BMN20150520PWebb - Östhammars kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
Sid
2015-05-20
1 (14)
Plats och tid
Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05
Beslutande
Tomas Bendiksen (S), ordförande
Peter Jansson (S)
Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare
Thomas Ohlström (S), tjänstgörande ersättare
Marie-Louise Strandborg (C), tjänstgörande ersättare
Lennart Eriksson (C), tjänstgörande ersättare
Gunilla Delwall (M)
Ylva Lundh (MP)
Ingemar Adén (BOA), tjänstgörande ersättare
Övriga deltagande
Charlotte Köhler, bygg- och miljöchef
Johan Nilsson, miljöchef
Kjell Sanfer, plan- och byggchef
Agneta Andersson, nämndsekreterare
Mikael Holmkvist (M), ej tjänstgörande ersättare
Seppo Saarinen (M), ej tjänstgörande ersättare
Nina Brunåker, miljö- och hälsoskyddsinspektör, deltagit under information
Utses att justera
Gunilla Delwall
Justeringens
plats och tid
Bygg- och miljöförvaltningen i Östhammar, måndagen den 25 maj 2015, kl 14:30
Underskrifter Sekreterare
……………………………………………..
Agneta Andersson
Ordförande
……………………………………………..
Tomas Bendiksen
Justerande
……………………………………………..
Gunilla Delwall
Paragrafer 60 - 65
ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-20
Datum för
anslags uppsättande
2015-05-26
Förvaringsplats
för protokollet
Bygg- och miljöförvaltningen
Underskrift
anslags nedtagande
……………………………………………..
Agneta Andersson
Utdragsbestyrkande
2015-06-17
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
Sid
2015-05-20
2 (14)
Information från förvaltningen och genomgång av delegationslistan
Nina Brunåker informerade om hälsoskyddstillsynen under 2015.
____
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden
§ 60
Sammanträdesdatum
Sid
2015-05-20
3 (14)
Dnr SBN2011-0572
Dpl 313
Ändring av detaljplan, SFR i Forsmark, gällande fastigheterna Forsmark 6:8, 6:5
och 3:32, Östhammars kommun, Uppsala län
_
Samrådsredogörelse föreligger.
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden ansluter sig till de förslag som framläggs i samrådsredogörelsen, samt att för granskning under tre veckor utställa rubricerat planförslag.
______
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
Sid
2015-05-20
4 (14)
Johan Börjesson
Barkö 215
742 92 Östhammar
§ 61
Dnr SBN2014-3410
Börstil 1:18, bygglov för nybyggnad av bostadshus med garage
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygglov för nybyggnad av bostadshus med garage beviljas med stöd av 9
kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).
Åtgärden får inte påbörjas innan skriftligt startbesked meddelats av
Bygg- och miljönämnden enligt 10 kap. 3 § PBL
Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:
Namn
Per Hanson
Adress
Kungsgatan 5, 742 32 Östhammar
Avgift
Avgiften för ärendet är 21 346 kronor, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Upplysningar
• Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt
samråd bifogas, se bilaga.
•
Innan byggnaden får tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked måste
slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
•
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
•
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av
bygg- och miljöförvaltningen.
•
•
Fastställda lovhandlingar ska hållas tillgängliga på arbetsplatsen.
Om arbetena påbörjas innan lovet vinner laga kraft sker detta på egen risk.
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
Sid
2015-05-20
5 (14)
Forts på § 61
•
Byggherren ska lämna in
o Bevis färdigställandeskydd
o Energiberäkning
•
Handlingar enligt punkten ovan ska vara nämnden tillhanda minst en vecka
innan det tekniska samrådet genomförs.
•
Som byggherre ansvarar du för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i
PBL och enligt gällande föreskrifter eller beslut samt att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning enligt 10 kap 5 § PBL.
Bakgrund
Ansökan avser
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus med garage
Fastighet
Börstil 1:18
Sökande
Johan Börjesson
Fastighetsägare
Johan Börjesson
Handlingar
Handlingar som legat till grund för beslutet är ankomststämplade 2014-12-23,
2015-02-09 samt 2015-04-13.
Planförutsättningar
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Vattenskyddsområde
Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde. Borrning för bergvärme är inte
tillåtet.
Förhandsbesked
Förhandsbesked för uppförande av bostadshus meddelades 2011-01-19 § 21
(Dnr 2010BN710). Giltighetstiden har gått ut.
Kommunicering
Ärendet har remitterats till Vattenfall Eldistribution AB och VA-verket.
Yttrande från Vattenfall Eldistribution AB har inkommit. Ingen erinran framförs.
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
Sid
2015-05-20
6 (14)
Forts på § 61
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att
yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Ägare av följande fastigheter
har bedömts vara berörda:
Börstil 2:6, 3:8, 5:5, 12:1 samt S:3.
Inga negativa synpunkter har inkommit.
Motivering till beslutet
Bygg- och miljönämnden bedömer att den föreslagna åtgärden uppfyller kraven i
2 och 8 kap. PBL.
Åtgärden förutsätter inte att området planläggs enligt 4 kap 2 eller 3 §§ PBL.
Nybyggnaden anses vara lämplig sett utifrån lokaliseringsprinciperna i PBL då
inga motstående intressen har identifierats.
______
Bilaga:
Besvärshänvisning
Beslutet delges:
Kontrollansvarig
Underrättelse om beslut per brev till:
Börstil 2:6, 3:8, 5:5, 12:1 samt S:3
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
Sid
2015-05-20
7 (14)
Michiel Smulders
Verkarna 147
742 93 Östhammar
§ 62
Dnr BMN2015-530
Börstils-Söderby 12:155, bygglov för nybyggnad av garage/förråd
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygglov för nybyggnad av garage/förråd beviljas med stöd av 9 kap. 31a §
plan- och bygglagen (PBL).
Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 §
PBL. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:
Namn
Per Hanson
Adress
Kungsgatan 5, 742 32 Östhammar
Med startbeskedet bestämmer Bygg- och miljönämnden följande:
1. Kontrollplanen fastställs
2. Följande handlingar ska lämnas in till nämnden som underlag för slutbesked:
a.
b. Intyg att kontrollplanen har följts och att utförandet överensstämmer
med beviljat bygglov
Avgift
Avgiften för ärendet är 10 577 kronor, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Upplysningar
• Slutbesked krävs för åtgärden enligt 10 kap 4 § PBL.
•
Byggnaden får tas i bruk innan slutbesked meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
Handlingar som underlag för slutbesked enligt punkten 2 ovan, ska dock
skickas in till Bygg- och miljönämnden.
•
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
Sid
2015-05-20
8 (14)
Forts på § 62
•
Fastställda lovhandlingar ska hållas tillgängliga på arbetsplatsen.
•
Om arbetena påbörjas innan lovet vinner laga kraft sker detta på egen risk.
•
Som byggherre ansvarar du för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i
PBL och enligt gällande föreskrifter eller beslut samt att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning enligt 10 kap 5 § PBL.
Bakgrund
Ansökan avser
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd
Fastighet
Börstils-Söderby 12:155
Sökande
Michiel Smulders
Fastighetsägare
Michiel och Juliette Smulders
Handlingar
Handlingar som legat till grund för beslutet är ankomststämplade 2015-03-16,
2015-04-22 samt 2015-05-05.
Planförutsättningar
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Motivering till beslutet
Bygg- och miljönämnden bedömer att den föreslagna åtgärden uppfyller kraven i
2 och 8 kap. PBL.
Nybyggnaden anses vara lämplig sett utifrån lokaliseringsprinciperna i PBL då
inga motstående intressen har identifierats saamt att åtgärden utgör en komplettering i en befintlig bebyggelsegrupp.
_____
Bilaga:
Besvärshänvisning
Beslutet delges:
Kontrollansvarig
Underrättelse om beslut per brev till:
Börstils-Söderby 12:152, 13:24 samt 13:29
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
Sid
2015-05-20
9 (14)
Peter Enström
Hällbygatan 18
752 28 Uppsala
§ 63
Dnr BMN2015-373
Öregrund 37:2, rivningslov för rivning av missionshus
Bygg- och miljönämndens beslut
Rivningslov för rivning av missionshus beviljas med stöd av 9 kap. 34 §
plan- och bygglagen (PBL).
Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 §
PBL. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:
Namn
Leif Sjölin
Adress
Tullgatan 5, 749 49 Enköping
Med startbeskedet bestämmer Bygg- och miljönämnden följande:
1. Kontrollplanen fastställs
2. Följande handlingar ska lämnas in till nämnden som underlag för slutbesked:
a. Intyg att kontrollplanen har följts och att rivningsåtgärden överensstämmer med beviljat rivningslov
b. Intyg om hur rivningsmaterial hanterats
Avgift
Avgiften för ärendet är 10 643 kronor, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Upplysningar
• Slutbesked krävs för åtgärden enligt 10 kap 4 § PBL.
•
Området som rivningslovet avser får inte tas i bruk för något annat ändamål
innan slutbesked meddelats.
•
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller rivningslovet i fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
•
Rivningsvirke får inte användas eller bortforslas från tomt med mindre än
att besiktning vad avser skadeinsikter och svampangrepp skett.
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
Sid
2015-05-20
10 (14)
Forts på § 63
•
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och Östhammars kommuns hanteringsanvisningar om rivning av asbestmaterial och annat farligt avfall ska följas.
•
Fastställda lovhandlingar ska hållas tillgängliga på arbetsplatsen.
•
Om arbetena påbörjas innan lovet vinner laga kraft sker detta på egen risk.
•
Som byggherre ansvarar du för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i
PBL och enligt gällande föreskrifter eller beslut samt att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning enligt 10 kap 5 § PBL.
Bakgrund
Ansökan avser
Ansökan om rivningslov för rivning av missionshus
Fastighet
Öregrund 37:2
Sökande
Peter Enström
Fastighetsägare
Peter och Eva-Lena Enström
Handlingar
Handlingar som legat till grund för beslutet är ankomststämplade 2015-02-27
samt 2015-04-22
Planförutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljplan 5.01.
Kulturmiljövärden
Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde.
Kommunicering
Ärendet har remitterats till Upplandsmuseet. I remissvar från Upplandsmuseet
framgår att museet inte motsätter sig en rivning.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att
yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Ägare av följande fastigheter
har bedömts vara berörda:
Öregrund 8:1, 34:1, 34:8, 35:3, 36:9, 37:1, 38:1, 38:2, 38:4, 40:1 och 40:2.
Yttrande har inkommit från Björn Nilsson samt ägarna till Öregrund 35:3 och
37:1.
Inkomna synpunkter föranleder inte nämnden att ändra sitt beslut.
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
Sid
2015-05-20
11 (14)
Forts på § 63
Motivering till beslutet
Enligt 9 kap. 34 § PBL ska rivningslov ges om åtgärden överensstämmer med
detaljplanen och byggnaden inte bör bevaras pga. byggnadens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden.
Bygg- och miljönämnden bedömer att byggnaden är i så dåligt skick att en renovering skulle innebära att det kulturhistoriska värdet ändå går förlorat.
Den föreslagna åtgärden uppfyller därmed kraven i 9 kap 34 § PBL och rivningslov kan ges.
______
Bilaga:
Besvärshänvisning
Beslutet delges med rek:
Öregrund 35:3, 37:1 och Björn Nilsson
Underrättelse om beslut per brev till:
8:1, 34:1, 34:8, 36:9, 38:1, 38:2, 38:4, 40:1 och 40:2
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
Sid
2015-05-20
12 (14)
Gimo IF
Idrottsgården
747 40 Gimo
§ 64
Dnr BMN2015-836
Gimo 8:89, anläggande av spontanidrottsplats (konstgräsplan med sarg)
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygglov för anläggande av spontanidrottsplats (konstgräsplan med sarg)
beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).
Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 §
PBL. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Med startbeskedet bestämmer Bygg- och miljönämnden följande:
1. Kontrollplanen fastställs (bifogas)
2. Följande handlingar ska lämnas in till nämnden som underlag för slutbesked:
a. Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att utförandet
överensstämmer med beviljat bygglov
Avgift
Avgiften för ärendet är 1 600 kronor, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Upplysningar
• Slutbesked krävs för åtgärden enligt 10 kap 4 § PBL.
•
Anläggningen får tas i bruk innan slutbesked meddelats enligt 10 kap 4 §
PBL. Handlingar som underlag för slutbesked enligt punkten 2 ovan, ska
dock skickas in till Bygg- och miljönämnden.
•
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
•
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
•
Fastställda lovhandlingar ska hållas tillgängliga på arbetsplatsen.
•
Om arbetena påbörjas innan lovet vinner laga kraft sker detta på egen risk.
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
Sid
2015-05-20
13 (14)
Forts på § 64
•
Som byggherre ansvarar du för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i
PBL och enligt gällande föreskrifter eller beslut samt att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning enligt 10 kap 5 § PBL.
•
Inlämnad ansökan om avgiftsbefrielse överlämnas till kommunstyrelsen.
Bakgrund
Ansökan avser
Ansökan om bygglov för anläggande av spontanidrottsplats (konstgräsplan med
sarg)
Fastighet
Gimo 8:89
Sökande
Gimo IF (Ulf Waltersson)
Fastighetsägare
Östhammars kommun
Handlingar
Handlingar som legat till grund för beslutet är ankomststämplade 2015-03-26.
Planförutsättningar
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Kommunicering
Ärendet har remitterats till Östhammars kommun, Tekniska förvaltningen som
enligt yttrande är positivt inställd till åtgärden.
Motivering till beslutet
Bygg- och miljönämnden bedömer att den föreslagna åtgärden uppfyller kraven i
2 och 8 kap. PBL.
Anläggningen anses vara lämplig sett utifrån lokaliseringsprinciperna i PBL då
åtgärden utgör en komplettering i ett befintligt idrottsområde.
______
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
Sid
2015-05-20
14 (14)
§ 65
Delegationsbeslut
Bilaga 1
Delegationsbeslut anmäls enligt bifogad förteckning.
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden lägger redovisade delegationsbeslut till handlingarna.
_____
Utdragsbestyrkande