Arkivförteckning Orphei Drängar, 2015-05-07.

Orphei Arkivförteckning
Drängars arkiv. Orphei Drängar, 2015-05-07.
A. Protokoll
A1
Sällskapets protokoll.
A2
Styrelsens protokoll.
A3
Prövningsnämndens protokoll.
A4
Stiftelsens protokoll.
A5
Styrelsen för Stiftelsen OD.s Jubileumsfonds protokoll.
A6
Stipendienämndens protokoll.
A7
Anteckningar från Stor-OD.
A8
Övriga protokoll.
B. Utgående handlingar
B1
Verksamhetsberättelser.
B2
Presentationer av OD.
D. Register och liggare
D1
Medlemsmatrikel.
D2
Inventarieförteckning.
D3
Arkivförteckning och depositioner.
D4
Förteckning över utgivna skivor.
D5
Närvarolista vid repetitioner och konserter.
D6
Parentationer.
E. Inkomna handlingar
E1
Korrespondens, allmän serie.
E2
Korrespondens, ordförande.
E3
Korrespondens, sekreterare.
E4
Korrespondens, informationssekreteraren.
E5
Korrespondens, övrig.
F. Handlingar ordnade efter ämne
F1A
Konsertprogram.
F1B
Konsertprogram, övriga.
F2
Handlingar rörande sångarresor till utlandet.
F3
Handlingar rörande sångarresor i Sverige.
F4
Skildringar ur Sångsällskapet Orphei Drängars levnad.
F5
Stadgar för Sällskapet och Stiftelsen OD.s Jubileumsfond.
F6
Kontrakt.
F7
Carl G. Curmans efterlämnade OD-papper.
F8
Övriga ämnesordnade handlingar.
G. Räkenskaper
G1
Räkenskaper.
H. Pressurklipp
H1
Pressurklipp.
J. Kartor och ritningar
J1
Ritningar.
K. Fotografier
K1
Fotografier.
L. Ljud- och bilddoumentation
L1
Ljudband.
L2A
CD med Orphei Drängar.
L2B
CD, övriga.
L2C
LP-skivor.
L3
Videoband.
M. Program, information och PR
M1
Information, utställningsmaterial.
M2A Affischer.
M2B Affischer, övriga.
M3
Böcker, häften.
M4
Smärre musikalier i handeln.
Ö. Övriga handlingar
Ö1
Arkiv efter Aida Callerheim.
Ö2
Sångsällskapet Arion.
A1. Sällskapets protokoll.
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
-
1
2
År
1903,
19141936
19371978
Beskrivning
Ingår i A2:1. Protokoll från Sällskapet, Styrelsen och Stor-OD. Två pärmar. 1. Inbunden pärm, 1914 - 1932. Med stadgar för OD, 1917. 2. Inbunden
pärm, 1933 - 1936. 3. Protokoll OD:s sångare, 1903 och bilagor till protokoll, 1931-1936.
19781998
ht 1978 - vt 1998. Förslag att möten i Stiftelsens ärenden i fortsättning ska ske vid vårens Lill-OD. Se Styrelseprotokoll 1986:11.
1937- vt 1978.
3
2003-- ht 2003- vt 2005, ht 2008 - vt 2009
2009
A2. Styrelsens protokoll.
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
1
2
3
4
5
År
1912,
19141936
Beskrivning
Protokoll från Styrelsen. 1. Inbunden pärm, 1914 - 1932. Med stadgar för OD, 1917. 2. Inbunden pärm, 1933 - 1936. 3. Bilagor till protokoll, 19311936. 4. Två protokoll. OD:s sångare, 1903?, och OD:s styrelse, 1912. Häri även protokoll från Sällskapet och Stor-OD.
19371955
19561973
Styrelseprotokoll 27/10, 6/12 1938 och 2/2 1939 Se A1:1.
19731988
19881996
Styrelseprotokoll 1986:11. Förslag att möten i Stiftelsens ärenden i fortsättning ska ske vid vårens Lill-OD.
Med förslag angående vården av OD:s arkiv. Stadsarkivarie Christina Wahlström, 1991.
6
1996- 1998-2002, ej originalprotokoll.
2002 vt
7
2003-- ht 2003- vt 2005, ht 2008- vt 2009.
2009
A3. Prövningsnämndens protokoll.
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
År
Beskrivning
1
1874-- Carolina U 2910 b:1. O.D:s Profbok. Exempel: 1. Ernst Bolin, 1885. prof: Wennerberg, "På kyrkogården" ur Gluntarne tillsammans med Thorborg. 2.
1904 Karl Starbäck, 1886. prof Mozart: I dessa fridens bygder "ur op. Trollflöjten".
2
1925-- [Kapseln borttagen ur arkivet.]
1944
3
19401983,
19852007
Prövningsnämndens sammanträden samt vid invalssammanträden, 1940-1983, 1985-2007. Röd protokollsbok. Sekretessbelagd. Förvaras
hos prövningsnämnden.
A4. Stiftelsens protokoll.
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
-
1
År
19281936
Beskrivning
Ingår i A2:1. Protokoll från Sällskapet, Styrelsen och Stor-OD. Två pärmar. 1. Inbunden pärm, 1914 - 1932. Med stadgar för OD, 1917. 2. Inbunden
pärm, 1933 - 1936. 3. Bilagor till protokoll, 1931-1936.
1938-- Protokoll, 1938-1943, 1945-1947, 1949-1985. Med stadgar för Stiftelsen OD:s Jubileumsfond, 1930. Förslag att möten i Stiftelsens ärenden i
1985 fortsättning ska ske vid vårens Lill-OD. Se Styrelseprotokoll 1986:11.
A5. Styrelsen för Stiftelsen OD:s Jubileumsfonds protokoll.
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
-
År
Beskrivning
1930-- A. 1930-1936. Ingår i A2:1. Protokoll från Sällskapet, Styrelsen och Stor-OD. Två pärmar. 1. Inbunden pärm, 1914 - 1932. Med stadgar för OD, 1917.
1949 2. Inbunden pärm, 1933 - 1936. 3. Bilagor till protokoll, 1931-1936.
B. 1933--1949.
Protokoll finns i serien F4. O.D. Skildringar ur Sångsällskapet Orphei Drängars levnad av Knut Nyblom, 1933--1949. F4:1-F4:2 1933--1949.
1
1930-- Protokoll, 1930--2003. 1930-1948, 1950, 1953, 1956-1960, 1962-1968, 1987-2003. Styrelseberättelser, 1936--2003. 1936, 1941, 1943-1947, 1949,
2003 1964-1967, 1969, 1974-1975, 1979-1996 och Verksamhetsberättelser 1997-2003. Revisionsberättelser, 1941--1997. 1941-1943, 1945-1947, 1949,
1953, 1965, 1970, 1974-1975, 1977-1995. Stadgar för Stiftelsen OD:s Jubileumsfond, 1930. Se A4:1. Förslag att möten i Stiftelsens ärenden i
fortsättning ska ske vid vårens Lill-OD. Se Styrelseprotokoll 1986:11.
A6. Stipendienämndens protokoll.
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
1
År
Beskrivning
1920-- 1. Stipendienämnden, 1920-1961. (Protokoll förda vid tillsättningen av innehavare av premium ur Carl Rupert Nybloms Premiefond och
2009 Sångsällskapets OD:s i Uppsalas Premiefond, 1920.) Protokollsboken rymmer samtliga stipendie- och premieärendeprotokoll fr.o.m. 1938. Svart
häftad anteckningsbok. 2. Stipendienämndens sammanträden, ht 1961-2007 vt. Röd protokollbok. 3. Protokoll från Sångsällskapets OD:s
Stipendienämndssammanträden, 1991-1992, 1995-1998, ht 2003-- vt 2005, ht 2008- vt 2009.
A7. Anteckningar från Stor OD.
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
1
År
18951926,
19281932
Beskrivning
Carolina U 2910 d:1. A. Anteckningsbok, 1895-1926, 1928-1930. Anteckningar vid Stor OD:n. Axel Fredmans anteckningar fram till 1919, därefter
anteckningar (protokoll) förda av bland annat E. Bolin, Oskar Widman och Knut Nyblom. Exempel på förda anteckningar: 1912, Fredag den 29 Juli.
Bellman OD (tillsammans med S.H.T.). Vi samlades kl. 8 e.m. på Flusters öfvre veranda, men sången egentligen först efter kl.11 då Upplands
regementsmusik slutade med tapto. O.D. talrikt, 6 förste tenorer bland hvilka Hultman och Birger Eriksson. 1. Fröjd i hjärtan. 2. Hvila vid. 3. Opp
Amaryllis. 4. Joachim. Sexa. 5. Stå stark. 6. Hör I Orphei. --- 15. Vårt land. Vi ginge alla kl.12. Originalanteckningarna på lösa lappar i arkivets
avdelning Acta. B. Anteckningsbok. Anteckningar vid Stor OD:n, 1931-1932. OBS två volymer: A. U2910:d och B. A7:1.
A8. Övriga protokoll.
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
1
År
Beskrivning
1937-- 1. Stockhoms delegerade OD:isters verksamhet. Protokoll, 1937--1970. Verksamhetsberättelser, 1935--1966. Revisonsberättelser 1937-1941. 2.
2002 Protokoll, "Äldre 0.D.-isters möte" tisdagen den 4 maj 1948 å Gillet, Uppsala. Bildande av samarbetsutskott. Med Bilaga A. 3. Protokoll,
sammanträde den 4 maj och 24 november 1948 å Gillet, Uppsala, med Sångsällskapets samarbetsutskott. 4. Protokoll hållet vid Sammanträde
med Orphei Drängars Stockholmsdelegerade å Stim, Tegnérlunden 3, måndagen 15 november 1948. Med verksamhetsberättelse år 1948. 5.
Svenska Linné Sällskapets styrelseprotokoll 6 april 1952. 6. Styrelseprotokoll. Förslag till Farbror, 1970-1974. Sekretessbelagd protokollspärm. 7.
Föreningen OD:s vänner. Protokoll, 1971. Styrelseberättelse, 1970-1971. Årsredovisning, 1974, 1996. 8. Årsberättelse från styrelsen för OD:s
vänner i Östergötland för år 1974. 9. Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Göteborgs-OD torsdagen den 10 november 1983. 10. Protokoll
från Programråd, 1990-2002. 11. Minnesanteckning från Svenska Sångarförbundets konferens i Växjö 28-30 oktober 1994.12. Minnesanteckningar
projektledarseminarium 960211. 13. Anteckningar vid OD:s personalmöte 1996-06-01. 14. Protokoll fört vid årsmöte med damer, Västra Frölunda,
1996. 15. Minnesanteckningar från OD-BIS 1997-02-25.
B1. Verksamhetsberättelser.
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
1
År
Beskrivning
1947-- 1. Verksamhetsberättelser, 1947-1949, 1952-1957, 1963-1983, 1985-1998. Från år 1948 finns verksamhetsberättelsen med i Skildringar ur
1998 Sångsällskapet Orphei Drängars levnad. Se F4. 2. Styrelse och revisonsberättelser för Stiftelsen OD:s jubileumsfond, 1932-1943.
B2. Presentationer av OD.
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
År
Beskrivning
1
1898-- 1. Orphei Drängar. En presentation av Folke Bohlin. 2. Presentation av OD. Engelska, tyska och franska. 3. Hugo Alfvén. Liv och verk, 1972. 4.
2010 Faktaruta, Ericson och Sund. 5. Minnen av sångarfärder med OD. Tyskland, 1898-1965. Bryssel, 1928. Sångarfärder, 1931-1939. The last Fejan tour,
1994. 6. Ansökan om anslag av lotterimedel, 1934. Till Konungen. Bilaga 1. Med beskrivning av sällskapets verksamhet under gångna tider. 7.
Hedenbladarna. En unik sångarsammanslutning inom OD. Olof Bratt, 1961. 8. Diverse OD presentationer, 1980--2010.
C. Diarier.
Arkivbox
År
Beskrivning
Inga handlingar.
D1. Medlemsmatrikel.
Serien förvaras i arkivkartonger förutom D1:2-4.
Arkivbox
1
År
18532003
Beskrivning
Biografisk förteckning. Orphei Drängar, 1853-1903. Orphei Drängar, 1853-1913. Orphei Drängar, 1853-2003. Orphei Drängar, 1903-1918. Orphei
Drängar, 1914-1935. Orphei Drängar, 1946-1973. Orphei Drängar, 1974-1998. Häften. Orphei Drängar, 1853-1973. Finns hos Handskrift- och
musikenheten, Carolina.
2
18851950
Titel- och åldersregister. Blå registerlåda med registerkort från 1885-1960.
3
19031908
Carolina U 2910 a:1. Matrikelbok. Nr 711-810. 711. Karl Fredrik Silverstolpe, den 27 september 1903. Stockh. Född 1854. Intogs 27/9 03 F.
Justitieråd; Preses vid Kongl. Musikaliska Akademien. Se även K1:10 nr 711. 810. John Holmberg (d. 13.11 1908) 2. tenor. Född den 18 oktober
1886 i Vesterlösa församling, Östergötlands län. fil. stud. V.-D. Se även K1:10 nr 810.
4
19081915
Carolina U 2910 a:2. Matrikelbok. Nr 811-957.
5
19551965
Medlemsmatrikel med fotografi, namn, födelsedatum och medlemsnummer.
6
19651969
Medlemsmatrikel med fotografi, namn, födelsedatum och medlemsnummer.
7
19691975
Medlemsmatrikel med fotografi, namn, födelsedatum och medlemsnummer.
8
1982
Medlemsmatrikel med fotografi, namn, födelsedatum och medlemsnummer. Ofullständig. Spridda foton, namn och födelsedatum.
9
19571973
Uppgifter för sällskapets matrikel, 1957-1973. Nr 1979--2406.
10
19732005
Uppgifter för sällskapets matrikel, 1973-2003. Nr 2400-2940. Uppgifter för sällskapets matrikel, 2004-2005.
D2. Inventarieförteckning.
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
1
År
Beskrivning
1939-- 1. Inventariebok över Sångsällskapet Orphei Drängar, 1939. 2. Revisionsprotokoll för biblioteket, 1954--1983. Inventariebok med protokoll och
2004 inventeringslistor. 3. Varumärkesregistrering, Lyran och OD, 2000 och 2004. 4. Ansökan om registrering av varumärket Caprice, 2006. Ej godkänd.
D3. Arkivförteckning, depositioner och donationer.
Arkivbox
Serien förvaras i arkivkartonger.
År
Beskrivning
1
1974-- 1. Arkivförteckningar Sångsällskapet Orphei Drängar, 2014 och 2015. 2. Hedenblad-minnen, 1953. Från Gunnar Hultman. 3. Depositioner till
2015 Carolina från OD, 1974, 1992, 1996. 4. Gåvor från Daniel Troëng, 1976. 5. Deposition av Carl Curmans efterlämnade OD-papper från Johan Curman
1994. Deponerat till Carolina, 1996. 6. Inventarier överlämnade till OD, 1995. Från släktingar till J.A. Josephson. Tre porträtt ( J.A. Josephson,
Gunnar Wennerberg), dörrskylt från Josephsons tjänsterum, tavla Se K1:11. (teckning med erinran: Tak for din sang og venskab) Av Sophus Schack
1846. 7. Återlämnade och nytillkomna arkivalier, 2008. 8. Kvitto på överlämnande av handlingar rörande Orphei Drängar. Musicums notbibliotek
till OD:s arkiv, 2012. 9. Överlåtelse av material till Kungliga Biblioteket, 2013. En samling ljudinspelningar från OD:s verksamhet. Förteckning över
Åke Ljusterdals ljudband. 10. Eric Ericsons Samling hos Kungliga Biblioteket. 11. Övrigt. A. Gammalt förslag till förteckningsplan från 1992. B. Nya
lokaler i Borgen, 1998.
D4. Förteckning över utgivna skivor.
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
1
År
Beskrivning
1965-- 1. LP-skivor, 1965--1988. Serie L2C. 2. Skivförteckning. Hugo Alfvén i våra hjärtan, 1972. 3. Skivförteckning. Orphei Drängar, Eric Ericson, 1977. 4.
1988 Skivförteckning. OD-kören på skiva, 1982. 5. Hugo Alfvén på CD, 1995. 6. CD-förteckning Orphei Drängar, 2014.
D5. Närvarolista vid repetitioner och konserter.
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
1
2
År
19201964
Beskrivning
Fem närvaroliggare. 1. 1920-1930. 2. ht 1931 - vt 1947. 3. ht 1947 - ht 1957. 4. vt 1958 - vt 1963. 5. ht 1963 - vt 1964.
19641988
Röd pärm innehållande närvarolistor, 1964-1988.
D6. Parentationer, dödsannonser och begravningsprogram.
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
1
År
Beskrivning
1880-- Parentationer, dödsannonser och begravningsprogram. Med Gösta Knutssons OD-nålar.
2013
E1. Korrespondens, allmän serie. (In och utgående samlat)
Serien förvaras i arkivkartonger om inte annat anges.
Arkivbox
1
2
År
Beskrivning
1878-- 1. OD, 6-7 december 1878. Brev, telegram, program till 25-års jubileet. 2. Skrivelser rörande OD:s porträttkatalog, 1892--1904. Cirka hundra brev.
1905 Med uppgifter om fotografier, beställning av katalog med mera. A-Ö. 3. Kungörelse från E. Bolin, 1905.
1903
Carolina U 2910 t:1. O.D:s femtioårsfest 1903. Handlingar angående anmälan till jubileum, legitimationskort, konsertbiljetter, boende samt
tågbiljetter. Skrivelse från Kungl. Järnvägsstyrelsen den 20 augusti 1903 med bifall till nedsättning för deltagare i Sångsällskapets O.D:s möte i
Uppsala och Stockholm 24-28 september 1903. Inbjudnings- och närvarolista för närvarande i Orphei Drängars Jubelfest den 25-28 september
1903. Korrespondens, telegram, brevkort, tackkort, inträdesbiljetter, program och festtal. Skinnband. Folie.
3
1928-- 1. Telegram till 75-års jubileet 1928. 2. Korrespondens, 1928--1965. 3. Manuskript till tidningsartikel i anledning av Alfvéns trettioårsjubileum som
1965 O.D:s dirigent. Utsänt 26/11 1940. 4. PM från Carl Godin, 1951. 5. Korrespondens med anledning av manus till Årsbok 57-59 s. 130-144, 1953-1957. Med brev från Hedenblad 1907.
4
1962 -- 1. OD:s program (sånger) Capricer, 1962 - 1979. 2. Korrespondens, 1966--1979. 2. Program för Capricer, 1967-1969, 1971-1974.
1979
1968- Meddelanden till OD:ister, 1968-2010. Resor, konserter, medlemmar, Notiser 1995-2010. Två Notiser, 2013.
2010,
2013
5
6
19681975
Korrespondens, 1968-1975.
7
19691975
Korrespondens, 1969-1975.
8
19781980
1. OD verksamhetsåret, 1979-1980. Styrelse, ekonomi, Caprice, stiftelsen, stadgar, planering projekt, skrivelser, resor och konserter. 2.
Korrespondens, 1980. Resor, konserter, medlemmar. Med handlingar angående Torgny Segerstedt Kulturstipendium, 1978, 1980.
9
19791980
Korrespondens, 1979-1981.
10
19811983
19811983
Korrespondens, 1981-1983
12
19831991
1. Korrespondens, 1983-1984. Kören, ekonomi, sångarfärder. 2. Korrespondens, 1983-1991. Sångarfärder, grammofonarbete, tackbrev, två
inträdeskort till OD:s konsert i universitetets aula 7 Nov. 1915. (1988).
13
19851989
Korrespondens med sponsorer.
14
19902003
1. Program vid konserter, 1990-2002. 2. Press release från OD, 1992-2003. 3. Korrespondens programrådet, 1993-1997. Konserter,
skivinspelningar, videopresentation, budget Borgen med mera, PM angående publiktillströmningen på konserter.
15
1992 -- 1. Korrespondens, 1992-2014. Spridda år. Brev från Stockholms Slott där H.M. Konungen förklarar sig villig att vara OD:s ständiga beskyddare,
2014 1994. Hyresfritt jubileumsåret, 2003. Sång vid avtackande av OD:s skattmästare Gunnar Lundh, 2005. Tack från Mansnätverket för kvinnofrid i
Uppsala, 2005. Med mera. Arkivboxen förvaras hos OD.
11
1. Korrespondens, 1981. Skrivelser, resor och konserter. 2. Korrespondens, 1981-1983. Skrivelser, resor, konserter, Dragarbrunn 4:8, OD:s vänner,
ekonomi, inventarieförteckning, inspelning av grammofonskiva, parentation - Ola Månsson.
E2. Korrespondens, ordförande
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
1
År
Beskrivning
1933-- 1. Korrespondens,1933-1939. Birger Eriksson (1933-1936) och Arvid Hj. Uggla 1936-1939). 2. Arvid Hj. Ugglas korrespondens, 1942-1948.
1948
2
19471952
Runar Brennings korrespondens, 1947-1952.
3
19531958
1. Runar Brennings korrespondens, 1953-1955. 2. Ola Månssons korrespondens, 1955-1958.
4
19591961
Ola Månssons korrespondens, 1959-1961.
5
19621964
1. Ola Månssons korrespondens, 1962-1964.
6
1951-- 1. Karl Johan Öbrinks korrespondens, 1946, 1951-1952, 1958--1968. Ordförande från ht 1964.
1968
7
19751976
Sten-Gunnar Hellströms korrespondens, 1975-1976.
8
19761977
Sten-Gunnar Hellströms korrespondens, 1976-1977.
9
19771978
Sten-Gunnar Hellströms korrespondens, 1977-1978.
10
19781980
Sten-Gunnar Hellströms korrespondens, 1978-1980.
11
19821988
1. Sten-Gunnar Hellströms korrespondens, 1982-1983. 2. Jan Heimers korrespondens, 1983-1988. Se även E1-serien.
E3. Korrespondens, sekreterare.
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
1
2
År
Beskrivning
1900-- Sekreterarens (kamrerens) korrespondens, 1900--1954. Med handlingar över minnesvården över Ivar Hedenblads grav 1910 och några fotografier
1954 från Knut Barrs änka 1953.
1928
Sekreterarens korrespondens i samband med 75-årsjubiléet, 1928.
3
1928-- 1. Sekreterarens korrespondens (Gösta Knutssons efterlämnade papper). Korrespondens, 1928--1937. Pressurklipp och program, 1933-1936. 2.
1946 Sekreterarens korrespondens, 1933, 1935-1946.
4
1947-- Sekreterarens korrespondens, 1947-1949 och 1956-1959. Med avtalshandlingar angående Orangeriet.
1959
5
19781981
1. Sekreterarens korrespondens, 1978-1980. A-V. 2. Sekreterarens korrespondens, 1980-1981. B-R. Se även E1-serien.
6
19811983
1. Sekreterarens korrespondens, 1981-1982. A-Z. 2. Sekreterarens korrespondens, 1982-1983. A-W. Se även E1-serien.
E4. Korrespondens, informationssekreteraren.
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
1
År
19711986
Beskrivning
Korrespondens med tidningar, radio, tv, museum, UD, tidningsurklipp med mera.
E5. Korrespondens, övrig.
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
1
År
Beskrivning
1888-- 1. Nils Bellander, 1888-1903. Några brev och program. 2. Sigurd Bolin, 1913--1929. Korrespondens angående tryckning av bok, arkivarbete,
1966 ekonomiska transaktioner. Även OD:s Pariserresa, 1924. Räkenskaper och ett brev. 3. Gunnar Hultman, 1917--1960. Korrespondens. Insamling till
OD 1917, prägling av medalj, förteckning över medlemmar som erhållit jubileumsmedaljen 1930, brev. 4. Bertel Linder, 1918--1941. Stiftelsens
fonder, insamlingar, Stockholms OD, program från Festkonsert i Universitetets aula 1913 och Nordisk Studentersangerstaevne 1919, brevkort,
kallelse till repetition och sångarfärd 1914-1921. 5. Fredrik och Ingrid Jahn, 1923--1936. Brev, sånger, tackkort, OD:ister boende i
Stockholmsområdet. 6. Daniel Troeng, 1924--1946. Spridda år. Brev, kort, program. Rolf Frankenberg, 1958--1966. Spridda år.
2
1893-- Ivar Hedenblads korrespondens, 1893--1909. Några brev och telegram, kallelse till repetitioner och konserter, tidningen "Hälsningar från fångarna
1909 ombord å von Döbeln till vännerna på Fejan" söndagen 8 juli 1894 (finns bara i ett exemplar). Med teckningar av Knut Barr, fotografi Oslo och
kören 1903, korrespondens och insamling angående sjuk OD:ist 1903, deltagare i OD:s sångarfärd 1907, korrespondens "Amerikahandlingar" 19081909. Konsertprogram, några verifikationer med mera, 1878--1911.
3
1910-- Korrespondens, Knut Nyblom. 1. Diverse brev/brevkort till Knut Nyblom, 1910--1949. 2. Brev från Knut Nyblom till Sigurd Bolin, 1912--1929.
1949
4
1911 -- Korrespondens, Hugo Alfvén. 1. Brev från Verner von Heidenstam, 1911. 2. Handlingar rörande Alfvén - OD konflikten våren 1922. Två brev och ett
1958 telegram från Hugo Alfvén, två pressurklipp, brev från Erik Westberg, två brev stenografi? 3. Tackbrev från Hugo Alfvén, 1935. Kopia. 4. Brev från
Hugo Alfvén till Ola Månsson, 1954 och 1958.
5
1911-- Hugo Alfvéns korrespondens, 1917, 1927-1928. 1911. Med två brev (avskrifter).1912. Dikt vid Daniel Viottis grav, program med inträdesbiljetter,
1930 program Berlin, pressurklipp och deltagarlista Berlin. 1913. Pressurklipp sångarfärd Mellansverige, program med inträdesbiljetter, rumslista och
fotografi på kören. 1917. Brev och pressurklipp till Hugo Alfvén angående Henriks Grahls bortgång, stadgar OD. 1918. Häfte. Jacob Axel Josephson.
1920. Pressurklipp sångarfärd Norrland 1920, program. 1921. Inför sångarfärden 1921. Häfte. 1924. Pressurklipp Malmö, Skåne, Köpenhamn och
Finland, program. 1927-1928. Hugo Alfvéns korrespondens angående Bryssel, pressurklipp Bryssel, 1928. Gamla OD lyran, Ode till OD. 1929.
Baltikumfärden juni, fotografier, pressurklipp. Höstkonserten pressurklipp.1930. Brev angående matrikel.
6
1912-- Carolina. Hugo Alfvéns korrespondens, 1912-1954. Med OD:s nyheter (repertoar) sedan 1910, 1933. Operasångare i OD, förslag till
1954 manskörssånger. Sångtexter bl.a. två texter av Ernst Bolin, en text av Verner von Heidenstam "Grabesang", ett tiotal texter av Pergament med
flera. Förteckning över Hugo Alfvéns sångarfärder med OD, 1910-1943. Sångarfärder med sångarfärdsrepertoar, 1928--1947. Program, 1903-1957. Tre (gamla) OD nålar.
7
1912-- Korrespondens, Knut Nyblom. 1. Brev från OD:s Hederspresident Axel Erdmann till OD:s historiograf Knut Nyblom, 1912--1923 2. Brev från Knut
1949 Nyblom till Axel Erdmann, 1912-1923. Med avskrift av brev från Gottfrid Wibelius och program från 1853. 3. Brev från Hugo Alfvén till Knut
Nyblom, 1915--1948. 4. Brev från änkefru Edla Widén (f. Lindberg) till Knut Nyblom, 1922--1928. Med tyskt brev (Jonas Widéns namn överst i
brevet). 5. Brev från Åke Davidsson till Knut Nyblom, 1941--1949.
8
1928- Svante Strandbergs korrespondens (Stiftelsen OD:s Jubileumsfond), 1928-1945.
1945
1956-- Leif Muténs korrespondens, 1956-1958, 1961 och 1964-1967.
1967
9
F1A. Konsertprogram.
Serien förvaras i arkivkartonger förutom F1A:1.
Arkivbox
1
År
1857
Beskrivning
En student-qvartett från Uppsala. 12 juni - 6 augusti 1857. Femton affischer från "Magisterkvartettens" sångarfärd sommaren 1857. Örebro,
Norrköping, Linköping, Motala, Jönköping, Karlstad, Vänersborg, Göteborg, Strömstad och Kristiania den 6 augusti 1857. Förvaras i mappen
"Magisterkvartettens" affischer med program, Sångarfärden 1857.
2
1857-- (Småskr. Ups E 3 f. Uppsala Stadsbibliotek Upplandssamlingen.) 1. Inledningsord till studentconsert i Uppsala för de nödlidande i Finland den 7
1936 mars 1857. 2. Program från studentkonserter i Uppsala 1859--1893. Samling om 9 stycken. 3. Till Uppsalasångarne vid festen i Botaniska
trädgården den 10 september 1867. [Södermark, Georg] 4. Ord till sångerna vid studentkonserterna i S:t Catharina kyrka i Stockholm fredagen
den 12 och lördagen den 13 maj 1871. 5. Ord till sångerna vid student-konserten i Carolina Redivivas solennitetssal i Uppsala onsdagen den 30
april 1873. 6. Sångarfärden 1874. Samling av 6 småtryck. 7. Ord till sångerna vid studentkonserten onsdagen den 13 maj 1874. 8. Ord till sångerna
vid studentkonserterna i Stockholm maj 1876. 9. Ord till sångerna vid Sällskapet OD:s konsert i Gillets sal den 19 april 1877. 10. Ord till sångerna
vid studentkonserten i Carolina Redivivas solennitetssal i Uppsala lördagen den 11 maj 1878. 11. Ord till sångerna vid konserterna i Sverige av
Uppsala studentsångförenings Pariserkör 1878. 12. Pariserfärden 1878. Originalprogram från 1:a och 2:a "Concert scandinave", tryckta i Paris samt
4 andra småtryck från samma färd. 13. Program till Orphei Drängars konsert vid sällskapets tjugofemårsfest i Gillets stora sal lördagen den 7
december 1878. 14. Sångsällskapet Orphei Drängars tjugofemårsfest 7 december 1878 i Uppsala. 15. Ord till sångerna vid studentkonserterna i
Katarina kyrka i Stockholm våren 1880. 16. Ord till sångerna vid studentkonserterna våren 1882. 17. Ord till sångerna vid studentkonserterna i
Stockholm våren 1885. 18. Ord till sångerna vid studentkonserterna i Uppsala och Stockolm våren 1889. 19. Minne av studentkonserterna i
Uppsala och Stockholm den 28 och 30 november 1889. Ord till sångerna samt förteckning över deltagare. 20. Ord till sångerna vid Sångsällskapet
Orphei Drängars sångarfärd i mellersta Sverige juni 1891. 21. Ord till sångerna vid Orphei Drängars sångarfärd i norra Sverige och Finland juni
1894. 22. Några ord till belysning av förhållandet mellan Uppsala studentkår och dess allmänna sångförening,1896. 23. Jubileumskonserterna i
Uppsala och Stockholm. Vid Ivar Eggert Hedenblads tjugofemårsjubileum som anförare för Uppsala studentkårs allmänna sångförening den 30
november 1899. 24. Ord till sångerna vid Uppsalasångarnes Pariserfärd 1900.
2
1857-- 25. Program med text till festkonserterna i Uppsala universitets aula söndagen den 27 september 1903. 26. Ord till sångerna vid
1936 studentkonserterna i Uppsala och Stockholm den 14 och 17 maj 1904. 27. Sångsällskapet Orphei Drängar. Några ord med anledning av 75årsjubileet. Knut Nyblom Stockholm 1927. 28. Orphei Drängars 75-årsjubileum. Fem program, placeringslistor med mera. Uppsala och Stockholm
1928. 29. Ungdomsårens makt. Prolog vid allmänna sångens i Uppsala hundraårsjubileum den 6 november 1930. Erik Natanael Söderberg. 30.
Uppsala studentkårs allmänna sångförenings 100-års jubileum, Två placeringslistor med mera. Uppsala 1930. 31. Sångsällskapet Orphei Drängars
festkonserter i Uppsala och Stockholm den 18 och 20 mars 1936. 32. Filharmoniska sällskapet i Uppsala. Nio program, 1870--1892.
3
18721899
1. Program vid sångsällskapets konserter å Gillesalen. 1872, 1875, 1877, 1879, 1882, 1985-1987, 1890, 1892-1899. 2. Häfte med program för
sångarfärder. Norrköping, Linköping, Härnösand med flera orter, 1873-1874. Tyskland, Danmark, Belgien, England, 1876. Gefle, Västerås,
Göteborg, Köln, Paris m.fl. orter, 1878. 3. Kongliga Theatern, 1874. 4. Kantat vid Jubelfesten i Uppsala 1877. Ord af Viktor Rydberg och musik af
J.A. Josephson. Text till konserterna. 5. Program och minnestal till Orphei Drängars konsert vid Sällskapets tjugofemårsfest, 1878. 6. En sångstund
gifven af Filharmoniska Sällskapet i förening med Sällskapet OD, 1887, 1894, 1899. Universitetets försal. 7. Musikaliska Akademien, 1890, 18921896, 1898-1899. 8. Ord till sångerna vid Orphei Drängars sångarfärd i mellersta Sverige, 1891. 9. Universitetets aula, 1891, 1894-1897. 10.
Abschieds-Consert, 1892. Hamburg. 11. Ord till sångerna vid Orphei Drängars sångarfärd, 1898. 12. Tyskland, 1898. 13. Tivoli Köpenhamn, 1898.
4
1879-- Sällskapet OD och Filharmoniska Sällskapet. Program, kort med kallelse till repetition samt några sångtexter, 1879--1903. Hedenblads?
1903
5
19001910
1. Program vid sångsällskapets konserter å Gillesalen, 1900-1903. 2. Musikaliska Akademien, 1900-1902, 1904, 1908. 3. Universitetets aula, 19001901, 1903-1910. 4. Jönköping och Örebro, 1900. 5. Tyskland, Frankrike och Danmark, 1900. 6. Kopior av program och tidningsurklipp vid
Uppsalasångarnes Pariserkör, 1900. Med brev från Märta Schele 1991. 7. Västerås, 1900. 8. Hedemora, 1901. 9. Filharmoniska Sällskapet och
Sällskapet OD:s sångstund uti Universitetshusets försal, 1901, 1903. 10. Orphei Drängars femtioårsfest, 1903. 11. Ord till sångerna vid Orphei
Drängars sångarfärder 1903, 1905. 12. Gefle, Vänersborg med flera orter, 1903. 13. Festkonserterna i Uppsala Universitets aula och Kungl. Teatern
i Stockholm, 1903. 14. Sångsällskapet O.D:s i Uppsala femtioårsfest, 1903. 15. Berättelse öfver O.D:s femtioårsfest 1903. 16. O.D:s
(Stockholmsavdelning) Sångafton i Tennishallarne, 1904. 17. Karlstad, Örebro, Norrköping, Linköping, Jönköping, Kalmar med flera orter, 1905. 18.
Operan, 1905. 19. Danmark, Tyskland, Budapest, 1905. 20. Cirkus å Djurgården, 1906-1907. 21. Oskarshamns kyrka, 1906. 22. Skara, Göteborg med
flera orter, 1907. 23. Tyskland, 1907. 24. London, 1907. 25. Lützenkapellets invigning, 1907. 26. Östermalms kyrka, 1908. 27. Gustaf Wasa kyrkan,
1910. 28. Sångarfärd, 1910. Ord till sångerna. 29. Festkonsert till minne af Ivar Eggert Hedenblad i Universitetets aula, 1910.
6
19111938
1. Universitetets aula, 1911-1918, 1920, 1928, 1930, 1932, 1937. 2. Program, text till sångerna, biografiska uppgifter. Musikfesten i Uppsala den 5
och 6 maj 1911. 3. Musikaliska Akademien, 1911, 1914-1915, 1918. 4. Stockholm, 1911. 5. Skara, 1912. 6. Dortmund, 1912. Med program för OD:s
sångarfärd, 1912. 7. Västerås och Kristine kyrka, 1912. 8. O.D. Ord till sångerna, 1912. 9. O.D:s sångarfärd 1913. Deltagare och program. Ord till
sångerna vid Sällskapet Orphei Drängars sångarfärd. Göteborg, Malmö, Tyskland, 1913. 10. Uppsalasångens hundraårsjubileum 1913. Festkonsert
i Universitetets aula. 11. Östermalms kyrka, 1914. 12. Riga, 1914. 13. Gustaf Wasa kyrkan, 1914. 14. Uppsala Domkyrka, 1915. 15. Ord till
sångerna, 1915. 16. O.D:s Vårkonsert, 1916, 1921-1923, 1925, 1927, 1929, 1931-1932, 1937-1938. 17. Svenska Flaggans Dag, 1916. 18. Skara
Domkyrka, 1916. 19. Program vid Sångsällskapet O.D:s konserter i Auditorium, 1917-1918, 1920-1921, 1924-1927. Med ord till sångerna. 20.
Program med texter, Våren 1919. 21. Rosenborgs Have och Raadhushallen, Köpenhamn, 1919. 22. Dam-OD, 1920. 23. Göteborg och Enköping,
1920. 24. Gustaf Fröding-Festen, 1921. Kungliga Teatern. 25. Sala, 1923. 26. Konserter i Uppsala och Stockholm höstterminen 1923. 27. Wiborg,
1924. 28. Paris, 1924. 29. Gefle och Falun, 1924. 30. Stockholm och Uppsala, 1924-1926. 31. Festkonsert, 1925, 1928. 32. Tjeckoslovakiska
folksånger, 1926. 33. Sångarfärd, 1927. 34. Höstkonsert, 1927. 35. Festkonsert i Stockholms Konserthus, 1928, 1932. 36. 75-årsjubileum å
Norrlands nation och Stockholms stadshus, 1928. 37. Konsert före avresa till Baltikum och Finland i Auditorium, 1929. 38. Sångarfärden 1929. 39.
Konsertturné juni 1929. 40. Konserter i Uppsala och Stockholm, 1929, 1931, 1933-1937. 41. Det Skandinaviska Mandskorstaevne i Köpenhavn 2931 maj 1931. 42. Sångarfärder, 1931, 1934-1935. 43. Kyrkokonsert, 1932. 44. Vårkonsert i Sandvikens kyrka, 1933. 45. Konserter i Avesta,
Hedemora och Sala, 1934. 46. Blå hallen-Stadshuset, 1936. 47. Sångarfärd 1938. 48. Enköping, Eskilstuna med flera orter, 1938.
7
19111947
A. Program i tidningsurklippspärm, 1911-1929. 1. Vårkonsert i Universitetets aula, 1911, 1913. 2. Populär-konsert i Universitetets aula 1911. 3.
Vårkonsert, 1912, 1915-1929. 4. Program juni 1912, 1913. 5. Sångarfärd, 1912-1913, 1916, 1919-1921, 1927. 6. Dortmund och Berlin, 1913. 7.
Universitetets aula, 1913-1917, 1920. 8. Riga, 1914. 9. Musikaliska Akademien, 1914-1915, 1918. 10. Gustaf Wasa-kyrka till förmån för Carl
Gentzels efterlevande, 1914. 11. Västerås Domkyrka, 1915. 12. Jubileumskonsert, 1918. 13. Vårfrukyrkan i Enköping, 1920. 14. Svenska Röda Korsveckans inledningsfest, 1921. 15. Berghälls kyrka, 1924. 16. Wiborg, 1924. 17. Paris, 1924. 18. H. Maj:t Konungens femtioåriga medlemskap i O.D.
1927. 19. Höstkonsert, 1927. 20. Belgien, 1928. 21. Balticum och Finland, 1929. Med mera. B. Program i tidningsurklippspärm, 1929-1947. 1.
Konsertturné juni 1929. Visby 1 juni - Gävle 20 juni. 2. Barcelona, 1929. 3. Konserter i Uppsala och Stockholm, 1929-1931, 1933-1937. 4. P.M.
O.D:s sångarfärd 1930. 5. Universitetets aula, 1930, 1932, 1943. 6. Konserthuset, 1930, 1932, 1936. 7. Nyköping, Eskilstuna och Södertälje våren
1931. 8. Köpenhamn, 1931. 9. Vårkonsert i Sandvikens kyrka, 1933. 10. Sångarfärd sommaren 1934. Profant- och kyrkoprogram. 11. P.M. och
program, sångarfärd 1935. 12. Vårkonserter i Uppsala och Stockholm, 1938, 1941, 1943, 1945-1946. 13. Sångarfärd, 1938-1939. 14. Konsert i
Uppsala, november 1938. 15. Sångarfärd 1939. 16. Weekendtrip till Gävle, 1939. 17. Konsert till förmån för Föreningen Nordens Finlandsinsamling
i Universitetets aula, 1939. 18. Festkonsert i Stockholm, 1940. 19. Festkonsert med anledning av Hugo Alfvéns 70-årsdag i Universitetets aula,
1942. 20. Uppsala Domkyrka, 1943-1944, 1946. 21. Sångarfärd, 1943. 22. Konsert vid 90-årsjubileet i Universitetets aula, 1943. 23. Sångarfärder
1944-1946. 24. Höstkonserter i Stockholm och Uppsala, 1945. 25. Finland, 1947. C. Se H1:15 och 17. Tidningsurklipp, 1931-1938. Konserter och
sångarfärder. Bland annat Köpenhamn 1931, Kalmar och Helsingborg 1931, OD:s sångarfärder 1934-1935 och Belgien 1935. Recensioner, program,
fotografier. Två tidningsurklippspärmar.
8
19391952
A. 1. Sångarfärd januari och maj-juni, 1939. 2. Konsert i Uppsala, 1939. 3. Weekendtrip till Gävle, 1939. 4. Konsert till förmån för Föreningen
Nordens Finlandsinsamling i Universitetets aula, 1939. 5. Festkonsert i Stockholm med anledning av Fil. Dr. Hugo Alfvéns trettioårsjubileum som
sällskapets dirigent, 1940. 6. Vårkonsert i Uppsala och Stockholm, 1941, 1943-1946, 1948-1949. 7. Finlandsafton, 1941. 8. Västanfors kyrka, 1941.
9. Sångarfärder, 1942-1946, 1948-1949. 10. Festföreställning Kungliga teatern med anledning av Hugo Alfvéns 70-årsdag, 1942. 11. Festkonsert
med anledning av Hugo Alfvéns 70-årsdag i Universitetets aula, 1942. 12. Uppsala Domkyrka, 1943-1944, 1946. 13. Konsert vid 90-årsjubileet i
Universitetets aula, 1943. 14. 90-årsjubileet i Rikssalen, Uppsala slott. 15. Konsert vid 90-årsjubileet i Uppsala aula, 1943. 16. Höstkonsert i
Stockholm och Uppsala, 1945 och 1948. 17. Öregrund och Östhammar, 1946. 18. Sigtuna och Enköping, 1947. 19. Festkonserter med anledning av
Hugo Alfvéns 75-årsdag i Stockholms konserthus och Universitetets aula, 1947. 20. Konsert i Stockholm och Uppsala, 1947. 21. Festival program.
The American Union of Swedish Singers, 1947. Med USA:s Orphei Drängar. 22. Kyrkokonsert i Örebro, Arboga och Köping, 1947. 23. Amsterdam,
1948. 24. Program för Apollo Amsterdam under OD:s värdskap, 1948. 25. Kyrkokonsert i Uppsala och Stockholm, 1948. B. Se
H1:2.Tidningsurklipp, program. 1. Bland annat konsert i Uppsala, sångarfärd i Sverige och Norge 1939, hyllningsfest för Anders De Wahl 1939,
konsert i Uppsala till förmån för Föreningen Nordens Finlandsinsamling 1939, 1939-1941. 2. Bland annat sångarfärder i Sverige, 1942-1944, Hugo
Alfvéns 70-årsdag 1942, OD:s 90-årsjubileum 1943, vårkonsert i Uppsala och Stockholm 1944-1945, 1941-1945. 3. Bland annat höstkonsert i
Uppsala och Stockholm 1945, sångarfärd 1946, 1948 och 1950, vårkonsert 1946 och 1948, prins Gustaf Adolfs jordfästning 1947, Finland 1947,
Hollandsfärden 1948, 1945-1952. Tre tidningsurklippspärmar, 1939-1952.
9
19501959
1. Sångarfärder vår och sommar, 1950. 2. Vårkonsert, 1950-1951. 3. Konserthuset, 1951-1952. 4. Holland, 1951. 5. Wermlands nation, 1952? 6.
Sigtuna, 1952. 7. Sångarfärd, 1952 och 1956. 8. Universitetets aula, 1953-1959. Soaré för Ungern, 1956. 9. Österby-Dannemora Folkets hus, 1952.
10. Västerås, 1953. 11. Orphei Drängars Hundraårsjubileum, 1953. 12. Lill-OD på Gillet, 1953. 13. Kommunskolan, 1956. 14. Reykjavik, 1956. 15.
Bergen 1956. 16. Linköping och Norrköping, 1957. 17. Fagersta 1957. 18. Österby och Dannemora, 1957. 19. OD Maskerad Uppsala slott, 1958. 20.
Tyskland, 1958. 21. Hofors och Gävle, 1959.
10
19601969
1. Södertälje, Borås och Skövde, 1960. 2. Hugo Alfvéns jordfästning, 1960. 3. Universitetets aula, 1960-1963, 1965-1969. 4. Finland, 1960. 5.
Internationell sparbankskongress, 1960. 6. Minneskonsert för Hugo Alfvén, 1960. 7. Stor-OD, 1960. 8. Uppsala Konstförening, 1961. 9. Enköping ,
Sala och Sigtuna, 1961. 10. Avesta, Hällefors och Gävle, 1961. 11. Stockholms Festspel, 1961. 12. Musikaliska Akademin, 1961. 13. Nobelstiftelsens
högtidsdag, 1961. 14. Västerås, 1962. 15. Gävle, 1962. 16. Sveriges Allmänna Exportförening. Gyllene salen, 1962. 17. Norge, 1962. 18. Caprice,
1962. 19. Falun, Leksand och Mora, 1963. 20. Stor-OD, 1963. 21. Borås och Danmark, 1964. 22. Eskilstuna och Västerås, 1964. 23. Gävle, 1964. 24.
Grängesberg, 1965. 25. Gävle, 1965. 26. Tyskland, 1965. 27. Moderna muséet, 1965. 28. Bollnäs, 1966. 29. Skansen, 1966. 30. Linköping,
Oxelösund, Visby och Hemse, 1966. 31. Linköping och Västerås, 1967. 32. Caprice, 1967. 33. Stor-OD, 1968. 34. Linköping och Eskilstuna, 1968. 35.
Linköping, 1969. 36. Nora, Karlskoga, Karlstad, Säffle och Vänersborg, 1969.
11
19701979
1. Universitetets aula, 1970-1972, 1974. 2. Linköping och Västervik, 1970. 3. Norrtälje, 1970. 4. USA, 1970. 5.Konserthuset, 1970, 1978. 6. Stor-OD,
1970-1971, 1973-1974, 1976-1978. 7. Linköping och Eskilstuna, 1971. 8. Borås, Göteborg, Karlstad och Örebro, 1971. 9. Frankrike, 1972. 10. Musik
vid Siljan, 1972. 11. Vårkonsert, 1973, 1975-1976-1979. 12. Uppsala Konstförening, 1973/1974. 13. Linköping, 1974. 14. Östersund, 1974. 15. USA,
1974. 16. Finland, 1975. 17. Frankrike, 1976. 18. Linköping, 1976. 19. Uppsala Domkyrka, 1976. 20. Kungl. Teatern-Festsupé På Operaterassen 18
juni 1976. 21. Leksand, 1976. 22. Västerås, Köping och Örebro, 1976. 23. Uppsala universitet 500 år Masskorsband, 1977. 24. Ludvika, 1977. 25.
Frankrike, 1977. 26. Växjö, Lund, Göteborg, Jönköping, 1978. 27. Gävle och Sandviken, 1978. 28. Jubileumskonsert och bal, 1978. 29. OD 125 år.
Stor OD, 1978. 30. Norrland, 1979. 31. Linköping, 1979. 32. Portugal, 1979. 33. Vårkonsert, 1979.
12
19801984
1. Mora, Falun och Hedemora, 1980. 2. Vårkonsert, 1980-1984. 3. Linköping och Norrköping, 1980. 4. Stor-OD, 1980-1984. 5. Malmö och
Köpenhamn, 1980. 6. England, 1980. 7. Berwaldhallen, 1981. Internationell Körfestival. 8. Leksand, 1981. 9. Wien, 1982. 10. Serenad i
sommarnatten, 1982. 11. Budapest, 1982. 12. Askersund, Göteborg och Eskilstuna, 1982. 13. Amsterdam och London, 1983. 14. Leksands kyrka,
1983. 15. Akademiska föreningen Lund, 1983. 16. Serenad i sommarkvällen, 1984. 17. Far East Tour, 1984. 18. Berwaldhallen, 1984.
13
19851989
1. Serenad i sommarnatten, 1985-1989. 2. Vårkonsert, 1985-1989. 3. Rättviks kyrka, 1985. 4. Finland och Estland, 1985. 5. Stor-OD, 1985-1989. 6.
Berwaldhallen, 1986. 7. Tyskland och Österrike, 1986. 8. Norrland, 1986. 9. Helsingborg, 1987. 10. Konserthuset, 1987. 11. Karlskoga, 1988. 12.
Östersund och Sundsvall, 1988. 13. Caprice, 1988. 14. USA, 1988. 15. Till Eric Ericson inför 70 årsdagen, 1988. 16. Kanada, 1989.
14
19901995
1. Festival Musica Sveciae, 1990. 2. Vårkonsert, 1990-1995. 3. Serenad, 1990, 1992-1995. 4. The 44th Congress of The International Fiscal
Association, 1990. 5. Östeuropa, 1990. 6. Stor-OD, 1990-1992, 1994-1995. 7. Berwaldhallen, 1991. 8. Uppsala, 1991. 9. Gävle, Västerås, Nyköping,
Stockholm, 1991. 10. Konsert. Robert Sund 50 år, 1992. 11. Oslo, 1992. 12. Mexico, 1992. 13. Musik vid Siljan, 1993. 14. Norrland, 1993. 15.
Tyskland och Österike, 1994. 16. Universitetets aula, 1994. 17. Katedralmusik, 1995. 18. OD:s Veteraner, 1995
15
19961999
1. Vårkonsert, 1996-1999. 2. Baltic Sea Voices, 1996. 3. Stor-OD, 1996-1999. 4. Serenad, 1997-1999. 5. Konserthuset, 1997-1999. 6. England, 1997.
7. Universitetets aula, 1997-1999. 8. Berwaldhallen, 1998. 9. OD:s Vänners middag, 1998-1999. 10. Eric Ericson 80 år. Hyllningsgala på Kungliga
Operan, 1998. 11. Flyktinggala. Till förmån för Röda korsets hjälp till Balkan-flyktingar. 12. Turné i Sverige, 1999. 13. USA, 1999.
16
20002001
1. Vårkonsert, 2000-2001. 2. Serenad, 2000-2001. 3. Festkoncert i anledning af H.M. Dronningen Margrethes 60 års födelsedag. Tivoli, 2000. 4.
Universitetets aula, 2000. 5. Dalhalla, 2000. 6. Konsertturné i Sverige och Estland, 2000. 7. Stor-OD, 2000-2001. 8. Nybrokajen, 2001. 9.
Konserthuset, 2001. 10. Berwaldhallen, 2001. 11. Västmanlandsmusikens körserie, 2011. 12. London, 2001. 13. Katedralmusik, 2001.
17
20022005
1. NorrlandsOperan, 2002. 2. Kulturhuset i Ytterjärna, 2002. 3. Vårkonsert, 2002-2005. 4. ODs Vänners vårmiddag, 2002, 2004-2005. 5. Serenad,
2002-2004. 6. Hallgrimskirkja, 2002. 7. Gävle Konserthus, 2002, 2004. 8. Julsnaps. Uppsala slott, 2002. 9. Tyskland, 2002. 10. Eric Ericson dagen.
Nybrokajen, 2002. 11. Stor-OD, 2002-2005. 12. Norrlands- och Österbottenturné, 2003. 13. Invigningstal av Birgitta Dahl. OD 150 år.
Upplandsmuséet, 2003. 14. Jubileumskonsert. Orphei Drängar 1853-2003. 15. The International Symposium on Male-Voice Choral Singing, 2003.
16. Höstkonsert, 2004. 17. Velenje och Ljubljana, 2004.
18
20062008
1. Vårkonsert, 2006-2008. 2. OD:s Vänners vårmiddag, 2006. 3. Stor-OD, 2006-2008. 4. Konserthuset, 2006-2007. 5. Serenad, 2007-2008. 6.
Tyskland, 2007. 7. Dalhalla, 2007. 8. Katedralmusik, 2007. 9. Gent Festival, 2007. 10. International Musiktage Dom Zu Spreyer, 2007. 11. Musik i
Uppland. UppsalaKonsertKongress, 2008. 12. Kanada och USA, 2008.
19
20092010
1. Vårkonsert, 2009-2010. 2. Eric Ericson International Choral Centre, 2009. 3. Finland, 2009. 4. Serenad, 2009-2010. 5. Stor-OD, 2009-2010. 6. The
Swedish Choral Miracle. 7. Alfvéniana. En Alfvéndag i Uppsala, 2010. 8. Avresekonsert, 2010. 9. Far East Tour, 2010. 10. Hemkomstkonsert, 2010.
20
2011
1. England. 2. Tyskland. 3. Norrköping.
21
20122014
1. Vårkonsert, 2012-2014. 2. Universitetets aula, 2012. Roberts Sund 70 år. 3. Serenad, 2012, 2014. 4. Estland, 2012. 5. OD + YL, 2012. 6.
Invigningen av Friends arena, 2012. 7. Stor-OD, 2012-2013. 8. Caprice, 2013. 9. Bälinge Kyrka. 10. Västerås domkyrka, 2013. 11. Katedralturné,
2013. 12. Orphei Drängar och Gävle Symfoniorkester. 13. Japan, 2014. Med CD-skiva. 14. Övriga: Vårkonsert, Serenad, Katedralkonsert och Sala
Nezahualcóyotl,
F1B. Konsertprogram, övriga.
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
1
År
Beskrivning
1871-- Knut Nybloms handlingar. A. Studentkonserter, 1871--1893. B. Övriga program, 1882--1945. 1. Norrlands nations sångkörs konsertprogram
1945 sommaren 1882. 2. Kantat vid invigningen av nya Universitetshuset i Uppsala, 1887. 3. Upsala Studentkårs Geijersfest, 1888. 4. Akademiska
Kapellet 1889. 5. Upsala Studentkårs karneval våren 1889. 6. Kapplöpningarna vid Ladugårdsgärdet 1889. 7. Studentspexet 1889. 8. Visor åt 1891
års beväringar från Fosterländska Studentförbundet i Uppsala. 9. Södermanland-Nerkes nations sångkör sommaren 1893. 10. Östgöta nations
sångarfärd juni 1896. 11. Alliance Francaise-audition musicale,1898. 12. Sångsällskapet T.T:s (Thalias Tjänare) första konsert april 1903. 13.
"Soitetaan" Pila yhdessä näytöksessä. Av Helena Nyblom, 1904. 14. Lunds Studentsångförenings 75-års jubileum, 1906. 15. Antigone körerna,
1910. 16. Upplands nations sångbok, 1910. 17. Festkonserter i Universitetet aula 20-21 september 1913 med anledning av Uppsalasångens
hundraårsjubileum. 18. Ord till Sångerna vid Sångarfärden till förmån för Norrlands fasta försvar och luftförsvaret i Stockholm, 1916. 19. Till Carl
Wellanders begravning 1917. Text av Knut Nyblom. 20. Upplands nations sångbok, 1919. 21. Tekniska högskolans studentkårs 20-års jubileum,
1921. 22. Program och text till Svenska Sångares från Helsingfors konserter i Sverige och Danmark, 1923. 23. Laula-Miehet konsert i Kungliga
Musikaliska Akademin, 1925. 24. Sångsällskapet de svenska "The singing vikings" national chourus of Sweden American tour, 1927. 25. Program
och text till Sällskapet M.M. konserter 10-11 maj 1928 och 20-28 september 1930. 26. Vårkonsert i Universitetets aula 10 maj 1928. Dirigent:
Bengt Carlsson, 27. Uppsala Studentkårs Allmänna Sångförenings 100-årsjubileum 1930. 28. Kantat vid Carl Michael´s 75-års jubileum, 1931. 29.
Text till sånger vid den danska Studenter-sangforenings och Lunds studentsångförenings samkonsert i Universitetets aula, 1932. 30. Föreningen
Nordens Stockholmskrets, program och supé, 1932. 31. Akademiska Sångföreningen. Program och textbok, 1934. 32. Studenter-Sangforeningen
1839-1939. 33. Sällskapet M.M. Konsertresa till Danmark och Sverige i maj 1941. 34. Sällskapet för Svenska Kvartettsångens befrämjande. 60årsjubileum, 1943. Studenter-Sangforeningens 50-årsjubileum, 1945. 35. Uplands nations sångbok 1929 och förteckning över Guldbergs
Akademiska Kor. Okänt år.
2
1831-- A. Studentmötet i Uppsala, 1875. PM vid Nordiska Studentmötet i Uppsala 1875, Helsningssång, Till Norge, Till Uppsalastudenten, Till Helsingfors
1943 studenter, Sång för Fosterlandet, Hälsning till Uppsala, Vid Gamla Uppsala, Vårmötet i Odinslund, Studentvisa, De danska studenters sang, Till
Uppsala fra Köpenhavns studenter, Vid Dalälven, Till Damerna, Till bröderna från Lund, Hälsning till Sverige från Finlands studenter, De norska
studenternas sång vid avskedet i Uppsala, program. B. 1. Ord till Musiken vid orationerna i anledning af H.K.H. Hertigens af Dalarne födelse,
1831. 2. Ord till Musiken vid Upsala Kongliga Academie firarande av Hennes Kungliga Höghet Prinsessan Lovisa Josefina Eugenias födelse, 1852. 3.
Konsert å Carolinasalen i Uppsala lördagen den 21 maj 1881. Årstiderna af Joseph Haydn. Föreningen Philochoros, 1884. PM. 4. Konsert å Uppsala
Gille, 1884. Carl Lundmark. 5. Textprogram till Matinéen i Kongl. Musikaliska Akademiska sal, 1885. 6. Arion-koncert å Stora Gillesalen, 1986. 7.
Södermanlands-Nerkes Nations sångkör, 1886. 8. Kantat vid invigningen av det nya universitetshuset i Uppsala, 1887. 9. Program vid Konserten i
S:t Johannis-kyrkan, 1887. 10. Filharmoniska Sällskapets Konsert å Stora Gillesalen (Studentkårens lokal) i Uppsala, 1887-1895, 1897-1899. 11.
Studentkonserten i Universitetets aula vid invigningsfesten, 1887. 12. Kammarmusik-Matinéen gifven af medlemmar af det Akademiska Kapellet å
Lärosal N:o X Uppsala Universitets Hus, 1887, 1889-1890, 1892, 1894-1895. 13. Program vid Vestgöta Nations Sångkörs Konserter, 1887. 14.
Konsert af Herr Direktör Olszewski, 1887. 15. Hedemora kyrka, 1888. 16. Student-Konsert uti Upsala Universitets Aula, 1888, 1890-1892. 17.
Upsalasångarnes Köpenhamnskör, 1888. Universitetets aula. 18. Symfoni-konsert å Stora Gillesalen gifven af Akademiska Kapellet, 1888, 1890. 19.
Smålands Nations Studentspex, 1888. 20. Jesu födelse, 1888. Oratorium af Gunnar Wennerberg. Director Musices Ivar Hedenblad. 21. Konsert i
Sala kyrka, 1889. Laura Walin. 22. program vid Sångstunden, 1889. 23. Konsert i Missionshuset, 1889. 24. Program vid en musikalisk matiné i
Ulriksdals Slottskapell, 1889. 25. Lagerheimska Sångqvartettens Konsert i Norrlands Nations nya Sal, 1889. 26. Andliga Konserten uti Upsala
Universitets Aula, 1890. Director Musices Ivar Hedenblad. 27. Symfonikonserten gifven af Akademiska Kapellet å Gillesalen i Upsala, 1891.
2
1831-- 28. Konserten i Aulan. Filharmoniska Sällskapet och Akademiska Kapellet, 1891. Director Musices Ivar Hedenblad. 29. Musikföreningens
1943 Tjugusjunde Konsert, 1891. Musikaliska Akademiska stora sal. 30. Konserten i Universitetets Aula, 1892. Årstiderna af Joseph Haydn. 31. Andliga
Konserten i Upsala Domkyrka, 1892. Director Musices Ivar Hedenblad. 32. Konserten i Upsala Domkyrka till förmån för dess restaurering, 1892.
Director Musices Ivar Hedenblad. 33. Valborgsmesso-afton uppföres uti Universitetets Aula Stabat Mater, 1893, af Gunnar Wennerberg. Director
Musices Ivar Hedenblad. 34. 1:a Studentkonserten i Katarina kyrka, 1893. Director Musices Ivar Hedenblad. 35. 2:a Studentkonserten i Katarina
kyrka, 1893. Director Musices Ivar Hedenblad. 36. Studentkonserten uti Uppsala Universitets Aula, 1893-1895, 1897-1899, 1903-1904, 1908. 37.
Konserten i Uppsala Domkyrka, 1893-1897, 1899. Advent-Söndag. 38. Konserten i Upsala Universitets Aula, 1894. 39. Akademiska Kapellets
Symfonikonsert å Stora Gillesalen, 1896-1897. 40. Akademiska Kapellets Konsert å Stora Gillesalen, 1897. 41. Studentkonserten i Katarina Kyrka,
1897-1899, 1904. 42. Långfredagskonsert uti Universitetets Aula, 1898. Director Musices Ivar Hedenblad. 43. Kammarmusikmatinéen å Lärosalen
N:o X Universitetshuset, 1899. 44. Jubileumskonserterna i Uppsala & Stockholm, 1899. Ivar Eggert Hedenblads 25-årsjubileum såsom anförare av
Uppsala Studentkårs Allmänna Sångförening. 45. Sång vid invigningen av Upplands nations nyrestaurerande byggnad, 1901. 46. Studentkonsert i
Sigtuna kyrka, 1904. 47. Konsert i Uppsala Domkyrka, 1904. Till förmån för stadens fattige. 48. Gustaf-Adolfs-Festen i Universitetets Aula, 1905. 49.
Brevkort. Filharmoniska Sällskapet. Under höstterminen inöfvas och uppföres: Berlioz La damnation de Fast. …. Upsala den 22 Sept. 1906. I. E.
Hedenblad. 50. Studentkonsert i Västerås, Köping och Eskilstuna kyrka, 1908. 51. Festskrift för Sångarmötet, 1909. 52. 2:dra Konsert föranstaltat af
Helsingfors Symfoniorkester i Universitetets Aula, 1913. 53. Uppsala Studentkårs Allmänna Sångförenings vårkonsert, 1913-1915. 54.
Uppsalasångens Hundraårsjubileum, 1913. Festkonsert i Universitetets aula. 55. Lunds Studentsångförenings Sångarfärd 1915. Konsert
Universitetets Aula i Uppsala. 56. Reformationsfesten i Upsala Universitets Aula, 1917. 57. Kantat vid Samfundet S.H.T:s Sjuttiofemårsfest, 1919.
2
1831-- 58. Upsala Studentkårs Allmänna Sångförenings minneskonsert i universitetets aula, 1927. I samband med aftäckningen af monumentet öfver
1943 Prins Gustaf. 59. Sällskapet för Svenska Kvartettsångens befrämjande. 60-årsjubileum, 1943. 60. Upprop och lista för Gotlands nation bevarande,
1893. Blankett. 61. Korrespondens på tyska till I. Hedenblad. 62. PM angående högtidligheterna vid Uppsala Universitets Linnéfest, 1907.
F2. Handlingar rörande sångarresor till utlandet.
Serien förvaras i arkivkartonger om inte annat anges.
Arkivbox
1
År
1878
Beskrivning
Pariserresan 1878. Program (Uppsala domkyrka, Stockholm, Västerås domkyrka, Örebro kyrka, Skövde kyrka, Borås kyrka, Göteborg, Jönköping,
Kristianstad kyrka, Köln, Paris (Trocadero), PM för Pariserkörens resa, deltagare, pressurklipp. Från medlem nummer 28 Aug. Enderberg.
2
1891
Carolina U 2910 l:2. Sångarfärden 1891. Korrespondens, cirka hundra brev och brevkort. Förteckning öfver deltagare i sällskapet Orfei Drängars
Sångarfärd sommaren 1892. Anteckningslista till vilken järnvägsstation som ska vara slutstation efter sångarfärdens slut. PM - turnéplan
(Stockholm, Visby, Vestervik, Oscarshamn, Kalmar, Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Kristianstad, Lund, Köpenhamn, Hamburg). Ord till Sångerna
vid Orphei Drängars Sångarfärd i sydöstra och södra Sverige under juni månad 1892. Presentation av Orphei Drängar. Lista över annonsering i
fyrtio svenska tidningar. Trasig affisch, S:t Nickolai kyrkruin i Visby. Program (Visby, Karlskrona, Westerviks kyrka, Oscarshamns kyrka, Karlshamn,
Ronneby Brunn, Kristianstads kyrka, Landskrona, Lunds Universitets Aula, Konsertpalaetsets stora Sal i Köpenhamn. Cirka sextio telegram.
Räkenskaper. Hundratal verifikationer. Pressurklipp. Skinnband. Folie.
3
1892
Carolina U 2910 l:3. Minne från O.D:s Sångarfärd Sommaren 1892. Sällskapet O.D. 26 Wilhelm Stoije. Stadsläkare i Säter. PM-turnéplan, deltagare,
karta över färdvägen, kombinerad biljett på tåg gällande 45 dagar t.o.m. midnatt den 20 Juli 1892. Reseberättelse cirka 300 sidor med inklistrade
program och pressurklipp. Även handskrivna utdrag från tidningar. Till Sångsällskapet O.D. af Ida Lundmark. Född Stoije. Anteckningsbok.
4
1894
Carolina U 2910 l:4. Sångarfärden 1894. Protokoll hållet vid Sällskapet O.D:s sammanträde den 15 maj 1894. "Beslöt sällskapet att en Sångarfärd
till förmån för Upsala Universitet Orkesterfond skulle anordnas till Norrland och Finland…". Anteckningslista för O.D:s tilltänkta Sångarfärd i Juni
månad 1894 till Norrland och Finland. Förteckning öfver deltagare i Sångsällskapets "Orfei Drängars" Sångarfärd Juni 1894. Förslag och resplan för
OD:s Sångarfärd Juni 1894. Kontrakt med Finska Ångfartygsaktiebolaget i Helsingfors för sällskapets 50 man starka sångkör å bolagets båtar. Resa:
Wasa-Åbo-Helsingfors-Petersburg-Wiborg-Helsingfors-Hangön-Stockholm. Meddelande om OD:s sångarfärd till deltagarna i färden. Telegram.
Ord till sångerna. Program: S:t Petersbourg-Kristina kyrka-Söderhamns kyrka- Hudiksvalls kyrka-Hernösands Domkyrka-Umeå-HelsingforsRådhussalen och Folkskolesalen i Wiborg-Åbo Domkyrka- Solennitetssalen- Wasa-S:t Petersburg. Räkenskaper och revisionsberättelse. Några
pressurklipp och två fotografier. Skinnband. Folie.
5
1894-- 1. OD:s sångarfärd 1894. A. Minnen från OD:s Sångarfärd 1894. Norrland, Finland och S:t Petersburg. Frans von Schéele. Några menyer,
1905 namnteckningar "kamrater i Fejans magasin", namnteckningar " Ångaren v. Döbeln vid Fejan", skiss av ett par på ångaren Prins Oscar, fotografi
från Umeå. Trasig ask. B. Skissbok. OD:s Sångarfärd 1894. Knut Barr. Bland annat teckning på "Två ännu krya upplänningar" Fejan 9 juli 1894. C.
Resplan, deltagarlista, hälsning till "Den svenska kvinnan" och "Till Uppsala kören OD". 2. Sångarfärd, 1898. Södra Sverige, Köpenhamn, Hamburg
och Berlin. resplan och deltagarlistor. 3. Sångarfärd, 1900. Uppsalasångarnas Pariserfärd. Program, deltagare, PM färdväg, meny, förteckning över
sångare, reklamblad med karta över Lund, notblad (La Marseillaise). 4. Sångarfärd 1903. Fredrikshald. Sånger, deltagarlista, hälsning från
Fredikshald till OD, Ord till Sångerna. 5. Sångarfärd 1905. Sverige, Köpenhamn, Berlin, Wien och Budapest. Resplan och utflyktsförslag i Budapest.
Tillstyrkan om nedsättning av biljettpriset på Statens Järnvägar. Handling från Stockholms Slott och Kungliga Järnvägsstyrelsen. Korrespondens,
program, affischer, telegram, pressurklipp, PM.
6
1898
Carolina U 2910 l:5. O.D. Sångarfärden 1898. Förteckning öfver deltagare i Sällskapet "Orfei Drängars" Sångarfärd Juni 1898. Ord till Sångerna Erläuternder text zu Den Gesängen. Korrespondens. Protokoll hållet vid O.D:s sammanträde å Vestgöta nationssal den 29 April 1898, där det
beslutades om en Sångarfärd i juni månad. Konsertprogram: Generalrepetitionen i Upsala, Kongl. Musikaliska Akademiens stora sal 7 juni,
Excercishuset 9 juni, Halmstad Kyrka 10 juni, Helsans Brunnspark 11 juni, S:t Petri kyrka 12 juni, Kongens Have 13 juni, Sagebiel´s Etablissement
Hamburg 15 juni, Saal Bechstein Berlin 17 och 27 juni, Openhaus 18 och 22-23 juni, Neues Opern-Theater 19, 21 och 25-26 juni, Königliches
Opernhaus 24 juni, Tivoli Köpenhamn 29 juni och S:t Petri kyrka 30 juni. Brev rörande körens bildande, svenska konsertstäder, utländska delen och
av färden. Räkenskaper. Pressurklipp. Skinnband. Folie.
7
1903
Carolina U 2910 l:6. O.D. Sångarfärden 1903. Deltagarlista. Konsertprogram: Östermalms kyrka 5 juni, Gefle Stads Stora kyrka 6 juni, Sundsvalls
Kyrka 7 juni, Stadshuset i Sundsvall 9 juni, Östersunds Godtemplarsalong 10 juni, Frimurerlogens Festsal Trondhejm 12-13 juni, Parken i Hamar 14
juni, Fästningens Gymnastiksal Kristiania 16 och 18 juni, Theatret i Drammen 17 juni, Arbeiderforeningens Sal i Fönsberg 19 juni, Bögeskoven i
Larvik 20 juni, Tivoli Kristiania, Arbeiderforeningens store Sal och Arbeidersamfundets Festsal i Frediksstad 23-24 juni, Vänersborgs kyrka 25 juni,
Exercishuset 26 juni, Skövde kyrka 27 juni. Ett hundratal brev och telegram. Bl.a. skrivelse från Kungl. Järnvägsstyrelsen med överenskommelse
om biljettpris med mera för rundresan, Kungl. Järnvägsstyrelsen 30 Maj 1903. Räkenskaper. Skinnband. Folie.
8
1907
Carolina U 2910 l:7. O.D. Sångarfärden 1907. Skrivelse av I. Hedenblad 13 maj 1907 med anledning av Sångarfärd till London. "Syfte att med
färden att söka vinna erkännande åt Uppsalasången…" Eventuellt överskott av engelska konserten tillfaller Sailors home i London. Överskott av
färden i sin helhet tillfaller denna befrämjandet av sången och musiken vid Uppsala Universitet. Konsertorter: Stockholm, Skara, Karlstad, Arvika,
Uddevalla, Vänersborg, Borås, Göteborg, Helsingborg, Landskrona, Malmö, Köpenhamn, Hamburg, Amsterdam, London (tre konserter), Hamburg
och Köpenhamn. Räkenskaper, bland annat annonskostnader i olika tidningar, hotellräkningar, förteckning över inkomster av konserter.
Redovisning av OD:s Londonfärd sid 455. Några pressurklipp och tre kvittoblock. Skinnband. Folie.
9
1907-- 1. Sångarfärd 1907. Sverige, Köpenhamn, Amsterdam, Hamburg och London. Resplan, deltagarlista, sånger. Med ett brev från Ivar Hedenblad.
1914 Räkenskaper, pressurklipp, fotografi - OD vid middagen på Hotel Bristol den 21 juni 1907. 2. Sångarfärd, 1912. Sverige och Tyskland. resplan,
sånger, deltagare och program, 3. Sångarfärd 1913. Sverige, Köpenhamn och Tyskland. Program, resplan, Ord till sångerna, tidningsurklipp, PM. 4.
Sångarfärd 1914 till Riga. Program, brev, brevkort, sammanställning över inkomster och utgifter.
10
1912
Carolina U 2910 l:8. O.D.s Sångarfärd 1912. PM O.D: Sångarfärd maj-juni 1912. Dirigent: Hugo Alfvén. Solist: Nils Svanfeldt operasångare.
Deltagarlista. Resplan och konsertorter (Stockholm, Linköping, Norrköping, Örebro, Skara, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Hamburg, Dortmund,
Bückeburg, Frankfurt a/M, Nürnberg, Dresden, Berlin, Leipzig, Hamburg, Köpenhamn). Bilagor som presenterar kören och solisten.
Korrespondens. Kontrakt med en medlem av kören angående sångarfärden. Rumslista. Program. Svenska och utländska pressurklipp. Skinnband.
Folie.
11
19121913
Sångarfärden 1912. Trycksaker för färdens förberedelse, konsertprogram, korrespondens 1912-1913, pressurklipp. Handlingarna delvis i mycket
dåligt skick. Fuktskadade.
12
1913
Carolina U 2910 l:9. Korrespondens. Presentation av kör och solist (Åke Wallgren). Även gamla pressurklipp från tidigare sångarfärder. Ord till
sångerna. Program. Resplan och konsertorter: Stockholm 4 juni, Västerås, Eskilstuna, Örebro, Kristinehamn, Karlstad, Vänersborg, Göteborg,
Uddevalla, Göteborg, Hälsingborg, Malmö 15 juni, Hamburg 17 juni, Dortmund 18 juni, Stuttgart 20-23 juni, Berlin 25-26 juni och Köpenhamn 28
juni. Försäkringsbrev i Försäkringsaktiebolaget Heimdall i Stockholm den 4 juni 1913. 62 personer enligt bifogad förteckning. Dödsfall 10.000 kr,
invaliditet 10.000 kr, övergående invaliditet 5.000 kr. Ett hundratal pressurklipp från svenska och utländska tidningar. Skinnband. Folie.
13
1919
Carolina U 2910 l:11. O.D. Sångarfärden 1919. PM, redovisningsbok, Ord till sångerna, Tidningen Berlinske Tidenas Fotogravure Udgave Ude og
Hjemme, söndagen d. 29 juni 1919 med sex sidor om "De nordiske Studentersangere". Korrespondens och verifikationer. Program 6 - 20 juni 1919.
1. Kyrkoprogram, Västerås, Filipstad, Karlstad och Borås. 2. Kyrkoprogram, Kristinehamn, Vänersborg, Hälsingborg, Ystad och Häsingborg. 3.
Program, Göteborg. 4. Program, Halmstad. 5. Speciellt program för Köpenhamn, som tilldelas varje sångare vid ankomsten till Danmark. Se även
K1:13. 1. Sångarfärd till Köpenhamn, 1919. 69 glasplåtar.
14
15
1919-- 1. Sångarfärd, 1919. Sverige och Köpenhamn. Program, PM, Ord till sångerna, deltagare. 2. Sångarfärd, 1920. Ord till sångerna. 3. OD:s
1924 Amerikaresa 1921. Resplaner och ekonomiska beräkningar. Sångsällskapet OD inför Sångarfärden 1921. 4. OD:s sångarfärder till Finland och Paris
samt Sverige-turnéen 1924. Recensioner, program, fotografier, kartor, lista över inkvartering hos privatpersoner i Åbo, namnlistor kören,
hotellräkning Paris med mera.
1920
Carolina U 2910 l:12. Sångarfärden 1920. Korrespondens, PM, Ord till sångerna, telegram, pressurklipp, räkenskaper. 1. Kyrkoprogram (Gävle 7
juni, Hudiksvall, Ytter-Lännäs och Sollefteå) 2. Kyrkoprogram (Söderhamn, Sundsvall och Härnösand). 3. Profant program (Sandviken, Östersund
och Göteborg). 4. Trondheim 17 juni, Hamar 19 juni, Kristiania 21-23 juni (Den norske studentersangforenings 75-aarsjubilaeum, första nordiska
studentkonserten samt en stor folkfest för 15.000 personer), Drammen 24 juni, Frediksstad 25 juni och Göteborg 27 juni.
16
1924
Carolina U 2910 l:13. O.D. Sångarfärden 1924. Finland och Paris samt Vecko-Journalens O.D-turné. Helsingfors 9 juni. Konserter 10-13 juni.
Inkvartering bland annat hos finska familjer. Konsert Wiborg 14 juni. Parisfärden. Tåg från Stockholm 18 juni. Paris 21-25 juni. "I Paris. Bostäder i
familj eller å hotell efter anvisning. Måltider, frukost och middag å Svenska klubben till Frcs 25:- per dag. Konsert den 23 i Champs Élysée teatern".
Åter i Sverige (Malmö) 26 juni därefter Vecko-Journalens O.D. turné (Köpenhamn 28 juni, Helsingborg, Halmstad, Jönköping Linköping,
Norrköping, Stockholm och Södertälje 5 juli. Ord till sångerna, O.D:s Sångarfärd 1924, Pro Memoria för O.D: Pariserkör 1924, Program (Concerts
Suédois des 21 et 23 Juin 1924 Théâtre des Champs-Elysées, Universitetets Solennitetssal 10-11 juni, Lyceum 12 juni, Berghälls kyrka 13 juni,
Wiborg 14 juni och Södertälje 5 juli). Korrespondens, telegram, deltagarlistor för Finlands- och Pariserkören. Skinnband. Folie.
17
1928
Belgien. OD:s sångarfärd 2-21 juni 1928. Deltagare, kopierade program och recensioner, tidningsurklipp, reseberättelse och räkenskaper.
18
1929-- 1. Sångarfärd i Sverige, Finland och Balticum 1929. Resroute, program, tidningsurklipp, fyra finska 1 marks frimärken, tre fotografier. 2.
1965 Sångarfärden 1931. Deltagare, resplaner, korrespondens med de olika konsertorterna. 3. Se H1:15. Tidningsurklipp. Konserter och sångarfärder.
Bland annat Köpenhamn 1931 och Belgien 1935. Recensioner, program, fotografier. Tidningsurklippspärm. 4. Sångarfärden till Norrland och Norge
23 maj-13 juni 1939. Reseberättelse på femton sidor och en norsk berättelse på tre sidor, brevkort med bild på färdvägen, sångarfärdsprotokoll. 5.
Amerikaresa, 1946. Resplaner och ekonomiska beräkningar. 6. Se H1:17. Tidningsurklipp, program. Sångarfärd till Finland 1947, Hollandsfärden
1948 och 1951. Tidningsurklippspärm, 1945-1952. 7. Oslo, 1951. 8. Holland, 1951. 9. Island, 1956. 10. Tysklandsfärden 1958. Tidningsurklipp, kritik
i sammandrag, fotografier. 11. Se H1:22. Finlandsfärden 1960. Pressurklipp, korrespondens, fotografier. 12. Finland, 1960. 13. Norge, 1962.
Polarcirkel Certifikat, recensioner och tidningsurklipp. 14. Danmark, 1964. 15. Tyskland, 1965. Med redogörelse för konsertresan.
19
1948
1. OD:s sångarfärd till Holland och Royal Male Choir Apollos sångarfärd till Sverige. Korrespondens, 1946-1949. Program, 14-19 juni, i Holland och
Apollos program i Sverige, 15-22 september. Pressurklipp Holland. 2. Korrespondens Sverigedelen, 2-11 juni. Kalmar, Bornholm, Karlskrona,
Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg, Kristianstad, Hälsingborg, Lund och Malmö. 3. Berättelse över den svenska delen av Hollandsfärden av P. O.
Bolding 31.7.48
20
19551956,
1960
1. Islandsfärden 1956. Resplan, deltagarlista, program, korrespondens 1955-1956. 2. Finland 1960. Verifikationer.
21
19671972
USA resan 1970. First North American Tour. Praktiska detaljer inför resan, 1969-1977. Rapport över turnén, korrespondens, deltagarlistor,
konsertstäder, fakturor och räkenskaper, 1969-1970. USA-1. Korrespondens med mera, 1967-1971. A-S.
22
19681970
USA resan 1970. First North American Tour. USA-2. A-Ö. Protokoll, ekonomi, pressrelease OD, försäkringar med mera, 1968-1970. Rapport och
ekonomisk redovisning. Pressurklipp. Fotografi på kören.
23
19681970
USA resan 1970. First North American Tour. USA-3. A-T, dag 1-37. Med klipp från USA recensioner, rapport över turnén, bokningsbekräftelser från
Columbia Artists Management Inc. 1968-1970. Pressurklipp, program med mera.
24
19721976
Frankrike med flera utomnordiska resor. Paris och Amiens färden 1972. Resan, ekonomiska kalkyler, anslag, annonser, affisch, program,
pressurklipp, 1972-1973. Kalkyler/planer på resor till London 1973-1975, Japan 1973-1975, Österrike Ungern Spanien 1975-1976, Frankrike 19731976.
25
19721974
USA 1974. 2nd North American Tour. Korrespondens, Columbia Artists, turuppläggning, ekonomi/anslag, resan, korrespondens USA, organisation,
program, PR, 1972-1974. USA 1974. Recensioner, 1974.
26
19751976
Finlandsfärden 1975. Frankrike 1976. Information till kören, deltagare, program, resor, impressario, teknik, restauranger, 1975-1976.
27
19771980
Schweiz 1977. Portugal 1979. A-Ö. Ambassad, budget, deltagare, kontaktpersoner, program med mera, 1978-1980. Ekonomisk redovisning.
28
19791981
Malmö, Köpenhamn och London 1980. Deltagare, avprickning, hotell, bokning, biljetter, program, 1980. Budget, resor, ambassader, sponsorer, PR,
program, fotografi på kören och Eric Ericson, 1979-1981. Pressurklipp London 1980. Se H1:29.
29
19821984
1. Ungern och Österike, 1982. 2. Holland och England 1983. Tidprogram, deltagarlista, resor, logi, 1983. Ekonomi, researrangemang,
korrespondens, program, PR, sponsorer, 1983-1984.
30
1979-- Fjärran Östern 1984. Korrespondens, rapporter, resplaner, resebrev, ekonomi, resor, sponsorer, pressurklipp, reserapport, 1979--1985. Resebrev,
1985 program, Lars Egler, personalia, ekonomi, organisation, 1984.
31
19781985
Fjärran Östern 1984. Japan 20/10-1/11. Korrespondens The Min-On Concert Association, Pharmacia, Professor Hirokazu Sugano, Ambassaden,
1978-1984. Hong Kong 5/11-8/11. Singapore. Konsulatet, Cultural Presentation Office, 1982-1985. Sponsorer. Fjärran Östern 1984. Korrespondens,
planering.
32
19831985
Fjärran Östern 1984. Diverse handlingar, blandat. Program, turistkartor, telex, japanska sånger i album, korrespondens, noter, Min-On fotoalbum,
inbjudningskort till mottagning, vykort, rooming-list (bland annat Hotel Raffels Singapore), recensioner, fotostatkopior av passhandlingar med
mera, 1983-1985.
33
19851986
Finland, Estland, 1985. Tyskland, 1986.
34
19861988
USA 1988. 4-10. Festival, Västkusten (USA), kontrakt, korrespondens, listor, pengar, 1986-1988. Program, PR med mera, 1988.
35
19861989
1. Reseberättelse Kanada 24/10-1/11 1987. Per Löfqvist och Björn Öbrink. 2. Kanada 1989. 1st Canadian Tour. Program, städer, logg, 1989. A-B,
Förberedelser, korrespondens Great World Artists Ltd, 1986-1989. 3. Pressurklipp Se H1:29.
36
19881989
Kanada 1989. 1st Canadian Tour. C-S. Budget, ansökningar, sponsorer, konsertorter, musik från Kanada (Murray Schafer), organisation,
konsertprogram, resebrev, transporter, kontrakt, hotell, bankkonto, turnékören, diverse, 1988-1989. Diverse. Rum- och namnlistor, fax,
bokningsbekräftelser, organisation Kanada, korrespondens, resebrev, 1988-1989.
37
19871989
1. Kanada 1989. 1st Canadian Tour. Program, information, turnérecensioner, dekaler, resebrev, 1989. 2. Kanada 24/10-1/11 1987. Per Löfqvist och
Björn Öbrink och Kanada 1989. Resehandlingar och slutrapport.
38
19891990
Östeuropa 1990. Polen, Ungern, Tjeckoslovakien. OD 1990 Tour. 1-20. Telefonnummer, adresser, avtal, resebrev, deltagare, presentation,
scenanvisningar, städer, 1989-1990. Program, dekaler, förslag på lämplig litteratur inför resan, 1990.
39
19921994
Norge 1992. Mexico 1992. Sångarresa till Tyskland, Österrike & Slovakien, 1994. 1-31. Korrespondens, städer, konsertplan, program, adresser,
budget, 1993-1994.
40
1996-- 1. Förberedelse inför turné som inte blev av, 1996. Wien, Budapest, Berlin, Graz m.fl. Korrespondens, kalkyler. 2. Dekaler. Cathedral Music Tour
2010 2001. Västerås, Uppsala, Cambridge, London. 3. Tyskland, 2007. 4. North America Tour 2008. Några program. 5. Asien 2010. Några program och
flygblad.
F3. Handlingar rörande sångarresor i Sverige.
Serien förvaras i arkivkartonger om inte annat anges.
Arkivbox
1
2
År
1891
Beskrivning
Carolina U 2910 l:1. Sångarfärden 1891. Upprop för bidrag till sångarfärden. Deltagare i Orphei Drängars Sångarfärd 1891.Turnéplan - Uppsala,
Stockholm, Norrköping, Linköping, Motala, Jönköping med flera orter. Telegram, korrespondens, räkenskaper och pressurklipp. Skinnband. Folie.
1904-- 1. Piteå, 1904. Inkvarteringslista. 2. OD:s Sångarfärd 1910. PM, resplan, deltagarlista, inkvarteringslista. 3. Sångarfärd i Sverige, 1916. PM och Ord
1952 till sångerna, plan över sångarfärden 7-22 juni 1916, brev från Kungliga Järnvägsstyrelsen. 4. Sångarfärden 1921. Inför Sångarfärden 1921, Ord till
Sångerna, presentation av OD och Hugo Alfvén, PM med deltagarlista, kyrkoprogram 1 och 2 samt ett profant program (Tranås, Husqvarna, Växjö,
Ronneby, Karlskrona, Finspång), resplan 5-21 juni. 5. Översikt av konsertplatser sommaren, 1921. 6. O.D. Minnen. Konserter och sångarfärder
1922-1928. Med program, recensioner, fotografier, korrespondens. Även Allmänna Sången, 1922-1927 och Nordiska Studentsångarmötet i
Stockholm, 1924. 7. Se F2:14. Sverige-turnéen 1924. Recensioner, program, fotografier. 8. Vårturné, 1929, 1931. Klosters kyrka. 9. OD:s
Sångarfärd 1930. PM. 10. Se H1:15 och 17. Tidningsurklipp, 1931-1938. Konserter och sångarfärder. Bland annat Kalmar och Helsingborg 1931,
OD:s sångarfärder 1934-1935. Recensioner, program, fotografier. Två tidningsurklippspärmar. 11. Sångarfärd, 1939. 12. Se H1:19. Tidningsurklipp,
program. Sångarfärder i Sverige 1939, 1942-1944, 1946, 1948 och 1950, Tre tidningsurklippspärmar, 1939-1952.
3
1916
Carolina U 2910 l:10. Sångarfärden 1916. Räkenskapsbok med inkomster och utgifter. PM av Knut Nyblom den 10 juli 1916 med förslag till
förbättringar inför kommande sångarfärder. Åtta sidor. Korrespondens och telegram. Entrébiljetter till de olika konsertlokalerna. Resplan (Stadion
Stockholm 6 juni, Örebro kyrka 7 juni, Karlstad Högre allmänna läroverk 8 juni, Göteborgs konserthus 10 juni, Skara domkyrka 11 juni, Falköpings
kyrka 12 juni, S:t Kristina kyrka i Jönköping 12 juni, Motala kyrka 13 juni, Vadstena Klosterkyrka 14 juni, S:t Lars kyrka Linköping 15 juni, S:t Olai
kyrkan i Norrköping 16 juni, S:t Nicolai kyrkan i Nyköping 17 juni, Eskilstuna kyrka 18 juni, Västerås domkyrka 19 juni, Strängnäs domkyrka 20 juni,
Södertälje kyrka 21 juni). Verifikationer. Skinnband. Folie.
4
1927
Carolina U 2910 l:14. O.D. Sångarfärden 1927. Färdväg: Enköping 26 maj, Västerås, Köping, Örebro, Kristinehamn, Karlstad, Uddevalla, Vänersborg,
Göteborg, Borås, Falköping, Skövde, Lidköping, Skara, Södertälje och Stockholm 9 juni. Redovisning av intäkter efter avdrag för annonskostnader
och affischering vid de olika konsertorterna, även förteckning över tidningar i samband med annonsering, O.D:s profana- och kyrkoprogram,
tidtabell för Sångsällskapet Orphei Drängars sångarfärd 1927, deltagarlista, kontrakt med deltagare i O.D:s sångarfärd 1927 ("Kostnadsfria resor,
kost och logi, 40 kr i gage per dag, skyldighet att deltaga i alla repetitioner som anordnas i Uppsala..."), deltagarlista vid grammofoninsjungning
den 18.5.1927, korrespondens, telegram, räkenskaper för tågresorna med mera, inkvarteringslistor. Skinnband. Folie.
5
1934
1. Sångarfärden sommaren 1934. Kyrko- och profant program, resväg (Mariestad, Skövde, Skara, Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla, Göteborg,
Alingsås, Borås, Karlskrona, Karlshamn, Kalmar, Oskarshamn, Västervik och Linköping), PM för sångarfärden 2-17 juni, förteckning över deltagare,
mall för konsertorterna, korrespondens, kontrakt, räkenskaper. 2. Sångarfärden 1-2 december 1934. Avesta, Hedemora och Sala. Deltagare,
förteckning över fribiljetter, redovisning för inkomster och utgifter.
6
1935
Sångarfärden 1935. Deltagare och färdväg, några erfarenheter och råd inför kommande sångarfärder av Stig Söderström, korrespondens och
räkenskaper.
7
1938-- 1. Sångarfärden 1938 (Dalafärden). Färdväg, postförsändelser, revisionsberättelse Dalafärden och Mälarfärden. 2. Värmlandsfärden, 11-22 januari
1943 1939. Anteckningar från Värmlandsfärden, tal för OD i Nora av rektor Börjesson, brevkort som visar färdvägen, reseberättelse blad 2-11, PM för
biljettförsäljningen, korrespondens med de olika konsertorterna, inkvarteringslistor, uppgifter om biljetter och affischer, räkenskapsbok. 3.
Sångarfärden 1942. Linköping, Norrköping, Jönköping och Borås. PM för sångarfärden 12-15 mars, färddeltagare, bordsvisor, program,
korrespondens med konsertorterna, räkenskaper med revisionsberättelse. 4. Sångarfärden 1943. Gävle, Sandviken, Fagersta, Västerås, Eskilstuna,
Katrineholm, Nyköping. Program, PM för OD:s sångarfärd 23-30 maj 1943, historik OD, kalkyl över sångarfärden, korrespondens med
konsertorterna.
8
1946-- 1. Sångarfärd 1946, Karlskoga, Kristinehamn, Karlstad, Åmål, Säffle, Arvika, Sunne, Hagfors, Hällefors, Filipstad. Deltagarlista, PM för OD:s
1993 sångarfärd 26 maj - 5 juni, restider, preliminär ekonomisk redovisning av sångarfärden, förteckning över tackbrev, handling med upplysning om de
olika konsertorter som besökts (1931, 1934 och 1935), program, korrespondens med konsertorter. 2. Sångarfärd sommaren 1949. Program,
deltagarlista, tablå över inkomster, kvitton med mera. 3. OD:s sångarfärd juni 1950. Deltagarlista, färdplan. 4. Se H1 Pressurklipp, korrespondens
och fotografier. Borås och Göteborg 1956, Linköping och Norrköping 1957, Fagersta 1957. 5. Ludvika, Linköping, Norrköping, Fagersta, 1957. 6.
Umeå, 1960. 7. Södertälje-Borås-Skövde, 1960. Avesta och Hällefors, 1961. 8. Gävle, 1961. 9. Västerås, 1962. 10. Dalaresa, 1963. 11. Sångarresor i
Sverige, 1965--1972. Spridda år. Program, deltagarlistor. 12. Östersundsresan, 1974. Tidsplan, deltagare. 13. Siljan, 1976 och 1978. 14. Linköping,
Västerås, Köping, Örebro, 1976. 15. Ludvika, Karlstad, Hjo, 1977. 16. Gävle-Sandviken 1978. Tidsplan och program. 17. Konsertresor i Sverige, 19781980. A. Syd. och väst- Sverige, 1978. B. Musik vid Siljan, 1978. C. Norrland, 1979. D. Skansen Caprice, 1979. E. Dalarna, 1980. 18. Enköping, 1980.
19. Karlstad, Västerås, 1980. Deltagarlista och tidsplan. 20. Dalarna, 1980. Program. 21. Linköping, 1981. Rumsfördelning. 22. Västerås, 1982. 23.
Siljan, 1983. Program och räkenskaper. 24. Linköping och Eskilstuna, 1984. 25. Musik vid Siljan, 1985. Program. 26. Karlstad och Arvika, 1987.
Tidsplan och deltagarlista. 27. Göteborg och Helsingborg, 1987. Göteborg, 1988. Falun (Stora), 1988. Program och korrespondens. 28. ÖstersundSundsvall, 1987. 29. Konsertresa Borlänge-Örebro, 1992. Tidsplan och deltagarlista. 30. Norrland, 1993. Tidsplan och deltagarlista.
9
19491950
1. Sångarfärden 1949, 2-13 juni 1949. Färdplan (Avesta, Fagersta, Grängesberg, Ludvika, Leksand, Orsa, Mora, Dala-Järna, Malugn, Transtrand,
Sveg, Östersund, Ljusdal, Arbrå), deltagarlista, program, korrespondens. 2. Sångarfärden 1950. Deltagarlista, inkvarteringslista, räkenskaper
biljetter, korrespondens med konsertorterna.
F4. Skildringar ur Sångsällskapet Orphei Drängars levnad.
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
1
År
18531944
Beskrivning
1. "Hör, I Orphei Drängar" Skildringar ur Sångsällskapet O. D:s sextioåriga lefnad af Knut Nyblom ("Manasse"), 1853-1913. 2. "Hör, I Orphei
Drängar" Skildringar ur Sångsällskapet O. D:s levnad av Knut Nyblom ("Manasse"), 1913-1928. 3. Skildringar ur Sångsällskapet O. D:s levnad av
Knut Nyblom ("Manasse"), 1928-1935. 4. Skildringar ur Sångsällskapet O. D:s levnad av Knut Nyblom ("Manasse"), 1936-1944. Fyra inbundna
böcker.
2
1932-- 1. Skildringar ur Sångsällskapet O. D:s levnad av Knut Nyblom ("Manasse"), 1932-1942, 1944, 1947-1948. 2. Skildringar ur Sångsällskapet Orphei
1949 Drängars levnad, 1949. Två exemplar av årgång 1934, 1939 och 1948. Häften.
3
19451983
1. Skildringar ur Sångsällskapet O. D:s levnad av Knut Nyblom ("Manasse"), 1945-1948. Skildringar ur Sångsällskapet Orphei Drängars levnad, 19491951. Inbundet exemplar. 2. O.D. Skildringar ur Sångsällskapet Orphei Drängars levnad, 1951-1955, 1955-1957, 1957-1959, 1959-1961, 1961-1963,
1963-1965, 1965-1968, 1968-1969, 1969-1971, 1971-1973, 1973-1975, 1975-1977, 1977-1979, 1979-1981, 1981-1983. Häften.
4
19832012
O.D. Skildringar ur Sångsällskapet Orphei Drängars levnad, 1983-1985, 1985-1987, 1987-1989, 1989-1991, 1991-1993, 1993-1995, 1995-1997, 19971999, 1999-2001, 2001-2004, 2004-2006, 2006-2008, 2008-2010, 2010-2012. Häften.
F5. Stadgar för Sällskapet och Stiftelsen O.D:s Jubileumsfond.
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
År
Beskrivning
1
1924-- 1. Förslag om ändring av Sällskapets stadgar, 1924. 2. Förslag till stadgar för Sångsällskapet OD, 1930. Tio sidor. 3. Sångsällskapet O.D:s stadgar,
1984 1948, 1967, 1980 och 1995. 4. Stadgar för Stiftelsen O.D:s Jubileumsfond, 1941 och 1984.
F6. Kontrakt, avtal.
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
1
År
Beskrivning
1931-- 1931, 1933, 1946, 1963--2002, 2009.
2009
F7. Carl G. Curmans efterlämnade OD-papper.
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
1
2
År
1912
Beskrivning
Sångarfärd maj-juni 1912. Resplan, deltagarlista, PM och Ord till Sångerna vid Sällskapet Orphei Drängars sångarfärd maj-juni 1912. "Schedisches
Musikfest Dortmund, 8-11 juni 1912. Tre häften. Konsertprogram maj-juni, 27 fotografier från resan (med negativ), Göteborgs-Tidning 3 juni med
recension av OD konsert, ett brev, två adresslappar " OD:s sångarfärd Maj-Juni 1912. Nr 45 Curman.", cirka trettio tyska vykort, Berlinkarta.
1913-- 1. Sångarfärd juni 1913. resplan, Ord till Sångerna. "Schwedischer Musikfest Stuttgart 20-23 juni 1913" häfte, konsertprogram juni 1913, 7 vykort,
1929 karta Rhein Panorama, tidningsurklipp - bild av Hugo Alfvén och kören, adresslappar "OD:s sångarfärd Juni 1913 Nr 51 Curman", tidningen
Politiken 29 juni 1913 med recension Orphei Drängar konsert. Även kuvert med brev och fotografi från Curmans brorsdotter, november 1913. 2.
Sångarfärd 1914. Program för sångarfärden till Riga 1914, fem konsertprogram, 21 fotografier, 9 vykort, två tidningar varav en judisk. 3.
Sångarfärd till Dalarna juni 1915. Program, repertoar och två fotografier. 4. Sångarfärd 1916. Ord till Sångerna, PM, två vykort. 5. Sångarfärd 1921.
Ord till Sångerna, PM och två vykort. 6. Sångarfärd till Baltikum 1929. Resplan, repertoar, konsertprogram maj-juni 1929, meny och bordsplacering
- sångarmiddag för Orphei Drängar Grand Rest. Börs 8.6 1929, ett telegram, pressurklipp, karta Riga. 7. Sångarfärd Barcelona oktober 1929. Brev
angående deltagande i svensk festvecka vid världsutställningen i Barcelona 1929, deltagarlista, konsertprogram 7-10 oktober, Internationale
Ausstellung Barcelona 1929 (utställningsbok), 21 vykort, Exposicion International Barcelona 1929 (Libre Circulacion kort utställt på Carl Curman).
3
1928-- 1. Summarisk förteckning över Carl Curmans efterlämnade OD-papper. 2. Konsertprogram, 1928--1957. 3. Handlingar angående Hugo Alfvén 70
1957 år, 1942. 3. Handlingar angående 100-årsjubileet, 1953. Med fotografi Gyllene salen och pressurklipp "OD 100 år av Lennart Rheyneuclaudes".
Diverse.
4
1916-- 1. Rotebrokvartetten, 1916-- 1923. Föreningen för kvartettsångens främjande i Rotebro ooch trakten däromkring. Carl Curman (II-bas), Gunnar
1923 Hultman (I-tenor), Hilding Nordström (II-tenor), Henry Ruben (I-bas), Sven Zandrén (II-bas), Hans Fraenkel (skattmästare), Axel Lekander
(sekreterare). Spridda protokoll, 1916-1923. Beskrivning av Rotebrokvartetten, 1954. Diverse handlingar. 2. Utdrag ur boken "90 år" av Birgitta
Curman. Fem kopierade sidor.
5
1939-- Sångarfärdsjubileum Antuna. 1. 15-16 juni 1939. Tackbrev och några fotografier. 2. Valborgsmässoafton 1944. Inbjudan, deltagarlista, tackbrev. 3.
1948 Valborgsmässoafton 1946. Inbjudan, deltagarlista, tackbrev. 4. Valborgsmässoafton 1948. Inbjudan, deltagarlista, tackbrev.
F8. Övriga ämnesordnade handlingar.
Serien förvaras i arkivkartonger om inte annat anges.
Arkivbox
År
Beskrivning
1
1845-- Övriga handlingar. 1. Litet teckningshäfte med cirka tio teckningar-skisser av män och barn, 1845. 2. Kontrakt. Middagshämtning på Gillet, 1848.
2003 Jonas Otto Beronius. Tidningsurklipp och original (trasigt). 3. Bref om Sång från Jenny Lind-Goldschmidt den 2 juni 1868. Avskrift.
Sångundervisning. 4. Handlingar rörande Josephsonska fondens tillkomst. Gåva av fru Brita Blichfeld-Josephson. PM, influtna bidrag,
värdehandlingar. 1880-1883. 5. Två skissböcker. Knut Barr, 1890-1894. Sångare i Uppsalakören Orphei Drängar. Skisser, teckningar av personer
och någon interiör. 6. Urklipp till 1867 års Parisfärd och till Sångarveteranernas minnesfester: 40 år 1907, 50 år 1917, 55 år 1922, 60 år 1927. Med
brev från Sölve Johansson, 1953. Son till Olof August Johansson som var med vid minnesfesten 1927. Se även K1:2A nr 2 och nr 19. 7.
Studentsången. Festnummer af IDUN, utgifvet till Allmänna Sångens i Uppsala 100-års jubileum. Praktupplaga. Söndagen den 21 september 1913.
sid 616-624. 8. Övningsreglemente för Orphei Drängar, 1956. 9. A. Yngve Svalanders teckningar till PB:s En Fjällfärd. Caprice, 1967. B. Teckning.
Eric Ericson. 10. Anteckningar om Nils G. Svanfeldt. Gunnar Svanfeldt, 1976. 11. Reserapporter. Till Bååthes fond, 1982--1997. 12. Gåvobrev och
akvarell föreställande bokstaven O samt lyra. Karl Erik Forsberg, 1989. 13. Musikarbete av Maria Sundh klass 9e Eriksbergsskolan, 1996. 14. OD elitkör i dubbel bemärkelse? B-uppsats Uppsala universitet Sociologiska institutionen, 1997. 15. Årets Kör 2003. Rikskonserters och
FöreningsSparbankens utmärkelse "Årets Kör" tilldelas Orphei Drängar 2003. 16. Utdrag ur Sam Waernulfs memoarer. Kopierat material. 28 sidor.
17. Pass, ej ifyllt. 1920-talet. "Kungl. Maj:ts till Sverige Befattningshavande i Uppsala län anmodar alla vederbörande att låta innehavaren härav,
svensk undersåten, ....... född i ....... boende i ......." osv. Innehåller 24 sidor. 18. Teckning av Rit-Ola. "alla Tennisspelare över 150 kilo erbjudes
med nöje 2 handdukar. Spelare under denna vikt ombedes vänligast att icke använda fler än 1. Tack Curt Östberg". 19. Blanketter, oanvända. A.
Ansökan om medlemskap i OD. Gammal och ny blankett. B. Gamla oanvända förteckningsblad. OD. Förteckning över utlånade sångböcker.
Förteckning över utlånade orkesterstämmor. Förteckning över utlånade körstämmor. 20. Tio goda råd. Hirschs Pianomagasin AB, Stockholm.
Häfte.
2
18531905
Carolina U 2910 x:1. O.D. Acta 1853-1905. 1853. 1. Brev från E.G. Schram till C.R. Nyblom den 28 dec 1853. "Urkund. Bref från E.G. Schram till C.R.
Nyblom 1853 om O.D:s första arbetsår samt om kamraternas mottagande af Nybloms dikt Arion, prisbelönt af. Sv. Akademien samma år och
tonsatt af Josephson... Kurt Nyblom". Nr 3. 2. Fotografi av Jonas Widén, 36 år (1865). Nr 7. 3. Beskrivning av Österbergs källare vid Dombron. Nr 8.
4. Två gamla vykort av Dombron och Gamla Torget, Uppsala. Nr 9-10. 1857. 5. Fotografi. 1857-års OD-kvartett. Med text från Wibelius son 1923.
Nr 11. 6. Not. "Hör I Orphei Drängar knäppen..." Nr 18. 7. Fyra teckningar med text "OD" och människor runt texten. Med ett brev till en av
teckningarna. "Här kommer nu ett stycke volyminstruktion för O.D. Du finner der den älsklige Arion klädd i studentmössa och guitarr. Han borde
egentligen rida på en abborre, sedan han kastas överbord af en Roslagsskeppare...". Nr 23. 8. 1890. Program från Sångsällskapets O.D:s konsert i
Gillestugan samt vid Kungl. Musikaliska Akademins sal. 9. 1891--1905. Konsertprogram, Gillet och Kungliga Musikaliska Akademin, OD:s matiné
och Uppsala universitets försal. Från 1893 även kallelser till sammankomster. 10. 1894. Skrivelse av OD utsedd kommitté med förslag att säkra
jämvikten i sällskapets ekonomi. Nr 39. 11. 1996-1905. Anteckningar från Stor-OD. 1898. 12. Teckning av Barr. "Tecknaren ber om ursäkt. farbror
Littorin är inte lik sig." Nr 68. 13. Anteckningslistor. Bland annat till deltagande av Allmänna sångens förestående konsert. Namnteckning
bortklippt. Nr 73-75. 14. Brev från Herman Brulin med uppgifter om invalda i kommittén för ordförandefrågor samt nya ledamöter. Nr 82. 15. Lista
över aktiva i OD vårterminen 1898. Nr 83. 1904. 16. Affisch. "O.D. gifver under ledning af Director Musices Ivar Hedenblad en sångafton söndagen
den 4 De. kl. half 8 e.m. uti Universitetets Aula. Nr 170. 17. Några telegram och brev med mera. Skinnband. Folie.
3
18531913
Manuskript av Knut Nyblom. 1. OD:s historia, 1853-1903. 2. OD:s historia, 1903-1913.
4
1857-- Arbetsmaterial inför 150-årsjubileum, 2003. Arbetsmaterial inför jubileum Sångsällskapet Orphei Drängar 150 år, 2002-2003. Särskilt utvalt och
2003 omhändertaget till utställning 2003. Arkivhandlingar. 1. Plan öfver Stora Gillesalen i Uppsala. OD konsert v.t. 1898. 2. Redovisning för
biljettförsäljningen till OD konsert i Universitetets Aula den 16 April 1910. 3. Notismaterial. Orphei Drängars Sångarfärd 1912. 4. Minnen från
"Magisterkvartettens" sångarfärd sommaren 1857. Häfte. 5. Minnen från Uppsala Sångarnes Pariserfärd jemte Småplock ur Papperskorgen av
Conny, 1867. Häfte. 6. Tidningsurklipp DN 27/12 1931. 7. Fotografi. Medlemmar av OD:s första sångarfärd sommaren 1857. 8. Fotografi. OD:s
ankomst till Köpenhamn 1919. 9. Tre fotografier. Studentsångarna vid järnvägsstationen hälsar Gunnar Wennerberg välkommen, vårfest i Uppsala
1901, uppvaktning. Ur Nybloms kuvert. 10. Fotografi av kören. 1867 års Parisfärd. Konsertprogram. OD 29/4 1876. Gillets Sal. 11. Fotografier från
sångarfärd 1916. Cirka femton små fotografier med negativ. Foto Carl G Curman. Med brev från Johan Curman 1993. 12. Program, sångfärder,
1874--1930. 13. Teckning. (OD dras av kvinnor och barn). MH. 14. Två fotografier av Hedenblad, 1881. 15. Fotografier av Robert Sund. Cirka 20
stycken. 16. Fotografier. Folke Ahlin. Fem stycken. 17. Två fotografier av pokal. Brev från BBC 1991. 18. Vykort. Sångarfärd juni 1935. 19. Två
fotografier. A. Barbara Hendricks 1989. B. Silvertallrik, Gåva till OD. Runöbor 1939. 20. Fotografi av Hugo Alfvén. 21. Tjeckoslovakiska Folksånger,
1926. Två exemplar. 22. Tidningen Söndags-Nisse 17 april 1904. Med teckning av Hedenblad. Sånghäfte, Todtenvolk-Les revenants de Tydal. Ballad
von Joseph Victor Widmann. Två program från sångarfärd, 1891 och 1907. 23. A. Förteckning öfver deltagare i Sällskapet "Orphei Drängars"
Sångfärd juni 1898. B. Resplan O.D:s sångarfärd i Juni 1898. C. Program. Hamburg 15 juni 1898. 24. Brevkort. OD-färden juni 1934. 25. Fotografier.
A. Hugo Alfvén, 1938. B. Hugo Alfvén och kören. C. Hugo Alfvén och Gustav VI Adolf. D. Hugo Alfvén och OD. Middag 1946. 26. OD. Kallelse. I. E.
Hedenblad.
5
1879-- Arbetsmaterial inför 150-årsjubileum, 2003. Särskilt utvalt program med mera. Utställningen 2003. Arkivhandlingar. 1. Program. Vårkonsert. 40 år
2002 med Eric Ericson. 2. Liten affisch. Uppsalavår - tid på året då Allmänna Sången har sin vårkonsert. Allmänna Sångens 123 vårkonsert 19, 20 maj. 3.
Teckning. Psykologiskt porträtt af Hugo Alfvén. AE. 4. Program. First North American Tour. The Royal Uppsala University Chorus of Sweden. 5.
Affisch. ORF - Österreichischer Rundfunk, Wien. Schwedischer Rundfunkchor "Orphei Drängar" Dirigent: Eric Ericson. Montag, 11. Jänner 1982. 6.
Liten affisch. Unique Consert A Paris Du Célèbre. Chouer D´Hommes OD d´Uppsala, Suede. 1976. 7. Tre program. Orphei Drängars
Hundraårsjubileum och tidningsurklipp "OD 100 år" av Lennart Rheyneuclaudes. 8. Blankett. Sångsällskapet Orphei Drängar har här äran att kalla
....... till Farbror i Sällskapet. Dirigent Hederspresident Ordförande. Åtta exemplar. Blankett. Meddelande om tilldelning av OD:s kunga- och
jubileumsmedalj. 9. Sångarfärd, 1894. Ryskt program. 10. Folder. Hafnarfjördur Island 13-16, juni 2002. 11. OD till Amerika, 1970. Bulletin 1-2, 4
och tidningsurklipp. 12. Serenad. Eric Ericson 75-årsdagen. Verksamhetsplan 1993/1994. 13. Caprice, 1988. Program. Två exemplar. 14. Queen´s
Hall. Tidningsurklipp 1907 och kopia av liten affisch. 15. Orphei Drängars Hundraårsjubileum. Program. 16. Stadgar för Sångsällskapet Orphei
Drängar, 1917--1995. Antagna stadgar, stadgerevision, information till ODister 1980, styrelseprotokoll nr 9 1985 och verksamhetsberättelse
1985/1986. (Se A2: 4). 17. Reviews. First North American Tour. The Royal Uppsala University Chorus of Sweden. 18. Eric Ericson 80 år.
Hyllningsgala på Kungliga Operan 1998. Program. 19. A. Fotografi. Fem lättklädda män uppträder inför publik. B. Program. 1638-1988 New
Sweden. 350th Anniversary of the New Sweden Colony in North America. Los Angeles Californien. 20. Fyra konsertprogram. Sångsällskapet OD,
1879, 1891, 1900 och 1909. 21. A. First North American Tour. The Royal Uppsala University Chorus of Sweden. Program. B. Repertoarförteckning
för O.D: Sångarfärd 1913. 22. A. Program. Akademischer Gesangverein Orphei Drängar, Uppsala Sweden. Deutschland mai-juni 1958. Två
exemplar. B. Program. Serenad 2002. C. Program. Orphei Drängars Konserter i juni 1925. D. Program. Der schwedische Männerchor auf
Deutschland-Tournee, 2002.
5
1879-- 23. Konsertprogram. Japan-Kina, 1984. Eric Ericson. 24. Konsertprogram. Katedralmusik, 1995. Robert Sund. 25. Program. A. OD:s Vårkonsert
2002 1949, 1978, 1982. B. Konsert i Avesta och Hällefors 1961. C. Konserthuset 1952. D. Tyskland 2002. E. London 1970.
6
1883-- Karl Österbergs efterlämnade handlingar. Tre stycken brevkort och två tackkort. 1. Medlemmar af Uppsalasångarnes Pariserfärd 1900. Kallelse till
1925 20-årsminnets firande i Uppsala. Ernst Bolin, Knut Nyblom och Per Södermark. 2. Inbjudan till sexa på Grand Hotel Royal, Valborgsmässoafton
1920, 1925. Manasse. 3. Två tackkort från Kurt Nyblom 4. Fyra häften med text. A. Gustaf Adolf. Dramatisk dikt i 14 scener av Max Brunch, 1904.
Två exemplar. B. Text till J. Haydns Oratorium Årstiderna 1884. Tre exemplar. C. Text till körerna i Sofokles´ Antigone, 1883. D. Text till Antigonekörerna, 1910.
7
1892-- A. Tal, hyllningar och jubileer, 1892--1953. 1.Text till Prins Eugen från Orphei Drängar i Uppsala november 1886. Mel: Nå ödmjukaste tjenare,
1953 gunstig herr värd! Fredmans sång no 9. C.R.N. (Nyblom, Carl Rupert). Inköpt på autografauktion i Stockholm 18/1 1933. 2. Text. "Til Orfei Drängar
den 9 april 1892". Tack från Helena Nyblom. Häfte tryckt i 125 exemplar. Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1892. 3. Tal (Knut Nyblom) och dikt
(Gösta Lizell) vid Orphei Drängars 80-årsjubileum 26/11 1933. 4. Diplom. Tack till Knut Nyblom 13 juni 1940 från Orphei Drängar. 5.
Alfvénjubileet,1942. Hugo Alfvén 70 år maj 1942. Program, korrespondens, telegram, Ugglas anförande, tackkort, namnförteckning,
revisionsberättelse, 1941-1942. 6. Tal till kvinnan vid OD:s 90-årsjubileum den 31 oktober 1943 av Sven G. Svensson. 7. Upprop för skriften "Hör, I
Orphei Drängar. Till Farbröder, äldre sångare och kapellister, november 1946. 8. Tal vid C.R. Nybloms grav den 7/11 1953. OD:s
hundraårsjubileum. Uppläst av Arvid Uggla. Martin Graners tal. B. 1. Insamlingslistor, 1914--1945 2. Tal och telegram vid OD 60 och 80 år, 1913-1933, 3. OD-adresser 1920-tal. 4. Manuskript "Lunkan erövrar Paris." av Axel Ringström 1940. C. Bidrag och skrivelser angående Alfvénskriften,
1942.
8
1903-- Lyckönskningar - diplom, festskrifter. 1. Uppsala Studentkårs Allmänna Sångförening som länge djupt och tacksamt känt sin stora förbindelse,
2003 1853-1903, till Sällskapet OD vill på dess högtidsdag framföra sin innerliga lyckönskning… ,1903. Brun skinnmapp. 2. Festskrift. Andra Allmänna
Svenska Sångfesten, 1912, i Stockholm. Blå mapp. 3. Till Sångsällskapet Orphei Drängar vid dess Sjuttifemårsjubileum från Manskören Musices
Amantes i Åbo. 1928. Brun skinnmapp. 4. Sångsällskapet Orphei Drängar. Med beundrans hyllning för tre kvartsekels ärorika sångargärning sänder
Lunds Studentsångförening sin broderliga lyckönskning i stark förvissning om Orphei Drängars ljusa & segerfyllda framtid i sångens tjänst, 1928.
Brunt skinnband i mapp, 1853-1928. 5. Orphei Drängar, Er ättfader like ha Ni som sångare tjusat en värld! Kämpande stolt i tonernas rike lyran Ni
gjort till segrande svärd. Måtte allt framgent Er sångarefana ärekrönt svaja från tindrande topp! Vi som ej nå den, ditåt dock spana, hylla i vördnad
Ert bragdrika lopp. Göteborg i oktober 1928. Akademiska Kören. I rulle av skinn. 6. Varmaste lyckönskningar härtill framföres på 75-årsdagen af
jämnårige tillgivne f.d. kapellisten Gustaf Tholander, Söderköping. 7. Haugesunds Sangerforbund, 1939. "Vell mött og ta vår hilsen med på
ferden". 8. Arvid Hj. Uggla, 1943. Tack med namnlista. I skinnband. 9. Sångarhälsning från fyra finska manskörer, 1947. I skinnband. 10. For the
125th anniversary of Orphei Men Male Choir with our kind regards "Kodály" Choir of Debrecen, 1978. Brun skinnmapp. 11. Orphei Drängar 125 år
2 december 1978. 125-åringen hyllas varmt. 100-åringen MM. Grön skinnmapp. 12. Orphei Drängars Jubileumsutställning Upplandsmuseet 24 maj
- 2 november 2003. Svart namnteckningspärm i skinn med bland annat Carl Gustafs, Silvias, Eric Ericsons och Birgitta Dahls namnteckning.
9
19061912
Carolina 2910 x:2. O.D. Acta 1906-1912. 1. Konsertprogram. Uppsala universitets aula, Cirkus på Djurgården, Kristine kyrka, Stora kyrkan, Västerås
Domkyrka. 2. Kallelser till repetitioner, sammanträden och konserter. 3. Anteckningar från Stor-OD. 4. Inträdeskort och biljetter. 1909. 5. Ivar
Eggert Hedenblads begravning. Pressurklipp. Fotografi från Uppsala Domkyrka d. 21 juni 1909, kista med blommor. Brevkort. SHT Ord till
sorgefesten efter Ivar Eggert Hedenblad, Moderlogen. Nr 62-67. 6. 1910. Skrivelse och lista till förmån för minnesvård till Ivar Hedenblads grav. Nr
100-101. 7. Stadgar för Sällskapet Orphei Drängar. Nr 119. 8. Teckningslista. Bidrag till minnesvård till Carl Rupert Nybloms grav. Nr 145. 9. 1912.
Begravningsprogram. Daniel Viotti. Nr 190. 10. Diverse brev och telegram. Skinnband. Folie.
10
19131916
Carolina 2910 x:3. O.D. Acta 1913-1916. 1. Anteckningar från Stor-OD. 2. Kallelser till sammanträden, repetitioner och konserter. 3. Program.
Skansen, Studentserenad, Universitetets aula med flera. 4. 1913. Brev från Knut Nyblom angående OD:s 60-åriga historia. Nr 22-23. 5.
Pressurklipp. "Ur en gammal OD:ists minnen" Calle Knorring, Stockholms Tidningen 4.9.1913. Nr 28. 6. Program till Uppsala sångens
hundraårsjubileum, 1913. Nr 34. 7. Några anteckningar om OD på åttiotalet. Tre sidor. Trasigt. Nr 79. 8. 1913-1916. Ett trettiotal brev och brevkort
från Herman Brulin angående arbete med matrikel över OD:s ledamöter. Nr. 92--363. 9. 1914. Annonsblad. Köp av boken "Hör, I Orphei Drängar"
av Knut Nyblom. Nr 102. 10. Lista. Bidrag till OD:s hedersgåva till Sigvard Bolin. Nr 183. 11. 1916. Stadgar för Sällskapet Orphei Drängar. Nr 354.
Diverse korrespondens. Skinnband. Folie.
11
1913-- Manuskript av Knut Nyblom. 1. OD:s historia. Hör, I Orphei Drängar, 1913-1923. 2. OD:s historia. Hör, I Orphei Drängar, 1923--1928. Med
1928 efterskrift. Johan Widén och hans medstiftare. Ett dokument "kronprinsens kvartett".
12
1915-- Gåvor, bouppteckningar, testamenten och donationer. 1. Gåva av Stockholms OD, 1915. 2. Bidrag till nybildade Stipendiefonden, 1915. Rulle och
2003 Borken. 3. Gåva av J. G. Ewerlöf, 1919. 4. Gåva av Axel Erdman, 1919, 1923. 5. Gåva av Olof Hammarsten, 1920. 6. Gåvobrev av A.N. Versteegh,
1929. 7. Tre gåvobrev av Hjalmar Wicander, 1929. 8. Insamling till OD, 1936. 9. Gåvobrev av Hjalmar Wicander, 1939. 10. Testamente efter
Hjalmar Grönblad, 1940. 11. Testamente efter Ann-Marie och Svante Strandberg, 1945. 12. Donationsbrev jämte fyra tillägg av Arthur Bååthe,
1972--1979. 13. Testamente och bouppteckning efter Aida Callerheim, 1972 och 1981. 14. Gåvobrev av Hans Einar von Holst, 1973. 15.
Testamente och boutredning efter Einar Strand, 1974. 16. Gåvor från Daniel Troëng, 1976. 17. Tre gåvobrev av Gunnar Ekman, 1977-1978. 18.
Gåvobrev av Tyra Troëng, 1978. 19. Gåvobrev av Gösta Virding, 1983. 20. Gåvobrev av Carl-Hakon och Ann-Kersti Swenson, 1984. 21. Gåvobrev av
Carl-Olof Jacobson, 2003. 22. Gåvobrev av Leif Mutén, 2003. 23. Bokföringsbok. Stiftelsen OD:s Jubileumsfond, 1975-1981. Beslut. Länsstyrelsen
Uppsala län, 670-11431-90. Länsstyrelsen medger ... Stiftelsen OD:s Jubileumsfond tillstånd att tills vidare inte vara kontrollsubjekt, 1990. Stadgar
för Sångsällskapet Orphei Drängar, 1971.
13
19171918
Carolina U 2910 x:4. O.D. Acta 1917-1918. Korrespondens, kallelse till repetitioner, anteckningar från Stor-OD, inträdesbiljetter. 1917. 1. Brev från
Axel Erdmann som önskar avgå som hederspresident för Orphei Drängar. Nr 36. 2. Tryckta stadgar för Sångsällskapet Orphei Drängar. Nr 39. 3.
Minnestal till Gunnar Wennerberg vid Stor-OD den 13 oktober 1917. Nr 56-67. 4. Tackbrev till Farbror Axel från Knut Nyblom den 14 oktober 1917.
Nr 69. 5. Offert. Porträttkatalog. AB Hasse W. Tullberg Stockholm. Nr 77. 6. Offert och tryckning av manuskript "Gunnar Wennerberg. Minnesord
vid Stor-OD. den 13 oktober 1917 af Rudolf Kjellén." Almqvist&Wiksells Boktryckeri AB Nr 86, tryckt manuskript nr 91, beställningslistor och
tackbrev angående manuskriptet. Nr 100-123. 1918. 7. Tacktal till Axel Erdmann. Hugo Alfvén vid Stor-OD 2 februari 1918. Nr 136-138. 8. Tacktal
av Axel Erdmann. Nr 140. 9. Namn på Farbröder med flera vid Stor-OD 27.3. 1918. Nr 173. 10. Tryckt skrift. "Jacob Axel Josephson. Prolog vid OD:s
minnesfest den 27 mars 1918 af Rudolf Kjellén". Nr 175. 11. Anteckningar från Stor-OD 27/3. Nr 176. 12. Brev från G. Hultman den 10 maj 1918
angående gåva, egna lokaler, OD:s historik samt att gåvan ska användas till OD:s historieskrivning. Nr 210. 13. Tre fotografier. OD:s uttåg från
Stadion i Stockholm (8/11 1918, 21/9 1919) samt från Köpenhamn juni 1919. Med namnuppgifter. Nr 216, 218 och 220. 14. Brev från Herman
Brulin som har blivit klar med OD:s porträttkatalog. Nr 220 och 237. 15. Två kort. OD på Barnens Dag 22 september 1918. Stadion. Nr 246-247. 16.
Brev angående bidrag till OD från Svenska flaggans dags verkställande utskott. Bilaga till OD:s styrelseprotokoll den 12/10 1918. Nr 264. 17. Brev
från Studenternas matkommitté med vädjan till OD, att någon del av behållningen från OD:s konserter i Stockholm kommande termin ska komma
bespisningsfonden till del. Nr 276. 18. Uppgifter till katalogregister. Nr 298-356. Skinnband. Folie.
14
19191921
Carolina U 2910 x:5. O.D. Acta 1919-1921. Korrespondens, kallelser, anteckningar från Stor-OD, inträdesbiljetter och program. 1919. 1. Telegram
från Kristiania. Inbjudan till norske studentersangforenings 75-årsjubileum 1920. Nr 13. 2. Program. Dam-OD 27/3 1920. Nr 21. 3. Brev från Knut
Nyblom till Broder Bertel. Efterfrågan av manuskripten till de fyra programmen och sammanhängande affischer inför kommande sångarresa. Nr
39. 4. Brevkort till Axel Erdmann den 12 juni 1919. Från OD i Göteborg som berättar om succén inför fullsatt Konserthus. Nr 52. 5. Två
tidningssidor. Med O.D. på sångarfärd. Nr 54. 6. Brev från Knut Nyblom, Hugo Alfvén med flera angående redovisningen av sångarfärden 1919. Nr
57--65. 6. Kassajournal för O.D:s katalogdistribution mars-september 1919. Nr 83. 7. Brev från Knut Nyblom till Farbror Axel med förslag på
Farbröder. Nr 85. 1920. 8. Tackkort från Anders Zorn. Med anledning av OD:s hågkomst på hans 60-årsdag. Fotografi och namnteckning. Nr 102. 9.
Tackbrev från Herman Brulin. Nr 105. 10. Handlingar angående OD:s planerade Amerikaresa 1921. Nr 119-122. 11. Brev angående gåva till OD.
Bokhandlare Erik Gillbergs Sterbhus. Nr 124. 12. Brev från Guldbergs Akademiske kor den 23 april 1920, med förfrågan om sångtexter på franska
och engelska. Nr 130, 135. 13. Brev angående Hedenbladssstipendium. Nr 139-143. 14. Pressurklipp med anledning av Operasångaren Carl Fredrik
Lundqvists död 12 maj 1920. Nr 154-161. 15. Brev till Sigurd Bolin från Axel Erdmann. Gåva samt förslag till stipendium i Carl Rupert Nybloms
namn. Nr 174. 16. Affisch. "På genomresa till Sångarjubileet i Kristiania giver Sångsällskapet O.D. från Uppsala Studentkonsert. 40 man. Dirigent:
D:r Hugo Alfvén å Teatern i Östersund Onsdagen den 16 Juni 1920 kl. 7 em." Nr 177. 17. Korrespondens angående eventuell konsertresa till
Köping, Arboga, Eskilstuna och Enköping. Nr 188--203. 18. Program. Sångsällskapet OD:s Studentkonsert i Enköping 27 November 1920. Nr 213.19.
Deltagare i Sångarfärd till Enköping och Eskilstuna. Nr 217. 20. Häfte. Kortfattad levnadsteckning om framstående tonsättare. Hugo Alfvén av C.G.
Nyblom. Nr 218. 1921. 21. Handlingar. Orphei Drängars medverkan vid Frödingsfesten å Operan den 8 februari 1921. Nr 227--238. 22. Deltagare i
O.D:s vårkonserter i Uppsala och Stockholm 1921. Nr 272. Skinnband. Folie.
15
1920-- Daniel Troëngs minnen. 1. Konsertprogram, 1920, 1924. 2. Tidningsurklipp, 1936-1938. 3. Meny. Hyllningsfest och Supé för Svenska
1944 Sångarförbundets Amerika-kör, 1938. Svithiod Singing Club, Chicago. 4. Brev från Knut Nyblom till Daniel, 1940 och 1944. 5. OD minnen tillägnade
Hugo Alfvén 70 år den 1 maj 1942. 6. Dam OD, 1943.
16
19221928
Carolina 2910 x:6. O.D. Acta 1922-1928. Kallelser, korrespondens, anteckningar från Stor-OD, tackbrev, telegram, räkningar, offerter, pressurklipp
och program. 1922. 1. Brev från Olof Hammarsten och Axel Erdmann till Sångsällskapet Orphei Drängar i Uppsala. Önskan att knyta Jacob Axel
Josephsons namn till ett stipendium. Även med bekräftelse av gåvor till OD i form av Statsobligationer och lotter i Uplands Enskilda Bank. Bilaga
till OD:s protokoll 2/2 1922. Nr 6. 2. Häfte. Norges Landssangerforbund Nr 5,1922. Fra andre land. Hugo Alfvén, sid 189-193. Nr 26. 3. Brev från
Sångsällskapet M.M. och Akademiska Sångföreningen 17/10. Meddelar att de har för avsikt att företa en sångfärd till Skandinaviska huvudstäder
med förhyrd ångare april-maj 2023. Nr 30, 51, 53, 62-64. 4. Tackkort till Axel Erdmann. OD:s deltagande vid gravsättning. Nr 31. 1923. 5.
Promemoria. Svenska pastorn i Helsingfors. Angående OD:s besök i Finland våren 1923. Nr 35, 55, 57 och 62. 6. Häfte. Text till Sällskapet M.M:s
och Akademiska Sångförenings konserter i Sverige och Danmark maj 1923. Nr 70. 7. Brev med anledning av Stor-OD samt anteckningar från StorOD. OD 70 år. Nr 84 och 103. 1924. 8. Program vid Akademiska Kapellets Matiné i Uppsala aula den 13 april. Dirigent Hugo Alfvén. Nr 131. 9. Brev
till Ernst Bolin från American Union of Swedish Singers. Förslag på konsertorter i USA. Nr 149-153, 157. 10. OD:s Andre Kamrer, N.
Sysslomansgatan 68 Uppsala. Beställning av von Kothen: Månsken för manskör. 100 exemplar. Eiken&Schildknechts Hovmusikhandel Stockholm.
Nr 164. 1925. 11. Program. Festkonsert av Uppsala Studentkårs allmänna sångförening och Sångsällskapet Orphei Drängar. Fredagen den 13
februari 1925 i Universitetets aula med anledning av Sten Sturemonumentets invigning. Nr 197. 12. Hugo Alfvéns avskedsansökan som dirigent
och ordförande för OD 4 april 1925 med anledning av delar av körens arbetsinsats. " De utgåvo den framgångsrikaste radikalgrupp, som
mänskligheten skådat, ty de har lyckats förverkliga radikalismens yttersta mål: intet arbete men kunglig betalning. Heder åt sådana framtidsmän."
Nr 208-211. 1926. 13. Pressurklipp. Professor Axel Erdmanns jordafärd. Uppsala Nya Tidning 15 november 1926. Nr 268. 1927. 14. Telegram till
Alfvén OD. "Framför till OD mitt hjärtliga tack för deras kärkomna hälsning på min 50-årsdag som medlem av sångsällskapet. Gustaf".
16
19221928
15. Utdrag ur OD:s protokoll den 28 oktober 1927. Uppgift om bildande av jubileumskommitté och att uppdaga åt arbetsutskottet i Uppsala att
gemensamt med Knut Nyblom inkomma med plan och kostnadsförslag till fortsättning av "Hör, I Orphei Drängar". Nr 281-282. 1928. 16.
Pressurklipp. "OD i Uppsala hälsar sin nya hederspresident ärkebiskop Söderblom välkommen." Fyra sidor. Nr 307. 17. Brev. "Du hade önskat
några personliga meddelanden om min gamla Pappa. Nu har jag satt ihop några sidor...". Arvid Hj. Uggla. Nr. 317-321. 18. Brev. Sammanställning
av reseskildring till Bryssel samt räkenskaper för fonder. Petrus Corth. Nr 324-325 och 328. 19. Dikter i original. Dam- och Stor-OD:s 75-årsjubileum
den 28 oktober 1928. Nr 344-349. 20. Pressurklipp. Stor-OD:s jubileum. Nr 350. 21. Text till radioföredrag den 30 oktober 1928. Finländaren Knut
von Hertzens reseskildring vid besöket i Uppsala den 26-28 oktober 1928. Nr 352-357, 362. 22. Offert för tryckning av ny del av "Hör, I Orphei
Drängar". Almqvist & Wiksells Boktryckeri Uppsala. Nr 358-360. Skinnband. Folie
17
19281934
Manuskript av Knut Nyblom. 1-3. Årsredogörelse för Sångsällskapet Orphei Drängars levnad, 1928-1930. 4-7. Skildringar ur Sångsällskapet Orpehi
Drängars levnad av Knut Nyblom, 1931-1934.
18
1930
Dokument från Gustaf V, 1930. Angående utdelning av medalj. Med medaljer. 1. Medalj i brun ask. Exposition Universelle Internationale. RF. Paris
- 1878. Médaille Commémorative Offerte Pour Sevices Rendus. Monsieur Hedenblad. Directeur Du Choral Des Étudiants D´Upsala Conserts Du
Trocadéro. 2. Medalj med Gustaf V porträtt. Text: Sveriges Konung Gustaf V. Sångsällskapet OD 1853-1953. Text baksidan: OD:s 75-årsminne.
Konung Gustaf 50 år medlem. 3. Medalj med Gustaf V porträtt. Text: Sveriges Konung Gustaf V. Text baksidan: OD:s 75-årsminne. Konung Gustaf
50 år medlem. Sex medaljer i askar. Tre askar innehåller textade lappar. A. 1222 Lagerström. B. 1286 Wallén. C. Ulf Steneberg. 4. Medalj i röd ask.
Mansporträtt och text: Mikuláš Schneider-Trnavský 1881 1981. 5. Medalj . Text: 1951-1991 OD Eric Ericson. Med Eric Ericsons porträtt.
19
19351942
Manuskript av Knut Nyblom. 1-8. Skildringar ur Sångsällskapet Orphei Drängars levnad, 1935-1942.
20
19421953
Alfvéninsamlingen. 1. Korrespondens Hugo Alfvéns-insamlingen, 1942-1943. 2. Protokoll Alfvén kommittén, 1942. Kostnadskalkyl för
byggnadsarbeten vid Alfvéngården, 1943. Redovisning Alfvéninsamlingen, 1942. 3. Protokoll Hugo Alfvéns byggnadskommitté, 1944, 1951 och
1954. 4. Redovisning för Alfvénkonserten den 1 maj 1942. 5. Gravationsbevis för Tibble Leksand, 1945. 6. PM beträffande Alfvéngården, 19451946. Protokoll Hugo Alfvéns byggnadskommitté, 1946. Sammanställning Hugo Alfvéns byggnadskommitté. Inkomster och utgifter, 1948. 7. Övrig
korrespondens, 1943-1953.
21
19431948
Manuskript av Knut Nyblom. 1-6. Skildringar ur Sångsällskapet Orphei Drängars levnad, 1943-1948. 7. Några minnen, 1943. Tolv sidor. 8.
Manuskript. Uppsalienska studentsångarfärder, 1852-1944. Knut Nyblom.
22
1957-- 1. Manuskript av Robert Norrby, OD 1957-1959. Ivar Hedenblad. 2. Manuskript av Samuel Waernulf. 3. Manuskript. Minnen från sångarfärder med
2002 OD, 1931--1939. Stig Söderström, 1992. 4. Manuskript. En orkester av röster. Orphei Drängar 150 år. Christer Åsberg. Atlantis. 5. Manuskript. OD
på estraden. Leif Jonsson, 2002.
23
1973,
19951996
1. Dokumentation OD-skiva Caprice, 1972. Korrespondens, avtal, 1973. Se även L2c:5. 2. Dokumentation angående musikvideoprojekt "The
Singing Apes" 1995-1996. Del 1-2. Avtal, korrespondens, protokoll, manus, kostnad, skattemyndigheten, ekonomiskt stöd, lägesrapport, press
release, medverkande med mera. Se även L3:9-10.
24
1978
Manuskript till jubileumsskrift 1978. Bland annat av Stefan Parkman, Daniel Börtz, Folke Bohlin, Malla Holmström, Erik M. Yrgård med flera.
25
1996
Sångarförare Oscar Arpis resa på kontinenten, 1871-1872. Avhandling av Sven Josefsson och Karl Beckman 1996. Kopierat material. Med bifogat
brev från Anders Hessle (TT i OD 1970-1999), 2003. Brev från Anders Hessle och kompletterande material, 2004.
G1. Räkenskaper.
Serien förvaras i arkivkartoner om inte annat anges.
Arkivbox
1
År
Beskrivning
1856-- Carolina U 2910 k:1. Verifikationer, 1856--1985. Exempel: 1. 1856, 1868 och 1870. Sällskapet OD. Inköp av punsch, engelska karameller, synålar,
1885 hyra för begagnande av röda kläder, tryckning av kallelse och program med mera. 2. Redovisning över inkomster av OD:s konsert å Uppsala Gille 3
Maj 1870. 3. Redovisning för OD:s concert den 5te April 1873. 34 verifikationer. Skinnband. Folie.
2
1875-- Carolina U 2910 k:2. Verifikationer, 1875--1893. Exempel: 1. Antecknings- och uppbördslistor till festen för Prof. Josephsson och Häradsk. Poppius,
1893 1876. 2. Tidningen Fyris, November 1886. Annonsavgifter. 3. Plan för Stora Gillesalen, 1888. 4. Kvitto på tryckning av noter för 1892-1893. Lars
Ljunggren, 1893. 5. Copierat 12 ark Chor Stämmor, Kr 6 tillagt papper Kr 1. A. Nyström 25 Okt 1892. Skinnband. Folie.
3
18761898
4
1886-- 1. Kassakladd till OD:s kassabok, 1886-1887. Häfte. 2. Kassajournaler, 1888-1914 och 1914-1918. Två häften. 3. Uppgifter om debet/kredit för
1917 OD:ister vid restaurangbesök etcetera, 1890--1914. Ett tiotal olika häften och listor. 4. Kassajournaler för repetition och konserter, 1903 och 19121913. 5. Kassakontojournaler, 1912-1913, 1915-1916 och 1916-1917. Tre häften.
5
18931904
Diverse räkningar, 1893-1904. Redovisning för konserter, sångarfärder, biljettförsäljning till OD fest september 1903 med mera.
6
18991915
Carolina U 2910 f:2. Räkenskapsbok. Räkenskaper, 1899-1915. Uppgifter om debet/kredit för generalrepetitioner och konserter på Gillet, aulan,
OD:s Jubelfesten 1903, konserter i Stockholm med flera orter, sångarfärden 1912, OD:s Stipendiefond 1915. Även revisionsberättelser,
omkostnadskonto, vinst- och förlustkonto, restantierskonto, klubbkonto. Folie.
7
1900
Kassabok Sångarfärden 1900. Räkenskaper över konserter, Gävle, Uppsala, Stockholm, Västerås, Örebro, Linköping, Jönköping, Skara, Göteborg,
Borås, Helsingborg, Berlin, Hannover, Köln, Paris (Trocadero), Gent, Amsterdam, Hamburg, Köpenhamn och Malmö.
Carolina U 2910 f:1. Räkenskapsbok. Räkenskaper, 1876-1898. Uppgifter om debet/kredit för generalrepetitioner, konserter, OD och
Filharmoniska Sällskapet, Universitetets vestibul med mera. Även revisionsberättelser och klubbräkenskaper. Folie.
8
1902-- Redovisning över konserter och porträttkataloger. 1. Folkkonsert 12 oktober 1902 till förmån för de nödlidande i öfre Norrland. 2. Konsert
1920 Universitetets aula 16 oktober 1909. 3. Minnesfest för Ivar Hedenblad, 1910. 4. OD konsert Auditorium 1 december 1916. 5. Redovisning av OD:s
porträttkataloger, 1919. 6. OD:s sångarresa 1920.
9
19031909
Verifikationer, Stiftelsen OD:s Jubileumsfond . 1. Jubelfest 1903, OD:s konsert 23 mars 1904, svar angående porträttkatalogen med mera. 2.
Sångstund i aulan 1904, konsert 1905-1907, sångarfärden 1905, jubelfest 1905, OD fest 1907, konsert aulan 1908, tryckning av "Magistern och
Glunten" 1908 med mera.
10
19051907
1. Räkenskaper från Sångarfärden 1905. Brev, cirka 20 telegram, bokningsbekräftelser, verifikationer, fyra kvittoblock, räkenskapshäfte
Wienerfärden 1905, Bolins kassakladd, redovisning från biljettförsäljning maj-juni 1905, redovisning från resemarskalken. 2. Räkenskapshäfte
hösten 1905- våren 1906 och resemarskalkens redovisning från turnéerna hösten 1905. 3. Räkenskaper. OD:s Matinéer Circus 1906 och 1907.
11
1905-- 1. Inköp av vin, 1905-1907. Fakturor, korrespondens, prisuppgifter. 2. Tryckningskostnader "Hör I Orphei Drängar" 1853-1913. Räkningar,
1949 korrespondens, 1913-1914. 3. Huvudbok för Sångsällskapet OD, 1930-1950. Kassabok "OD-fonder 2", 1939-1949. Kassabok "OD-fonder 1", 19431949. Huvudbok Stiftelsen OD:s Jubileumsfond, 1943-1948. 4. Bankböcker, 4 st. OD:s fonder, 1940-1949. 5. OD minnen, 1942. Namnlistor,
postförskottsinbetalningar, kontoutdrag postgiro, räkning från Almqvist&Wiksells boktryckeri.
12
1909-- 1. Räkenskaper för Matiné i Stockholm, 1909. Hyra för Kungliga Musikaliska Akademiens stora sal till matiné den 28 mars 1909. Kostnader för
1936 vaktmästare, annonser, trycksaker. Redovisning av sålda biljetter. 2. Räkenskapsbok. Redovisning för Sångarfärden 1910. 3. Räkenskapsbok. OD:s
Sångarfärd 1916. 4. Kassabok OD, 1926-1930. 5. Inventariebok OD:s jubileumsfond, 1929-1933. 6. Huvudbok Stiftelsen OD:s jubileumsfond, 19301932. 7. Kassabok. Stiftelsen OD:s jubileumsfond, 1930-1936.
13
19101911
Verifikationer. Med bland annat Sångarfärden 1910, vårkonserten 1911, redovisning för biljettförsäljning till OD:s konsert i Universitetets aula 30
november 1911.
14
1912
Räkenskaper för Sångarfärden 1912. 1. Sångarkonto. A-Ö. Anteckningsbok. 2. Bankkonto, Uplands Enskilda Bank. 3. Redovisning av
resemarskalken. 4. Tre kassaböcker. 5. Verifikationer. Handlingarna delvis i mycket dåligt skick. Fuktskadade.
15
19121917
Carolina U 2910 k:3. Verifikationer, 1912-1917. Exempel: 1. Redovisning för sålda biljetter vid ingången till OD:s konsert i Universitetets Aula den 8
december 1912. 2. Kvitto. Uppsala Universitet. För begagnande af universitetets aula m.fl. lokaler med ljus och värme vid konsert 8 dec 1912. 3.
Kvitto. F. Sandihns Boktryckeri. 100 ex. Program till OD:s konsert i Auditorium 1/12 1916. Kapsel. Folie.
16
19151921
Carolina U 2910 f:3. Räkenskapsbok. Räkenskaper, 1915-1921. Register över konton. Ingående balans konto, kassakonto, stipendiefond konto,
reverskonto, sångarfärdskonton, kapitalkonto, utgående balanskonto med flera. Folie.
17
19171920
Carolina U 2910 i:1. Kassakladd, 1917-1920. Löpande kontouppgifter i datumordning. Häfte. Folie.
18
19171920
Carolina U 2910 k:4. Verifikationer, 1917-1920. Bland annat specifikationer och redovisning över sångarfärder och konserter. Kapsel. Folie.
19
19201924
Carolina U 2910 i:2. Kassakladd, 1920-1924. Löpande kontouppgifter i datumordning. Häfte. Folie.
20
19211925
Carolina U 2910 k:5. Verifikationer, 1921-1925. Bland annat redovisning för biljettförsäljning till OD:s vårkonsert i Aulan den 4/5 1921. Kapsel.
Folie.
21
19221929
OD:s räkenskapsbok, 1 januari 1922 - 31 december 1929. Register A-Ö. Ingående balanskonto, kassakonto, fonder, bankkonton med mera. 354
sidor.
22
19271928
Carolina U 2910 k:6. Verifikationer, 1927-1928. Bland annat räkenskaper över OD:s 75-årsjubileum oktober 1928. Med förteckning över deltagare
vid Stor och Dam OD. Kapsel. Folie.
23
19291930
Verifikationer, 1929-1930.
24
19311933
Verifikationer. OD och Stiftelsen OD:s Jubileumsfond, 1931-1933.
25
19311948
1. Två bankböcker. OD-fonder 1, 1931-1940 och Stiftelsen OD:s Jubileumsfond, 1932-1936. 2. Kassabok. Historie- och Arkivfonden, 1931-1936. 3.
Kassabok. OD:s orkesterfond, 1931-1936. 4. Kassabok. A.N. Versteeghs fond, 1931-1938. 5. Kassabok för Sångsällskapet OD, 1931-1941. 6.
Kassabok. OD-fonder (f.d. Ivar Eggert Hedenblads Minnesfond), 1931-1933. 7. Huvudbok, Stiftelsen OD:s jubileumsfond, 1933-1937. 8. Insamling
till OD:s Jubileumsfond, 1934. 9. Inventariebok. Stiftelsen OD:s jubileumsfond, 1934-1937. 10. Kassabok. OD-fonder 2, 1934-1939. 11. Kassabok.
Jubileumsfonden, 1936-1938. 12. Kassabok. Orkesterfonden, 1937-1938. 13. Kassabok. Historie- och Arkivfonden, 1937-1938. 14. Huvudbok.
Stiftelsen OD:s jubileumsfond, 1937-1942. 15. Kassabok för Sångsällskapet OD:s Sångarfärd 1938. 16. Inventariebok. Stiftelsen OD:s
jubileumsfond, 1938-1943. 17. Kassabok för Sångsällskapet Orphei Drängars Sångarfärd 1939. 18. Kassabok. OD-fonder 1, 1939-1943. 19.
Kassabok. Sångsällskapet OD, 1942-1948. 20. Inventariebok. Stiftelsen OD:s jubileumsfond, 1944-1945.
26
19341936
1. Verifikationer. OD och Stiftelsen OD:s Jubileumsfond, 1934. 2. Redovisning för biljettförsäljning till Sångsällskapet Orphei Drängars Vårkonsert i
Universitetets aula den 26 mars 1935. 3. Verifikationer. OD och Stiftelsen OD:s Jubileumsfond, 1935-1936.
27
19371938
1. Verifikationer. OD och Stiftelsen OD:s Jubileumsfond, 1937. Med räkenskaper för OD konserten Auditorium 19 april 1937 och Mälarfärden 18-20
november 1938. 2. Verifikationer. OD och Stiftelsen OD:s Jubileumsfond, 1938. 3. Verifikationer för Sångarfärden den 23/5-30/5 1938.
28
1939
1. Verifikationer till Sångsällskapet Orphei Drängars Värmlandsfärd, 11-22 januari 1939. 2. Verifikationer till Sångsällskapet Orphei Drängars
Sångarfärd till Norrland och Norge, 13 maj till 15 juni 1939. 3. Räkenskaper. OD:s Finlandskonsert i Universitetets aula den 27/11 1939. 4.
Verifikationer OD och Stiftelsen OD:s Jubileumsfonder, 1939.
29
19401942
1. Verifikationer OD och Stiftelsen OD:s Jubileumsfond, 1940-1942. 2. PM över Stiftelsens fonder, 1940-1941. 3. Räkenskaper över recettkonsert
för Alfvén våren 1942. Musikaliska Akademin.
30
19431946
1. Verifikationer från Sångarfärd 1943. 2. Verifikationer. OD och Stiftelsen OD:s Jubileumsfond, 1943-1944. 3. Redovisning för OD:s Sångarfärd juni
1945. 4. Redovisning för Värmlandsfärden 1946. 5. Verifikationer OD:s Sångarfärd 1946.
31
19441946
Verifikationer, Stiftelsen OD:s Jubileumsfond. Med verifikationer sångarfärden 1944.
32
1945-- 1. Insamling till Knut Nybloms minnesfond och Knut Öhrströms 60-årsdag, 1945. Med insamlingslistor. 2. Förteckning över värdehandlingar
1960 tillhörande Stiftelsen OD:s Jubileumsfond, 1944-1945. 3. PM och brev med mera över Stiftelsens fonder, 1945-1949. 4. Bokslut Stiftelsen och
sällskapet, 1948-1956, 1960. 5. Verifikationer av aktier, 1949. 6. Räkenskaper Sångarfärd 1950. Nöjesskattsdeklarationer och sammandrag över
Sångarfärden med mera. 7. Redovisning över konserter och sångarfärder, 1951-1954. 8. Kassaställning, 1951-1955.
33
1947
Verifikationer, Stiftelsen OD:s Jubileumsfond. Med verifikationer OD:s årsredogörelse, affischer, program med mera.
34
1948
Verifikationer, Stiftelsen OD:s Jubileumsfond. Med verifikationer från konserter i Uppsala och Stockholm. Med mera.
35
19491971
1. Räkenskaper över OD:s sångarfärd till Norrland, 1952. 2. Kostnadskalkyl för ombyggnad och reparation av Orangeriet, 1952-1953. Med ritning.
3. Bidrag till Jubileumsinsamlingen OD 100 år, 1953. 4. Inkomster och utgifter i samband med 100-årsjubileet 1953. 5. Räkenskaper för OD-nålar,
1954. 6. Förteckning över OD:s Jubileumsfond, 1954-1955. Insamling för Carl Skylling. 7. Vinst- och förlusträkning Sångsällskapet Orphei Drängar,
1955-1956. Specifikation över inköpta möbler och dylikt, 1955-1956. Specifikation över gåvor, 1955. Stiftelsen OD Balansräkning, 1949. Handlingar
rörande nöjesskatterna. 8. Kassabok. OD:s Klubbmästare, ht 1957- vt 1971. 9. Bokslut, 1965-1968, 1971.
36
20022004
1. Bokslut 2002-2003. Balansräkning, resultaträkning, huvudbok, dagbok, kontoutdrag. 2. Bokslut 2003-2004. Balansräkning, resultaträkning,
huvudbok, dagbok, kontoutdrag. Förslagsvis spar Ni bokslutet vart tionde år samt jubileumsår.
H1. Pressurklipp.
Serien förvaras i arkivkartonger om inte annat anges.
Arkivbox
1
År
Beskrivning
1867-- 1. 1867 års parisersångare. 2. Minnestal av C.R. Nyblom. 25-årsfesten 1878. 3. OD:s matiné m.m, 1897. 4. Recensioner från OD:s sångarfärd till
1938 Norge juni 1903. 5. Pressurklipp, 1907 och 1909. 6. Hedenblads minne, 1909-1910. 7. OD:s sångarfärd, 1916. 8. Uppsalakonsert, 1922. 9. Se F3:2.
O.D. Minnen. Konserter och sångarfärder 1922-1928. Även Allmänna Sången, 1922-1927 och Nordiska Studentsångarmötet i Stockholm, 1924.
Pressurklipp. 10. Se F2:2. 1924 OD:s sångarfärder till Finland och Paris samt Sverige-turnéen 1924. Pressurklipp. 11. Festkonsert, 1928, 1930. 12.
Tidningsurklipp, 1931-1938. Konserter och sångarfärder. Bland annat Köpenhamn 1931, Kalmar och Helsingborg 1931, OD:s sångarfärder 19341935 och Belgien 1935. Recensioner, program, fotografier. Två tidningsurklippspärmar. 13. Pressurklipp, 1936. Hugo Alfvén 25 år som dirigent.
Med brev från Hugo Alfvén 1941 och Sveriges Radio 1979.
2
18721914
Carolina U 2910 m:1. Axel Erdmanns samling av program och recensioner. Skinnband. Volymen saknas. Utlånad till Johan Sundelöf 2003.
3
1891-- 1. Recensioner från sångarfärder 1891 och 1894. 2. Kuvert med pressurklipp från Fejan 1894. 3. Några pressurklipp från 1898, 1900, 1903-1904,
1929 1910, 1919, 1925, 1927-1929.
4
18941916
Carolina U 2910 m:3. Konsertrecensioner med mera. Folie. Volymen saknas. Utlånad till Johan Sundelöf 2003
5
1903
Carolina U 2910 t:2. Pressurklipp från O.D:s femtioårsfest 1903. Skinnband folie.
6
1903
Tidningar från september 1903 med anledning av OD:s 50-årsfest.
7
1903-- Tre tidningsurklippspärmar, 1-2 och 4. 1. OD:s sångarfärder, 1903 och 1907. 2. Riga, 1914. 3. Nordiska studentsångarna i Kristiania, 1920.
1926 Pressurklipp. 4. Konserter i Uppsala och Stockholm, 1925-1926.
8
19141916
Carolina U 2910 m:4. Tidningsurklipp. Liten folie. Volymen saknas. Utlånad till Johan Sundelöf 2003.
9
19151925
Carolina U 2910 m:2. Axel Erdmanns samling av program och recensioner. Skinnband.
10
19191920
Carolina U 2910 m:5. Tidningsurklipp. Liten folie. Volymen saknas. Utlånad till Johan Sundelöf 2003.
11
19201921
Carolina U 2910 m:6. Tidningsurklipp. Liten folie. Volymen saknas. Utlånad till Johan Sundelöf 2003.
12
1921-- Två pressurklippspärmar. 1. OD med mera, 1921--1965. 2. Sällskapet OD, 1931-1934. Skinnband.
1965
13
1924
Carolina U 2910 m:7. Tidningsurklipp. Liten folie. Volymen saknas. Utlånad till Johan Sundelöf 2003.
14
1928
OD:s sjuttiofemårsjubileum, 1853-1928. Pressurklipp, program, några fotografier, tal.
15
1931-- 1. Nathan Söderbloms död, 1931. 2. Recensioner och några konsertprogram, 1931-1934, 1937. 3. Den norske Studentersangforening, 1845-1935.
1937 program, bordsplan, meny, sånger och pressurklipp.
16
1932-- Tidningsurklipp. Pärm. Med pressurklipp och program. A-Ö. Från OD-medlem nr 1408.
1960
17
19351958
Två pressurklippspärmar. Sällskapet OD, 1935-1951 och 1952-1958. Skinnband.
18
19351939
Pressurklipp, 1935-1939.
19
19391952
Pressurklipp, program. 1. Bland annat konsert i Uppsala, sångarfärd i Sverige och Norge 1939, hyllningsfest för Anders De Wahl 1939, konsert i
Uppsala till förmån för Föreningen Nordens Finlandsinsamling 1939. 2. Bland annat sångarfärder i Sverige 1940-1944, Hugo Alfvéns 70-årsdag
1942, OD:s 90-årsjubileum 1943, vårkonsert i Uppsala och Stockholm 1944-1945. 3. Bland annat höstkonsert i Uppsala och Stockholm 1945,
sångarfärd 1946, 1948 och 1950, vårkonsert 1946 och 1948, prins Gustaf Adolfs jordfästning 1947, Finland 1947, Hollandsfärden 1948 och 1951.
Tre tidningsurklippspärmar, 1939-1952.
20
1943-- Fem tidningsurklippspärmar. 1.Sångarfärd, 1943. Med fotografi av kören i Universitetets aula, 2. 2-6 maj 1948. 3. Ht 1948-vt 1950. 4. Sångarfärd 21953 13 juni 1949. 5. OD 100 år, 1953. Med fotografier (provkopior) 100-års jubileet.
21
19511958
1. Tidningsurklipp, 1951-1958. Med recensioner Holland 1951, OD-isten nummer 681, kung Gustaf Adolf får medalj 1952, hundraårsjubiléet 1953,
Fejan och Miles artiklar 1955. 2. Drängar åt Orpheus i hundra år. Röster i Radio, 1953. 3. Pressurklipp, korrespondens och fotografier. Borås och
Göteborg 1956, Linköping och Norrköping 1957, Fagersta 1957, fotografi på Prins Bertil 1957 i samband OD fond i Hugo Alfvéns namn, 1955-1957.
4. Tysklandsfärden 1958. Tidningsurklipp, kritik i sammandrag, fotografier. Se F2:18. 5. Tidningsurklipp 1958. OD-maskerad på Uppsala slott.
22
19591960
Pressurklipp, korrespondens, fotografier, 1959-1960. Med Hugo Alfvéns jordfästning 1960. Finlandsfärden 1960.
23
19601973
1. Pressurklipp, 1960-1961. 2. Tidningsurklipp, 1961-1967, 1969. Med första Capricen, 1962. 3. Pressurklipp från konserter med OD, 1963-1973.
24
19601963
Pressurklipp, program med mera.
25
19631970
Pressurklipp, program med mera, 1963-1970 vt.
26
1970-- 1. Pressurklipp, 1973-1974. 2. Pressurklipp. Med program och pressurklipp från USA-resorna 1970 och 1974.
1974
27
1970
Pressurklipp USA-resan 1970.
28
19751979
Pressurklipp, 1975-1979. Med galaföreställning Kungliga Teatern 1976 med anledning av H.M.K. Carl XVI Gustaf´s förmälning med fröken Silvia
Sommerlath. Ejnar Haglunds minnen UNT särtryck 1977.
29
19801989
Pressurklipp, 1980-1989. Med pressurklipp från London 1980, Tyskland 1986 och Kanada 1989.
30
19901993
Pressurklipp, 1990 - juni 1993. Med pressrecensioner av CD Oedipus Rex, 1992. Lucka Pressurklipp Press-Radio-TV-Reklam juli-december 1993.
31
1994
1. Pressurklipp, 1994. 2. Pressurklipp Press-Radio-TV-Reklam maj-december 1994. Lucka januari-april 1994.
32
1995
1. Pressurklipp, 1995. 2. Pressurklipp Press-Radio-TV-Reklam/Observer Pressurklipp 1995.
33
1996
Observer Pressurklipp 1996.
34
1997
Observer Pressurklipp/Observer Media Intelligence.
35
1998
Pressurklipp från Observer Media Intelligence.
36
1999
Pressurklippfrån Observer Media Intelligence.
37
2000
Pressurklipp från Observer Media Intelligence.
38
2001
Pressurklipp från Observer Media Intelligence.
39
2002
Pressurklipp från Observer Sverige AB.
40
2003
Pressurklipp från Observer Sverige AB, januari-juni 2003.
41
2003
Pressurklipp från Observer Sverige AB, juli-december 2003.
42
20042005
Pressurklipp från Observer Sverige AB och UNT med flera.
43
20062011
Pressurklipp från Cision Sverige AB och Infopaq med flera. Det finns väldigt lite pressurklipp från 2006-2008.
44
20122013
Pressurklipp från Infopaq med flera.
J1. Ritningar.
Serien förvaras i ritningsrulle.
Rulle
1
År
19721973
Beskrivning
Ritningar. 1. Plakett i brons. "På denna plats låg hotel D´Upland. Där stiftades den 30 oktober 1853 Sångsällskapet Orphei Drängar. Anders Diös
byggde 1973." Kv. Rådhuset 11. 2. Kv. Rådhuset 11, Uppsala. Fasad mot Gamla torget . 1:100 5.5.72.
K1. Fotografier.
Serien förvaras i arkivkartonger om inte annat anges (mapp, fotopärm eller direkt på arkivhyllan). Biografisk förteckning Orphei Drängar, 18531973, finns hos Handskrift- och musikenheten, Carolina. Se även D1:1.
Arkivbox
1
År
18531866
Beskrivning
Carolina Tvär 4:o. U 2910 c:1. Fotoalbum. Personfotografier. Nr 1-143. 1. Jonas Widén, invald den 30 oktober 1853. 2. Johan Gottfrid Wibelius, 30
oktober 1853. 3. Erik Gustaf Schram, 30 oktober 1853. 4. J. Hambraeus, 30 oktober 1853. 10. H.A. Uggla, 30 oktober 1853. 11. Oscar Adalrik Arpi,
30 oktober 1853. 22. Carl Rupert Nyblom, 29 januari 1854. 34. Jacob Axel Josephson, 13 april 1854. 72. Gunnar Wennerberg. 127. Clas Wilhelm
Bolin, 16 oktober 1865.
2A
1853-- 1. Oscar Arpi, 1853-1854 (tidningsurklipp). 2. Uppsala studenternas Allm. sångförening -Pariskören- under Oscar Arpis ledning, 1867. Unikt
1932 exemplar tillhörigt Knut Nyblom. 3. Hedenblad "Lunkan bakifrån", 1867. Fem små porträtt av Ivar Eggert Hedenblad, 1866-1868. Även teckning,
Manasses 30-åriga födelsedag. 4. Konungen o Kronprinsesan av Danmark Besök, 1869. Teckning Ny illustr. Tiden No 10. Skänkt den 10 maj 1920
till Hugo Alfvén av Dir. Svanfeldt. Av Hugo Alfvén samma dag överlämnat till O.D. 5. Fotografier av J.H. Josephson, Hans Maj:t Konungen, Nils G.
Svanfeldt och ytterligare fem små fotografier. 6. Linnéhuset vid Svartbäcksgatan 1870-talet. 7. Linnéträdgården 1870-talet. 8. Gruppfotografi av
män med studentmössor. Köpenhamn Augusti 1888. E. Hohlenberg kgl. Hof fotograf, Östergade 1 Köpenhavn K. 9. 1891 års sångarfärdskör,
Mellansverige. Första gången under eget namn. A. Johanson Göteborg. 10. Uppsala-sångarnes ("Orphei Drängar") besök i Ystad den 18/6 92. S.M.
Marcus, Ystad. Två exemplar. 11. Minne af O.D.s sångarfärd 1894. Gefle-Sundsvall-Umeå-Vasa-Åbo-Helsingfors-Viborg-Pettersburg. 12.
Sångarförare vid första Allmänna Sångarfesten i Stockholm, 1897. 13. OD kören, Uppsala universitets trappa. Från 0.D:s femtioårsfest 1903. 14.
O.D. kören omedelbart efter hemkomsten från England. Cecilia Nelson Malmö, Tidningsurklipp Idun 1907. 15. Der Gängerchor Universität Upsala,
Berlin 1913. Foto för tidningen Weltspiegel Tyskland 1913 "efter frukost". 16. O.D. Berlin 1913. 17. Bilder från "Pariserkörens" sångarfärd, 1914.
Även Pariskörens besök hos kejsar Wilhelm II, juni 1914. Foto af. Illustration Gesellschaft Berlin. 18. Hugo Alfvén och Nyblom, 1919. Bild
framtagen ur glasnegativ i OD:s arkiv till jubileumsboken. Se K1:13. 19. Elva äldre män. 55 års minnet af 1867 års Pariserfärd 28/9 1922. Höganloft,
Skansen. 20. OD Vivel 1924. Frankrike 1924 cond. Hugo Alfvén. 21. Paris 1924. 22. OD-rep. på 20-talet i Uppsala. 23. Deltagare i OD:s vårkonsert
Stockholm 6 maj 1928. 24. OD, Bryssel vid okänd soldats grav, 1928. Se medföljande kort och brev från Hugo Alfvén, 1956. 25. Stor OD. Grand
Hotell, 1 Dec. 1932. 26. OD, Uppsala Domkyrka? okänt år. 27. OD och Hugo Alfvén. Gamla Gillets festsal, okänt år. Från Sten Gunnar Hellströms
samlingar. Två exemplar.
2A
1853-- 28. Manskör, bild med män utanför droskstation (Dortmund), cirka femton män med studentmössor som färdas i bil. Tre fotografier på pappskivor
1932 från Leksands Kulturhist. arkiv. okänt år. 29. Lejdström. Porträtt av man.Berlin W. Okänt år. 30. Deltagare i Östgöta Nations sångarfärd 1880,
Södermanland-Nerikes Nations Sångkör sommaren 1893, dirigenten för Danska Studentersangforeiningen, Brevkort Allmänna sångens
jubelkonsert i Uppsala 1913, tre porträtt, 1900 års Pariserkör uppvaktar framför Uppsala universitet 1920, Stor-OD 1928 med Sigvard Bolin-Nathan
Söderblom-Hugo Alfvén med flera. Förvaras i stor liggare (mapp).
2B
1867-- Carolina U 2910 t:20. Fotografier.1. Orphei Drängar. Parisfärden, 1867. Gruppfotografi. 2. Ivar Hedenblad. Storbild, reproduktion. Okänt år. 3.
1940 Uppsala Sångarnas Köpenhamnskör, 1888. Två exemplar. 4. Blomsterklädd kista. I.E. Hedenblads kista i Uppsala domkyrka d. 21 juni 1909. 5.
Orphei Drängar. 1891 års sångarfärd. 6. O.D. färden 1898. Med bland andra Sigge Bolin, Herman Brag, Ivar Eggert Hedenblad och Carl Fredik
Lundqvist (Lunkan). 7. "O.D:s Tysklandfärd 1898 under Ivar Eggert Hedenblads ledning. På bilden Hedenblad omgiven av "Lunkan", Einar
Borgström, Max Strandberg, "Fippi" Rönnblad och Sigge Bolin. Längst till höger "Manasse" Nyblom. Den andra från venster i 1sta raden är fil.kand.
Carl Axel Fryxell - 15 år senare generaldirektör och chef för Kommerskollegiet." tillhör Knut Nyblom. 8. "Zur Erinnerung an ihren Aufenthall in
Berlin 1898 den Sängen des Swedischen Studentenchors ergebenst gewidmet vom photogr. Atelier G. Busse & Co." aussgen beim
Abschiedsconsert im Neuen Königl. Opern Theater am 26 Juni 98. 9. Pariskören 1900 framför universitetets aula i Uppsala första veckan i juni.
Bland andra Hedenblad, Sigge Bolin, Pelle Wigelius, Ruben Liljefors och Knut Nyblom (skildrare av färden). 10. Hör I Orphei Drängar Stämmen Edra
strängar! Fotografier av medlemmarna av kören, 1899-1900. Nils Dahlgren Uppsala. 11. O.D:s färd 1903. Fredriksstad. Mellan konsert och fest.
Gruppbild. 12. Gruppfotografi, trappan universitetets aula. Från O.D.s femtioårsfest 1903. 13. "Der Sängerchor der schwedischen Universität
Upsala, der in Berlin..." OD kören i Berlin, 1913. Med Hugo Alfvén. Två exemplar. 14. Orphei Drängar och Hugo Alfvén utomhus. Okänt år. O.
Östling Kungl. Hoffotograf Uppsala. Två exemplar. 15. Riga 1914. Gruppfotografi. 16. Orphei Drängar våren 1918. 17. O.D i Malmö 1919, utanför
Hotel Kramer. Två exemplar. 18. 67-års Parisersångare som firar minnesfest den 28/9 1922 på Höganloft. Elva män, bland andra A. Johansson,
Eckman, Sandberg, Nordvall, Lindroth och Lovén. 19. Gruppfotografi. Orphei Drängar och Hugo Alfvén. Okänt år. 20. Hugo Alfvén vid skrivbordet.
Okänt år. 21. Orphei Drängars Jubileums-Konsert i Stockholm d. 28/11 1940. Med Hugo Alfvén. Liggare (mapp). Folie.
3
18661878
Carolina Tvär 4:o. U 2910 c:2. Fotoalbum. Personfotografier. Nr 144-296. 1. 146. Christian Henr. Lovén, den 21 december 1866. 148. Hjalmar
Björnbom, februari 1867. 180. Axel Borg, den 3 december 1869. 199. A.N. Sundberg, den 14 november 1871. 224. Edvard Dûring, den 30
november 1872. 242-243. Ivar Hedenblad, den 30 oktober 1974. 271. Leberecht Siegbahn, den 13 oktober 1876. 292. Carl Ribbing, den 16
november 1877. 293. Erling Ribbing, den 16 november 1877. 295. Kung Oscars namnteckning, den 23 november 1877. 296. Joseph Bothell, 8 mars
1878.
4
18781889
Carolina 4:o. U 2910 c:3. Fotoalbum. Personfotografier. Nr 297-477. 351-352. Oscars och Carls fotografier saknas.1881. 377. Axel Reutersköld, 13
oktober 1882. 423. Eugens porträtt saknas, 9 oktober 1885. 425. Sigurd Bolin, 23 oktober 1885. 427. Ernst Bolin, 23 oktober 1885. 455. O.H.
Leidström, 5 april 1887.
5
18891895
Carolina Tvär 4:o. U 2910 c:4. Fotoalbum. Personfotografier. Nr 478-597. 484. Fredik Schram, 30 mars 1889. 502. Nathan Söderblom, 28 februari
1890. 521. Frans von Schéele, 1 juni 1890. 526. Gillis W. Bratt, 7 november 1891. 527. Karl Österberg, 7 november 1891. 554. Knut Nyblom, 15
oktober 1892. 568. Ruben Liljefors, 28 februari 1893. 575. Knut Barr, 16 februari 1894.
6
7
1891-- 1. 1891 års sångarfärdskör. Mellansverige. Första gången under eget namn. 2. OD:s kör under ledning av Ivar Eggert Hedenblad. 3. Spex, delar av
1920 gruppen utklädda. Okänt år. 4. OD. OD:s sångarfärd 1913 till Stuttgart (Fotografiet taget vid uppehållet i Berlin). 5. OD-rep. på 20-talet i Uppsala.
Fem inramade fotografier. 6. Hugo Alfvén och Orphei Drängar. Fyra inramade fotografier.
1894
1. Ivar Eggert Hedenblad OD:s dirigent 1880-1909. 2. Minne af O.D.s sångarfärd 1894. Gefle-Sundsvall-Umeå-Vasa-Åbo-Helsingfors-ViborgPettersburg. Två inramade fotografier.
8
1894-- 1. Minnen från sångarefärd 1894. Fotografier från Sundsvall, S:t Petersbourg, Hernösand, Hudiksvall, fartyget Sundsvall, personer - familjer och
1935 porträtt. 2. Fejan. Fotoalbum med fotografier av människor under observation, magasin där de "friska" logerade, ankrade fartyg, 1894. 3. Diverse
bilder från OD:s färder, 1904--1935. Liten röd ask. 4. Till Finland, 1910. Litet album. 5. Sångarfärd Stuttgart, Eskilstuna och Uddevalla, 1913. Med
beskrivning av Carl Carman. 6. OD:s Dalafärder, 1914-1915.
9
18951903
Carolina Tvär 4:o. U 2910 c:5. Fotoalbum. Personfotografier. Nr 598-710. 602. K.P. Leffler, 1895. 682. Namn okänt. Fotografi saknas, 20 februari
1902.
10
19031918
Carolina Tvär 4:o. U 2910 c:6. Fotoalbum. Personfotografier. Nr 711-1021. 782. Set Poppius, 5 juni 1907. 817. Knut Hamilton, 15 oktober 1909.
839. Hjalmar Hammarskjöld, 16 april 1910. 849. Hugo Alfvén, 4 november 1910. 859. Verner von Heidenstam, 18 mars 1911. 870. Johan von Bahr,
30 november 1911. 878. Nils Gustaf Svanfeldt, 27 maj 1912. 884. Anders Grape, 18 oktober 1912. 895. Fotografi saknas. Erik Walter Karlström, 22
februari 1913. 915. Anders Zorn, 1 november 1913. 929. Daniel Troeng, 20 februari 1914. 948. Knut Öhrström, 24 november 1914. Hjalmar
Wicander, 29 november 1918. Saknar nummer.
11
1914-- 1. Två blå fotoalbum. Riga, 1914. Dalarne, 1915. Västra Sverige och Köpenhamn, 1919. Norrland och Norge, 1920. Mellersta och södra Sverige,
1924 1921. Finland och Paris, 1924. Linder. 2. Album. OD:s sångarfärd 1921. Gunnar Söderström. 3. Album. Bland annat båtresa med fartyget Polhem,
okänt år.
12
1914-- 1. Riga, 1914. Två bilder. 2. Deltagare i nordiska studentsångarmötet i Köpenhamn, 1919. 3. Litet album från OD:s sångarfärd till Köpenhamn 1919.
1929 4. Bryssel och Paris, 1920. Cirka fyrtio små fotografier. 5. OD. Finland och Paris med mera, 1924. Cirka femtio små fotografier. 6. Sångarfärd till
Finland, Reval, Jelgal, Riga (Estland och Lettland), 1929. Cirka fyrtio fotografier och vykort. 7. Jonas Widén. Stiftade Sångsällskapet Orphei Drängar
30 oktober 1853. Medlem i ursprungliga kvartetten. Glasplåt skänkt till OD av K. Nyblom. Okänt år. Även två fotografier av Johan Widén från
slutet av 1880-talet. 8. OD, Baltiska resan, okänt år. Cirka 10 st. 9. Hugo Alfvén. Tio kopior samt sommarfest i Linnéträdgården? 10. Två fotografier
av Hugo Alfvén. Tre mansporträtt. Namn och år okänt.
13
1919,
1928
1. Sångarfärd till Köpenhamn, 1919. 69 glasplåtar. En glasplåt krossad. 2. Två glasplåtar. A. "OD:s 75-årsminne Konung Gustaf 50 år medlem" B.
"Sveriges Konung Gustaf V". 3. Två glasplåtar. A. Den ursprungliga kvartetten. Glasplåten i mycket dåligt skick. B. Fem män. Glasplåtens högra
halva är trasig. 4. Tryckplåt. En grupp människor. Okänt år.
14
1916,
19191929
Carolina Tvär 4:o. U 2910 c:7. Fotoalbum. Personfotografier. Nr 1029-1323. 1035. Marvin ?. Farbror 4 februari 1919. Med två brevkort till /från
Hugo Alfvén, 1919 och 1932. 1094. Arthur Bååthe, 21 december 1922. 1126. Arvid Hj. Uggla. Farbror 13 oktober 1923. 1106. Ejnar Haglund, 30
november 1922. 1142. Harald Beronius, 28 mars 1924. 1203. H.K.H. Kronprins Leopold av Belgien, 31 oktober 1926. 1299. Kronprins Olav. Farbror
17 mars 1929. 1301 Carl August Wicander. Farbror. 1307. Lettlands utrikesminister Charles Zarine. Farbror 9 maj 1929. Med brev från Lettiska
Legationen, Stockholm 1932.
15
1924
Två inramade fotografier. 1. "Paganini" Lundgren 2. "Att illustre … Prof. Hugo Alfvén…, 1924.
16
1928
1. OD, Bryssel vid okänd soldats grav, 1928. 2. Kör, okänt år. Två inramade fotografier.
17
1929-- 1. OD:s Sångarfärd till Barcelona, 1929. Blå fotopärm. 2. Stor-OD Hasselbacken maj 1929. 3. Balticum, 1929. Små fotografier och negativ i två
1948 fotopåsar. 4. Bestånd av bilder med OD-anknytning på Alvéngården, Leksand, 1910--1950. Kopierade fotografier på A4 papper. Cirka 25 A4 sidor 5.
Uppsala Studentkårs Allmänna Sångförenings 100-årsjubileumsbankett Norrlands nation 6 november 1930. 6. Stockholm Studentsångarförbunds
25 årsjubileum kamratmiddag på Strand 6 april 1930. 7. Faelleskören i Lund 4 maj 1932. Danskar och Lundensare samt "Manasse". 8. Stor-OD,
Spegelsalen Grand Hotell Stockholm 1933. 9. OD:s sångarfärd juni 1934. 10. Curt Högberg. 11. Med OD till Norrland och Norge, 1939. 12. Orphei
Drängar (stora kören). Bilden tagen i Uppsala Universitets aula vid OD:s 90-årsjubileum, okt 1943. Sju exemplar. 13. Skansen 1943. Två fotografier.
14. Landshövding Kjellman Farbror i OD, 1943. 15. Norrlandsresan, 1945. 16. OD-konsert Uppsala 27/4 1947. 17. OD 1949 or 1950 in front of the
high alter in the Cathedral of Uppsala. 18. Åland och Runö, 1948. Litet rött album. 19. Kuvert med diverse foton. Cirka 20 stycken.
18
19301942
Carolina Tvär 4:o. U 2910 c:8. Fotoalbum. Personfotografier. Nr 1324-1612. 1324. Prins Gustaf Adolf, 18 februari 1930. 2. bas. 1386. Ingemar
Hedenius, 27 november 1931. 1393. Gösta Knutsson, 8 februari 1932. 1. bas. Fotografi saknas. 1405. Carl Godin, 7 oktober 1932. 1. bas. 1417.
Erling Eidem. Farbror 21 april 1933. Efter 1437. Carl Milles. 1013. (1503) Teckning av och med Albert Engström. Från och med 1492 saknas cirka
hälften av fotografierna. 1580. Karl Johan Öbrink, 11 oktober 1940. 1. tenor.
19
1933
1. Två keruber. Se D3:1. (teckning med erinran: Tak for din sang og venskab) Av Sophus Schack 1846. 2. Tre fotografier med OD:s kör, två med
Hugo Alfvén. Bland annat OD:s 80 års jubileum den 26/4 1933. Fotografier i ram.
20
1936
Hugo Alfvén, 1936. Fotografi i ram.
21
19421954
22
1940-- 1. Kuvert med foton från Carl Godin, 1940--1960. Bra bilder av Hugo och Godin, Stravinski, OD-konsert under trappan på 40-talet. 2. Stockholms
1990 OD:isterna på Alfvénmiddag, söndagen den 6 maj 1952. 3. Stor-OD med damer. Gyllene salen, 8 november 1953. Hundraårsjubileum. 4. Cirka 200
fotografier av Eric Ericson och Orphei Drängar, 1951 -- 1990 tal (150 fotografier av fotograf Ingegärd Abenius Stockholm). 5. Eric Ericson i lera.
Fotografi av lertavla. Cirka 10 kopior. 6. Pärm med foton och pressklipp från Tyskland, 1958. Även en liten pappask med fotografier Tyskland,
1958.
23
Carolina Tvär 4:o. U 2910 c:9. Fotoalbum. Personfotografier. Nr 1613-1874. 1640. Hilding Kjellman. Farbror 31 oktober 1943. 1737. Conny
Söderström, 4 maj 1948. 1766. Lars Wretblad, 14 oktober 1948. 2. bas. 1795. Carl-Johan Jacobson, 9 februari 1950. 2 . bas. 1814. Eric Ericson. OD:s
dirigent 1951. Fotografi saknas. 1874. Folke Bohlin, 12 februari 1953. 2. tenor.
1950-tal 1. Sångarfärden 1952. Norrland juni 1952. Cirka hundra fotografier. 2. 100-årsjubileum 1953. Ett femtotal fotografier i ett kuvert. 3. Fem
fotografier av Eric Ericson och kören, 2-3 april 1955. 4. Islandsfärden 1956, Folke Bohlin, Carolinabacken sista april, Tysklandsturné, Eric Ericson,
Tord Wetterqvist m.fl. Fotografier uppklistrade på kartong. Arkivmapp.
24
1950-- Osorterade fotografier.
1980
25
1960-- Osorterade fotografier, 1960-1990. Pärm.
1990
26
1960-- Osorterade fotografier, 1960-1990.
1990
27
1960-- Osorterade fotografier, 1960-1990.
1990
28
1960-- PR-fotografier, 1960-1980. Eric, Robert, kören, solister.
1980
29
1960-tal 60-tal, lösa fotografier. 1. Sex kontaktkartor. 2. Lösa fotografier, cirka 20 stycken. Kronprins Carl Gustaf på middag. Sonja Hedenbratt, 1967. 3. Fyra
diabilder. 4. Tyskland. OD 1962-1963. Caprice 16/11 1962, Norgeresa, Linköping 30/3, Nyköping 31/3 1963, Dam-OD 20/4 1963, Dalaresan 1963.
30
19631965
1963-1964. 1963 Lill-OD 10/10, Stor-OD Caprice 23/11, OD:s Lucia. 1964 Lill-OD 6/2, OD:s Danmarksresa 29/3-3/4 1964, Borås 29/3, Eskilstuna och
Västerås 19/4, Stor-OD vårkonsert 25/4, Sista april 1964, Parkkonsert 23/5, porträtt: A-Hj Uggla, H.K.H. Prins Bertil, Ola Månsson. 1964-1965. 1964
Lill-OD 8/10, Stor-OD Caprice 27/11. 1965 Grängesberg 5-6/3, Borlänge (Falun) 21/3, Gävle 12/5 , OD:s Tysklandsresa 22/5-31/5, Stockholm 3/6.
31
19651967
1965-1967. 1965 Lill-OD 30/9, Stor-OD Caprice 30/10, Akademisk konsert 4/12. 1966 Stor OD 16/4, Garden Party 30/4, Linköping 19/5, Div. bilder
med Eric Ericson, Lill-OD 6/10, Stor OD Caprice 11/11, OD Lucia 15/12. 1967 Lill-OD 26/1, Linköping 8/4, Vårkonsert 15/4, Sista april, Leksand 8-9/7,
Opera Caprice 23/9, Lill-OD 5/10, OD:s Lucia 14/12.
32
1960-- 1960. Middag-Köping, bröllop Uppsala. 1961. Uppsala Studentvägen, Arild, Backagården. 1964. Pisa, Siroccosegling, Bornholm. 1965. OD Tyskland.
1968 1966. Jämtland-Örn + Ericson, Uppsala våren, OD Gotland, Tyresö, fam. Levanders segling Sthlm skärgård. 1967. Kullaberg pingst. 1968. Polen.
Plåtlåda. Diabilder.
33
19691970
1969. Hamra, Vårdsätra, Uppsala, Dalarna, Spanien, Sätra, OD-Vänern runt. 1970. Göta kanal, UD USA. Plåtlåda. Diabilder.
34
19701972
1970. OD-USA. 1971. Arild, Frankrike. 1972. Lisinge 90-årskalas. Plåtlåda. Diabilder.
35
19691970
OD 1969. Vänern. Diabilder.
36
1964-- 1964-1965. Lill-OD, Caprice, OD i Hörsalen, Majmiddag. 1969-1970. OD:s sångarfärd 6-13 juni 1969. Vänern runt. Bad hos Gösta Knutsson.
1970 Kanalfärd. USA 1970 (Fotografier, brev, program). Pärm.
37
1960-- 1. 1968-1969. 1968 Lill-OD 15/2, Vårkonsert Stor-OD 20/4, Linköping 4/5, Lill-OD 15/10, Stor-OD Caprice 16/11, Lucia 12/12. 1969 Linköping 12/4,
1980 Stor-OD 19/4, Sverigeresa 6-13/6, Leksand-Rättvik 12-13/7, Lill-OD 2/10, Stor-OD Caprice 15/11, Lucia 11/12. 2. Fotografier och text till fotobok
inför USA-resan 1970. 3. OD-kort med Sten-Gunnar och Karin, 1960-1980. Orangeriet, Anders Andersson, Per Löfqvist, USA 1970, Musik vid Siljan,
1960-1970. Povel Ramel med flera, 1960-1970. Caprice, Ernst-Hugo Järegård, Kung Carl XVI Gustaf i Linnéträdgården 1974 med flera, 1970-tal.
Fyra kuvert med fotografier. 4. Tre fotografier av Ylioppilaskunnan Laulajat, 1980.
38
19691972
1969-1972. 1969 Lill-OD 2/10, Stor-OD Caprice 15/11, Lucia 11/12. 1970 Lill-OD vt. 70. OD till USA hösten 1970 I-II , med kronprins Carl Gustaf
svenska ambassaden i Washington. Dec 1970-Dec 1972. 1970 Stor-OD dec -70. 1971 Stor-OD april, Lill-OD okt, Caprice 1971. 1972 Lill-OD vt. ,
Norrtälje vt. , Sångarfärd till Dalarna 7/7-9/7, Paris ht. , Caprice ht.
39
19731974
1973-1974. 1973 Vårkonsert och Stor-OD, Lill-OD vt-73, Stor-OD dec. 1974 Lill-OD jan-74, vårkonsert och Stor-OD vt-74, Kullervo maj, Kung Carl
XVI Gustafs Uppsalabesök maj 1974, Flusterkonsert och vårutfärd jun, Resa till Östersund juni, Lill-OD ht-74, Konsert i Norrtälje september, StorOD och Caprice ht-74, Lucia. OD till USA 1974.
40
19751976
1975-1976. 1975 Lill-OD februari, Linköping april, vårkonsert och Stor-OD maj, Finland september, Lill-OD oktober, Julcaprice 1975, Stor-OD 13
december på Stadt. 1976 OD till Frankrike.
41
1976
Konsert i Rikssalen + Lill-OD 11/3, Linköping 3-4/4, Stor-OD 24/4, Sista april, Skivinspelning 15/5 och Stockholmskonsert 20/5, Repetition 17/6,
Musik vid Siljan 3-4/7, Skagen 20-23/7, Filippinska gäster på Lill-OD 11/9, Åtta nya bröder hälsas välkomna 23/9, Skivinspelning Uppsala Slott
16/11, Caprice 4-5/12, Lill-OD 16/12.
42
1976
OD:s resa till Frankrike. Diabilder.
43
19771978
1977 Eskilstuna 16/4, Stor-OD 22-23/4, Karlstad och Ludvika 7-8/5, Lill-OD 29/9, Schweiz-turné 9-16/10, Konsert i Stockholms konserthus 18/10,
Caprice 2-4/12, Stor-OD 3/12, Lill-OD 15/12. 1978 OD:s turné i Södra Sverige januari, Gävle-Sandviken 8/4, Stockholm och Stor-OD våren 1978,
Alfvéngården 9/7, Hos OD:s Hederspresident HP, Torgny Segerstedt 70 år, i Lerviken 11/8 1978, Skivinspelning 31/9-1/10, Lill-OD 5/10, 125 års
jubileum 30/10, Hos nye HP, Caprice, Lucia Lill-OD 14/12.
44
1979
Våren. Norrlandsturné 18-21/1, Lill-OD 15/2, Linköping 31/3-1/4, Manskörsångfesten i Gävle/Sandviken 9-10/6. Vårkonsert 21/4. Hösten. SkansenCaprice 25/8, Lill-OD 4/10.
45
1979
Portugalresan 28/10-4/11 1979. Pärm.
46
1980
Våren. Stor-OD, Resa till Dalarna 9-10/2, Resa till Karlstad-Västerås 12-13/4, Inspelning under vårkonsert 19/4, Stor-OD 19/4, Sista april, Farbror
Anders Wall fest i Heby 7/6. Pärm.
47
1980
Hösten. Serenad på Skansen 23/8, nya sångare 1980, Lill-OD 4/10, Rep. före konsert i Enköping, Caprice 1980. Pärm.
48
1980
Londonresan 1/12 1980. Pärm.
49
1981
Konsert Berwaldhallen, Linköpingsresan 4-5/4, Resa till "Musik vid Siljan" 10-12/7, Skansenserenad 22/8. Pärm.
50
19821983
1982. Jakt-Caprice, 1:a Lill-OD hösten, Wien och Budapest. Diabilder, cirka 20 stycken. 1983 Skivinspelning februari, Karlstad april, vårkonsert.
51
19831984
1983 Skansen augusti, OD i TV 8:e oktober, Lucia-OD. 1984 Sista april, Caprice. Pärm.
52
1984
Far East 22-24/10. Pärm.
53
1984
Far East oktober-november 1984. Pärm.
54
1984
OD Far East. Diabilder.
55
1984
OD Far East. Diabilder.
56
19851986
1985 Lill-OD, De nye, Tartu-Tallinn, Caprice, Stor-OD 7/12. 1986 Norrland, Eskilstuna, Linnéträdgården, Vårkonsert och Stor-OD 19/4. Förvaras i
pärm,
57
1986
Norrland, Tyskland, Serenad 29/8, Lill-OD 30/10, Lucia. Pärm.
58
1987
Lill-OD 12/2, Karlstad-Arvika 4-5/4, Stor-OD, Sista april, Serenad med Stina Ekblad första juni. Pärm.
59
19871988
1987. Göteborg-Helsingborg 22-26 september, Caprice, Lill-OD 15/10, Nya bröder. 1988 Fagerudd 14-17/1, Östersund och Sundsvall 9-10/4. Pärm.
60
1988
Göteborg 3-5/7, Stor-OD, Stora jubileet Falun 16/6, Lill-OD 6/10, Eric 70 år Berwaldhallen. Pärm.
61
Fotografier till årsboken. Bild 3--103.
62
19891989
1988
63
1989
Linköping-Eskilstuna 1-2/4, Vårkonsert, Stor-OD, Lill-OD 21/9, Caprice. Pärm.
USA, Caprice, Lusse-OD. Pärm.
64
1989
Canada 1989. Pärm.
65
1989
Canada 1989. Diabilder.
66
19891990
1989 Caprice, Lusse-OD 15/12. 1990 Lill-OD 15/2, Kalmar 7-8/4, Vårkonsert Stor-OD 21-22/4. Pärm.
67
1980-tal Caprice, 1983, 1985, 1989. Namn på medlemmar av kören. Tage Danielsson, Barbara Hendricks, Bengt Hallberg. Estonia konsertsal Tallinn, 1985.
Canada 1989.
68
1970-- Liten fotoalbum med bilder av Robert Sund. USA 1974 med namn på medlemmar av kören. Carolina Rediviva, Botaniska trädgården och Uppsala
1980-tal slott, Domkyrkan. Japan 1984. Valborg, Carolinabacken. Eric Ericson och Robert Sund. Torgny Segerstedt. OD, Eric Ericson och Elisabeth
Söderström, London 1980. Linnéträdgården och Orangeriet med fotografier av medlemmar av OD. Barbara Hendricks, Caprice 1989. Håkan Sund
med flera.
69
1990
Östeuropa. Polen, Ungern och Tjeckoslovakien. Diabilder.
70
1990
Östeuropa. Polen, Ungern och Tjeckoslovakien. Pärm.
71
1990
Lill-OD 11/10, Lusse-OD 14/12. Pärm.
72
1991
Vårkonsert Eric Ericson, Lill-OD ht-91. Bilder av Eric Ericson till 40-årsskriften 1991. Pärm.
73
1992
Robert Sund 50 år, Vårkonsert 25-26/4, Trondheim-Oslo 9-11/5. Pärm.
74
1992
Robert Sund 50 år, Lill-OD 24/9, Caprice, Stor-OD. Pärm.
75
1992
Mexico 1992.
76
19921993
Mexico 1992. Alfvéndior OD för reklam cirka trettio stycken, 1993. Diabilder.
77
1994
Finland våren, Vårkonsert i Stockholm, Valborg, Lill-OD hösten, Centraleuropa, Caprice. Pärm.
78
19951996
1995 Stor-OD, Lusse OD. 1996 Lill-OD, Heldagsrep. mars, Vårkonsert Västerås, Vårkonsert aulan, Stor-OD, Valborg/Serenad. Pärm.
79
19951996
1995 Stockholm Studenters Student Sångare 90 år, november 1995. 1996 Finlandsresa april.
80
1996
Del 1/3. Videoinspelning Filmhuset Stockholm, "The singing apes", Lill-OD 17/9, Skivinspelning "Vårsånger" oktober -96, Skivinspelning för Rädda
Barnen "Bandylaget Drivan", Releaseparty "The singing apes".
81
1996
Del 2/3. Releaseparty "The singing apes", Caprice videoinspelning.
82
1996
Del 3/3. Caprice fortsättning, After Shave, Stor-OD ht. -96, Lusse-OD.
83
1997
Del 1. CD-inspelning "Vårskivan" 19/1, Lill-OD 18/2, Turné Hultebruk 9/4 Göteborg 12/4, Parentation 19/4, Stor-OD 19/4.
84
1997
Del 2. Polar Music Prize 5/5. Caprice 1997.
85
1997
Göteborgs konserthus, London, Lill-OD 23/9, OD/Akademiska kapellet.
86
19971998
Lusse-OD, Berwaldhallen, Caprice 1998.
87
1999
1. Våren -99. 2. 5th North American Tour Conductor: Robert Sund.
88
1990-tal Fem arkivkartonger med fotokuvert 1990-tal. Nr 1. OD Vårkonsert, OD på operan, Serenad, Lill-OD ht. -98, Lusse-OD -98, Stor-OD -95, CD-insp. 1819/1 -97, Stor-OD ht. -96, Lill-OD ht. -96, Caprice och Stor-OD -95, diverse bilder 90-tal, Vår -98 Karlstad, Caprice -95, OD-genrep inför Globen febr. 99, 90-tal, våren -95 389-392, Serenad juni -99, Robert Sund.
89
1990-tal Nr 2. OD-genrep inför Globen Februari -99, Skivinspelning Radiohuset vt. -99, Serenad juni -99, Caprice -99 bortsorterade kort, OD Svenska
ambassaden i Helsingfors -96, Singing apes skivinsp., Centraleuropa -94, bortsorterade -94, våren -98, Lill-OD 22/9 -98.
90
1990-tal Nr 3. Vår -98, Lill-OD hösten -98, Royal, Stor-OD hösten -98, Lidholmen festival konserthus, Eric Ericson 80 år Operan 16/10 -98, Stockholms
konserthus Caprice -98.
91
1990-tal Nr 4. Bra utsort. Centraleuropa -94, Caprice -96, Globen -96, Vår -98 Karlstad, Flyginvigning + 1:a Lill-OD -96, Serenad Bo Strömstedt Stor-OD vt. 98, Inspelning av vårskiva 4-5/10 -96, Tamperes universitet rep. -96, Lill-OD ht. -95, Sexa med YL -96, 1996, Staffans visa-avklädning -95,
Centraleuropa -94, andra halvan -95 mycket SVA, Caprice -95, 1993 jan -94 Fyrishov.
92
1990-tal Nr 5. OD Karlstad, fest hos YL, OD Caprice genrep, Olle Persson, Lill-OD -96, På trappan-Bosse snack-Britten-Herrarna i hagen med mera, Stora.
Diverse fotografier. Diabilder från Alfvénsalen.
93
1990-tal Kontaktkopior och negativ, 1994-1995. Cirka femtio stycken.
94
20022003
1. Åtta foton Hugo Alfvén. Leksand lokalhist. Arkiv. CD 2. ODs turné till Tyskland, 2002. CD 1-4. 3. Caprice, 2002. CD. 4. OD Caprice + Stor OD,
2002. Fejan, 2002. 5. Orphei Drängar 2003. Photo: Stewen Quigley. Olika motiv med OD kören. Orphei Drängar. Fotografier.
95
20022003
Tyskland, skivinspelning, Lill-OD 2003, Jubileumskonsert 2003. Matrikelfoton, negativ.
96
20022003
Caprice 2003. Matrikelfoton, negativ.
97
2002
Island, 13/6-17/6. Skivinspelning, 8/3-10/3.
98
2003
Fotografier monterade på lättviktsplattor (kapa-skivor), 1853--2000-tal. 27 stycken. Från utställning. Se även M1:1-3.
99
2003
Fyra fotografier, se ovan. Se även M1:1-3.
100
101
2003-- 1. OD 2003. Fotograf: Stewen Quigley. CD 1-4. 2. OD, 2003 CD 1-3. 3. Fotomatrikel, 2005. Fotostatkopior. 4. OD-bilder, 2005-2008. Två CD skivor. 5.
2008 Caprice 2007. Fotograf: Jan-Erik Hagman. CD-skiva. 6. Tre svartvita fotografier med Orphei Drängar Uppsala universitets aula, 2008.
2004
Slovenien. Album med några fotografier.
102
2000-tal Caprice, 2000-tal. Stora fotografier i färg. Eric Ericson, Peter Jöback m.fl. (se även CD, K1:100). Även fotografier av Tage Danielsson (1980-tal).
Förvaras i pärm.
103
Kung Carl XVI Gustaf. Fotografi i ram. Okänt år.
104
2000-tal Valborg. Lill-OD. Caprice. London/Cambridge höstturné.
L1-L3 förvaras hos Kungliga Biblioteket.
L1. Ljudband. (Kassettband, rullband, Sony VideoCassette KCA 60, DATband och MiniDisc)
Serien förvaras i arkivkartonger om inte annat anges.
Arkivbox
1
År
Beskrivning
1961-- 1. Vårkonsert, 1961, 1965-1970. 2. Caprice, 1966-1967, 1973. 3. OD Caprice 1972-1973. DATband. 4. Gryning vid havet, 3.55. Carl Orff: Omnium,
1973 12.30. (sunt lacrimae rerum) liveinspelning 1960-tal? Rullband.
2
19721973
Caprice 1972 & 1973, CD Master och DATband.
3
1976-- Caprice kopior, 1976--1987. DATband.
1987
4
1979
Caprice, 1979. OD 1 - OD 16. Rullband. Förvaras i stor kartong.
5
1979,
1981
1. Caprice, 1979. Två DATband. 2. OD i Österled, 1981. Fem exemplar. 3. OD sjunger opera, 1981. Fem exemplar. Kassettband. 4. Tretton
kassettband, repetitionshjälp.
6
19831984
1. OD vårkonsert 1983. Två rullband. 2. OD sjunger europeiskt. OD-Matris. OD-8305-A+B. 830324. Sony VideoCassette KCA 60. 3. OD Osaka band 12. OD konsert Osaka Japan, Peking 3/11 band 1-2, Singapore band 1-2. 1984. Kassettband.
7
1984,
1988
1. "OD FAR EAST". OD-skiva. Digital 16 bitar, 1984. Sony VideoCassette KCA 60. 2. Caprice, 1988. Tio kassettband. 3. Tomt album för DATband
(Caprice kopior 1988-).
8
19891990
1. Canada, 1989. Tolv stycken DATband. 2. Caprice, 1989. Ett DATband. 3. Canada 1989, Serenad 1990, Vårkonsert, Ungern Tjeckoslovakien. Elva
stycken DATband. 4. OD rep 6/12, 1990. Två DATband.
9
19911992
1. 1991. Vårkonsert, körturne, Caprice. Nio DATband. 2. 1992. Vårkonsert, Serenad, Mexicoturné. Tolv DATband. 3. Mexico, 1992. Ett DATband.
10
19931994
1. 1993. Vårkonsert, Norrlandsturné. Nio DATband. 2. 1994. Vårkonsert, Serenad, Tyskland-Bratislava. Elva DATband.
11
1995
1. 1995. Vårkonsert, Katedralmusik, Caprice. Tolv DATband. 2. Caprice, 1995. Kassettband. 3. Katedralmusik 951014. Två DATband. 3. OD Caprice,
1995. Två DATband.
12
19961997
1. 1996. Vårkonsert, Caprice. Tolv DATband. 2. 1997. Vårkonsert, Caprice. Tolv DATband.
13
19981999
1. 1998. Berwaldhallen, Vårkonsert, Serenad. Tio DATband. 2. 1999. Vårkonsert, Serenad, Lövstabruk, USA, Caprice. Tolv DATband.
14
2000
Vårkonsert, Danmark, Höstturné. Tolv DATband.
15
20012002
1. OD Show 3 9/12 2001. DATband. 2. 2001. Nybrokajen, Vårkonsert, Valborg, Serenad, Katedral Cambridge. Elva DATband. 3. 2001-2002. Caprice 01, Vårkonsert, Valborg, Serenad, Island, Gävle, Tyskland. Tio DATband.
16
20022003
1. 2002-2003. Tyskland, Caprice, Norrlandsturné. Tolv DATband. 2. 2003. Norrlandsturné, Serenad, Jubileumskonsert, Caprice. Tolv DATband.
17
20032005
1. 2003. Robert intervju jan -03. Två DATband. 2. OD Seminarium 031031. Fyra DATband. 3. 2004. Vårkonsert Västerås, Linköping. Två DATband. 4.
Östeuropa 2-9/10 2004. Sju DATband. 5. Stockholms Konserthus 041014. Ett DATband. 6. OD 041205. Caprice. Sex DATband. 7. 050105 16.00 och
19.30. "Tsunamikonsert" Stockholms konserthus. Två DATband. 8. Japan 7-15/10. Sex DATband, fyra MiniDisc och ett kassettband. 9. OD 051030.
Hemkomstkonsert Stockholms konserthus. Ett DATband. 10. OD 051204. Caprice. Sex DATband. 11. Övriga DATband. Sjutton stycken. OD rep och
Caprice 3-8/12, sju stycken. OD rep Canada. OD och Gävle symfoniorkester. Tyskland 1994? Allan Gut presentatör. Enteli (gästartister) med
exempel på låtar från dem. OD, redigerad konsert del 2. Capricerepetition med Eric Ericson 1980-tal? DATband. Soloinspelning? sånglektion?
DATband. Tre oanvända DATband.
L2A. CD med Orphei Drängar.
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
1
År
Beskrivning
1987-- CD med Orphei Drängar. 1. OD Orphei Drängar. The Sons of Orpheus Eric Ericson (1976), 1987. Två exemplar. 2. Christmas Music. Orphei
1993 Drängar/Robert Sund, 1991. Tio exemplar. 3. OD sings Alfvén. Orphei Drängar/Robert Sund, 1993. Fem exemplar.
2
1994-- 1. "Ett Bondbröllop" och andra manskörsklassiker. Orphei Drängar sjunger under Eric Ericsons ledning, 1994. Fem exemplar. 2. "The Singing Apes"
1997 Orphei Drängar/Robert Sund, 1996. Elva exemplar. Se även F12:1. 3. "Våren är kommen" Orphei Drängar/Robert Sund, 1997. Fem exemplar.
3
1999-- 1. Caprice med OD/Eric Ericson. Del 1 (1964-1969), 1999. Sex exemplar. 2. Orphei Drängar/Robert Sund. Schubert Male Choruses. Malene
2001 Ernman/Jonas Degerfelt/Folke Alin, 2000. Fem exemplar. 3. "Resan till Nineve" Robert Sund, Christer Åsberg, 2001. 4. Caprice med OD/Eric
Ericson. Del 2 (1970-1975), 2001. Fem exemplar.
4
20012002
1. OD 21/10 -01 Konsert 2. Fyra körstycken + Resan till Nineve. Uppsala Domkyrka. Del 1-2. 3. Caprice 2001-12-09. Del 1-2. Tre exemplar. 4.
Caprice med OD/Eric Ericson. Del 3 (1976-1981), 2002. Fem exemplar. 5. Orphei Drängar. Tónleikar i Hallgrimskirkju 14 juni 2002, del 1-2.
5
20022003
1. Uppsala Högtidssånger. Fyra snapsvisor. Caprice med OD, 2002. Tre exemplar. 2. Orphei Drängar 150 år. Jubileumskonsert 2003. CD 1-2. Fem
exemplar. 3. Robert intervju jan 2003. Del 1-2. 4. Eric intervju mars 2003. Del 1-2. 5. Caprice -03. Del 1-2. 6. Konsert Universitetsaulan 5 april 2003.
OD SRSO Manfred Honech. Del 1-2. 7. Konsert Universitetsaulan 6 april 2003. OD SRSO Manfred Honech. Del 1-2. 8. OD seminarium 031131.
6
2004-- 1. OD konsert 1/6/04 råmix, 2004. Del 1-2. 2. Caprice med OD. Eric Ericson&Robert Sund. Del 5 (1987-1990), 2004. Tre exemplar. 3. Sounds of
2008 Sund. Orphei Drängar. The Robert Sund Male Choir Collection, 2006. Fem exemplar. 4. OD Capricer. Del 6 (1991-1995), 2007. 5. OD Katedralturnén
L2B. CD, övriga.
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
1
År
Beskrivning
1992-- 1. Stravinsky Oedipus Rex. Esa-Pekka Salonen. Med bland annat Orphei Drängar, 1992. Fem exemplar. 2. De tre. Gunnar Wennerberg. En samling
1998 trior för Tenor, Baryton och Bas. Producent: Robert Sund. 1996. Sex exemplar. 3. Jacob Axel Josephson. Symphony in e flat major, Op. 4. Med
bland annat Orphei Drängar/Eric Ericson., 1998.
2
2002-- 1. Hugo Alfvén. Music for wind band. The Royal Swedish Navy Band, 2002. Fem exemplar. 2. Musik tradition. Armens Musikkår. Ensembler ur Svea
2005 Livgardets Musikkår. Sångare ur Orphei Drängar. Dirigent: Mats Janhagen, 2003. Fem exemplar. 3. Åke Eriksson. "Colours in Play", 2005. Fyra
exemplar. 4. Glimmer, Sång och Musik. Fyra E-brev. Grundsunds Kyrka, 2005-07-13. 5. Sjostakovitj 13 symphony. Swedish Radio Symph. Orkestra
1/4 -05. 6. And so it goes. Aros Vokalensemble, 2005.
3
20062007
1. The Essentila Sibelius. 15 CD:s. 2006. 2. Internationaal Festival van Vlaanderen Gent 2007. Två exemplar. 3. Gluntinspelningar 1903-1953, 2007.
Tre exemplar. 4. Karl-Josef Müller. Lieder im Jahreskreis. 5. Sånggrupp Linköping?
L2C. LP-skivor.
Serien förvaras i en flyttkartong.
Nr
1
År
1965
Beskrivning
Kammarkören/Orphei Drängar. Dirigent: Eric Ericson. Två exemplar.
2
1966
Från OD:s konserter. Volym 1. Dirigent: Eric Ericson, solister: Rolf Leanderson och Christer Solén. Två exemplar.
3
1968
Eric Ericson. Max Reger och Bengt Hambraeus. Radiokören och Kammarkören.
4
1970
Orphei Drängar. Eric Ericson. Två exemplar.
5
1972
Caprice med OD. Eric Ericson, Elisabeth Söderström, Yngve Gamlin. Två exemplar. Se även F8:23.
6
1973
Caprice med OD. Birgit Nordin, Martin Ljung, Richard Ringmar. Dirigent Eric Ericson. Två exemplar.
7
1974
Orphei Drängar och Eric Ericson. Två exemplar.
8
1975
Evergreens. OD. Eric Ericson.
9
1975
Orphei Drängar.
10
1978
OD sjunger opera. Orphei Drängar och Sveriges Radios symfoniorkester. Dirigent: Leif Segerstam. Två exemplar.
11
1978
Orphei Drängar Inside.
12
1979
OD i Österled. Dirigent: Eric Ericson. Två exemplar.
13
1980
OD sjunger Nutida musik. Orphei Drängar och Eric Ericson. Två exemplar.
14
1982
OD:s Capricer 1. Dir: Eric Ericson. Två exemplar.
15
1983
OD sjunger europeiskt. Dirigent: Eric Ericson. Två exemplar.
16
1984
OD far East. Med Eric Ericson. Två exemplar.
17
1984
ODs Capricer 2. Dir: Eric Ericson. Två exemplar.
18
1985
Musica Svecia. Manskör 1. Ceremoni och Serenad. 1800-talets manskör. Orphei Drängar. Eric Ericson, conductor. Två exemplar.
19
1986
20
1987
21
1988
Musica Svecia. Manskör 2. "Ett Bondbröllop" och andra klassiker från den svenska manskörens guldålder. Swedish Male Voice Choir Concert
Singing since the 1860´s. Två exemplar.
Till Glädjens Värn och Ära. Caprice med Orphei Drängar och Eric Ericson. Gäster Tage Danielsson och Ingvar Wixell. Uppsala universitets aula i
december 1983. Två exemplar.
Orphei Drängar. Inspelning ur OD:s produktion under de senaste 15 åren. Dirigent: Eric Ericson. Två exemplar.
22
1988
Barbara Hendricks & OD. With Eric Ericson. Orphei Drängar Sweden. Två exemplar.
L3. Videoband (VHS, DVD, DVCAM och mini-DV, Betacam).
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
1
2
År
Beskrivning
1. OD - Caprice Rättvik. VHS. 2. Nobel. VHS. 3. Hi 8. Filmat 8 minuter från dirigentkurs, 1980-tal?
1. Hugo Alfvén - Del 1&2. Okänt år. 2. OD med Eric Ericson. Okänt år. 3. Historiska SF-klipp med OD-kören. Okänt år. 4. OD&Capricer. Okänt år. Två
exemplar. 5. Orphei Drängar. Lång+kort vers. Okänt år. 6. Barbara Hendricks och Orphei Drängar. TV2. Okänt år. 7. Limburg an der Lahn, a town in
a top location. Okänt år. VHS.
3
1915-- 1. Historiska SF-klipp med OD. Barnens Dag på Stockholms Stadion 1915, OD under Hugo Alfvéns ledning, OD ombord på båten "Flottisten" 1915,
1962 Nathan Söderbloms begravning 1931, OD:s 100-årsjubileum 1953. Hugo Alfvén dirigerar. MPEG 1 filer. 2. Orphei Drängar. Sångarfärd till Norge
1939. Mediabox 2002. DVD. 3. Jussi i USA 1950-1951. VHS. 4. Norgeresan 1962. Dubbel 8 överförd till DVD och USB.
4
19811984
1. OD Caprice. Okänt år. 2.OD Caprice, 1981. Del 1-2. 3. OD Caprice i TV jan -82. 4. Värdens lördag. OD, Bedrup, Nyman m.fl. 1983. 5. OD:s
sångarresa till Fjärran Östern Oktober till November 1984. Två exemplar. VHS.
5
1984,
19871988
1. TV i dag. 22.15 Repris med en härlig kör: Sångsällskapet Orphei Drängars turné till Fjärran Östern 1984. Dirigent: Eric Ericson. 2. Capricen
videoupptagn. 1987. Två exemplar. 3. Diverse, OD med Barbara H, Storas jubileum - Falun 1988, grevinnan och betjänten. VHS
6
19911995
1. Vårkonsert, 40 år med Eric Ericson, 1991?. 2. OD Caprice -91. Del 1-2. 3. Efva Lilja Dansproduktion. Stockholms Grodmansskola, 2 april 1992. An
unfaithful song in the water. Med bl.a. sångare ur Orphei Drängar. VHS. 4. OD Capricer, 1991-1995. DVD
7
1992,
19951996
19961997
1. OD Mexico, 1992. 2. Caprice, 1992. 3. Caprice, 1995. Tre exemplar. 4. OD Vårkonsert, 1996. 5. Caprice, 1996. 6. Orphei i drängar: Lång + Kort
vers med eftertext, 1997. Två exemplar. VHS.
9
1998
1. Eric. Arkiv ex. 981107, 1998. Tre exemplar. 2. Orphei Drängar. The Singing Apes, 7 min & 3,5 min, 1998. Sex exemplar. VHS. Se även F8:23
10
1998
1. Orphei Drängar. The Singing Apes, 7 min & 3,5 min, 1998. Fem exemplar. VHS. 2. Orphei Drängar. The Singing Apes, 7 min & 3,5 min. Två
exemplar. DVD. Se även F8:23.
11
2000
Caprice. Två Betacam band.
12
2001
Caprice. Två Betacam band.
13
2001
Caprice. Helge Skoog och Peter Mattei. Åtta Betacam band. Märkta 1-4 (1), 1-4 (2).
8
1. Singing Apes. Två Betacam band. Orphei Drängar Short + Long vers. Med kort från Kajimoto Concert Management Co Ltd. 2. Stillbild på
sponsorskylt. Betacam.
14
20022003
1. OD Caprice, 2002. DVCAM. 2. Intervju med Robert Sund inför 150-årsjubileum. Logga: TV4. VHS, 2003. 3. 150-årsjubileumsmiddagen på slottet,
2003. VHS. 4. OD 7/12 2003. Två exemplar. VHS. 5. Allsång på Skansen. Okänt år. DVD.
15
2004 - 1. Caprice 2004 + Backstage. Del 1-3. Mini-DV. 2. Caprice 2004. Akt II + Backstage, 2004. DVD. 3. Caprice med Orphei Drängar Uppsala universitet,
2007 5 december 2004. DVD. Två exemplar. 4. Film 050212. Lyftet, Ullerås, Skogen, Filip, Fem små tenorfil, Basas är Basar. DVD. 5. Vokalgruppen LEJA.
Edselekyrkan Juli 2005. VHS. 6. OD Concert. Tokyo Opera City Concert Hall October 15th 2005. DVD. 7. Caprice, 2005. DVD. 8. Lunds
Studentsångare vs. Orphei Drängar. Malmö Konserthus 6:e oktober 2006. DVD. 9. Caprice 2006. DVD. Två exemplar. 10. Caprice-skiva nr 6,
underlagsmaterial. DVD. 11. Dalhalla 8/9 2007. DVD. Tre exemplar.
16
2005
OD:s Caprice. SVT. Två Digital Betacam.
17
2008
1. OD Caprice 7 december 2008. DVD. 2. Caprice 2008. Sexton DVCAM.
18
20082010
1. Robert Sunds sista konsert. Stockholms konserthus. Sex DVCAM med text kam 1- 2, Band 1- 3. 2. OD Caprice, 2009. Tre DVD och fjorton DVCAM.
3. Orphei Drängar. Rehearsal of Concert in Tokyo October 9, Tokyo Opera City Concert Hall 2010. Photo CD och DVD (Video). 4. Caprice 2010. Akt
1 och 2. Två DVD.
19
2012
1. Nordic-Baltic Male Choir Festival Tartu, 2012. DVD. Med Suomi hockey 2011. Två DVD. Från YL (Ylioppilaskunnan Laulajat), 2012.
M1. Information.
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
År
1
2003
Utställningsmaterial från 2003. Monterade på lättviktsplattor (kapa-skivor), 1853--2000-tal. Se även K1:98-99. Arkivkartong.
2
2003
Utställningsmaterial från 2003. Monterade på lättviktsplattor (kapa-skivor), 1853--2000-tal. Se även K1:98-99. Snöre runt skivorna.
3
2003
Utställningsmaterial från 2003. Monterade på lättviktsplattor (kapa-skivor), 1853--2000-tal. Se även K1:98-99. Snöre runt skivorna.
Beskrivning
M2A. Affischer.
Serien förvaras i arkivmappar eller rullade.
Mapprulle
-
1
År
1857
Beskrivning
Se F1A:1. En student-qvartett från Uppsala. 12 juni - 6 augusti 1857. Femton affischer från "Magisterkvartettens" sångarfärd sommaren 1857.
Örebro, Norrköping, Linköping, Motala, Jönköping, Karlstad, Vänersborg, Göteborg, Strömstad och Kristiania den 6 augusti 1857. Affischerna
förvaras planade i mappen "Magisterkvartettens" affischer med program, Sångarfärden 1857.
1905-- Häri även M2B:1. 1. Magy. Kir Operaház Budapest, 1905. 2. Konsert i Eskilstuna nya kyrka, 1929. 3. Domkyrkan torsdagen den 28 november 1946
1984 kl 7,30 e.m. OD konsert Dirigent Hugo Alfvén Solist: Tjelvar Hovstadius. Biljetter à kr. 2:- i A.B. Lundequistska Bokhandeln fr. o. m. lördagen den 23
november. 4. OD (Orphei Drängar) sjunger vid Uddeholms Hotell under lunchrasten måndagen den 9 juni 12.20.12.45 och vid Stadshuset i Hagfors
samma dag 17.00-17.30. 5. Universitetets Aula Tisdagen den 4 maj 1948 kl. 7.30 e.m. OD Vårkonsert. Dirigent Carl Godin Solist: Conny
Söderström. 6. Universitetets förhall söndag den 20 nov. kl. 14.00. Promenadkonsert av OD och Blandade Studentkören Dirigent Carl Godin. I
pausen kort föredrag av Amanuensen Sven Lövgren samt visning av Universitetets konstsamling. 7. Västervik Nya Kyrka. Söndagen den 11 juni
1950 kl. 20.00. 8. Nässjö kyrka. Tisdagen den 13 juni 1950 kl. 19.30 OD. Orhpei Drängar Uppsala Konsert. Dirigent Carl Godin Solist Börje
Backstrand. 9. Nederlandisch Impresariaat presenteert: ... Orphei Drängar o.l.v. Eric Ericson 50 medewerkenden o.a. Zweedsche Volks- en
Studentenliederen. 1951? 10. Konserthuset lilla salen. Torsdagen den 15 mars 1951 kl. 20 OD konsert Solist: Gerdi Keil Vid flygeln: Einar Haglund
Dirigent: Carl Godin. 11. Universitetets Aula Lördagen den 21 april 1951 kl. 7 e.m. OD Vårkonsert. Dirigent Carl Godin solist: Tjelvar Hovstadius Vid flygeln: Pauline Raphael. 12. Sångsällskapet OD konserterar i Öregrunds kyrka söndagen den 17 nov. kl. 3 e.m. Östhammars kyrka söndagen
den 17 nov. kl. 7 e.m. Dirigent: Carl Godin. 13. Uppsala i sång och spex. Under medverkan av medlemmar ur Sångsällskapet Orphei Drängar OD.
Program: Kvartetsång, gluntsång, spexet "Morhrens sista suck". 14. OD Orhpei Drängar der akademische Sängerchor aus Uppsala-Schweden.
Dirigent: Musikdirektor Eric Ericson Solist: Operasänger Uno Ebrelius, 1958. 15. Eric Ericson dirige le choeur d´hommes d´Uppsala O.D. Maison de
la Culture Amiens. Mercredi 25 octobre 1972 à 20 h 30. 16. Voix Suédoises, musiques du Monde. Eric Ericson dirige le choeur d´hommes d´Uppsala
O.D. Sally Pleyel. 29 Octobre 1972. 17. Choeur d´hommes O.D. d´Uppsala, Suède (70 exécutants) sous la direction de Eric Ericson. Sally Pleyel,
Paris. 1976.
1
1905-- 18. Saison musicale yverdonnoise. Orphei Drängar choeur d´hommes d´Uppsala. Direction: Eric Ericson. Yverdon, 13 octobre 1977. 19. Victoria Hall
1984 Vendredi 14 octobre 1977 a 20H.30. Choeur d´hommes O.D. d´Uppsala. 20. Orphei Drängar. Solist: Elisabeth Söderström. Dirigent: Eric Ericson.
Pianist: Håkan Sund. Malmö Stadsteater lördagen den 6 dec. kl 15.00. Köpenhamn, Tivoli Konsertsal, söndagen 7 dec kl. 16.00. 1980?. 21. Serenad
i sommarnatten med OD. Dirigent: Robert Sund Gäst: Meg Westergren. Torsdagen den 10 juni 1982 kl. 21.00 i Universitetets Aula. 22. ORF Österreichischer Rundfunk Gesellschaft Der Musikfreunde In Wien. Schwedischer Rundfunkchor "Orphei Drängar" Dirigent: Eric Ericson Solist:
Stefan Dahlberg. Montag, 11 Jänner 1982, 1930 Uhr. Tre exemplar. 23. Göteborgs Symfoniker. Onsdagen 23 september kl 19.30 Torsdagen 24
september kl 19.30. Orphei Drängar Dirigenter: Neeme Järvi, Robert Sund Berättare: Max von Sydow. Okänt år. 24. Spektakulair Koorconcert In De
Nieuwe Kerk Te Amsterdam. Operaster Nicolai Gedda met 85 man sterk kon. universiteits mannenkoor Orhpei Drängar. Dirigent Eric Ericson.
Vrijdag 30 sept. 1983 20.15 uur. 25. The Royal Swedish Men´s Choir - Orphei Drängar - 1984 10.29 7:00 pm. Två exemplar. Förvaras i mapp.
2
1944-- 1. Universitetets Aula Fredagen den 14 april 1944 kl. 7.30 e.m. O.D. Vårkonsert Dirigent: Hugo Alvén. 2. Universitetets Aula Fredagen den 4 maj
2012 1945 kl. 7.30 e.m. O.D. Vårkonsert Dirigent: Hugo Alfvén. 3. Skellefteå landsförsamlings kyrka fredagen den 8 juni 1945 kl. 8 em. Hugo Alfvén med
Orphei Drängar. O.D. från Uppsala Konsert Solist: Sigurd Björling. 4. Ronneby Brunns Restaurants Festsal. Lördagen den 5 juni 1948 kl. 19,30. OD
Orhpei Drängar, Uppsala. Konsert. Dirigent: Carl Godin. 5. Borgarskolans aula. Fredagen den 11 juni 1948 kl. 7,30 e.m. OD Orhpei Drängar Uppsala
Konsert. Dirigent: Carl Godin. 6. Hugo Alvén Minneskonsert Universitetets Aula 12 November kl. 19.00. Siljanskören Dirigent: Anton Lööw Solist:
Hanser Lina Göransson. OD Dirigent: Eric Ericson Solist: Uno Ebrelius. 7. Orphei Drängar Universitetets aula lördagen den 9 april kl. 19.00. Ur
programmet: In Auerbachs Keller för kör och solister av Gunnar Wennerberg. Dirigent: Eric Ericson. 8. Stockholms Festspel. Kungl. Musik.
Akademin Söndag 11 juni kl. 20. O.D. (Orphei Drängar) under ledning av Eric Ericson. 9. Universitetets Aula Lördagen den 25 april kl. 19.30. Orphei
Drängar OD Konsert Dirigent: Eric Ericson solist: Uno Ebrelius. Vid flygeln Ejnar Haglund. 10. Farbröderna på Island skickar hjärtliga hälsningar till
Orphei Drängar i Uppsala. Tack för det oförgätliga besöket i somras. Reykjavik 13/12 1956. Affisch. Exteriörbild- fyra vuxna och två barn samlade
runt kaffebord- målning av Schaulag. Copyright 1956 by Helgafell, Iceland. Med sju namnteckningar. 11. Linköpings Högre Allmänna Läroverk
Lördagen den 2 februari 1957 kl. 19.30. Orphei Drängar OD Konsert Dirigent: Eric Ericson. 12. Orhpei Drängar. Der Akademische Studentenchor
aus Uppsala/Schweden singt Lieder aus Schweden, Finland, Dänmark und Norwegen. Freitag, den 28. Mai 1965, 20 Uhr in der Aula der Neuen
Universität. 13. 2 nd North American Tour 1974, The Royal Uppsala University Chorus Of Sweden. Áffisch med avritade miljöer från USA. Tre
exemplar. 14. (Orphei Drängar) 80 male singers Eric Ericson, conductor. "Vocal perfection" - Rhein-Necker Zeitung, Germany, "Sang Superbly" Adressavisen, Norway. Columbia Artists Management INC, New York.
2
3
1944-- 15. Sobota, 29 wrzesnia 1990 r. godz.19 Sala Koncertowa, Warszawa, ul. Okólnik . Koncert Chóru Meskiego Orphei Drängar (Szwecja) Robert Sund
2012 (dyrygent) Anders Andersson (tenor) Folke Alin (fortepian). 16. "Serenad i sommarnatten" med Orphei Drängar Dir. Robert Sund. Lördagen 21/8
19.30 Skansen. 17. Stockholms Konserthus Kungliga Harmonikerna. Vårkonsert med Orphei Drängar. Dirigent Robert Sund/Lena Willemark
sång/Claes Janson sång/TRIO X. Onsdag 23 april kl 19.30 2008. 18. Orphei Drängar. Vårkonsert. Fyrtio år med Eric Ericson. Solist: Ingvar Wixell.
Uppsala Universitets aula lördagen 20 april kl. 16.00 söndagen 21 april kl. 17.00. 19. Orphei Drängar Caprice. Dirigent: Robert Sund. Uppsala
Universitets aula lördagen 7 december kl. 13.00 och 16.00 söndagen 8 december kl. 13.00, 16.00 och 19.30. 20. Katedralmusik. Orphei Drängar,
The Brazz Brothers, Jeanette Bjurling sopran, Andrew Canning orgel, Robert Sund dirigent. Lördagen 20 oktober 16.00 Västerås domkyrka.
Söndagen 21 oktober 16.30 och 20.00 Uppsala domkyrka. 21. Orphei Drängar Serenad Dirigent: Robert Sund Gäster: Jan Allan, Sture Åkerberg,
Rikard Wolff. Uppsala Universitets Aula Tisdag 9 juni kl 19.30 och 21.30. 22. Affisch. Logga, text "Sångsällskapet Orphei Drängar", foto av delar av
kören, utrymme där man kan fylla i tid och plats. Därefter sponsorer: Skandia, Nordea, GE Healthcare och StoraEnso. 23. Orphei Drängar Far East
Tour 2010. Shanghai Times Square. October 17, 2010, Sunday. 24. Orphei Drängar Far East Tour 2010.18:30-21:00, October 17, 2010, Sunday. L2
Lobby, Shanghai Times Square. Två exemplar. 25. OD:s Caprice 50-årsjubilerar Stockholms Konserthus. Gäster: Ola Salo/Henrik Dorsin/Elin Rombo.
2012. Två exemplar. Mapp.
1970
OD till Amerika. The Royal Uppsala University Chorus Of Sweden. Affisch med program Dag 1-40, 26/9-4/11 1970. Rulle.
4
1985-- 1. regionmusiken Västmanland presenterar Orphei Drängar. Vårkonsert Västerås Konsertsal Söndag 14 april 1985 kl. 19.00. Solist: Lena Hoel
2002 Dirigent: Eric Ericson. 2. Internationale Stiftung Mozarteum Salzburg. ORF-studio Salzburg. Chorkonzert Orphei Drängar. Director: Eric Ericson. CarlJohan Falkman, Bariton. Folke Ahlin, Klavier. Mittwoch, 15. October 1986. 3. Tonhalle. Gastkonzert Sonntag, 19. Oktober 1986 16.00 Uhr. Im
Rahmen der Nordischen Woschen 1986. Orphei Sänger (sic) Carl-Johan Falkman bariton, Folke Ahlin klavier, Leitung: Eric Ericson. Konzerte der
Landeshauptstadt Düsseldorf. Fyra exemplar. 4. Chorkonzert. Orphei Drängar (Die ,,Orphei-Sängar"). Männerchor aus Schweden Leitung: Eric
Ericson. Konzerthaus Karlsruhe Montag, 13 Oktober 1986, 20 Uhr. 5. The Winnipeg Philharmonic Choir assisted by the Scandinavian Canadian
Choir proudly presents Orphei Drängar. Sweden´s 80 voice male choir a 136th year anniversary consert october 30, 1853 - october 30, 1989.
Plantage Playhouse Theatre monday, october 30, 1989 8:00 PM. 6. Pro Coro Canada. The Choir. Orphei Drängar in Concert. Conductor: Eric Ericson
November 1, 1989, 8:00 PM. First Presbyterian Church. Tenth Anniversary ´89 season. 7. 25. Mezinárodni hudebni festival Brno. Muzsky sbor
Orphei Drängar svedsko. Sólisté: A. Andersson-tenor, F. Alin-klavir. Dirigent R. Sund. 1990. Tre exemplar. 8. Festival International. Alfonso Reyes.
teatro, danza, música, artes plásticas literatura, cine, eventos populares. del 11 al 26 de octobre de 1992. (OD-konsert i Monterrey, Mexico som
ingick i festivalen). 9. Musik på Gripsholm. Lördagen 11 juni kl. 17.00. Veteran OD "Körvisor och serenader" Dirigent: Per Ekedahl. 1994. 10.
Salzburg 94/95 Dienstag 11.10. Aula Academica 19.30 uhr. Schweden Orphei Drängar. Solisten; Olle Persson bariton, Andreas Alin flöte, Folke Alin
klavier. Musikalische Leitung: Robert Sund. 11. Orphei Drängar. Festliches Chorkonzert. Leitung: Robert Sund Solister: Olle Persson, Bariton,
Andreas Alin, Flöte, Folke Alin, Klavier. Donnerstag 6. Oktober 20 Uhr. Aula der Neuen Universität Heidelberg. 12. The Singing Apes, OD på ny CD,
1996. Tre exemplar. 13. Tisdagen 24 september, OD Orphei Drängar Gävle Konserthus. 14. Orphei Drängar Lördagen 26 september kl 15.00.
Dirigent Robert Sund.
4
1985-- 15. Orphei Drängar Conductor: Robert Sund. Alice Tully Hall, Lincoln Center, Wednesday, October 13, 8:00 PM. 16. Sweden´s world-renowned
2002 male-voice choir The Orphei Drängar, The Brass Brothers. Conductor: Robert Sund. Friday 26th October King´s College Chapel Saturday 27th
October Southwark Cathedral, London. Två exemplar. 17. Köp Orphei Drängars Jul-CD "Christmas Music Orphei Drängar/Robert Sund" A Bis
original dynamics recording. Två exemplar. 18. Orphei Drängar Conductor: Robert Sund. Alice Tully Hall, Lincoln Center, Wednesday, October 13,
8:00 PM. Två exemplar. 19. Vårsånger med OD. Bis CD-833 Digital. Våren är kommen. Traditional Swedish Songs of Spring and Summer. Orphei
Drängar/Robert Sund. Tre exemplar. 20. What´s On. Arab Times, Monday, November 8, 1999. Swedish male choir "Orphei Drängar". 21. Orphei
Drängar CD. www.od.se. 22. Mosel Festwochen. Musikfestival. 3.10 Tag Der Deutschen Einheit Donnerstag 17 Uhr Ehem. Abteikirche St. Maxim
Trier. Sinfonischer Männerchoir Orphei Drängar Leitung: Robert Sund. 2002. 23. Norraena Karlakóramótid i Hafnarfirdi 13-16. juni 2002. Orphei
Drängar Stjórnandi: Robert Sund. 24. Der schwedishe Männerchor auf Deutschlandtournee. Orphei Drängar Robert Sund. 4 Oktober 2002, 20 Uhr.
Kurhaus, Wiesbaden, Friedrich-von-Thiersch-Saal. 25. Orphei Drängar Compania de Canto Los Siervos de Orfeo. Sala Nezahualcóyotl. Miércoles 14
de octubre/20:30 hrs. Två exemplar. Mapp
5
2002-- 1. Laulumaaottelu YL-OD. Ylioppilaskunnan Laulajt, Suomo. Orphei Drängar, Ruotsi. la 20.4 klo 19.00 su 21.4 klo 19.00 Finlandia-talo. 2. Tisdag 24
2010 september. Orphei Drängar. Ett unikt tillfälle att möta en manskör i världsklass. Gevaliasalen: 19.30 Biljetter Gävle Konserthus biljettkassan. 2002.
3. Orphei Drängar 1853-2003. Orphei Drängar Dirigent: Robert Sund. Skellefteå 27 februari 19.00, Umeå 28 februari 19.30 Vasa 1 mars 19.00. 4.
Orphei Drängar 150 år. Jubileumsstipendium och Capricemiddag den 6 december 2003. 5. Hör I Orphei Drängar. OD 150 år. Upplandsmuseet 24
maj till 2 november 2003. Upplandsmuseet. Två exemplar. 6. Orphei Drängar 1853-2003. Orphei Drängar Dirigent: Robert Sund. Skellefteå 27
februari 19.00, Umeå 28 februari 19.30 Vasa 1 mars 19.00. Två exemplar. 7. Årets Kör OD on tour! Dirigent Robert Sund. Konsertsalen Fredag den
16 April 2004 Kl: 19:30 Biljettkassan 013-356615. 8. Orphei Drängar Dirigent: Robert Sund onsdag, den 6. oktober 2004, 19.30. Vetenskapsakademi
Budapest, Festsal (Budapest, V. ker Roosvelt tér 9.) 9. Orphei Drängar Konsert Svetovna znani moski zbor iz Upssale/Svedska. Dirigent: Robert
Sund, Marija Fontosh sopran, Folke Alin klavir. Velenje, Glasbena Sola Fram Korum - Kozeljski petek, 8. oktobra 2004 ob 19.30 uri. 10. Einer der
besten Männerchöre der Welt zu Gast aus Schweden. Orphei Drängar Leitung: Robert Sund. Kathedral Klänge 2007. Dienstag, 2 Oktober 2007,
19.30 Uhr. Hoher Dom zu Mainz. 11. Orphei Drängar in Concert at the Winspear Centre October 23, 2008 - 8 pm. Tre exemplar. 12. Orphei Drängar
Caprice Dirigent: Robert Sund. Lördag 9 december 13.00 och 16.00. Söndag 10 december 13.00, 16.00 och 19.00. 13. Serenad Dirigent: Robert
Sund Gäster: Per Myrberg, Anders Andersson. Måndag den 3 juni kl. 19.30 och 21.30. Universitetets aula. 14. Vårkonsert Dirigent: Robert Sund.
Gäster: Lena Nordin, sopran. Anders Andersson, tenor. Lördag den 19 april klockan 17.00 Söndag den 20 april klockan 15.00. Uppsala universitets
aula. Två exemplar. 15. Dirigent: Robert Sund Solist: Anders Andersson Pianist: Folke Alin. Onsdagen 11 oktober 19.30 Kulturumteatern,
Kunskapens Hus, Märsta. 16. Orphei Drängar Caprice Dirigent: Robert Sund. Lördag 7 december 13.00 och 16.00. Söndag 8 december 13.00, 16.00
och 19.30.
5
2002-- 17. Vårkonsert Orphei Drängar Ylioppilaskunnan Laulajat. Gemensam konsert med OD och YL, den finska manskören i världsklass. För första
2010 gången. Dirigenter: Robert Sund och Matti Hyökki. Söndagen 28 april kl 13.00 och 16.30 Universitetets aula. 18. Katedralmusik Orphei Drängar,
Brazz Brothers, Amelie Fleetwood sopran, Jakob Lorentzen orgel, Robert Sund dirigent. Uppsala Domkyrka Lördagen 14 oktober 15.00 och 18.00.
19. Serenad Dirigent: Robert Sund Gäst: Olle Adolphson Måndagen den 2 juni 19.30 och 21.30. Universitetets aula. 20. Kungl. Akademiska Kapellet
Orphei Drängar Dirigent: Per Åke Andersson Solist: Gabriel Suovanen, baryton. Söndagen den 19 oktober klockan 15.00 Universitetets aula. 21.
Musik i Cassels. Orphei Drängar Dirigent: Cecilia Rydinger Alin. Söndag 13 feb kl 16.00. Cassels Grängesberg. 22. Konsert. Florakören, Brahe
Djäknar, Akademiska Orkestern från Åbo Akademi. Dirigent: Gottfried Gräsbeck. La Capella, Allmänna sången, Orphei Drängar. Dirigent: Cecilia
Alin Ryding och Robert Sund. Domkyrkan lördagen 27 januari, kl 16.00. 23. Orphei Drängar, Male-Voice Choir 2010 10/12 19:00 Conductor: Cecilia
Rydinger Alin Piano: Folke Alin Soprano: Elin Rombo. Två exemplar. 24. Orphei Drängar in Concert. Cecilia Rydinger Alin Conductor. 21 Oct 10
(Thur) 7:30. Esplanade Concert Hall. Singapore. Två exemplar. 25. Orphei Drängar. Konsert efter Asienturné. Dirigent: Cecilia Ryding Alin. Gäst:
Elin Rombo, sopran. 28/10 kl. 19.00 Filadelfiakyrkan. 2010. Mapp.
6
Orphei Drängar "Kultur gör att människor växer, utvecklas och mår bra. Orphei Drängar ger många den möjligheten. Därför stödjer vi OD".
Skandia, Amersham Biosciences, Skanska, StoraEnso. Årtal saknas. Rulle.
7
1. Vårkonsert. Orphei Drängar Sveriges Radios Symfoniorkester Dirigent: Manfred Honeck Solist: Malena Ernman. Lördag 5 april 15.30, Söndag 6
april 15.00. Universitetets aula. 2. Serenad. Orphei Drängar Dirigent: Robert Sund Gäster: Claes Janson och Mikael Skoglund trio. Tisdag 3 juni
19.30 och 21.30. Universitetets aula.Årtal saknas. Rulle.
8
Logga, text "Orphei Drängar CD". Stor affisch med olika bilder på Orphei Drängar, www.od.se samt längst ned sponsorernas namn: Skandia,
Amersham Biosciences, Nordea, Skanska, StoraEnso.årtal saknas. Rulle.
M2B. Affischer, övriga.
Serien förvaras i mappar.
Mapp
-
År
18931894
Beskrivning
Se M2A:1. 1. Teater. Symfonikonsert gifves af Akademiska Kapellet Tisdagen d. 28 Nov. 1893. 2. Symfoni-Konsert å Upsala Teater gifves Torsdagen
den 15 Nov. 1894 kl. half 7 e.m. af Akademiska Kapellet med biträde af violinisten Henri Marteau. Tre exemplar. 3. Eric Ericson, Ingvar Lindholm,
Lars Johan Werle. The Stockholm Chamber Choir, The Swedish Radio Choir. okänt år.
M3. Böcker, häften.
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
1
År
Beskrivning
Sångböcker. O.D. 1. Tenor, O.D. 2. Tenor, O.D. 1. Bas, O.D. 2. Bas. Årtal saknas. Fyra skinnband. Årtal saknas.
2
Studentsången. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Del 1-4. Utgiven/planlagd av Ivar Hedenblad. Sångarförbundet. Årtal saknas.
3
Studentsången. Vald samling fyrstämmiga körer och kvartetter för mansröster. Utgifven af Ivar Hedenblad, Director musices vid Uppsala
Universitet. Del 1-2, 4. Årtal saknas.Två skinnband. Årtal saknas.
4
Odinslund och Lundagård. Samling af flerstämmiga sånger för mansröster. Tenor II, Bas I och Bas 2. Har tillhört Sångsällskapet Arion. Se Ö2:1
inventarieförteckning. Årtal saknas. Tre skinnband. Årtal saknas.
5
1862-- 1. Uppsala Minne. Kantat för soli och kör af mansröster med piano af Ivar Hallström. Med brev, 1963. 2. Elemäntärlära i Musik, 1862. J.A.
1873 Josephson, Director Musices vid Uppsala Universitet. Häfte. 3. Upsalasångarnas Pariserfärd 1867. Skildrad af Måns Månsson, 1868. fyra exemplar.
4. Minnen från Upsala-Sångarnes Pariserfärd jemte småplock ur papperskorgen, 1867. Illustrerade jul-skämt af Conny. Två exemplar. 5. Uppsala
Studenternas Sångarfärd sommaren 1873. Arrangemang för piano. Trasigt häfte.
6
1875-- 1. Beretning om Studentmödet 1875. Kristiania 1875. Två exemplar. 2. O.D: 25-årsfest 1878 och 50-årsfesten 1903. Två exemplar. 3. Minnen från
1903 Uppsalasångarnes Pariserfärd 1878. Upptecknade af en deltagare. Trasigt häfte. 4. Sångarfärden till Paris 1878. Ett stycke studentlif. Skildradt i
resebref af C.O. Montan och Karl Warenburg. Tre exemplar. 5. Sångbok för Folkhögskolor och andra läroverk. F. Eggeling Ph. Lindstedts förlag
1882. 6. Svenska Sångstycken. Sjuhundra valda svenska sånger och visor samlade af Axel Ivar Ståhl, 1892. 7. Första allmänna svenska sångarfesten
i Stockholm 1897. Central-tryckeriet 1897. Häfte. 8. Ur en svensk tonsättares lif. En minnesteckning öfver Jakob Axel Josephson af N.P. Ödman.
Ivar Haeggströms Boktryckeri 1895.
7
1900-- 1. Uppsalasångarnes Pariserfärd 1900. Minnen tecknade af Knut Nyblom. Hasse W. Tullbergs boktryckeri 1901. 2. Sångarfärden till Paris 1900. På
1910 sångkörens uppdrag skildrad af Rudolf Kjellén. Wetterberg&Kerber 1901. Trasigt häfte. 3. Berättelse öfver O.D:s femtioårsfest 1903. Utgifven af
festbesyrelsen. Akademiska boktryckeriet 1903. Häfte. 4. På studentsångarfärd till Amerika. Illustrerade resebref af Knut Barr. Lunds
Studentsångarförenings sångarfärd till Amerika 1904. Hasse W. Tullbergs boktryckeri 1905. Två exemplar. 5. En sjuttioårings minnen.
Anteckningar. II Studenttiden 1850-1861, III Mannaåldern 1861-1867. C.R. Nyblom. AB Bonniers Boktryckeri 1908. Trasigt häfte. 6. Uppsala är
bäst. Knut Nyblom (Manasse). Centraltryckeriet, Stockholm 1908. Tre exemplar. 7. Antigone-kören. Till Mendelssohns musik lämpad
öfversättning. OD vördsamt tillägnad af Farbror Bring d.ä. Wretmans boktryckeri 1910. Häfte. 8. Gluntarna. Gunnar Wennerberg. Hugo Gebers
enkronas bibliotek. Iduns tryckeri AB 1910. Trasigt häfte. 9. Ivar Eggert Hedenblad. En liten minnesskiss. Upptecknad af hans gamle vän och OD
kamrat Knut Manasse Nyblom. Almqvist&Wiksells Boktryckeri AB 1910. Två exemplar.
8
19111913
1. Studentens lyckliga dar af Mari Mihi. Minnen från nittiotalets Uppsala. Albert Bonniers Boktryckeri 1911. Häfte. 2. Festskrift. Andra allmänna
Svenska Sångarfesten i Stockholm den 12-14 juli 1912. Brobergs Bok- & Accidens-tryckeri Stockholm 1912. Häfte. 3. Blad ur Uppsalasångens
historia samlade av Gottfrid Kallstenius. Isac Marcus´ boktryckeri AB, Stockholm 1913. Två häften. 4. Uppsalaberättelser av Albin Ytterlund.
Almqvist&Wiksells Boktryckeri 1913. Häfte.
9
19161924
1. Gluntarna. Musik. En samling duetter för baryton och bas med accompagnement af piano. Gunnar Wennerberg. Otto Beronius och Eugene von
Stedingk egnas dessa sånger af Författaren. Iduns Tryckeri-aktiebolag 1916. 2. Gluntarna. Text. En samling duetter för baryton och bas med
accompagnement af piano. Gunnar Wennerberg. Otto Beronius och Eugene von Stedingk ägnas dessa sånger af Författaren. Centraltryckeriet
1918. 3. Gunnar Wennerberg. Minnesord vid Stor OD den 13 oktober 1917 af Rudolf Kjellén. Almqvist&Wiksell 1917. Häfte. 4. Gluntarne och deras
skald af R.F. v. Willebrand. Almqvist&Wiksell 1917. Häfte. Med tidningsurklipp. 5. Jenny Linds triumftåg genom nya världen och senare
levnadsackorder. Sven Dorph. Ivar Haeggströms Boktryckeri AB 1918. 6. Jacob Axel Josephson. Prolog vid OD:s minnesfest den 27 mars 1918.
Rudolf Kjellén. Almqvist&Wiksell 1918. Häfte. 7. Hugo Alfvén av C.G. Nyblom. K.L. Svenssons bokindustri AB 1920. Häfte. 8. Mina Uppsalaminnen.
Carl Forsstrand. Isaac Marcus Boktryckeri AB 1922. 9. Tre sångarfärder, 1894, 1904, 1914. Reseskildringar av Knut Barr. Nordiska Boktryckeriet
Stockholm 1924.
10
1924-- 1. Uppsaliensiskt studentliv kring sekelskiftet. Några minnen och intryck. Gustaf Lizell. Almqvist&Wiksells Boktryckeri AB 1924. 2. Populära
1928 körkompositörer. Gunnar Wennerberg, Jacob Axel Josephson, Halfdan Kjerulf, Otto Lindblad, Prins Gustaf, August Söderman. Av Knut Nyblom
1925-1928. Två exemplar. 3. Sångsällskapet Orphei Drängar. Några ord med anledning av 75-årsjubileet. Av Knut Nyblom. Iduns Tryckeri AB 1927.
4. Minnen från "Magisterkvartettens sångarfärd sommaren 1857". Fyra exemplar.
11
1937-- 1. Uppsalaminnen berättade av gamla studenter och andra. Under redaktion av Sven Thulin. Med 114 illustrationer. Wretmans Boktryckeri AB
2013 1937. 2. Några minnen från min bekantskap med Verner von Heidenstam av Hugo Alfvén. Wretmans Boktryckeri AB 1941. Häfte. 3. O.D. Minnen
tillägnad Hugo Alfvén den 1 maj 1942. Almqvist&Wiksells Boktryckeri AB 1942. 4. Kring Fader Berg. Lundensiska sångarminnen från tre decennier.
Sven Hallström m.fl. Gleerups Förlag 1945. 5. Sällskapet för Svenska Kvartettsångare befrämjande. Matrikel. Upprättad 1955. Häfte. 6. Ivar Eggert
Hedenblad. Ett Uppsala-minne. Av Gunnar Hultman. Ord och bild särtryck. Häfte. 7. Gluntarne. En samling duetter för baryton och bas av Gunnar
Wennerberg. Aldus klassiker 1963. 8. Annorlunda manskör. Sångsällskapet Orphei Drängar. Kristianstads Boktryckeri 1978. 9. OD. 40 år med Eric
Ericson 1951-1991. Redaktion Sten-Gunnar Hellström och Arne Söderqvist. Tidtryck 1991. Två exemplar. 10. Hin gode och OD. Några röster om
Eric Ericson. Tryck Elanders Sverige AB 2013.
M4. Smärre musikalier i handeln.
Serien förvaras i arkivkartoner om inte annat anges.
Arkivbox
År
Beskrivning
-
1900-tal Vok. mus. i hs. 228:1-4. Musikhandskrifter av Hugo Alfvén. 1. Fredmans epistel nr 14, arrangemang för manskör. 2. Sveriges flagga. 3-4. Gustaf
Frödings jordafärd (kompositionsskiss + originalmanuskript). Acc.nr 1992/12.
1
1800-tal - Carolina U 2910 n:1. Med förteckning över smärre musikalier tillhörande Sångsällskapet O.D. 1. Vilhelm Svedbom, Fyris. Fyris, dikt af Carl Rupert
1900-tal Nyblom satt i musik och sällskapet O.D. vid dess 25-årsfest tillegnad af Vilhelm Svedbom. "Till sällskapet O.D. från Vilhelm Svedbom". Nr 20, Julius
Bagge Stockholm. Tryck. 2. Anton Andersen, Fädrelandssang (B. Björnson). Til O.D. fra Kompositören. 3. Ivar Hallström, Uppsala minne. Comp. af
Ivar Hallström. O.D. tillegnad. 4. A.M. Myrberg, Natten. Öfverlämnad till O.D. d 5 Febr. 1910. 5. Ludvig Norman, Adils Gästabud. Ur
Humleplockningen. Dikt af K.A. Melin. Bakad för Manschör med Orkester af Ludvig Norman. Claverutdrag Op 63 No 4. 6. Ludvig Norman, Adils
Gästabud. Avskrift. 7. Viktor Lidner, Vid solnedgången. Kör för mansröster af Viktor Lidner. Till sällskapet O.D. med tack för många angenäma
stunder! 8. Viktor Lidner, Vid solnedgången. 9. Carl Åman, Jag står vid det tysta vattnet (Daniel Fallström). Kvartett för mansröster af Carl Åman.
10. P. A. Olander, Frihetssång ur Operan "Blända". En enkel gärd af tacksamhet för val till Ledamot af Sällskapet O.D. i Upsala af P.A. Olander. 1115. Egenhändiga manuskript av Halfdan Kjerulf. Med brev från Fru Carl Warmuth till Hugo Alfvén den 8 maj 1915. Även med en förteckning över
de fem manuskripten. 11. Halfdan Kjerulf, Serenad ved Strandbredden (Christian Winther). Har tillhört K. Meyer och C. Warmuth. 12. Halfdan
Kjerulf, Natten er saa stille. For Tenor 1, Basso 1 - 3. 13. Halfdan Kjerulf, Den friske Sang. 14. Halfdan Kjerulf, Fadango. 15. Halfdan Kjerulf, Natten
paa fjorden. 16. Dan Rudin, Adventshymn. "(för dubbelkör) af Paul Kaiser (öfvers.)" herr Direct. Mus. I. E. Hedenblad vänskap fr. komp. Kapsel.
Folie.
2
1800-tal - 1. Arvid Brieand, Frieriet. Sångvals av Arvid Brieand. Fyra exemplar. 2. Arvid Brieand, Berit. Sångvals av Arvid Brieand. Tre exemplar. 3. Vilhelm
1900-tal Krag, Dansen på Uvår. 4. Vilhelm Krag, Musikken kommer. 5. Vilhelm Krag, Trall. 6. Vilhelm Krag, Lovsang till restauratricen Lovise. Av Vilh. Krags
"Skjaergårdsviser". 3-6 Hr Hugo Alfvén med ärbördig hilsen E. Heide Sörensen. Arr. 7. Aage Berntsen, Kvadet om Nordens Harpe. Ordene af Aage
Berntsen. Tonerne af Carl Nielsen. Skandinavisk Mandskorstaevne, Köbenhavn 29-31 maj 1931. I anledning af selskabet, Herrekoret "Bel Canto´s "
25 Aars Jubilaeum. 8. Chr. Bull, Gangerpillen och Hartmann, Mindesang over de Faldne i Slesvig. 9. Olof Thunman, Sången (Der Barde). Dikt av Olof
Thunman för manskör (ad libitum soli) och orkester av Kurt Atterberg. Op. 25. 10. Arnold Sövén, Serenad. Serenad för tenorsolo och manskör. Ord
av Arnold Sölvén. Melodi av Vilhelm Sjögren. Svala & Söderlund Kunglig Hovmusikhandel AB Stockholm. 11. Bertel Gripenberg, Svensk sång.
Svensk sång av Olallo Morales. Ord av Bertel Gripenberg. För fyrstämmig manskör. Partitur. AB Nordiska Musikförlaget, Stockholm & Göteborg.
12. Knut Nyblom, Vår var välkommen. Till Orphei Drängar med gammal klockarkärlek från medlemmen "Manasse". 13. Ernst Bolin, Sällskapsvisa.
Musiken omkring 1900, orden 1912. Sällskapsvisa tillägnad OD av Ernst Bolin. 14. Ernst Josephson, 1. Violoncell. 2. Min Grav. 3. Generationer. Tre
dikter av Ernst Josephson komponerade för manskör av Josef Hadar. Till OD och Dr. Hugo Alfvén. 15. Esaias Tegner, I Kannick. Moses Pergament
februari 1929. Till OD som tack för farbroderskapet en sång, som är så enkel att sjunga att den borde vara tillräcklig vädergällning för mödor
"Världens gång" förorsakat. Stockholm den 21 februari 1929, Moses Pergament. 16. Folke Personne, Svensk sång. Hugo Alfvén. Tre exemplar. 17.
Tolv Bellmansmelodier. Ny samling arrangerade av Erik Åkerberg. Fredmans epistlar 7, 14, 15, 17, 32, 35, 53, 66, 68, 69 och En gammal visa samt
Bachus i kloster (Fredmans Testamente). Häfte. Abr. Lundqvist´s Kongl Hof-Musikhandel, Stockholm. 18. Gellerstedt, Min Tro och Sven Tröst,
Svärmeri. Två fyrstämmiga sånger för manskör, Ska. Tenor 1 och 2. Bas 1 och 2. 19. Grützmacher = Mendelssohn, Lieder. Violoncello. Häfte. Leipzig
& Berlin C.F. Peters. 20. Franzén, Champagnevinet. Ernst Brolin 8 maj 1921. Åtta exemplar.
2
1800-tal - 21. Gustaf Fröding, Det borde vara stjärnorna. För 2:e tenorsolo och manskör av Ernst Bolin. Tretton exemplar. 22. Ernst Bolin, Requiem. För
1900-tal manskör. Tio exemplar. 23. Ernst Bolin, Kör och fuga. Vid Hugo Alfvéns 10-årsjubileum som dirigent. 11/11 20, E.B. Tretton exemplar. 24. Hugo
Alfvén, 1. Var Stilla 2. Vågorna sjunga 3. Gammalt kväde från Helsingland. För en röst och pianoforte av Hugo Alfvén. Häfte. Köbenhavn Nordisk
Musikforlag. 25. Biskop Thomas, Frihetssång. Dikt av biskop Thomas. Tonsatt för manskör av Hugo Alfvén, 26. Cyrus Granér, En visa om barnens ö
på "Barnens dag". Musik av Hugo Alfvén. 27. Anders Grape, Endräkt. En sång i orostid 1940. Dikt av Anders Grape. Tonsatt för soloröst eller unison
kör med piano. Häfte. Elken & Schildknecht Kunglig Hovmusikhandel, Stockholm. 28. Okänd textförfattare (Hedenblad?), Op. 6. Fyra akter, cirka
trettio sidor. "Op. 6 uppvisat för Carl Reinecke 30/6 83. Några små anmärkningar med förbättringsförslag finns inuti. Huvudanmärkning = för lite
polyfoni (för ett körverk)...". 29. Wald. Bülow, I Furuland. För manskör av John Norrman. OD tillägnad.
3
1800-tal - 1. Sången, Ivan Hedenblad. Kantat vid OD:s 50-årsfest 1903 av Ivan Hedenblad. 2. Lasse Liten, Z. Topelius. Tillägnad Sällskapet OD. Selim
1900-tal Palmgren. 3. A. Fly fogel på silversky, Lindblad. B. Dryckesvisa. C. Dagen flytt och nattens timmar ila. D. Ord af G. Hellström, Brögger. E.
Aftonstjernan, A.M. Myrberg. 4. Spinn. Spinn. arr af W.W-m, Svenska kvartettsångarne. 5. Uti vår hage (folkvisa från Gotland), fritt behandlad för
manskör av Hugo Alfvén. Häfte. 6. Under rönn och syrén (ur "Sylvias visor" af Z. Topelius), Herman Palm. Kvartett för mansröster. 7. Frühlings
Nahen (Islossningen), Jacob Axel Josephson. Phantasie für Chor Solostimmen und Orchester. 8. A. O kom till mig, när sol går ner. B. Ofta i nattens
frid. C. O jaga tåren bort, min vän. Tre sånger komponerade av Ivar Hedenblad. Häfte. 9. På knä, dikt af Fjalar. Komponerad av Ivar Hedenblad. 10.
På knä. Dikt av Fjalar för Manskör och Orkester af Ivar Hedenblad. Till Professor C.R. Nyblom. Häfte. På knä. 11. Dikt av Fjalar för Manskör och
Orkester af Ivar Hedenblad. Till Professor C.R. Nyblom. Original. 12. A. Wärme och ljus, Silfverstolpe. B. Hymn "Se glad ut", Silverstolpe. C. Den
resande Studenten, Topelius. Sånger componerade för en röst med Pianoforte accomagnemang af Jacob Axel Josephson.
Ö1. Arkiv efter operasångaren och sångpedagogen Aida Callerheim.
Serien förvaras i arkivkartonger.
Arkivbox
1
År
19121974
Beskrivning
Brev och vykort, 1912--1974. Brev till mamma, 1925-1926. Konsertprogram, 1916--1945. Ledamot för Svenska samfundet för Musikforskning 1920,
tjäntsgöringsbetyg Elementarskolan Enköping 1921-1925, två affischer 1922, pass 1922, lyckönskningsbrev och fotografi från Hugo Alfvén 1925,
kontrakt Italien 1926, italiensk tidning 1926. Diverse handlingar. Pressurklipp.
Ö2. Sångsällskapet Arion, 1881-1889.
Serien förvaras i böcker förutom Ö2:3.
Bok
eller
arkivbox
1
År
18811888
Beskrivning
U 2912 a. Matrikelbok. Sångsällskapet Arions Matrikel, 1881-1888. Med inventarieförteckning.
2
18821889
U 2912 d. Arions kassabok, 1882-1889.
3
18821889
1. Program: Arions första konsert 30 november 1882, Sångsällskapet Arions konsert å Arbetareföreningens festsal 8 december 1883, Arions
konsert å Uppsala Gille 17 mars 1885, Arion-koncert å Stora Gillesalen 11 mars 1886, Sångsällskapet Arions sångstund 23 mars 1886 i
Universitetets vestibul, Studentsångsällskapet Arions sångafton i Universitetets försal 27 november 1887. 2. Klubbräkenskaper för Sångsällskapet
Arion, 1883-1887. Bok. 3. Betalda räkningar, 1883--1889. Arkivkartong.
4
U 2912 e. Sångbok. Manskvartetter. Trasigt exemplar. Okänt år.