STOMATOL TAND

Petrus L u n d har en rad år legat i Uppsala utan att tentera eller ta någon examen.
Professor Johansson, en
gammal vän t i l l hans far, träffar honom på gatan och frågar, om han inte snart skall ta examen. Petrus L u n d svarar:
— Ja, det är bara en tidsfråga.
E n v a c k e r tandrad kostar endast 1 ö r e om dagen,
om Ni använder
STOMATOL TAND-CRÉME.
N : o 3 7 . Den 10 September 1913.
Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1913.
FRISK*,
STARKA,
Ull T A N D - C R
PARLHVITA
ÉM
E.ifEs**'
TÄNDER!
Sjuttonde årgången.
L i l l e P e r - F r e d r i k , hemkommen efter att ha åsett mjölkningen, berättar för sin mamma:
— Å, tänk, mamma, korna ville inte följa med hem å äta middag, utan dom åt gräs i stället.
Bref till hemmet från kommittéledamoten och riksdagsmannen
Johannes Bengtzén.
Stockholm i september.
K. Hustru! Jag har ej på länge haft tid att tillskriva dig angående mitt befinnande, men det har
varit gott. Jag har visserligen ätit väl mycket frukt
ibland, ty jag har stiftat bekantskap med en person,
som säljer sådan billigt, och det har gjort, att jag
ganska ofta lidit av magplågor, vilka dock alltid botats av den medecin som min vän och bror, doktor
Hellberg, har ordinerat mig. Som det ej finns av
den varan hemma, är det även ur den synpunkten
bäst att du och barnen äro sparsamma med frukten,
så att den finns kvar till längre fram.
Det är emellertid icke egentligen för att meddela
dessa saker, som jag nu fattat pennan, utan har jag
gjort det av omtanka för vårt parti och vår utmärkta
regering. Jag skrev sist till dig och uppmanade dig att
anordna ett förtroendevota för statsministern och
mig, men jag har ännu ej erfarit något om den saken.
Jag klandrar dig dock icke härför, ty du är en svag
kvinna, och de politiska krafter som finnas hemma
äro ingalunda av den betydenhet att de förmå uträtta något när jag ej personligen leder arbetet. Likväl skulle jag dock önska att det gjordes något nu,
ty det behöves verkligen ett allvarligt uttalande av
folkviljan i dessa dagar.
Ä U G I E R
^ ^ o A n d a d t us££?iUi')
1
Ej mindre att ovederhäftiga personer fortsätta
att uttala sig emot nykterheten, utan nu har det
även börjats ett angrepp mot försvarsberedningarna
och krigsministern, därför att dessa vilja utreda försvarsfrågan. Jag kan icke begripa den oförsynta
självtillräcklighet som besjälar åtskilliga tidningsredaktörer och militärer, vilka framhäva sig, som om
de förstode dessa frågor bättre än försvarsberedningarna och regeringen. Att officerare göra sig viktiga
på försvarsberedningarnas bekostnad är kanske inte så
underligt, t y militärerna hava alltid varit dryga
och uppstudsiga, men de skola kväsas. Likaledes är
det ej underligt att den reaktionära pressen skäller,
ty det har den ju betalt för, men att tidningar som
utge sig vara frisinnade våga ställa sig i opposition
mot ej mindre regeringen än också försvarsberedningarna är en fräckhet, som är en psykologisk ( = själslig) gåta.
Är icke det frisinnade partiet blomman av det
svenska folket och äro icke regeringen och försvarsberedningarna det frisinnade partiets yppersta män?
(Det vill säga, det finnes ju även framstående män
utanför dessa båda institutioner, såsom i Kungl. Nykterhetskommittén samt i åtskilliga andra kommittéer, av vilka även jag ju är medlem i en.) Denna
tidningsopposition, som i oförskämdhet söker sin like,
måste medföra som en plikt för det frisinnade partiet
att omredigera tryckfrihetsförordningen så att icke
rikets bästa män få smutskastas av ovederhäftigt folk.
Med tryckfrihet menas enligt vad jag erfarit att
hindra missbruk av tryckfrihet, och under sådana omständigheter är det endast i sin ordning att grundla-
F R E R E S &C 2 C 2 G N A C
'
Exportörer — sedan 1643 — af endast ren druf-cognac.
0 b s
1
Dufvan
Af O. E. Hartleben.
Hjärtat är likt den dufva, hvilken sändes ut
att söka reda på, om vattnen icke skönko...
Med lätta, ungdomdjärfva vingslag flög bon ut,
förtröstansfull: ur floden nöjes snart en värld 1
Ur tavarje vågdals djup hon tyckte, att hon ren
den länge drömda jordens grund såg skymta
fram.
Den milda månens sken och solens rika guld
i hoppet gåfvo båda glans åt vågors skum. —
Men ständigt vardt sen vattnet spegelblankt,
såg uppåt som ett öga, ständigt matt och blackt,
och dufvan darrade för denna kalla blick,
och hennes vingar tröttades och rördes knappt.
Från himmel utan skymt af dag föll regnet ner
och högre steg det oförändradt mörka bafvet.
Och bögre steg det, tills ej vingen rördes mer,
tills sista blick af hopp dog bort och ögat brast,
och ännu högre hafvet steg, och vågens rof
den döda dufvans kropp på vida vatten dref.
R. O. B.
Läraren under innanläsningslektionen i andra klassen:
— H v a d menas egentligen med älfvor?
Pilten:
— Jo, älfvor, det är små lätta varelser, som
springer ute om nätterna.
garna ändras, så att frisinnets ädla män icke jämställas med okunniga och brottsliga personer.
Jag har utvecklat detta för dig på det att du må
närmare tala vid vännerna i logen och församlingen
samt bereda dem på att jag, om det behöves, kommer
hem och ordnar ett möte, på vilket vi skola uttrycka
vårt stora förtroende för regeringen i allt. Det är
vår skyldighet, ty de äro kött av vårt kött och ben av
våra ben, och särskilt vi folkskollärare böra göra
allt för att hålla vår värnande sköld över densamma,
ty allas vår vän och kollega Fridtjuv Berg är ju med
i ministären. Låtom oss därför göra allt för det
sanna frisinnets kvarsittande vid makten, ty det är
vår egen sak det gäller.
Din man
Johannes Bengtzén.
Bästa Strix!
För någon tid sedan beslöt jag mig för att utvidga min
rörelse med en diversehandel. När det inköpta lagret packades
upp, funnos däribland trenne cigarrlådor bärande namnen Flora,
Laura och Anna, hvilka på fakturan angåfvos som »tre lådor
cigarrer å 10, 8 och 6 öre» dock utan angifvande till hvilken
sort de olika prisen hörde. Jag hade ett bud in till metropolen
dagen diirpå och bad då körkarlen gå upp till grossören och
klara ut prisfrågan. Budet kom hem och redogjorde för sitt
fögderi: »— — — å grosshandlarn hälsa å sa att de skull fäll
synas på storleken ocken å segarerna va dyrast».
Eder tillgifna
Béman,
(Till vidstående bild).
Jåhanssån,
kurs i dak!
Uon
hisse flaggen på half stång!
Bergens
Jak gör gon-
Karlshamns
Punsch
— Å så tänkte j a , att j a skulle lura mönstringsherrarna å ble f r i , å dä geck bra värre ett tag — j a bara ruska på
hufve när dom fråga mej om nånting å ställde mej som j a va stendöf. D å kom där en fram te mej å hveska: — D u vell
ble f r i , förstår j a . — Ja, hveska j a l i k a töst — men ente faen ble j a f r i ente!
Damoxenes' vårta.
n vacker augustidag, så
gassigt vindlös som endast en söndag kan vara.
Min kusin, som är studentska, har kommit öfver från Sverige. Naturligtvis ska vi gå på Glyptoteket.
Det är svalt och skönt
i den stora skulpturhallen till vänster. Det är
som om den myckna döda
marmorn utstrålade kyla.
En betydlig mängd människor släpar fötterna
efter sig härinne, beröfvade sina käppar och parasoller och sin vanliga glada tillförsikt. På deras ansikten läser jag det andäktiga, uttråkade oförstående,
som man känner igen från alla museer. Det skönas
reflex i mänskoögat.
— Hvad ska alla dessa här att göra? undrar jag
stilla.
En förstående blick från min kusin:
— Konsten är till för alla. Endast det bästa är
godt nog åt folket.
Man har lyckligtvis lärt att bibehålla sitt allvar
där det kräfves.
Min kusin har för resten ett rätt typiskt sätt att
penetrera konst. För hvarje staty böjer hon sig ned
och läser på sockeln hvad den skall föreställa plus
mästarens namn. Så ger hon konstverket en snabb,
belåten blick af tillfredsställd vetgirighet och öfvergår till nästa.
Pommery Sec:
Le /fo/ des Vins — Le Vin des Roisl
När vi på detta sätt hållit på en stund, blir jag
oartig och föreslår:
— Om vi nu skulle gå in i en annan af delning.
Eller står du ut med fler Hermes'ar och Dianor och
Evor och Susannor? De äga det fulländades hopplösa enahanda, den ideala skönhetens tragik. Alla
äro lika sköna till alla kroppsdelar, med undantag
af naglarna.
— Ja, det har du rätt i, utbrast min kusin, slagen
af djärfheten i mitt uttalande. — Hvarför ha alla
statyer sådana fula, fyrkantiga, platta naglar?
— Säg det! Men låt oss nu gå. I etruriska afdelningen finns ett gammalt, trumpet, skäggigt lejon
och en skojig flodhäst, i hvilka där är mera karaktäristik än i alla dessa gudar tillsammans.
Men min kusin skred obevekligt vidare på sin
rond. Plötsligt hejdade hon sig längre än vanligt
och jag hörde henne utbrista:
— Titta, han har en vårta på näsan!
Den »han», om hvilken hon talade, var Canovas
knytnäfskämpe, Damoxenes. Det var otroligt, men
vid vänstra näsvingen hade han verkligen en vårta,
något större än en ärt.
Denna vårta i denna omgifning var verkligen
det jag minst väntat. Vi blefvo båda stående med
stirrande blick framför Damoxenes, och när vi hämtat oss, började vi kollationera våra reminiscenser.
Min kusin är naturligtvis mycket kunnigare än
jag, eftersom det endast är ett å r sedan hon aflade
studentexamen. Hon kände mycket väl Damoxenes
till namnet.
Slumpen ville emellertid, att jag för inte så länge
sedan tvingats att gå igenom de olympiska spelens
historia. Jag kunde därför konstatera, att Canovas
knytnäfskämpe v a r sportsligt riktig. I stället för
O T A R D S C O G N A C
(Otard D u p u y )
— Nå, du ser j u r i k t i g t k r y och rask u t !
— Tacka fanken för det. K o m ut från Eolshäll i g å r !
boxhandskar har han händer och handleder omvirade med bindor. Vänstra handen håller han knuten som en modern boxare, och armbågen parerar
stötar mot mellangärdet. Högra armbågen är däremot dragen tillbaka, handen flat med hoppressade
fingrar som vid jiu-jit-su, redo till ett ödesdigert
grepp.
Förutom vårtan utmärker sig ansiktet genom ett
uttryck, sammansatt af brutalitet och ångest.
Vid de antika spelens knytnäfsmateher hörde
det inte till undantagen att den ene boxaren stannade
på valplatsen. — Canovas staty var tydligen realistiskt uppfattad och byggd på historiska studier.
Men vårtan?
— Det är nog något missöde — kanske vid transporten, sade min kusin eftersinnande.
Jag kunde ej förmå henne att öfverge denna lika
krassa som omöjliga teori.
Då for plötsligt en tanke genom min hjärna.
— Det finns bestämdt en afgjutning i brons ute i
midtelgården!
Vi ilade vit i denna vackra hall, som med sitt
glastak och sina akacior liknar ett orangeri. Vid en
liten trappa stod Damoxenes i brons.
Fulla af spänning närmade vi oss. Vårtan var
där, vid vänstra näsvingen.
Vi sågo på hvarandra, sedan åter på Damoxenes.
Han hade ett höghvälfdt bröst, och musklerna vid
A R O N
•
Gynna
B A H R N E
STOCKHOLM
Svensk
Industri!
säljer
med
mellangärdet afdelade hans kropp i enlighet med
gyllene snittet. Han hade en oklanderlig rygg och
sköna, kraftfulla ben.
Hufvudet var af den runda skönhetstypen med
tjur nacke, och han hade en rak, grekisk näsa.
Men allt detta hade alla de andra nakna gudarna och hjältarna omkring honom också. Men
Damoxenes hade dessutom en vårta. Det var den
som gjorde honom till Damoxenes. Denna lilla vank
i hans skönhet gjorde honom till mänska, till en individ bland idealen.
När vi lämnade Glyptoteket, var det också 0111
Damoxenes och hans vårta vårt samtal rörde sig.
Min kusin försäkrade, att så snart hon var tillbaka i
Lund, skulle hon på universitetsbiblioteket söka ta
reda på, om Canova haft historisk rätt att tilldela
honom den.
Men jag tror hon kominer att leta förgäfves. En
aning säger mig, att vårtan är ett trick af Canova,
ett fullt tillåtet trick visserligen och hvilande på en
djup konstnärlig intuition. Uteslutet är det ju inte,
att om Damoxenes' dödsmask oförmodadt komme i
dagen, vårtan skulle befinnas sitta just där vid
vänstra näsvingen. P å detta sätt har ofta förut
konsten likt en eldstod gått före vetenskapen och
anat sig till dess resultat.
Artur Möller.
i parti
omnejd,
: Köp
Helsingborgs
och Viskafors
Helsingborgs
galoseher
på
hela
i
Stockholm
öfriga
& Viska fors
Sverige.
Galoseher!
—• Tack, snälla herr Granlund, för den vackra kransen! Den var verkligen alldeles för f i n .
— Åh, j a g ber, bästa f r u Larslöf, man dör j u inte alla dagar!
Livets gång.
Tvenne älska, skiljas åter,
livet ler och livet gråter,
grånar långsamt bådas hår.
Gatan sist dem mötas låter,
men de säga kanske blott:
»Vart skall du!» — »Jag har
så brådt!»
Marcelle.
Breflåda.
— H u r kunde du klara d i g så bra därute, du som var så förbannadt slö i skolan?
— Jo, det gick f i n t det. J a g f o r t i l l Chile, och där va dom så i n i helsike slöa,
att j a g blcf ansedd som ett monstrum af arbetsamhet.
Stilfulla
möbler
m
m
G e d i g e t utförande. — S n a b b
leverans.
Håpe, Dirf, Järven, Vistas (.'), Dä
Kul, Bubo, Malmö, Ago, Pelle, D. Tremens,
Pr—ten, Kalle Kålson. Mottagandet konstateras tacksamt, men besväret blir mästadels obelönadt. Insända teckningar särskildt omöjliga.
Zig. Porto fanns men ingen adress för
returneringen.
Per Rund, Johan, Patmos, Cax, Jacques. Får afhämtas, eftersom adress eller
porto saknats. Men hämtningen måste ske
snart!
Hesitation, Chick I, Sv. Jutan (?), Humorist (!). Gammalt och kändt. — Historien
om Lilljansskogen, insänd från tre håll, tar
intet pris i Strix.
Begär katalog å K a t r i n e h o l m s möbler.
Carl Fredriksons Träförädlings Aktiebolag, Katrineholm.
Utställning i Stockholm: N:o 6 Stureplan.
af ek från kr. 150: - . Bröderne LJUNGGREN, H. & F. A.-B
Adolf Fredriks Kyrkogata 7.
M a t s a l s m ö b e l
(5:te huset från Drottninggat.) Hållplats för grön sparvagn.
Använd nlnVin*
munvatten näfiot preparat, som verkar skadligt på saliven eller slemhinnorna, enär dylika
A I l Y d l l U d l u n ^ medel förminska organismens förmåga att motstå bakterieinfektioner, men icke kunna
förekomma infektion, då man icke alltid kan hafva saliven blandad härmed. Vid infektion, svullnad och värk behöfver
allmänheten ett giftfritt medel, som kan intränga till sjukdomshärden, verkande antiseptiskt och furdelande. J >et enda
hittills kända medel med nämnda egenskaper är Salubrin. I stället för att åstadkomma förgift ni Dgsfall eller förorsaka
annan skada, verkar det uppfriskande såväl å munnens och magens slemhinnor som ä. den yttre huden, men det bör
vid användning iförstnämndafall vara statkt utspadt, i allmänhet högst en tesked Salubrin blandadt med ett dricksglas vatten, och det behöfves fortsatt behandling för att kunna intränga till en sjukdomshärd och fördrifva svullnad.
1111
Ä
« M .
ZADIGS
Barkfin.
Rak-Créme.
Oöfverträffadt
rakmedel.
Välgörande för huden.
Underlättar rakningen
Antiseptiskt.
Försäljes i alla välsorterade affärer.
M. Zadig,
Cigarretten.
Tillverkas i London.
Leverantör till H. M. Konungen samt till
Franska och Italienska statens
tobaksmonopol.
Malmö.
SRiks T2336.Ä
H. M. Konungens Hofleverantör.
Stockholm: Drottninggatan 31.
He,Se
Hallberg.
Allm. 428.
STOCKHOLM.
Fjällsanatorium för bröstsjuka
MÖRS1LS
SANATORIUM
BASTÅ
STÄMPLAR
CENTRALTRYCKERIETS STÄMPELFABRIK - STOCKHOLM
Mörsil (Jämtland)
Öppet året om. Elektrisk belysning. Ren, stärkande fjälluft. Första klass bord. Läget skyddadt
mot fjällvindarnas bisterhet utan att deras hälsosamma inverkan förtages. Inackorderingspris med
läkare och sjukvård från kr. 4:50—6:50 pr dag, beroende på de olika rummen. Intendent och öfverläkare
D:r T. HORNEY,
Rikst. 15. Prospekt och upplysningar genom Kamrerarkontoret.
Post- och Telegrafadress: Sanatoriet, Mörsil. Rikstel. 7.
CollanOljan
sparar Skodon,
Maskinremmar
och a l l t läder
det är likgiltigt hvar
Ni låter omladda Eder
el. ficklampa. I många
fall kanske Ni får ett
underhaltigt eller förlegadt batteri, som efter få tandningar
är slut.
De bästa batterierna och glödlamporna
jämte en omsorgsfull inpassning erhälles
fortfarande hos
EAUDEQUININE
KRONAN AF ALLA HWATTFNl
I8.PIACE VENDÖME PARIS
Flintskallighet är orsak \
till sjukdom. Båda undvikas medelst Eau de Quinine.
»Man-Olje-Fabriken
T, O i s e n , S t o c k h o l m
P A U L KRONÉ,
Norrmalmstorg 16
ED.PINAUD
FÅS ÖFVERALLT
Stockholm.
Största specialaffär
på platsen i ficklampor
element
för olika ändamål (motortändning,
ledningar och ur, telefoner etc.)
samt torrel. ring-
I alla boklådor eller direkt frän förlaget:
Enkronas volymer af franska
författare i "BERÖMDA BÖCKER"
BALZAC:
Eugénie Grandet.
ANATOLE FRANCE:
Sylvestre Bonnards brott.
ZOLA:
Hallarna.
Rodenstocks
Extra* Rapld.
Apl.in.it. Ft 7.7
'.slutare.
Fäs h o s våra
Återförsäljare eller
direkt frén
Stölten &• S i m m o n s e n , M a l m ö
FOTO.HANDELSHUS
kztaloe pi begäran
NEUMANNS AQYÅYIT
SODAMINTPASTILLER
KRISTIANSTAD, REKOMMENDERAS
S v e r i g e s finaste bordsbrännvin <g>
<8> <8> S e r v e r a s å a l l a R e s t a u r a n t e r
Pris pr rulle om 20 st. 25 öre. Säljas överallt
Tillverkas av
A.-B Pharmacia Stockholm
af rakknifvar etc. utföres af Bergs
Finnes
Bolag, Eskilstuna. — Guldmedalj:
Stockholm 1897, Paris 1900.
U
Björck & Börjesson, Stockholm.
STOCKHOLM.
Mot halsbränna o c h m a g s y r a
finnes intet effektivare än
n.-B. MYR BLR rlrUID
Aktie- "
bolaget
hos alla
spritbolag
och
vinhandlare
Begär alltidleumannslnvavit, icke endast"Aqvavit".
p
m
j - l .
LE1TZ
Mikroskop, pris
makikare och Ernemanns fotografikameror pålager
till fabrikspris +
tull och frakt, på
bekväma betalningsvillkor.
A X E L LUTIDQVIST
Generalagent för Leitz Wetzlar
Stockholm, Handtverkaregat. 15 a
Riks. 8730
Allm. 10181
RESTAURANT CENTRALPALATS'
*">«». 5575. mim. tel. 5426. Riks. Lilih. 25.
LVCILLl
billiga F r u k o s t a r , Middagar o c h
R I X , Karduansmakaregatan 7. Rikstel. 49 97. Allin. Tel. 45 39. Redaktionens mottagningstid Måndagar
S o uochp Torsdagar
e e r äkl.r2o- 3 ae. tm.t r e k o m m e n d e r a .
PFNIY-PAI
1
11/Y
AT^sFT
1 iXL^lY
1 J
S
L 1
T
0
under anförande af
k o n s e r t Direktör
it, OTTO TR0B4 |.
R
d a g l i g e n
Högsta
Precision
V I N O L I A
använd
BARNÄNGENS CAPILLfJ
SVENSONS
SKINNMÖBLER
ATT RAKA SIG MED
VINOLIA RAK-STÅNG
ÄR VERKLIGEN UPPFRISKANDE, j» j» j»
Högsta kvalité.
Låga, bestämda priser.
UTSTÄLLNING:
Mästersamuelsgataa
5
Största specialtillverkning.
^ Gör rakningen till ett nöje.
•
Vinolia Generalagentur:
Skepparegatan 6, STOCKHOLM Ö.Dj.
IlliJ!'
Fotografisk Priskurant
samt vär nyutgifna, illustrerade
Handbok för Amatörfotografer
sändes gratis mot porto 30 öre.
C
m .
M o t håraffall
RAK-TVÅL
Ny stor, rikt illustrerad
30 e.
H l . 5 . 3 0 - i l .
*
Hugo Svensson & C:o, Göteborg
rt>hoW>
GAMLA
AQVAVIT
HÄNGSLEN
D
ekorerade
E m a l j - ocb
Glastak.
Glasbokstäfver - Skyltar.
F R I T H J . TELENIUS.Breftuiegatan 29.Stockholm.
Allm. Tel. 7026.
Telefon: Sundbyberg 76
M A Z E T T U
ÖQONCACAO
pr hektopaket 45 öre,
delikat — kraftig — hälsosam.
Högsta näringsvärde! Lämnar Ingen bottensats!
MAZETTU
Världens förnämsta Precisions-
FICK-UR.
Till salu hos alla välsorterade Urmakare.
KISMET
SPIS-CHOKOLADER
med
« eller utan mjölk
särdeles fina och välsmakande.
Finaste finska
cigarett.
Nederlag hos
A. W. STAHLE
80 JÄRNTORGET, -:- STOCKHOLM.
Svenskt och franskt H°
Vältempererat ÖlGoda viner.
k
RUTOMRTEN FRRNSKR K Ö K E T
Hornsgatan 26
A U T O M A T E N
Upplandsgatan
T H U L E
3.