Socialnämnd väster

Protokoll
Sv 3/2015
Socialnämnd väster
Datum: 2015-01-15
Klockan: 08:45 - 12:00
Plats: Jätten, Ribbingsgatan 1-3
Närvarande ledamöter
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Jimmy Nordengren (C)
Azita Iranipour (FP)
Evariste Nkurikiye (S)
Inger Larsson (S)
Lars-Göran Hallenius (S)
Owe Ranebäck (KD)
Ewa Leitzler (M)
Ann-Katrine Jondelius (M)
§§ 1-11
Tjänstgörande ersättare
Marianne Ahlstrand (C)
Ersätter Elisabeth Karlsson Zuaw
(S) §§ 12-18
Ersätter Cai Pettersson (SD)
Ersätter Jesper Räftegård (MP)
Christer Johansson (FP)
Karin Linderoth (MP)
Närvarande ersättare
Barbara Komnik (V)
Övriga
Jim Holmblad
Karin Geisler
Lena Mantler
Urban Svensson
Ulrika Ringström
Susanne Bergström
Christina Lundin
Eva Cading
Britt Lindström
Bengt Nyström
Ingela Widner
Dick Grandin
Annie Wärnelid
Christina Berg
Lisbeth Jansson
Ann-Christine Olofsson
Marie Worge
Pia-Maria Johansson
enhetschef
nämndadministratör
verksamhetschef
verksamhetschef
enhetschef
socialchef
biträdande enhetschef
enhetschef
enhetschef
enhetschef
enhetschef
enhetschef
enhetschef
enhetschef
enhetschef
enhetschef
planerare
placeringssamordnare
1
Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 23 januari 2015
Elisabeth Karlsson Zuaw (S), ordförande §§ 1-11
Jimmy Nordengren (C), ordförande §§ 12-18
Ann-Katrine Jondelius (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 januari 2015.
§ 1 Val av justerare
Beslut
Ann-Katrine Jondelius (M) utses att justera dagens protokoll med Christer
Johansson (FP) som ersättare.
§ 2 Ändringar och tillägg till ärendelistan
Ärendebeskrivning
Ärende 10 Val av ledamöter till det sociala utskottet flyttas och blir ärende
4, tillkommer även punkten att ärendet ska justeras omedelbart.
En punkt tillkommer på ärende S 2, punkten att ärendet omedelbart ska
justeras.
Ett nytt sekretessärende tillkommer, S 15.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar fastställa ärendelistan med ändringar och
tillägg.
§ 3 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmälde jäv.
§ 4 Val av ledamöter till det sociala utskottet
Handläggare: Elisabeth Karlsson Zuaw
2
Ärendebeskrivning
Då socialnämnd väster har väldigt många fler personärenden än
socialnämnd öster har man valt att ha ett socialt utskott som sammanträder
två förmiddagar i månaden förutom nämndens ordinarie sammanträden.
Utskottet har delegation på att besluta i de flesta typer av individärenden.
Presidiet föreslår att det sociala utskottet består av fem ordinarie ledamöter
varav presidiet har tre platser och majoriteten och oppositionen utser en
ledamot vardera.
Utskottet föreslås bestå av två ersättare en från majoriteten och en från
oppositionen
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
1. Till ordinarie ledamöter i sociala utskottet utses presidieledamöterna
2. Från majoriteten utses följande person till ordinarie ledamot: Lars-Göran
Hallenius
2. Till ersättare från majoriteten utses följande person: Owe Ranebäck
3. Till ordinarie ledamot från oppositionen utses följande person: AnnKatrine Jondelius
4. Till ersättare från oppositionen utses följande person: Christer Johansson
5. Paragrafen justeras omedelbart
§ 5 Personärenden
Ärendebeskrivning
Se separat sekretessprotokoll
§ 6 Presentation av Socialförvaltningen samt
verksamhetschefer och enhetschefer.
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningens verksamhet samt verksamhetschefer och enhetschefer
presenteras.
Beslutsunderlag
Socialtjänstens organisationsplan som PDF och PPT
Nämndreglemente för Örebro kommun antagna av KF 141217
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar ta presentationen till protokollet.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar ta presentationen till protokollet.
3
§ 7 Ekonomiska månadsrapporter efter december månad
2014
Ärendenummer: Sv 23/2014
Handläggare: Marie Worge, Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Ekonomisk rapport efter december månad.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport Soc dec 2014.doc
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar ta ekonomirapporten till protokollet
Beslut
Socialnämnd väster beslutar ta ekonomirapporten till protokollet
§ 8 Attestförteckning 2015
Ärendenummer: Sv 199/2014
Handläggare: Marie Worge
Ärendebeskrivning
I kommunens attestreglemente regleras ansvar och rutiner för den interna
kontrollen av ekonomiska transaktioner. Nämnden ges ett helhetsansvar för
den interna kontrollen inom sin förvaltning och ska inför varje år utse
attestanter av ekonomiska transaktioner.
I ett tillägg till befintlig riktlinje för tillämpning av attestreglementet för
Örebro kommun regleras de attestregler som gäller vid elektronisk hantering
av leverantörsfakturor.
Nämnden ansvarar för att upprätthålla en aktuell förteckning över utsedda
attestanter.
Beslutsunderlag
Attestförteckningar i nämndpärmen och på I-paden
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
1. Attestanter vid manuell hantering av verifikationer, elektronisk
fakturahantering samt Web vårdfaktura för 2015 utses enligt förslag.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att besluta om förändringar av
attestuppdrag som sker under året.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
-
Enligt Socialförvaltningens förslag
4
§ 9 Uppdatering av Socialnämnd västers
delegationsordning
Ärendenummer: Sv 118/2014
Ärendebeskrivning
Delegationsordningen för Socialnämnd väster ses över och uppdateras
fortlöpande. Den senaste uppdateringen beslutades i socialnämnden den 16
oktober 2014. I den nu uppdaterade delegationsordningen har några
ändringar gjorts. Ändringarna är markerade med gul överstrykning av
texten. Då socialnämnden består av nya ledamöter har den kompletterande
beslutanderätten (bil. 1 till delegationsordningen) ändrats, så att denna är
aktuell vad gäller förordnanden. Ändring har också gjorts utifrån att några
tjänstemän slutat respektive nyanställts på tjänster.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2015 Delegationsordning med bilaga
1, antagen den 12 juni 2014
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar att anta den ändrade delegationsordningen med
tillhörande bilaga 1.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att anta den ändrade delegationsordningen med
tillhörande bilaga 1.
§ 10 Projektet med placeringssamordnare
Handläggare: Pia-Maria Johansson
Ärendebeskrivning
Socialtjänsten har som projekt under 2014 haft en placeringssamordnare
anställd som haft helhetsgreppet på alla placeringar på behandlingshem och
dylikt. Pia-Maria Johansson redogör för projektet.
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar ta informationen till protokollet.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar ta informationen till protokollet.
§ 11 Fastställande av ordförandejour
Handläggare: Elisabeth Karlsson Zuaw
5
Ärendebeskrivning
Ordförandejour v. 1 - v. 39 (1/1 - 27/9)
Ordförandejouren gäller från kl 08.00 på måndagen
Elisabeth Karlsson Zuaw 1, 4, 8, 10, 12, 15, 19, 22, 25, 26, 31, 34, 37
Jimmy Nordengren 2, 5, 6, 13, 16, 18, 20, 24, 27, 28, 32, 35, 38
Azita Iranipour 3, 7, 9, 11, 14, 17, 21, 23, 29, 30, 33, 36, 39
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar fastställa föreslagen ordförandejour
Beslut
Socialnämnd väster beslutar fastställa föreslagen ordförandejour
§ 12 IT-stöd för kvalitetsledningssystem
Ärendenummer: Sv 70/2014
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Förvaltningen flaggar för att ett nytt kvalitetsledningssystem kommer att
införas och att kostnaderna för detta bör tas med i planeringen inför budget
2016.
Beslutsunderlag
Information om kvalitetsledningssystem
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar ta informationen om nytt
kvalitetsledningssystem till protokollet
Beslut
Socialnämnd väster beslutar ta informationen om nytt
kvalitetsledningssystem till protokollet
§ 13 Sammanträdestider 2015
Ärendebeskrivning
Presidiet föreslår att nämnden arbetar enligt bifogad sammanträdesplan med
ändringen att gruppmötet på måndagar för FP och M börjar klockan 17:00.
Beslutsunderlag
Socialnämndernas sammanträden presidier mm 2015
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar anta bifogad sammanträdesplan med ändring av
ena gruppmötestiden.
6
Beslut
Socialnämnd väster beslutar anta bifogad sammanträdesplan med ändring av
ena gruppmötestiden.
§ 14 Politikerutbildning m.m.
Ärendebeskrivning
Alla politiker i Örebro kommun utbildas gemensamt med nämndsekreterare
den 5 februari på Universitetet om nämndarbete.
Föreslås att socialnämnderna utbildas i den sociala lagstiftningen tisdagen
den 3 februari kl 09.00-12.00 i Dojan på våning 3 på Ringgatan 32 och
fredagen den 13 februari kl 09.00-12.00 i Jätten på Socialkontoret
Ribbingsgatan 1-3.
Föreslås även att alla politiker i nämnderna får information om sekretess och
får underteckna en sekretessförbindelse.
Beslutsunderlag
- Inbjudan till utbildningar
- Information om sekretesslagen
- Sekretessförbindelse
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar enligt förslaget och alla ledamöter anmäler sig
till nämndsekreteraren senast den 27 januari.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar enligt förslaget och alla ledamöter anmäler sig
till nämndsekreteraren senast den 27 januari.
§ 15 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sv 52/2014
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut enligt SoL, LVU, LVM och FB.
Tillståndsutskottets protokoll från den 9 december, Sociala utskottets
protokoll från 17 och 23 december 2014.
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar
1. Anmälda delegationsbeslut tas till protokollet
2. Ett stickprov tas och redovisas på nästa socialnämnd i februari
7
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
1. Anmälda delegationsbeslut tas till protokollet
2. Ett stickprov tas och redovisas på nästa socialnämnd i februari
§ 16 Kurser och skrivelser
Ärendebeskrivning
Skrivelser
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 20141217 § 392
Nämndreglemente för Örebro kommun mandatperioden 2015-2018
Beslut från IVO Sv 155/2014
Information gällande ersättning för förlorad pensionsförmån pga politiskt
uppdrag som fritidspolitiker, 20141205
Förtroendevalda, Arvoden gällande fr o m 20150101
Protokoll Socialförvaltningens samverkansgrupp, 20150107, ojusterat
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar ta anmälda skrivelser och kurser till protokollet
Beslut
Socialnämnd väster beslutar ta anmälda skrivelser och kurser till protokollet
§ 17 Socialchefens information
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchefen föredrar om Socialförvaltningen och socialnämnderna.
Beslutsunderlag
Presentation PN jan 2015 150105.ppt
Förslag till beslut
Socialnämnd väster tar informationen till protokollet.
Beslut
Socialnämnd väster tar informationen till protokollet.
§ 18 Ordförandens information
Handläggare: Jimmy Nordengren
8
Ärendebeskrivning
Ledamöterna Christer Johansson, Ann-Katrine Jondelius, Ewa Leitzler,
Azita Iranipour, Jimmy Nordengren, Barbara Komnik ska gå på
Barnrättsdagarna 2015. Ledamöterna Elisabeth Karlsson Zuaw och Febro
Oktay ska eventuellt delta. Ledamöterna anmäler sig själva.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att ovanstående ledamöter deltar på
Barnrättsdagarna 2015.
9