Markören

MULTIFUNKTIONSDISPLAY
MFD8/MFD12
Användarhandledning
Den här användarhandledningen beskriver hur man använder utrustningen vid dagligt bruk.
Mer detaljerad information finns i användarhandboken.
Innehållsförteckning
Manöverkontroller ......................................................................................................... 2
Hur manöverkontrollerna används ................................................................................ 3
Använda SD-kort........................................................................................................... 4
Allmänt .......................................................................................................................... 5
Sjökortsplotter ............................................................................................................... 7
Radar ..........................................................................................................................12
AIS .............................................................................................................................. 16
Fisksökning ................................................................................................................. 18
Manöverkontroller
Justera ljudvolym
Gå till markörens position
Kort
tryck
GO TO
LIST
Visa popup-meny
DATA
VOL
Långt tryck
Justera.
Placera
markören med
.
Bekräfta.
CURSOR
Datarutor av/på.
Markören rör sig i den
riktning som tryckt pil eller
diagonal visar.
CURSOR
Markör
DATA
VOL
Eget fartyg
DATA
VOL
Kort tryck
Visar punktlista
Flytta markören
Långt tryck
332.1 nm
97.7 °T
318.6 nm
134.8 °T
Justera förstärkning, sjö- och regnklutter
Radar
Skapa en rutt
Mata in en punkt
GAIN
TX
POINTS
ROUTE
Kort tryck
Fisksökning
Långt tryck
Välj Förstärkning,
Sjö eller Regn.
Kort
tryck
Använd Markörplattan och
den vänstra tryckknappen
( ) för att skapa en rutt.
Se sid 10 för detaljer.
Se sid 9 för detaljer.
GAIN
TX
Placera markören
med Markörplattan.
Placera markören
med Markörplattan.
POINTS
ROUTE
Hitta information om objekt
GO TO
LIST
GAIN
TX
Välj HF eller LF.
TX, STBY
GAIN
TX
Långt tryck
Avbryta inmatning
CANCEL
Tryck
Tryck för att avbryta den
sista inmatningen.
Växla TX,
STBY i radar.
Justera.
Bekräfta.
Välja en display
Visa de programstyrda kontrollerna
Menyanvändning
DISP
Tryck
För användning
av RotoKey,
se sida 3.
Byta aktiv display
OUT
RANGE
AKTIV
IN
SAVE
MOB
PT-0001
Långt tryck
Punkt
Tryck
Ljusst./dimmer
Flyttar radarns eller
sjökortsplotterns bild i den
riktning som tryckt pil eller
diagonal visar.
Centrera eget fartyg
SHIP
3D
MOB
MOB (Man-över-bord)
markering
Kort tryck
3D display på/av
Justera ljusstyrka, knappbelysning
PÅ: Kort tryck
AV: Långt tryck (3 sek)
SHIP
3D
IN:
Minska område
Markera position för MOB
Slå på/av
OLL
SCR IN
OUT:
Öka område
CTRL
CTRL
Lagra punkt för aktuell position
Kort tryck
Bekräfta.
Förflytta bilden
Välja område
AKTIV
SAVE
MOB
Välj meny.
G
Vrid för att välja
display; tryck för
att bekräfta.
(För detaljer,
se sid 6.)
MENU
2D display
3D flygvy display
SHIP
3D
Vrid för att justera;
tryck för att bekräfta.
2
Långt tryck för att
få 3D display
SHIP
3D
Långt tryck
igen för att få
2D display
Hur manöverkontrollerna används
Knappar
Allmänna knappar utför den funktion som står på respektive knapp. En knapp med dubbla funktioner;
tex POINTS
, har en linje som separerar de två funktionerna. Den översta funktionen fås med ett kort
ROUTE
tryck, den understa med ett långt tryck (håll in knappen i ungefär 3 sekunder).
POINTS
ROUTE
Placera en punkt vid
POINTS
ROUTE
markörens position.
Kort tryck
Skapa en rutt.
Långt tryck
RotoKey och programstyrda kontroller
• Funktion fås genom att rotera eller trycka
.
• De ändras beroende på det läge eller den funktion som används.
• Ett långt tryck
för att visa samtliga programstyrda kontroller för aktuellt läge.
Programstyrda
kontroller (radar)
Välj
programstyrd
kontroll.
Tryck för att visa
programstyrda kontroller
för aktuellt läge.
Bekräfta.
Markören
Markören används mestadels till att
• mäta avståndet och bäringen till en plats på radarn och sjökortsplottern
• välja position för en punkt och en punkt-rutt
Den intar en av två konfigurationer beroende på sitt läge.
: Inaktiv
: Aktiv (i rörelse)
3
Använda SD-kort
Skötsel och hantering av SD-kort
- Hantera SD-kort varsamt. Ovarsam hantering kan skada kortet och
förstöra dess innehåll.
- Säkerställ att luckan alltid är stängd.
- Använd endast fingrarna för att ta ut kortet. Använd inte metallverktyg
(såsom pincett, etc.).
- Ta inte ut kortet medan det läses eller skrivs på kortet.
Isättning av ett SD-kort
1. Tryck ner fliken på luckan framför kortplatserna
för att öppna den.
3. Skjut in kortet tills det är på plats och stäng
sedan luckan.
GAIN
TX
MENU
OUT
RANGE
IN
CTRL
OLL
SCR IN
SHIP
3D
G
2. Sätt i SD-kortet med etiketten vänd uppåt i valfri
kortplats, på det sätt som visas till höger. Det skall
gå lätt att skjuta in det. Om det inte går lätt, försök
inte att tvinga det.
DISP
SAVE
MOB
B RIL L
Ta ut ett SD-kort
1. Tryck ner fliken på luckan framför kortplatserna
för att öppna den.
2. Tryck in kortet tills det hoppar ut.
3. Ta ut kortet med fingrarna och stäng sedan luckan.
Sjökortsplotter
4
Allmänt
Välja ett område
•Tryck RANGE OUT för att öka området.
OUT
•Tryck RANGE IN för att minska området.
RANGE
IN
Flytta sjökorts- och radarbilden
SHIP
3D
G
S
Tryck pil eller diagonal för att flytta sjökorts- och radarbilden.
CROLLIN
Placera den egna båt-ikonen i skärmens mitt
OLL
SCR IN
SHIP
3D
G
Den egna båt-ikonen visar ditt fartygs
position. Om du inte kan hitta den på
sjökortet, eller du önskar centrera den
igen på radar- eller sjökortsplottern,
tryck SHIP/3D-knappen för att placera
den på skärmens mitt.
Kort tryck
Visningsläge för sjökorts- eller radarbild
Visning av sjökorts- eller radarbild är möjlig i läge Stäv upp, Nord upp eller Kurs upp.
Stäv upp: Sjökortet visas med den aktuella kompassriktningen uppåt.
Nord upp: Visningläget är fixerat med rättvisande nord uppåt.
Kurs upp: Destinationen finns alltid längst upp på skärmen.
Välj läge för
programstyrd
kontroll.
Nord
upp
Kurs
upp
Välj läge.
Bekräfta
inställning.
Bekräfta
inställning.
5
Välja en display
DISP
Välj
display.
Bekräfta.
Förinställa valbara displayer
1
DISP
Välj
skärmdelning.
1
Långt tryck.
2
Bekräfta.
2
Välj display.
6
Bekräfta.
Sjökortsplotter
Sjökortplotterns display
Nord-indikator
Markördata (position+avstånd
och bäring växelvis)
Område för textmeddelande
Sensorikoner
Statusbar
Sjökortsskala,
skalmarkering
Ikon för
visningsläge
Kurslinje
(grön)
Indikering av girriktning (röd)
Prediktering av FÖG/KÖG (röd)
Båtikon (röd)
+
Sjökort
(raster)
Data
rutor
PT-0015
Punkt
(svart cirkel i
röd fyrkant)
23.2 COG
°T
9.2 SOG
kt
103
DPT
m
* Inaktiv markör. Aktiv markör ser ut så här
.
Kartografisk information
Hitta information om ett kartografiskt objekt
Enkel info
Buoy, lateral Phinneys Harbor Buoy 6
CURSOR
Placera
markören
på objektet.
Markör*
(röd)
Detaljerad info
7
Rutt
(blå: inaktiv
röd: aktiv)
Dölj/Visa kartografisk information, textinformation
Anpassa Egen konfigurering undermeny
(kartografiskt objekt)
MENU
ELLER
Vektor undermeny
(text info)
Välj Sjökortsmeny.
Återställ förinställd kartografisk information
MENU
Välj knapp med RotoKey
och tryck på RotoKey.
Välj Sjökortsmeny.
8
Använd RotoKey
för att välja en
post och tryck på
knappen för att
växelvis visa eller
dölja poster.
Visa tidvattenströmmar och tidvatteninformation
Tidvattenströms- Enkel info
märke
Name
Local Hour
Speed
CURSOR
Name
Local Hour
Speed
Source
Placera
markören Detaljerad info
på märket.
TidvattenEnkel info
stapel
Charleston Harbor Entrance
Oct/07/07 06:54:39 AM
1.4 kt increasing
Name
Local Hour
Speed
CURSOR
Charleston Harbor Entrance
Oct/07/07 06:54:39 AM
1.4 kt increasing
NOAA
FRF Pier, Duck, North Carolina
Oct/07/07 06:51:54 AM
+0.50 m and rising
Placera
markören Detaljerad info
på stapeln.
(tidvattendiagram)
Tidvattendiagram
Använda punkter
En punkt markerar en geografisk position på sjökortsplottern. Du kan markera punkter vid markörens
läge, fartygets position eller vid en angiven plats Punkter är markerade på skärmen med waypointsymboler(
) och waypoint-nummer. Punkter lagras i punkt-listan, där du kan ändra, radera eller
gruppera waypoints som du önskar.
Placera en punkt
Vid markörens position
CURSOR
POINTS
ROUTE
Punkt markerad
på sjökortsplotter
PT 0001
Position
markör.
Vid eget fartygs position
SAVE
MOB
TIPS!
Markera MOB position
SAVE
MOB
MOB
Långt tryck
9
Gå till en punkt
Markörens position
inställd som destination Lagrad punkt
Markörens position
CURSOR
GO TO
LIST
CURSOR
GO TO
LIST
PT 0001
Punkt inställd som
destination
Välj lagrad
punkt.
Välj
plats.
Använda punkt-listan
MENU
Välj
Punkt-meny.
Bekräfta val.
Välj
Alfalista.
Bekräfta val.
Välj punkt.
Gå till är
valt; tryck
för att bekräfta.
Rutter
En rutt består av en serie punkter som leder till en slutlig
destination. Rutter lagras i Ruttlistan, där du kan ändra
eller radera rutter efter behov.
Ruttpunkt
Rutt kursben
Kurs till första punkt
Skapa en rutt
CURSOR
Placera markören
på ruttens första
punkt.
URSOR
CUCRSOR
POINTS
ROUTE
Långt tryck.
+
CURSOR
Dra markören
till nästa punkt.
Markera punkt.
Tips!
Om du markerade en
punkt vid fel position
tryck CANCEL för att ångra.
CURSOR
Placera återstående punkter.
CURSOR
Lagra rutten.
10
Följa en rutt
Rutt på skärmen
CURSOR
Välj
Aktivering.
Väl kursben från
vilket rutten skall
starta.
Börja
följa rutt.
Första punkt
Pilar visar den riktning som skall följas.
Rutt på ruttlistan
MENU
Välj rutt
och tryck.
Välj Ruttmeny och
Rutter
undermeny.
Välj Gå till.
Bekräfta val.
11
Börja följning.
Radar
Radardisplay
Fönster för justering av förstärkning,
sjö och regn (normalt dold)
Kurs
Markördata (position och
avstånd och bäring växelvis)
Område, avståndsringar
Område för textmeddelande
Statusbar
Ikon för presentations
läge Ikon för rörelse läge
Nord
indikering
Sensorikoner
Alarm
zon
Kurs
linje
EBL1
+
Fasta avståndsringar
VRM1
Bäring skala
Ikon för eget fartyg
VRM2
EBL2
EBL-ruta
(dold när
ingen EBL
är aktiv)
Markör
Datarutor
VRM-ruta
(dold när
ingen VRM är aktiv)
Mäta avstånd till ett mål
Mål
VRM1
+
VRM2
Tryck*
Välj VRM.
Bekräfta val.
Välj
lämplig
VRM.
Sätt VRM
Bekräfta val. på målets
innersta kant.
*Kort: VRM1
Långt: VRM1/VRM2
Se VRM-rutan för avstånd.
VRM 1
2.434 nm
VRM-ruta VRM 2 6.308 nm
12
Mäta bäring till ett mål
153
EBL2
+
EBL1
Tryck*
Välj EBL.
Bekräfta val.
Dra en linje
Bekräfta val. mitt över
målet med
EBL.
Välj
lämplig
EBL.
*Kort: EBL1
Långt: EBL1/EBL2
Mål
Se EBL-rutan för bäring.
EBL 1 210.2 °T
EBL 2 59,4 °T
EBL-ruta
Ange en alarmzon
En alarmzon larmar med ljud och visuell indikering när ett mål kommer in i alarmzonen.
153
Alarmzon
Välj Ange alarmzon 1 Bekräfta val.
eller
Ange alarmzon 2.
På radarskärmen.
CURSOR
Placera markören i
zonens
övre vänstra hörn.
CURSOR
CURSOR
CURSOR
Placera markören i
zonens nedre högra hörn.
För att radera en alarmzon:
CURSOR
Placera markören
på alarmzonen.
Välj Radera
alarmzon.
13
Radera
alarmzon.
Använda ARPA
Automatisk Radar Plotting Aid (ARPA) är en radarfunktion för att följa mål och undvika kollisioner.
ARPA spårar och ger detaljerad information för upp till 30 mål. Du kan spåra mål automatiskt,
manuellt eller med en kombination av de två.
Låsa på mål manuellt
Lås mål är valt;
tryck på RotoKey.
Placera markören Visa Radar
på målet.
popupfönster.
Symboler för ARPA-mål
: Låser på mål.
: Låst mål.
: Måldata beräknas.
: Förlorat mål.
Visa måldata
ID
..
..
K.o.g./F.o.g.
CPA/TCPA
..
Avstand/Baring
Enkel
data
1
56,2°T/6,8 kt
3 m/55m03s
6,366 nm/26,7°T
CURSOR
CURSOR
Placera
markören på
ARPA-målet.
Detaljerad
data
14
ID
..
K.o.g.
..
F.o.g.
CPA
TCPA
Avstand
..
Baring
Position
1
56,2°T
6,8 kt
3m
55m03s
6,366nm
26,7°T
34°37,1715'N; 135°10,2459
CPA/TCPA-larm
CPA/TCPA-larm larmar (med ljud och visuellt larm) när ett följt mål överträder de inställda gränserna.
MENU
Välj
Larmmeny.
Bekräfta val.
Välj Mål
undermeny.
Bekräfta val.
Aktivera/Avaktiver
a CPA/TCPA-larm.
00,0
Grön=på, Grå=av
Ställ in CPA- och
TCPA-larmvärden
med RotoKey; vrid
för att välja värde,
tryck för att bekräfta.
10 m
000 m
Hantering av målmeny
Välj längd på
spårhistorik.
TIPS!
Visar/döljer spårhistorik
Spårhistorikdisplay.
Använd alarmzon
som ARPA
inhämtningsområde.
15
Långt
tryck
Välj Mål.
Välj
Tryck för att
Historik. visa/dölja.
AIS
Aktivera, avaktivera AIS
Välj Mål.
Välj AIS.
Bekräfta val.
Långt
tryck
Tryck för att
aktivera/avaktivera.
Symboler för AIS-mål
Symbol
COG
Måltyp
Färg
AIS-mål
Blå
Farliga AIS-mål
Röd
Förlorat AIS-mål
Blå
Hantering av målmeny
Grön=på, Grå=av
Välj spårhistoriklängd.
TIPS!
Visar/döljer spårhistorik
Spårhistorikdisplay.
Visa målens ID.
AIS-mål på dis
tanser större än
inställt här visas inte.
Långt
tryck
Välj Mål.
Välj
för att
Historik. Tryck
visa/dölja.
AIS-mål inom området för AIS-måls närhetslarm vars<SR>
hastighet är mindre än inställt här aktiverar inte larmet.
16
AIS närhetslarm
AIS närhetslarm larmar (med ljud och visuellt larm) när ett AIS-mål kommer inom ett angivet avstånd.
MENU
Välj Larm
meny.
Bekräfta val.
Välj Mål
undermeny.
Bekräfta val.
00,0
Grön=på, Grå=av
10 m
Aktivera/Avaktivera
närhetslarm.
000 m
Ställ in värde för
närhetslarmet.
Visa AIS-måldata
Namn
..
..
K.o.g./F.o.g.
CPA/TCPA
..
Avstand/Baring
Enkel data
CURSOR
CURSOR
Placera
markören på
AIS-målet.
Detaljerad
data
17
Namn
MMSI
..
K.o.g.
..
F.o.g.
ROT
CPA
TCPA
Avstand
..
Baring
Destination
Navstatus
Call Sign
Strale
..
Langd
Position
PEGASUS
56,2°T/6,8 kt
3 m/55m03s
6,366 nm/26,7°T
VOYAGER
MSN3456098
56,2°T
6,8 kt
+0,7°/m
0,8593 nm
23m08s
6,366nm
26,7°T
NISHINOMIYA
Normal
HQZE4509
8,0 m
30,1 m
34 °37,1715'N; 135°10,2459
Fisksökning
Fisksökningsdisplay
Vattentemperaturskala och diagram*
Område för textmeddelande
Minutmarkör
(mörkt gul och
vit växelvis i
30 sek var)
Förfluten tid (från högerkant till den vertikala linjen)
Nollinje (brunröd)
Sensorikoner
Statusbar
Ikon för
frekvensval
Justeringsfönster
för förstärkning
(normalt dolt)
Färgstapel
Djupskala
VRM
Fisksymbol**
34
Botteneko
Djup
Datarutor
* Kräver en vattentemperaturgivare.
**ACCU-FISH funktionen uppskattar längden på en individuell fisk.
(Kräver ett nätverksekolod ur DFF-serien. Givare 50/200-1T krävs om det gäller en DFF3.)
Välja automatiskt eller manuellt läge
Fisksökningen kan användas i automatiskt eller manuellt läge. I automatiskt läge, justeras avstånd,
förstärkning och klutter automatiskt.
Välj Auto
programstyrd Bekräfta val.
kontroll.
Välj Fiske eller
Cruising för
Auto; Av för
manuellt läge.
18
Bekräfta val.
Manuellt läge
Välja ett område
OUT
RANGE
- Tryck RANGE OUT för att öka området.
- Tryck RANGE IN för att minska området.
IN
Justera förstärkningen
GAIN
TX
GAIN
TX
Justera.
Välj
frekvens.
Bekräfta
inställning.
Dämpa klutter
Förekomst
av klutter.
MENU
Välj Klutter
på motsvarande
undermeny.
Välj Fisksökning
meny.
Klutter
27 %
Justera.
Bekräfta
inställning.
Välja driftsfrekvens
Låg frekvens: Använd för allmän registrering och bedömning av bottenförhållanden.
Hög frekvens: Använd för detaljerad observation.
Dubbel: Både höga och låga frekvenser.
Välj Läge
programstyrd
kontroll.
Välj HF,
LF eller
Dubbel.
Bekräfta val.
19
Bekräfta val.
Zoomdisplay
Välj zoom.
Långt tryck.
Välj
zoomdisplay. Bekräfta val.
Bekräfta val.
Bottenlås
Markörzoom
Bottenzoom
0.0
0
0.0
0
0
15
15
15
20
20
20
10
10
10
40
40
40
5
5
45.4 ft
60
För att upptäcka bottenfisk.
20.0
5
45.2 ft
60
45.4
ft
60
För att urskilja bottenFör att utöka en angiven plats.
fisk från bottenekon.
Kort ekospår: Mjuk botten
Långt ekospår: Hård botten
ACCU-FISH
ACCU-FISH, som är tillgänglig med ett nätverksekolod ur DFF-serien (DFF3 kräver en 50/200
1T-givare), mäter djupet för och längden på en individuell fisk, och visar den uppmätta fisken
med en symbol och längd- eller djupindikering.
MENU
ACCU-FISH
menyposter
Välj
Fisksökningsmeny
och DFF undermeny.
Mätning: Aktivera/Avaktivera ACCU-FISH.
15
Fiskinfo: Visa fisklängd eller djup (i rött).
Infostorlek: Sätt storlek av numerisk visning på stor eller liten.
Fisksymboler: Välj önskad fisksymbol från fylld eller randig.
Storlek är antingen stor eller liten beroende på längd.
15
Fylld
(Liten)
60
Fylld
(Stor)
15
Randig
(Liten)
60
Randig
(Stor)
Korrigering av fiskstorlek: Om längdvisningen är fel ställ in en förskjutning här.
20