2:2015 - Unionen

2:2015
Unionen verkar
internationellt
Retorikskola
Kongress 2015
Allt du behöver veta
Jaqueline Maier Chávez
”Har man upplevt tuffa saker i sitt
liv kan det vara värdefullt att ta
ett förtroendevalduppdrag.”
SENASTE FRÅN AVTALSRÖRELSEN 2016
SOMMARKRYSSET
LÖNEKARTLÄGGNING LÖNAR SIG
UNIONENVECKAN
LEDAREN
tt jämställt arbetsliv är en självklar och viktig fråga för oss i Unionen. Samtidigt
lever vi i en verklighet där osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män
fortfarande finns kvar. Där vi finns, i det privata näringslivet, är gapet som störst.
Vi inom Unionen har ett ansvar att göra något åt detta, att tillsammans se till att
förändra och förbättra villkoren ute på våra arbetsplatser. Vi har en framgångsrik
lönemodell sedan nästan 20 år som bygger på att det är den konkurrensutsatta sektorn som
sätter ett märke för lönehöjningarna.
FÖRBUNDSSTYRELSEN
Med årliga lönekartläggningar upptäcks osakliga löneskillnader.
Cecilia Fahlberg,
förbunds­ordförande, Stockholm,
Peter Hellberg,
1:e vice ord­förande, Stockholm,
Martin Linder
2:e vice ordförande, Volvo IT, Göteborg.
Utan en exportindustri som förmår konkurrera med omvärlden har vi ingen välfärd att
fördela. Inte minst viktigt är att denna modell i grunden är solidarisk då den gett reallöneökningar för hela arbetsmarknaden, såväl privat som offentlig sektor. Det glöms ofta bort
när krav ställs på att stora delar av arbetsmarknaden ska få större lönelyft än vad märket
ger. Risken är uppenbar att grupper utan marknadskrafter i ryggen skulle hamna i ett sämre
läge utan den konkurrensutsatta sektorn som draglok i avtalsrörelsen.
Sverige har en segregerad arbetsmarknad där kvinnor och män finns i olika branscher
och yrken och på olika nivåer på arbetsplatserna. Kvinnor tar fortfarande ett större ansvar
för hem och familj än män. Det är ett arbete på lång sikt att rucka på de strukturer som
finns i samhället. Att uppmärksamma att deltidsarbete är en fälla, med bland annat lägre
pension som följd, är ett exempel.
Det finns mycket vi kan göra redan i dag. Beskedet från regeringen att årliga lönekartläggningar ska införas är bra. När dessa genomförs kontinuerligt upptäcks och åtgärdas
osakliga löneskillnader. Det ser vi bland annat i förbundets senaste rapport ”Lönekartläggning lönar sig” där säkert många av er var med och bidrog till årets resultat. Arbetslivet
måste också bli mer föräldravänligt, där föräldraskap ses som en tillgång oavsett kön. Tid
och pengar till kompetensutveckling och fler kvinnliga chefer är också nycklar till ett mer
jämställt arbetsliv. Och, inte minst, fler kollektivavtal.
Kvinnor är i dag i majoritet bland medlemmar som saknar kollektivavtal, med sämre
löneutveckling och försämrad pensionstrygghet som följd. Detta måste vi arbeta med varje
dag, året om på våra arbetsplatser. För det är med samlade krafter vi kan genomföra viktiga
förändringar och få ett bättre och mer jämställt arbetsliv.
Ordinarie ledamöter:
Stefan Carlsson,
Telia Sonera, Öst,
Andreas Grünewald,
IT-konsult i egen regi, Stockholm,
Mikael Hansson,
Astra Zeneca, Göteborg,
Anette Hellgren,
Antenn, Väst,
Martin Johansson,
SAS, Stockholm,
Gun Karlsson,
SVT, Stockholm,
Hans Lindau,
Ellos AB, Sjuhall,
Ulrika Johansson,
Gestamp HardTech AB, Norrbotten,
Victoria Kirchhoff,
Egmont Kärnan AB, Sydväst.
Suppleanter:
Björn Ekblom, Eltel, Göteborg, Heléne Lundqvist,
Foria AB, Östra Sörmland Gotland.
Cecilia Fahlberg
Unionens förbundsordförande
Personalrepresentanter:
Elisabeth Berglund, Kennet Morin, Ulf Olsson,
Anna Lövgren.
2
Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen.
Adress Unionen, Olof Palmes gata 17, 105 32 Stockholm Ansvarig utgivare Fredrik Nilsson, 08-504 151 45,
[email protected] Redaktör Maria Österberg, 08-508 951 60, [email protected] Fotografier Unionen Upplaga 34 600 Tryckeri NRS Tryckeri ISSN 2000-2475 Miljömärkt trycksak Papper Amber Graphic 120 gram
341
123
hetluft 2/13
Hej!
Lönekartläggning och
analys kan förhindra
osakliga löneskillnader
I det här numret har vi flera spännande artiklar
som du kan låta dig inspireras av. Bland annat
berättar P G Andersson, ordförande i Svenska
fotbollsförbundet, om när dom skulle flytta till nya
lokaler och missnöje uppstod. Du kan också läsa
om Jaqueline Maier som berättar om sitt engagemang att hjälpa andra.
På sidan 8 finns information om regeringens förslag om höjt a-kassetak från i höst. Något som är
positivt för våra medlemmar.
Trevlig läsning!
Maria Österberg
Redaktör
REDAKTÖREN
Vad vill du läsa om i nästa Hetluft? Skicka gärna
dina tips till [email protected]
Unionens senaste undersökning om lönekartläggning visar att endast en tredjedel av företagen där Unionen har en klubb genomför en
kartläggning och analys varje år. En tredjedel
av företagen har inte genomfört detta arbete
under den senaste treårsperioden och bryter
därmed mot diskrimineringslagens krav.
Lönekartläggning och analys ger resultat. En
tredjedel av företagen som genomförde lönekartläggning och analys upptäckte löneskillnader som behövde rättas till. Fyra av tio kom
fram till att andra åtgärder än lönejusteringar
behövdes, exempelvis kompetensutveckling
av anställda med en ogynnsam löneutveckling eller utbildning för lönesättande chefer.
Undersökningen visar också att Unionenklubben allt som oftast är delaktig i arbetet med
lönekartläggning och analys på företaget men
att formerna för samverkan behöver förtydligas och förbättras.
En vägledning för förtroendevalda finns på
www.unionen.se
Läs eller ladda ner rapporten ”Lönekartläggning lönar sig, 2015”
på unionen.se
1
Lönekar
tLäggn
1
ing Lön
ar sig
2015
Vilken bransch vill du
ha inblick i?
P G Andersson, ordförande i Unionenklubben på Svenska fotbollsförbundet. Läs på sidan 13.
LEDAREN................................................................................................................................................................2
PÅ GÅNG I AVTALSRÖRELSEN 2016.................................................................................................................... 4
LÖNEKARTLÄGGNING LÖNAR SIG........................................................................................................................5
Jaqueline vill engangera sig för något gott....................................................................................... 6
TAKET HÖJS I A-KASSAN –så här påverkas medlemskapet..................................................................... 8
Facklig verksamhet byggs i malaysia . . ..................................................................................................... 9
hetluft 2/13
Du vet väl att du kan välja vilken bransch du
vill tillhöra? Ditt val påverkar vilken information
du får från Unionen om aktiviteter, aktualiteter
och trender i branschen. Ditt val styr också
vilken utgåva av branschtidningen Inblick du
får som bilaga till Kollega fyra gånger per år*.
Gör så här för att se vilken bransch du är
med i och för att byta bransch. Logga in på
unionen.se. Välj bransch på sidan Mina uppgifter / bransch. Glöm inte att spara ditt val.
* Är du med i branschen Farmaci & Hälsa får
du Inblick med varje nummer av Kollega, det
vill säga 8 nummer per år.
3
I N TE R VJ U
AV TAL
AVTAL 2016
Medlemmarnas önskemål
tas upp på förbundsrådet
Hallå där …
Camilla Svanström, klubbstyrelsen, IT-företaget Dell AB i Stockholm.
Camilla är engagerad i frågor om utbrändhet
och upplever en stor glädje när någon kommer tillbaka till jobbet på 100 procent efter en
sjukskrivning.
Hur kommer det sig att du blev fackligt
förtroendevald?
– För några år sedan valde vi att starta en ny
Unionenklubb här på arbetsplatsen. Jag fick
frågan om jag ville vara med och kände att jag
hade något att bidra med. I dag jobbar jag med
löner, jämställdhet, utbrändhet och fungerar
som stöd i personliga samtal. Jag skulle vilja
göra mer men hinner mest släcka bränder.
Vilka är de viktigaste frågorna på din arbetsplats?
– Många kommer förbi och frågar om löner eller hur det går med de nya kollektivavtalen. En
annan viktig fråga är löneregler och hur vi ska
jobba för lika lön för lika arbetet. Dessutom
prioriterar vi arbetet med att stötta utbrända
och har bra rehabiliteringsmöten med arbetsgivaren.
När får du belöning för ditt fackliga engagemang?
– När någon har mått dåligt under en längre
period och kommer tillbaka till jobbet på 100
procent. Det ger mig energi att fortsätta arbetet. Dessutom är det fint att Unionenmedlemmarna på arbetsplatsen har förtroende för mig.
Det är som vanligt mycket som händer
men stort fokus ligger på avtalsrörelsen 2016 som faktiskt redan är igång.
Vi är i slutskede av den första fasen
av avtalsrörelsen – insamlingsfasen.
Vi har gjort undersökningar bland
förtroendevalda och medlemmar i
form av enkäter, avtalskonferenser
och andra aktiviteter. Resultatet av
vad Unionens medlemmar tycker och
tänker inför avtalsrörelsen sammanställs och blir till ett underlag inför
förbundsrådets beslut om inriktning.
Den 8-9 juni är det dags för det viktiga förbundsrådet. Då tar Unionens förtroendevalda
genom förbundsrådsledamöterna ett inriktningsbeslut som visar vilken riktning avtalsrörelsen ska ta. Detta beslut ligger till grund
för de avtalsspecifika krav som vi lämnar över
till motparterna inför förhandlingarna 2016.
En het potatis är som alltid löneökningarna.
I förhandlingarna om märket – den viktiga
siffran som visar arbetsgivarnas totala kostnadsökning under kommande avtalsperiod
– utgår parterna från att inflationen ska vara
två procent, som är Riksbankens inflationsmål. Inflationen har den senaste tiden varit
betydligt lägre än två procent men nu ser vi en
ljusning – att inflationen går åt rätt håll mot de
två procenten. Vissa arbetsgivarorganisationer
har börjat antyda att de vill göra avsteg från
inflationsmålet men eftersom det går åt rätt
håll och Riksbanken gör allt som krävs för att
nå dit är det enda rätta att ha is i magen. Nuvarande modell har tjänat Sverige väl och varit
gynnsamt för både arbetsgivare och löntagare.
Den finns många andra frågor som är viktiga
och en sådan är flexpension. Den är viktig av
flera skäl men framför allt handlar det om att
Unionens medlemmar som i framtiden kommer att bli pensionärer inte ska gå in i livet
efter arbete med dålig ekonomi. Den allmänna
pensionen sjunker och tjänstepensionen blir en
allt viktigare del och behöver fyllas på. Lägg till
att vi kommer att behöva jobba längre. Unionens medlemmar ska ha en trygg pension och
kunna välja själva om de vill varva ner inför
pensionen. På de områden denna lösning redan
finns behöver vi bygga ut avsättningarna och
där den inte finns behöver vi få igenom den.
Det är några veckor kvar men jag vill passa
på att i förväg önska dig en riktigt bra sommar.
Vi hörs i Hetluft i höst igen.
Niklas Hjert
Förhandlingschef
P.S. Jag vill påminna att man som medlem i
Unionen kan beställa arbetsrättsliga tidskrifter, t.ex. Lag & Avtal och Arbetarskydd, till ett
rabatterat pris.
Text och foto: Annalena Wisén, WiseHeart Media
4
hetluft 2/13
LÖ N EKA R TL Ä G G N I N G
Att tänka på inför
lönekartläggningen
ARGUMENT
Unionen rekommenderar i likhet med Diskrimineringsombudsmannen att
arbetet med lönekartläggning och analys genomförs årligen. Detta ger bättre
förutsättningar för kontinuitet i arbetet för jämställda löner.
•• Rätten att inte bli diskriminerad av skäl
som har samband med kön är en grundläggande mänsklig rättighet. Lönekartläggning
och analys är ett led i arbetet för att förverkliga principen om alla människors lika
värde och rättigheter i arbetslivet.
•• Kravet på att genomföra en lönekartläggning och analys minst vart tredje år
framgår av diskrimineringslagen. Bestämmelserna är vitessanktionerade. Att fullgöra arbetsgivarens skyldigheter enligt lag
måste prioriteras.
•• Av diskrimineringslagen framgår att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka
i arbetet med aktiva åtgärder. Även om det
är arbetsgivaren som ensidigt bär det juridiska ansvaret för att skyldigheterna enligt
diskrimineringslagen fullgörs vill vi från
fackets håll understryka att det är ytterst
angeläget att vi ges faktiska förutsättningar att leva upp till vår del av det ansvar som
parterna tilldelats av lagstiftaren.
•• Det finns ett oförklarat lönegap mellan
kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden. Även om det med största sannolikhet inte är arbetsgivarens avsikt kan
det finnas löneskillnader som behöver rättas till även på vårt företag. Lönekartläggning och analys är en bra metod för att på
ett systematiskt sätt kvalitetssäkra lönesättningen ur ett jämställdhetsperspektiv.
•• Ett aktivt arbete med lönekartläggning och
analys medför att företaget uppfattas som
en trovärdig, seriös och attraktiv arbetsgivare. Acceptans och genomskinlighet i
lönesättningen skapar större arbetsglädje
och motivation hos arbetstagarna och kan
vara en konkurrensfördel när företaget rekryterar nya medarbetare.
Här följer några rekommendationer och i spalten till höger finns argument om arbetet med
lönekartläggning och analys på företagsnivå.
Vad Unionen vill
(ur Unionen om likabehandling)
•• Unionen kräver stopp för alla osakliga och
diskriminerande löneskillnader.
•• Unionen ska verka för att förändra diskrimineringslagen så att lönekartläggningar
görs och uppdateras årligen.
•• Unionen anser att den regelbundenhet
som skapas vid det årliga arbetet med lönekartläggningar bidrar till att kompetensen
hålls vid liv och blir en naturlig rutin på
arbetsplatserna. Dessutom är årliga lönekartläggningar i linje med årliga lönerevisioner. Detta leder till färre tvisteförhandlingar
om osakliga löneskillnader.
•• Unionen anser att lönekartläggning måste
genomföras med kvalitet. En förutsättning
för detta är kompetens och medvetenhet
om kvinnors och mäns olika villkor på
arbetsmarknaden samt samverkan mellan
arbetsgivare och fack.
•• Unionen kräver en förbättring kring samverkansformerna vid lönekartläggningsarbetet.
Rekommendationer inför lönekartläggningen
Inför att arbetet med lönekartläggning och
analys ska påbörjas är det bra om ni tar upp
frågan om samverkansformer med arbetsgiva-
ren. Utgångspunkten är att arbetet i sin helhet
ska bedrivas i samverkan mellan arbetsgivare
och arbetstagarrepresentanter. Ni bör lägga upp
en plan för de olika stegen i arbetet, komma
överens om vilka som ska ingå i arbetet, hur
ofta och när ni ska träffas samt vilka underlag
som behöver tas fram inför de olika samverkanstillfällena.
Lyft gärna frågan om huruvida de personer
som ska genomföra arbetet med lönekartläggning och analys har den kunskap och kompetens som krävs för att utföra arbetet på ett
fullgott sätt. Om det finns behov av att inhämta
kunskap eller utveckla kompetens är det en
fördel om såväl arbetsgivarrepresentanter som
arbetstagarrepresentanter tillgodoser dessa
behov innan själva arbetet med lönekartläggningen och analysen påbörjas.
Läs mer på unionen.se under råd och stöd och
förtroendevald finns checklistor och rekommendationer angående arbetet med lönekartläggning.
Om inget händer
Om arbetsgivaren inte på frivillig väg vill följa
diskrimineringslagens krav på att vart tredje år
genomföra en lönekartläggning och analys eller
om ni inte får tillgång till den information som
behövs för att ni ska kunna samverka i detta
arbete på ett meningsfullt sätt bör ni först påminna arbetsgivaren om skyldigheterna enligt
diskrimineringslagen.
Klubb? Har ni rapporterat in från FAKTA
2015-års löneförhandlingar?
Löneinsamling och förhandlingsrapporter (elFör att förbundet ska få kunskap om klubbarnas
förhandlingsresultat och en uppfattning om hur
löneavtalen har fungerat är det viktigt att du som
klubbrepresentant skickar in resultatet. Ni kan
rapportera in lönerna på: unionen.se/fortroendevald/klubbens-arbete/rapportera-loneforhandlingsresultat. Om du har några frågor kring denna
rapportering e-posta till [email protected]
unionen.se.
hetluft 2/13
ler rapportering av löneförhandlingsresultat)
är inte samma sak. Löneinsamlingen är på individnivå och sker under hösten. Löneförhandlingsresultatet är mer av karaktären snabbstatistik och mäter enbart förhandlingsresultat.
Löneinsamlingen som är på individnivå täcker
mer än bara förhandlingens resultat (till exempel rörliga lönedelar, byten av tjänst etc etc).
För ett aktivt och systematiskt
arbete med lönekartläggning
och analys
Läs mer på unionen.se under råd och stöd
och förtroendevald finns mer att läsa angående arbetet med lönekartläggning.
5
R E P O R TA G E
Text och foto: Annalena Wisén, WiseHeart Media
Mina krigsupplevelser
har gjort att jag vill
hjälpa människor”
Jaqueline Maier Chávez var bara 6 år gammal när inbördeskriget
bröt ut i Nicaragua. Under nästan fyra år fick hon uppleva hur
grymt och absurt kriget är – människor som dödas, brist på
mat, att vara skild från föräldrarna och att ta skydd för att
överleva. I dag är det viktigt för henne att engagera sig för
något gott – att hjälpa människor. Det gör hon som
förtroendevald på Fresenius Kabi AB i Uppsala.
Jaqueline vill engagera sig för något gott
– Har man upplevt brist på något så grundläggande som mat är det lätt att sätta sig in
i andras upplevelser. Det är en stor hjälp när
jag möter medlemmar som befinner sig i jobbiga situationer. Jag förstår hur de känner och
tänker, säger Jaqueline.
När kriget bröt ut stängdes gränserna till
Nicaragua och all kommunikation med omvärlden havererade – något som innebar att
Jaquelines familj splittrades eftersom hennes
föräldrar och syster befann sig i Österrike. Under flera månader bodde Jaqueline och hennes
bror hos sin mormor utan möjlighet till kontakt
med övriga familjen. Tidigt fick hon lära sig att
klara sig själv och hjälpa andra när hon kunde.
– Det här var en tid fylld av så mycket grymhet. Som barn hade jag väldigt svårt att förstå
vad som hände. Ena stunden sköt folk på varandra och i nästa var det fullt möjligt att röra
KLUBB: Fresenius Kabi, Uppsala
ordfÖRANDE: Frank Glackin
BRANSCH: Farmaci och Hälsa
MEDLEMMAR: 235
6
sig fritt för att exempelvis skaffa mat. Jag såg
hur folk dog framför mina ögon.
Upplevelse att bo med kvinnor ur gerillan
När Jaqueline flyttade till Sverige med sin familj
som tonåring hade hon en dröm om att någon
gång flytta tillbaka till Nicaragua och hjälpa
människor. Även om det aldrig blev någon
flytt fick hon möjlighet att åka till Guatemala
inom ramen för utvecklingsstudier vid Uppsala
universitet.
– Det var en fantastisk upplevelse att bo i
läger tillsammans med kvinnor ur gerillan. På så
sätt kom jag dem nära för att skriva en rapport
om kvinnors möjlighet att återgå till samhället
efter krig. Det är relativt jämlikt mellan kvinnor
och män under ett krig, men när det är dags att
återgå till ett vanligt liv hamnar kvinnor snabbt
bakom spisen igen. Så ser det ut världen över.
I början av projektet var Jaqueline redo att
arbeta för jämlikhet. Däremot var hon inte
beredd på att många skulle vara nöjda med
att bli hemmafru igen – en kulturkrock som
gav insikter om att respektera människors val.
– Jag har ändå hopp om framtiden eftersom
de yngre generationerna ifrågasatte könsrollerna. Kriget påverkar.
Och visst påverkar det. På så många sätt.
Man får bryta ihop. Men det är viktigt att ställa
sig upp igen förklarar Jaqueline.
Att engagera sig för andra läker trauman
– Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det
vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.
Man kan exempelvis börja som kontaktombud
och ta rollen som arbetsmiljöombud när man
blir lite varmare i kläderna.
I dag är Jaqueline fackligt engagerad på flera
sätt. Dels sitter hon i klubbstyrelsen som strateg,
förhandlare och likabehandlingsombudsman,
dels är hon engagerad i bolagsstyrelsen, koncernens europeiska företagsråd och Unionens
regionstyrelse i Uppland.
– Jag blev intresserad av att engagera mig
fackligt när arbetsmiljön drabbades här på
Fresenius Kabi av en omorganisation år 2005.
Efter att ha blivit utsedd till skyddsombud
(arbetsmiljöombud) gjorde jag en kartläggning över hur folk påverkades av det nyinförda
5-skiftet. Så småningom gjordes justeringar av
schemat och vi fick massagestolar. Ofta räcker
det med små förändringar för att förbättra
situationen på arbetsplatsen.
hetluft 2/13
KO M P ETE N S U T V E C KLI N G
Text och foto: Annalena Wisén, WiseHeart Media
Så får ni större inflytande
över lönearbetet
När lönerna är klara efter en intensiv period av förhandlingar är det skönt
att lägga lönearbetet åt sidan ett tag. Om ni i Unionenklubben vill skapa
inflytande över kommande löneutrymme är det däremot nu som arbetet med
nästa års löner börjar – om man har tid och möjlighet förstås. Hemligheten till
en större påverkan ligger nämligen i budgeten.
Vad är ett löneavtal?
Utvärdera året som har gått
Skaffa insyn i ekonomi och budget
Det är viktigt att komma in tidigt i budgetarbetet för att kunna påverka de ekonomiska
ramarna. Det betyder inte att ni kan gå in på
detaljnivå, men att ni ska kunna ha inflytande
över helheten. Börja därför med att ta reda på
viktiga datum för budgetarbetet. Boka också in
möten med ekonomichefen för att ta reda på
hur det går för organisationen och hur man tidigare har fördelat pengar mellan investeringar,
personal och eventuella ägare.
– Om företaget går bra, ägarna har fått sina
utdelningar och det inte finns några investeringsbehov kan det vara väl motiverat att
premiera personalen i kommande budget.
Kika gärna igenom budgetar och ekonomiska
rapporter innan du bokar mötet med ekonomichefen så du känner dig förberedd, säger
Anna-Karin.
hetluft 2/15
Medlemmar som inte vill
företrädas av klubben,
vad gäller för dem?
Den individuella lönesättningen är grunden i
alla Unionens löneavtal och den förutsätter
alltid att det finns en dialog mellan medlemmen och chefen om löneutvecklingen. Ni i
klubben bevakar medlemmarnas rättigheter
och ser till att arbetsgivaren följer de ramar
som är satta för lönesättningen.
Många gånger sätts ramarna för löneökningarna redan under budgetarbetet för kommande
verksamhetsår – ett arbete som ofta görs flera
månader innan de lokala löneförhandlingarna.
Därför är det här är en perfekt tid att skapa
förutsättningar till ett större inflytande inför
kommande lönerevision.
– Många förtroendevalda känner frustration
över att den egna organisationen inte vill släppa
in dem när det kommer till frågor om ekonomi.
Men jobbar man systematiskt så brukar man
kunna få in en fot någonstans i ekonomiarbetet,
säger Anna-Karin Mattsson, lönerådgivare på
Unionen.
Börja med att kika på hur arbetet med årets
lönesättning har gått. Funkade planeringen, hur
såg löneutrymmet ut, vilka grupper behöver
lyftas framöver, lyckades ni få in ett jämställt
perspektiv och så vidare. Gör en sammanfattning över vad som var bra och vad ni vill
förbättra.
FRÅGOR OCH SVAR OM LÖN
Skapa ett idéklimat och opinionsbilda
Fundera över hur ni vill att lönerna ska används
för att stimulera medlemmarna och ta fram
argument för hur det påverkar verksamheten
positivt. Vad innebär det att lägga ut 0,5 procent mer på en grupp? Finns det andra sätt att
motivera: utbildning, jobba mer självständigt
eller få uppmärksamhet för bra insatser? Våga
tänka nytt och utmana gamla belöningssystem.
Lägg också upp en plan för opinionsbildning
bland medlemmarna.
– Gör till exempel en medlemsenkät och
ställ frågor om hur man upplever lönesättningen, lönesamtalen och om man tycker sig
vara uppskattad via lönen. Det skapar en viktig
diskussion bland medlemmar och fångar organisationens uppmärksamhet eftersom det är så
påtagligt. Ta gärna med arbetsgivaren i utformningen för att skapa ett bra samarbetsklimat.
– Kom ihåg att inflytandet över lönepotten
är ett långsiktigt arbete och förmodligen inget
som förändras över en natt. Ta också kraft i
att ni är de som är närmast verksamheten och
därför har ovärderlig kunskap i kontakten med
arbetsgivaren.
Nästan alla centrala kollektivavtal innehåller ett löneavtal som reglerar hur lönerna
ska fastställas i just det område som avtalet
avser. Lönerna förhandlas vanligtvis på två
nivåer: centralt och lokalt. Centrala löneavtal
tecknas mellan olika branschers arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Utifrån
de centrala löneavtalen tecknas sedan lokala löneavtal mellan enskilda företag och
lokala fackklubbar om tillämpningen av det
centrala avtalet.
Vad menas med lönerevision?
Med lönerevision menas en förändring (revision) av lönen. När och hur din lön ska ändras finns bestämt i ditt centrala löneavtal. I
de flesta av dem står det att lönen ska revideras årligen.
Ditt eget löneavtal hittar du enklast om du
loggar in på unionen.se
Om du arbetar hos en arbetsgivare som inte
är bunden av kollektivavtal (vilket inkluderar
löneavtal), måste du komma överens med
denne om när din lön ska revideras. Detta
bör i så fall finnas skrivet i ditt anställningsavtal. Om du inte kommit överens om det i
ditt anställningsavtal, är det inte säkert att
arbetsgivaren ger dig någon löneökning.
På www.loneratorn.se hittar du fler frågor
med svar och du kan öva löneförhandling
7
PÅ G Å N G
I höst höjs äntligen
taket i a-kassan
Regeringen har meddelat att man kommer att föreslå en höjning av taket i akassan från och med den 7 september
i år. Förslaget innebär i korthet att den
som tjänar upp till 25 000 kr/månad får
80 procents ersättning i 100 dagar (910
kr i dagpenning), därefter sänks taket
till 20 900 (760 kr i dagpenning). Det är
planerat att riksdagen ska fatta beslut
om förändringen den 16 juni.
Höjt tak i a-kassan är positivt för Unionens
medlemmar. Det har varit ett krav från oss under många år och därför välkomnar vi förändringen. Taket, som idag ligger på 18 700 kronor
före skatt, har legat still sedan 2002.
Fortfarande stort behov av inkomstförsäkringen och tilläggsförsäkringen
Det höjda taket i a-kassan påverkar Unionens
medlemskap eftersom Unionens inkomstförsäkring är ett komplement till a-kasseersättningen. En stor majoritet av Unionens medlemmar kommer dock fortfarande ha stor nytta av
inkomstförsäkringen. Även efter höjningen
kommer det vara 80 procent av medlemmarna
som hamnar över taket och därmed behöver
inkomstförsäkringen för att fylla ut inkomstbortfallet. Information om förändringen kommer att gå ut till medlemmarna i början av
september.
Förbered dig på frågor
Vi väntar oss många frågor och ett stort intresse från medlemmarna angående höjningen. Centralt stärker vi upp och förbereder oss
på att ta emot en ökad mängd inkommande
samtal och frågor via e-post. Som förtroendevald har du en viktig uppgift. Läs gärna på så
att du känner dig trygg i att svara på frågor
från medlemmarna på din arbetsplats. Mer
information kommer via e-post och publiceras
på unionen.se/fortroendevald efter beslutet
den 16 juni.
8
I N TE R N ATIO N ELLT
Viktigare för Unionen att
verka internationellt
Inom multinationella företag är rollen som förtroendevald ofta tuff. För Unionen innebär det att det blir allt viktigare att verka internationellt. Dessutom
har Unionens nationella framgångar lett till ett stort intresse och förväntningar på att vi ska bli en tydlig aktör internationellt har vuxit.
– Globaliseringen har förändrat mycket. När
företagen blir multinationella krävs det mer
internationellt samarbete för att den fackliga
verksamheten ska fungera. Företag som Ericsson,
H&M, Astra Zeneca och Sandvik har verksamhet
över hela världen och vi ser det som vår uppgift
att bevaka att tjänstemän i andra länder har fackliga rättigheter men också att stöda utvecklingen
med globala allianser och ramavtal. Vi ser också
nya ägarstrukturer, där traditionellt ”svenska”
företag får utländska ägare. Med en ledning som
sitter i ett annat land och kanske har en annan
syn på fackliga frågor blir det svårare att vara
förtroendevald och nå inflytande, säger Magnus
Kjellsson, som är internationell chef på Unionen.
Magnus Kjellsson räknar han upp fem prioriterade områden för det internationella arbetet.
Att Unionen har vuxit så kraftigt de senaste
åren har ökat det internationella intresset kring
hur vi arbetar med värvning och medlemsvård. Unionen har fått ta emot flera internationella priser för det framgångsrika arbetet.
Det har också inneburit stora och delvis nya
förväntningar på Unionen när det gäller det
internationella arbetet.
– Det är jätteroligt att Unionen har fått så
mycket uppmärksamhet inom fackföreningsvärlden. Nu finns det förväntningar på oss att
vi ska bli en tydligare aktör, säger Magnus
Kjellsson.
Några av de frågor som Unionens internationella verksamhet jobbar med för tillfället är:
•• Påverka förhandlingarna kring handelavtalet TTIP mellan Europa och USA
Påverka i våra internationella federationer.
Driva frågor och vara en drivande aktör så
att det fackliga arbetet utvecklas utanför
Sveriges gränser.
•• Bidra till att uppmärksamma arbetet efter
olyckan i textilfabriken i Bangladesh 2013,
då över 1000 människor omkom, och driva
att alla multinationella klädföretag som
ännu inte har ersatt deras familjer gör detta
och skriver under avtal om rättigheter för
arbetstagarna.
Stödja att tjänstemän organiserar sig. I samband med att tjänstesektorn växer över hela
världen i förhållande till arbetare stöttar Unionen det fackliga organiserandet av tjänstemän så att inte den totala fackföreningsrörelsen tappar i kraft.
Bilaterala samarbeten med andra fackföreningar.
Stötta förtroendevalda internationellt. Med
en allt större internationell företagsarena
blir det extra viktigt att stötta de förtroendevalda på företagen. Unionen bevakar särskilt
hur svenska multinationella företag agerar.
CSR-frågorna är ett växande område.
•• Bevaka och påverka utvecklingen inom
transportsektorn, där särskilt utvecklingen
av arbetsvillkoren inom flyget är oroväckande.
•• Följa och påverka arbetet med regelförenklingar REFIT och andra frågor inom
EU, så inte det fackliga påverkas negativt.
•• Tillsammans med federationerna UNI och
IndustriALL bidra till att bygga upp facklig
verksamhet i multinationella företag som
verkar i olika delar av världen.
Stötta företagsnära fackliga utvecklingsprojekt via LO och TCO:s biståndsnämnd.
hetluft 2/13
I N TE R N ATIO N ELLT
Facklig verksamhet
byggs upp i Malaysia
Tillsammans med Handels och federationen UNI jobbar Unionen med ett
projekt i Malaysia där syftet är att bygga lokal facklig verksamhet i ett antal
multinationella företag som har verksamhet i landet.
Det är en inte helt enkel process, dels för att
arbetstagarna möter motstånd från ledningen
och dels för att facken är resurssvaga. Mycket
fokus läggs därför på att försöka organisera arbetstagarna och i projektet arbetar fyra värvare
heltid, ett jobb som innebär att de får söka upp
arbetstagarna efter arbetstid, dvs ofta runt midnatt för att kunna prata fackliga frågor. Ett tufft
jobb med andra ord. Vid företaget Aeon Big,
som är japanskt, har man bildat en fackklubb
men har ännu inte blivit godkänd av arbetsgivaren. Dock tillåter man fackklubbsordförande
att gå om kring klädd i den tröja som ni ser
på bilden till höger. För deras del är ett erkännande förhoppningsvis inte långt borta. För
facket vid ett annat japanskt företag, Isetan är
det betydligt svårare med det fackliga arbetet,
trots att facket blivit godkänt. Här motarbetas
man på alla sätt av företagsledningen och saken
befinner sig just nu i domstol.
Vid IKEA fick man sin fackförening godkänd för ett par år sedan och fick också till ett
bra kollektivavtal. Den utmaning de står inför
nu är öppnandet av ytterligare ett varuhus i
Kuala Lumpur. Medarbetarna där kommer att
omfattas av samma kollektivavtal som medarbetarna vid det första varuhuset. Dock måste
villkoret att 50% +1 är organiserade av facket var
uppfyllt för att man ska få till ett erkännande
och därmed kunna förhandla kollektivavtal.
Ett tufft jobb att snarast möjligt organisera de
nya medarbetarna vidtar alltså nu.
UNIs Malaysian Liaison Committee sliter
med begränsade resurser och verksamhetens
överlevnad hänger på att de lyckas öka medlemsantalet i de olika företagsfacken och få
dem registrerade och godkända för att därmed få in medlemsavgifter. Projektet stöttar
men fokuserar också på en långsiktighet i att
göra den fackliga verksamheten oberoende av
pengar utifrån.
Marie kihlberg Nelving
Vid IKEA fick man sin
fackförening godkänd
för ett par år
hetluft 2/13
9
H ELE N AS R ETO R IKSKOLA
Håll tonen? Så här får du kraft bakom orden
I morse vaknade jag av att telefonen ihärdigt
repeterar imitationen av vågsvalp. I min enfald
har jag fått för mig att naturljud ska inverka
positivt på mitt morgonhumör. En halvtimme
senare sitter jag som i trans framför TV:n. Då
vaknar jag till liv på riktigt när min man brölar
från köket ”Stäng av eller byt kanal!” Makens
protest handlar om Tv-journalisten, som monotont rapporterar från än den ena än den
andra katastrofen runt om i världen. Rösten
skaver och han kan omöjligt ta till sig det viktiga som förmedlas. Tyvärr gjorde jag inte hans
morgon bättre när jag brast ut i ett hysteriskt
gapskratt.
Men, jag känner igen mig, därav skrattet. Som
retoriskt skolad slås jag av hur förvånansvärt
lite många förbereder sitt HUR. Det är oftast
VAD som gäller fullt ut. I bästa fall finns ett litet
VARFÖR med i gömmorna.
Många planerar vad de vill ha sagt, om de till
exempel ska hålla ett anförande. De kan ha
spaltmeter med manus om vad exakt de ska
säga. Men, det finns sällan en enda liten anteckning om hur de ska förmedla budskapet
med rösten och kroppen.
Många forskningsresultat visar att kroppsspråket står för så mycket som 90 procent
och själva orden bara för 10 procent av budskapet. Jag tror däremot inte att vi kan byta
ut 90 procent av orden mot gester, minspel
och tonfall, som ovan procentexempel antyder. Däremot är det viktigt hur vi låter och rör
oss för att förstärka och förtydliga budskapet.
Framförallt se till att innehållet inte skyms av
hur vi levererar det. Vi människor är bra på att
”läsa” varandra och tolka det är vi ser och hör,
oavsett om det sker medvetet eller omedvetet. Ett knarr i rösten kan tolkas som gnäll. En
röstmelodi där jag avslutar meningen med att
gå upp en aning kan tolkas som en fråga, och
därför låta som osäkerhet. För att inte tala om
en flackande blick, den kan sänka förtroendet
för dig på bråkdelen av en sekund. Det är därför rimligt att anta att orden inte är värda mer
än 10 procent om de inte matchas med hur du
levererar dem med rösten och kroppen.
Mannen förlät förresten mitt gapskratt. Vi
hade ett intressant samtal om knarriga röster
och hur lätt det är att ”döma hunden efter håren”, eller kanske som i det här fallet - ”Man
ska inte döma katten efter mjauet”.
I det här numret får du några tips på vad du allmänt kan tänka på för att du
med hjälp av rösten ska få mer kraft bakom det du säger.
Säga, inte fråga!
Röstvariation
När du i text skriver en fråga avslutar du meningen med ett frågetecken. När du pratar
kännetecknas frågan av att din röst går upp
i slutet av meningen. Var noga med att inte
avsluta meningar som inte är frågor som om
de vore frågor. Till exempel. Jag heter Ann?
Jag vill gärna ha en kaffe med mjölk? Prova
skillnaden mellan en fråga och ett konstaterande där din röst håller samma ton i början
som i slutet av ordet eller till och med går ner
en aning.
En varierad röst i volym, rytm, tonläge, tempo
och med pauser hjälper dig att skapa förtroende och uppmärksamhet. Skriv kort ner det
du ska säga. Öva röstvariation genom att läsa
med inlevelse på olika sätt och undersök vilken rytm och tempo som passar bäst, när du
ska lägga in en paus, sänka eller höja röstvolymen för att ladda ditt budskap med kraft. Ta
hjälp av de gester som är naturliga för dig och
som kompletterar det du säger och ger ytterligare eftertryck till orden.
Röstläge
Känsla i rösten
I normala samtal kanske du har ett lite högre
röstläge. När det är extra viktigt för dig att
låta tillförlitlig, auktoritär eller förtroendeingivande kan du tänka på att lägga rösten
lite djupare (mörkare). Ett knep för att få ner
rösten i tonläge är att ta ett andetag och
sedan börja prata. Prova dig fram och märk
skillnaden.
En bra tumregel för att skapa engagemang är
att visa engagemang. Skriv kort ned det du
ska säga. Läs igenom det du skrivit och undersök vad du känner starkt engagemang för.
Undersök med hjälp av betoning, tempo och
gester hur du också visar det engagemanget
du känner så att även den du pratar med får
uppleva ditt engagemang.
4 tips för en bra ”hisspitch”
Vill du nå fram med ett bra slagkraftigt budskap?
Tänk då på att det inte bara är vad du säger som
räknas utan också hur du säger det. Vanessa Van
Edwards, författare och Behaviour Investigator,
har 4 tips på hur du får kraft bakom orden med
hjälp av din röst. Det handlar om:
•• Röstläge
•• Säga, inte fråga
•• Röstvariation
•• Känsla i rösten
Vanessas tips på ”Vocal Power for Your
Pitch” hittar du här www.youtube.com/
watch?v=vJ3aRtpRNRY
Helena som utvecklare på förtroendevaldsektionen och är
10retorikcoach och kommunikolog
hetluft 2/15
VÄ RV N I N G
Höstens Unionenvecka är den 14–20 september. Samtidigt genomförs en reklamkampanj om hur du tjänar på att vara medlem.
Dags att beställa material till vecka 38
I september anordnas årets andra ”Unionenvecka” och redan i början av
juni kan alla klubbar och ombud börja beställa kostnadsfria påsar och andra
kampanjmaterial.
Vecka 38, den 14–20 september, är det dags för
nästa ”Unionenvecka”. Då kraftsamlar som vanligt hela förbundet – både förtroendevalda och
förbundsanställda – för att synas på arbetsplatserna och prata jobbfrågor och medlemskap.
Kampanjtema: Valuta för medlemsavgiften
Du tjänar på att vara med i Unionen. För att
du får insyn och inflytande förstås, men också i
kronor och ören, hundralappar och tusenlappar.
Det är det grundläggande kampanjbudskapet
i samband med nästa Unionenvecka. Ett tema
som handlar om hur du genom att nyttja
tjänsterna i medlemskapet och dra nytta av
förmånerna i kollektivavtalet får valuta för
medlemsavgiften och krafter utöver det vanliga
i plånboken.
Beställ material från vecka 24 på
http://unionen.extern.shop.strd.se
Fyra färdiga förslag
Vad vill ni göra på er arbetsplats?
I samband med Unionenveckan kommer en
reklamkampanj på temat att genomföras och
vi är extra synliga på arbetsplatserna. Utnyttja detta och passa på att synliggöra Unionen
även på ert jobb. Vi vet att ni som förtroendevalda kan ha knappt om tid. Därför har vi
tagit fram ett antal förslag på färdiga aktiviteter. Välj vilken eller vilka saker ni vill göra,
vi skickar de material och andra hjälpmedel
ni behöver, helt kostnadsfritt: Färdigpackade
kampanjpåsar, tipsfrågor, kylskåpsmagneter,
bildspel med manus och så vidare.
Vad händer i er region?
Ta gärna kontakt med ert regionkontor för
att få veta mer om vad som händer i er del av
landet i samband med Unionenveckan och
vilket stöd ni kan få i era aktiviteter.
Välj vilken eller vilka aktiviteter ni vill göra så skickar vi de material
och andra hjälpmedel ni behöver: Färdigpackade kampanjpåsar, kylskåpsmagneter, tipsfrågor, bildspel
med manus och så vidare. Beställer gör ni på http://unionen.extern.shop.strd.se från och med vecka 24
2015. Samtliga material och hjälpmedel är kostnadsfria.
hetluft 2/15
”Kompiskampanj” med
premiebutik fortsätter
I årets ”värva en kompis-kampanj” kan värvaren välja belöning ur en ”butik” med alltifrån
böcker, badhanddukar, solcellsladdare, presentkort hos Funäsfjällen m.m. – och möjligheten att skänka pengarna till SOS Barnbyar.
Även den nya medlemmen kan välja mellan ett
en premie (presentkort hos Adlibris) och att
skänka pengarna till SOS barnbyar.
Läs mer om vårens ”kompiskampanj” på
unionen.se/kompis.
Ny reklamfilm om att
vi är 600.000 i Unionen
Tidigare i våras hade en ny reklamfilm för
Unionen premiär, inom kampanjkonceptet
”Krafter utöver det vanliga på jobbet”. Denna
gång berättar vi att vi är fler än någonsin i
Unionen – över 600 000! - genom att våra
tre kända superhjältar får sällskap av ytterligare ett antal. Filmen utspelar sig en tidig
morgon på stan där alla superhjältar är på
väg till sin arbetsplatser. På cykel, i bil, på
tunnebana, i rulltrappa, vid busshållplats, på
övergångsställe. Överallt finns det unionare
med krafter utöver det vanliga! Filmen och
banners på nätet hänvisar till kampanjsidan
krafter.unionen.se där man kan läsa mer om
alla ”krafter”, alla förmåner och tjänster som
medlemskapet innehåller tack vare att vi är
många som är med i Unionen.
Alla Unionens reklam- och infofilmer finns på
youtube.com/unionentv
11
N YA M E D LE M S F Ö R M Å N E R
Tipsa om
förmåner!
Tipsa kolegorna om några av
Unionens nya medlemsförmåner
Familjejuridisk rådgivning
och avtal
Behöver du hjälp att skriva ett äktenskapsförord, testamente, samboavtal, skuldbrev eller
annat privatjuridiskt bindande avtal? Nu har
du som medlem i Unionen möjlighet att genomföra en kostnadsfri juridisk behovsanalys
online och skriva valfria privatjuridiska avtal
med 20 % rabatt, online eller tillsammans
med jurist.
Läs mer på https://avtal24.se/unionen
Förmånliga lån hos SEB,
Nordea och Swedbank
Unionen har samarbeten med tre banker SEB,
Nordea och Swedbank. Samtliga erbjuder rabatt på Medlemslån (lån utan säkerhet).
Via SEB och Nordea kan du även ansöka om
Bolån med förmånlig ränta.
Läs mer på www.unionen.se/medlemskapet/
medlemsformaner/bank-ekonomi-och-forsakring
Varsågod, 50 kronor rabatt på sommarpocket!
Vi firar sommarens intåg och ser fram emot
en riktigt spännande, avkopplande och rolig
semesterläsning. I samarbete med Unionen
bjuder därför alla medlemmar på 50 kronor
rabatt i vår sommarpocketkampanj.
Så här gör du: surfa in på www.bokus.com/
unionen lägg minst 3 böcker från det utvalda
sortimentet i varukorgen och ange kampanjkoden unionen15 till höger i kassan. Rabatten
på 50 kr dras sedan automatiskt. Erbjudandet
gäller t.o.m. 31 juli 2015.
12
O P I N IO N O C H PÅ V E R KA N
Åh nej, inte en enkät till!
Tillhör du en av alla dem som då och då får en enkät eller undersökning i epostkorgen från Unionen? Är du också en av dem som tänker att det där får
någon annan svara på? Så synd. Det är just din åsikt vi vill ha för att kunna
förmedla hur du och andra medlemmar i Unionen har det på jobbet och i
arbetslivet.
Tobias Brännemo är en av Unionens fyra statistiker, en sifferentusiast vars dröm är att fler ville
ta sig tid att besvara de enkäter och frågeformulär som Unionen skickar ut till medlemmar
och förtroendevalda.
Unionen har ett unikt nätverk av förtroendevalda utspridda i Sveriges alla hörn. De
kunskaper och dagliga erfarenheter de besitter
är en guldgruva av information som vi så gärna
vill ta del av, säger Tobias Brännemo. De svar
vi får in kan beskrivas som unika känselspröt i
verkligheten som gör oss trovärdiga och extra
relevanta som samtalspartner för politiker och
beslutsfattare och mer intressanta för media.
Unionen skickar varje år ut ett antal enkäter
till klubbar och medlemmar. Eftersom det redan
finns en del underlag ett tiotal år bakåt kan
förbundet se trender och positiva eller negativa
förändringar. Arbetsmiljöbarometern, som
besvaras av arbetsmiljöombuden i Unionen,
är till exempel en av de största arbetsmiljöundersökningarna i Sverige som politiker, arbetsmiljöverket med flera får ta del av varje år.
- Ju fler som svarar desto tillförlitligare blir
resultatet. Och ju fler svar vi får in desto större
är möjligheten att bryta ner resultatet på region,
bransch, företagsstorlek med mera, säger Tobias
Brännemo.
– Vi vet att många blir överösta med enkäter
och undersökningen, både från oss och från
andra, och det är förståeligt att man tröttnar på
att svara. Det är en trend som blivit ett problem
även för Statistiska Centralbyrån. Jag tror att
det tidigare fanns någon form av medborgerlig
pliktkänsla att bidra till samhällets kunskapsuppbyggnad och utveckling men den har urvattnats av alla enkäter från företag som vill sälja
sina produkter och tjänster. För Unionen är de
svar vi får från förtroendevalda och medlemmar
en ovärderlig informationskälla.
Tobias är en av initiativtagarna till ”Unionens snabbpanel” där fler än 200 klubbordförande valt att några gånger per år snabbt svara
på ett fåtal korta och dagsaktuella frågor. Målet
”Vi vill vara de som
bäst känner till och
kan beskriva tjänstemännens arbetsliv”.
är att ha ett resultat av en frågeställning inom
ett par dygn och sedan kunna redovisa det. Alla
som deltar i panelen får också en redovisning
av resultaten.
– Jag är glad att vi lyckats skapa denna ordförandepanel. Med de svar vi får kan vi göra
snabba utspel i aktuella frågor och ännu bättre
föra fram medlemmarnas åsikter i möten med
ministrar och andra beslutsfattare säger Tobias
Brännemo.
Unionens snabbpanel
Vill du delta i Unionens snabbpanel? Hör
av dig till [email protected]
hetluft 2/15
R E P O R TA G E
”Ju mer man engagerar sig fackligt,
ju mer kan man förbättra på jobbet”
P G Andersson, ordförande i Unionenklubben på Svenska fotbollsförbundet.
När Svenska fotbollförbundet flyttade till nya lokaler med öppet landskap
uppstod ett missnöje bland de anställda. P G Andersson, ordförande i Unionenklubben, gjorde då en undersökning tillsammans med övriga i klubbstyrelsen för att ta reda på orsaken. Snart två år senare är arbetet i full gång
med att förbättra arbetsplatsen – och P G har dessutom tagit emot utmärkelsen Årets stordåd av Unionen på grund av sitt sätt att sticka ut hakan för
medlemmarna.
Ni skickade alltså ut en enkät till medlemmarna
för att förstå vad missnöjet handlade om?
utom vill han ha en dialog med oss fackligt
engagerade. Det känns äkta.
– Ja, undersökningen visade på en del arbetsmiljöproblem. Vi hade precis flyttat från lokaler
med egna rum och behövde nu anpassa oss till
ett öppet landskap. Men vi upptäckte också att
det fanns ett ledarskapsproblem och att man
upplevde det som svårt att påverka arbetssituationen. Det här beror bland annat på att många
har blivit chefer efter lång och trogen tjänst när
vikten borde ligga på goda ledaregenskaper.
Finns det någon facklig fråga som är viktig för
hela idrottsbranschen?
Har undersökningen lett till en förbättring?
– Det är viktigt med en dialog med arbetsgivaren. Då kan man påverka arbetssituationen.
Och ju mer man engagerar sig, ju mer kan
man förbättra. Fördelen med en klubbstyrelse
är att man kan jobba på flera sätt, exempel-
– Bland annat har klubben deltagit vid tillsättandet av en ny generalsekreterare. Det känns
väldigt positivt. Det här är en person som vill
effektivisera på ett sätt som är bra för alla. Dess-
hetluft 2/15
– Som riksinstruktör har man länge haft kontrakt på ett år i taget. Vi jobbar för att få längre
anställningar och har nu lyckats få upp det till
två år. Vi kommer att arbeta vidare med frågan
, något som uppmuntras av Unionen.
Varför tycker du att man ska engagera sig
fackligt?
vis i en lokalgrupp som jobbar för trivsel på
arbetsplatsen, en friskvårdsgrupp eller en arbetsmiljökommitté.
Hur får du belöning för ditt fackliga engagemang?
– Personalens förtroende – att man kommer
till mig och vill prata.
Hur har du nytta av
uppdraget privat och
i jobbet?
– Det är roligt att
kunna ställa upp
för folk som behöver hjälp. Dessutom
innebär min ordföranderoll att jag behöver ta reda på olika
saker. Det är kunskap
som jag har nytta av
både i min arbetsroll
och privat.
Text och foto: Annalena Wisén,
WiseHeart Media
PG har tagit emot utmärkelsen Årets stordåd!
13
PÅ G Å N G
KO N G R ESS – 1 1 – 1 5 OKTO B E R
Almedalen 2015
Unionens förbundsordförande, vice ordförande och ledamöter i förbundsstyrelsen finns
på plats under årets Almedalsvecka. Det gör
också flera andra av Unionens talespersoner
och experter. Många egna arrangemang planeras och Unionen deltar även i andras. Fokus för Unionen är avtalsrörelsen 2016. Sex
seminarier planeras i vår trädgård på Hästgatan 10. De handlar bland annat om ekonomi,
jämställdhet, mångfald, flexpension och digitalisering. Unionen Eget kommer också att ha
ett seminarium med Dagens Industri under
Almedalsveckan.
Unionens seminarier kommer att filmas och
finnas på http://unionenopinion.se/
Guldnappen 2015
Guldnappen är Unionens pris till en föräldravänlig arbetsplats. Nomineringsperioden är
maj-september. Priset kommer att delas ut
den 8 december.
Läs mer och nominera din arbetsplats på
www.unionen.se/guldnappen.
HBTQ-priset 2015
Unionens hbtq-pris delas ut till en arbetsplats
som på ett föredömligt sätt arbetar för allas
lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell
läggning, könsidentitet och könsuttryck. Priset delas ut i samband med Stockholm Pride.
Så bidrar du till en mer
inkluderande arbetsmiljö
För Unionen är arbetet för lika rättigheter och
möjligheter och mot diskriminering i alla dess
former en prioriterad fråga. Som ett led i detta
arbete har vi nu tagit fram checklistor som
omfattar samtliga diskrimineringsgrunder i
diskrimineringslagen vilka är kön, ålder, etnisk
tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning samt sexuell
läggning, könsidentitet och könsuttryck.
Du kan använda checklistorna i samtal på arbetsplatsen
om hur arbetsmiljön kan
göras mer inkluderande
utifrån.
Checklistorna finns
att ladda ner på
unionen.se
14
Kom i håg inför kongressen
Aktuellt just nu inför kongressen är att föreslå förbundsstyrelse och revisorer innan 31 maj. Snart kommer du även kunna läsa och kommentera alla
kongressmotioner.
Föreslå förbundsstyrelse och revisorer
På Unionens kongress i oktober ska en ny förbundsstyrelse för hela Unionen väljas. Även
revisorer och ledamöter till Unionens förbundsövergripande delegation utses, liksom
valberedning. Var med och påverka valen. Föreslå vilka du tycker ska väljas. Senast 31 maj
kan du nominera via Unionens kongresswebb,
kongress.unionen.se
– Alla revisorer, hela förbundsstyrelsen,
inklusive förbundsordförande och vice ordförandena och hela valberedningen, väljs på varje
kongress. Enligt stadgarna
finns ingen så kallad växelvis avgång för dessa uppdrag. Kongressen bestämmer, hur många tidigare
förtroendevalda som får
förnyat förtroende genom
omval, säger valberedningens ordförande Anne Thelander. Valberedningen ger
kongressen förslag till alla
uppdrag utom till ny valberedning. Det görs av kongressens beredningsutskott.
– Det finns vakanser redan nu på grund av
pensionsavgångar och avsägelser. Var med och
påverka genom dina förslag. Kom bara ihåg att
fråga dem du föreslår, så att de vill, uppmanar
Anne Thelander.
Läs/kommentera motioner på kongresswebben
Motionerna finns tillgängliga från mitten av
maj.
Adressen är kongress.unionen.se och man loggar in på samma sätt som på unionen.se.
hetluft 2/13
Kongressskola
Unionens kongress 2015
– sätter ramarna till 2019!
Bifall med acklamation?
På kongressen beslutas vad Unionen ska tycka, tänka och åstadkomma.
Förbundskongressen, som hålls i Göteborg 11-15 oktober, fattar beslut om
handlingsprogram som sätter ramarna för kommande fyra års verksamhet.
Alla yrkanden, förslag och beslut fattas på
fyra olika sätt.
Acklamation. Att fatta ett beslut med acklamation innebär att ombuden ombeds säga
JA, högt och tydligt, till respektive förslag. Kongressordförande lyssnar in vilket förslag som
fått flest JA. Om något ombud tycker ordförande har tolkat JA fel kan denne begära votering
genom att ropa votering.
Försöksvotering innebär att ombuden
röstar i kongressens mötestekniksystem.
Votering genomförs om något ombud begärt
votering. Kongressordförande får av mötestekniksystemet info om vilket förslag som fått
flest röster och säger detta. Om något ombud
fortfarande inte är säker på att kongressordförande har rätt kan denne begära rösträkning
genom att ropa rösträkning.
Rösträkning innebär att de utsedda rösträknarna kontrollerar röstsiffrorna i mötestekniksystemet och lämnar siffrorna till mötes­
ordförande. Om rösträknarna lämnar samma
röstsiffror är det slutgiltigt beslut.
Reservation. Nu kanske något/några ombud eller en delegation inte är nöjda med beslutet kan de ropa reservation. I så fall kan de
lägga in en reservation. En reservation lämnar
man in när man måste och är ett väldigt starkt
ställningstagande mot ett beslut.
Beslut om politiska program
Unionens politiska program beslutas av kongressen och tar sikte på vad förbundet strävar
efter på 10-15 års sikt. På kongressen kommer
beslut fattas om ny arbetsmiljöpolitisk plattform och ny lönepolitisk plattform. Förbundets
politiska plattform för kompetensutveckling
kommer inte revideras på årets kongress.
Beslut om handlingsprogram
I Unionens handlingsprogram beskriver vi
våra hjärtefrågor, de områden som förbundet
ska fokusera på kommande kongressperiod
2016-2019. Handlingsprogrammet ska vara
en vägvisare för förtroendevalda och anställda
och ge Unionens medlemmar kunskaper om
förbundets grundläggande ställningstaganden.
Beslut om stadgar
Stadgarna utgör ramar och regler för förbundets
demokratiska organisation. Stadgarna styr organisationen både hur saker struktureras men
även vilka värderingar som ska vara vägledande.
Unionens portalparagraf (§1.1 och §1.2) utgör
utgångspunkterna för vår organisation och allt
vårt arbete. Läs och fundera gärna på vad de
innebär för dig som förtroendevald.
Läs mer: Handlingsprogrammet för 2012-2015 och
Unionens stadgar finns på unionen.se
Beslut om ekonomiska ramar
förutsättning för vår fackliga verksamhet och
styrka är en välskött ekonomi.
Målet med ekonomibeslutet vid kongressen
är att säkra Unionens verksamhet långsiktigt.
Medlemsavgiften beslutas på kongressen.
Val av förbundsstyrelse, förbundsrevisorer och
valberedning
Under kongressen väljs en ny förbundsstyrelse
med ett nytt presidium. Förbundsstyrelsen
är sedan högsta beslutande organ i Unionen
kommande kongressperiod och fattar löpande
beslut om ekonomi, verksamhet, politik och i
avtalsförhandlingar.
Kongressen väljer också Förbundsrevisorer
och valberedning. Förbundsrevisorer genomför
löpande revision av förbundets verksamhet.
Valberedningen tar under nästa kongressperiod
fram förslag på förtroendevalda till branschdelegationer och andra val som förbundsrådet
genomför. Valberedningen tar också fram förslag på förtroendevalda till de val som görs på
kongressen 2019.
Beslut om motioner
Till kongressen kommer det in förslag, från
enskilda medlemmar, medlemmar i grupp eller frånregioner . Alla medlemmar har rätt att
skicka in motioner till kongressen.
Ekonomiunderlaget styr Unionens ekonomiska
ramar under kommande kongressperiod. En
Kongressdatum:
31 maj. Sista dag för nominering. Valberedningen kan dock lägga förslag ända fram
till utskick som sker den 28 september. Andra
veckan i juni. Läs och kommentera motionerna
på kongresswebben
30 juni. Sista datum för utskick av handlingar inför kongressen till valda ledamöter.
hetluft 2/15
12 september. Sista datum för utskick
av kongresshandlingar, eventuellt kompletterande handlingar.
28 september. Valberedningens förslag
på kandidater går ut till kongressens ledamöter.
Få koll på de olika förslag till beslut
och sätt att rösta om besluten som
används på kongressen.
Hur beslutas det
Vad beslutas
Bifall (Betyder ja!) Kongressen beslutar i enlighet med motionens ”att”-sats/er.
Besvarad (Ja, vi gör redan detta) Med hänvisning till befintlig eller planerad verksamhet
anses motionärens intentioner redan ha uppfyllts. Gäller även motioner om sådant Unionen
inte rår över och därför inte kan besluta om.
Beaktad (Bra idé, men vi gör inte exakt så
utan på något annat sätt) Kongressen ställer
sig bakom intentionerna i motionen alternativt
någon eller några delar av motionen men vill
inte binda sig att genomföra det på det sätt
motionären föreslår.
Avslag (Nej) Kongressen anser att motionen
inte ska påverka verksamheten under kongressperioden.
15
Posttidning B
SOMMARKRYSSET
Fel på adressen? Logga in och ändra på unionen.se
eller ring Unionen på 0770-870 870
Returadress: 105 32 STOCKHOLM
GER
NYA
LÖNER
VÄTE
INNEBÄR KRÄLHEMARBETE DJUR
RAS
TJUR
HAR
RÖD
LAPP
STUMP
FILM
BILKOMFORT
DIET
VIGS
ANDNINGSSTOPP
SODAVATTEN
CAPONE
STARKA
DROPPAR
7
KELTPRÄST
FÖRST
OCH
SIST
11
SAMS
PANNKAKA
RUM
ÄR
SVERIGE
6
KRING
VISS
VÄDUR
MINSKA HAR
SIN
SLÄCKT
SKULD TÖRST
ÄR
BUSKIS
PEDANT
FRID KONTRA
VÄL
SVENTONS
VILLE
SCEN
KANSKE
2
TAFATT
VIKTIGA
VOKALER
AMANDA
PÅ FILM
ALLTJÄMT
KANTA
FIN BIL
SPAD
ÅKARBRASA
PÅVE
RYGGRAD
PIPSPELARE
SLÅS
IFRÅN
VANLIG
BRYGGS
TITT SOM
TÄTT
DELA
NN
STÄNGER
OM
BILEN
KLEN
URDRUCKEN
FÖRE
FELLOW
MITT I
ÖLMAGE
3
GER
NYTT
FAT
BETALSÄTT
ERA
LARSÅKE PÅ
SCEN
9
TRÖSKREDSKAP
OBEKANT
STAT
12 ÄR INTERN
ELEMENT
SKER PÅ
PASS
ALE
FÖRDEL
MILITÄRBAS
KÄRL
TVÅ I
SLALOM
FIENDER
1 VITSDAM
IBLAND
TRETTON
KUNGAVAGGA
ÄLSKAT
TA TILLBAKA
DRAG
RÄCKA
ETERTYSTNAD
SKOLTID
5
GÅR INTE
ALLT
RYMNINGAR
LÄNGD
4
BRIST
Instruktion kommer från Petra
PICKNICKAR
Unionen önskar dig...
ÖVER TRE
FINNS
INUTI
RIVS UTAN
ATT SKADA
MENA
STÄM- GER MUR
NING AVSLAG
PÅLÄGG
FISKAR
ÅT TVÅ
HÅLL
MELLAN
13 OCH
19
8
GER
TRAN?
DÄREMOT
VÄG
SISÅDÄR
10
FATTIG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Lösningen kommer i nästa nummer! Du kan också hitta det på unionen.se/fortroendevald
Ring Unionen 0770-870 870 – Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet.