Vemsvatten katalog

MATTER IN MOTION, STATE OF MATTER COLOUR AND WATER - VEMS VATTEN ÄR DU?
Jeanette Schäring
26 september 2015-10 januari 2016
MATTER IN MOTION, STATE OF MATTER - COLOUR AND WATER VEMS VATTEN ÄR DU?
Våra kroppar består till stor del av
levande organismer som våra liv är
beroende av; mikro och makro; livet
som ett öppet flöde där det är omöjligt att separera enskilda delar.
Som människa, som djur och kropp,
interagerar vi i ett sammanflätat system. Jeanette Schärings konstnärliga
arbete kretsar kring att filosofiskt,
holistiskt och estetiskt närma sig
biologins och kemins vetenskapliga
fält. Hon arbetar med ekologisk färg,
vatten, mat och mänsklig vävnad. I
utställningen visas bland annat behållare med vatten från olika platser
i Skövde där besökarna under utställningens gång kan följa de olika
biokemiska processer som sker helt
”naturligt” i dessa beroende på vattenkvaliteten och vad som finns i vattnet från början.
Utställningen är en platsrelaterad naturfärgkulturell process, ett laboratorium för en experimentell process.
Det är en pågående dialog, där plats,
flora, vatten, människor, tid, ljus och
ljud är samarbete i och av intrikata lager av tid och rum.
FÖRORD
I år arbetar vi med att lyfta fram konst
som på olika sätt förhåller sig till
vetenskap och akademi och nu har
turen kommit till höstens stora utställning med Jeanette Schäring. En
konstnär som har en bakgrund inom
människans biologi och vars arbete
direkt tangerar och inkluderar andra
vetenskapliga fält som till exempel
biokemi, neurovetenskap och medicin.
Hon har bland annat rönt viss uppmärksamhet i forskarsamhället för
ett arbete hon gjort tillsammans
med Uppsalaprofessorn i neurokemi Jonas Bergquist kring kulturväxten vejde och dess biomedicinska
applikationer. Men även om hon likt
renässanskonstnären står vetenskapen mycket nära så är hennes arbete
samtidigt mer fritt, kaosbetonat och
intuitivt än forskarvärldens. Detta
märks tydligt till exempel i hennes
redovisning av Skövdebornas insamlade vatten där det både finns luckor
i det numeriska systemet och logiska
brister i redovisningen.
Jeanette Schäring är utbildad på HDK
och hennes konstnärliga praktik har
sin grund i läran om naturlig växtfärgning och dess komplexa processer.
Samtidigt befinner hon sig i en tydlig posthumanistisk samtidskontext
där hon utmanar synen på vad konst
är, vad konsten kan ha för funktion
och roll i samhället och vart hon som
konstnär/människa befinner sig i
denna process.
Drivkraften är vid sidan av ren konstnärlig nyfikenhet, ett livslångt engagemang i miljöfrågor och speciellt frågor rörande vatten och vattenkvalitet.
Ett ämne som blir allt mer viktigt och
politiskt laddat för var dag som går,
globalt såväl som lokalt.
På det globala planet råder akut brist
på rent vatten, en vattenbrist som
enligt FN snart kommer att drabba
40 % av jordens befolkning. Allt medan vi i Sverige och Skövde förbrukar
180 liter dricksvatten om dagen per
person och väger den ekonomiska
nyttan av provbombningar i Vättern,
uranbrytning på västgötaslätten och
nya kalkbrott på Billingen mot miljöhänsyn och biologisk mångfald i våra
vattendrag.
Jeanette Schärings arbete berör allt
detta och mycket mer. Genom att
”måla” med vatten, växtmaterial,
röntgenbilder, nervceller från råttor
och matrester hittar hon ett filosofiskt, dialogbaserat perspektiv där
mötet med lokalsamhället och de
samtal och processer de skapar står
i fokus.
Hon har hittills under arbetet med utställningen här i Skövde skaffat sig
nya vänner på Miljösamverkan Östra
Skaraborg, besökt avloppsreningsverket, engagerat lokalsamhället med
en vatteninsamling och dessutom fått
mig att inse att vi här i Skövde inte har
mindre än 46 sjöar och vattendrag.
Min förhoppning är att detta bara är
början på en spännande konsthöst,
fylld med oväntade möten och diskussioner om biologisk mångfald,
vattenkvalitet, rättvisa och ansvar.
Väl mött!
Tomas Asplund Gustafsson
Konstintendent, Skövde Kulturhus
MATTER IN MOTION - VEMS VATTEN ÄR DU?
Arbetet är processbaserat med ett flöde; frågor som växer och omvandlar
den fysiska tiden och spelar med visioner genom öppenhet och transparens, för att skapa komplexa utrymmen som skiftar över tid - där tid och
rum är interventioner av samtiden.
Hela installationen är en platsrelaterad naturfärgkulturell process. I vissa
behållare har växtmaterial tillsatts. I
resten har vattnet sin egen färg. Hela
utställningen kommer att förändras
av långsamma dynamiska processer
som beror på mänsklig interaktion,
rummet, material, jord, luft och vattnets egen kvalitet.
VATTEN ÄR LIV OCH NATURLIGA FÄRGPIGMENT SKAPAR LIV
Vatten är liv och ett livsväsentligt element som är komplext och dynamiskt
i sin struktur – en organism i sig själv.
Något från naturen som är klart och
rent, men försummat av oss blir orent
och förorenat. Vår försumlighet kan
fortsätta obemärkt, eftersom föroreningarna oftast förblir osynliga.
De visualiserade vatten- och färgpigmentprocesserna ger ledtrådar,
indikationer om vår miljö och hälsa.
Platsrelaterade processer som skapar
ett liv av färgförändring, och transformeras med tiden, från en form till en
annan form.
Färger är en indikator för liv. Om du
lyssnar kan du höra dess subtila toner.
Dessa naturfärgkulturprocesser visar både insidan och utsidan av ett
föränderligt liv, vårt känsliga ekosystem, människors existens och dess
flyktiga karaktär förändras. Precis
som jord, existerar vatten i allt, i våra
kroppar, vattnet inuti oss och vattnet
som blir oss från att äta, dricka, bada
eller genom annan kontakt. Men även
våra tankar kommer från kemiska
föreningar i vårt blod och i vår hjärna.
Med ödmjukhet och kärlek för de organiska naturliga materialens föränderlighet, processer och förgänglighet, bäddar jag här in kampen mot
tiden och människans inneboende
mekanism för att bekämpa föränderlighet och kaos, men också hennes
vilja till att bevara, samla information, mäta och att lyda.
VI ÄR ETT NATURFÄRGKULTURELLT VIBRERANDE SYSTEM.
Jag vill skapa färg och förändring - en
resonans av naturens komplexitet,
naturens rytmer, vågor, rörelse och
mutationer. Världen är alltid i förändring, här och nu är bara ett ögonblick
av upprepning och skapande.
Jag söker ett igenkännande och en
sensorisk och förnimbar dimension
av erfarenhet med naturens färg och
materia som föränderlighet i rummet,
där sensoriska processer är kroppslig interaktion med vår omgivning.
En upplösning av gränserna mellan
kropp, medvetande, kultur och natur,
människa och djur - erfarenheter och
discipliner. Med min kropp - tid - rum
och material, söker jag erfarenheter,
förnimmelser och upplevelser som
är ofullständiga och osynliga. I mötet
mellan det förnimbara och det intellektuella, i skarven mellan vad vi vet
och det vi inte förstår.
Komplexa sekvenser av unika sammansättningar ger naturliga färger deras enastående rikedom och
föränderliga subtila nyanser. På en
mikroskopisk nivå, i SUB-atomernas
verklighet, i en transformation, där
det osynliga och bortglömda i naturen frigörs och kan skapa färg genom
fotosyntes.
Att arbeta med den naturliga världen
är en påminnelse om naturens tid,
mönster och dynamiken i livet och
den mänskliga ekologin.
MATERIAL AND MIND, HUMAN AND NON-HUMAN WHO AM I TO
DEFINE CONSCIOUSNESS!
WHAT MECHANISMS ARE IN PLACE TO FRAME OUR CONCEPTS OF
THE “SELF”?
Materia och minne, mänskligt och
icke-mänskligt, vem är jag att definiera medvetande. När är det vetenskaplig materia och när blir det ett objekt?
Vilka mekanismer skapar medvetandet om jaget?
ALIENATED
Våra kroppar är som oceaner för en
myriad av mikroskopiska varelser
och bakterier, liksom till processen
av våra sinnen och perception. Allt är
sammankopplat, inget komplett i sig
självt, vi lever i en symbios, i ett nätverk som består av oändliga anslutningar och oändliga skillnader där
vi alla är relaterade till varandra i ett
öppet system utan centrum eller kant.
WHEN IS IT AN OBJECT AND WHEN IS IT SCIENTIFIC MATTER?
Skikt av nervceller från råtthjärnor
infärgade med vejde, en naturlig blå
färg (indigo) framtagen genom en organisk dynamisk och komplex infärgningsprocess.
duceras ett enzym som tillsammans
med syre hjälper till att omvandla
den vita indigon till färgen indigo.
Kemiskt måste den reduceras till en
vattenlöslig form.
För att använda vejde Isatis Tinctoira
till infärgning behövs komplexa kemiska reaktioner främst reduktion
(syret avlägsnas) och oxidation (syret
tillförs igen). Biologisk kyp (färgbad),
är en tidskrävande och dynamisk process som med hjälp av naturligt växtmaterial, mikroorganismer och antioxidanter skapar en reduktion genom
jäsning. När växtmaterialet jäser pro-
Redan på 1800-talet började man undersöka möjligheten att visualisera
celler genom att tillsätta olika pigment och silverjoner till vävnad. På
så sätt kunde man för första gången
se hur olika nervceller är uppbyggda
och också börja förstå hjärnans otroligt komplexa natur.
COLOUR APPETITE MATTERS AND COLOUR ME NATURALLY
Hur ser vi på färg som föränderlig?
Hur hör mat, färg och hälsa ihop? Hur
ser vi på fläcken på den vita duken?
Vad har färg och matlagning gemensamt? Vilken färg äter du?
Vår närmiljö innehåller botaniska
växter och organiskt matavfall som
skulle kunna användas till att göra
unika färger, men istället hamnar på
komposthögen. Växtbaserade färger
erbjuder ett miljövänligt alternativ till
syntetiska färgämnen då det kommer
från växter som kan förnyas giftfritt
och är biologiskt nedbrytbart. Vi är alltid omgivna av färg. Ljusförhållanden
och perception ändrar sig oavbrutet,
vi befinner oss i ett ständigt flöde av
uttryck.
VERKFÖRTECKNING
MATTER IN MOTION - VEMS VATTEN ÄR DU?
I över 200 vattenbehållare har Jeanette Schäring startat naturliga processer genom att lägga samma slags växtmaterial
i olika vatten insamlat i och runt Skövde. I övriga 100 behållare är vattnet orört och färgen kommer bara från vattnet
självt.
ALIENATED
MR-röntgen av konstnärens hjärna 2006
INFÄRGADE RÅTTHJÄRNOR
Skikt av nervceller från råtthjärnor infärgade med vejde Isatis
tintoria en naturlig blå färg framtagen genom en organisk dynamisk och komplex infärgningsprocess.
HUR LÅTER PROTEINERNA I HJÄRNVATTEN/
CEREBROSPINALVÄTSKA
Ljudet är framtaget genom att mäta proteiner i cerebrospinalvätska med hjälp av en masspektrometer. Detta görs för att
kunna bestämma proteinernas storlek, identitet och mängd
vid diagnos av sjukdomar i hjärnan. Just den specifika resonansen av proteinerna kan omvandlas till ett hörbart ljud genom att omvandla frekvensen.
Inspelad av professor Jonas Bergqvist.
Stereoljud 4:16
HJÄRNVATTEN/CEREBROSPINALVÄTSKA
De fyra proverna är:
I) frisk
II) hjärnhinneinflammation
III) subaraknoidalblödning
IV) traumatisk hjärnskada
Hjärnvattnet/cerebrospinalvätska produceras centralt i hjärnan. Totalvolym hos en vuxen är ca 150 ml och vätskan omsätts 3-4 ggr om dygnet. Vätskan sköljer runt hjärnan och
skyddar även hjärnan från mekanisk påverkan.
LABORATORIE FÖR EN EXPERIMENTELL PROCESS
Naturliga färgprocesser startade genom att lägga olika slags
växtmaterial i vatten, samt fibrer och annat
COLOUR APPETITE MATTERS AND
COLOUR ME NATURALLY
RESTER AV EN PERFORMANCE I PROCESSER
OCH DOKUMENTATION
Vår närmiljö innehåller botaniska färgväxter och annat som
skulle kunna användas till att göra unika färger men istället
hamnar på komposthögen.
AVLOPPSVATTEN FRÅN
SKÖVDE AVLOPPSRENINGSVERK
Sex behållare med vatten från olika stadium i
reningsprocessen.
”Tack till alla som engagerat sig och lämnat in vatten, kartor, texter och
delat information och personliga historier. Tack till Konstenheten för hjälp
med insamling av vatten, den nya sortens insamlings- och dokumentationsmetodik och sovplats.” - Jeanette Schäring
TORSDAG 15 OKTOBER KL 18.30
Artist Talk/kvällsföreläsning där Jeanette Schäring berättar om sitt
konstnärliga arbete som rör sig emot vetenskapens område.
Konstmuseet, Skövde Kulturhus
TORSDAG 12 NOVEMBER KL 18.30
Panelsamtal med Jeanette Schäring och personer med intresse för
miljö/naturfrågor ur ett lokalt och nationellt perspektiv.
Konstmuseet, Skövde Kulturhus
ONSDAG 28 OKTOBER KL 13 -16
KULTURLABB: T-shirtryck och färgworkshop för ungdomar 13-20 år.
Jeanette Schäring inspirerar och visar hur det går att göra saker själv.
Konstmuseet, Skövde Kulturhus
”Bangladesh vatten idag är kanske mitt och ditt vatten
imorgon. Det lokala blir det globala.”