Tillgänglighet till canceroperation kvartal 4 år 2014

Mars 2015
1
Ledningstaben/BjH
Tillgänglighet till canceroperationer i Östergötland
Regionens långsiktiga mål är att patienter i behov av operation av cancersjukdom ska få den genomförd
inom högst tre veckor. Etappmålet är att minst 85 procent ska ha utförts inom målgränsen.
Denna rapport redovisar tiden från klinikens beslut om operation till genomförd operation av cancersjukdom från första kvartalet 2012 och framåt. Patienter som sökte vård på akutmottagningen, skrevs in
i sluten vård, diagnosticerades och opererades under samma vårdtillfälle ingår inte i redovisningen.
Faktiska behandlingsväntetider
Det förekommer att patienter registreras som väntande så snart kliniken bedömer att operation ska genomföras, men innan alla diagnostiska utredningar är genomförda. För tidig registrering kan även förekomma när patienten ska genomgå en annan åtgärd före kirurgi – till exempel strålbehandling, hormonbehandling med mera. Patienter ska inte registreras på planering-/väntelista förrän patienten är
optimal för ingreppet, till exempel när
- PAD-svar saknas som underlag för beslut om operation som ska genomföras och i så fall vilken
- effekten av in- eller utsatt läkemedel ännu inte uppnåtts (t.ex. insättning av blodtryckssänkare eller utsättning av blodförtunnande läkemedel),
- annan behandling ska ske före cancerkirurgi på egen eller annan klinik (t.ex. onkologisk behandling)
När dessa förutsättningar är uppfyllda och patienten ur medicinsk synvinkel är möjlig att operera, då ska
beslut om operation tas och patienten registreras på planerings-/väntelista.
Exkluderingar
Uppföljningen avser enbart primär canceroperation och operation av metastaser. Patienter med registrerad patientvald eller medicinskt orsakad väntetid har exkluderats. Postoperativa komplikationer, avlastande kirurgi med mera är också exkluderade i uppföljningen.
Specialitet
Sjukdomar/åtgärder som exkluderas
KVÅ-kod
GENERELLT
oavsett specialitet
Kirurgi
Diagnostiska endoskopier och biopsier
Ärrbråck
Stominedläggning
Adherensileus
Shunt
Postoperativa komplikationer
Kranioplastik
Gliom i hjärna grad 1 och 2
Sfinkterprotes
Erektionsprotes
Prostatahyvling
Urinavledning
Basalcellscancer (C44)
U-serien, T-serien, m fl
JAD
JFG
JAP, JFK
AAF05
AWA00, AWB00, AWC00, AWE00
AAK00
Manuell hantering
KDK
KGV
KED
KAJ, KBJ, KCJ, TKA10
Oavsett KVÅ-kod
Neurokirurgi
Urologi
Plastikkirurgi och ÖNH
Mars 2015
2
Resultat Q4 2014
Under tredje kvartalet 2014 opererades 379 patienter av 519 inom högst 21 kalenderdagar. Detta
motsvarar 73 procent jämfört med 68 procent föregående kvartal.
Figur 1: Faktisk väntetid till operation av cancersjukdom Q4 2014
Några områden uppvisade mycket hög tillgänglighet under fjärde kvartalet. Det gällde framförallt cancer
i läpp/munhåla/svalg, urinblåsa och hjärna. Omvänt opererades mindre än 60 procent av patienterna
inom 21 dagar för bland annat cancer i äggstock, prostata och njure.
Tabell 1: Faktisk väntetid till operation av cancersjukdom Q4 2014 – efter lokalisation
Hälften av patienterna opererades inom 16 dagar (Q3 2014: 18 dagar). 90 procent av patienterna var
opererade inom 31 dagar (Q3 2014: 44 dagar).
För bröstcancer har Hälso- och sjukvårdsnämnden och CKOC enats om målgränsen högst 17 dagar för
operation av bröstcancer. Under fjärde kvartalet 2014 opererades 52 procent av patienterna inom den
tidsgränsen.
Mars 2015
3
Under det senaste kvartalet opererades minst 85 procent av patienterna inom tre veckor på bland annat Kirurgkliniken ViN, Ortopedkliniken US och på de båda Öron-näsa-halsklinikerna på US och ViN.
Tabell 2: Faktisk väntetid till operation av cancersjukdom Q4 2014 – per centrum och klinik
Utveckling år 2012 – 2014
Förbättrade resultat kan avläsas inom flera områden. En tydlig förbättring gäller bland annat för patienter med cancer i urinblåsa. Några områden uppvisar samtidigt mindre god tillgänglighet i mätning efter
mätning. Det gäller inte minst cancer i prostata, övriga matsmältningsorgan (lever, bukspottkörtel m m),
njure och sköldkörtel.
Tabell 3: Faktisk väntetid till canceroperation år 2012 – 2014 efter lokalisation
Mars 2015
Den bästa tillgängligheten över tid återfinns med något eller några undantag inom kvinnokliniken US
(BKC), kirurgkliniken ViN (CKOC), thoraxkirurgi och öron-näsa-halskliniken US (SC). Sinnescentrum har
förbättrat ledtiderna under år 2014.
Tabell 4: Faktisk väntetid till canceroperation år 2012 – 2014 per centrum och klinik
Figur 2 summerar resultatet i tabell 4 under de tre senaste åren. Som framgår har spridningen mellan
olika centrum minskat påtagligt under år 2014. Den största förbättringen över tid har skett inom CKOC.
Figur 2: Tid till operation av cancersjukdom per centrum år 2012 – 2014
Figur 3 visar tiden till operation för hälften av alla opererade patienter (medianvärde) och för 90 procent av patienterna (percentil 90).
Figur 3: Tid till operation av cancersjukdom för hälften respektive 90 procent av patienterna år 2012 – 2014
4
Mars 2015
Sammanfattning
Ledtiderna till canceroperation har förbättrats med hela fem procentenheter under fjärde kvartalet
2014 jämfört med föregående kvartal.
Tiden till operation har förkortats märkbart under årets fjärde kvartal för patienter med cancer i urinblåsa, läpp/munhåla/svalg respektive hjärntumör..
Översikter
På de följande sidorna redovisas ledtiderna för de 14 vanligast opererade cancerlokalisationerna. Dessa
svarar för cirka 95 procent av alla genomförda planerade canceroperationer.
5
Mars 2015
6
Tid från beslut om planerad operation av cancersjukdom till genomförande
14 mest opererade cancerlokalisationerna år 2012 och framåt
Colon/rektum
Övriga matsmältningsorgan
Bröst
Malignt melanom
Prostata
Övriga manliga könsorgan
Urinblåsa
Njure/njurbäcken
Mars 2015
7
Läpp/munhåla/svalg
Andningsorgan
Livmoderhals/livmoderkropp
Äggstock
Hjärna
Ospecificerad lokalisation/metastaser