Kvalitetsrapport sammanställning 2014

Kvalitetsrapport läsåret 2014/2015
Fogdegatan 60 Klockaregården 36 Rågången 15
2
Innehåll
NORMER OCH VÄRDEN .................................................................................................................................... 3
SAMMANFATTNING .................................................................................................................................................. 3
Mål.................................................................................................................................................................. 3
Resultat........................................................................................................................................................... 3
Analys ............................................................................................................................................................. 3
Åtgärder ......................................................................................................................................................... 3
UTVECKLING OCH LÄRANDE ............................................................................................................................. 4
SAMMANFATTNING .................................................................................................................................................. 4
Mål.................................................................................................................................................................. 4
Resultat........................................................................................................................................................... 5
Analys ............................................................................................................................................................. 6
Åtgärder ......................................................................................................................................................... 6
Kvalitetsrapport för förskolan. Normer, värden, utveckling och lärande
3
Normer och värden
Sammanfattning
Mål
- Utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situationer samt
vilja att hjälpa andra
- Utveckla respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
Skriv texten här
Resultat
- De äldre barnen hjälper gärna de yngre barnen på förskolorna med olika aktiviteter. Det kan
vara allt från påklädning till att visa på hur man löser konflikter mm. De större barnen låter de
yngre barnen få vara med i olika lekar på förskolan.
- Alla barn tar även stor hänsyn till barn med särskilda behov.
-Pedagogerna ser att barnen oftare frågar varandra om hjälp innan de går till en vuxen.
-Pedagogerna ser bland de minsta barnen att de är försiktiga i kontakten med varandra istället
för att knuffa. Respektfulla kontakter ses mellan barnen.
- Barnen visar större vilja att be om förlåtelse vid felaktigt handling. Medvetenheten har ökat
bland barnen så att de kan själva lösa mindre konflikter mellan varandra och även törs säga
ifrån i leken i större utsträckning än tidigare.
Skriv texten här
Analys
- Ett konsekvent arbete kring normer och värden och en samsyn bland personalen, att ge barnen alternativ till negativa beteenden gentemot kamrater. Pedagogerna ger dem verktyg att
lösa konflikter och uppmärksammar det goda beteendet hos barnen.
- Pedagogerna har jobbat aktivt för att skapa goda relationer till alla barn och mellan barnen.
- Pedagogerna samtalar med barnen om vikten av att ta hand om varandra och att även ta hand
om alla som lever i vår miljö.
Skriv texten här
Åtgärder
- Diskussioner på föräldramöten utifrån attitydundersökningens resultat Hitta nya konkreta
lösningar hur vi kan presentera resultatet för våra föräldrar på samråd/föräldramöten.
- Arbetet med jämställdhet, genus och kulturell mångfald behöver utvecklas på förskolorna
och ska prioriteras nästa läsår.
- Vi ska införa en ny inskolningsmetod (Family Learning) där föräldrar och barn tillsammans
går en kurs med pedagogerna och en modersmålspedagog på förskolan. Kursen är 6*2 tim.
som är en del av inskolningen. Inskolningen genomförs under två veckor.
Ett mål med kursen är att barn och föräldrar får en gemensam bas av upplevelser kring den
svenska förskolans syfte, barnsyn och verksamhet. Få en fördjupad förståelse för förskolans
verksamhet och öka deltagarnas engagemang och inflytande.
t
Kvalitetsrapport för förskolan. Normer, värden, utveckling och lärande
4
Utveckling och lärande
Sammanfattning
Mål
Tematiskt arbetssätt
Temainriktat arbetssätt "Vårt Skäggetorp" för att ge barnen möjlighet att få kunskap om sitt
bostadsområde, känna stolthet över sitt bostadsområde samt känna trygghet i sitt bostadsområde.
Lärmiljöer
Organisation och skapade av lärmiljöer, barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under
dagen, med utrymme för egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus
och utomhus.
Pedagogisk dokumentation
Pedagogisk dokumentation för att synliggöra lärprocesser, för att kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet, för att kunna utvärdera förskolans kvalitet och skapa
goda villkor för lärande.
Tematisk arbetssätt
- I temat "Vårt Skäggetorp" har förskolorna arbetat med olika delprojekt som utgått från barnens intressen. För att få med de olika områdena i läroplanen så har förskolorna arbetat med
lotusdiagram innan varje delprojekt startat.
- I temaarbetet reflekteras det över hur miljö och organisation påverkar barns lärande, intressen och upptäckarglädje.
- För att kunna driva arbetet framåt har dokumentation gjorts på olika sätt. Pedagogerna reflekterar tillsammans med barnen och tillsammans i arbetslagen.
- Temaarbetet har startat med observationer i barngrupperna och utgått från barnens intressen.
- Temat ”Vårt Skäggetorp” har utmynnat i underteman där barnen haft möjlighet att utforska
hur det ser ut i Skäggetorp t.ex. på deras egna förskola, vägen till hemmet, närområdet, naturen mm. samt årstidsväxlingar. Hela läroplanen har tagits med i temaarbetet genom att de arbetat med varierande metoder såsom rörelse, musik, teknik, naturvetenskap, matematik, litteratur och skapande. Barnen har arbetat i projekten både enskilt och i grupp. Detta också för att
träna samarbete med andra barn.
- En förskola har arbetat med att skapa QR koder tillsammans med barnen.
- Läsårets arbete kring temat "Vårt Skäggetorp", knöts ihop med att fira förskolans dag. Alla
Skäggetorp förskolor samlades gemensamt för att fira dagen. Även olika aktörer bla Lejonfastigheter, biblioteket och en inhyrd DJ deltog i firandet.
- En förskola har hittat "Evighetsträd" i området. Det är stora ekar som är numrerade och barnen har letat tillsammans med förskolan och även involverat föräldrar i letandet.
- Barnen har tillsammans med pedagoger gjort en stor karta över Skäggetorp.
Organisation och skapande av lärmiljöer
- Pedagogerna har observerat barnens aktiviteter och har kunnat utveckla lärmiljöerna och
dess funktion. Det har lett till att nya inköp gjorts av nytt material till förskolorna för att stimulera barns utveckling utifrån de olika målen i läroplan. lägre bord och stolar har köpts in
för att anpassa verksamheten till barnens nivå, ljusbord, sand och vattenbord, material till exprimenthörnor har köpts in. Miljön är flexibel och kontinuerliga förändringar görs. Möjlighet
Kvalitetsrapport för förskolan. Normer, värden, utveckling och lärande
5
till varierad lek har skapats i samma rum för att utmana leken, ex bil-, och bygg lek tillsammans med familjelek.
- Materialet är över lag synligt och tillgängligt för barnen. Detta för att barnen själva ska få
möjlighet att stimuleras till egen utveckling.
Pedagogisk dokumentation
- Förskolorna använder Ipad i större utsträckning tillsammans med barnen, för att fånga lärprocesser hos barnen, till att reflektera med barnen, visa föräldrar vid utvecklingssamtal samt
reflektera tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget.
- Dokumentationsväggar finns där pågående temaarbete, och vardagliga aktiviteter synliggörs.
- Bildkollage görs tillsammans med barnen utifrån pågående tema.
- Föräldramöten och samråd har genomförts vid två tillfällen under året och bestått av att visa
på hur vi arbetar praktiskt utifrån de olika målen i läroplanen. Pedagogerna har delat upp sig
vid olika stationer där de har visat på i praktiken hur de arbetar med olika mål från läroplanen.
Föräldrarna har också fått pröva på att göra olika experiment, lösa olika problemställningar
mm som barnen arbetar normalt med i verksamheten. Pedagogerna har också visat upp barnens resultat utifrån de olika arbeten som föräldrar fick pröva på under föräldramötena.
Skriv texten här
Resultat
- Temaarbetet har bla resulterat i att barnen utvecklat fler olika lekar på förskolan och de har
delat in sig i mindre grupper som gynnat rollekar.
- Alla förskolor har arbetat med att bygga sin egen förskola och dess närmiljö i skapandematerial. Barnen har besökt sitt egna hem tillsammans med förskolan som har medfört att de
även lärt sig att hitta till sina kompisars bostäder.
-. Barnen har reflekterat över hur husen ser ut. Hur många fönster husen har, om det finns balkong, uteplats mm. De har sen skapat egna hus av olika material efter egna ritningar på förskolan. Pedagogerna har aktivt arbetat med matematik i dessa aktiviteter.
- Barnen har märkt ut sina egna hus på kartor som de olika förskolorna gjort.
- På den förskolan som arbetat med att göra QR koder har även lärt sina föräldrar vad en QRkod är och vad det innebär.
- På en förkola har man arbetat med att utforska "Evighetsträden" som finns i Skäggetorp.
Barnen har gått på upptäcktsfärd i området för att leta efter ekarna. De har lärt sig att hitta i
närområdet, jämfört storleken på träden, mätt omfång, räknat ut avstånd mellan träden mm.
- Föräldrarna har blivit involverade i förskolans arbete under våren på föräldramötet då de
själva fick bygga flygplan, bygga hus, skapa evighetsträd mm. tillsammans med andra föräldrar i grupper. Det resulterade med en utställning på biblioteket där alster från både barn och
föräldrar fanns representerade.
- Förskolorna ser att barnen reflekterar över sagor som man arbetat md som tema under året.
Barnen använder synonymer, prepositioner, återberättar sagan, kan redogöra för en händelse,
har utvecklat logiskt tänkande. De vågar berätta sagan och kan hålla en röd tråd i berättandet
På en förskola har de spelat in på QR-kod som sen har visats upp på förskolans dag för kamrater och föräldrar.
- Barnen kan koppla kartbilder till verkligheten och vet att det betyder något och reflekterar
över varför de ser olika ut. De har även upptäckt att husen består av geometriska former och
kan se väldigt olika ut. Barnen har lärt sig att bygga lego mm genom att följa ritningar.
Skriv texten här
Kvalitetsrapport för förskolan. Normer, värden, utveckling och lärande
6
Analys
- Lotusdiagrammen har varit en stor hjälp att för att se verksamheten i ett helhetsperspektiv.
Det blir tydligt för pedagogerna att se läroplanens olika mål utan att dela upp verksamheten i
"ämnen". När man analyserar diagrammen kan arbetslagen tydligt se vilka mål de inte har
jobbat så mycket med. Dessa blir då underlag för utvecklingsområden.
- Genom att synliggöra lotusdiagrammen för föräldrarna ökar vi också förståelsen för hur läroplanen genomsyrar verksamheten.
- Genom att reflektera tillsammans med andra pedagoger på gemensamma personalmöten berikas de och lär av varandra.
- Genom temaarbetet har förskolorna skapat en regelbundenhet där aktiviteter återkommer,
följs upp och utvecklas till nya aktiviteter och sidospår efter reflektion med barnen. Eftersom
aktiviteterna utgått från barnens intressen har engagemanget och lusten att lära och utvecklas
varit stort bland barnen. Pedagogerna har en positiv inställning till att prova nya metoder och
arbetssätt och en ökad tro på barnens förmågor.
Skriv texten här
Åtgärder
- Arbetet med jämställdhet, genus och kulturell mångfald behöver utvecklas på förskolorna
och ska prioriteras nästa läsår.
-Förskolorna ska utveckla arbetet med att tillsammans diskutera egna reflektioner utifrån
dokumentationerna som pedagogerna gör.
- Utevistelsen ska bjuda på större utmaningar och fler aktiviteter. En del av aktiviteterna som
görs inomhus kan utomhus.
- Förskolorna ska inskaffa mer informellt material som inbjuder till lek, fantasi och kreativitet
för barns utveckling.
- Pedagogerna ska skapa utrymmen "rullbord" där materialet kan finnas kvar så länge leken
pågår så barnen inte alltid behöver plocka undan om de vill fortsätta leken vid ett senare tillfälle.
- Alla förskolor ska använda Ipad som ett observationsverktyg för att få syn på de utvecklingsområdena som råder på förskolorna.
- Pedagogerna förhållningssätt är en viktig del av förskolans lärmiljö, därför ska diskussioner
runt detta prioriteras kommande verksamhetsår.
- Pedagogernas närvaro bland barnen blir en naturlig och given del i verksamheten.
- Projekten som förskolorna arbetar med ska inte avslutas för fort. Pedagogerna ska inte arbeta
med för många projekt samtidigt. Detta för att ge barnen tid till att reflektera över och använda sig av nyförvärvade kunskaper och att pröva olika lösningar.
Skriv texten här
Kvalitetsrapport för förskolan. Normer, värden, utveckling och lärande