Medicinsk utredning vid utvecklingsstörning /intellektuell

Psykisk
utvecklingsstörning/
Intellektuell
funktionsnedsättning
Ulrika Wester Oxelgren, överläkare
Barnneurologi och habilitering
Akademiska barnsjukhuset
751 85 Uppsala
2015-04-20
Sv. Neuropediatrisk förening
• Utvecklingsstörning - riktlinjer för medicinsk
utredning
• www.neuropediatrik.se/vardprogram
• Publicerat april 2015
SNPF arbetsgrupp
Helen Drake, specialistläkare
Elisabeth Fernell, överläkare
Karin Lanneskog, överläkare
Barbro Westerberg, överläkare
Ulrika Wester Oxelgren, överläkare
• Kontakt: Elisabeth Fernell, Ulrika Wester Oxelgren
Uppdraget
• Medicinsk utredning av oklar
utvecklingsstörning
• Gäller alla grader av utvecklingsstörning
• Utredning görs av barnläkare eller
barnneurolog
Psykomotorisk
utvecklingsförsening
• Definition
• Försening inom 2 områden avseende:
•
•
•
•
•
grov/finmotorik
tal/språk
kognition
personligt/socialt
ADL-funktion
Psykisk utvecklingsstörning
• Definition
• IQ<70 vid begåvningstest, ex WIPPSI
• Försämrad adaptiv förmåga, ex ABAS
• Debut < 18 års ålder
Prevalens
• Psykomotorisk utvecklingsförsening
• 5 % av förskolebarn
• Psykisk utvecklingsstörning
• 1-2 %
Varför diagnos?
•
•
•
•
•
Prognos
Återupprepningsrisk
Prenatal diagnostik
Preimplantatorisk diagnostik
Behandling
Prenatala faktorer
•
•
•
•
•
Genetiska syndrom
Neurometabola sjukdomar
Neurokutana sjukdomar
Neuromuskulära sjukdomar
Icke genetiska syndrom
Perinatala faktorer
• Hemorragisk ischemisk encefalopati HIE
• Intraventrikulär blödning IVH
Postnatala faktorer
• Trauma
• Meningit/encefalit
• CNS-tumör - strålbehandling
Anamnes
•
•
•
•
•
•
Hereditet
3-generationers släktträd
Släktskap mellan föräldrar
Tidigare graviditeter
Nuvarande graviditet och förlossning
Neonatalperiod
Anamnes
• Utvecklingens milstolpar
• progress/regress
• Samexisterande problem
• neuropsykiatri
• Sociala faktorer
• Tidigare utredning
Status
•
•
•
•
•
•
•
Längd, vikt, HO
Lever- mjältförstoring
Fokal neurologi
Hudförändringar
Missbildningar
Skelettavvikelser
Dysmorfa drag
Genetiska analyser
•
•
•
•
•
Kromosomanalys
FISH-analys
Gendos-array
Fragilt X-analys
Specifik molekylärgenetisk diagnostik
Neuroradiologi
• MR av CNS
Övrig provtagning
• Neonatal screening
•
•
•
•
Blodstatus, ferritin
TSH, T4, T3
CK
Riktade metabola prover
Övrigt
• Syn
• Hörsel
• Eeg
• Konsultation barnneurolog
• Konsultation klinisk genetiker
• Omvärdering efter 2-3 år
Rekommendation
Nivå 1 Anamnes och status
Tre-generationers släktträd
Bedömning dysmorfa drag
Neurologiskt status
Nivå 2 Gendos-array
Fragilt X-analys
Tyroidea-funktion
Blodstatus/ferritin
CK – (pojke föreskoleåldern)
Syn/hörsel
Nivå 3 MR av hjärna?
Metabol utredning?
Remiss Klinisk genetik?
Genetiska syndrom
• Numeriska kromosomavvikelser
• Deletions/duplikationssyndrom
• Monogena syndrom
Syndrom
Definition:
Flera samtidigt uppträdande fenomen, vilka sammantagna
ger en bild av ett bakomliggande förhållande eller förlopp.
Inom medicinen betecknar syndrom en bestämd
kombination av avvikelser eller symptom som tenderar att
uppträda tillsammans och som sammantaget pekar mot en
viss diagnos.
Numeriska kromosomavvikelser
•
•
•
•
Down 47,XX,+21
Trisomi 18
Turner 45,X
Klinefelter 47,XXY
Team för Downs syndrom
• Downs syndrom med medicinskt komplex
problematik
• Utredning avseende autism och ADHD vid
Downs syndrom
Remiss till:
Barnneurologi o habilitering
Akademiska barnsjukhuset
751 85 Uppsala
Ange: Team för Downs syndrom i remissen
Deletions/duplikationssyndrom
Strukturella kromosomavvikelser
• ex:
46,XY,del(5)(p15)
• ex:
46,XX,dup(22)(q11)
Deletionssyndrom
Array-CGH
•
•
•
•
•
•
Deletion 22q11 – CATCH-22
Deletion 4p – Wolf-Hirschhorn
Deletion 7q – Williams
Deletion 5p – Cri du chat
Deletion 1p36
Deletion 15q – Prader-Willi
22q11-deletion
•
•
•
•
•
•
•
•
25/100 000
Hjärtfel
Infektionskänslighet
Hypocalcemi
Gominsufficiens
Kortvuxenhet
Utvecklingsstörning
ADHD, Autism
Deletion 4p - Wolf-Hirschhorn
•
•
•
•
•
20/100 000
Hypotonus
Epilepsi
Infektionskänslighet
Utvecklingsstörning
Deletion 7q - Williams
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5-10/100 000
Supravalvulär aortastenos
Kärlstenoser, hypertoni
Hypotonus, ätsvårigheter
Hypercalcemi
Diabetes, hypothyreos
Kortvuxenhet
Utvecklingsstörning
ADHD, Autism
Deletion 5p - Cri du chat
•
•
•
•
•
•
Deletion 5p15.32-33
Utvecklingsstörning
SGA, kortvuxenhet
Hjärtfel, LKG, bettavvikelser
Infektionskänslighet
ADHD, stereotypier,
självdestruktivitet
Deletion 1p36
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10-20/100 000
Dilaterad kardiomyopati
LKG
Infantil spasm
Kortvuxenhet
Mikrocefali – stor fontanell
Hypothyreos
Katarakt
Utvecklingsstörning
Deletion 15q - Prader-Willi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4-5/100 000
Neonatalt ätsvårigheter
1-2 år uttalad ätstörning
Kortvuxenhet
Sen pubertet
Epilepsi
Sömnapné
Utvecklingsstörning
Tvång, ångest
Duplikationssyndrom
Array-CGH
• Duplikation 22q11
• Duplikation 15q 11q13
Duplikation 22q11
• 50 fall
• Brett kliniskt spektrum
• Komplementärt
duplikations- syndrom.
• Hjärtfel
• Urogenitala missbildningar
• Gominsufficiens
• Utvecklingsstörning
förekommer
Duplikation 15q11q13
•
•
•
•
•
•
•
•
30 fall
PWS/AS regionen
Hypotonus
Utvecklingsstörning
Språkstörning
Autism
Epilepsi
Kortvuxenhet
Centrum för sällsynta diagnoser Uppsala-Örebro
Team för sällsynta syndrom
Remiss till:
Barnneurologi o habilitering
Akademiska barnsjukhuset
751 85 Uppsala
Ange: Team för sällsynta syndrom i remissen
Monogena syndrom
•
•
•
•
•
Sotos
Noonan
Bardet-Biedl
Fragilt X
Apert
• Molekylärgenetisk
diagnostik
– Specifik frågeställning
– Paneler
– Hela genomet
Sotos – Cerebral gigantism
•
•
•
•
•
5-10/100 000
Mutation NSD1-gen
Födelse: lång, stort HO
Skolios
Risk tumörutveckling
– Njure, skelett, spottkörtlar
• Utvecklingsstörning
• ADHD, Autism
Noonan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
40-100/100 000
RAS-MAPK signalväg
Mutation hittas i 75%
Pulmonalisstenos
Hypertrofisk kardiomyopati
Ätsvårigheter
Kortvuxen
Hörselnedsättning
Autoimmunitet
Utvecklingsstörning
Bardet-Biedl
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4-5/100 000
Mutation i 17 gener
Mutation hittas hos 80%
Retinal dystrofi
– Retinitis pigmentosa
Övervikt
Extra fingrar/tår
Hypogonadism
Nedsatt njurfunktion
Utvecklingsstörning
Fragilt X
•
•
•
•
•
Pojke 15-25/100 000
Flicka 8-12/100 000
Mutation i FMR1gen 99%
Triplet CGG upprepning
Utvecklingsstörning
– Pojke lindrig-svår
– Flicka ofta lindrigare bild
• ADHD
• Autism hos pojkar
Apert
• 1/100 000
• Mutation FGFR2
– Ses vid Pfeiffer, Crouzon
•
•
•
•
•
•
Kraniosynostos
Syndactyli fingrar/tår
Gomspalt
Sömnapné
CNS-missbildningar
Utvecklingsstörning ibland
Centrum för sällsynta diagnoser Uppsala-Örebro
Team för sällsynta syndrom
Remiss till:
Barnneurologi o habilitering
Akademiska barnsjukhuset
751 85 Uppsala
Ange: Team för sällsynta syndrom i remissen
Neurometabola sjukdomar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hypothyreos
Mitokondriell sjukdom
Ureacykeldefekter
Peroxismala sjukdomar
Brist på B12, B6, folat
CDG-syndrom
Aminosyrerubbningar
Organiska acidurier
Mucopolysackaridoser
Lysosomal inlagringssjukdom
TSH,T4,T3
Laktat
Ammoniumjon
VLCFA
Homocystein
Transferrin
P-aminogram
U-organiska syror
U-glykosaminoglykaner
U-oligosackarider
Neurokutana sjukdomar
• Neurofibromatos
• NF 1
• NF 2
• Tuberös skleros
Klinisk diagnos
Monogena tillstånd
Klinisk diagnos
Monogena tillstånd
Neuromuskulära sjukdomar
• Duchennes muskeldystrofi
– Pojkar i förskoleåldern
•
•
•
•
Klinisk bedömning
CK
DNA-analys
Muskelbiopsi
Icke genetiska syndrom
•
•
•
•
•
Goldenhars syndrom
CHARGE association
Möbius syndrom
Fetalt alkohol syndrom
Fetalt valproat syndrom
Genetik?
Anläggningsdefekter?
Kärlkatastrof?
Exogen faktor - alkohol
Exogen faktor - läkemedel
Fetalt Alkohol Syndrom FAS
• 10-70 /100 000
• Tillväxthämning pre- och
postnatalt
• Dålig catch-up postnatalt
• Mikrocefali
• Lindrig utvecklingsstörning
• ADHD
Rekommendation
Nivå 1 Anamnes och status
Tre-generationers släktträd
Bedömning dysmorfa drag
Neurologiskt status
Nivå 2 Gendos-array
Fragilt X-analys
Tyroidea-funktion
Blodstatus/ferritin
CK – (pojke föreskoleåldern)
Syn/hörsel
Nivå 3 MR av hjärna?
Metabol utredning?
Remiss Klinisk genetik?
Dokumentet finns på:
www.neuropediatrik.se
Tack för uppmärksamheten
Hör gärna av er!
Ulrika Wester Oxelgren, överläkare
Barnneurologi och habilitering
Akademiska barnsjukhuset
751 85 Uppsala
[email protected]