1 (2) 2015-06-30 Bäste Sven-Erik, sedan den nya

1 (2)
2015-06-30
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm
Bäste Sven-Erik,
sedan den nya skogspolitiken infördes 1994 har skogsägarna och
skogsägarrörelsen tagit ett stort ansvar för att leva upp till
samhällets högt ställda förväntningar. En ökad produktion har
kombinerats med en påtagligt positiv utveckling av naturvårdsarbetet. Ett arbete som innefattar generell naturvårdshänsyn i
samband med alla skogliga åtgärder och omfattande frivilliga
avsättningar hos certifierade skogsägare och skogsföretag. Det
senare kan exemplifieras med att Södras certifierade medlemmar
frivilligt avsatt en areal motsvarande 200 000 fotbollsplaner
produktiv skogsmark för naturvård. Rådgivning och utbildning av
våra medlemmar, exempelvis kampanjen Skogens vatten, är
ytterligare insatser som fått stort genomslag.
Idag är en majoritet av skogsägarna certifierade. Skogsstyrelsens
uppföljning visar också att den generella hänsynen omfattar
betydligt mer skog än vad som tidigare varit känt. Utvecklingen visar
att nuvarande skogspolitik fungerar och att principen om frihet
under ansvar skapar delaktighet och engagemang.
Arbetet med att nå upp till de skogspolitiska målen måste
naturligtvis fortsätta. Vi kan bli bättre på både produktion och miljö.
En förutsättning är att vi tar vara på det som fungerar bra och som
driver utvecklingen vidare. Nyckeln till fortsatt framgång är inte
ökad detaljstyrning utan skogsägarnas genuina intresse för sin skog
- för natur och miljö.
Under årets Skogselmia fick skogsägarna möjlighet att diskutera
skogspolitik i Södras monter. I samtalen blev det tydligt att frihet
under ansvar inte bara är ett uttryck, utan något som både
förpliktigar och inspirerar skogsägare.
De ca 1 200 vykort som i dagarna anländer per post till dig från
skogsägare är således ett uttryck för det stora stöd dagens
skogspolitik har bland de som ska genomföra den i praktiken.
2 (2)
2015-06-30
Se skogsägarnas vykort som ett inslag i vårt gemensamma arbete för
att på ett hållbart sätt bruka och förvalta den fantastiska resurs som
våra skogar är. En nationell tillgång som ger 175 000 personer
sysselsättning i olika led och med ett årligt produktionsvärde på
drygt 200 miljarder kronor.
Utveckla gärna skogspolitiken men slå vakt om friheten i brukandet
- det tjänar vi alla på!
Med vänlig hälsning
Södra Skogsägarna ekonomisk förening
Lena Ek
Ordförande