SVE Raite Low version_bruksanvisning_20150309-1

RAITE - RÖJKLINGSLIPEN
Art. E3070/20150309, BRUKSANVISNING
Bild 1. (*Leveransen innehåller ingen röjklinga)
TEKNISKA DATA
Modellmärkning:
Raite, röjklingslipen
Spänning:
230 VAC, 50 Hz
Motoreffekt:
220 W
Max. varvtal:
7 500 rpm
Slipskiva:
ø100 x 10 x 3,5 mm
Slipvinkel för klingan: ±20° eller ±15° (se rekommendation av
klingleverantören)
Dimensioner av klingor som slipas: ø200 eller ø225, centerhål ø20
eller ø25,4 mm
Dimensioner (l x b x h): 50 x 13 x 27 cm
Förpackning:
30,5 x 21,5 x 12,5 cm
Vikt:
4,5 kg
Modeller av klingor som slipas:
1. EIA
2. MAXI
3. XRT
4. ”Strand” dubbeltand
HELHETSBILD
1. Vertikalram
2. Ram
3. Lutningsram
4. Fäststycke för slipmaskinen
5. Centreringsrulle för klingan, diametrar 20 och 25,4 mm
6. Skyddsplex, MÅSTE ABSOLUT STÅ PÅ SIN PLATS, INTAKT
7. Slipmaskin
8. Sexkanthålskruv, M8x16, 8 st
9. Justeringsskruv och fjäder för slipsdjup, FLYTTA UTANFÖR VID
MONTAGE
10. Slipskiva, ø100 x 10 x 3,5 mm
11. Fäststycke för slipmaskinen, 2 st
12. Sexkanthålskruv, M6x16, 2 st
13. Strömbrytare
14. Fingermutter för infästning av klingan, M8
15. Bricka, av plast, ø 52 mm, 1 st, under klingan
16. Inställbart indexeringsanslag (klo) och justeringsskruv (läget kan
flyttas)
17. Bricka, av plast, ø 32 mm, 2 st
18. Låsmutter för lutningen, Nyloc, M8
19. Fingermutter för lutningen, M8
20. Klingan som slipas, (ingår inte i leveransen)
21. Verktyg och tillbehör
- Sexkantnyckel, 4 mm
- Sexkantnyckel, 5 mm
- Fast nyckel, 14 mm, för byte av klingan
- Hylsnyckel, 13 mm, för byte av klingan
- Fästskruv, bricka och mutter, 2 st
- Bruksanvisning
SÄRSKILDA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
•
•
•
Använd inte skadade slipskivor och förlängningskablar.
Dra ut kontakten ur vägguttaget alltid före monteringen och för
tiden att ändra inställningar.
Använd bara slipskivor, som rekommenderas av tillverkaren.
VARNINGSSYMBOLER FÖR APPARATEN
- Läs genom bruksanvisningarna före användning av apparaten
- Använd ALLTID skyddsglasögon
- Använd hörselskydd
- Använd skyddshandskar
- Använd andningsskydd vid behov
1 SÄTTNING AV RÖJSÅGSKLINGAN OCH SLIPNING
SÄTT APPARATEN PÅ BORDSKANTEN.
1. Håll det justerbara indexeringsanslaget (klo 16) uppe. Ställ
centreringsrullen (5) av plast inne i hålet av klingan som skall slipas
(valbar ø 20 eller 25,4 millimeter). Sätt klingan på sin plats på
fästskruven. Beakta vid klingmonteringen, att tänderna som skall
slipas riktar uppåt på slipmaskinsidan. Spänn lätt fingermuttern (14),
som håller klingan fast. Prova, att klingan kan rotera med en lätt
handrörelse. Sänk det justerbara indexeringsanslaget (klo 16) ned i
tandgapet av klingan.
4. Starta slipmaskinen. OBS: ANVÄND ALLTID
SKYDDSGLASÖGON, HÖRSELSKYDD OCH
SKYDDSHANDSKAR. ANVÄND INTE APPARATEN I NÄRHETEN
AV LÄTT BRÄNNBARA MATERIAL.
5. Tryck slipskivan LÄTT mot tanden som skall slipas. Repetera
slipsrörelsen några gånger och stoppa slipmaskinen. Granska den
slipade tanden och försäkra dig, att slipningen är lyckad. Justera
slipningen med fingerskruven av det justerbara indexeringsanslaget
(16). Håll klingan på sin plats med vänstra handen mot
indexeringsanslaget såsom bilden visar. Stöttningen minskar
vibration vid slipningen. Klingan vibrerar lite, då man sliper för första
gången.
2. Luta klingan bakåt i dess lutningsram (3) ända till ytterläget (övre
delen av klingan bort från dig). Släpp fingermuttern (19) av
lutningsramen (3) och låsmuttern (18) vid behov. Lutningsvinkeln av
lutningsramen beror på läget av fingermuttern (19) och dess skruv:
(fingermuttern och dess skruv i det övre böjda spåret => klingans
lutningsvinkel vid slipning är ± 20°, fingermuttern och dess skruv i
det nedre böjda spåret => klingans lutningsvinkel vid slipning är ±
15°. Slipvinkeln beror på klingtillverkarens rekommendationer.
Informationen finns i klingans ursprungliga förpackning.) Spänn
fingermuttern (19) för klingans lutningsram och säkerställ så
ställningen av klingans lutningsram (3).
6. Den rätta formen av tanden ses mellerst i bilden. En del av
experter använder den vänstra formen. Den passar bättre för mjuk
ved under sommartiden. Vassheten av klingans tänder kan ökas
genom att flytta vertikalramen (1) längre bort från slipskivan.
3. Starta inte ännu slipmaskinen i det här skedet. I bakåt lutande
ställningen slipas de tänder, vilkas skränkning (Obs. varannan tand
har skränkts till olik riktning) har samma riktning som lutningen (dvs.
bort från dig). Sänk det justerbara indexeringsanslaget (klo 16) ned i
tandgapet av klingan. Tryck slipskivan av slipmaskinen mot tanden
och kontrollera om den träffar tanden, som skall slipas. Om den inte
träffar, flytta det justerbara indexeringsanslaget (16) med
fingermuttern. Kontrollera, att indexeringsanslaget (16) vilar mot
tandens spånluckas kant, inte mot ytan av tanden, som skall slipas.
=> Med denna metod får man tänder, som är enhetliga i formen och
lika långa. Justera slipskivans slipsdjup med den fjädrade
fingerskruven (9), som ligger under slipmaskinen. Märk med tusch
den första tanden som skall slipas dvs. startpunkten.
7. Efter att du har slipat en tand, sväng klingan alltid två tänder
framåt. Försäkra dig, att det justerbara indexeringsanslaget (16) vilar
i samma plats som vid slipningen av föregående tand (mot tandens
spånluckas kant). Repetera slipningen av varannan tand, tills du har
slipat dem alla. Stoppa slipmaskinen.
8. Släpp fingermuttern (19) av klingans lutningsskiva (3) och luta
klingan som slipas mot dig. Spänn fingermuttern för lutningen.
Sväng klingan en tand framåt. Nu är du färdig att slipa tänder från
andra sidan. Repetera funktioner sedan punkt 5, tills alla tänder har
slipats. Justera indexeringsanslaget (16) vid behov.
2 4. Om apparaten behöver underhåll, ta kontakt med återförsäljaren
av apparaten eller ett auktoriserat serviceföretag. Använd endast
originalreservdelar.
MILJÖ: Röjklingslipen har tillverkats av 95 % återvinningsbara
material.
9. Det bästa resultatet uppnår du, om du börjar vässa en ny klinga
genast efter att den har blivit slö. Då bevaras alla tänder lika långa,
de har samma form och skär ved kraftigt. Kontrollera och skränk
klingans tänder vid behov (rekommendation ca 1 mm åt sitt håll)
med ett verktyg, som har utvecklats för det (ingår inte i paketen).
Skränkningen i slutslipade klingor håller inte på grund av tändernas
korthet.
Hållbarheten av vassheten och skränkningen av klingans tänder
beror också på klingmaterialet. En strängt skadad klinga måste
slipas flera gånger för att ta en tillräckligt stor mängd av material bort
från den skadade tanden. Det är möjligt, att klingan måste filas på
tandens släppningsyta med en flatfil för att reparera dess form. Med
Raite röjklingslipen kan man slipa klingor snabbt, lätt och tryggt
inomhus. I skogen kan du göra en liten filning för tänder med en
rundfil (diameter 4,5 – 5,5 mm).
Slipning av tandgapet
Med röjklingslipen kan man förstora spånluckan mellan tänderna
genom att styra slipskivan manuellt. Detta behövs särskilt med
utnötta klingor. Obs. Det finns betydande skillnader i röjklingor både i
material och kvalitet.
BEHAGLIG RÖJNING MED VASSA KLINGOR.
REPARATION OCH UNDERHÅLL
SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR SLIPSKIVAN
1. Säkerställ, att slipskivan är i skick innan du börjar arbetet.
Lyft slipskivan genom att hålla fast i centerhålet och knacka dess
kant försiktigt med något icke-metalliskt föremål (t.ex. skaftet på en
skruvmejsel). Slipskivan är i skick, om den ger ett metalliskt ljud.
Ett dovt ljud betyder, att det finns en spricka i slipskivan eller den är
på annat sätt skadad och den skall då inte användas.
Ersätt den skadade slipskivan med en intakt. Använd bara slipskivor,
som rekommenderas av tillverkaren.
2. Håll ALLTID slipskivans skydd och skyddsplexi (6) på sin plats
och använd ALLTID skyddsglasögonen när du använder apparaten.
3. Om slipskivan vibrerar, stopp apparaten omedelbart och kolla
slipskivans infästning och skick.
4. När du ersätter slipskivan med en ny, kolla att den
överensstämmer med dimensionerna som ges i tekniska data och
följ alla arbetarskyddsinstruktioner och -föreskrifter.
UNDERHÅLL
OBS! LÖSGÖR APPARATEN ALLTID FRÅN UTTAGET UNDER
JUSTERINGAR OCH UNDERHÅLL.
1. Apparaten skall hållas ren så att etiketter som innehåller tekniska
data, är lätta att läsa.
2. Använd inte tryckluft för rengöring utan trasa och borste.
3. Ersätt slipskivan när dess diameter är under 75 mm.
FELSÖKNING, Problemlösning
Klingan som slipas kan inte svängas lätt (roterar inte).
• Kolla, att fingerskruven (14) som håller fast klingan, inte sitter för
fast.
• Kolla, att arbetsunderlaget inte förhindrar klingans rotation.
* Kolla, att klingan vilar på centreringsrullen och inte har fallit därifrån
på skruven.
Klingan sitter inte på sin plats under slipningen.
• Idraga fingerskruven (14)
* Kolla ställningen av indexeringsanlaget (16)
* Håll klingan med vänstra handen på sin plats mot
indexeringsanlaget (16)
Slipskivan roterar inte, fastän motorn är igång.
* Kolla slipskivans infästning
* Motorns kuggrem kan ha brutits => ta kontakt med försäljaren eller
tillverkaren
GARANTI
Produkten har 12 månaders garanti från inköpsdatum. Garantin
gäller inte slitdelar, såsom slipskivan, förutom dess tillverkningsfel.
CE-CERTIFIKAT/ SERTIFIKAATTI
EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
SAMSVARSERKÆRING
VAKUUTUS EU-YHDENMUKAISUUDESTA
EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE
EU-DECLARATION OF CONFORMITY
DIASTEK OY
SINIVUOKKO 6, 40520 JYVÄSKYLÄ, FINLAND
INTYGAR ATT KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING AV
PRODUKT ÖVERRENSSTÄMMER MED FÖLJANDE DIREKTIV
OCH STANDARDER
BEKREFFTER ATKONSTRUKSJON OG PRODUKSJON AV
DETTA PRODUKTET ER I SAMSVAR MED FÖGENDE
DIRECTIVER OG STANDARDER
TODISTAA, ETTÄ TÄMÄN TUOTTEEN RAKENNE JA VALMISTUS
OVAT SEURAAVIEN DIREKTIIVIEN JA STANDARDIEN MUKAISIA
DECLARES THAT CONSTRUCTION AND MANUFACTURING OF
THIS PRODUCT COMPLY WITH FOLLOWING DIDECTIVES AND
STANDARDS
1. 98/37/EC
2004/108/EC
2006/95/EC
2. EN 55014-1:2000 + A1:2001 + A2:2002
EN 55014-2:1997 + A1:2001
EN 61000-3-2:2000 + A2:2005
EN 61000-3-3:1995 + A2:2001 + A2:2005
EN 61029-1:2000 + A11, A12:2
PRODUCT NAME:
RAITE, RÖJKLINGSLIP
RAITE, SLIPEMASKIN FOR RYDDESAGBLAD
RAITE, TEROITIN RAIVAUSSAHAN TERÄLLE
RAITE, SHARPENER FOR BRUSHCUTTER BLADE
RAITE, KLINGENSCHLEIFER DER RODUNGSSÄGE
ARTIKELNUMMER/ ARTIKKELNUMMER/ TUOTENUMERO/
PRODUCT NUMBER: E3070
JYVÄSKYLÄ 2015.01.20
ENTEPRENEUR
3