Medborgarförslag om inomhus fotbollsarena med
motionscentral
Dnr KFN 2015/0095
Handlingar
Förvaltningschef Lolita Perssons och projektledare/koordinator Tina Bågfeldts
skrivelse 29 april 2015, samt inskickat medborgarförslag.
Bakgrund
Magnus Lagerlund har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår
byggnation av en inomhus fotbollsarena med fullstor plan, läktare och
omklädningsrum samt milspår och 5 km elljusspår som utgår från området.
Anläggningen föreslås ligga vid Dämmet.
Motiveringen är bland annat att Kalmar saknar möjlighet till fotboll inomhus
på fullstor plan vilket skulle underlätta för träning vintertid för både
fotbollsgymnasiet och föreningarna. Kommunen skulle med en sådan
anläggning kunna konkurera med andra närliggande städer samt arrangera
cuper och läger som bidrar till ökad sportturism.
Kommunen vill profilera sig som löparstad men det saknas upplyst längre
motionsspår samt milspår. Dämmet är outnyttjad mark, lättåtkomligt, bra
parkeringsmöjligheter och mark finns för anläggning av spår.
”Idrott i Kalmar – anläggningsutredning i ett 10-årsperspektiv” presenterades
för kultur- och fritidsnämnden i mars. Utredningen utgör ett underlag i den
kommunala planerings och beslutsprocessen. I utredningen påtalas bland annat
behovet av att renovera/underhålla befintliga anläggningar, möta lokalbehov
för nya idrotter samt arbetet med Fredriksskans förändring. Parallellt med detta
pågår arbetet med att ta fram en lämplig plats för byggnation av ny simhall.
Det är stora investeringar som är planerade och ytterligare projekt är därför
inte möjliga under ett antal år framåt.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå förslaget om inomhus
fotbollsarena med motionscentral med förslagsvis placering vid Kalmar
Dämme.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka vidare önskemålet om ett 5 km
elljusspår till servicenämnden och hänvisa till utredningen Idrott i Kalmar –
anläggningsutredning i ett 10-års perspektiv. ”Kommunen bör fortsätta att
medvetet utveckla spontanidrottsanläggningar och miljöer som stimulerar till
fysisk aktivitet.”
8 (10)
Kultur- och fritidsnämnden
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-21
§ 71
Medborgarförslag om upprustning av utegymmet på
Stensö
Dnr KFN 2015/0094
Handlingar
Förvaltningschef Lolita Perssons och projektledare/koordinator Tina Bågfeldts
skrivelse 29 april 2015, samt inskickat medborgarförslag.
Bakgrund
Gerhard Kjellén har lämnat in ett medborgaförslag där han föreslår en
upprustning och komplettering av utegymmet på Stensö.
Motiveringen är bland annat att idrott och fysisk aktivitet är en viktig
skyddsfaktor mot ohälsa. Fysisk aktivitet stimulerar människors sociala och
mentala utveckling samt förbättrar koncentrations- och inlärningsförmågan.
Det ger en ökad energi, bättre sömn och allmänt välbefinnande.
Intresset för utegym på olika platser i Kalmar är stort från
kommunmedborgarna. Kalmar kommun – samhällsbyggnadskontoret och
kultur- och fritidsförvaltningen – har påbörjat ett arbete med att ta fram
lämpliga placeringar och utförande av utegym i Kalmar. Utegymmet på Stensö
kommer på sikt att tas bort enligt serviceförvaltningen men platsen kommer att
finnas med i utredningen om möjliga placeringar för eventuella kommande
etableringar.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå förslaget om upprustning och
komplettering av utegym på Stensö.
Förslaget kommer dock att tas med i den utredning som ska göras beträffande
möjliga placeringar av utegym i Kalmar som helhet.
9 (10)
Kultur- och fritidsnämnden
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-21
§ 72
Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Anställningsbeslut för:
1. Jimmy Rudelius, administrativ chef 100 % 150601- tillsvidare.
Lotteriärenden:
1. Dnr 2015/0092. Djurskyddet i Kalmar beviljas tillstånd enligt § 17 i
lotterilagen.
10 (10)
Kultur- och fritidsnämnden
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-21
§ 73
Övriga frågor
En av nämndens ledamöter frågar om det blir gratis sommarbad i
Äventyrsbadet för ungdomar även i sommar. Susanne Gryfelt tf. enhetschef på
Äventyrsbadet berättar att det kommer att var gratisbad tisdagar och torsdagar
kl 15-19 för ungdomar i årskurs 4-9 under vecka 25-26 samt 29-30.
Ordförande Marianne Dahlberg informerar om att nästa nämnd kommer att
vara i Slakmöre Bygdegård i Rockneby. Erbjudande om gemensam transport
kommer att ordnas från kultur- och fritidsförvaltningens lokal på Tullslätten.