Hund Olycksfall, särskilt villkor PRO 2015

Gäller fr.o.m. 2015-02-01
PRO Husdjursförsäkring – Hund Olycksfall, särskilt villkor 2015-02-01
velandSS
Sveland & PRO ger dig mervärden
Kontakta oss!
På vår hemsida www.sveland.se finner du information om företaget, villkor och blanketter med mera. Sveland
Djurförsäkringar har försäkringslösningar för de flesta djurslag. För smådjur och häst finns möjlighet att teckna
försäkring direkt på vår hemsida. Har du frågor eller vill teckna försäkring är du naturligtvis också varmt välkommen att
kontakta vår kundservice på telefon 0451-38 30 00.
På vår facebooksida finner du kontinuerligt ny information om bland annat våra tävlingar och kampanjer.
Delbetalning av självrisken
Som medlem i PRO har du möjlighet att dela upp din självriskkostnad på tre månader. Om du vill använda denna
möjlighet ber vi dig vänligen kontakta Sveland Djurförsäkringar på telefon 0451-38 30 00, innan reglering av ditt
skadeärende.
Personlig skadereglerare
Vid skada eller sjukdom får du tillgång till en personlig skadereglerare som du kan vända dig till vid behov. Tveka inte att
kontakta oss vid frågor eller funderingar. Vi erbjuder direktreglering under kontorstid och vid akutfall utanför kontorstid
kan du få kontakt med en skadereglerare för rådgivning. Skadeblanketter och mer information finns på vår hemsida.
2
PRO Husdjursförsäkring – Hund Olycksfall, särskilt villkor 2015-02-01
velandSS
Allmänt .................................................................................. 4
Åldersregler nyteckning ................................................... 4
Skadefall som påbörjats innan försäkringen
trädde i kraft .................................................................... 4
Försäkringens giltighet utomlands ................................... 4
Karenstid .......................................................................... 4
Olycksfall .......................................................................... 4
Trafikolycksfall.................................................................. 4
Veterinärvårdsförsäkring ....................................................... 4
Behandlingsperiod ........................................................... 4
Ersättningsregler .............................................................. 4
Medicin ............................................................................ 4
Obduktion ........................................................................ 4
Tänder - ersättningsbart................................................... 4
Kastration ......................................................................... 4
Kostnader eller behandlingar som inte ersätts av
veterinärvårdsförsäkringen .............................................. 4
Tilläggsförsäkringar................................................................ 4
Rehabilitering ................................................................... 5
Medicin ............................................................................ 5
Livförsäkring .......................................................................... 5
Ålderssänkning av livförsäkringsbeloppet ........................ 5
3
PRO Husdjursförsäkring – Hund Olycksfall, särskilt villkor 2015-02-01
velandSS
Allmänt
Veterinärvårdsförsäkring
Försäkringsomfattningen för Sveland Olycksfall Hund PRO
innehåller Veterinärvård och Livförsäkring. Livförsäkring kan
väljas bort. Vald omfattning framgår av försäkringsbrevet.
Veterinärvårdsförsäkring ingår i Olycksfallsförsäkring.
Veterinärvårdsförsäkringen har ingen övre åldersgräns, utan
gäller under hundens hela levnad om försäkring bibehålls.
Tilläggsförsäkringarna Medicin och Rehabilitering kan tecknas
som tillval.
Behandlingsperiod
Personolycksfallsförsäkringen Hound ingår i försäkringen.
Nedan framgår specifika försäkringsvillkor för
olycksfallsförsäkring. I övrigt gäller Sveland Djurförsäkringars
Allmänna Villkor Djur.
Åldersregler nyteckning
Försäkring tecknas för hund som uppnått sex veckors ålder.
För hund som uppnått sex veckors ålder men inte fyllt elva år
kan ett fast livvärde på 4 000 kronor tecknas.
Skadefall som påbörjats innan försäkringen trädde i
kraft
Försäkringen gäller inte för olycksfall som påbörjats eller funnits
innan försäkringen trätt i kraft. Veterinärmedicinsk expertis är
avgörande vid denna bedömning.
En behandlingsperiod omfattar 125 dagar räknat från första
veterinärbesöket.
Ersättningsregler
Veterinärvårdsförsäkringen lämnar skälig ersättning för
kostnader för nödvändig undersökning, behandling och vård på
grund av olycksfall. Behandling och vård i Sverige skall utföras av
veterinär legitimerad i nordiskt land.
Vården skall vara etiskt och medicinskt motiverad samt
överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet.
För varje behandlingsperiod avräknas en fast självrisk, som
framgår av försäkringsbrevet. De överstigande ersättningsbara
kostnaderna, efter att den fasta självrisken räknats av, ersätts
med 75 %.
Högsta ersättning per försäkringsperiod är 20 000 kronor.
Varje försäkringsperiod får bära den kostnad som tillhör denna.
Försäkringen gäller inte heller för olycksfall som inträffat
(påbörjats) efter det att Sveland Djurförsäkringars ansvarighet
upphört.
Medicin
Veterinärmedicinsk erfarenhet avgör tidpunkten för när ett
skadefall anses påbörjat oavsett när skadan eller sjukdomen
först kunnat iakttas.
Försäkringen ersätter inte kostnaderna för receptförskrivna eller
av veterinär utlämnade läkemedel, medicinskt foder, schampo
eller andra liknande produkter.
Försäkringens giltighet utomlands
Obduktion
Försäkringen gäller utomlands inom EU/EFTA-området.
Eventuell ersättning vid skada utbetalas i svensk valuta enligt vid
skadetillfället gällande valutakurs.
Veterinärvårdsförsäkringen ersätter kostnader för obduktion
om Sveland Djurförsäkringar begärt att sådan skall utföras.
Karenstid
Försäkringen har en karenstid om 24 timmar från
teckningstillfället.
Då djur som har gällande och betald försäkring i Sveland
Djurförsäkringar byter ägare och ny försäkring tecknas med
samma omfattning gäller försäkringen utan karens.
Olycksfall
Med olycksfall menas kroppsskada som drabbar den försäkrade
hunden genom plötsligt yttre våld. Har hunden svalt främmande
föremål eller blivit akut förgiftad räknas det som olycksfall.
Med olycksfall menas inte värmeslag eller fästingbett med
följdsjukdomar, inte heller sådant tillstånd – även om det
konstaterats efter olycksfall – enligt veterinärmedicinsk expertis
har sin grund i sjukdom samt ej för fysiologiska, metaboliska,
endokrinologiska tillstånd.
Trafikolycksfall
Vid trafikolyckor skall påkörande bils förare, bilens
registreringsnummer och bilförsäkringsbolag anges. Är
bilföraren okänd, skall polisanmälan göras och
minnesanteckning från polisen bifogas skadeanmälan.
Medicin och förbandsmateriel som veterinären använder vid
behandlingstillfället ersätts.
Tänder - ersättningsbart
Tandfraktur på permanenta tänder orsakade av olycksfall,
ersätts med högst 5 000 kr efter att fast och rörlig självrisk
avdragits.
Kastration
Normalkastration i förebyggande syfte eller komplikationer till
normalkastration ersätts inte av försäkringen.
Kostnader eller behandlingar som inte ersätts av
veterinärvårdsförsäkringen









alternativbehandling
avlivning, omhändertagande eller kremering
förebyggande behandling
jouravgift och övriga fördyrande kostnader
som inte är medicinskt motiverat
komplikationer orsakade av behandling och
vård som inte omfattas av försäkringen
kostnader för fakturering, intyg eller
uppläggning av journalkort
kostnader för resor, transporter eller inackordering
mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga
MR- (magnetresonans), CT- (datortomografi) och
scintigrafiundersökning
Tilläggsförsäkringar
4
PRO Husdjursförsäkring – Hund Olycksfall, särskilt villkor 2015-02-01
velandSS
Rehabilitering
Försäkringen ersätter kostnader för rehabilitering som
behandlande veterinär ordinerat/remitterat till efter olycksfall
som ersätts enligt hundens veterinärvårdsförsäkring.
Rehabiliteringsbehandlingen skall påbörjas inom 20 dagar efter
att veterinär utfärdat remissen och försäkringen lämnar
ersättning för uppkomna kostnader under 90 dagar, räknat från
första rehabiliteringsbehandlingen.
Livförsäkring
Liversättning lämnas då hund till följd av olycksfall så svårt
skadas (gäller även vid brandskada) att den avlider eller enligt
veterinärmedicinsk expertis måste avlivas.
Ålderssänkning av livförsäkringsbeloppet
Livförsäkringen upphör vid försäkringsperiodens utgång det
kalenderår då hund uppnår tolv års ålder.
Ersättning lämnas med högst 3 000 kronor per försäkringsår.
Ersättning lämnas för dokumenterad behandling. Veterinärs
remiss skall åtfölja skadeanmälan.
Rehabiliteringsförsäkringen lämnar inte ersättning för:
 behandling i förebyggande syfte, ex. vis motionssimning
 behandling utförd utomlands
 behandling som strider mot vetenskap och beprövad
erfarenhet
 behandling som inte är i rehabiliterande syfte
 kostnader för fakturering och intyg
 mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga
 receptförskrivna eller av veterinär utlämnade läkemedel
 resor, transporter, inackorderingskostnader
Medicin
Försäkringen ersätter kostnader för receptbelagda läkemedel
och av veterinär utlämnad medicin som behandlande veterinär
ordinerat. För att ersättning skall utgå krävs att olycksfall ersatts
enligt hundens veterinärvårdsförsäkring samt att
veterinärvårdskostnaderna överstiger gällande självrisk.
Ersättning lämnas med högst 3 000 kronor per försäkringsår.
Medicinkostnader ersätts med 75 % av verifierad kostnad.
Ersättning lämnas för i Sverige registrerade och receptbelagda
läkemedel.
Vid reglering av kostnad gällande läkemedel enligt ovan, skall
apotekskvitton sändas in till Sveland Djurförsäkringar i original.
Journalkopia kan komma att begäras in där det ska framgå
vilket/vilka läkemedel receptet avser samt den ordination som
föreskrivits.
För receptbelagt läkemedel som behandlande veterinär lämnat
ut till djurägaren skall kostnaden framgå på faktura/kvitto från
veterinären. Det skall även framgå vilket läkemedel som avses
samt den ordination som föreskrivits.
5