AU 2015-05-06

Kallelse | 2015-04-27
Kallelse kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid
Onsdagen den 6 maj 2015 kl. 08.30
Plats
Kommunhuset, Hållö, vån 2, Kungshamn
Ordförande
Mats Abrahamsson
Ärende
Dnr
Föredragande
1
KA 2011/307
Jimmy Lundström,
kl 08.30
KA 2015/137
Jimmy Lundström
KA 2014/618
Jimmy Lundström
2
3
Förfrågan om markbyte Råghult
Förfrågan om köp av mark intill fastigheten
Hunnebo 1:663
Förfrågan om köp av kommunal industrimark på
Hogenäs
4
Friköp av anläggningsarrende, Kungshamn
KA 2015/164
Jimmy Lundström
5
Ansökan ang byggnad och mark på Hogenäs
industriområde
KA 2012/483
Jimmy Lundström
6
Förfrågan om tomt Gravarne 48:8
KA 2015//139
Johanna Hisbro
Kl 09.20
7
Avstyckning av arrendetomt Malmön 1:269
KA 2012/402
Johanna Hisbro
8
Friköp av tomt på draget, Malmön
KA 2015/122
Johanna Hisbro
9
Anhållan om markköp gränsande till Håle 2:14
KA 2015/78
Johanna Hisbro
10
Planarbete på Sandbogen, ej handling
KA 2011/191
11
Handikappanpassning av Kommunhuset
KA 2015/343
12
Stensäkert, installation av passiv kyla
KA 2015/344
13
Försäljning av mark, Väjern
KA 2014/392
Björn Martinsson
14
Medborgarförslag – Återställande av sjöbod i
Hunnebostrand
KA 2013/733
Björn Martinsson
15
Ansökan om befrielse från anläggningsavgift VA för
KA 2015/333
fastigheten Sotenäs Vägga skärgård 1:1
Björn Martinsson
16
Medborgarförslag gällande badtrappa Grosshamn
Björn Martinsson
17
Information om Västvatten
18
Motion om byggnation av bostadslägenheter
KA 2014/403
Bo Hallgren Kl 11.40
19
Motion om tomter för egna hem
KA 2014/404
Bo Hallgren
KA 2014/553
Mats Abrahamsson,
kl 10.00
Jörgen Wollbratt
Kl 10.30
Björn Martinsson,
kl 10.40
Björn Martinsson
\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\Kansli\Kallelser och protokoll\2015\KSAU_2015\Kallelser\Au kallelse 150506.doc
Sida: 1(2)
Kallelse | 2015-04-27
Ärende
Dnr
Föredragande
20
KA 2014/973
Bo Hallgren
21
22
Medborgarförslag om fler åretruntboende
Information från Smögens Fiskauktion AB,
ej handling
Interkommunala ersättningar 2015 för
gymnasieutbildning
KA 2015/232
Joakim Jansson
30 min, kl 13.00
Per Svensson
kl 13.30
23
Revidering av kommunstyrelsens reglemente
KA 2014/620
Anna-Lena Höglund
24
Revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning
KA 2014/619
Anna-Lena Höglund
25
Remiss – Regionalt trafikförsörjningsprogram
KA 2013/86
Anna-Lena Höglund
26
Webbsändning av kommunfullmäktiges
sammanträden
KA 2015/44
27
Ren och Attraktiv kust 2015-2017
KA 2015/288
Mats Ove Svensson
kl 14.20
28
Motion – Stöd till FNs flyktingorgan UNHCR
KA 2015/154
Mats Ove Svensson
29
Motion – en öppen och transparent kommun
KA 2015/116
Mats Ove Svensson
30
Motion – En arbetsmarknadspolitisk plan
KA 2014/355
Mats Ove Svensson
31
Delårsbokslut januari-mars,
handling utsändes senare
KA 2014/212
Jörgen Karlsson,
kl 15.00
32
Föreningsbidrag 2015
KA 2015/296
Jörgen Karlsson
33
Anvisningar för internkontrollplan 2015
KA 2015/349
Jörgen Karlsson
KA 2015/348
Jörgen Karlsson
KA 2015/350
Jörgen Karlsson
34
35
36
37
38
39
Internkontrollplan för kommunstyrelsen, allmän och
teknisk verksamhet 2015
Budget 2016 samt flerårsplan 2017-2018,
handling utsändes senare
Samordningsförbundet Väst, Årsredovisning 2014
**endast digital handling
Fyrbodals kommunalförbund, Årsredovisning 2014
**endast digital handling
Godkännande av årsredovisning RAMBO 2014
**endast digital handling
KA 2015/300
Jörgen Karlsson
KA 2015/270
Jörgen Karlsson
KA 2015/351
Jörgen Karlsson
Kurser och konferenser, ej handling
Skickas till:
Jimmy Lundström
Johanna Hirsbro
Björn Martinsson
Jörgen Wollbratt
Per Svensson
Bo Hallgren
Jörgen Karlsson
Joakim Jansson
\\ks.internt\dfs\BegränsadeSotenäs\Kansli\Kallelser och protokoll\2015\KSAU_2015\Kallelser\Au kallelse 150506.doc
Sida: 2(2)