Valberedningens förslag

Information rörande styrelseledamöter som föreslås för omval till styrelsen på årsstämman den
5 maj 2015 samt valberedningens motiverade yttrande beträffande den föreslagna styrelsens
sammansättning. Styrelseledamöter som föreslås för omval på årsstämman 2015.
Latours styrelse
Fredrik Palmstierna f 1946. Styrelseordförande sedan 2008, ledamot 1985-87 och sedan 1990.
Civilekonom MBA. Styrelseledamot i Securitas AB,
AB Fagerhult, Hultafors AB, Nobia AB, Academic
Work AB och Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor.
Aktier i Latour*: 1 802 600 A, 2 120 000 B (Fredrik
Palmstierna med familj och bolag).
Mariana Burenstam Linder f 1957. Styrelseledamot sedan 2011. Civilekonom. VD i Burenstam
& Partners AB. Styrelseordförande i Sverige-Amerikastiftelsen. Styrelseledamot i BTS AB och Stiftelsen
Svenska Dagbladet. Aktier i Latour*: 17 461 B.
Anders Böös f 1964. Styrelseledamot sedan
2005. Tidigare VD i H&Q AB och Drott AB.
Styrelseordförande i IFS AB. Styrelseledamot i
Stronghold AB, Newsec AB och Tundra Fonder AB.
Aktier i Latour*: 30 000 B.
Fredrik Palmstierna
Mariana Burenstam Linder
Anders Böös
Anders G. Carlberg f 1943. Styrelseledamot
sedan 2011. Civilekonom. Styrelseordförande i
Herenco AB och Gränges AB. Styrelseleda­mot i bl a
Axel Johnsson Inc, Beijer-Alma och Sweco AB.
Aktier i Latour*: 29 100 B (med familj).
Carl Douglas f 1965. Styrelseledamot sedan
2008. BA (Bachelor of Arts), D. Litt (h.c.) (Doctor
of Letters). Egen företagare. Vice ordförande i Assa
Abloy AB och Securitas AB. Styrelseledamot i Swegon AB. Aktier i Latour*: 384 000 B.
Elisabeth Douglas f 1941. Styrelseledamot
sedan 1987, ordförande 1991-1993. Universitetsstudier vid Sorbonne, Paris, Frankrike och Stockholms universitet. Aktier i Latour*: 1 040 000 B samt
genom bolag 9 935 000 A och 111 114 500 B.
Eric Douglas f 1968. Styrelseledamot sedan
2002. Gymnasieekonom och tre års studier vid Lunds
universitet i ”Ekonomi för Entreprenörer”. Egen
företagare sedan 1992. Styrelseordförande i Pod
Investment AB och Sparbössan Fastigheter AB. Vice
ordförande i AB Fagerhult. Styrelse­ledamot i bl a
Latour Industries AB. Aktier i Latour*: 454 000 B.
Anders G. Carlberg
Jan Svensson f 1956. Styrelseledamot sedan
2003. Maskin­ingenjör och civilekonom. VD och
koncernchef i Investment AB Latour. Styrelseord­
förande i AB Fagerhult, Nederman Holding AB och
Oxeon AB. Styrelseledamot i Assa Abloy AB,
Loomis AB och Tomra Systems ASA. Aktier i Latour*:
180 000 B och 121 000 köpoptioner B (med familj).
Carl Douglas
Caroline af Ugglas f 1958. Styrelseledamot
sedan 2003. Ekonomexamen vid Stockholms
universitet. Tillträdande VD på Svenskt
Näringsliv. Styrelseledamot i Kollegiet för svensk
bolagsstyrning. Aktier i Latour*: 4 300 B.
Alla utom Jan Svensson är oberoende till bolaget
och bolagsledningen.
Caroline af Ugglas, Mariana Burenstam Linder,
Anders Böös, Anders G. Carlberg och Jan Svensson är oberoende i förhållande till bolagets större
aktieägare.
* Ägandet avser utgången av 2014.
Elisabeth Douglas
Eric Douglas
Jan Svensson