Stocksundsgården vinner Årets seniormåltid

Danderyds
Nummer 5
september 2015
Ur innehållet:
Nästa
kommunfullmäktige
Sidan 2
Ny återvinningsstation
i Djursholm
Sidan 2
Tyck till om Danderyds
miljöprogram
Sidan 3
Stocksundsgården vinner
Årets seniormåltid
Stocksundsgårdens äldreboende vinner White Guide Juniors pris för Årets seniormåltid 2015. Stjärnkocken Leif Mannerström delade ut priset för Årets seniormåltid till
Stocksundsgårdens kockar Karoline Nordefors och Lottie Lundqvist.
Juryns motivering till Stocksundsgårdens pris löd: ”För att man med relativt små medel
och stort hjärta lyckas skapa måltider som förbättrar, förgyller och antagligen förlänger
livet för sina matgäster. För det är ni värda all respekt och tacksamhet!”.
Bland de tio nominerade äldreboendena kom Klingsta äldreboende, med kocken
Caroline Larsson, i Danderyd på fjärde plats.
Läs mer på sidan 4.
Så kan du hjälpa till med flyktingmottagande i Danderyd
Just nu är det mycket stort behov av hem och boende för alla ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige. Läs på kommunens hemsida www.danderyd.se hur vi alla
i Danderyd kan hjälpa till med olika stödinsatser och familjehemsboende i den akuta
flyktingsituationen ute i världen.
Delta i dialogen
om centrala
Danderyd
Har du kreativa idéer och vill vara
med i en referensgrupp?
Läs mer på sidan 3.
Läs mer på www.danderyd.se
Gör ett val för miljön
och börja samla in
matavfall du också!
Sidan 4
Kulturbiennalen 2015
Program - Riv ur och
spara
Sidan 5-8
På gång i Danderyd
Sidan 9
Musik är roligt!
(och nyttigt)
Sidan 10-11
Två nya
Silviasjuksköterskor
i Danderyd
Sidan 12
Kungörelse Danderyds kommunfullmäktige
Nästa sammanträde äger rum 21 september kl 19.00
i Banérsalen på Djursholms slott.
Fullmäktige sammanträder därefter följande dagar:
• 19 oktober, kl 19.00, Djursholms slott
• 23 och 26 november, kl 19.00, budgetsammanträde. Plats meddelas senare.
• 14 december, kl 19.00, Djursholms slott
Föredragningslista och vissa handlingar finns på Insyn på www.danderyd.se. Kompletta handlingar finns på Kommunledningskontoret på Djursholms slott.
Allmänheten hälsas välkommen att närvara.
Mötena kan avlyssnas direkt och i efterhand via kommunens hemsida
www.danderyd.se/webbradio
Axplock
aktuella ärenden
Kommunfullmäktige 2015-06-08
§ 46 KS 2015/0138
Ansökan om borgen
för banklån
Kommunfullmäktige beslöt bemyndiga
Kommunstyrelsen att teckna borgen för
Djursholms AB för lån i bank upp till 65
miljoner kronor med en löptid om längst
tio år. Lånet avser lösen av revers gentemot kommunen.
Ny återvinningsstation
i Djursholm
§ 47 KS 2014/0351
Försäljning av del av Djursholm 2:421 och upplåtelse av
nyttjanderätt för tennisanläggning till Good to Great
Tennis Properties
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förslag till köpeavtal för del av
Djursholm 2:421 med Good to Great
Tennis Properties AB.
Inbjudan till höstens
frukostmöten
Frukostklubben är Danderyds
kommuns mötesplats för företagare, politiker och tjänstemän.
Träffarna hålls på Djursholms
slott där du bjuds på frukost,
kunniga gästtalare, aktuell information om kommunen, nätverk
och möjligheter att knyta nya
kontakter. Helt enkelt, en effektiv start på dagen!
Frukostmöten hösten 2015
Två frukostmöten är inplanerade
i höst. Onsdag 14 oktober och
torsdag 19 november. Träffarna inleds med frukost 07.3008.00 varefter mötet pågår fram
till 09.00.
Anmälan att delta
Den 31 augusti kommer en ny återvinningsstation att etableras vid korsningen
Bråvallavägen-Ösbyvägen. Det blir
kommunens åttonde återvinningsstation och den första i Djursholm. Här
kan hushåll och privatpersoner lämna
sorterade pappers-, plast-, metall-, och
glasförpackningar samt tidningar till
återvinning.
Återvinningsstationen ägs och sköts
av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB och har fått ett permanent
bygglov.
För att se när återvinningsstationer
städas och töms besök www.ftiab.se
Ny laddstolpe vid
infartsparkeringen
Danderyds sjukhus
och arbetar för att bli ett hållbart samhälle. Ett steg i den riktningen är den
nya laddstolpen för elbilar i kommunen
vid infarsparkeringen vid Danderyds
sjukhus (Hortus).
Danderyds kommun följer samhällsutvecklingen och det här är ett sätt att bidra till det nationella målet att Sveriges
fordonsflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Till en början kommer
det endast att finnas en stolpe vid infartsparkeringen för laddning av två bilar,
men det är redan nu förberett för att 10
bilar ska kunna ladda när behovet ökar.
Danderyds kommun vill minska miljöpåverkan från transporter i kommunen
Ladda under parkeringstiden
2
Du företagare som ännu inte är
med på Frukostklubbens sändlista för inbjudan, kan skicka
ditt namn, företagsnamn och din
e-post till: Jan-Erik Alenbrand,
näringslivschef/kommunikationschef [email protected]
danderyd.se. För mer information: www.danderyd.se/
frukostklubben
För att få använda parkeringsplatserna
måste du ladda din elbil under parkeringstiden. Som tidigare får endast
Danderydsbor som har tillstånd stå på
infartsparkeringen, vardagar kl 7-16.
Laddstolpen är av typen semisnabb
laddare och på en timmes laddning kan
man köra ungefär 3 - 5 mil. Stolpen är
utrustad med två fasta kablar med en
kontakt för typ 1 och en kontakt för typ
2. Det kommer inledningsvis vara gratis
att ladda.
För frågor om laddstolpen kontakta,
Energi- och klimatstrateg Ruth Meyer,
[email protected]
Aktuellt läge i kommunen
gällande utsatta
EU-medborgare
Grupper av utsatta EU-medborgare
vistas nu alltmer runt om i Sverige
och även här i Danderyd. Många av
dem ägnar sig åt tiggeri, till exempel
utanför butiker och vid återvinningsstationer. Vid flera tillfällen har grupper av dem bosatt sig på olika platser i
kommunen utan tillstånd. Det medför
tyvärr ofta omfattande nedskräpning
och sanitära olägenheter. Dessutom
finns det kommuninvånare som upplever en växande otrygghet, till exempel
vid återvinningsstationerna.
Med anledning av det aktuella läget
har kommunen nu sett över rutinerna
för att bättre hantera problematiken.
Målsättningen är att snabbare avhysa
illegala bosättningar och åtgärda nedskräpning, förebygga att bosättningar
uppstår samt säkerställa de utsatta
EU-medborgarnas eventuella behov av
akut nödhjälp.
För ytterligare upplysningar
Information Danderyd,
kommunens kundcenter i
Mörby centrum,
08-568 912 00.
Klipp häcken innan
något händer
Tänk på att skolbarnen ska kunna gå
på gångbanan, och inte tvingas ut i vägen. Håll gångbanan fri samt häcken i
sådan höjd att barnen syns ordentligt.
Tänk även på att belysning, vattenventiler och elskåp samt brunnar för
spillvattenanslutningar måste vara
åtkomliga för driftpersonalen.
Tekniska kontoret har en broschyr som
utförligare beskriver vad som gäller.
Tack alla ni som redan klippt era
häckar i sommar.
Har du frågor?
Kontakta Carina Lejon-Dahlbom på
Tekniska kontoret: tel 568 912 79
Danderyds
Delta i dialogen om centrala Danderyd
Under våren påbörjades en dialog om
utveckling av centrala Danderyd. Dialogen handlar om hur man kan skapa
en tystare miljö med renare luft längs
E18-stråket och samtidigt utveckla
centrala Danderyd på bästa sätt.
Har du kreativa idéer
och vill vara med i en
referensgrupp?
Under hösten kommer referensgrupper
att diskutera och arbeta fram alternativ
och möjliga inriktningar för utvecklingen av centrala Danderyd. Är du intresserad av att vara med och ta fram kreativa
idéer och förslag? Anmäl dig till referensgruppen via centraladanderyd.se eller på
Information Danderyd i Mörby Centrum.
Referensgruppen kommer att träffas vid
två tillfällen under hösten, och deltagare i
alla åldersgrupper är välkomna!
Tyck till genom vår enkät!
Du som ännu inte har tyckt till, kan fram
till 30 september lämna dina synpunkter
via enkäten på hemsidan. Enkäten finns
också i pappersform på kommunens bibliotek och på Information Danderyd.
www.centraladanderyd.se
Tyck till om Danderyds
miljöprogram
Ett aktivt arbete pågår med att revidera
Miljöprogram för Danderyds kommun
2016 -2020. Syftet med miljöprogrammet är att styra mot en god och hälsosam miljö och en långsiktig hållbar
utveckling i Danderyd. Miljöprogrammet ska vara styrande för kommunens
verksamheter och underlätta miljöarbetet för de som bor och verkar i kommunen.
Miljöprogram
för Danderyds kommun 2016 - 2020
1
SAMRÅDSVERSION
KS 2013/0283
Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget till miljöprogram. Om beslut fattas av
kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 september 2015 att skicka ut förslaget till
miljöprogram på samråd så kommer förslaget finnas tillgängligt vid Information
Danderyd i Mörby Centrum, vid Djursholms slott samt digitalt på www.danderyd.
se/miljoprogram.
Vid frågor kontakta miljösamordnare
Jonas Qvarfordt på [email protected]
Info om eventuellt samråd kommer finnas på www.danderyd.se/miljoprogram
Projekt Enebybergsvägen
etapp 3-4
Tekniska kontoret förbättrar trafiksäkerhet och framkomlighet för gående och
cyklister på sträckan mellan Gethagsvä3
gen och Ringvägen. Byggstart September 2015. Beräknas vara klart våren
2016.
För mer information om projektet:
www.danderyd.se/enebybergsvagen
DANDERYDS
KOMMUN
Stocksundsgården vinner
Årets seniormåltid
Dricker du eller någon i din närhet
för mycket?
Fortsättning från sidan 1.
Danderyds kommun har öppenvårdsgrupper.
I urvalet till Årets seniormåltid hade White Guide Juniors representanter besökt 60 äldreboenden och provsmakat maten.
Du som bor i Danderyd och har fyllt 20 år
erbjuds av Danderyds socialkontor flera
gruppverksamheter med inriktning mot alkohol- , narkotika-, och spelproblematik.
Juryn menade att de tio ”nominerade kännetecknas alla av en
förmåga att se till HELHETEN: matkvalitet, måltidsmiljö, service, bemötande, samarbeten och framför allt – respekt, förståelse och lyhördhet för matgästernas behov.”
Vi erbjuder Motivationskurs, Återfallspreventionskurs, Spelberoendekurs och Anhörigprogram.
- Vi är väldigt stolta över de fina placeringarna och de insatser
medarbetarna gör i köken varje dag, säger Anna Sörman, vårdoch omsorgschef i Danderyds kommun.
Vill du veta mer om våra grupper eller anmäla
dig kontakta öppenvårdssamordnare på telefon:
08-568 911 72 eller via e-post: [email protected]
danderyd.se
Fribergaskolan nominerades till Årets skolrestaurang och kom
på 18 plats av 30 nominerade. I sitt urval hade juryn ”bedömt
smak, näring, måltidsmiljö, service, pedagogiskt samarbete och
andra parametrar som bidrar till att höja måltidsupplevelsen för
eleverna”. Fribergaskolans kock Håkan Lundholm kom på plats
sex i kategorin Årets skolkock 2015.
Välkomna!
www.danderyd.se
www.danderyd.se
Stort Grattis till de fina placeringarna!
Syn- och hörselinstruktör
Lise-Lott Bäckstrand
Telefon: 08 - 568 911 39
Mobil: 0736 - 62 00 21
Tack!
till årets feriearbetare för era fina insatser under
sommaren hälsar Stocksundsgården.
Telefontid måndag och torsdag 8.30 – 10.00
Tack för att du gör ett val för miljön!
I augusti fick 3 500 villahushåll i Djursholm och
Stocksund erbjudande om att börja sortera
matavfall och byta intervall för hämtning av
sina avfallskärl. Den 17 september är sista
dagen att anmäla sig om man vill vara
säker på att få sitt matavfallskärl till när
sorteringen börjar den 1 november.
Att erbjuda matavfallsinsamling och fler
hämtningsintervaller är en satsning Danderyds kommun gör för att skapa en mer resurseffektiv avfallshantering och möjliggöra för kommuninvånarna att med enkla medel kunna göra stor
miljönytta. Utöver de miljövinster man uppnår genom
att sortera matavfall finns det en ekonomisk morot. Den nya avfallstaxan är så kallat
miljöstyrande, vilket innebär att det abonnemang som är bäst för miljön också har den
lägsta avgiften.
Det är enkelt att sortera matavfall
Den som väljer att sortera matavfall får ett brunt avfallskärl som är speciellt anpassat för matavfall och ett startpaket innehållande en påshållare och papperspåsar för
matavfall. Påsen sätts i hållaren och maten läggs sedan i påsen. När påsen är full läggs
papperspåsen i det bruna matavfallskärlet. Matavfallskärlet hämtas sedan samtidigt
som kärlet för restavfall i en sopbil med två fack.
Matavfallet blir biogas och biogödsel
Matavfallet som sorterats ut rötas och blir till biogas och biogödsel. Biogas är ett
miljöanpassat fordonsbränsle som används istället för bensin eller diesel. Biogödsel
är ett gödningsmedel som används istället för konstgödsel. På så sätt tar vi tillvara på
energin som maten innehåller och återför dess näringsämnen till kretsloppet.
4
Ditt nya abonnemang
börjar den 1 november
Du som valt att sortera ut matavfall
kommer att få ditt nya matavfallskärl
i slutet av oktober. Hämtningen börjar
från och med den 2 november. Har du
endast ändrat din hämtningsintervall så
förändras även det från och med den 2
november.
Gör valet idag!
För anmälan till matavfallsinsamlingen
eller göra andra ändringar i avfallsabonnemanget – gå in på kommunens hemsida, ring 08-513 333 00 eller använd
den blankett som du fått med posten.
Du som bor väster om E18 och missade
att anmäla dig under våren kan enkelt
anmäla dig genom att kontakta kommunens kundtjänst för avfall hos Suez.
Visste du att… en biogasbil kan köras
4 km på en påse rötat matavfall och 7,5
km på 1000 bananskal. Det betyder att
din insats gör stor miljönytta.
Villor väster om E18 sorterar sedan i
maj Hela 45 % av villahushållen väster
om E18 valde att börja sortera matavfall
när de fick erbjudandet i våras.
Hela denna bilaga är information från Kulturbiennal 2015. Riv ur och spara.
Danderyds
Kulturen tar plats i Danderyd
Program
2 - 11 oktober 2015
Föreningar, organisationer, företag, enskilda och Danderyds kommun
går samman för att lyfta fram rikedomen
och bredden av kultur i Danderyd
Invigning 2 oktober i Mörby Centrum 11:30-18:00
Föreningar, Danderyds kulturskolor, körer,
Ace Wilder och mycket mycket mer!
VÄLKOMNA!
För mer information se
www.danderyd.se/kulturbiennalen
DANDERYDS
KOMMUN
5
Hela denna bilaga är information från Kulturbiennal 2015. Riv ur och spara.
Utställningar under biennalveckan
2-11 oktober. ”Levande föreningshistoria”
på Information Danderyd Mörby C.
Arr. Danderyds arkivförening.
2-11 oktober. Utställningen ”Kulturpersonligheter i Djursholm, då och nu”
på Djursholms slott. Vernissage fredag
2 okt kl.12:00.
Arr. Samfundet Djursholms Forntid &
Framtid och Danderyds Konsthall.
2-11 oktober. ”Handla miljövänligt” på
biblioteken i Mörby C, Stocksund och
Djursholm.
Arr. Naturskyddsföreningen.
2-11 oktober. Konstutställning i Församlingens Hus med Elisabeth Setterberg.
Arr. Svenska kyrkan i Danderyd.
3-24 oktober. ”Enebybergs tillkomst och
utveckling som villasamhälle” Utställning
på Enebybergs bibliotek, Träffpunkten,
Eneby Torg.
Arr. Enebybergs Gårds Förening.
3-11 oktober. Danderyds kyrka.
Utställningar “Danderyds kyrka och
familjen Banér, gåvor och gravar”. Öppet
dagligen 11:00-15:00. Guidning. Invigning lördag 3 oktober kl. 15:00.
Arr. Svenska kyrkan i Danderyd.
fotoutställning. Inriktning ungdomar och
omsorg.
Hela oktober. Konstutställning; Jenny
Grant i EkoButiken Café och Restaurang,
Sätraängsvägen 134, Danderyd.
Arr. Föreningen Danderyds Konsthall.
Hela oktober. Konstutställning; Pia
de Wahl i Hotell Mörby i Restaurang
Klippan, Kevinge Strand 1 B, Danderyd.
Arr. Föreningen Danderyds Konsthall.
10-31 oktober. Utställningen “Stollywood” – Stocksunds plats i filmhistorien.
Stocksunds bibliotek.
Arr. Sällskapet Amorina.
2-4 oktober samt 10-11 oktober.
Rolf Sundqvist visar sin konstsamling
i Kevingehuset, Edsviksvägen 1 E,
kl.11.00-16.00. Invigning fredag 2/10.
Kontakta Rolf Sundqvist 070-783 73 96
för visning och mer info.
2-11 oktober. Frågesport för barn och
vuxna på alla bibliotek i kommunen –
fina priser utlovas.
2-11 oktober. Öppen ateljé för ungdomar.
Tid: Eftermiddagar Plats: Träffpunkten i
Enebyberg.
Fredag 2 oktober
3-10 oktober. Utställning ”Björn Berg,
tecknare och illustratör”. Djursholms
bibliotek.
Arr. Samfundet Djursholms Forntid &
Framtid.
Kl. 11:30-18:00. Kulturbiennalens
invigning i Mörby Centrum. En kavalkad
av förförelse, skratt, inspiration och
smakprov på kommande dagars evenemang!
3-11 oktober. Konstutställning; Två
Ekebykonstnärer Olle Broström och Ove
Eklund i Naturskolan vid Ekebysjön.
Vardagar kl.18-19.30. Helg 13-16.
Arr. Djursholms Ekeby Villaägareförening.
Kl. 12:00. Vernissage. Utställningen
”Kulturpersonligheter i Djursholm, då
och nu” på Djursholms slott.
Arr. Samfundet Djursholms Forntid &
Framtid och Danderyds Konsthall.
2-11 oktober. Samlingsutställningar i
Cedergrenska Tornet och Hamnkrogen.
”Biennal meny” serveras i restaurangerna
under utställningstiden.
Arr. Föreningen Danderyds Konsthall.
Kl. 17:00-18:00. Författarbesök med
Yvonne Hirdman på Mörby bibliotek.
2-11 oktober. Konstutställning; Nadja
Repeta och Helena von Elern i restaurang
La Piazza, Vendevägen 16, Djursholm.
Arr. Föreningen Danderyds Konsthall.
2-11 oktober. Konstutställning; Catharina Jochnick i Mörbybadet.
Arr. Föreningen Danderyds Konsthall.
2-11 oktober. Ungdomscentrum Enebyberg. Skapande verkstad med måleri och
Kl. 18:30-21:00. Disco Danderydsgården för dig över 15 år som behöver
extra stöd.
Arr. Ann Epstein, Danderyds kommun.
Lördag 3 oktober
Kl. 11:00. “Pärlor ur Trollkarlens Hatt“.
Frej Lindqvist läser och berättar om
Muminvärlden och Tove Jansson. Ett
program för barn mellan 8 och 88 år.
Träffpunkt Enebyberg. Fri entré.
Arr. Enebybergsbibliotekets Vänner.
6
Kl.11:00. Vernissage; Bilder ur tecknaren
och illustratören Björn Bergs samlingar.
Djursholms bokhandel, Vendevägen 8.
Arr. Samfundet Djursholms Forntid &
Framtid.
Kl. 12:00-16:00. Båtsmanstorpet
välkomnar. Servering av kaffe, te eller saft
med hembakad torparkringla och kaka.
Kl.13:00-16:00. Vernissage: Konstutställning; Två Ekebykonstnärer Olle Broström
och Ove Eklund i Naturskolan vid
Ekebysjön.
Arr. Djursholms Ekeby Villaägareförening.
Kl. 14:00. Musiksagan ”Peter och Vargen”
med textläsning, bilder och Segej Prokofjevs
musik. Fri entré. Djursholms bibliotek.
Arr. Djursholmsbibliotekets Vänner.
Kl. 14:00. Baka med Bandell – Alisa
Bandell från Enebyberg, 19 år, berättar om
sin affärsidé ett bak-bokprojekt. Provsmakning av Bandellkakor, signering och bokförsäljning. Lokal Träffpunkt Enebyberg,
kaféet, fri entré.
Arr. Enebybergsbibliotekets Vänner.
Kl. 15:00. Danderyds kyrka. Invigning
av utställningarna ”Danderyds kyrka och
familjen Banér, gåvor och gravar”. Guidad
tur.
Arr. Svenska kyrkan i Danderyd.
Söndag 4 oktober
Kl. 10:00 - ca 12:00. ”Lär känna din
kommun”. Bussutflykt med Inger StrömBilling. Anmälan från 1 oktober endast
per mail till [email protected]
Kl. 10:00. Gravfältsvandring.Ciceron
Rolf Rydén. Samling vid gravfältet Danderydsvägen (vid gravfältsskylten) nära
grusvägen som leder ner till Sjöstugan.
Arr. Djursholms Ekeby Villaägarförening.
Kl. 12:00-16:00. Båtsmanstorpet
välkomnar. Servering av kaffe, te eller saft
med hembakad torparkringla och kaka.
Kl. 16:00. Konsert med avancerade
elever, fd elever och lärare från Nordenfeltska Musikskolan. Sång, piano, gitarr,
fiol och flöjt. Plats: Djursholms slott.
Arr. Nordenfeltska Musikskolan.
KL. 16:00. ”Stig Dagerman – ett minnesprogram”. Kl. 16:00 samling med
diktläsning och ljuständning i Stig
Hela denna bilaga är information från Kulturbiennal 2015. Riv ur och spara.
Dagermans park. Kl. 16:30. kaffeservering
på Träffpunkten, Eneby torg, därefter talar
Lo Dagerman om ”Anita Björk och Stig
Dagerman, ett konstnärsäktenskap”. Kören
Extrasalt medverkar med Dagermantonsättningar. Fri entré.
Arr. Enebybergsbibliotekets Vänner och
Enebybergs Gårds Förening.
Kl. 17:30. ”Danderyd läser”. Vi läser
och diskuterar en aktuell bok. Mörby
bibliotek. Föranmälan senast dagen före.
Måndag 5 oktober
Från 18:00. Smakprov på Amorinas
filmutställning om Stollywood i
Cedergrenska tornet. (Utställningen
invigs på Stocksunds bibliotek den
10 oktober).
Kl. 9:00-13:00. Kvarnstugan öppet hus.
Bjuder på kaffe och guidar besökande
runt.
Arr. Danderyds Slöjdgille.
Kl. 9:00-11:00. Mörby bibliotek. Återvinningspyssel.
Kl. 9:30. Barnteater ”Pannkakan”
Föranmälan max 50 barn.
Plats: Djursholms bibliotek.
Kl. 16:00-18:00. Visning och föreläsning
om Djursholms Vattentorn. Ett samarrangemang mellan Danderyds arkivförening
och Samfundet Djursholms Forntid och
Framtid. Anmälan till:
[email protected] eller
[email protected]
Kl. 19:00. ”Danderyd läser”. Vi läser och
diskuterar en aktuell bok. Enebybergs
Bibliotek.
Kl.19:00. Öppen lektion. Workshop med
elever samt en liten konsert. Borgenkyrkan.
Arr. Alice Moroz pianoskola.
Kl. 19:30. ”Musik och Humor” med
Björn Hallman, Karin Frölén och Hans
Dahlman/ Lelle Printer. Plats: Djursholms bibliotek. Biljetter hämtas på
Djursholms bibliotek från 26 september.
Ingen kostnad.
Arr. Djursholmsbibliotekets Vänner.
Tisdag 6 oktober
Kl. 9:00. Bokfrukost, personalen berättar
om sina favoriter och bjuder på kaffe, te
och smörgås. Föranmälan senast dagen
före. Plats: Djursholms bibliotek.
Kl. 12:00. Lunchkonsert i Danderyds
kyrka. Johan Stengård, saxofon.
Kl. 12:30. Sopplunch i Församlingens Hus.
Arr. Svenska kyrkan i Danderyd.
Kl. 17:00. Enebybergs bibliotek. Invigning av Stig Dagerman-samlingen i
närvaro av Lo Dagerman.
Kl.18:00. ”En vanlig dag år 1630” Banérspel på Djursholms slott. Biljetter köps
hos Kulturskolan.
Se info på hemsidan www.danderyd.se/
kulturskolan.
Arr. Kulturskolan i Danderyd.
Kl. 19:00. Filmvisning i Cedergrenska
tornet i Riddarsalen ”Mordet på Orientexpressen”.
Arr. Danderyds Filmstudio.
Onsdag 7 oktober
Kl. 9:00. Bokfrukost, personalen berättar
om sina favoriter och bjuder på kaffe, te
och smörgås. Föranmälan senast dagen
före. Stocksunds bibliotek.
Kl. 9:30. Barnteater Törnrosa för
förskolebarn. Föranmälan max 50 barn.
Mörby bibliotek.
Kl. 11:00-13:00. Gravfältsvandring.
Ciceron Rolf Rydén. Samling vid gravfältet Danderydsvägen (vid gravfältsskylten) nära grusvägen som leder ner till
Sjöstugan.
Arr Djursholms Ekeby Villaägarförening.
Kl. 11:00. ”Backe upp och backe ner”.
Samling i Mörby C (övre torget) med
matsäck/liten rygga. Anmälan till:
[email protected]
Arr. STF Stockholm Nordost.
Kl. 12:00. Villa Pauli. Föredrag och
visning av Agneta Pauli.Vi erbjuder
dagens lunch för 119 kronor. Boka via
[email protected] 084465785.
Kl. 12:00-15:00. Kvarnstugan har öppet
hus. Bjuder på kaffe och guidar besökande
runt.
Arr. Danderyds Slöjdgille.
Ca kl. 14:00-16:00. Gustav Forne från
Fribergaskolan och Malin Andersson
pratar om nya ungdomsböcker med
Fribergaskolans elever. Mörby bibliotek.
Kl. 15:00-18:00. ”Minecraft” – pyssel
och pärlplattor. Stocksunds bibliotek.
7
Kl. 17:00. “Danderyd läser”. Vi läser och
Danderyds
diskuterar en aktuell bok. Föranmälan
senast dagen före. Djursholms bibliotek.
Kl. 18:00. ”En vanlig dag år 1630” Banérspel på Djursholms slott. Biljetter köps
hos Kulturskolan.
Se info på hemsidan www.danderyd.se/
kulturskolan.
Arr. Kulturskolan i Danderyd.
Kl. 19:00. ”Svensk dryck – det finns mer
än du tror”, Jens Dolk, vinkännare och
restauratör, kåserar på Enebybergs gård,
Rosenvägen 39. Kaffeservering.
Arr. Enebybergs Gårds Förening.
Kl. 19:00. ”Lyssna till Loa”. Samtal mellan Loa Falkman och Jan Falk om Loas
liv som sångare, skådespelare och stocksundsbo. Lätt förtäring med ett glas vin.
Lokal: Cedergrenska tornet Riddarsalen.
Arr. Sällskapet Amorina.
Kl. 19:00. Öppen lektion. Workshop med
elever samt en liten konsert. Borgenkyrkan.
Arr. Alice Moroz pianoskola.
Torsdag 8 oktober
Kl. 9:00-13:00. Kvarnstugan har öppet
hus. Bjuder på kaffe och guidar besökande
runt.
Arr. Danderyds Slöjdgille.
Kl. 15:00-17:00. ”Minecraft”. Pyssel med
pappersfigurer. Stocksunds bibliotek.
Kl. 16:00. Författaren och danderydsbon
Sten Niklasson föreläser om ”Fantastiska
kvinnor”. Mörby biblioteket.
Kl. 17:00. “Afternoon tea” Sven Huldt om
sin nya bok. “England och Wales, lätt att
älska”. Djursholms bibliotek.
Kl. 18:00. ”Lilla Paris” Om Birger
Sjöberg. Hanna Edsbagge sjunger och
berättar. Djursholms bibliotek.
Kl. 18:30. ”Utsikt från ett torp”. Henrik
Ekman talar utifrån sin nya bok i
Djursholms församlingsgård.
Arr. Djursholms kapellvänner.
Kl. 19:00. Öppen filmvisning. ”Den stora
kalabaliken”. Danderyds gymnasium.
Arr. Danderyds Filmstudio.
Kl. 19:00. Ӂrhundradets Pop-konsert i
Danderyd”. Internationellt kända sångare
Hela denna bilaga är information från Kulturbiennal 2015. Riv ur och spara.
Fredag 9 oktober
Kl. 10:00-14:00. Filmvisning för barn på
Mörby bibliotek.
Kl. 14:00-17:00. ”Minecraft”. Tävling och
fest. Stocksunds bibliotek.
Kl. 11:00. Kyrkogårdsvandring Danderyds
kyrkogård med Gunilla Friis och Anette
Eskilsson.
Arr. Svenska kyrkan i Danderyd.
Kl. 12:00. Sopplunch i Församlingens Hus.
Arr. Svenska kyrkan i Danderyd.
Kl. 13:00. Idalagården. Berättarhörna.
Minnen från ett långt liv i Stocksund.
Kaffe med hembakat.
Arr. Sällskapet Amorina.
Kl. 18:00-21:00. ”Ljus i mörkret” vid
Ösbysjön.
Ljusinstallationer, konst, musik, tävling
i fågelholk, information om Ösbysjön,
försäljning av kaffe, korv, prylar m.m.
Med medverkan av konstnärer från
Danderyds Konsthall, Danderydskören,
Naturskyddsföreningen med ”Tävla i
Danderydsmästerskap i fågelholk” (se
www.danderyd.naturskyddsforeningen.se
Rösta på bästa holk).
Arr. Föreningen Danderyds Konsthall.
Lördag 10 oktober
Kl. 10:00-13:00. Svamputflykt tillsammans med svampexpert Kjell Jogrenius.
Upplysningar: Anita Enflo, Tel 08-753 2454.
Arr. Naturskyddsföreningen.
Kl. 10:00 – ca 12:00. Kultur- och naturvandring i området runt Djursholms
slott med Sten Hellqvist och Inger Ström
Billing. Samling på slottsgården kl 10:00.
Arr. Naturskyddsföreningen i Danderyd
och Samfundet Djursholms Forntid och
Framtid.
Kl. 11:00. Nordens glömda inbördeskrig.
Christina Falck berättar om sin roman ”Vi
eller de” baserad på brev mellan hennes
morföräldrar under finska inbördeskriget 1918, där även svenska frivilliga
deltog. Stocksunds bibliotek. Fri entré.
Arr: Stocksundsbibliotekets Vänner.
Kl. 11:00/12:00/13:00. Frank Persson
och Oili Tiderman från Mörbygårdens
vänner visar hur man hantverksmässigt binder böcker. Max 10 pers/grupp.
Anmälan senast dagen före. Djursholms
bibliotek.
Kl. 12:00-16:00. Båtsmanstorpet
välkomnar. Servering av kaffe, te eller saft
med hembakad torparkringla och kaka.
Kl. 13:00. Föredrag, Inger Ström Billing
berättar om Ebba Grip. Plats: Danderyds
kyrka.
Arr. Svenska Kyrkan i Danderyd.
Kl. 12:30-14:30. Mörby bibliotek.
Insamling till Läkare utan gränser.
Arr. Spelmän Utan Gränser, SUG.
Sponsorer
Marina läroverket sponsrar
Sällskapet Amorinas festivalprogram
MARKBELYSNING
S K A N D I N A V I E N AB
Markbelysning Skandinavien AB sponsrar
Föreningen Danderyds Konsthall, event; Ljus i Mörkret
8
Kl.14.00. ”Proust”- föredrag av Hariett
Svensson. Djursholms bibliotek.
Kl. 15:00. Vernissage. ”Stollywood” en
utställning om Stocksunds plats i filmhistorien. Tesalong med samtal mellan
Gunnar Andrén och Karin Josephson.
Lokal: Stocksunds bibliotek.
Arr. Sällskapet Amorina.
Kl. 16:00. Allsång. Tema Bellmanvisor.
Danderydsgården med Opus Nordenskörskola, artister, maskerad och tårtkalas.
Biljetter köps hos Opus Norden. Mer info
www.opusnorden.com.
Kl.16.00. Svensk och finne men fransk
i sinne! Frej Lindqvist - skådespelaren,
författaren och numera danderydsbon
berättar om sin identitetsresa. Plats:
Danderyds gymnasiums aula. Fri entré.
Arr. Enebybergsbibliotekets Vänner.
Söndag 11 oktober
Kl. 12:00- 16:00. Båtsmanstorpet
välkomnar. Servering av kaffe, te eller saft
med hembakad torparkringla och kaka.
Kl.15:00 och kl.18:00. Festkonsert i
Danderyds gymnasium i Danderyds
gymnasium.
Konsert ca 1 tim 15 min (ingen paus).
Loa Falkman, baryton. Hillevi Martinpelto, sopran. 150 sångare och Danderyds
Kammarorkester. Rikard Karlsson, dirigent. Musik av: L-E Larsson (Förklädd
Gud), J. Sibelius och D. Wirén.
Entréavgift 200 kr vuxna, 100 kr för
barn och ungdom upp till 20 år. Biljetter
säljs via www.billetto.se och via INFO
Danderyd i Mörby Centrum.
2015. Formgivning: Ana Gaines. Illustration kartan över Danderyd: Fredrik Andersson. Projektledning: Inger Bark, Danderyds KommunTryckeri: SLG Stockholms Läns Grafiska.
och musiker som även är lärare på
Nordenfeltska musikskolan och lärare
från Kulturskolan. Förband Rockensemble med elever från Nordenfeltska
Musikskolan. Plats: Viktor Rydbergs
Samskola, aulan. Viktor Rydbergsv. 2,
Djursholm.
Arr. Nordenfeltska musikskolan.
Danderyds
På gång i Danderyd 17/9 - 25/10
• 9/9-14/10
Reflexioner. Elisabeth Setterberg ställer ut i Församlingens hus, Angantyrvägen 39. Arr. Svenska kyrkan.
• Tors 17/9 kl 14.00
Lyzzna med Ingemar von Heijne i
Djursholms kapell.
• Tors 17/9 kl 19.00
Danderyds filmstudio visar The Imitation Game. Medlemsavgift se www.
danderydsfilmstudio.se I Danderyds
gymnasium.
• 18/9-1/10
Utställning av Gunnar Schäder på
Djursholms bibliotek.
• Lör 19/9 kl 10.00-16.00.
Välkomna till EIF-DAGEN och Enebybergsloppet. Enebybergs IP sjuder
av aktiviteter mellan kl 10-16. Kom och
prova på eller heja! Mer info finns på
www.eif.nu
• Fre 25/9 kl. 15-18
Trygghetsdagen i Mörby centrum.
Träffa både kommunala och privata
verksamheter som på olika sätt arbetar
med trygghet i Danderyd. Arr. Danderyds
kommun, Polisen m.fl.
• Sön 27/9 kl. 10-13
Friluftsfrämjandet Djursholm arrangerar Dojan - En familjedag i Altorpsskogen. Gå på upplevelsepromenad,
träffa Skogsmulle, lär dig knopar, baka
pinnbröd m.m. Korvgrillning!
• 28/9-17/10
Utställning. Helena Aderud visar bilder med figurer av ståltråd på Danderyds
bibliotek.
• 3-4/10 och 10-11/10
kl 12-16 Höst i Båtsmanstorpet.
Tradition och trevnad. Enebybergsvägen
3. Info. 0705-202 982.
• Tis 22/9 kl 14.00
Sagostund för seniorer. Sagomormor
Ingela från Föreningen Allas Barnbarn
berättar och läser sagor. Kaffe serveras.
Djursholms bibliotek.
• Lör 3/10 kl 11.00.
Pärlor ur Trollkarlens hatt. Ett program
för barn från 8 till 88 år. Skådespelaren Frej Lindqvist läser och berättar om
Muminvärlden och Tove Jansson. Fri entré. På Enebybergs bibliotek. Arr. Enebybergsbibliotekets vänner.
• Tis 22/9 kl 19.00
Författarkväll med Vibeke Olsson om
boken Glödens färger. Inträde 50:-. I Enebykyrkan, Eneby torg. Samarr: Kyrkan i
Enebyberg och Studieförbundet Bilda.
• Lör 3/10 kl 14.00.
Baka med Bandell. Alisa Bandell,
student från Enebyberg berättar om sin
passion för kak- och tårtrecept och om sin
nya bakbok. Enebybergs bibliotek.
• Ons 23/9 kl 14.00
Afternoon tea: Teater Dur och Moll
Gen Hedberg, teaterdirektör och skådespelare om att driva en enmansteater.
Kevinge värdshus, Edsviksvägen 1A.
Entre 50:-.Arr. Svenska kyrkan
• Sön 4/10 kl 16.00
Minnesprogram över Stig Dagerman.
Kl 16 Minnesceremoni i Stig Dagermans
park, kl 16.30 fortsatt program i Träffpunkt Enebyberg med framträdande av
bl.a Lo Dagerman. Arr. Enebybergsbibliotekets vänner.
• Tors 24/9 kl 19.00
Danderyds filmstudio visar A Most
Wanted Man. Medlemsavgift se www.
danderydsfilmstudio.se I Danderyds gymnasium.
• Ons 7/10 kl 19.00
Lyssna till Loa. Samtal mellan Loa
Falkman och Jan Falk om Loas liv som
sångare, skådespelare och stocksundsbo.
I Cedergrenska tornet. Arr. Amorina.
• Tors 8/10 kl 19.00
Danderyds filmstudio visar Den stora
kalabaliken. Medlemsavgift se www.
danderydsfilmstudio.se I Danderyds gymnasium
• Lörd 10/10 kl 15.00
Teasalong Amorina: Stollywood, utställning kring Stocksunds plats i filmhistorien. Vernissage och samtal mellan Karin Josephson och Jan Falk. Stocksunds
bibliotek. Arr. Amorina.
• Lör 10/10 kl 16.00
Svensk och finne - men fransk i sitt
sinne. Frej Lindqvist berättar om sitt skådespelarliv och om sin identitetsresa. Fri
entré. I aulan på Danderyds gymnasium.
Arr. Enebybergsbibliotekets vänner.
• Ons 14/10 kl 14.00
Afternoon tea: Svensktoppskavalkad.
Sångerskan Ewa Wigenheim sjunger
gamla godingar till eget gitarrackompanjemang. Kevinge värdshus, Edsviksvägen
1A. Entre 50:-.Arr. Svenska kyrkan
• Tors 15/10 kl 14.00
Lyzzna med Ingemar von Heijne i
Djursholms kapell.
• Tors 15/10 kl 19.00
Danderyds filmstudio visar En Natt i
Havanna. Medlemsavgift se www.danderydsfilmstudio.se I Danderyds gymnasium.
• Ons 21/10 kl 14.00
Afternoon tea: En sjutusan till karl.
Författaren Elisabeth Goldstein berättar
om general von Döbeln, känd genom J.L
Runeberg Fänrik Ståls sägner. Kevinge
värdshus, Edsviksvägen 1A. Entre 50:-.
• Tors 22/10 kl 19.00
Danderyds filmstudio visar Gentlemen.
Medlemsavgift se www.danderydsfilmstudio.se I Danderyds gymnasium
Observera att detta bara är ett axplock. Det finns mycket mer på www.danderyd.se/pagang
9
Välkommen till Nordenfeltska Musikskolan!
All undervisning står och faller
Nordenfeltska Musikskolan är
med lärarna. Nordenfeltska MusikDanderyds största och äldsta
skolan har idag 17 st. mycket erfarprivata musikskola. Skolan starna och engagerade lärare som själva
tade för ca 75 år sedan i syfte att ge
är aktiva professionella musiker och
undervisning av högsta klass, samt
tillhör toppskiktet i svenskt musikkombinera tradition med nyskapanliv, vilket säkerställer en ständig
de. Vi arbetar fortfarande efter dessa
utveckling på instrumentet och i den
principer. På Nordenfeltska Musikskolan undervisar vi därför i både
pedagogiska rollen.
”klassisk” musik och i pop, rock,
jazz m.m. Många av lärarna skriver
egen musik liksom många elever.
Skolan ger individuella lektioner
med hög kvalitet i olika instrument
och sång. Individuella lektioner innebär att vi kan anpassa undervisningen
helt efter elevens nivå och behov.
Ensembler och grupper. Vi har
ensemblespel, t.ex. pop/rock-grupper och små ensembler. Vi kan även
erbjuda små grupper i sång eller
gitarr för nybörjare.
Nordenfeltska har egna lokaler
skapade för musikundervisning vid
www.nordenfeltska.se
Stocksunds torg.
Tel: 0704-993 997, e-post: [email protected]
Höst 2015 * Mer information på hemsidan* www. opusnorden.com * tel:0709-726 728
Körskolan
Individuell Undervisning
Astrid Lindgrens sånger
för 6&7-åringar
Träning inför
Tisdagar kl. 17.00-17.30
musikklassernas intagsprov
Alice Tegnérs sånger
för 7&8-åringar
Piano
Måndagar 17.00-17.45 alt. Onsdagar kl. 17.45-18.15
Klassisk eller Jazz
Vuxna & Företag
Supergruppen från 9år
+|VW0HULQIRUPDWLRQSnKHPVLGDQ
Onsdagar kl. 15.30-16.30
Barn- & Ungdoms-Ensemblen från 11år
Röstträning för
företagare /privatpersoner
tal eller kombinerad med körsång
Kurser hela året
Onsdagar kl. 16.30-17.45
Målbrottsgrupp
Orkesterskola
har du lust att utveckla ditt spel/börja spela som vuxen
Allsång
Kulturbiennalen 2015 danderydsgården 10 oktober kl 16.00
Sololektioner och Ensembelspel
orkesterinstrument
10
Vill du träna på allsångsrepertoaren kan vi rekommendera kursen
onsdagar 19.15-20.45, där tränar vi repertoaren, anmäl er nu!
Välkommen till
Kulturskolan i höst!
Hos oss finns något för alla!
dans  musikal  teater
instrument  kör
orkester  bild/form
film/media
Danderyds
Kulturskolan
för alla
mellan
3-20 år
Än finns det platser kvar
så skicka in din intresseanmälan snarast!
Dans, gitarr, mellanmusikal, musikalensemble,
elgitarr, flöjtlek, violin, kör, teater med flera....
Du hittar information om vilka ämnen och kurser
vi erbjuder samt information om avgifter och
intresseanmälan på vår hemsida.
Här har vi kurser
• Danderydsgården
• Ekebyskolan
• Svalnässkolan
• Ösbyskolan
• Mörbyskolan
• Kevingeskolan
• Kyrkskolan
• Enebyskolan
• Hagaskolan
• Brageskolan
• Baldersskolan
• Vasaskolan
• Långängsskolan
• Stocksundsskolan
På vår webb hittar du information om
vilka kurser/instrument som finns på
respektive skola.
Mer info & anmälan på
www.danderyd.se/
kulturskolan
DANDERYDS
KOMMUN
11
Gruppförsändelse till hushållen
Anhörigstödet
i Danderyd
Öppet cafe för
anhörigvårdare
Första torsdagen i varje månad
kl 13-14.30 på Information Danderyd i Mörby centrum. Kaffekorgen
är fylld med smått och gott.
OBS! Inget café 1/10 på grund av:
Två nya
Silviasjuksköterskor
i kommunen
Den 10 juni blev Louise Elfgren från
Storkalmars gruppboende och anhörigkonsulent Catherine Berglund färdiga
Silviasjuksköterskor. Detta innebär en
kompetenshöjning i omvårdnaden av personer med demens.
Ny demenssamordnare
Catherine Berglund är nu, förutom anhörigkonsulent till personer över 65 år, även
demenssamordnare i kommunen. I demenssamordnarens arbetsuppgifter ingår
bland annat att:
•
•
•
bedriva uppsökande verksamhet i
syfte att sprida information kring
minnesrelaterade sjukdomar och den
hjälp och stöd kommunen erbjuder.
erbjuda kontinuerlig kontakt och stöd
samt handledning kring bemötande
och förhållningssätt.
leda anhörigcirklar till stöd för anhöriga.
För kontakt, ring eller mejla anhörigkonsulent/demenssamordnare Catherine
Berglund 08-568 911 19 eller catherine.
[email protected]
Vad gör en
Silviasjuksköterska?
Utbildningen till Silviasjuksköterska ger
fördjupade kunskaper om demenssjukdomar och demensvård.
Utbildningen utgår från den palliativa
vårdfilosofin, som bygger på symtomkontroll, kommunikation och relationer,
teamarbete samt stöd till närstående.
I kommunen finns även en sjuksköterska
under utbildning på Odinslund.
Nationella Anhörigdagen
Torsdag 1 oktober kl 13.00-16.00.
Vi firar som vanligt med kaffe, tårta
och musik på Kevinge Seniorboende, Mörbygårdens vänners lokal,
Edsviksvägen 1A.
Välkomna!
Digitala
Trygghetslarm
Från och med augusti har vi digitala
trygghetslarm i Danderyds kommun.
De digitala trygghetslarmen bedöms
ha en bättre säkerhet och passar bättre
med modern teknik, men fungerar för
kunderna precis som de föregående
analoga larmen.
Har ni frågor eller funderingar kring
trygghetslarm, kontakta biståndshandläggare via växeln 08-568 910 00.
Teaterföreställning:
Fadern
– i faderns, sonens och
försäkringskassans namn
Välkommen till en varm och humoristisk teaterföreställning med ståuppkomiker Eric Löwenthal. Att ha ett barn
med grav utvecklingsstörning betyder
att man är förälder till ett älskat barn
som aldrig växer upp. Eric är pappa till
ett barn med särskilda behov och har
erfarenhet av att möta både okunskap
och fördomar. Med sin föreställning
vill Eric skapa förståelse och nyfikenhet för en pappas glädjeämnen och
utmaningar i ett annorlunda föräldraskap.
Från kl. 18.15 kan du mingla runt och
ta del av information från anhörigstöd
och FUB (För barn, ungdomar och
vuxna med utvecklingsstörning).
29 september
Klockan 19.00 - 20.00
Tibbleteater, Attundavägen 1 i Täby
En föreställning arrangerad av Danderyds kommuns anhörigstöd i samverkan med anhörigstöd i Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåkers kommun.
Danderyds
Informationsblad utgivet av
Danderyds kommun
Kommunikationsavdelningen
Redaktion:
Maria Djurskog
Jenny Pedersen
Jan-Erik Alenbrand
Alzheimer café
Första torsdagen i varje månad: 3 sept,
1 okt, 5 nov, 3 dec kl 18 - 20 på Villa
Svalnäs, Blomsterfonden, Svalnäs allé
4B, Djursholm. Röda Korset Djursholmskretsen i samarbete med Alzheimerföreningen och Blomsterfonden.
Anmälan 555 945 00.
Advokatjouren
Torsdagar följande datum:
10/9, 15/10, 12/11, 10/12
kl. 17-18.30
Kölappar delas ut fr.o.m. kl. 16.30
Välkommen!
Danderyds bibliotek
12
Ansvarig utgivare:
Jan-Erik Alenbrand
Adress: Djursholms slott,
Box 66, 182 05 Djursholm
Tel 568 910 00 (vx)
e-post:
[email protected]
Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB,
Danderyd
Nästa nummer av
DanderydsAktuellt
kommer 22 oktober.
Manusstopp 2 oktober.