Det är tio år sedan Gudrun

Lokaleko
Information från Skogsstyrelsen
Nummer 2 I 2015
Kronobergs
distrikt
Ledare. Jerker Bergdahl, Stf. DISTRIKTSCHEf
Det är tio år
sedan Gudrun
De mest lyckade föryngringarna efter stormen Gudrun är
nu upp mot sju meter höga. Vi är inne i den andra halvan av
den intensiva röjningsinsatsen som i länet omfattar hela
1000 årsarbeten. Ännu en tid kommer stormungskogarna
att vara en stor foderresursbuffé, men dörrarna till buffén
börjar stängas. J
ag har reflekterat en hel del kring
ungskogarna efter Gudrun –
skogar som kommer att följa och
prägla hela mitt yrkesliv. Jag har besökt
några riktigt lyckade och välskötta (läs:
röjda) stormungskogar och fascinerats – det är inte är långt kvar innan
tillväxten är lika hög som den i skogen
som blåste ned!
teringarna i hägn blev hyggligt många
och jag vet att ni är många som sköter
om dem med hjärta och skicklighet.
Men så här i backspegeln kan man
konstatera att det framförallt borde
blivit mera tall – precis som ett välkänt
projekt benämns. Visst, på sina håll
kommer det en del självföryngrad tall,
men mycket har försvunnit genom
utebliven röjning och viltbete.
Ungskogarna efter stormarna är nu på väg att
gå från en stor foderresurs till en stor virkesresurs, säger Jerker Bergdahl
Jag har besökt och sett desto fler
medelmåttligt lyckade stormföryngringar. De kommer att bli bra produktionsskogar – om de röjs! Glöm inte
bort att det är i röjningen som många
miljövärden skapas. Med röjsågen kan
en lövridå mot en bäck skapas eller en
Rönn få möjlighet att bli ett träd. Ställ
krav på din röjningsentreprenör att
skapa miljövärden i din röjningsskog.
Vackert blir det på köpet!
Det blev i huvudsak ett ägg i korgen
efter Gudrun; gran. Det blev också
mycket självföryngrad björk. Lövplan-
Gudrun-/stormungskogarna är som
en stor buffé av foder, som ett värdshus, för klövviltet. I projekt Sydälg
pekade man på att fodermängden och
kvaliteten på fodret klingade av redan
efter förra vintern i det referensområde
som finns norr om Växjö. Dörrarna
till värdshusets buffé (läs: fodret i
stormungskogen) börjar nu alltså att
stängas, givetvis med lokala variationer
och utdraget under flera år.
På vår hemsida finns resultatet
från Sydäbin som bland annat mäter
betestryck och träslagssammansättning. Resultatet är fritt och enkelt att
ta del av. En aktiv och god dialog med
ditt jaktlag i ditt Älgskötselområde
och i ditt Älgförvaltningsområde är
nu helt avgörande. Hur många gäster
(läs: klövvilt) räcker foderbuffén till
i ditt närområde? Ungskogarna efter
stormarna är nu på väg att gå från att
vara en stor foderresurs till att bli en
stor virkesresurs!
Trevlig läsning!
Enkelt att hålla koll på
skogsfastigheten med Mina sidor
På Mina sidor hittar du samlad information om din skogsfastighet. Där finns olika sorters kartor samt satellit- och
flygbilder, planeringsverktyg och checklistor.
M
ed några få knapptryckningar
kan man göra och skicka in
en färdig avverkningsanmälan, skapa underlag för att beställa
skogliga tjänster, se över röjningsbehovet på sin fastighet, eller via skogliga
grunddata få en överblick av volymen
och hur skogen ser ut på fastigheten.
Det går även lätt att skriva ut planerings- och kartmaterial. Tjänsten är
enkel att använda, och man loggar in
med e-legitimation eller personligt
lösenord.
Du kan också ta med dig Mina sidor
ut i skogen. Med webbappen får man
tillgång till Mina sidor och Skogens
pärlor direkt i sin surfplatta eller
smartphone. Ett tips är att ladda ner
informationen i förväg, då den mobila
uppkopplingen inte alltid är den bästa
ute i fält.
Som skogsägare kan man välja att
delegera läs- och/eller skrivrättigheter
i Mina sidor. Man väljer själv vilka
rättigheter man vill delegera. Det går
att välja att delegera rätten att titta på
planeringar och ärenden, eller rätten
att både titta på och göra ändringar i
verktyget. Man kan till exempel välja
att delegera rättigheter i Mina sidor
till Skogsstyrelsens personal eller till
skogliga ombud. Det innebär att båda
parter gemensamt kan titta på och
diskutera de kartor, planeringar och
ärenden du som skogsägare har på
Mina sidor. Delegeringen är giltig i åtta
timmar från det att du väljer att dela ut
den. Efter detta avslutas delegeringen
automatiskt.
Mina sidor är en avgiftsfri e-tjänst
som är öppen för alla skogsägare och
deras ombud. Till tjänsten finns en
support kopplad, dit man kan vända sig
via telefon eller e-post, för att få hjälp.
www.skogsstyrelsen.se/minasidor
Skogskonsulenternas 10 röjningstips
Tänk på att:
1. Lej bort röjningen om du inte
har tid att göra den själv. (Anna
Petersson)
2. Du kommer inte ifrån röjningskostnaden. Den dyker upp vid
första gallringen om du inte har
röjt, så röj för att förbättra framtida gallringsekonomi. (Annalena
Andersson)
3. Gå en röjsågsutbildning. Det tjänar du alltid på om du är självverksam. (Hans Haraldsson)
4. Förstärk och framhäv kulturminnen eller fornminnen, och se till
att de inte täcks med nedröjda
stammar. (Christer Tufvesson)
5. Röj inte ända fram till diken,
bäckar och annat vattendrag utan
lämna en skyddande zon. Eventuellt kan vissa granar röjas bort i
kantzonen. (Anton Holmström)
6. Gynna hänsynen som togs vid
avverkningen då röjningen görs.
(Eva Johansson)
7. Planera den framtida hänsynen redan vid första röjningen och helst
redan när föryngringsåtgärderna
görs. (Kerstin Ström)
8. Ha Kronobergsmetoden i tankarna
vid frostlänta marker, totalröj inte
utan nyttja lövet som skärm mot
frost. Det minskar både kostnad
och risk. Men vänta inte för länge
utan gör första röjningen när björken börjar piska granarnas toppar
(3-4 m björken, 1,5-2 m granen).
(Kenneth Wigermo)
9. Ingen röjning är den andra lik, så
gå igenom röjningen i fält innan
den påbörjas för att undvika slentrianmässig röjning utan anpassa
varje röjning till platsen. (Martin
Sallnäs)
10. Spara viltbegärliga trädslag, till
exempel rönn, sälg, asp och ek.
Dessa trädslag har röjts bort till
förmån för granar vilket medför
att betestrycket flyttas till de
trädslag som lämnas och då betas
ibland till och med granen. (Roland Winquist)
Tre av fem Gudrunhyggen
röjda i Kronobergs län
En omfattande uppföljning av röjningsstatusen efter stormen Gudrun 2005 har gjorts i
Kronobergs län. Uppföljningen visar att tre av fem Gudrunhyggen är röjda. Totalt har över
hälften av de 28 000 stormhyggena inventerats.
I
nventeringen genomfördes inom
ramen för arbetsmarknadsprojektet
SAFT (Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen tillsammans) under
2014. Resultatet ger en bra bild av
röjningsläget för hela länet.
Kronoberg är ett stort län med ganska bred variation i bonitet från öst till
väst, vilket gör att behovet av röjning
uppstår vid olika tidpunkter. Bedömningen är dock att de flesta stormhyggen borde ha börjat röjas senast under
2014, nio år efter stormen, med tanke
på det enorma lövuppslag som följde
efter stormen.
Totalt har inventeringen av röjningsstatusen på de avverkningsytor
som togs upp av stormen Gudrun 2005
tagit nästan sju årsverken. Deltagarna i SAFT-projektet inventerade över
hälften av alla 28 000 Gudrunhyggen
och för varje objekt gjordes minst tre
bedömningar utspritt över hygget. För
större hyggen lades ett inventeringsförband ut motsvarade minst en bedömning per hektar. Vid varje bedömningspunkt gjordes en notering om det hade
skett åtminstone en röjning sedan
stormen.
Det övergripande resultatet från
inventeringen visar att tre av fem objekt hade röjts. En skillnad i röjningsbenägenhet finns mellan olika områden i
länet, som inte enbart kan förklaras ur
skogliga skillnader. Det ger ett bra diskussionsunderlag som Skogsstyrelsen
tar med sig i kommande diskussioner
med skogsföretagen i länet.
En för tidig och stark lövröjning har
oftast gett ny besvärligt uppslag av
lövsly, men samtidigt gör tidig röjning
att man kan gynna till exempel naturlig
föryngring av tall, som annars snabbt
missgynnas i täta lövföryngringar.
Det behöver alltså inte bara vara stora
klövviltsstammar som missgynnar
mängden tallföryngring.
Överlag behöver ett bestånd oftast
röjas två gånger för att bli bra. Satsar
man på naturlig föryngring med löv
som fokus, så är oftast tre röjningstill-
fällen nödvändigt. En enkel regel är att
det krävs åtminstone en röjning för att
kommande gallring inte ska bli en stor
kostnad. En rätt skött röjning kan till
och med göra att förstagallringen ger
ett visst ekonomiskt överskott. Än är
det inte för sent att röja sina Gudrunhyggen. Det är bättre sent än aldrig och
bättre halvdant än inte all!
Text Anton Holmström
SAFT
Arbetsmarknadsprojektet SAFT – Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen tillsammans – har inneburit att Arbetsförmedlingen matchat
och anvisat personer från jobb- och utvecklingsgarantin till Skogsstyrelsen. Deltagarna i projektet har fått sex månader sysselsättningsplats följt av ett års anställning hos Skogsstyrelsen. Totalt har
Skogsstyrelsen tillhandahållit 1 500 platser över hela landet, till vilka
Arbetsförmedlingen anvisat deltagare löpande under projekttiden.
Projektet avslutades i april 2015.
Johanna och Emil tog öve
I november 2014 tog Emil Karlsson och Johanna Nilsson från Växjö över Emils föräldragård en bit utanför Skruv. De har fortfarande kvar sina jobb i Växjö, men fokuserar nu
också på arbetsuppgifterna på gården, inte minst de i skogen. Till stor del vill de vara
självverksamma.
D
et var Johanna som först väckte
tanken på att ta över Emils
föräldragård. Emil är uppvuxen
på gården medan Johanna är uppvuxen
i Växjö, men hon har alltid velat bo på
landet. Emils pappa Arne blev väldigt
glad över att hans son ville ta över fastigheten. Gården, som funnits i Emils
mamma Anns släkt sedan 1700-talet,
kunde därmed stanna inom släkten.
Själva generationsväxlingen tog ungefär tre år från det att tanken väcktes
till att den var genomförd.
Johanna har ingen koppling till skog,
förutom en styvpappa som är skogsägare, och har aldrig bott på landet. Men
både hon och Emil är nöjda med sitt
nya boende även om Johanna ibland
saknar gatlysena i staden, framför allt
under mörka vinterkvällar.
Trots att Johanna samtidigt arbetar
och vidareutbildar sig till intensivspeciallistsjuksköterska, har hon även läst
kursen Hållbart familjeskogsbruk 1 vid
Linnéuniversitetet i Växjö.
– Jag snöar gärna in på det jag blir
intresserad av och nu vill jag lära
mig så mycket jag kan om skog och
skogsbruk. Jag vill läsa 2:an också som
mer handlar om ekonomi, men det får
vänta tills min specialistutbildning är
klar, berättar Johanna.
Emils pappa Arne är fortfarande
mycket involverad i arbetet på gården,
men låter Emil och Johanna känna att
gården är deras och att det är deras
mål och beslut som styr skötseln. Men
hans önskan att lära Emil och Johanna
allt han kan om gården och skogsbruk
lyser tydligt igenom. Han fungerar som
något av en ”gårdsdräng”.
Familjen är till stor del självverksam, men tar hjälp när det gäller större
gallringar och avverkningar. Bland
annat har en cirka fyra hektars avverkning gjorts i år för att hjälpa ekonomin
på traven vid generationsskiftet.
er familjegården
– Hade vi inte haft pappa som hjälpt
oss så mycket med bland annat röjning,
hade vi fått leja bort betydligt mer. Det
verkar ganska ”kass” att strunta i det
(röjningen), skrattar Emil och tittar
tacksamt på Arne.
– Röjning är svårt, roligt och väldigt
fysiskt ansträngande, men det är svårt
att sluta när man väl börjat, säger
nybörjaren på röjsåg Johanna. Arne
hjälper mig mycket och jag lär mig.
Hon övar genom att röja längs vägarna och på en mosse bakom huset och
säger att hon vill gå både röjsåg- och
motorsågskurser när tid finns.
Efter flera stormar och förhållandevis stora angrepp av granbarkborre, har
de ganska många bestånd som behöver
röjas. Arne menar att det var en bra
påminnelse om att röja när Skogsstyrelsens röjningsutskick landade i brevlådan i höstas. Räknar man med att det
tar ungefär ett dagsverke för en duktig
amatör att röja en fjärdedels hektar,
skulle det ta sex veckor att röja allt.
Ungefär hälften av all aktuell röjning
är nu gjord, så familjen har en hel del
kvar att röja, men har ändå kommit en
bra bit på vägen.
– Om vi inte hinner med allt, får vi
leja bort resten, säger Emil.
Johanna vill vara så aktiv som möjligt
i skogen. Emil, som är uppväxt med en
väldigt engagerad pappa och en mamma som inte alls varit involverad, vill
att han och Johanna ska dela så gott det
går på skötseln och besluten på gården.
I och med att de båda arbetar inom
vården och ofta är lediga på förmiddagarna, har de möjlighet att nyttja ljuset
på vinterförmiddagarna för att jobba
tillsammans i skogen. Det ser de som
en stor fördel.
Gården har också ett bra skogsbilvä-
gnät vilket gör att det går snabbt att ta
sig ut i skogen. Det gör helt enkelt att
fastigheten blir lättare att sköta. Till sin
hjälp har de en relativt ny skogsbruks-
plan, men Johanna önskar att de även
gör en ettårs-plan för att få en ännu
bättre överblick.
Tillsammans med Arne och Emil –
Johanna behöver ge sig av till jobbet
– tar vi en tur ute i skogen. Vi får se
nygjorda röjningar och fina välskötta
tallskogar. På flera ställen syns många
små tallar och granar med tejpade
toppskott, alternativt med ett snitselband i toppen. Men tanke på hur
sidogrenarna ser ut så fungerar deras
idoga arbete väl.
Ett av parets mål för fastigheten är
att fortsätta att sköta den lika bra som
Arne gjort. De vill också hålla jordbruksmarken öppen och öppna upp mer där
det växt igen samt fortsätta vara relativt
självverksamma. De berättar också att
många diken måste rensas, men att det
är mer ett måste än ett mål.
Än så länge handlar dock mycket om
att landa i det nya ägandet och känna
sig som skogsägare. Med Arnes hjälp,
Emils kunnande och Johannas kunskapstörst känns det som om att detta
kommer att gå strålande.
Text: Kerstin Ström
Lokala profiler uttalar s
Det finns en lång rad aspekter att ta hänsyn till när det gäller hur en röjning ska utföras.
Vi frågade företrädare för bolag, naturvården och enskilda markägare om vad de anser är
det viktigaste att tänka på för en lyckad röjning.
Kronobergs Ornitologiska förening, Roland Ylvén, ordförande
”Fåglarna ska inte behöva ha matsäck när de är ute och flyger. Skogsbruket som
det ser ut i Sverige idag är en främmande verklighet för fåglarna. Styr därför röjning och skötsel att efterlikna urskogen med en blandning av ålder och trädslag
och gynna då framförallt ovanliga trädslag såsom asp, sälg, hassel, rönn, fläder,
hägg och al samt var rädd om fuktstråken. Hjälp också naturen på traven genom
att lämna gamla träd och låt dem stå och ligga kvar. Låt gamla träd stå kvar flera
skogsgenerationer. Ett tips är att läsa boken ”Faunavård i skogsbruket” från
80-talet utgiven av Skogsstyrelsen som ger många bra tips för skogsskötsel för
fåglarnas bästa”.
Ny skog AB, Hans Thunander
Om man vill producera värdefullt barrtimmer är det ingen bra idé att skippa röjningen. Vårda den investering du gjort vid planteringen och genomför en och helst
två röjningar för att inte kasta planteringspengarna i sjön. Görs en tidig röjning
ger det fullt blås på timrets tillväxt. Det är svårt att väcka granar som hamnat i
”bromsläge” så röj innan de blir hämmade av lövet. Det nedröjda lövet hinner inte
i kapp. Tiden för röjning styrs i första hand av lövets höjd och satsa på en röjning
när lövet har en dominerande höjd på fyra meter. Tänk smart vid planteringen och
plantera inte nära beståndskant.
Svenska Jägareförbundet Kronoberg, Frederik Kjellson ordförande
Monokulturer av gran är inte positivt för viltet så vid röjning lämna ”RASE” (rönn,
asp, sälg, ek). Ett tips är även att skapa viltfoder genom att toppa stammar vilket
bidrar till en ökad fodermängd och det som blir kvar blir mer begärligt och minskar viltbetet på kvarvarande produktionsstammar. Nyttja kultur- och fornlämningar som till exempel gamla torp och plantera inte gran ända fram utan röj fram
lövet, spara gamla fruktträd och planera gärna så kallade viltpåsar (blandning av
viltbegärliga trädslag) runt lämningen. Röj för viltet längs skogsbilvägarna istället
för att plantera gran ända fram. Leder också till att vägbanan torkar upp snabbare
på våren.
Södra Skog, Hanna Nilsson skogsinspektor
Röjning är en investering för framtiden och mycket viktig för skogsgårdens lönsamhet. Genom att tidigt lägga tillväxten på rätt huvudstammar och skapa ett
jämnt förband får du en snabbare diameterutveckling och bättre kvalitet. Röjningen betalar sig själv då avverkningskostnaderna vid gallring och slutavverkning blir
lägre och intäkterna högre. Med röjning kan du även tidigt utveckla eller nyskapa
naturvärden och rikta viltbetningen bort från produktionsstammarna. Dessutom
upplevs en röjd skog så mycket trevligare!
sig om röjning
Växjö kommun, Henrik Blomkvist skogsförvaltare
Den största delen av Växjö kommuns skogsmark sköts för att främst gynna
sociala och ekologiska värden. Röjningen inriktas mot variation både i buskskikt
och trädslagsblandning och med inriktning mot upplevelsevärde. Målet är att
cirka 20 meter från tomtgräns röjs en kantzon fram med en blandning av mindre
träd och buskar. All skötsel sker i samråd med tomtägarna. Stubbhöjden är viktig
och den försöker hållas så låg som möjligt för att öka tillgängligheten för framförallt barn. Görs det ingen röjning blir det som en vägg inom 10 år så röjningen är
extremt viktig!
Naturskyddsföreningen Kronoberg, Sven G. Nilsson, ledamot
Målet med röjningen är att ge handlingsfrihet för framtiden genom att både röja
fram träd och buskar som kan ge värdefull virkesproduktion och en hög biologisk
mångfald. Särskilt ska det efter röjningen finnas rikligt med viltbete av lövträd, så
att tallen inte betas hårt utan överlever med en rak stam. Naturvård prioriteras i
bryn mot vägar etc. Vidare måste man ta hänsyn till framtida klimatförändringar
(lämna aldrig bara stormkänslig gran efter röjning) och osäkra virkespriser (ingen
vet vilka trädslag som betalas bäst om 50 år). Ekonomisk och ekologisk riskspridning genom att satsa på en blandskog är en viktig princip. Invasiva arter som
druvfläder röjs bort.
Markägare Agunnaryd, Annelie Johansson
Gården drabbades väldigt hårt av stormen Gudrun och cirka 260 hektar på
fastigheten blåste ner. Med så stora arealer är det en ekonomisk fråga att få
röjningen utförd vid rätt tid. Jag gjorde skriftliga traktdirektiv och kartor för varje
delområde, därefter lejdes röjningen bort. Jag röjer även en del själv för att få en
uppfattning om tidsåtgång men även för att få uppfattning om resultatet. När
röjningen väl genomfördes besöktes röjarna till en början tre till fyra gånger om
dagen. Röjningen är viktig för att inte tappa de värden som vi investerat via markberedning och plantering. Det är dessutom väldigt roligt att skapa en ny skog!
Alriks röjningsteknik AB, Bengt-Åke Alriksson
Jag tycker nog vi ska röja även i framtiden. Mitt främsta argument för skogsägaren är att åtgärden skapar en framtida handlingsfrihet i såväl skötsel som val av
drivningsteknik med tanke på de klimatförändringar vi redan är mitt uppe i. Röjningen är det roligaste jobbet i hela skogsbruket. Med röjsågen krattas manegen.
Eftersträva blandbestånd och se björken som ett produktionsträdslag. Beställarkompetensen är viktig även att göra en skriftlig beställning. Välj röjningsmetod
utifrån beståndsstruktur och markfuktighetsklass och röj inte alltför tidigt vilket
ger många dyra stubbskott att röja bort. Det viktiga är inte vad varje enskild röjning kostar utan vad totalkostnaden innan den första skördaren rullar in!
Sök stöd för ädellövsröjning
Inom stödet för ädellövsskogsbruk finns pengar att söka till
röjning av ädellövskog.
Det sker en prioritering av ansökningarna men blir man
beviljad stöd kan man få upp till 60 procent av godkänd
kostnad.
Det är viktigt att tänka på att ansöka och få stödet beviljat
innan åtgärden påbörjas.
– De som fick pengar för att sätta hägn från Återväxtstödet
och från stödet Öka arealen ädellöv bör börja tänka på röjning om de inte redan har gjort det. Det är några år sedan nu
och där börjar det bli hög tid att röja fram äddelövet, säger
Martin Sallnäs skogskonsulent i Växjö.
För mer information kontakta
[email protected] och se
www.skogsstyrelsen.se/Adellovskogsbruk/
Foto: Kristian Svedberg
Prenumerera på lokalt
nyhetsbrev
Önskar du aktuell lokal information om aktiviteter nära dig, säsongsbaserade nyheter
om åtgärder i skogen med mera? Då ska du prenumerera på Kronobergs distrikts lokala
nyhetsbrev via din e-post!
Anmäl dig för en prenumeration genom att besöka www.skogsstyrelsen.se/kronoberg och klicka på
Lokalnytt till vänster på sidan. Du kan sedan när som helst i efterhand avbryta din prenumeration via en
e-postlänk som du finner längst ner i varje nyhetsbrev.
Välkommen som prenumerant!
Nästa Lokaleko som utkommer i oktober kommer att ha tema Forn- och Kulturlämningar. Om Du
har tips på något som kan vara spännande och intressant att skriva om så hör gärna av Dig till
[email protected]
Om ni vill ha kontakt med någon från distriktet så besök vår hemsida
www.skogsstyrelsen.se/kronoberg
Redaktör: Kerstin Ström
www.skogsstyrelsen.se
Grafisk produktion: Annika Fong Ekstrand