Handledning i Pict-O-Stat

NEONOVA
Handledning
Brukarundersökning med Pict-O-Stat
Pilotprojekt SKL
NEONOVA AB
FÖRBEREDELSER
FörattfåtillgångtillPict-O-Stat,kontaktanågonavföljandepersoner:
IngalillFahlström
[email protected]
070–2485812
EmmaEveritt
[email protected]
HelenaHenningson
[email protected]
Dukommersedanattfåettmailmedenlänktillettregistreringsformulär.Iformuläretfyller
dudelsidinakontaktuppgiftersamtväljervilkaundersökningarniönskardeltai.
Angehurmångabrukaresomkommerattdeltaperundersökning.Antaletbehöverintevara
exaktmenangehellreförmångadeltagareänförfå.
NärdufylltiallauppgiftertryckerdupåknappenSkicka.AnvändningsavtaletförPict-O-Stat
kommernuattvisas.Kontrolleraattallauppgifterstämmerochskriv sedanutavtaletoch
sparadetpåettsäkertställe.TryckpåknappenGodkännförattgodkännaavtalet.
Efterattdugodkäntavtaletsåkommerviattskickautinloggningsuppgiftertilldigviaepost.
Fortsättsedantillnästasektion.
2
NEONOVA AB
FÖRBEREDELSERISYSTEMET
1.Gåtillwebbsidanpictostat.seochloggainmeddittanvändarnamnochlösenord.
2.KlickapåBrukareimenyntillvänster.KlickasedanpålänkenGrupperochknappenLägg
till.
3
NEONOVA AB
4.Skrivinkodenförenavdeundersökningarnivaltattdeltaiföljtavnamnetpåengrupp
somskallbesvaradenitextrutanNamnochklickasedanpåSpara.
Kod
Undersökning
BOSoL
BoendemedsärskildserviceSoL
DVLSS
DagligverksamhetLSS
GBLSS
GruppbostadLSS
SBLSS
ServicebostadLSS
SyssSoL
SysselsättningSoL
Du väljer själv vilka och hur många grupperingar du vill använda (t.ex. verksamhet,
verksamhetsgrupper eller enhetschefsområde) beroende på vilken sorts statistik du vill ha
ut.
Om du t.ex. valt att svara på undersökningen för daglig verksamhet och vill ha statistiken
grupperadperverksamhetsåkandut.ex.läggainföljandegrupper:
DVLSS-Verksamhet1
DVLSS-Verksamhet2
DVLSS-Verksamhet3
osv…
Repetera detta steg tills alla grupper du vill ha med är inlagda och kopplade till rätt
undersökningar.
4
NEONOVA AB
5. När grupperna är inlagda så behöver du bara vänta på att vi ska lägga till er i den
gemensammaundersökningen.Närdetärklartsåkommerduattfåettmail,därefterkandu
fortsättatillnästasteg.
6.KlickapåmenynUndersökningarochklickasedanpålänkenSessionsstatus.
På denna sida kan du se alla sessioner som finns tillgängliga. En session är en enskild
brukaressvarpåenundersökning.Varjesessionharenuniksexsiffrigkodsomanvändsför
attstartaundersökningen.
För varje undersökning så har det skapats så många sessioner som du angav att det
behövdesiregistreringsformuläret.
Du ska nu skriva ut lösenord och instruktioner för varje brukare som skall delta i
undersökningarna.
• VäljvilkenundersökningduvilldelautlösenordförilistrutanUndersökning.
• VäljvilkengruppduvilldelautlösenordtillilistrutanGrupp.
• VäljAllailistrutanSida.
• KlickapålänkenVäljallaförattväljaallasessionerförvaldundersökning/grupp.
• KlickapålänkenSkrivutvalda.
5
NEONOVA AB
Ett nytt fönster kommer att öppnas med inloggningsinstruktioner och lösenord till alla
brukaresomskabesvaraaktuellundersökningidenvaldagruppen.
Klicka på länken Skriv ut längst upp på den öppnade sidan. Du kan antingen skriva ut
instruktionernasjälv,ellersparademsomPDFochmailatillberördgrupp/verksamhet.
Repeteradettastegtillsinstruktionerskapatsförallaundersökningarochgrupper.
6
NEONOVA AB
BRUKARFÖRBEREDELSER
För att brukarna ska kunna besvara frågorna så självständigt som möjligt så kan man med
fördellåtademövapåendemonstrationsenkätinnanderiktigaundersökningarnabörjar:
Pådenhärlänkenfinnsendemoenkätmedtreolikatydlighetsnivåer:
http://neonova.se/pictostat/demo.php
Där kan man öva på att navigera i en enkät och även se hur det ser ut med och utan
Pictogram.
Att ge brukarna möjlighet att lära sig de Pictogram som kommer att användas i
undersökningarnaärocksåenmycketgodidé.Handledningtillhurmankangöradettafinns
idenföljandebilaganfrånSpecialpedagogiskaskolmyndigheten.
På den efterföljande sidan har vi även inkluderat några exempel på de Pictogram som
kommer att förekomma i enkäten. Låt gärna brukarna titta på och öva sig på att använda
deminnanundersökningenstartar.
7
Bildkommunikation
Att ha tillgång till sitt språk är en rättighet för alla människor. Alla kan och behöver
kommunicera,iblandmed hjälpavettalternativtkommunikationssätt. Attkunnaväljavad
man vill säga eller göra och att kunna påverka sin situation är en viktig faktor i varje
människasutveckling.
Attsjälvkunnauttryckasinvilja,tainitiativochfåresponsärgrundläggandeförattkännasig
delaktigochsjälvständig.
När en person får bilder för att kommunicera är det väsentligt att vi vet att personen kan
begreppet som bilden visar och vet vad bilden står för. Sambandet mellan ord och bild,
måstelärasinpåsammasättsometttalatord.Helstdirektisituationensåattbegreppetblir
tydligt.
Enpersonsombehöverkommuniceramedbilderlärsigbilderpåsammasättsomettbarn
lärsigtala.Dockintealltidisammahastighet.Närvilärettbarnbenämnasakersåupprepar
vi ordet i en situation där vi kan visa och peka. Vi säger samma ord, som t.ex. ”lampa”,
mångagångerochpekarvarjegång.Detkanvaraordsom”lampa”,”skor”eller”buss”.
Närvilärinordförenaktivitetsåanvänderviordetiaktiviteten,ietttydligtsammanhang.
Ensådansituationkanvara”bada”eller”sova”.Successivtutökasordförrådetvartefterord
ochbegreppärbefästa.
För personer som använder bilder för att kommunicera så fungerar det på precis samma
sätt. Visa bilden, tala om vad den står för. Visa gärna konkret. Ge mycket tid och upprepa
mångagångervidolikatillfällen.
Dethandlaraldrigomatt”gissavadbildenföreställer”!
Samtligapictobilderhittardupåwww.pictogram.se
NEONOVA AB
9
NEONOVA AB
ATTBESVARAENENKÄT
Viadator
Omenkätenskallbesvarasviadatorsågårmanbaratilldenwebbadresssomstårangiveni
brukarinstruktionerna(enhetsprefix.pictostat.se)ochklickarsedanpålänkenStartaenkät.
Surfplatta
Förattsvaraviasurfplattabehövermanförstladdanerensärskildapp.Appenfinnsförbåda
iOSochAndroidochhittasomdusökerpåPict-O-StatpåAppStoreellerGooglePlay.
Första gången du kör appen kommer den att fråga efter ditt verksamhetsprefix.
Verksamhetsprefixet kopplar ihop appen med rätt konto och står angivet längst upp till
högernärduloggarinmeddittpersonligakontopåpictostat.se.
Skriv in ditt prefix i den vita textrutan och klicka på OK (OBS! se till att sudda ut det som
redanstårirutaninnanduskriverinprefixet).
Närprefixetärregistreratfungerarappenpåsammasättsomwebbversionen.Dubehöver
alltsåbaragöradettaförstagångenappenkörs.
(visasbarapåsurfplatteversionen)
10
NEONOVA AB
Eninloggningsrutakommernuattvisasoavsettomduanvänderappenellerwebbversionen.
MatainlösenordetfrånbrukarinstruktionernaochklickapåknappenKlar.
11
NEONOVA AB
En introduktionstext kommer först att visas/läsas upp följt av en fråga om brukaren vill
användaPictogramellerinte.
12
NEONOVA AB
När enkäten startat kommer första frågan att läsas upp, följt av att var och ett av
svarsalternativentändsochläsesupp.
Närdettaärklartväljermanettavalternativengenomattklicka/pekapådetochgårsedan
vidaretillnästafrågamedframåtpilknappen.
Bakåtpilenanvändsförattbackaochgåtillbakatillföregåendefråga.
Ommanklickarpåinformationsknappen(i)såfårmanenkortmuntliggenomgångavhur
programmetfungerar.
Genomattklickapåpennansåkanmanlämnaenskriftligkommentartillsittsvar.
Utknappenkananvändasommanbehövertaenpausisvarandet.Nästagångmanloggarin
fortsätterdåenkätenfråndärmanvarsenast.
Rutorna längst ned visar hur många frågor som ingår i enkäten och på vilken fråga man
befinnersig.Besvaradefrågorfårenmörkarefärg.
13
NEONOVA AB
Närallafrågorbesvaratsvisasföljandeskärm:
Närmantryckerpåfärdigknappensåblirsessionenlåstochlösenordetärdärmedförbrukat.
Framtilldesskanmannärsomhelstloggainigenochändrasinasvar.Detärdärförviktigtatt
manhållerredapålösenordetändatillssessionenärslutförd.
14
NEONOVA AB
HANTERASTATISTIK
Allt eftersom enkäterna besvaras så kommer undersökningsstatistiken att uppdateras
automatiskt.KlickapåmenynStatistikochklickasedanpålänkenUndersökningsstatistikför
attseaktuellstatistik.
•
•
•
•
VäljvilkenundersökningduvillsestatistikförilistrutanUndersökning.
BockaidegrupperduvillsestatistikföritabellenGrupper.
VäljvilkenstatistiktypduvillseilistrutanStatistiktyp.
KlickapåknappenVisastatistik.
Observeraattmanbarakansestatistikfördegruppersomhörtilldetegnakontot.
15
NEONOVA AB
Exempelpåstapeldiagram
16
NEONOVA AB
Exempelpåspindeldiagram
17
NEONOVA AB
MERINFORMATION
OmduharfrågorellerfunderingarkringPict-O-Statellerdennatext,kontakta:
IngalillFahlström
[email protected]
070–2485812
MerinformationomPict-O-Statfinnshär:
http://neonova.se
18