Här - Norran

1
2015-05-08
Diarienummer:
Kommunledningskontoret
Handläggare
Lars Hedqvist
Kommunstyrelsen
Bredbandsstrategi för Skellefteå kommun
Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag till bredbandsstrategi
för Skellefteå kommun under perioden 2015-2020. Strategin föreslår att
kommunen ska arbeta för att stärka infrastrukturen så att minst 90 % av
alla hushåll och företag får tillgång till bredband av hög kapacitet.
Utbyggnaden ska ske både ideellt, kommersiellt och med samhällsstöd.
Skellefteå kommun avser söka 30-40 miljoner kronor i stöd under perioden
för att ansluta ungefär 1 000 abonnenter. Eftersom stöden till bredband
ännu inte är fastställda kan endast ett mindre utbyggnadsprojekt inledas
under 2015. Förslaget är att utbyggnad sker i Hemmistjärn där långtgående
förberedelser redan finns. Därefter kommer kommunen att fatta årliga
beslut om kommande utbyggnadsprojekt utifrån ett antal kriterier.
Förslag till beslut
Godkänna förslaget till bredbandsstrategi.
Besluta att stöd ska prioriteras till Hemmistjärn för 2015 under
förutsättning att nödvändiga medel erhålls.
Beslutsunderlag
Bredbandsstrategi del 1 och 2
Lars Hedqvist
Planeringschef
Skellefteå kommun
Kommunledningskontoret
Telefon: 0910-73 50 00
Postadress:
931 85 Skellefteå
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 6
Skellefteå
www.skelleftea.se
[email protected]
Organisationsnummer: 212000-2643
Sida 1(2)
2
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Beskrivning av ärendet
För Skellefteå kommun är digital infrastruktur med effektiv funktion en
förutsättning för att kommunen ska nå sin vision och övergripande
målsättningar. Skellefteå kommun är bland de ledande i landet på
tillgänglighet till bredband. Nästan alla har möjlighet att nå bredband med
lägre kapacitet och ungefär 80 procent av alla hushåll och företag i
kommunen kan nå bredband med kapacitet över 100 Mbit/s. Men
kommunen har en fortsatt ambitionen att utveckla infrastrukturen och
stärka tillgängligheten ytterligare. Bredbandsstrategins syfte är att
tydliggöra Skellefteå kommuns målsättningar och inriktning för fortsatt
utbyggnad och stärkande av bredbandskapacitet. Det gäller såväl
yttäckning som att bredbandet ska ha tillräcklig kapacitet.
Bredbandsstrategins övergripande målsättning är att 90 % av hushåll och
företag i kommunen ska ha tillgänglighet till 100 Mbit/s och att
yttäckningen ska öka med 10 %. Strategin visar på tänkta satsningar och
ska utgöra grund för ansökningar och beslut kring finansiering av projekt
för bredbandsutveckling. Bredbandstrategin är indelad i en första del som
anger målsättningar och åtgärder samt en andra del som beskriver
förutsättningarna, där behov, nuläge och utveckling redovisas.
Bredbandsstrategin är en förutsättning för att söka stöd ur EUprogrammen. Bristerna på kapacitet är störst inom olika landsbygdsdelar
av kommunen, men det finns också delar tätorter där förtätning behövs.
Bredbandsmarknaden är grunden kommersiell men till delar är den sedan
tidigare utbyggd med samhällsstöd. En fortsatt utbyggnad på landsbygden
kräver i många fall bidrag. Samtidigt sker en mycket snabb
teknikutveckling och därmed ändras också förutsättningarna för
utbyggnaden. En fortsatt kommersiell utbyggnad är också att förvänta i
kommunen. För närvarande föreligger ingen klar finansiering till
utbyggnad av bredbandsprojekt på landsbygden eftersom varken det
svenska landsbygdsprogrammet är godkänt eller Västerbottens ansökan
om medel ur regionala fonden för Övre Norrland är beviljad.
Förhoppningen är dock att medel successivt ska kunna komma under
hösten 2015. Förslaget är därför att kommunen fattar beslut om ett mindre
utbyggnadsprojekt 2015 där det sedan tidigare finns goda förberedelser för
utförande. Förslaget är vidare att kommunstyrelsen årligen fattar beslut om
vilket eller vilka projekt som kommer att ske kommande år. På så sätt
skapas handlingsutrymme utifrån behov och ändrade förutsättningar
genom ideell och kommersiell utbyggnad. Kommunledningskontoret
föreslår att bredbandsutbyggnad sker i Hemmistjärn hösten 2015 under
förutsättning att nödvändiga medel erhålles.
___________________________________________________________
Beslutet sänds till:
Skellefteå Kraft AB
AC-net
Sida 2(2)
3
Bredbandstrategiför
Skellefteåkommun
2015‐2020
Del 1 målsättningar och åtgärder
4
Inledning och syfte
Sverige är mitt i en mycket stor förändring från ett analogt till ett digitalt
samhälle. Tillgången till bredband är numera avgörande för de flesta
samhällsfunktioner och betydelsen kommer att fortsätta att öka. En
bredbandsinfrastruktur med god täckning och hög kapacitet är därför en
förutsättning för en god samhällsutveckling. För Skellefteå kommun är digital
infrastruktur och effektiv funktion och användning av den en förutsättning för
att kommunen ska nå sin vision och övergripande målsättningar. Skellefteå
kommun är bland de ledande i landet på tillgänglighet till bredband. Nästan alla
har möjlighet att nå bredband med längre kapacitet och 81 procent av alla
hushåll och företag i kommunen kan nå bredband med kapacitet över 100
Mbit/s. Men kommunen har en fortsatt ambitionen att utveckla infrastrukturen
och stärka tillgängligheten ytterligare. Bredbandsstrategins syfte är att
tydliggöra Skellefteå kommuns målsättningar och inriktning för fortsatt
utbyggnad och stärkande av bredbandskapacitet. Det gäller såväl yttäckning
som att bredbandet ska ha tillräcklig kapacitet. Strategin ska visa på tänkta
satsningar och utgöra grund för ansökningar och beslut kring finansiering av
projekt för bredbandsutveckling. Det gäller främst finansiering från
landsbygdsprogrammet och regionala fonden. Bredbandstrategin är indelad i en
första del som anger målsättningar och åtgärder samt en andra del som
beskriver förutsättningarna, där behov, nuläge och utveckling redovisas.
Grunder och övergripande inriktning
Visionen är ”Skellefteå, en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka
i med det övergripande målet att bli 80 000 invånare, år 2030. Förverkligandet
kräver praktiskt en stor inflyttning tillsammans med ökad sysselsättning. Fler
framtida arbetstillfällen förutsätter i sin tur en fortsatt stärkt IT-infrastruktur där
tillgången på bredband fortsätter att öka i kommunen, såväl i form av mobilt
som fast installerat bredband. I alla tätorter finns bredband utbyggt med
fiberoptisk kabel liksom inom delar av landsbygden. Men fortfarande saknas
tillgång till bredband med hög kapacitet inom stora delar av kommunen.
Bristerna är störst inom olika landsbygdsdelar av kommunen. Det finns
fortfarande också vissa delar av tätorter där förtätning av fiberstrukturen
behövs. I tätorterna och dess närområde är tillgången till mobilt bredband
relativt god men en successivt ökad efterfrågan på kapacitet medför också
kommande behov av förstärkningar. Samtidigt har landsbygden de största
bristerna i kapacitet för mobilt bredband. Det finns ett flertal exempel i
kommunen där mobiltäckning helt saknas. Bredbandsmarknaden är speciell
eftersom den till största delen är kommersiellt baserad samtidigt som delar av
den kräver samhällsstöd för att utvecklas. Den grundläggande utgångspunkten
är att utbyggnaden så långt som möjligt ska ske på kommersiella villkor. Men i
Skellefteå kommun med relativt stor andel glest bebyggda områden krävs
därför särskilda insatser från samhället. För att bli så effektiv och funktionell
som möjligt krävs att utbyggnaden av infrastrukturen sker samordnat.
5
Kommunen ska därför samverka med såväl kommersiella och offentliga aktörer
tillsammans med kunderna (de enskilda hushållen och företagen i kommunen).
Infrastrukturens kapacitet år 2020
Målsättning
-
100 % har 1 Mbit/s
-
90 % har 100 Mbit/s
-
60 % har 1 000 Mbit/s
Målsättningen innebär att alla hushåll och företag i kommunen ska ha möjlig
tillgång till bredband. Andelen som har bredband med hög kapacitet öka från 81
till 90 %. Det innebär teoretiskt en utbyggnad som berör ungefär 2 500 hushåll
eller företag i kommunen.
Åtgärder
-
Identifiera behov hos hushåll och företag med bristande kapacitet samt
utreda alternativ till möjliga lösningar
-
I samverkan med olika systemägare och operatörer utarbeta och genomföra
utbyggnad av funktionella och redundanta bredbandsstrukturer
6
Infrastrukturens yttäckning år 2020
Målsättningen – 10 % mer yttäckning med hög kapacitet i kommunen
Målsättningen innebär att inom ytterligare en yta motsvarande 10 % av
kommunens totala areal ska bredband med hög kapacitet (100 Mbit/s) vara
åtkomligt. Det innebär utbyggnad av bredband inom landsbygdsområde som
endast kan bli aktuellt med stödmedel. Utbyggnad ska ske successivt genom
årsvisa infrastrukturprojekt. Projekten ska bedömas utifrån fyra kriterier och
tillgången på finansiering. Valen av projekt ska ske genom beslut av
kommunstyrelsen i samråd med Skellefteå Kraft AB, AC-Net och länsstyrelsen.
Kriterier
-
Områden med lågt stödbehov som är kostnadseffektiv
-
Områden med stort behov för verksamheter (näringsliv, offentlig sektor och
organisationer)
-
Områden med stora behov (många abonnenter)
-
Områden med stort eget engagemang och medfinansiering för utbyggnad
Åtgärder
-
Aktivt söka olika stödformer för att skapa extern finansiering av bredband
-
Inleda dialoger med intressenter i de olika byarna så fort
finansieringsmöjligheter föreligger för att skapa projekt för utbyggnad av
kapacitet
-
Kommunen ska ta på sig projektägarrollen för utbyggnader som sker med
stödfinansiering från landsbygdsprogrammet och regionala fonden
7
Bredbandstrategiför
Skellefteåkommun
2015‐2020
Del 2 förutsättningar
8
1. Inledning
Skellefteå kommun är bland de ledande i landet beträffande tillgänglighet till bredband.
Kommunen har en tydlig ambition att även fortsättningsvis skapa högklassiga digitala
kommunikationer till medborgare, näringsliv och organisationer. Mer än 80 % av hushåll och
företag i kommunen når redan idag bredband med en kapacitet över 100 Mbit/s. Strategin för
bredband ska utgöra en grund för att planera den fortsatta utvecklingen för stärkt kapacitet
och ytutbredning i kommunen.
1.1Syfte Skellefteå kommuns bredbandsstrategi ska ge inriktning och stöd för det strategiska och
långsiktiga arbetet med att förverkliga målen för utbyggnad av bredband i kommunen.
Strategin ska bidra till att skapa en långsiktig planering av den grundläggande infrastrukturen
motsvarande övrig samhällsplanering. Bredbandsstrategin sammanställer både nuvarande och
kommande behov av bredbandskapacitet under planeringsperioden. Den ger samtidigt
inriktning och omfattning på utbyggnaden fram till 2020. Bredbandsstrategin har utformats
för att möta de nationella målsättningar och regionala målsättningarna som satts upp för
uppfyllelse 2020. Dokumentet är en strategi och således inte ämnat att lösa några detaljer eller
frågor av specifik karaktär. Med strategin får berörda aktörer och kunder till bredband
information om möjligheter och problem samt hur kommunen avser driva arbetet med
utveckling av bredband under planeringsperioden.
1.2Befintligastrategierattförhållasigtill
1.2.1Nationellnivå‐BredbandsstrategiförSverige
Regeringen presenterade 2009 en bredbandsstrategi för Sverige, för att tydliggöra Sveriges
riktning i bredbandsfrågan fram till 2020. Det övergripande målet för den nationella
bredbandsstrategin är att Sverige ska ha ”Ett bredband i världsklass”. En välutbyggd ITinfrastruktur bidrar till att stärka Sveriges tillväxt, konkurrens och innovationsförmåga. De
utmaningar som Sverige står inför, klimatförändringar och åldrande befolkning i ett
glesbebyggt land kan avhjälpas med ett höghastighetsinternet i hela landet. Utöver det faktum
att bredbandet ska ha en hög kapacitet skall det vara driftssäkert, robust och säkerställa
användningen av privatpersoner och företag. Syftet med Bredbandstrategi för Sverige är att
möjliggöra för marknaden att kunna uppnå de antagna målen för omfattning och hastighet för
det svenska bredbandet. Regeringens ställningstagande är grundläggande att
bredbandsutbyggnaden i Sverige ska ske av marknaden på kommersiella grunder. Marknaden
antas finnas i orter där det bor fler än 3 000 invånare. I de områden där det saknas en
tillräcklig marknad är det möjligt för det offentliga gå in med stöd. Målet är att år 2020 bör 90
procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med en kapacitet om minst 100
Mbit/s. För att målet ska uppnås identifierar utredningen att investeringar i både det fasta och
det mobila nätet krävs. För att kunna erbjuda bredband i den omfattning som målen avser så
krävs såväl utbyggnader som förstärkning av befintliga system. Vidare har det även antagits
ett delmål att år 2015 bör 40 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s.
9
Utvecklingen mot målen har redan inletts starkt på grund av hög efterfrågan, ny teknik och
konkurrensen på marknaden. Det sista målet som antogs i strategin syftar primärt till att
hushåll och företag ska ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster
och service via bredband. En omfattande digitalisering av våra tjänster pågår i samhället och
för att hushåll och företag fortsatt ska kunna tillgodogöra sig dessa behövs ett fullgott
bredbandsnät.
1.2.2Nationellnivå‐DigitalagendaförSverige
Regeringen har satt höga mål för Sverige för användande av IT-tjänster. Digital agenda för
Sverige visar att Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens
möjligheter. För att detta skall vara möjligt att nå, behövs en välutbyggt IT-infrastruktur och
att alla har tillgång till bredband för att kunna använda de digitala tjänster som erbjuds.
Utöver detta pekar digitala agendan fyra strategiska områden som tar avstamp i användarnas
perspektiv:




Lätt och säkert att använda
Tjänster som skapar nytta
Det behövs infrastruktur
IT:s roll för samhällsutvecklingen
1.2.3Regionaltnivå‐DigitalagendaförVästerbotten2014‐2020
Region Västerbotten har 2014 tagit fram ”Digital agenda för Västerbotten”. Dokumentet
syftar till att driva på länets utveckling av digitala kommunikation och funktion. Agendan
innehåller sju strategiska områden där digitalisering anses ha störst effekt för den regionala
utvecklingen:
Digital delaktighet och kompetens är det första strategiska området, där målet är att 10
procent fler Västerbottningar ska vara digitalt delaktiga innan 2020. Vidare ska den digitala
kompetensen öka både inom offentlig sektor och näringslivet främst i små och medelstora
företag. För att kunna uppnå effekten av en digitalisering anses det behövas en ökning i
beslutsfattares insikt och förstålse.
Den uppkopplade regionen är det strategiska område, där målet är 95 procent av länets
invånare ska 2020 ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Det ska även bli lättare att
koppla upp sig mot internet oavsett vilken teknik som används. Vidare ska länet erbjuda goda
förutsättningar för en fortsatt utbyggnad av det mobila telefoni och data nätet.
Utveckling av det digitala lärandet anger som mål att Västerbotten ska skapa framtidens
skola och vara föregångare i digitalt lärande. Inom skolan ska både elever och lärare ha
tillgång och möjligheter till digitala verktyg och metoder. För att främja kompetensutveckling
och ett livslångt lärande.
Ökad delaktighet och kvalitet i hälsa, vård och omsorg anger som mål att år 2020 ska 80
procent av medborgarna ha tillgång till hälsokonton och använda digital teknik i kontakt med
vården. Vidare ska samtliga vårdgivare ha tillgång till digital journal och ärendeinformation
10
givet brukarens medgivande. Digital teknik ska öka kvaliteten och effektiviteten inom hälsooch sjukvården.
Stärkt forskning och innovation anger som mål att använda digitaliseringens möjligheter för
öka antalet innovationer inom och i skärningspunkter mellan branscher och sektorer. Stärka
den behovsstyrda forsknings och innovationsutvecklingen av digitala tjänster. Främja
forskning och innovation genom bättre tillgång till öppen offentlig data. Möjlighet till
virtuella mötesplatser för att stimulera kunskapsutbyte och innovationsutveckling mellan
regionens aktörer.
Digitalt entreprenörskap och företagsutveckling anger som mål att skapa förutsättningar
att starta och utveckla sin affärsverksamhet med digitaliseringens möjligheter. Främja
företagsutveckling och entreprenörskap genom att ha virtuella nätverk, stödfunktioner och
mötesplatser. Utveckling av nya produkter och tjänster ska främjas genom att erbjuda
tillgänglighet till öppen offentlig data.
Ett hållbart och smart digitalt samhälles målbild är ett samhälle, där invånarna kan
påverka miljön genom ökad användning av digitala tjänster och applikationer. En minskad
miljöpåverkan av offentlig verksamhet, näringsliv och organisationer genom ökad användning
digital teknik och tjänster. Vidare ska antalet och tillgången till offentliga digitala tjänster och
verktyg öka genom att utveckla och stärka regionala samarbetet inom IT-sektorn.
1.2.4Lokalnivå‐IT‐infrastrukturplanförSkellefteåkommun
IT Västerbotten initierade ett IT-infrastrukturprojekt benämnt ETTAN där avsikten var att
fem prioriterade orter i varje kommun försågs med lokal IT-infrastruktur, både
ortsammanbindande nät och områdesnät. Tanken var att projektet skulle genomföras som ett
Mål 1 EU-projekt med finansiering av strukturfondsmedel, länsstyrelse, landsting, de berörda
kommunerna samt medel från regeringens nationella bredbandsatsning. Skellefteå kommuns
medfinansiering uppgick till 1 610 000. För att erhålla det statliga stödet för utbyggnad av
bredbandsnätet krävdes en IT-infrastrukturplan för respektive kommun.
Planen för IT-infrastruktur antogs hösten 2000 av kommunstyrelsen och är den senast antagna
IT-infrastrukturplanen för Skellefteå kommun. IT-infrastrukturplanen etablerades även för att
det fanns en övergripande målsättning att alla kommuner i länet skulle ha en väl
genomgången och förankrad plan för den lokala bredbandsutbyggnaden. Det kommunala
målet med IT-infrastrukturplanen var en prioritering av orter för fortsatt bredbandsutbyggnad.
Prioriteringen som gjordes i planen var, skol- och serviceorter, orter med större företag och
butiker samt övriga mindre orter. Vidare presenterades en översiktlig kostnadsbild baserat på
de olika tillämpliga teknikerna för bredband. IT-infrastrukturplanen hade identifierat en
nationell vilja att IT-infrastrukturen skulle ägas av respektive kommuner. Med detta sagt bör
det tydliggöras, inget talar för att kommunerna ska driva eller operera nätet alternativt
producera och sälja tjänster. Kommunen som ägare av näten ansågs vara en nödvändighet för
att kunna säkerställa ett leverantörs- och kostnadsneutralt nät. En kommun har större
möjligheter till extern finansiering samt ett större samhällsansvar än de privata aktörerna
vilket kan påverka omfattningen av eventuell utbyggnad. Med ett heltäckande nät av
11
kommunalägd IT- infrastruktur skulle det möjliggöra för tjänsteleverantörerna att erbjuda sina
tjänster i tätort likväl som landsbygd. Planen fastslår att Skellefteå kommuns intention är
initialt att äga infrastrukturen och samtidigt svara för den kontinuerliga utbyggnaden, i
samarbete med intressegrupper och operatörer. Nätet skall kännetecknas av öppenhet där inga
tjänsteleverantörer utestängs för att upprätthålla konkurrensen på nätet. I föregående ITinfrastrukturplan framgår att kommunen inte ska operera förbindelser mellan företag och länseller landsomfattande nät men däremot spela en aktiv roll för billig kommunikation ska kunna
erbjudas. I mån av ledighet ska kapacitet hyras ut till varje operatör som önskar använda nätet
samt att företag ska kunna välja anslutningsform, det vill säga att ansluta direkt mot läns- eller
landsomfattande nät eller annan operatör inom nätet under förutsättning att ledig förbindelse
finns. Vidare så identifieras en exponentiell ökning av de organisatoriska kostnaderna i takt
med utbyggnaden av nätet. Men även en ökning av kostnaderna för fortsatt utbyggnad då
hushållen är mer spridda och de geografiska avstånden ökar. De orter som prioriterades i
infrastrukturplanen var Boliden, Burträsk, Byske, Jörn, Kalvträsk och Lövånger.
IT-infrastrukturplanen utmynnande i, ett mål för Skellefteå kommuns IT-infrastruktur:
 Att skapa en kostnadsneutral IT-infrastruktur till serviceorter, skolorter, orter med
företag samt övriga småorter inom Skellefteå kommun.
IT-infrastrukturplanen innehöll även redogörelse för den framtida utbyggnaden:



Kommunen skall svara för att kontinuerlig utbyggnad av nätet sker i mån av
budgeterade och externa medel.
Utbyggnad skall ske i samarbete med olika intressegrupper och operatörer.
Utbyggnad skall i första hand avse stamnätet i mindre orter enligt priorteringslista
Utöver projektet ETTAN har Skellefteå kommun
bredbandsprojekten TVÅAN, TREAN och FYRAN.
deltagit
i
de
länstäckande
1.3Övrigastyrdokument
Styrdokument som bör påverka, och påverkas av, kommunens bredbandsstrategi. Nedan följer
ett antal exempel på sådana dokument vars innehåll bör genomsyra även bredbandsfrågan.
Dessa kan således ge en viss styrning i hur utvecklingen av bredband bäst stöttar andra
verksamheter och inriktningar.
1.3.1Översiktsplan
En översiktsplan (ÖP) är obligatorisk och ska omfatta hela kommunens yta. Översiksplanen är
behjälplig som underlag för hur mark- och vatten områden ska användas. Översiktsplanen
består av ett stort antal fördjupade orts- eller områdesanknutna översiktsplaner samt ett antal
tematiska översiktsplaner. Skellefteå kommun har hanterat de elektroniska
kommunikationerna mycket extensivt i de olika översiktsplanerna. Inom ramen för
bredbandsstrategin för Skellefteå kommun är den fördjupade översiktsplanen för
Skelleftedalen av intresse. De innehåller planering av ett par av orterna som anmält intresse
för en fiberutbyggnad till Skellefteå kraft. Orterna ifråga är Stackgrönnan, Nyhamn,
Hedensbyn, Bergsbyn, Innervik och Tjärn.
12
1.3.2RegionalUtvecklingsstrategiförVästerbotten2014‐2020
Det är numera lagstadgat att alla län ska etablera en utvecklingsstrategi. Strategin ska
utarbetas i samråd med kommuner, landsting, näringsliv och olika organisationer. Den som
har det övergripande ansvaret för utvecklingsstrategin är regionen och således i detta fall
region Västerbotten. Regionala utvecklingsstrategin bör ligga till grund för andra både lokala
och regionala strategier. Vidare ska strategin koppla samman alla de strategier som finns i
regionen med europeiska program och stödmöjligheter. Regionala utvecklingsstrategin för
2014-2020 baseras på jämställdhet, mångfald, miljö och klimat för att uppnå en långsiktig
tillväxt som skall vara socialt och ekologiskt hållbart. Uppföljningen kommer ske genom
undersöka ett flertal indikatorer som mäter regionens förmåga att attrahera nya invånare,
tillväxt, jämställdhet, förnyelseförmåga, kompetensutveckling och klimatanpassning. Åtta av
indikatorerna överensstämmer med målsättningar som återfinns i Europa 2020-strategin
medan resterande åtta indikatorerna är valda utifrån regionens utmaningar och mål. En viktig
del av genomförandet är att kommuner, landsting, myndigheter och organisationer integrerar
strategin i sina respektive strategier och handlingsplaner. Flernivåstyre är viktigt för att
genomföra strategin. De strategier som regionala utvecklingsstrategin för 2014-2020 återger
som
exempel
är
länstransportplanen,
kulturplanen,
handlingsprogram
för
näringslivsutveckling, IT-strategier, program för landsbygdutveckling. Därför tas regionala
utvecklingsstrategin i beaktande i skapandet av Skellefteå kommuns bredbandsstrategi.
1.3.3Skellefteå2030
Våren 2014 initierades arbetet med att utveckla platsen Skellefteå, efter beslut av
kommunstyrelsen att ta fram en utvecklingsstrategi, Skellefteå 2030. Strategin ska syfta till att
skapa en framsynt tillväxtkommun, som är attraktiv att bo och verka i, där det kvantifierade
målet är att kommunen ska ha 80 000 invånare år 2030. Syftet med strategin är att skapa ett
delägarskap mellan kommunens aktörer offentlighet, näringsliv och civilsamhället. Under
2014 genomfördes ett antal workshops på spridda platser i kommunen och syftet med mötena
var att presentera bakgrund och underlag till utvecklingsstrategin, och samtala om vad som
bör prioriteras i strategin. Underlaget till strategin baseras på en analys av: -forskning om
attraktiva platser och lokal utveckling, lokala, regionala och nationella rapporter, workshops
och undersökningar, vilket lett till fyra strategiområden:




Hållbara och varierande livsmiljöer
Kunskap och unik kompetens
Globalt konkurrenskraftig ekonomi
Överbryggade avstånd
1.3.4 Skellefteå2030bredband
Vid de workshops som genomförts under våren 2014 har det framkommit ett antal
kommentarer och förslag angående bredbandsinfrastrukturen i kommunen. De vanligaste
kommentarerna angående bredband kretsar kring vikten av en fortsatt utbyggnad. En fortsatt
utbyggnad föreslås både i tätorternas omland och i mindre orter på landsbyggden. Ett fullgott
bredband anses även skapa attraktiva bostäder överallt i kommunen. Med ett välutbyggt ITinfrastruktur kan kommunen decentraliseras med hjälp av bredbandet genom att erbjuda
13
tjänster via internet istället. En tydlig önskan är ett heltäckande bredband över hela
Västerbotten. Enligt kommentarerna är det kommunen som bör svara för den fortsatta
utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturen.
2. Teknik
Bredband är de olika tekniker som möjliggör en anslutning till internet med hög
överföringshastighet. Grunderna är mobil teknik (trådlös access) eller fast uppkoppling
(trådbunden access). De trådbundna accesserna är fiberoptik, xDSL och bredband via kabel-tv
nätet (koaxialnätet). Fiber är uppbyggt av tunna trådar av glas eller plast och är den enda
teknik som i dagsläget fullt ut når upp till det nationella kapacitetskravet. Vidare är fiber
framtidssäker då det endast är den aktiva utrustningen i ändarna som behöver bytas ut för att
nå närmast obegränsad kapacitet. Kapaciteten hos fiber är symetrisk vilket innebär att man
kan skicka och motta filer med samma hastighet. xDSL eller Digital Subscriber Line är ett
samlingsnamn för tekniker baserade på det fasta telenätet där ADSL är den vanligast
förekomande och andra exempel är VDSL och HDSL. Omfattningen av xDSL nätet är stort i
hela landet så också i Skellefteå kommun. Kapaciteten hos xDSL teknikerna är assymmetrisk
vilket innebär att användaren kan ta emot filer fortare än vad denne kan skicka filer. xDSL
kan i dagsläget inte nå upp till de nationella kapacitetsmålen om 100 Mbit/s utan kan uppnå
hastighet om 30 Mbit/s. Bredband via kabel-tv nätet kan erbjudas till hastighet som är
jämförelsebar med fiber, skillnaden är att hastigheten för kabel-tv nätet är assymmetrisk. Det
sker ingen nyförläggning av kabel-tv nät för bredband utan man använder befintlig
infrastruktur som modifieras. Bredband via trådlös teknik täcker idag stora delar av Sverige.
Fördelen med denna teknik är att den möjliggör uppkoppling mot Internet överallt där
kapacitet är utbyggd. Den mobila tekniken skapar stor och effektiv yttäckning som fortfarande
utvecklas starkt. De vanligaste teknikerna för att erbjuda en trådlös uppkoppling är 3G och
4G. Ingen av teknikerna 3G och 4G uppnår i dagsläget till de nationella kapacitetsmålen, även
tekniken fortsätter att utvecklas. Uppkopplingen erbjuds via basstationer vilket innebär att
användaren inte är alls är knuten till en viss geografisk plats. De mobila teknikerna för
bredband är en delad resurs vilket gör att kapaciteten sjunker med ett ökande antal användare.
Vidare är närhet till mobilmast av stor vikt för kapaciteten. På sex platser i kommunen
(Byske, Villvattnet, Finnforsberget, Kalvträsk, Vitberget, Stora Blåbergsliden) finns ett nät
med Wimaxteknik. Nätet med Wimax erbjuder fast punkt till punkt nätverksförbindelse men
uppnår dock inte hög kapacitet (100 Mbit/s).
Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk
kommunikation och post i Sverige. I PTS uppdrag ingår att driva på utvecklingen av bredband
i hela landet utifrån den nationella strategin. De ska vidta åtgärder för att underlätta
bredbandsutbyggnad och vid behov lämna förslag till åtgärder. Vidare så kartlägger de
utbyggnad av bredband, utifrån ett antal faktorer för att på regeringens uppdrag redogöra för
vägen mot det nationella målet. De faktorer som undersöks är tillgång till bredband både vad
gäller teknik och hastighet. Kartan innehåller vidare vilka nätägare och tjänsteleverantörer
som finns. De övriga faktorerna är projekt medfinansierade av Post- och telestyrelsen samt
vilka län och kommuner som har en bredbandsstrategi. Tillgången till bredband är kanske den
14
faktor som är av störst vikt för detta strategiska dokument. Därför bör begreppet definieras
ytterligare, i PTS bredbandskarta innebär tillgång till bredband:
”Att ett internetabonnemang på kort tid och utan särskilda kostnader kan
beställas till adressen för en stadigvarande bostad eller ett fast
verksamhetsställe” 1
Stadigvarande bostad är enligt Post- och telestyrelsen synonymt med hushåll och med fast
verksamhetsställe menas arbetsställe. Tillgången av bredband i ett område baseras på ett
rutnät av storleken 250*250 meter. Detta eftersom bredbandskartan baseras på ett underlag
med ett likadant format där 250*250 meter är den minsta beståndsdelen. Rutorna adderas
sedan ihop för att bygga upp tätorter, kommuner, län och nationell nivå. Om det finns tillgång
till bredband på stadigvarande bostad alternativt fast verksamhetställe oavsett teknik så
redovisas det i bredbandskartan. Beroende på vilken teknik som erbjuder bredband så
redovisas de i bredbandskartan under respektive flik exempelvis fiber eller 3G.
3. Nulägenationellt
Antalet hushåll och företag i Sverige som helt saknar tillgång till bredband om minst 1 Mbit/s
uppgår enligt Post- och telestyrelsen till mindre än 500 hushåll i mars 2014. Totala antalet
hushåll som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s uppgår till 56 procent i Sverige
2013. Antalet hushåll som har tillgång till bredband med mobil 4G teknik i Sverige uppgår 96
procent i oktober 2013. Vidare så uppgick den genomsnittliga hastigheten för fast bredband i
Sverige i april 2014, till 25,6 Mbit/s enligt Bredbandskollen.
4.1Kostnadförattnådetnationella2020målet
Revisionsbyrån EY, tidigare Ernest and Young, fick i uppdrag av Svenska
stadsnätsföreningen, Sveriges kommuner och landsting, Skannova och IT & Telekom
företagen att studera Sveriges framtida fibersatsningar och dess kostnader. Studiens resultat
anger att, för att nå det nationella 2020 målet om en utbredning på 90 procent med tillgång till
100 Mbit/s bredband krävs ytterligare satsningar på cirka 40 miljarder kronor.
EY estimerar även att det kan komma att behövas investeringar i transportfiber för att binda
ihop lokala nät, i storleksordningen minst 10 miljarder kronor för att uppnå det nationella
2020 målet. Om målet istället ställs att närma sig 100 procent krävs investeringar i
storleksordningen 54 till 60 miljarder kronor. Något som studien avfärdar som icke
samhällekonomiskt försvarbart att försöka nå ut till 100 procent av medborgarna med fiber.
EY anger vidare att det skulle kräva investeringar om 1,5 miljarder för att uppnå det
nationella målet om 90 procent som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s för Övre
Norrland.
1
http://bredbandskartan.pts.se/Om-bredbandskartan/Definitioner/
15
4.2Nulägeregionalt
Västerbotten är en av de mest utbyggda regionerna och antalet hushåll som har tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/s uppgår till 73 procent enligt Post- och telestyrelsen. Vidare så
anger Post- och telestyrelsen att i Västerbotten finns det i princip ingen som saknar en
teoretisk tillgång till bredband om minst 1 Mbit/s. De olika teknikerna för att erbjuda
bredband har följande utbredning i Västerbotten:
Fiber
Kabel-tv
xDSL
VDSL
3G
4G
71 %
17 %
87 %
14 %
96 %
89 %
4.3NulägeSkellefteåkommun
Enligt Post- och telestyrelsens senaste kartläggning har 80 procent av hushållen i Skellefteå
kommun tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s. Samtidigt har 89 procent av hushållen i
tätort tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s. Tätort definieras som orter med över 200
invånare. I områden utanför tätort har 37 procent tillgång till sådan bredbandskapacitet.
De tätorter som är utbyggda med fiber i kommunen är Boliden, Bureå, Burträsk, Bygdsiljum,
Byske, Jörn, Kåge, Lövånger, Skelleftehamn, Skellefteå centralort och Ursviken. Siffrorna är
helt baserade på fiberutbyggnad eftersom det är den enda tillgängliga tekniken i dagsläget för
att uppnå det nationella målet om 100 Mbit/s.
Vidare så har befolkningen i kommunen tillgång till de övriga teknikerna enligt följande
utbredning:
Fiber-optik
Kabel-tv
xDSL
VDSL
3G
4G
81 %
18 %
90 %
14 %
99 %
88 %
I enlighet med lagen om elektronisk kommunikation (LEK) ska alla fasta bostäder och
verksamhetsställen på rimlig begäran ha möjlighet att få så kallat funktionellt tillträde till
internet. I december 2011 tog regeringen beslut om att uppgradera nivån för funktionell
tillgång till Internet från 20 kbit/s till 1 Mbit/s. Den nya nivån om 1 Mbit/s ska vara
vägledande för hela samhället när man talar om grundläggande bredband. Vilket alltså
Skellefteå kommun uppnår enligt Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning2:
2
Datan är hämtat från PTS Bredbandskarta oktober 2013
16
Hastighet
Tillgång
Inom tätort eller
småort
Utanför tätort och
småort
Saknar bredband
0%*
0%*
0%*
1 Mbit/s eller mer
100 % *
100 % *
100 % *
3 Mbit/s eller mer
99 %
100 % *
96 %
10 Mbit/s eller mer
97 %
100 % *
82 %
30 Mbit/s eller mer
81 %
90 %
37 %
100 Mbit/s eller mer
80 %
89 %
37 %
*Alla siffror i tabellen är avrundade. Det innebär att i ett område där 0% saknar bredband eller 100% har tillgång till en
bredbandsteknik eller hastighet kan det finnas hushåll och företag som saknar bredband med den hastigheten.
Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) finns det 32 249 hushåll i Skellefteå kommun (31
december 20133). Definitionen av hushåll är en enhet av människor som delar bostad och kan
stå för varandras försörjning. Det bör tillägas att portar inte är rakt av förenligt med begreppet
hushåll utan endast är ämnat att ge en fingervisning om hur många som har tillgång till ett
bredband som uppnår de nationella målen. Portar kan förklaras som slutanknytningen till
kund, ofta finns det en port till varje hus eller lägenhet. Därför anses jämförelsen inte vara
alltför spekulativ, eftersom att även Skellefteå kraft använder sig av samma förhållningssätt
till portars förhållande till hushåll. Skellefteå Kraft anger att de har cirka 22 500 portar direkt
anslutna till det öppna fibernätet. Samtidigt har Bredbandsbolaget cirka 3 000 portar som hyrs
via Skannovas svartfiber. Totalt innebär det ungefär 25 500 portar. Skannova som är ett
dotterbolag till Teliasonera, är den enda operatören förutom Skellefteå Kraft, som erbjuder
fiberanslutning i kommunen. Om det finns 32 250 hushåll och 80 procent av dessa har
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s så bör den siffran ligga omkring 25 800 hushåll.
Det ger ett estimat på cirka 6500 hushåll i Skellefteå kommun som inte har tillgång till ett
bredband om minst 100 Mbit/s. Skellefteå Kraft bedömer att man genom förtätningar i tätorter
kommer att bygga ut ytterligare 1 500-1 700 anslutningar fram till 2020. Det innebär att på
landsbygden saknas ca 5 000 anslutningar till bredband med hög kapacitet. För att uppnå den
nationella målsättningen är investeringsbehoven på landsbygden stora och det ter sig
nödvändigt med offentliga stimulansmedel för att bredbandsutbyggnaden även ska omfatta de
områden där kommersiella krafter troligtvis inte investerar. Kostnaden för utbyggnad
bredband med fiber till de 5 000 hushåll och företag på landsbygden som saknar
fiberanslutning kostar 10 miljoner kronor. Under 2014 genomfördes tre planerade
utbyggnationer av fiberinfrastrukturen i kommunen. Orterna är Långviken, Norrlångträsk och
Renbergsvattnet, utbyggnaden ger cirka 200 anslutningar till en kostnad av cirka 10 miljoner
kronor, eller 50 000 kr per abonnent.
4.3.1IT‐infrastrukturplanförSkellefteåkommunidagsläget
Inom ramen för det föregående strategiska planen för bredbandsutbyggnad gjordes en
prioritering av Skellefteå kommuns referensgrupp över vilka orter som skulle rekommenderas
för fiberutbyggnad. De prioriterade orterna var: Boliden, Burträsk, Byske, Jörn, Kalvträsk och
Lövånger.
3
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningenssammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/367830/
17
Kommunens IT-infrastruktur plan var kopplad till ETTAN-projektets första etapp, där syftet
var lokal IT-infrastruktur i fem prioriterade orter i varje kommun. I orterna hade det redan
skett översiktliga kostnadsberäkningar, efter prioriteringen av de sex genomfördes mer
utförlig kostnadsberäkning, för att kommunstyrelsens arbetsutskott skulle kunna besluta vilka
orter som skulle byggas ut initialt samt i vilken omfattning utbyggnad skulle ske.
Fiberutbyggnad återfinns idag i Boliden, Burträsk, Byske, Jörn och Lövånger. Kalvträsk
återfinns inte bland de med ett lokalt utbyggt fibernätverk eftersom orten ej blev en prioriterad
ort och således inte erhöll finansiering för en lokal IT-infrastruktursatsning.
4.3.2SkeKraft.net
Det av kommunen helägda energibolaget Skellefteå Kraft AB bygger, underhåller och äger
Skellefteås stadsnät. Stadsnätet heter SkeKraft.net och är ett öppet stadsnät, vilket innebär att
olika leverantörer kan erbjuda tjänster till slutkund via stadsnätet. Spridningsnätet är
välutbyggt och når som tidigare nämnt cirka 22 500 hushåll och 1 200 företag. Tidigare
genomfördes utbyggnaden av fibernätet i hög takt för att möjliggöra en fiberanslutning för ett
stort antal. Utbyggnadstakten har planat ut, ett tecken på detta är att redan 2007 fanns det över
20 000 anslutningar i stadsnätet. Skellefteå Kraft erbjuder tjänstleverantörer att erbjuda sina
tjänster i stadsnätet, för vilket de betalar en avgift för transport av tjänst i nätet. Avgiften är en
månadsvis kostnad per slutkund och rör sig mellan 150 och 600 kr exklusive moms beroende
på vilken kapacitet tjänsten har, vilken Skellefteå Kraft transporterar för tjänsteleverantören i
stadsnätet. Detta gäller för tjänster som levereras till privatpersoner. Skellefteå Kraft utgår
från en likställd prissättning där priset är det samma runt om i kommunen trots att kostnaderna
är högre i periferin. För företag är prisbilden mer spridd och startar vid 500 kronor och
sträcker sig till 3 500 kronor i månadsavgift, priserna skiljer sig beroende vilken kapacitet
samt servicenivå som ingår i avtalet. Att presentera priset för den uthyrda svartfibern är mer
komplext och är i relation till etableringskostnader, avstånd, bindningstid, volym och
serviceavtal. Vidare så kan även rent kommersilla villkor utgöra påverkan tillexempel
indexreglering av priser, betalningsvillkor samt tillgång till fiber. Därför baseras uthyrningen
av svartfiber på förutsättningarana i varje enskilt fall vilket gör en redogörelse angående
prisbilden väldigt svår.
18
Täckningskarta 1: De markeradefälten är orterna i Skellefteå kommun som är utbyggda med fiberoptik.
Skekraft.net är ett högprestandanät baserat på optofiber, kompletterat med radio- och
kopparbaserade lösningar utanför de projekterade områdena. När det gäller tättbebyggda
områden har invånarna i Skellefteå kommun bland den bästa tillgången till 100 Mbit/s i
Sverige. Skellefteå Kraft AB kommer primärt att driva förtätningsprojekt inom nedanstående
orter:
 Kåge,
 Boliden
 Lövånger,
 Bureå
 Burträsk
 Skelleftehamn,
 Skellefteå centralort
 Bygdsiljum
 Byske
 Ursviken
 Jörn
Förtätningsprojektet i de redan utbyggda delarna kommunen kommer nå ut till cirka 1 700
hushåll och företag.
4.3.3Ortersomanmältintresseförfiberutbyggnad
Skellefteå Kraft har gjort kostnadskalkyler på orter som inte har ett lokalt fibernät idag, men
har visat intresse för en eventuell utbyggnad. Totalt handlar det om fyrtiotal orter som har
analyserats och i orterna är det fråga om mellan 2 000 och 3 000 anslutningar baserat på
hushållens uppvisade intresse. I kalkylen är det inte bara fråga om hushåll utan siffrorna kan
även gälla fritidshus. Orterna som tidigare visat intresse för fiberutbyggnad redovisas nedan.
19
Orter som anmält intresse Vallen, Svarttjärn Kroksjön Bodan S. Bergsbyn Innervik, Tjärn S. Hedensbyn Stackgrönnan, Nyhamn Furuögrund Välvsjöliden, Rönnliden, Storliden, Bjurfors Storbrännan Renholmen Byske by, Fällan, Stensjön Nolbyn Kankberg Hemmistjärn Boviken Bjässviken Bodbyn, Lappvattnet Ålund Byske N camping Brönet Båtvik Burmoran Fjälbyn Lillkågeträsk Renström Fällfors Österjörn Stavaträsk Tåme Västomsundet Spisen Kåge Krångfors Forsbacka Invånarantal i området för utbyggnad 191
102
63
322
424
133
368
75
66
44
44
Inräknat i Byske väster om E4 30
22
38
409
inräknat i Kåge 171
131
inräknat i Byske Inräknat i Kusmark 101
Inräknat i Bureå 44
26
55
191
43
34
52
86
inräknat i Kåge 51
Boviken badet 79
Boviken Norra 330
Registrerade Intresseanmälda bolag på anslutningar orten* 150> 72
100< 18
50< 33
100< 21
150> 113
50< 17
50> 15
150> 12
50> 5
50< 10
100< 4
50< 100< 50< 50< 100> 100< 150< 150> 48
14
9
10
57
9
23
18
Uppgift 100< saknas 50< 100> 50< 50> 100> 50> 200< 100< 150< 50> 50< 100< 50< Uppgift Uppgift saknas saknas Uppgift Uppgift saknas saknas 9
15
6
12
7
1
43
12
11
13
13
22
23
13
20
4.4OperatörerinomSkellefteåkommun
4.4.1Operatörerochtjänsteleverantöreravtrådbundnanät
Skellefteå Kraft AB är den största operatören av fiberoptiskt nät i kommunen. Bolaget äger
och driftsätter Skekraft.net där även stadsnätet ingår. Stadsnätet når i dagsläget ut till de flesta
större tätorterna i kommunen. Skellefteå kraft anger själva att 77 procent av kommunens
hushåll har direkt eller indirekt tillgång till det öppna nätet. Den enda konkurrensen på
fiberinfrastruktur är svartfiber anlagt av Skannova där främst Bredbandsbolaget hyr kapacitet.
Bredbandsbolaget erbjuder främst bredband till bostäder tillhöriga HSB. Eftersom
Skekraft.net är ett öppet stadsnät så kan andra tjänsteleverantörer erbjuda tjänster via den
infrastruktur som är Skekraft.net. De övriga tjänsteleverantörer som erbjuder tjänster via
Skellefteå Krafts fibernät är: Alltele, Bahnhof, Bredbandsbolaget, Bredband 2, Riksnet, Tele2,
T3 och Universal Telecom. Bredband via kabel tv nätet erbjuds i Skellefteå kommun endast
av Comhem. Bredband via det fasta kopparnätet (xDSL) erbjuds i Skellefteå kommun av
Affinity Telecom All tele, Tele2, Telia, T3 och Universal Telecom.
4.4.1.1Teliasavvecklingavdetfastakopparnätet
Telia har proklamerat att de ska avveckla det fasta telekopparnätet fram till 2016, som är det
spridningsnät som används för xDSL, vilket gör framtiden för xDSL nätet osäkert. Post- och
telestyrelsen har kravställt avvecklingsplanen, kunderna ska inte uppleva försämring av
service. De ska erbjudas nya tjänster med fungerande telefoni, SOS Alarm och trygghetslarm.
Telia anger inför sitt teknikskifte att på de platser som saknar annat tillträde till internet än
deras xDSL via fasta kopparnätet, kommer kopparnätet vara kvar. Post- och telestyrelsen
uppger att 89 procent av Skellefteå kommun har tillgång till någon typ av xDSL uppkoppling,
97 procent i tätort och 50 procent utanför tätort eller småort. Avvecklingen av kopparnätet
innebär ett teknikskifte, där Telia arbetar för att erbjuda Sverige 90 procents yttäckning med
mobiltelefoni och surf via mobila lösningar. Orterna inom Skellefteå kommun som berörs av
Telias avveckling av det fasta kopparnätet är; Gamla Falmark, Gummark, Hökmarksby,
Krångfors, Klutmark, Kvarnbysund, Lövsele, Mångbyn, Ostnäset, Sjöbotten, Stensjöliden och
Storkågeträsk. Antalet kommunmedborgare som berörs uppgår till 462 enligt Telias
beräkningar. Gamla Falmark, Gummark, Klutmark, Lövsele och Sjöbotten är redan anslutna
till stadsnätet vilket gör att de har tillgång till internet och IP-telefoni via fiberanslutningen.
4.4.2Operatörermobilnät
Det finns i dagsläget tre övergripande operatörer som erbjuder bredband via det mobilanätet,
inom Skellefteå kommun. Operatörerna är Net4mobility, 3GIS och Svenska UMTS, de är
sammanslagningar av kommersiella aktörer som levererar tjänster som gått ihop för att bygga
ut det mobila bredbandsnätet. Net4Mobility är ett av Telenor Sverige och Tele2 Sverige
gemensamt ägt bolag, med syfte att bygga, äga och driva ett rikstäckande mobilnät, de
erbjuder både 2G och 4G uppkoppling. 3GIS eller 3G Infastructure Services AB är ett bolag
ägt av Telenor AB och Hi3G Access AB (Tre), med syfte att bygga, äga och driva Telenor
och Hi3G:s nät för 3G eller Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Svenska
14
21
UMTS-nät AB är ett bolag som ägs av Tele2s och TeliaSoneras i syfte att äga, bygga ut och
driva UMTS-nätet (3G-nätet) i Sverige.
I övrigt finns det ett antal tjänstleverantörer som erbjuder tjänster för mobilt bredband de är
Bredband 2, Comhem, Tre, Universal Telecom och Net1. I Byske, Kalvträsk, Finnforsberget,
Stora Blåbergsliden, Vitberget, Villvattnet finns det master som erbjuder mobilt bredband via
Wimax-teknik. Skellefteå kommun är delägare i nätet och nätet driftas av Dataductus.
4.5Täckningskartorförmobilnät
Alla täckningskartor som redovisas nedan är alla hämtade från respektive tjänsteleverantör.
Som tidigare nämnt i redovisningen av olika tekniker för bredband, är närhet till mast
avgörande för kapaciteten, vilket är aktuellt för alla de trådlösa teknikerna och kapacitet en
delad resurs för alla de mobila teknikerna förutom nätet med Wimax-teknik.
Täckningskartorna är teoretiska och tar inte hänsyn till berg och annat som kan komma att
påverka täckningen.
Tele2
Tele2 har täckning med god kapacitet (hastighet uppemot 80 Mbit/s) främst efter kustbandet
och i inlandet sträcker sig den goda kapaciteten till Boliden. Tätorter som Jörn och Burträsk
har täckning med kapacitet upp emot 25 Mbit/s. Det finns områden som inte har täckning med
operatören Tele2 i kommunen.
15
22
Telenor
Även Telenor kan erbjuda god kapacitet uppemot 80 Mbit/s längs kusten och området kring
Boliden. Burträsk har täckning med kapacitet uppemot 6 Mbit/s. Jörn däremot saknar helt
täckning från Telenor.
16
23
Tre
Tre erbjuder täckning uppemot 6 Mbit/s längs kusten och Burträsk. Vidare så erbjuder Tre
täckning uppemot 348 Kbit/s i området sydväst om Skellefteå och Nordväst om Skellefteå
väster om E4. I inlandet erbjuder Tre ingen täckning i Skellefteå kommun däribland i
tätorterna Boliden och Jörn.
17
24
Telia Sonera
Teliasonera erbjuder den klart största täckningsgraden i kommunen, med endast ett fåtal vita
punkter (område där täckning saknas).
18
25
Wimaxnätet
Wimaxnätet täcker delar av kommunen. De områden som är markerade med grön och blå färg
har möjlig tillgång till bredband med relativt god kapacitet. Gul färg markerar att täckning
finns men kapaciteten är begränsad.
Skellefteå kommun äger det mobila nätverket uppbyggt med Wimax-teknik. Basstationer
finns på sex platser i kommunen; Byske, Stora Blåbergsliden, Villvattnet, Vitberget,
Kalvträsk, Finnforsberget
19
26
5. Statligastödprogramförbredbandsutbyggnad
För den fortsatta utbyggnaden av fiber i Skellefteå kommun är landsbygdsprogrammets
bredbandsstöd det naturliga valet eftersom utbyggnaden till stor del avser landsbygden.
Medlen från Jordbruksverket, som finns för Västerbottens del uppgår preliminärt till 137
miljoner svenska kronor och hanteras av Västerbottens läns länsstyrelse. Förslaget är att
prioritering sker genom att länsstyrelsen Västerbotten undersöker hur mycket av de ännu inte
fastlagda urvalskriterier för stöd som projekteten uppnår. Inom ramen för denna
strukturfondsperiod skall projekten genomföras endast med hushållens privata investering
samt landsbygdsprogrammets bredbandsstöd alltså ingen övrig offentlig medfinansiering.
Vidare är det inte beslutat vilken andel av projektkostnaden som landsbygdsprogrammets
bredbandsstöd ska stå för. Det finns en önskan från länsstyrelsen Västerbotten att andelen
skall vara så hög som möjligt. Vilket torde innebära att ett mindre antal projekt kan
genomföras med stöd från landsbygdsprogrammet. Ett annat finansieringsalternativ kan vara
Europeiska Unionens strukturfonder. Inom EU:s regionala utvecklingsfond finns förslag på ett
insatsområde i programförslaget för övre Norrland, Insatsområde 2 Att öka tillgången till,
användningen av och kvalitén på informations- och kommunikationstekniken. Budgeten för
insatsområde 2 är 5 procent av totala budgeten på cirka 1,8 miljarder, alltså 90 miljoner
svenska kronor. För att erhålla stöd från den regionala utvecklingsfonden fonden krävs övrig
offentlig medfinansiering för att växla upp EU-stödet. Lokalt ledd utveckling genom
LEADER- metoden är en arbetsform där ideell, privat och offentlig sektor går samman i så
kallade LAG (Local Action Group) och är i grunden ett lokalt partnerskap som verkar för
landsbygdsutveckling. Varje område svarar själva för vad som integreras i den lokala
utvecklingsstrategin för området. Där kan bredband vara ett område som integreras i den
lokala utvecklingsstrategin.
6. Utmaningar
Den stora utmaningen inför framtiden är att minska skillnaderna mellan tätort och landsbygd.
Särskilt när utvecklingen verkar peka på alltmer E-tjänster i kontakt med kommun och andra
myndigheter. På landsbygden där fiber skulle göra mest nytta genom att byta ut traditionell
service mot E-tjänster. Är bredbandet minst utbyggt främst på grund utav de ökande
kostnaderna för att bygga ut i områden som kännetecknas av längre avstånd mellan hushållen.
En annan utmaning inför framtiden är Telias avveckling av det fasta kopparnätet, även om
Telia anger att ingen kund skall förlora möjligheten till varken surf eller telefoni och att ingen
station skall läggas ned som saknar en alternativ lösning. Så saknar de berörda områdena en
framtidsäker lösning. Det fasta koppar nätet byts ut till förmån för mobila lösningar och Telia
strävar efter en 90 procentig yttäckning för mobil telefoni och surf. Täckningen är beroende
av närhet till mast och kapaciteten minskar med antalet nyttjare på varje mast. Vilket är
problematiskt då Telia avvecklar det fasta kopparnätet vilket tillför än mer användare på
masterna och således en sjunkande kapacitet. Vidare så är geografin avgörande för täckningen
då berg och annat kan komma att blockera områden där teoretisk täckning finns. Det kan
innebära att vissa områden inte får täckning på grund utav deras geografiska placering.
20
27
6.1BehovförSkellefteåkommun
Behovet av ett funktionellt bredband ökar alltmer då tidigare tjänster minskas till förmån för
dylika dito som är internet baserade, exempel på detta är post och telefoni, information och
kunskapsinhämning sker också allt mer via internet. Hushållens nyttjande av streaming
tjänster för tv, film och musik har föranlett en större efterfrågan av ett mer kapacitetkrävande
bredband. Vilka behov kan antas finnas för medborgare och näringsliv i kommunen? Det mest
uttalade är att alla behöver någon form av bredbandsuppkoppling för respektive
användningsområde. Medborgaren behöver en bredbandsuppkoppling för att kunna
tillgodogöra sig tjänster på det privata planet exempelvis streaming av film och musik,
bankärenden och shopping. Men även för att kunna tillgodogöra sig E-tjänster som erbjuds av
kommunen. Kommunstyrelsen har antagit ett dokument som strävar gentemot att år 2015 ska
den digitala kanalen vara huvudkanal för att nå ut till kunder, medborgare och andra
myndigheter. Vilket antas effektivisera organisationen då kommunen alltid är tillgänglig via
E-service. Detta ställer stora krav på ett säkert bredband som är tillgängligt och har en
kapacitet som möjliggör för alla dessa E-tjänster. För att digitala kanalen ska vara huvudkanal
krävs en välutbyggd infrastruktur som kan erbjuda bredband runt om i kommunen. För
företag och offentlig sektor är ett säkert och redundant bredband av större vikt än ett med hög
kapacitet. Redundans är reservkapacitet eller överskottskapacitet som går att ta del av utifall
det ordinarie nätet inte kan leverera. I fallet bredband skapas redundans genom att dra extra
fiber för att alltid kunna erbjuda en uppkoppling, eftersom brister i tillgängligheten för
exempelvis näringslivet kan medföra ekonomisk förlust. Detta kan komma att ske både
genom missad kundkontakt eller att företaget inte kan tillgodogöra sig de molntjänster som
behövs i det dagliga arbetet. Ur en tillgänglighet och säkerhetsaspekt är fiber det säkraste
eftersom fibern ligger i marken och är mindre störningskänsligt än de mobila lösningarna. Det
stora behovet som finns för Skellefteå kommun i dagsläget är en fortsatt utbyggnad av
bredbandet på landsbygden, för att minska den digitala klyftan mellan tätort och landsbygd.
Den största delen av de 6 500 hushåll som inte har tillgång till fiber uppkoppling återfinns på
landsbyggden. För de mer avlägsna delarna av kommunen är bredband en förutsättning för
möjligheten att leva på landsbygden, speciellt för de som bedriver näringsverksamhet. Med en
bredbandsuppkoppling kan medborgaren via E-tjänster ha kontakt med kommun och andra
myndigheter. Vidare så kan medborgaren göra inköp, bankärenden samt via
distansutbildningar utbilda sig från hemmet. Om bredband saknas blir det betydligt svårare
att etablera sig eller bo kvar på landsbyggden. Om det föreligger en diskrepans mellan det
bredband som erbjuds i tätort och bredbandet som erbjuds på landsbygden kan den digitala
klyftan innebära ett demokratiunderskott då en allt större del av kontakten med kommunen
och andra myndigheter sker via internet. I framtiden antas alltmer digitalteknik användas
inom vård och omsorg vilket innebär att det måste finnas tillgång till någon typ av bredband
överallt, men framförallt ett bredband som är säkert och tillgängligt. Vidare så finns det
medborgare i kommunen som fortfarande har problem med telefonin på landsbygden. Det
kombinerat med en åldrande befolkning på landsbygden kan skapa problem för kommunen
med exempelvis trygghetslarm, där bredband kan vara en lösning genom IP-telefoni. Fiber är
den mest framtidssäkra lösningen eftersom fibern har en närmast obegränsad hastighet. Vid
ett teknikskifte behöver bara den aktiva ändutrustningen bytas för att ta del av den nya
tekniken och således krävs ingen kostsam grävning av ny kanalisation. Vidare så är fibern den
21
28
teknik som är minst störningskänslig, vilket är bra för näringslivets behov samt i
medborgarnas kontakt med kommunen och myndigheter. I dagsläget finns det mobila
lösningar som är ett bra komplement till fibern främst som spridningsnät för att nå ut till de
mer geografiskt avlägsna platserna i kommunen. Telias satsning, att nå ut till 90 procent av
Sveriges yta med mobila lösningar för telefoni och surf kommer troligtvis vara ett bra
komplement till fiberutbyggnaden och hjälpa till att uppnå det nationella 2020 målet om
tekniken i en nära framtid kan uppnå högre hastigheter. Oavsett om framtida mobila lösningar
kan lösa både tillgängligheten och hastigheten krävs en grundläggande infrastruktur med fiber
för att det ska kunna bli aktuellt.
6.2NyttanförSkellefteåkommunmedettvälutbyggtbredband
Med ett välutbyggt bredbandsnät kan man effektivisera servicen från kommunen till
medborgaren. Men även inom kommunens organisation samt i kontakten med andra
myndigheter. Bredbandet kan minska avstånd genom att kontakt med en tjänsteman kan
skötas via en E-tjänst istället för att som medborgare vara tvungen åka in till Skellefteå
centralort för att exempelvis ansöka om dagisplats. Avstånden minskas genom att
medborgarna inte längre behöver anpassa sig till traditionella forum eller öppentider, för att
kontakt med kommunen. Förutom att ett välutbyggt bredbandsnät ökar tillgängligheten hos
kommunen så skapar bredband attraktionskraft för Skellefteå kommun. De platser som är
utbyggda med fiber är mer tilltalande för både näringsliv och framtida invånare. Vilket kan
bidra till en mer levande landsbygd. Eftersom att då traditionell service läggs ner exempelvis
ett postkontor, går det fortfarande att genom internet stå i kontakt med omvärlden. En stor
utmaning för Skellefteå kommun är en glesbefolkad kommun där en stor del av befolkningen
på landsbyggden är äldre, vilket medför höga kostnader för hemsjukvården som numera är ett
kommunaltuppdrag. Bredband kan förenkla möjligheterna att erbjuda bra vård och omsorg
hemma. Då det kommer att bli alltmer vanligt förekommande att kunna vårdas i hemmet med
exempelvis sensorer som kan övervaka EKG som sedan skickas till sjukhus eller annan
vårdinrättning alternativt slår larm om värdena är avvikande. Vidare kan konsultation med
sjuksköterska eller läkare ske över videolänk för att göra en bedömning om personen i fråga
behöver uppsöka vård eller ej vilket kan minska antalet återbesök. Givet att medborgarna kan
undersökas, behandlas och bevakas så finns det stora kostnadsbesparingar att finna med
minskad hemtjänst och effektivare vård. Vidare så är det av största vikt att bredbandsnätet når
ut i kommunen då det är främst på landsbygden som nytta kan erhållas. Bredband kan
generera förenklade möjligheter att skapa och driva företag överallt i kommunen. Där
bredbandet minskar vikten av företagens geografiska placering då man oberoende av plats kan
kommunicera hela världen med en internetuppkoppling. Vilket bidrar till att företagets vara
och pris blir det centrala. Vidare så öppnas tillgången till marknaden med bredband samtidigt
som det ökar effektiviteten hos företag i deras kontakt med kunder. Vidare så kan dagens
utbreddning av det mobila nätet förenklara tillvaron för de som besöker kommunen, då allt
ifrån att boka biljeter till att använda karttjänster för att bestämma sin position, numera finns i
mobiltelefonen. Ett utbyggt bredband med stor kapacitet kan också användas för utbildning
och bidra till att utveckla kunskapssamhället. Fiber i skolorna innebär för Skellefteå kommun,
nya sätt att undervisa och tillgång till den senaste kunskapen direkt. Nyttjande av de digitala
22
29
möjligheterna inom skolsektorn är ett strategiskt område i Västerbottens digitala agenda och
således något att sträva gentemot.
Det finns även kommunala exempel där bredband och videokonferenser nyttjats inom skolan
för att kunna erbjuda hemspråksundervisning, vilket både kan spara pengar samtidigt som det
bidrar till förbättrade läromedel. Med ett välutbyggt bredbands nätverk ger även goda
förutsättningar att läsa på distans, där föreläsningar kan ses via videokonferens. Vilket skapar
en möjlighet att bo kvar i Skellefteå kommun samtidigt som man vidareutbildar sig. I
förlängningen kan det bidra till en för ändamålet rätt kvalificerad arbetskår för de arbeten som
erbjuds inom Skellefteå kommun, tilltrots att inte alla utbildningar kan erbjudas via de två
tillgängliga universiteten i Skellefteå. Ytterligare en av nytta är en minskad miljöbelastning
som uppstår såväl från ett minskat behov av att resa när man kan ta del av bland annat
föreläsningar, och möten över internet som från den minskade pappersanvändningen när
alltmer information förmedlas digitalt till exempel genom Skellefteå kommuns satsning att
den digitala kanalen skall vara huvudkanal år 2015.
7. MålsättningförSkellefteåkommun
Skellefteå kommun ska verka för utbyggnaden av ”Ett bredband i världsklass”. I dagsläget är
fiberoptik enda tillgängliga tekniken för att uppnå 100 Mbit/s, vilket innebär att Skellefteå
kommun ska främja utbyggnaden av fiber så långt som det är möjligt utifrån budgeterade
samt externa medel, främst från landsbygdsprogrammets bredbandsstöd. Skellefteå kommuns
bredbandsutbyggnad ska möjliggöra för att hushållen och företagen ska ha goda möjligheter
att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via någon form av bredband.
Skellefteå kommun ska nyttja möjligheterna att genom E-tjänster och annan teknik möjliggöra
för en effektivare kontakt med kommunen och förbättrad service runt om i kommunen. Vilket
kräver att bredband är så utbrett i kommunen att det fungerar som ett substitut för annan
traditionell service. Det organisatoriska målet är att Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft och
byaföreningar i samverkan bygger ut fiber på landsbygden utifrån externa och budgeterade
medel. Samtidigt som de kommersiella aktörerna svarar för utbyggnad av mobila lösningar
för ett mer heltäckande nät, som når platser som är mer svåråtkomliga för fiberutbyggnad.
7.1Prioriteradeområden
Områden med fler invånare kommer att priorteras före områden med mindre antal invånare.
Kostnaden för själva utbyggnaden kan även vara aktuellt. Om orten ifråga kräver ny nod eller
har väldigt långt mellan hushållen, vilket gör kostnaden stor för att nå ut till ett litet antal
hushåll, kan det komma att prioriteras områden med mindre projektkostnader. För att kunna
nå ut till så många som möjligt med de anslagna medlen. Den prioriterade tekniken är fiber då
det är den enda teknik i dagsläget som når upp till hastighetsmål som ställts nationellt. Vidare
så är fiber en förutsättning för mobila lösningar eftersom fiber krävs till masterna som
erbjuder bredband. Den lokala efterfrågan och det lokala engagemanget kommer också att
vara en faktor som det kommer att tas hänsyn till. Regeringen gjorde ett antagande i
bredbandstrategi för Sverige att marknaden inte skulle bygga bredbandsinfrastruktur i
områden med mindre än 3 000 invånare. Vilket medför att troligtvis ingen fortsatt utbyggnad
23
30
skulle ske i Skellefteå kommun utan stödmedel och byalag. Därför är det nödvändigt att de
orter som är intresserade av en utbyggnad anmäler sitt intresse till Skellefteå kraft varpå en
projektering kan genomföras.
En betydande privat kontantinsats kommer att vara nödvändig för att bygga ut med hjälp utav
landsbygdsprogrammets bredbandsstöd. Engagemang och efterfrågan är viktigt eftersom en
hög anslutningsgrad eftersträvas och ett lokalt initiativ exempelvis byalagkonceptet kan
komma att kapa kostnader för utbyggnaden. Byalagskonceptet startade år 2000 efter en idé
från Västerbottens län, byalagskonceptet innebär ett lokalt initiativ där orten som skall bygga
lokal fiber-infrastruktur bistår med ideellt arbete för att hålla anslutningsavgiften så låg som
möjligt. Ofta sluter sig hushåll och företag på orten samman i ekonomiska föreningar, så
kallade byanätsföreningar. Föreningarna kan med de egna medlemmarnas arbete till
överkomliga kostnader förlägga områdesnät fram till nätägarens stamnät samt teckna
markavtalet för parterna i föreningen. Vanligen så är det byalagen som står för grävning samt
återställelsearbete från tomtgräns fram till bostad samt förläggning av kanalisation och fiber
från tomtgräns fram till bostad medhjälp utav bredbandsleverantörens anvisningar. En annan
kostnadskapande faktor där hänsyn tas är, huruvida det finns kanalisation alternativt närhet till
befintlig fibernod där det går att utgå ifrån. En annan viktig aspekt är huruvida
medfinansierings möjligheterna finns. Regionala utvecklingsstrategin anger att användandet
av digitala affärsmodeller och E-handel är betydelsefull i glesbefolkade områden när den
digitala tekniken möjliggör för tillväxt tilltrots att den lokala marknaden är begränsad. Därför
bör områden med hög andel företag priorteras för fiberutbyggnad för att kunna tillhandahålla
företagen en möjlighet att nyttja den digitala tekniken för tillväxt. Geografin i orterna
påverkar vilken typ av bredband som kan tillhandahållas, således är det inte bara den
aggregerade efterfrågan från hushåll och företag som spelar in. På grund utav utmaningar med
geografi, avstånd och mark typ, gör det svårt att rättfärdiga en 100 procentig fiber utbyggnad
överallt i kommunen ur en samhällsekonomisk synvinkel. Däremot är det eftersträvansvärt att
hela kommunen kan ta del av någon form av bredbandsuppkoppling. Även om det likt den
föregående IT-infrastrukturplanen måste ske i mån av budgeterade samt möjlighet till externa
medel.
Prioriterade områden i korthet:




Områden med lågt stödbehov som är kostnadseffektiv
Områden med stort behov för verksamheter (näringsliv, offentlig sektor,
organisationer)
Områden med stora behov (många abonnenter)
Områden med stort engagemang och medfinansiering för utbyggnad
7.2Behovinförframtiden
Troligtvis kommer kapacitetsefterfrågan fortsätta att öka i takt med att nya tjänster utvecklas
för både medborgare, kommun och näringsliv. I dagsläget är fiber den mest fördelaktiga
tekniken både vad gäller kapacitet, säkerhet och tillgänglighet. De mobila
tjänsteleverantörerna säger sig kunna uppnå högre överföringshastighet via mobil
accessteknik i framtiden. Vilket torde innebära ett förenklat sätt att nå ut till de mer avlägsna
24
31
munen. Dock bör det nämn
nas att äv
ven om ddet utlovass högre
platsernna i komm
överföriingshastighet, är det en
e teoretiskk hastighet som sjunkeer med anttalet använd
dare. Ett
välutbygggt fibernäät kommer ändå att vvara av storr vikt eftersom fiber ttill mastern
na är en
förutsätttning för hög
h hastigheet för det m
mobila bred
dbandet. Ettt välutbyggt
gt bredbandsnät kan
även bisstå i att lössa andra sam
mhällsprobllem exempeelvis kan deen dåliga teelefontäckniingen på
vissa pllatser i kom
mmunen lö
ösas genom
m bredband och IP-teleefoni. Utveecklingen som sker
gentemoot fler E-tjäänster i konttakten med stat, komm
mun och my
yndigheter sställer även det krav
på snabbba och fraamförallt sääkra komm
munikationsn
nät. Där en
n diskrepanns mellan nätet på
landsbyygd och tätoort kan komm
ma att skap a ett demok
kratisktundeerskott. Fram
mtidens tjän
nster och
applikattioner inom
m sjukvård och
o utbildniing kräver fiber
f
för att erbjuda enn hög kapaccitet men
även föör den säkkerhet som en fiber utbyggnad ger. E-häälsa är ett område med
m
stor
tillväxtppotential i framtiden.
f
E-hälsa
E
är ääven ett straategiskt omrråde för Väästerbottenss digitala
agenda så troligtvis kommer utvecklinge
u
en att bli en
n del av Skeellefteå kom
mmuns tjänssteutbud.
m
är 80 procent skaa ha hälsoko
onton samt nyttja
n
digitaalteknik i våården, år
Det kvaantifierade målet
2020, viilket kravstääller ett välu
utbyggt ochh säkert bred
dbandsnät.
Bilag
ga1.Tek
knikföratterbjjudabre
edband
I enlighhet med laagen om elektronisk kkommunikaation (LEK)) ska alla fasta bostääder och
verksam
mhetsställenn på rimlig begäran haa möjlighett att få så kallat
k
funkttionellt tilltträde till
internett. Regeringeen föreskriv
ver om vad ssom ska ansses vara fun
nktionellt tilllträde till in
nternet, i
nuläget är minimikkravet 1 Mbit/s.
Här följjer en genom
mgång överr de vanligaaste teknikeerna för att erbjuda
e
breedband till slutkund.
s
Det finnns idag tvåå huvudsak
kliga teknikker för att erbjuda breedband till slutkund, dessa är
trådbunndna eller mobila
m
nätveerk. Vidare så finns deet en rad oliika underligggande tekn
niker för
att erbjuuda bredbannd. De van
nligast förekkommande teknikerna för bredbaand inom Sk
kellefteå
kommunn
ä
är
de
d
attt
beeskrivas.
som
kommer
Bredband
Trådbunden access
Fib
ber
Kabel‐tv nätet
Mobil acceess
xDSLL
3G
4G
Wimax
25
32
Trådbundenaccess
Fiber
Fiber baseras på överföring av ljusimpulser genom tunna trådar av glas eller plast och håller
en jämn kvalitet oberoende av avståndet. Ett fiberbaserat accessnät är en framtidssäker ITinfrastruktur med närmast obegränsad kapacitet. Då det är tekniken i ändarna som avgör
vilken hastighet som kan erbjudas, vilket även ger fibern låga uppgraderingskostnader då det
endast är utrustningen i ändarna som behöver bytas ut. En uppenbar fördel med fiber är att det
i dagsläget är den enda tekniken som kapacitetsmässigt kan nå upp till det nationella
stipulerade målet ett bredband om 100 Mbit/s. En annan fördel med fiber är dess symetriska
överföringshastighet, således går det att skicka filer i samma hastighet som det går att ta emot
filer. Dessutom innebär vissa nättekniker ofta delad kapacitet, vilket medför att
anslutningshastigheten minskar med antalet användare. På samma sätt reduceras också
kapaciteten med avståndet för flera lösningar, men inte för fibernät. Fibern lämpar sig bäst för
kapacitetskrävande kunder eftersom den kan leverara internet, IP-telefoni och HD-TV över
samma access. Vidare så är driftskostnaden låg eftersom fibern är en passiv komponent med
lång livslängd (20-50 år). Fiber är även nödvändigt för den framtida utvecklingen av det
mobila bredbandet exempelvis 4G, då fiber krävs från basstation och ut till masterna som
tillhandahåller internetuppkopplingen. Fiber fordras för att kunna uppnå de hastigheter som
kommer att efterfrågas av det framtida mobila bredbandsnätet. Nackdelen med infrastruktur
baserad på fiber är att den är väldigt kapitalintensiv vid utbyggnad. Det är kostsamt att
förlägga fiber framförallt på svåråtkomliga platser och där avstånden mellan hushållen är
stort.
Kabel‐TV
Det finns en möjlighet att använda kabel-tv nätet (koaxialnät) för att erbjuda hushåll en
bredbandsuppkoppling. Fördelen med detta är att man då nyttjar ett redan befintligt nät.
Däremot måste nätet vanligen modifieras för att kunna returaktiveras. Nätet är framförallt
utbyggt i tätbebyggda områden med flerfamiljshus. Kapaciteten är asymmetrisk således går
det snabbare att ta emot filer än att ladda upp filer. Hastigheten är högre än de mobila
lösningarna och jämförelsebar med fiber om nätet är uppgraderat med tekniken DOCSIS 3.0.
Idag anläggs kabel-TV-nät i mycket begränsad omfattning. Istället är det befintliga nät som
uppgraderas. Nackdelen med bredband via kabel-tv nätet är att de endast kan erbjudas till
slutanvändare som har tillgång till kabel-tv nätet. Vidare finns det en övre gräns på vilken
kapacitet som kan erbjudas beroende av kabelns skick. Kabel-tv nätet är även känsligt för
störningar.
xDSL
Är ett samlingsnamn för de tekniker som är baserade på det fasta kopparbaserade telenätet,
begreppet innefattar bland annat bredbandsteknikerna ADSL och VDSL. Kapaciteten är
asymmetrisk således går det snabbare att ta emot filer, än att skicka dem. Kapaciteten är som
bäst i närheten av en telestation och avtar allteftersom avståndet ökar. Kvaliteten på de
kopparbaserade teleledningarna och utrustningen som finns i telestationen är avgörande för
vilken kapacitet som kan erbjudas. Det kopparbaserade telenät når stora delar av Sveriges
26
33
befolkning vilket gör att stora delar av befolkningen kan tillgodogöra sig xDSL bredband.
Nackdelarna med xDSL nätet är att det i dagsläget inte uppnår till den efterfrågade nationella
målsättningen i kapacitetsavseendet xDSL nätet kan i dagsläget leverera bredbandstjänster
runt 30 Mbit/s. En ytterligare nackdel är att kapaciteten sjunker med avståndet till telestation,
vilket innebär att slutkunden måste ha en telestation i närområdet för att kunna tillgodogöra
sig fullgod internet anslutning. Den främsta nackdelen kan dock vare det faktum att det inte är
en framtidssäker lösning, då Telia har proklamerat att de ska avveckla det kopparbaserade
nätet fram till 2016.
Mobilaccess
Mobilt bredband erbjuder en uppkoppling via en radiosändare till något av de mobila
bredbandsnäten. Vilket gör att slutanvändaren inte är knuten till någon viss plats utan kan
tillgodogöra sig en internet uppkoppling på flertalet ställen i Sverige. I dagsläget erbjuds ett
flertal olika tekniker för mobilt bredband exempelvis 3G och 4G. 4G eller Long-term
evolution (LTE) är den första tekniken inom mobilt bredband som i framtiden utlovar
hastighet nog att uppnå de nationellt satta målen om 100 Mbit/s. Dock är detta svårt att
garantera då det är en delad resurs. Tjänstens kapacitet är begränsad av antalet användare och
närhet till mobilmast. Om många användare är uppkopplade samtidigt mot samma mast delar
de på mastens kapacitet vilket också leder till lägre hastighet för alla användare. Mobila
bredband har ofta en volym begränsning, vilket gör att användning i större omfattning kan bli
kostsam.
MobilaccessviaWimaxteknik
Skellefteå kommun är delägare i ett nät som erbjuder fast punkt till punkt nätverk från sex
master runt om i kommunen med Wimax teknik (Byske, Villvattnet, Finnforsberget,
Kalvträsk, Vitberget, stora Blåbergsliden). Fördelen med Wimax teknik är att det har ett lägre
pris än en fiberanslutning och höghastighet både uppströms och nedströms. Nackdel kan inte
användas då de inte uppfyller hastighetsmålet för det nationella 2020 målet. Vidare går det
inte att säkerställa hur länge till masterna är tillgängliga. Eftersom de i dagsläget är inhyrda i
master som andra bolag äger, vilket skapar osäkerhet för framtiden.
Bilaga2.Bidragsstödtillbredbandsutbyggnad
Kanalisationsstöd
Kanalisationsstöd är ett statligt stöd med länsstyrelsen som handläggande myndighet. Stödet
ges till projekt där man anlägger tomrör vid utbyggnad av annan infrastruktur, som sedan kan
användas vid utbyggnad av IT-infrastruktur. Kommun, företag, ekonomisk förening,
samfällighet och privatperson är de som kan söka kanalisationsstöd. Stödet utgår endast där
bedömningen är att infrastrukturen ej kommer byggas ut inom tre år. Vidare utgår även stöd
till kortare sträckor som inte behöver kopplas ihop med något större anslutningsnät. Kostnader
som får räknas in i underlaget är projektering, material, arbete, maskinhyra och liknande
kostnader. Vidare så kravställs ägaren av kanalisatonen att den ska kunna nyttjas av två eller
flera IT-infrastrukturägare. Dokumentation och återrapportering till länsstyrelsen är också
kravställt. Kanalisationen ska sedan tillhandahållas på ett icke diskriminerande sätt och utifrån
27
34
det statliga stödets omfattning. Vid prioritering mellan olika projekt har länsstyrelsen
prioriterta projekt som bedöms vara mest motiverat ur ett näringspolitiskt perspektiv. Projekt
som beviljas stöd ska vara färdigställda och redovisade inom två år från datum för beslut.
Samförläggning av kanalisation samtidigt som andra markarbeten utförs är något som ska
eftersträvas så lång som det är möjligt, eftersom det minskar projektkostnader. Upphandling
gäller kanalisationsprojekt som erhåller över 200 000 euro i stöd (1,6 miljoner kronor).
Detsamma gäller för material ämnat för kanalisation, upphandling krävs om kostnaden
överstiger 200 000 euro i stöd.
Landsbygdsprogrammet
I underlaget till det nya jordbruksprogrammet (2014-2020) framgår att bredbandsutbyggnad
är en viktig åtgärd för regional och lokal utveckling. Ett funktionellt bredband möjliggör
förutsättningarna för en attraktiv landsbygd och möjligheten för näringsverksamhet utanför
tätort. Inför den nya strukturfondsperioden har regeringen utökat medel ur
landsbygdsprogrammet (36 miljarder), som avses för bredbandsutbyggnad till 3,25, och är 9
procent av landsbygdsprogrammet. Det finns ingen andel som är avsett specifikt för Skellefteå
kommun utan de är de regionala prioriteringar som styr vilka projekt som finansieras.
Landsbygdsprogrammet och den privatfinansieringen av hushållen ska utgöra den totala
utbyggnadskostnaden eftersom ingen övrig offentlig medfinansiering får förekomma. Vidare
så är det inte bestämt hur stor del av finansieringen som landsbygdsprogrammet kommer att
stå för. Däremot finns en önskan hos Länsstyrelsen Västerbotten att Landsbygdsprogrammets
andel bör vara så hög som möjligt. Vidare så finns en önskan från Länsstyrelsernas sida att
kommunerna ska anta projektledare ansvaret och inte orterna ifråga, främst för att kommunen
har likviditet och kunskap angående bredbandsutbyggnad. Inom ramen för det föregående
landsbygdsprogrammet var bidragsstödet teknikneutralt och kunde således sökas för både
fasta och mobila lösningar. All utrustning som ingår i bredbandsutbyggnaden var
stödberättigad exempelvis fiberkabel. Då det nya landsbygdsprogrammet omarbetas i
skrivande stund förefaller det svårt att avgöra om nästa program också kommer att vara
teknikneutralt. Jordbruksverket är myndigheten som i en centralpott besitter alla medel, vidare
skall ansökan göras till länsstyrelsen som också prioriterar ansökningarna. Bredbandsstödet
däremot kommer att vara sökbart från 3 september 2014 och tanken med stödet är att utveckla
informations och kommunikationsteknik även på landsbygden. Däremot kommer det inte gå
att få stödet beviljat förrän EU-kommissionen har godkänt regeringens förslag på svenskt
landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket har flaggat för vissa förändringar av kriterier och
reglementet inför det nya landsbygdsprogrammet. De nya urvalskriterierna kommer att styra
vilka projekt som prioriteras och erhåller stöd. Gallringen kommer att ske baserat på ett
poängsystem gällande hur stor del av projekten som passar in på samtliga urvalskriterier.
Störst antal poäng blir prioriterat. En förändring av landsbygdsprogrammet är redan känd, att
det numera går att överlåta bredband byggt med stöd av landsbygdsprogrammet direkt vid
byggnation till en ny ägare. Tidigare har det upprättats kortare hyresavtal som numera är
förlegade då överlåtelse kan ske direkt. Om infrastrukturen skall hyras ut bör avtalet löpa
åtminstone 10 år och ha en avtalad hyra. Vidare kommer det att ställas större krav på
överlåtelserna i form av konkurrensutsättning via upphandling. Då det framkommit att
flertalet upphandlingar har varit bristfälligt genomförda. Bredbandsstödet kunde tidigare
28
35
uppgå till maximalt 75 procent av stödberättigade kostnader. Stödet lämnas för att anlägga
bredband i områden där det inte finns något marknadsintresse för att etablera bredbandsnät.
De stödberättigade kostnaderna var:



Stödberättigande utgifter är kostnader kopplade till grundläggande infrastruktur.
Tjänster med anknytning till investeringen,
Utgifter för personal och indirekta kostnader
Berättigandevillkor



Sökanden ska bifoga en projektplan.
Investeringar ska vara förenliga med kommunala och regionala planer.
Stöd får enbart beviljas till investeringar i områden där det saknas kommersiella
förutsättningar för utbyggnad.
PostochTelestyrelsensmedfinansiering
Sedan 2010 har Post- och telestyrelsen medfinansierat bredbandsutbyggnad via
landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet som bägge erfordrar offentlig
medfinansiering. Det är oklart om Post- och telestyrelsens medfinansieringsstöd kvarstår då
projekt finansierade av landsbygdsprogramet inte får ta emot övrig offentlig medfinansiering.
I de fall där Post- och telestyrelsen är handläggande myndighet för stödet så gäller samma
villkor som övrigt stöd från landsbygdsprogrammet. Vidare så har Post- och telestyrelsen
antagit egna kriterier, där det mest framträdande kriteriet är robusthet, att nätet ska byggas på
sådant sätt att det skall fungera väl under en lång tid framöver. Vidare så kravställer post och
telestyrelsen öppenhet på nät som de medfinansierar.
Robusthet
Anledningen till att robusta och driftsäkra nät har blivit allt viktigare är övergången från att
nyttja bredband till att streama film och musik till att nyttja bredband även till
samhällstjänster och trygghetslarm. Övergången har lett till att allt högre krav om
driftsäkerhet och robusthet ställs. Därför lämnar post och telestyrelsen endast stöd till itinfrastruktur som kännetecknas av robusthet, vilket innebär att infrastrukturen skall vara
driftsäker, uthållig och tillgänglig. De villkor som ställs för robusthet är:







Se till att det finns en förvaltningsorganisation som står för det fortlöpande underhållet
samt utvecklingen av nätet.
Följa de tillgängliga rekommendationerna för robusta nät och noder exempelvis
Svenska stadsnätsföreningens publikationer ”Robusta noder” och ”Robusta nät”
Dokumentera nätet enligt svenska stadsnätsföreningens rekommendation
Genomföra risk och sårbarhetskalkyler vid anläggning av kanalisation, kablar och
noder
kunna redovisa nätdokumentation samt risk- och sårbarhetsanalyser för noder,
kanalisation och kablar samt underhållsplaner för nätet.
Använda ledningskollen vid planering av bredbandsutbyggnad för att undvika
kabelbrott
Registrera all ny infrastruktur för att undvika skador på kanalisation eller kablar
29
36
Öppetnät
Ett öppet nät är inget juridiskt fastställt begrepp och innebär överenskommelse stiftade mellan
kommersiella krafter i avseende om tillträde till infrastruktur.
”Ett öppet nät är en infrastruktur som är tillgänglig för marknadens alla aktörer på
likvärdiga villkor. Nätet är öppet för alla som vill hyra fiber och för alla som vill
erbjuda tjänster i ett aktivt nät.”4
En förutsättning för ett öppet när är att det skall vara tillgängligt för andra leverantörer,
operatörer och andra aktörer för nyttjande mot en marknadsmässig ersättning. Villkoren för
andra aktörers nyttjande av infrastrukturen ska förhålla sig konkurrensneutralt och icke
diskriminerande. Svenska stadsnäts föreningenen (SSNf) anser att lokala bredbandsnät som
kännetecknas av ovanstående kriterier kan sänka etableringströskeln för andra som vill in på
marknaden utan att etablera egen infrastruktur. Vilket kan vara positivt i sig då det utökar
slutkundens val av tjänsteleverantör. En kommun som äger ett öppet stadsnät kan bidra till
utvecklingen och en nedgång av priser för såväl privat som offentlig sektor. Genom den
öppna infrastrukturen öka konkurrens på bredbandsmarknaden och monopol på
bredbandsmarknaden.
EuropeiskaRegionalfonden
För större bredbandsprojekt ofta basinfrastuktur utbyggnad av bredband, går det att ansöka
medel från europeiska regionala strukturfonden. Sverige är indelat i åtta strukturfondsregioner
varav Skellefteå kommun tillhör Övre Norrland. Handläggande myndighet för europeiska
regional fonden är tillväxtverket. Det finns ett särskilt insatsområde i programförslaget för
övre Norrland, Insatsområde 2. Som syftar till att öka tillgången till, användningen av och
kvalitén på informations- och kommunikationstekniken. Programmet är inte godkänt av
kommissionen ännu och de hade lite frågor kring detta insatsområde så det kan komma att bli
förändringar på programförslaget. I programförslaget uppgår budgeten för detta insatsområde
till 5 % av totala budgeten. För regionalfonds projekt krävs medfinansiering vilket ofta skett
med hjälp utav regionala tillväxtsmedel. Regionala tillväxtsmedel är medel som regeringen
tilldelar län och regioner i syfte att stödja det regionala tillväxtarbetet. Vidare är offentlig
medfinansiering ett kriterium för regionala strukturfonden för att växla upp EU-stödet.
Västerbotten är det län som använt näst störst andel regionala tillväxtmedel till ITinfrastruktur där det används som medfinansiering för att realisera bredbandsprojekten
ETTAN, TVÅAN, TREAN och FYRAN.
Rotavdrag
Privatpersoner kan nyttja rot avdrag för att minska kostnaden för en bredbandsinstallation.
Rot är ett avdrag för arbetskostnad vid reperation och underhåll samt om- och tillbyggnad om
det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. I fallet
bredband går hälften av arbetskostnaden att dra av vid grävning, nedläggning av kabel och
installation i bostaden. För att kunna använda sig av rotavdraget måste huset vara taxerat som
”småhus”. Vidare går det endast att göra avdrag på arbetarens timtid och inte dennes
4
http://www.ssnf.org/Stadsnat/Oppet-nat
30
37
materialkostnad eller hyra av grävmaskin. Grävkostnaden är en relativt stor del av en fiber
installation och kan stå för mellan 60 och 80 procent av totalkostnaden.
Bilaga3.Lagstiftning
PlanochBygglagen(PBL)
Kommunerna har flera olika roller i utbyggnaden av IT-infrastruktur. Till att börja med
ansvarar de för kommunens fysiska planering och är även viktiga aktörer som ägare till lokala
bredbandsnät. Vidare så återfinns numera kommunens ansvar för bredband i Plan och
bygglagen. Således ingår elektronisk kommunikation i den grundläggande infrastrukturen för
bebyggt område som ett allmänt intresse. Regeringens beslut avseende ändring av PBL
innebär att kommunerna kontrollerar tillträde till kommunal mark och kan således bevilja
tillträde till andra aktörer eller tilldela grävtillstånd i kommunensmark. Vilket innebär att vid
planläggning eller bygglovsärenden ska elektrisk kommunikation vägas mot de övriga
allmänna intressena för att erhålla en helhetssyn för all planering både vad gäller översikts
och detaljplan. Anledningen till varför bredband numera är en del av PBL är för att
inkorporera bredbandsinfrastrukturen i den översiktliga planeringen av övriga allmänna
intressen, infrastruktur och bebyggelse. För att lättare kunna planera och samordna insatser i
områden för all infrastruktur. Vidare så har möjligheten att bestämma markreservat för
anordningar för elektroniska kommunikationsnät klargjorts. Vilket gör att kommun för
allmänt ändamål kan bestämma markreservat på kvartersmark för anordningar av elektroniska
kommunikationer i sin detaljplan, på samma sätt som för övrig infrastruktur exempelvis
trafik, väg och energianläggningar. Vidare så omfattas även gemensamhetsanläggningar av
lagstiftningen och kan såldes också omfattas av markreservat.
Lagenomelektriskkommunikation(LEK)
LEK behandlar bland annat bestämmelser om driftsäkerhet som gäller för de som
tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät. I lagen framgår att:
”Den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga
elektroniska kommunikationstjänster ska vidta lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga
krav på driftsäkerhet.” (LEK: 5 Kap. 6b § )
Med driftsäkerhet avses främst upprätthållande av funktion och tillgänglighet i alla lägen så
långt som uthållighet vid extraordinära händelser i fredstid. Vidare anstiftar lagen att alla fasta
bostäder och verksamhetsställen på rimlig begäran ha möjlighet till så kallat funktionellt
tillträde till internet. Regeringen föreskriver om vad som ska anses vara funktionellt tillträde
till internet, för närvarande är minimikravet 1 Mbit/s.
Kommunalagen(KomL)
En kommun måste i sin verksamhet beakta principerna i kommunallagen, vad gäller
bredbandsfrågan kan lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen vara av värde att ta
31
38
upp. Lokaliseringsprincipen anger att en svensk kommun endast får bedriva verksamhet inom
sitt geografiska område och således inte utanför kommungränsen.
Självkostnadsprincipen anger att en svensk kommun inte ska vara vinstdrivande utan endast
får ta ut taxor som motsvarar verksamhetens kostnader. Anledningen till detta är att de
verksamheter som kommunenen bedriver ger dem ofta en särställning på marknaden, ett så
kallat monopol. Regeringen har påtalat att monopol ska undvikas och att bredbandet skall
byggas på marknadsmässiga grunder i sin Bredbandstrategi för Sverige.
Konkurrenslagen
I konkurrenslagen återfinns förbudet mot konkurrensbegränsande offentlig verksamhet (3 kap
27§). Både regeringen och konkurrensverket stödjer uppfattningen att stöd endast skall utgå
till områden där marknadsmässig utbyggnad av bredband inte går att frambringa. Vidare skall
alla bredbandstjänster ske genom upphandling där offentligmyndighet står som ägare av
exempelvis stadsnät, vilket gör att lagen om offentlig upphandling också är applicerbar i
bredbandsfrågan. Konkurrens på bredbandsområdet kan uppnås på flertalet nivåer.
Konkurrens kan uppstå genom att två operatörer jämlöpande erbjuder bredbands uppkoppling
i samma område så kallad infrastrukturkonkurrens. En annan form av konkurrens är så kallad
infrastrukturbaserad konkurrens, som uppstår då någon operatör hyr ut sin infrastruktur och
operatören som hyr infrastrukturen investerar i sin egen aktiva utrustning. Vidare så kan
konkurrens på marknaden etableras då två operatörer erbjuder tjänster till slutkund och
använder sig av samma infrastruktur. Bredbands strategi för Sverige strävar efter att där det
finns möjlighet ska det uppstå konkurrerande infrastruktur för att kunna erbjuda
differentierade tjänster till slutkund. Det bör även finnas konkurrens mellan aktörer på de
olika nivåerna. Regeringens bredbandsstrategi anger att bredband ska byggas på
marknadsmässiga grunder och gärna konkurrera med jämlöpande infrastruktur för att
möjliggöra så differentierade tjänster som möjligt. Således ska kommunerna endast träda in på
marknaden då det inte finns förutsättningar för marknaden att etablera ett bredbandsnätverk i
området. Alla kommuner i Sverige skiljer sig vilket ger dem olika utgångspunkter för att
uppnå en effektiv konkurrens. Därför bör det framgå i strategin hur främjande av konkurrens
skall ske.
Lagenomoffentligupphandling(LOU)
LOU reglerar hur offentliga myndigheter ska göra inköp av varor och tjänster. Regelverket
finns för att säkerställa att alla ges samma möjlighet i sin affärskontakt med offentliga
inrättningar, reglementet för offentlig upphandling är densamma i hela EU. Men även att
säkerställa fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital på EU:s inre marknad så att
offentliga myndigheter på ett öppet sätt ska kunna utnyttja konkurrensen och tillvarata
offentliga medel på bästa möjliga sätt. Vilken vara eller tjänst som en offentlig myndighet
inhandlar skall således vara den bästa varan eller tjänsten till det bästa priset. Vad gäller LOU
och bredband är den främst applicerbar då kommunen stått för utbyggnaden av ett passivt
fibernät och då måste upphandla en kommunikationsoperatör (KO) för nätet.
kommunikationsoperatörens uppgift är att vara ansvarig för drift, underhåll och felavhjälpning
av aktivt logiskt nät. 32
39
Bilagaa4 Ortsviis sammannställning av antal anslutninggar, kostnaad per ansslutning
samt sttödbehov
33
40
34
41
35
42
36
43
2015‐03‐26
Skellefteå kommun
Preliminär plan för utbyggnad av ortsammanbindande nät (OSN) och områdesnät (ON)
Årtal
Ortsammanbindande nät (OSN)
2015 Hemmistjärn
2016
Kanalisation (km)
Kabel (km)
Kostnad OSN
2
12
950 000 kr
0
6
300 000 kr
3,6
3,6
810 000 kr
10,3
1 361 217 kr
10
4
29
11
4
29
2 300 000 kr
900 000 kr
6 525 000 kr
2020 Lövånger ‐ Kyan 0
16
800 000 kr
2020 Bodbysund ‐ Småbacka
7
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
2019
2020
2020
Byske ‐ Furuögrund
Innervik ‐ Tjärn
‐
Åsträsk ‐ Kalvträsk (luftopto)
‐
Mjödvattnet ‐ Svarttjärn
Svarttjärn ‐ Holmsvattnet
Kyan ‐ Bureå
10 1 725 000 kr
Summa: 15 671 217 kr
Områdesnät (ON)
Hemmistjärn
Stackgrönnan, S Bergsbyn, Tuvan, S Hedensbyn
Furuögrund
Bodbyn Lappvattnet
Tjärn, Innervik
Fällfors
Ålund
Kalvträsk
Renström
Vallen, Svarttjärn
Holmsvattnet
Burvik, Nedre Bäck, Risböle, Uttersjöbäcken
Gammelbyn, Kallviken, Böle, Nolbyn, Fjälbyn, Blacke
Kvarnriset, Svarttjärn, Småbacka
Uppskattat Kostnad ON Kostnad per antal (kr)
anslutning anslutna
(kkr)
14
274
445 494 kr
6 234 339 kr
32 000
26 000
172
148
171
181
159
64
64
171
65
252
4 194 187 kr
5 491 393 kr
6 134 065 kr
7 343 908 kr
6 475 389 kr
3 096 745 kr
1 467 474 kr
6 301 140 kr
1 495 000 kr
7 947 360 kr
26 000
37 000
40 000
40 000
40 000
48 000
23 000
50 000
37 000
57 000
197 10 513 000 kr
57 000
43 1 595 000 kr
Summa: 68 734 494 kr
76 000