Huvudvärk hos barn BHL 151029

Huvudvärk hos barn
Huvudvärk är ett vanligt
symtom hos barn. Mer än
hälften av alla skolbarn i
åldrarna 7-14 år har haft
huvudvärk minst en gång
under läsåret. Huvudvärk blir
vanligare med stigande ålder.
Migrän debuterar före 10 års
ålder i 20-25% av fallen. Barn
har ofta korta migränanfall
och ej alltid halvsidiga.
Illamående kan dominera.
Boka tid hos läkare vid:
- Oklar huvudvärk eller
alarmerande symtom
- Långdragen och
återkommande huvudvärk.
Motverka stress.
Tillräckligt med sömn.
Vid synproblem till optiker.
Vid migrän vila i mörkt rum,
enkla analgetika tidigt vid
anfall, undvik ev utlösande
födoämnen (choklad, kakao,
ost).
Anamnes:
Symtomdebut, frekvens, förlopp,
syn, trauma, psykosociala faktorer.
Lab:
Hb, CRP och urinprov.
Remiss till barnmott:
- Migrän med >2 anfall
per månad
- Vid migrän med >2 anfall per
månad överväg förebyggande
behandling med betablockerare
- När triptanbehandling
övervägs
- Insättande av
triptanbehandling?
- Komplicerad migrän med
hemisyndrom, konfusion
eller kranialnervspåverkan
- I utvalda fall CT alt MR hjärna.
Uteslut alarmerande tecken
- Akut debut av svår sprängannde
huvudvärk (subaraknoidalblödning)
- Huvudvärk efter skalltrauma (sub/
epiduralhematom)
- Huvudvärk i kombination med feber,
påverkan AT, nackstyvhet (akut
meningit, meningoencephalit)
- Huvudvärk med
beteendeförändringar
eller
prestationsförsämring
Vidare utredning och
uppföljning utifrån diagnos.
- Huvudvärk med nattliga
kräkningar
- Annan oklar huvudvärk.
- Successivt tilltagande huvudvärk,
morgonhuvudvärk, morgonkräkning,
plötsliga kräkningar utan illamående
eller i förening med neurologiska
symtom, personlighetsförändringar,
kognitiva störningar (hjärntumör).
Ev återremiss till VC
Ovanstående alarmsymtom saknas
Sannolikt godartad huvudvärk
Somatisk/neurologisk undersökning
är normala. Viros? Sinuit (äldre barn)?
Liknande huvudvärk vid tidigare
tillfällen? Spänningshuvudvärk?
Migrän? Överväg prova ASA,
paracetamol, NSAID.
Tand/bettproblematik?
Stress? Psykosocial problematik?
Missbruk?
Överväg hänvisning till optiker,
skolhälsovård, tandvård, BUP.
Fördjupning
Läs om Huvudvärk hos barn på 1177.se
Översiktsartikel om återkommande huvudvärk hos barn och
ungdom från Läkartidningen 2007
Fifteen minute consultation: headache in children under 5 years of
age, artikel från Arch Dis Child Educ Pract Ed 2013
Läkemedelsboken 2014 om huvudvärk hos barn och ungdomar
Internetmedicin.se om huvudvärk hos barn
Uppdaterad senast 2015-10-29. Medicinsk redaktör Göran Umefjord.
Synpunkter skickas till fb.behandlingslinjer