Se den fullständiga prislistan

Gäller från 1 juli 2015
Prislista
2015
11
Innehåll
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
3
Sjukdomsförebyggande åtgärder4
Sjukdomsbehandlande/smärtstillande åtgärder5
Kirurgiska åtgärder6
Kirurgiska åtgärder, vid implantatprotetik6
Parodontalkirurgiska åtgärder7
Rotfyllningsåtgärder8
Bettfysiologiska åtgärder9
Reparativa åtgärder9
Protetiska åtgärder10
- Reparativa åtgärder vid tandstödd protetik
10
- Avtagbar protetik
11
- Reparation av avtagbar protes11
- Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
12
- Implantatprotetiska åtgärder12
- Reparation av implantat och implantatstödd protetik
13
Tandreglering14
Utbytesåtgärder15
Övrigt16
- Lokala, ej ersättningsberättigande, åtgärder 16
- Timtaxor
17
- Frisktandvårdspriser 18
Vår taxa = Allmäntandvårdens priser i distriktstandvård. Justeras 1 januari.
Referenspris = Riktpriser fastställda av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Justerades 1 september.
Specialisttaxa = Priser för behandling som utförts av specialisttandläkare. Justeras 1 januari.
2
100
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Allmäntand- Referenspris
vårdstaxa
Kod
Åtgärd/Behandling
101
Basundersökning och diagnostik, tandläkare
825
775
825
775
103.1
103.2
Akut eller kompletterande undersökning,
335
681
340
420
772
420
1.021
1.532
970
1.225
1.837
1.410
1.818
2.271
1595
2.451
3.030
2.240
401
820
820
1.640
1.640
107.1
107.2
utförd av tandläkare
Omfattande akut eller kompletterande undersökning,
utförd av tandläkare
108.1
108.2
Utredning inkl undersökning, utförd av tandläkare
111
Basundersökning, utförd av tandhygienist
584
570
112
Basundersökning med fullständig parodontal
undersökning, utförd av tandhygienist
790
755
113
Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist
250
240
114
Kompletterande parodontal undersökning eller
kariesutredning, utförd av tandhygienist
520
520
115.1
115.2
Konsultation specialisttandvård
116
Konsultation specialisttandvård, omfattande
Kod Åtgärd/Behandling
Allmäntand- Referenspris
vårdstaxa
Specialisttaxa Referenspris
Specialisttaxa Referenspris
57
45
63
55
Röntgenundersökning delstatus
236
220
350
350
123
Röntgenundersökning, helstatus
820
755
1.115
1.115
124
Panoramaröntgenundersökning
584
485
735
735
125
Röntgenundersökning, extraoral
490
475
725
725
126
Röntgenundersökning, omfattande
1.029
915
1.315
1.315
131
Tomografiundersökning, en kvadrant
905
905
1.105
1.105
132
Tomografiundersökning, två kvadranter
1.175
1.175
1.490
1.490
133
Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller
1.440
1.440
1.880
1.880
121
Röntgenundersökning av enskild tand
122
traumautredning
134
Tomografiundersökning, fyra kvadranter
1.710
1.710
2.265
2.265
141
Studiemodeller, för behandlingsplanering
683
575
796
575
161
Salivsekretionsmätning
530
530
568
530
162
Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning
300
300
300
300
163
Biopsi, inkl laboratorieundersökning (PAD)
1.443
1.390
1.732
1.550
3
200
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Kod
Åtgärd/Behandling
201.1 Information och instruktion vid risk för munhälsorelaterade
201.2 sjukdomar eller problem
Allmäntand- Referenspris
vårdstaxa
Specialisttaxa Referenspris
415
545
410
432
545
410
204
Profylaxskena, per skena
859
715
859
715
205
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring, kortare
199
150
199
150
206
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring
334
300
334
300
behandlingstid
Varför ska friska människor vara patienter?
Alla har en viss risk
Den som har fått en diagnos och befunnits frisk har ändå en viss risk, stor eller liten,
att utveckla sjukdom. Det är den risken som föranleder behov av förebyggande
tandvårdsbehandling för nästan alla.
Risken ska inte bli en skada
De förebyggande behandlingarna förhindrar nämligen att risken blir en skada. Det
är därför som undersökningar oftast kombineras med en förebyggande behandling.
Även om rubriken för åtgärden är ”Information och instruktion” så innehåller den
också tandstensborttagning och den förebyggande behandling som du behöver.
De flesta av de mycket friska patienterna behöver inte träffa tandläkaren särskilt ofta,
utan kan följa sin vårdplan där de förebyggande besöken hos tandhygienist planeras
in efter de individuella behoven.
Tydligast för patienten sker detta inom Frisktandvård. Mer information om
Frisktandvårdsabonnemang på sid 18.
4
300
Sjukdomsbehandlande / smärtstillande åtgärder
Kod
Åtgärd/Behandling
301
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling
302
303
311.1
311.2
312
Allmäntand- Referenspris
vårdstaxa
Specialisttaxa Referenspris
501
375
583
455
Sjukdomsbehandlande åtgärder
1.003
700
1.168
860
Sjukdomsbehandlande åtgärder,
1.617
1.505
1.947
1.870
problem
210
425
420
240
457
420
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade
189
150
226
150
1.021
920
2.802
1.925
omfattande behandling
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller
sjukdomar eller problem
313
Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer
314
Beteendemedicinsk behandling
501
425
1.401
880
321
Icke-operativ behandling av kariessjukdom
455
455
455
455
322
Stegvis exkavering
1.026
1.025
1.209
1.025
341.1
341.2
341.3
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit,
408
515
246
440
465
630
288
630
342.1
342.2
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit,
större omfattning
780
1.040
900
873
1.615
1.615
343
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit,
1.502
1.325
3.565
3.565
362
Lustgassedering, per gång
934
780
1.090
780
mindre omfattning
särskilt tidskrävande behandling
5
400
Kirurgiska åtgärder
Allmäntand- Referenspris
vårdstaxa
Specialisttaxa
Referenspris
Kod
Åtgärd/Behandling
401
Tanduttagning, en tand
1.022
925
1.168
1.145
402
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs,
1.704
1.555
1.948
1.915
170
170
210
210
3.005
2.860
3.465
3.465
en tand
403
Tanduttagning, tillkommande, enkel
404
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i
samma kvadrant och/eller annan vävnad,
per operationstillfälle
405
Omfattande dentoalveolär kirurgi
4.174
3.815
4.771
4.620
406
Tanduttagning, övertalig tand
1.022
925
1.168
1.145
407
Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik,
2.005
1.880
2.245
2.245
per operationstillfälle
Kirurgiska åtgärder, vid implantatprotetik
Specialisttaxa Referenspris
Åtgärd/Behandling
420
Implantat, per styck
2.220
2.220
2.220
2 .220
421
Operation avseende käkbensförankrade implantat,
4.099
3.305
4.845
3.910
422
Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik
1.582
1.370
1.843
1.615
423
Operation avseende käkbensförankrade implantat,
5.692
4.405
6.729
5.210
1.961
1.540
2.308
1.820
fyra eller fler implantat
7.379
9.410
6.075
8.724
11.126
7.165
Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid
2.540
2.060
2.989
2.460
424
425.1
425.2
426
6
Allmäntand- Referenspris
vårdstaxa
Kod
ett implantat
två eller tre implantat
Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid
tvåstegsteknik
Operation avseende käkbensförankrade implantat,
tvåstegsteknik
427
Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle
4.640
4.575
6.387
5.540
428
Benaugmentation med benersättningsmaterial, per
6.225
6.160
8.724
7.125
429
Kirurgiskt avlägsnande av implantat,
3.723
3.595
4.337
4.325
430
Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd
1.050
945
1.201
1.185
435
Avlägsnande av ett implantat
1.022
925
1.168
1.145
436
Avlägsnande av ett implantat, enkel
170
170
200
200
operationstillfälle
per operationstillfälle
400
Parodontalkirurgiska åtgärder
Kod
Åtgärd/Behandling
Allmäntand- Referenspris
vårdstaxa
Specialisttaxa Referenspris
2.325
2.325
2.810
2.810
3.451
3.295
4.518
4.020
Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra
implantat, per operationstillfälle
2.956
3.135
3.938
3.820
444
Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller
fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per
operationstillfälle
5.380
4.270
6.265
5.240
445
Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem
implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med
annan operation, per operationstillfälle
5.380
4.270
6.265
5.240
446.1
446.2
Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller
1.737
1.223
1.705
1.825
1.284
1.825
emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
447
Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial,
1.172
1.150
1.230
1.230
448
Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per
698
685
845
845
480
Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd
304
290
345
290
441
Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirur-
442
Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per
443
gisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle
operationstillfälle
tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
operationstillfälle
7
500
Rotfyllningsåtgärder
Kod
Åtgärd/Behandling
501
Rensning och rotfyllning,
502
Rensning och rotfyllning,
503
Rensning och rotfyllning,
504
Rensning och rotfyllning,
521
Specialisttaxa Referenspris
3.452
3.280
3.836
3.785
3.845
3.670
4.570
4.210
4.797
4.690
5.590
5.390
5.347
5.230
6.195
5.990
Akut endodontisk behandling
976
700
1.168
825
522
Komplicerad kanallokalisation
976
695
1.168
820
523
Stiftborttagning
1.070
1.030
1.310
1.220
541
Apikalkirurgisk behandling,
3.345
3.165
4.070
3.640
542
Apikalkirurgisk behandling, ytterligare
1.021
935
1.401
1.140
en rotkanal
två rotkanaler
tre rotkanaler
fyra eller fler rotkanaler
per operationstillfälle
tand vid samma operationstillfälle,
tilläggsåtgärd
8
Allmäntand- Referenspris
vårdstaxa
600, 700
Bettfysiologiska åtgärder
Kod
601
Åtgärd/Behandling
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på
3.200
4.245
4.245
3.489
3.200
4.245
4.245
Reponeringsskena, per skena
4.932
4.840
5.685
5.685
Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på
2.218
1.975
2.536
2.295
511
450
700
560
1.021
665
1.401
825
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på
bettfysiologisk indikation, per skena
603
604
Specialisttaxa Referenspris
3.489
bettfysiologisk indikation, per skena
602
Allmäntand- Referenspris
vårdstaxa
bettfysiologiska indikationer, per skena
606
Motorisk aktivering
607
Bettslipning för ocklusal stabilisering
Reparativa åtgärder
Allmäntand- Referenspris
vårdstaxa
Specialisttaxa Referenspris
Kod
Åtgärd/Behandling
701
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
595
555
686
555
702
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
1.002
885
1.150
885
703
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1.168
1.055
1.342
1.055
704
Fyllning av en yta på molar eller premolar
799
715
915
715
705
Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1.171
1.045
1.342
1.045
706
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
1.496
1.395
1.727
1.395
707
Krona i plastiskt material, klinikframställd
1.679
1.590
1.936
1.590
708
Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi
530
505
618
505
9
800
Protetiska åtgärder
Allmäntand- Referenspris
vårdstaxa
Specialisttaxa Referenspris
Kod
Åtgärd/Behandling
800
Permanent tandstödd krona, en per käke
5.714
5.435
6.615
6.240
801
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
4.623
3.920
5.316
4.525
802
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
3.155
2.900
3.609
3.380
803
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
1.454
1.380
1.693
1.665
804
Hängande led vid tandstödd protetik, per led
2.461
2.060
2.813
2.220
805
Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd
1.957
1.645
2.306
1.885
806
Radikulärförankring vid avtagbar protes
3.694
3.125
4.418
3.605
807
Semipermanent krona eller hängande led, per led
2.252
2.180
2.600
2.420
808
Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner
3.450
3.090
3.983
3.575
809
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller
hängande led, per led
1.131
930
1.294
1.050
Reparativa åtgärder vid tandstödd protetik
Åtgärd/Behandling
811
Cementering av lossnad protetisk
konstruktion, per stöd
681
420
779
520
Reparation av krona eller bro, utan
1.406
1.360
1.680
1.680
812
10
Allmäntand- Referenspris
vårdstaxa
Kod
tandteknisk insats
Specialisttaxa Referenspris
813
Broreparation med tandteknisk insats
4.615
4.140
4.963
4.945
814
Broreparation med tandteknisk insats,
8.938
7.160
10.215
8.450
815
Sadelkrona
5.568
4.810
6.365
5.535
omfattande
800
Avtagbar protetik
Kod
822
Åtgärd/Behandling
Partiell protes för temporärt bruk,
Allmäntand- Referenspris
vårdstaxa
Specialisttaxa Referenspris
4.018
3.445
4.572
3.925
5.332
4.775
6.041
5.420
10.466
10.170
11.855
11.300
11.165
11.165
12.850
12.850
en till tre tänder
823
Partiell protes för temporärt bruk,
fyra eller fler tänder
824
Partiell protes med gjutet skelett,
klammerförankrad
825
Komplicerad partiell protes med stöd av
urtagskrona, innerkrona eller attachments
826
Attachments, per styck
90
90
90
90
827
Hel underkäksprotes
9.754
8.475
10.565
10.215
828
Hel överkäksprotes
9.754
8.475
10.565
10.215
829
Immediatprotes, hel käke
8.687
6.415
9.412
7.300
Reparation av avtagbar protes
Kod
Åtgärd/Behandling
831
Justering av avtagbar protes
832
Allmäntand- Referenspris
vårdstaxa
Specialisttaxa Referenspris
511
345
579
425
Lagning av protes eller tillsättning av protestand
1.236
1.160
1.403
1.320
833
Rebasering av protes
2.773
2.360
3.130
2.725
834
Lagning av protes där avtryck krävs
2.216
1.820
2.502
2.065
835
Rebasering och lagning av protes
3.501
2.790
3.951
3.195
836
Komplicerad lagning av protes
3.950
3.585
4.471
3.990
837
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och
gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes
6.687
6.030
7.437
6.755
839
Inmontering av av förankringselement, per käke
3.398
2.710
3.983
3.115
11
800
Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
Kod
Åtgärd/Behandling
Allmäntand- Referenspris
vårdstaxa
Specialisttaxa Referenspris
845.1 Ocklusionskorrigerande bettslipning
845.2
1.021
2.043
1.790
1.401
2.450
2.110
846
5.066
4.970
5.634
5.530
3.580
3.580
4.145
4.145
505
505
633
625
Skena, hel eller cementerad i sektioner, för
vertikal platsberedning eller bettstabilisering.
847
Klammerplåt
848
Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal
stabilisering med fyllningsmaterial, per
tandposition
Implantatprotetiska åtgärder
Kod
Allmäntand- Referenspris
vårdstaxa
Specialisttaxa Referenspris
850
Implantatförankrad krona, en per käke
7.370
7.295
8.744
8.265
852
Implantatförankrad krona, flera i samma käke
5.598
5.415
6.759
6.100
853
Hängande led vid implantatförankrad bro
2.415
2.060
2.813
2.220
854
Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led
2.210
1.805
2.529
2.010
855
Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat,
410
410
410
410
856
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande
led på implantat, per led
1.110
1.090
1.258
1.250
857
Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat
360
360
360
360
858
Distans inklusive centrumskruv, per styck
1.240
1.240
1.240
1.240
861
Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat
32.171
29.380
38.722
31.800
862
Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat
33.522
31.230
40.087
33.650
863
Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler
34.960
32.665
41.915
35.080
865
Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler
34.133
28.435
37.093
30.080
871
Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller
implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat
16.304
16.060
18.899
17.790
872
Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat
20.750
17.950
24.164
19.680
873
Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler
20.981
20.480
24.882
22.210
874
Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat
2.986
2.920
3.411
3.160
875
Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat
3.248
3.230
3.871
3.475
876
Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat
4.302
4.270
5.130
4.515
13.205
12.865
15.383
14.595
265
265
265
265
877
878
12
Åtgärd/Behandling
per implantat
Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter
och förankringselement
Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck
800
Reparation av implantat och implantatstödd protetik
Allmäntand- Referenspris
vårdstaxa
Specialisttaxa Referenspris
Kod
Åtgärd/Behandling
880
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner
på ett till två implantat
1.955
1.955
2.440
2.440
881
Reparation av implantatförankrad konstruktion,
1.018
1.015
1.185
1.255
882
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner
2.991
2.985
3.419
3.710
883
Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion
med tandteknisk insats
4.340
4.340
5.065
5.065
Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där
9.880
9.880
11.312
11.085
884
mindre omfattande
på sammanlagt tre eller flera implantat
omfattande tandteknisk insats krävs
888
Fästskruv, per styck
170
170
170
170
889
Centrumskruv, per styck
590
590
590
590
890
Implantatförankrad krona på befintligt implantat
7.055
6.165
8.196
6.965
Materialval påverkar kostnaden
Referenspriserna är beräknade på användning av standarmaterial och
standardmetod (enligt Tandvård- och Läkemedelsfömånsverket - TLV)
I Folktandvården Värmlands taxa har vi räknat med den lägsta materialkostnad
som legat till grund för beräkning av referenspriset för respektive åtgärd. Det
innebär att medkostnader kan tillkomma vid framställning av kronor och bryggor
samt vid implantatprotetik.
Används dyrare material betalas mellanskillnaden av patienten, exempelvis;
referenspriset på en krona är beräknat på oädelt material (till exempel
koboltkrom, titan eller dylikt). Används istället guld får patienten betala hela
kostnaden för guldet.
13
900
Tandreglering
Kod
14
Åtgärd/Behandling
Allmäntandvårdstaxa
Referenspris
Specialisttaxa
Referenspris
901.1 Tandreglering, en käke,
901.2 aktiv behandling högst 1 år
901.3
4.441
9.215
14.805
12.070
4.934
10.239
16.450
14.970
902
Tandreglering, en käke,
19.385
15.515
21.539
19.420
903
Tandreglering, en käke,
22.493
18.185
24.993
22.810
904
Tandreglering, en käke,
28.383
22.860
31.537
28.810
905
Tandreglering, två käkar,
19.751
16.235
21.946
19.910
906
Tandreglering, två käkar,
25.052
20.340
27.836
25.180
907
Tandreglering, två käkar,
28.727
23.300
31.919
28.945
908
Tandreglering, två käkar,
35.609
28.815
39.599
36.060
aktiv behandling 1 år till 1,5 år
aktiv behandling 1,5 år till 2 år
aktiv behandling mer än 2 år
aktiv behandling högst 1 år
aktiv behandling 1 år till 1,5 år
aktiv behandling 1,5 år till 2 år
aktiv behandling mer än 2 år
900
Utbytesåtgärder
Allmäntand- Referenspris
vårdstaxa
Specialisttaxa Referenspris
Kod
Åtgärd/Behandling
921
Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning,
fram- eller hörntand. *Ädelmetall debiteras som merkostnad
5.715
1.055
6.615
1.055
922
Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning,
molar eller premolar. *Ädelmetall debiteras som merkostnad
5.715
1.395
6.615
1.395
925.1
925.2
Operation avseende ett käkbensförankrat implantat
inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031
eller 5036. Implantat ingår.
6.319
7.901
3.920
7.065
8.908
4.525
7.370
5.980
8.744
6.745
6.319
7.901
2.060
7.065
8.908
2.220
7.370
3.920
8.744
3.920
*Tillägg upp till faktisk kostnad för implantat. Merkostnad för benaugmentation.
926
En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat
implantat vid tillstånd 5031 eller 5036. *Ädelmetall samt komponenter annat än
standard debiteras som merkostnad. I de fall distans krävs debiteras denna som merkostnad.
928.1
928.2
Operation avseende ett käkbensförankrat implantat
inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031
eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller
båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår.
*Tillägg upp till faktisk kostnad för implantat. Merkostnad för benaugmentation.
En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat
implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har
utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på.
929
*Ädelmetall samt komponenter annat än standard debiteras som merkostnad. I de fall distans
krävs debiteras denna som merkostnad.
Allmäntand- Referenspris
vårdstaxa
Specialisttaxa Referenspris
Kod
Åtgärd/Behandling
940
Ortodontisk slutning av entandslucka
18.857
9.900
21.539
11.270
941
Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 800
eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet
beräknas på
18.857
5.980
21.539
6.745
Vad är en utbytesåtgärd?
Utbytesåtgärder används när patienten väljer en annan behandling än
den som är ersättningsberättigande.
Exempelvis; patienten vill hellre ha en krona, istället för en
ersättningsberättigande fyllning. Patienten får då betala
mellanskillnaden mellan krona och fyllning, vilket motsvaras av
utbytesåtgärden 921 eller 922 i detta fall.
Utbytesåtgärdernas referenspriser är detsamma som referenspriserna för
respektive ersättningsberättigande åtgärd eller behandling.
15
000
Övrigt
Lokala, ej ersättningsberättigande, åtgärder
Åtgärd/Behandling
001
Övrig behandling per timma, tandläkare
0011
Övrig behandling merkostnad
0021
Tandsmycke endast fastsättning
449*
0022
Tandsmycke inklusive material guld
858*
0023
Tandsmycke inklusive material, diamant
0031
Tandskydd enkel
1.698 / 1.699
0032
Tandskydd sport
2.220
0041
Ersättning förlorad tandställning
0042
Ersättning förlorad bettskena
0052
Tobak per besök
200
0061
Intyg
535
0071
Uteblivande barn
100
0072
Uteblivande vuxen
350
0073
Sent återbud
150
008
Fissurförsegling
262
009
Bettkontroll
0101
Enytsfyllning amalgam
0102
Flerytsfyllning amalgam
1.154 / 1.345
011
Krona amalgam
1.720 / 2.003
0121
Besöksavgift tandläkare
200
0122
Besöksavgift tandhygienist
200
0123
Besöksavgift specialist
200
0124
Besöksavgift asyl
50
0125
Hembesöksavgift
200
0126
Sjukvårdsavgift
200
013
Midazolam
0141
Blekning på klinik per käke
2.801*
0142
Blekning på klinik delvis per käke
2.420*
0151
Snarkskena
020
Hälsokontroll utförd av tandsköterska
Profylax, nödvändig tandvård
* Priset på åtgärden är fr o m 150701 inklusive moms.
16
Allmäntandvård/
Specialisttandvård
timtaxa
Kod
faktura
1.020*
298
1.193
timtaxa
813 / 948
512 / 596
7.950
750
timtaxa
De lokala åtgärderna
De lokala åtgärderna omfattar behandlingar och åtgärder som inte omfattas av
det statliga stödet, till exempel estetiska
behandlingar och behandlingar med
amalgam som materialval. Här finns
också våra administrativa åtgärder, som
avgift för uteblivande och borttappade
tandställningar.
Åtgärden ”Intyg” avser intyg som
någon annan part kräver att vi ska
lämna, exempelvis rättsintyg. Vanliga
kostnadsförslag, som kanske ska lämnas
av dig till försäkringsbolag eller sociala
myndigheter, ingår i vår vanliga taxa och
debiteras inte.
Åtgärderna för fissurförsegling på barn
(008) och Bettkontroll (009) är enbart
avsedda för internt bruk och debiteras
inte patienten.
000
Övrigt
Timtaxor
Timtaxa, tandläkare
Timtaxa, tandhygienist
Minuter
Kronor
Minuter
Kronor
10
20
30
40
50
60
341
682
1.022
1.362
1.703
2.043
10
20
30
40
50
60
170
340
511
681
851
1.021
Timtaxa, specialisttandl.
Minuter
Kronor
10
20
30
40
50
60
409
817
1.226
1.634
2.043
2.451
17
Frisktandvård
20-29 år, 75 år och äldre 30-74 år
Avgifts- Årsavgift,
brutto
klass
Avgift,
3 år
Årsavgift, efter avdraget
tandvårdsbidrag (ATB).
300 kr
Avgift
med autogiro
Årsavgift, efter avdraget
tandvårdsbidrag (ATB).
per
månad
150 kr
Avgift
med autogiro
1
900
2.700
600
50
750
63
2
1.165
3.495
865
72
1.015
85
3
1.560
4.680
1.260
105
1.410
118
4
2.110
6.330
1.810
151
1.960
163
5
2.770
8.310
2.470
206
2.620
218
6
3.590
10.770
3.290
274
3.440
287
7
4.575
13.725
4.275
356
4.425
369
8
5.610
16.830
5.310
443
5.460
455
9
7.050
21.150
6.750
563
6.900
575
10
8.620
25.860
8.320
693
8.470
706
Det här är Frisktandvård (abonnemangstandvård)
Abonnemangen 3-åriga och kan bara erbjudas patienter med risksumma upp till 10.
Avgifterna är prissatta för att kunna gälla oförändrade i tre år.
Allt det här ingår:
•
•
•
•
•
•
•
•
Regelbundna kallelser, undersökningar och förebyggande vård utifrån just dina behov.
Skräddarsytt program för personlig egenvård.
Lagningar och kronor vid karies eller trasiga fyllningar.
Rotbehandlingar.
Bettfysiologisk behandling.
Kirurgiska behandlingar.
Behandling på specialisttandvårdsklinik efter remiss från din tandläkare.
Akuttandvård på din klinik eller annan klinik i Sverige.
Du kan flytta med dig ditt avtal till en annan folktandvårdsklinik i Sverige.
Konstgjord ersättning för förlorade tänder, exempelvis implantat, broar och proteser ingår inte i abonnemanget.
18
per
månad
19
20
www.liv.se/tandvard