2015-04-28 - Simrishamn Kommun

Myndighetsnämnd, delegation
Delegationsbeslut
2015-04-28
Plats och tid
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Beslutande
Enhetschef Anna Eliasson
Övriga närvarande
Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Paragrafer
Sekreterare
Carina Viberg
Ordförande
Anna Eliasson
Justerande
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Myndighetsnämnd, delegation
Sammanträdesdatum
2015-04-28
Datum för
anslags uppsättande
2015-04-29
Förvaringsplats
för protokollet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum för
anslags nedtagande
2015-05-20
Underskrift
Carina Viberg
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
2128-2132
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2128
Delegationsbeslut
2015-04-28
Dnr 2015/202
Brantevik 13:12, 13:13, fasadändring takfönster
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger inom detaljplan. Ansökan omfattar tre takfönster i arbetsrum, takfönster
mot gata är inte i enlighet med Simrishamns Kommuns riktlinjer, men flera takfönster
finns i takfallet på parhuset.
Beslutsunderlag
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30 §
Detaljplan: Brantevik 9 laga kraft 1972-02-02.
DELEGATIONSBESLUT
Föreslagen åtgärd innebär att takytan kompletteras med ett takfönster som behövs för
rummets permanenta användning, och som balanserar andra takfönster på takytan.
Helhetsverkan bedöms bli god.
Bygglov beviljas.
Kontrollplan daterad 2015-04-10 godkänns och startbesked för att påbörja åtgärden
meddelas härmed med stöd av 10 kap 23 § PBL.
Tekniska samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked har meddelats enligt 10 kap. 4§ PBL.
Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när verifierad kontrollplan och eventuella intyg
har inkommit till Myndighetsnämnden.
Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella
överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 0414-81 92 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2128 forts
Delegationsbeslut
2015-04-28
Dnr 2015/202
Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska
Myndighetsnämnden kontaktas för godkännande.
Avgift
Bygglov
(16+8) x 2 x 44,5 =
Underrättelse 5 x 44,5 =
2136:222:2358:-
I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan sant slutbesked.
Avgifterna är tagna i Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Johan Ohlsson
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2129
Delegationsbeslut
2015-04-28
Dnr 2015/165
Grevlunda 7:4, nybyggnad av garage
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. Ansökan avser nybyggnad av
dubbelgarage med en byggnadsyta om 81 m².
Berörda grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Yttrande utan erinran har inkommit fastighetsägare till Grevlunda 10:7, 7:4, 7:5, 11:5 och
5:19
Yttrande har inte inkommit från fastighetsägare till Grevlunda 10:4 och 15:9
Beslutsunderlag
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 31a §
DELEGATIONSBESLUT
Bygglov beviljas.
Kontrollplan daterad 2015-04-08 godkänns och startbesked för att påbörja åtgärden
meddelas härmed med stöd av 10 kap 23 § PBL.
Tekniska samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked har meddelats enligt 10 kap. 4§ PBL.
Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när verifierad kontrollplan och eventuella intyg
har inkommit till Myndighetsnämnden.
Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella
överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 0414-81 92 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2129 forts
Delegationsbeslut
2015-04-28
Dnr 2015/165
Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska
Myndighetsnämnden kontaktas för godkännande.
Avgift
Bygglov
(10+8) x 6 x 44,5 =
Underrättelse 45 x 44,5 =
4806:2002:6808:-
I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.
Avgifterna är tagna i Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Stefan Persson
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2130
Delegationsbeslut
2015-04-28
Dnr 2015/224
Hoby 20:17, fasadändring glasparti
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger inom detaljplan. Ansökan avser nytt glasparti på fasad mot söder som
ersätter befintligt fönster på enbostadshus.
Beslutsunderlag
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30 §
Detaljplan: Norrekås 2 laga kraft 2001-01-23
DELEGATIONSBESLUT
Föreslagen åtgärd följer gällande planbestämmelser och bedöms inte förvanska
bebyggelsens ursprungliga karaktär eller medföra en betydande olägenhet för
omgivningen.
Bygglov beviljas.
Kontrollplan daterad 2014-04-21 godkänns och startbesked för att påbörja åtgärden
meddelas härmed med stöd av 10 kap 23 § PBL.
Tekniska samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked har meddelats enligt 10 kap. 4§ PBL.
Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när verifierad kontrollplan och eventuella intyg
har inkommit till Myndighetsnämnden.
Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella
överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 0414-81 92 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2130 forts
Delegationsbeslut
2015-04-28
Dnr 2015/224
Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska
Myndighetsnämnden kontaktas för godkännande.
Avgift
Bygglov
(13+8) x 2 x 44,5 =
Underrättelse 5 x 44,5 =
1869:222:2091:-
I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.
Avgifterna är tagna i Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Håkan Cohn
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2131
Delegationsbeslut
2015-04-28
Dnr 2015/201
Simrishamn, Valfisken västra 1, fasadändring skylt
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger inom detaljplan. Ansökan avser skylt på entréfasad till skola enligt
inlämnade handlingar.
Beslutsunderlag
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30 §
Detaljplan: Simrishamn 114 laga kraft 1987-12-29
DELEGATIONSBESLUT
Bygglov beviljas.
Kontrollplan daterad 2015-04-16 godkänns och startbesked för att påbörja åtgärden
meddelas härmed med stöd av 10 kap 23 § PBL.
Tekniska samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked har meddelats enligt 10 kap. 4§ PBL.
Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när verifierad kontrollplan och eventuella intyg
har inkommit till Myndighetsnämnden.
Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella
överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 0414-81 92 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska
Myndighetsnämnden kontaktas för godkännande.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2131 forts
Delegationsbeslut
2015-04-28
Dnr 2015/201
Avgift
Bygglov 45 x 44,5 =
Underrättelse 5 x 44,5 =
2002:50
222:50
2225:-
I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.
Avgifterna är tagna i Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Simrishamns Kommun
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2132
Delegationsbeslut
2015-04-28
Dnr 2015/7
Grevlunda 18:47, rivning av fritidshus
Ärendebeskrivning
En ansökan om rivningslov inkom 2015-01-08 till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Sökande har i ett mejl daterat 2015-04-12 valt att tal tillbaka ansökan.
Beslutsunderlag
E-post från sökande daterad 2015-04-12.
DELEGATIONSBESLUT
Ärendet avskrivs utan avgift.
_______
Beslutet expedieras till:
Claes och Helena Martin
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas: