höstförsöket2015-samlade-instruktioner

Instruktioner till
höstlövsobservationer
Målet med Höstförsöket är att få in forskningsdata som talar om vid vilket datum
trädens löv får höstfärger i era trakter.
Ni använder bildsekvenserna och fasbekrivningarna (på observationsblanketten) för att bedöma hur långt era träd
kommit.
En del tycker det är svårt att bedöma
hur stor andel av löven som fått höstfärg,
men följ dessa instruktioner och gör ert
bästa, så lovar jag att era rapporter blir
användbara forskningsdata.
Så här gör ni:
Val av träd
1.Välj ett träd som ni kan se i sin helhet.
2.Välj ett friskt träd som inte drabbats av
sommartorka eller avviker på något uppenbart sätt.
3.Ange om ert träd växer vilt, i en park
eller i bebyggelse. Era observationer blir
mer användbara om ni väljer ett vildväxande träd i en skog.
Observationer
4.Gör era observationer regelbundet, gärna
1 eller 2 gånger per vecka om ni har
möjlighet.
5.Vid varje observationstillfälle bedömer ni
hur långt utvecklingen av höstlöv kommit enligt skalan och bildsekvenserna på
observationsblanketten. Räkna med fallna
löv.
6.Vid varje observationstillfälle vill vi
också att ni rapporterar om det ligger så
mycket snö på marken att marken upplevs som vit.
Låt
Om
s tå
!
n
Hös
tfö i delt
og
r
vi
gä sök
i
löv rna /Vårf ti d ig
a
are
örs
s
t
o
t
sam
b
n
ö
ma ser vat i gör k, se
io
r
tr
h
är
do äd so nern ös ta p
ck
m
ing
då. å
et
kra Det
v.
Vi prioriterar observationer av asp, björk (fjällbjör, glasbjörk, vårtbjörk), ek, lönn och rönn.
• OBS! Ofta sker lövfällningen samtidigt
som höstlövsfärgerna utvecklas. Ibland
går det så långt att ett träd, som hade
mycket gula blad en vecka, tappar alla
dessa och därför upplevs som grönt igen
efterföljande vecka. I bedömningen av
hur långt höstlövsutvecklingen kommit
behöver ni därför räkna med löv som
fallit.
• Komplettera gärna era observationer med
fotografier (Läs mer i ”Instruktioner till
fotografering av höstlövsträd”).
• Använd vår observationsblankett (laddas ner på Höstförsökets hemsida) så
håller ni ordning på alla observationstillfällen.
• Rapportera gärna in era observationer
löpande och senast den 9 november
2015 via Rapporteringssidan (Läs mer i
”Instruktioner till inrapportering”).
SVENSKA FENOLOGINÄTVERKET
Observationsblankett
får
Tr
ni
när äd-ID
e
ni
t
t
Ra
reg
ppo nytt
ist
t
rte
rin räd p rerar
sgs
å
si d
an!
!!
Välj träd som ni enkelt kan återbesöka regelbundet. Om ni deltagit i tidigare Höstförsök/Vårförsök ser vi gärna
att ni använder samma träd som då. Då är det viktigt att ni loggar in på samma konto och använder samma trädID som vid tidigare försök.
När/Om ni valt ett nytt träd registrerar ni dem på rapporteringshemsidan, och fyller sedan i Träd-ID och trädslag
i tabellen nedan.
Gör sedan återkommande observationer av samma träd, gärna 1-2 gånger per vecka. Vid varje besök bedömer
ni och rapporterar sedan in hur långt utvecklingen av höstlöv kommit. Bedömningen görs enligt följande skala
(Jämför skalan med bildsekvenserna på nästa sida):
0
1
2
3
4
Sommargrön = trädets alla löv har fortfarande kvar sin sommargröna färg
Höstlövsfärgerna börjar synas = alla löven är inte längre gröna
En tredjedel höstlövsfärgad = minst 1/3 av löven är inte längre gröna (eller har fällts)
Två tredjedelar höstlövsfärgad = minst 2/3 av löven är inte längre gröna (eller har fällts)
Helt höstlövsfärgad = inga (högst 5%) av löven är gröna
OBS! Ofta släpps löv samtidigt som höstlövsfärgerna utvecklas. Ibland går det så långt att ett träd som hade
mycket gula blad en vecka, tappar alla dessa och därför upplevs som grönt igen efterföljande vecka. I bedömningen av hur långt höstlövsutvecklingen kommit behöver ni därför räkna med löv som fallit.
Anteckna också ett stort S i observationsrutan om det låg så mycket snö på marken att marken uplevdes som vit
vid observationstillfället (Snö påverkar satellitbildsanalyserna och det är därför bra att känna till om det legat
snö på marken.).
Observationsdatum/Höstlövsbedömning
Träd-ID Trädslag
SVENSKA FENOLOGINÄTVERKET
Höstlövsutveckling hos vårtbjörk. Siffrorna visar nivå 1-4 i den skala som Höstförsöket använder.
1
2
3
4
Höstlövsutveckling hos asp. Siffrorna visar nivå 1-4 i den skala som Höstförsöket använder.
1
2
3
4
Höstlövsutveckling hos lönn. Siffrorna visar nivå 1-4 i den skala som Höstförsöket använder.
1
2
3
4
www.naturenskalender.se
Support? Kontakta oss via e-post, Twitter, Instagram eller Facebook:
[email protected]
#höstförsöket
Facebook-gruppen ”Naturens kalender i skolan”
Instruktioner till
fotografering av lövsprickning
Att dokumentera lövsprickningen med
fotografier är givande både för er undervisning och som forskningsdata.
Om ni fotograferar era träd enligt denna
instruktion kan ni skicka med bilderna
när ni rapporterar in era lövsprickningsobservationer.
Forskare kan använda era fotografier för
digital bildanalys, samt för att göra stickprov för kvalitetssäkring av data.
I undervisningen kan ni använda fotografierna både i biologi och bild, och
eleverna till sina projektrapporter och
presentationer.
Två saker är jätteviktiga:
Låt HELA trädet fylla hela bilden och använd
stående bildformat (=porträttformat). Använd
INTE liggande bildformat.
• Ta bilden på samma sätt varje
gång
• Ge bild-filen ett unikt namn
Ta bilden på samma sätt varje gång
1.Använd bildserierna på nästa sida som
exempel på hur bilderna ska se ut.
2.Låt trädet fylla i stort sett hela bilden.
3.Fotografera alltid från exakt samma position, så att trädet får samma storlek och
vinkel i bilden.
4.Fotografera om möjligt med solen i ryggen och ej i motljus.
5.Fotografera vid samma tidpunkt på dagen
för att om möjligt få samma ljus i bilden.
Sätt fokus på trädet (och inte på omgivande himmel) om ni kan styra detta.
Ge bild-filen ett unikt namn
6.Det är mycket viktigt att bildens filnamn
är unikt, annars raderas de tidigare uppladdade bildfilerna. Byt namn på er bildfil
innan ni laddar upp den till:
”TrädID-DATUM-Fas.jpg”
d.v.s. 47-150924-2.jpg för Träd-ID 47
som har gått in i Fas 2 den 24 september
2015).
7.Logga in på inrapporteringssidan för Vårförsöket och ladda upp bilderna tillsammans med er observationsrapport.
SVENSKA FENOLOGINÄTVERKET
Denna bildserie visar höstlövsutveckling hos vårtbjörk.
Som ni ser är trädet placerat på samma plats i varje bild. Dessutom fyller trädet ut hela bilden och vi har
använt stående bildformat (porträtt-format).
Ansträng er att fotografera era träd på motsvarande sätt, så underlättar ni användningen av era bilder i digital bildanalys.
Instruktioner till
inrapportering av data
Ni rapporterar in era observationer på följande hemsida (Direktlänk finns på Höstförsökets sida): http://naturenskalenderiskolan.slu.se/hostforsoket.aspx
Rapportera gärna in era data löpande under hösten, så att vi kan följa höstlövsfärgernas utveckling kontinuerligt.
Löpande inrapportering är också bra för att undvika att ni glömt bort något när ni väl
ska rapportera in eller för att undvika att det dyker upp en massa frågor efter att alla
observationer är gjorda.
Ni behöver era inloggningsuppgifter (som ni ska ha fått i ett separat e-postmeddelande) för att kunna logga in på inrapporteringssidan. Vi tycker det är praktiskt om
Första gången ni loggar in klickar ni på Mitt konto och ser till att era användaruppgifter är korrekt
och fullständigt ifyllda.Utöver kontakt- och adressuppgifter behöver vi latitud och longitud för er
skola. Vi har lagt in ett par länkar som ni kan använda för att ta reda på lat/long om ni inte redan
har dem. I fortsättningen, efter att dessa användaruppgifter är fullständiga och korrekta, kan ni
klicka direkt på Mina observationer för att rapportera.
SVENSKA FENOLOGINÄTVERKET
O
Hö m n
s
i
ser tför del
s
ö
v
k tag
sam i gär , Vå it i
rfö ti d
na
m
Då samm a tr att rsök igar
sk
a t äd o ni a
ny
el. e
a
t
räd ch
dy
n
t
n
trä
v
t
d- räd i IN -ID där änd l.
T
ID
e
m
u
so tan E re so m ed r
g
m
a
rar då nvä istre då.
n
ra
n
d
in
ä
era r ni a sa ett
da rap mm
ta.
po a
rte
-
Registrera ett nytt träd
På sidan ’Mina observationer’ kan du rapportera och ändra i dina observationer. Du kan också
skicka med ett fotografi, om ni tagit ett sådant i
samband med respektive observation.
Innan ni kan börja rapportera in era observationer måste ni ha registrerat ert/era träd för att
få ett Träd-ID.
på
d-ID
pp Trä ketten!!!
u
v
i
r
n
Sk
sbla
vation
Obser
Träd-ID
1.Klicka på Mina observationer när du
loggat in på datainrapporteringssidan.
Om det är er första rapport för ett
träd, klickar ni på ”Nytt träd”. Det nya
trädet får då ett unikt nummer, dess TrädID. Kom ihåg och skriv upp detta!
2.Sedan anger ni vilket trädslag det är samt
växtplatsen (viltväxande, parkväxande
eller i bebyggelse).
3.Spara sedan uppgifterna genom att klicka
på ”Spara träd”. Det nya trädet visas nu
överst i den grå tabellen med det Träd-ID
det tilldelats.
Rapportera in observationer och
ändra tidigare rapportering
Rapportera
1.För att rapportera in en ny observation
måste ni först välja det aktuella trädets
Träd-ID och Observationsenhet (=Hela
trädet). När ni gjort dessa val visas
eventuellt tidigare inrapporterade uppgifter i tabellen (för ett nytt träd visas bara
rubrikraden).
Klicka sedan på ”Ny observation” på
rubrikraden. Då öppnas en ifyllnadsruta
ovanför tabellen. Där anger ni datum och
fas (dvs. hur långt höstlövsfärgerna, som
ni har observerat, har kommit) och kryssar i rutan om det ligger snö på marken.
Om ni har tagit en bild (Se separat instruktion för hur ni fotograferar.) kan ni
ladda upp den tillsammans med observationsrapporten. Det är mycket viktigt att
bildens filnamn är unikt, annars raderas
tidigare uppladdade bildfiler. Byt namn
på er bild innan ni laddar upp den till
TrädID-DATUM-Fas.jpg (dvs. 47150924-2.jpg för Träd-ID 47 som har gått
in i Fas 2 den 27 sep 2015). Klicka sedan
på ”Bläddra”- knappen och leta upp och
välj bildfilen. OBS! Ni måste inte skicka
med en bild.
2. Klicka sedan på ”Spara observation”.
Ändra i rapport
3.För att ändra på inrapporterade uppgifter,
väljer ni Träd-ID och Observationsenhet och klickar sedan på ”Ändra uppgifter”. Därefter väljer ni observationsdatum för den rapport ni vill ändra i, radera
eller lägga till bild till.
www.naturenskalender.se
Support? Kontakta oss via e-post, Twitter, Instagram eller Facebook:
[email protected]
#höstförsöket
Facebook-gruppen ”Naturens kalender i skolan”
Tidsram
Introduktion (<1 lektion)
Lärarna introducerar uppgiften och instruerar eleverna hur de väljer ut
lämpliga träd och hur de gör sina ”Höstlövsobservationer”. Att alla (efter bästa förmåga) gör sina observationer på samma sätt är en viktig del
av den vetenskapliga metoden (Se även ”Observationsblankett”).
Om ni observerar flera träd av samma art får ni gärna leta upp träd som
växer på olika platser: i öppen terräng, i ett skogsbryn, inne i en skog.
Om ni även vill fotografera och skicka in bilder som en del av rapporterna är det viktigt att ni går igenom ”Instruktioner till fotografering”
noggrant.
300
1 nov
1 okt
250
Dagnummer (fr.om. 1 jan)
Tisperiod (september-oktober).
Gör gärna observationer återkommande och regelbundet (gärna minst
1 ggn/vecka) under hela den period lövsprickningen pågår.
Det är omöjligt att säga när löven börjar skifta färg hos just er, men grovt
sagt kommer observationsperioden att vara under september-oktober. I
fjällvärlden kan det starta redan i augusti och i södra Skåne först i månadsskiftet september/oktober. Höstlövsutvecklingen kan sedan pågå 2-4
veckor från det att de första löven börjat gulna. 2013 pågick den i medeltal i 3-5 veckor och i extrema fall i sju veckor.
Det kan skilja en månad i starten av höstlövsutvecklingen mellan olika
trädslag (2013 var rönn först och ek sist), så om ni följer flera olika träd/
trädslag (vilket vi hoppas) kan observationsperioden pågå upp till två
månader.
Historisk Höstlövsfärger
1873-1919
1 sep
Asp
Rönn
Björkar
200
Observationer och inrapportering (gärna minst 1 ggn/vecka)
Observationerna av träden och inrapporteringen på hemsidan tar kort
tid.
Första gången, när ni ger er ut och väljer träd, kan det ta lite längre
tid. Det går också åt mer tid om ni väljer att fotografera och ladda upp
bilderna som en del av rapporteringen.
Eleverna kan arbeta enskilt eller i grupp. De kan göra observationerna vid exkursioner med klassen eller som hemläxa. Dela ut ”Observationsblanketten” om eleverna själva tar ansvar för observationerna.
Det som kan ta tid är att ta sig till träden eftersom vi helst ser att ni
använder vild-växande träd. Om ni som klass inte har möjlighet att göra
återkommande exkursioner kan ni med fördel låta eleverna göra observationerna som hemläxa (i grupp eller enskilt).
55
60
65
1 aug
70
Latitud
Inrapportering (Gärna löpande rapportering/Senast 9 nov)
Inrapporteringen sker på en särskild hemsida (Se länk på Höstförsökets
hemsida). Rapportera gärna in löpande under datainsamlingens gång.
Sista datum för inrapportering av data är den 9 november 2015.
SVENSKA FENOLOGINÄTVERKET
Diagrammen visar höstlövsobservationer av fas 2 (=” En tredjedel höstlövsfärgad = minst
1/3 av löven är inte längre gröna (eller har fällts)”) från 1873 – 1919 (asp, björkar och rönn
till vänster och ek och lönn till höger).
Det är svårt att i förväg veta hur höstfärgerna ska utvecklas. I extrema fall kan det skilja
mycket (upp till en månad) mellan olika år för lövsprickningen hos samma art i samma region. I år (2015) har ju flera vår- och sommarmånader varit svala och utvecklingen i naturens
kalender långsam. Att sommaren inte varit torr talar för att träden förblir gröna längre på
hösten medan kallare temperaturer kan påskynda höstlövsutvecklingen. Vi är med andra
ord osäkra (och mycket nyfikna) på hur årets lövsprickningsperiod och sommarförhållanden
ska påverka höstfaserna.
I diagrammen ser man också att de olika arterna överlappar mycket, vilket betyder att när
en art börjat få höstlövsfärger kommer det inte dröja länge innan övriga också kommer i
gång.
1 sep
Asp
Rönn
Björkar
55
60
65
Latitud
1 aug
70
300
1 nov
250
1 okt
1 sep
Ek
Lönn
200
250
1 okt
Dagnummer (fr.om. 1 jan)
300
Historisk Höstlövsfärger
1873-1919
1 nov
200
Dagnummer (fr.om. 1 jan)
Historisk Höstlövsfärger
1873-1919
55
60
65
1 aug
70
Latitud
www.naturenskalender.se
Support? Kontakta oss via e-post, Twitter, Instagram eller Facebook:
[email protected]
#höstförsöket
Facebook-gruppen ”Naturens kalender i skolan”