StoCryl HG 200

| Betong | Imp regnering |
StoCryl HG 200
Djupverkande impregneringsgel
Impregnering är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att förhindra
nedbrytningen av betong och därigenom öka konstruktionens
livslängd. För att ytan ska vara beständig mot nötning under lång
tid krävs att en stor mängd impregneringsmedel tränger djupt ner.
Gelen StoCryl HG 200 har mycket hög inträngningsförmåga och
ger därför effekt betydligt djupare jämfört med vätska eller creme.
Dessutom krävs enbart en applicering, vilket minskar påverkan på
miljön samt kostnader för ställning, avstängning etc.
Produkten är CE-märkt enligt EU:s Byggproduktdirektiv 89/106/
EEG för utvändiga betongkonstruktioner och uppfyller villkoren
enligt SS-EN 1504-2 (Trafikverkets krav enligt TK Bro och TRVAMA
Anläggning 10).
StoCryl HG 200
Silanbaserad vattenavvisande djupimpregnering
Inträngningsdjup avgörande
Det är viktigt att medlet tränger tillräckligt långt in
i betongen så att skyddseffekten inte går förlorad
vid klottersanering/tvättning av ytan med vattenlösliga tvättmedel eller om sprickor skulle uppstå i
betongytan. Man bör därför eftersträva ett inträngningsdjup på minst 5 mm för att förhindra att
betongen tar upp vatten kapillärt.
Gel har visat sig ge effekt
Vår gel har mycket hög inträngningsförmåga,
vilket gör att den skyddande effekten och de vattenavvisande egenskaperna erhålls efter endast en
applicering.
Grafen till höger är baserad på en undersökning*
utförd med FT-IR-spektra och visar att den aktiva
substansen blir betydligt högre vid applicering av
gel jämfört med creme resp. vätska.
Jämförelse mängd aktiv substans efter applicering med gel/creme/vätska
Med gel erhålls samma höga koncentration av aktivt silan på 8-9 mm djup
som med vätska/ creme på 1-2 mm djup. Detta ger en vattenavvisande
effekt långt in i betongkonstruktionen.
* Professor Andreas Gerdes (ETH Zürich, 2001)
Den miljöpåverkan som en betongreparation orsakar (bortbilning, rengöring, kompletteringsarmering
samt återställande genom gjutning/sprutning)
motsvarar nio behandlingar med StoCryl HG 200
vid en appliceringsmängd av 500g/m² .
80
60
40
20
11%
4%
1%
Energi
Växthuseffekt
1%
Markförsurning
Reparation
Sto Scandinavia AB
Telefon +46 13 37 71 00
Box 1041
Telefax +46 13 37 71 37
SE-581 10 Linköping
[email protected]
www.sto.se
Smogbildning
Ekotoxicitet
Djupimpregnering
Högtrycksspruta
Sandblästring och korrosionsskydd
Den miljöpåverkan som en betongreparation
orsakar motsvarar 9 behandlingar med gelen
StoCryl HG 200 i exemplet till höger.
1%
Sprutbetong inkl. efterbehandling
Impregnering inkl.
produkttillverkning
Miljöpåverkan genom
nedbrytning under lång tid
Avgående av etanol under
filmbildningen
Påverkan på miljön − en jämförelse mellan reparation och djupimpregnering av en
bro, vid 25 års användning
Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktabladen.
Sto Scandinavia AB, Rev.nr. 03/2015.09
I diagrammet till höger ges några exempel på i
vilken grad miljön påverkas vid reparation jämfört
med impregnering av en bro under en 25-årsperiod.
100
Relativ ekologisk påverkan (%)
Minskad påverkan på miljön
Betongrenoveringar har stor inverkan på vår miljö.
Genom att impregnera i förebyggande syfte kan
miljöpåverkan avsevärt minskas, samtidigt som
stora ekonomiska vinster i sparade råvaruuttag och
minskade energikostnader kan göras.