Budget och Underhållsplan Brf Västergård 1

 Budget och Underhållsplan för Brf Västergård 1 Räkenskapsåret 2015 Om redovisning enligt K2-­‐regeln och budgetens roll Under 2014 trädde en ny normgivning för ekonomisk redovisning (ett så kallat K-­‐regelverk) i kraft för bostadsrättsföreningar. Brf Västergård har valt att redovisa enligt K2-­‐regeln, vilket innebär att endast kostnader som avser tillförande av ny funktion, t.ex. en tillbyggnad, resultatmässigt får skrivas av över flera år. Det betyder att kostnaden för merparten av vår fastighets underhållsprojekt till fullo belastar det redovisade resultatet det år det genomförs. Detta betyder i sin tur att det redovisade resultatet kan variera mycket kraftigt från år till år, vilket gör det svårt att analysera föreningens ekonomi endast baserat på årsredovisningen. Det innebär också att det balanserade resultatet och det egna kapitalet påverkas kraftigt och därför inte heller utgör meningsfyllda mått på ekonomin. Alternativt hade vi kunnat välja K3, där avskrivningar tillämpas, men det är krångligt och tillför ingenting som möjliggör enkel utvärdering av ekonomin. Vi har därför valt att redovisa enligt K2 och istället fokusera på det enda mått på ekonomin som är av väsentlig betydelse för en bostadsförening, särskilt med en äldre fastighet som vår, och det är kassaflödet över tid. Det gör vi med en kassaflödesorienterad flerårsbudget som omfattar fastighetens totala underhåll cykliskt över tid, samt dess finansiering. Om vår budget Vad är kassaflöde och varför är det betydelsefullt att ha koll på det? Enkelt uttryckt är kassaflödet saldot på kontot vid årets slut minus saldot vid årets början. Men det som är intressant att veta är kassaflödet minus räntekostnader och kostnader för planerat underhåll. Vi kallar detta mått för ”Driftsnetto” (före finansiella poster) och det säger vilket utrymme vi har för att klara av vårt planerade underhåll, vilket ju över tid måste betalas med sparade pengar och lån. Vår budget modellerar kostnaden för fastighetens totala underhåll på mycket lång sikt och hur det finansieras baserat på vårt driftsnetto och lånekostnader. Vi har också anpassat uppställningen av budgeten efter detta. Om vår ekonomistyrning Vårt fokus för ekonomistyrningen ligger på att minimera de löpande kostnaderna, vilket maximerar utrymmet (driftsnettot) för finansiering av planerat underhåll. Driftsnettot 2012 var 333 kkr (rensat från extraordinära kostnader för vattenskadereglering). 2013 blev det 373 kkr och 2014 blev det 456 kkr. Enligt budget för 2015 ökas driftsnettot till 501 kkr. Med den nivån är fastighetens totala framtida underhåll säkerställt utan oväntade höjningar av årsavgifterna. Budgeten är en så kallad real-­‐kalkyl, vilket innebär att alla intäkter och kostnader är i dagens penningvärde. Vi har räknat med en genomsnittlig låneränta på 1,5%. Ju högre faktisk genomsnittlig låneränta desto större blir framtida lånebehov och desto längre tid tar det att amortera ner lånen. Förändringar av årsavgifterna baseras därför endast på kostnadsglidning och förändrat ränteläge. De senaste årens ökning av driftsnettot baseras huvudsakligen på sänkning av löpande kostnader inom extern förvaltning, försäkringar, energi, styrelsearvoden, och kostnader för skötsel samt löpande reparationer och underhåll. Det har vi åstadkommit genom att byta leverantörer och/eller omförhandla villkoren, samt att se över vad som är kostnadseffektivt att göra i egen regi. Kort sagt är vi snåla med onödiga utgifter. Det gör att vi kan vara generösa med underhåll och investeringar som utvecklar fastigheten, boendemiljön och trivseln. Det har slutändan en påtaglig påverkan på värdet i våra bostäder. Vi får ofta höra av mäklare hur tacksamt det är att sälja lägenheter i en förening som är så välskött och trivsam som vår. Om betydelsen av engagemanget för föreningen Förmågan att upprätthålla en slimmad ekonomi och att kostnadseffektivt utveckla och vårda fastigheten bottnar helt och hållet i medlemmarnas engagemang för att påverka sin boendemiljö och sitt bostadsvärde genom att bidra med sin tid och kunskap. Utan det stora engagemang som ligger i föreningens ”kultur” skulle vi inte ha en så välskött fastighet, så låga avgifter och så bra ekonomi. Det engagemanget, den gemenskapen och resultatet av det går ju inte att lägga ut på entreprenad. Tack för det! Med det sagt – varsågod här är vår budget. Mvh Styrelsen Brf Västergård 1 - Budget 2015
Resultaträkning
Intäkter
Hyror, lokaler utan moms
Årsavgifter, bostäder
Fastighetsskatt lokal
Bredband
Balkonger
Markiser & balkongskydd
Uteplatser
Övriga avgifter
Påminnelseavgifter
Vidarefakt medlemmar/hyresgäst
Överlåtelseavgifter
Pantsättningsavgifter
Öresutjämning
Drift & skötsel
Fast.skötsel material o varor
Förbrukningsinventarier
Fastighetsskötsel enl. avtal
Skötsel bakgård
Skötsel innergård
Städning enl. avtal
Klottersanering
Obligatorisk vent.kontr (OVK)
Hissbesiktning
Besiktning av skador
Övriga besiktningar
Bevakning, jour, utryckning
Serviceavtal hissar
Övrig tillsyn och skötsel
El, fastighetsgemens. utrymmen
Fjärrvärme
Vatten och avlopp
Sophämtning/renhållning
Övriga driftskostnader
Fastighetsförsäkringar
Kabel-­‐TV
Bredband
Fastighetsavgift bostad
Fastighetsskatt lokal
Löpande uh, reparationer & skador
Rep Fastighetsgemens. utrymmen
Rep Låsinstallationer
Rep Vatten och avlopp
2014
2015
Utfall
1 313 197 89 728
1 136 421
9 276
34 608
13 200
0
0
9 094
800
6 075
9 990
4 005
0
-­‐638 010 0
-­‐6 346 Budget
1 304 409 89 728
1 136 421
9 276
34 608
14 400
1 380
6 000
0
800
0
-­‐548 -­‐29 483 -­‐944 0
-­‐2 564 -­‐3 319 0
0
-­‐8 801 0
-­‐36 190 -­‐318 112 -­‐43 078 -­‐34 298 0
-­‐24 624 -­‐45 156 -­‐31 464 -­‐43 812 -­‐9 270 -­‐48 490 -­‐7 998 -­‐2 449 -­‐3 676 7 791
4 005
0
-­‐647 809 -­‐1 500 -­‐2 000 -­‐6 000 -­‐2 500 -­‐2 500 -­‐30 000 -­‐2 500 0
-­‐2 600 -­‐7 000 -­‐2 500 -­‐3 000 -­‐8 801 0
-­‐37 000 -­‐300 000 -­‐43 000 -­‐38 000 0
-­‐25 000 -­‐45 200 -­‐34 608 -­‐44 800 -­‐9 300 -­‐47 500 0
0
0
Rep Ventilationssystem
Rep Hissinstallationer
Rep Fasad och tak
Rep Fönster och dörrar
Rep / självrisk försäkringsskador
Övriga reparationer
Förvaltning & administration
Fakt. överlåtelseavgift
Fakt. pantsättningsavgift
Arvode ekonom/adm förvaltning
Arvode uppdrag/utredn ek förv
Arvode teknisk förvaltning
Förv.arvode ISS
Frakter och transporter
Inkassokostnader
Internet
Porto
Styrelsearvode
Sociala avg. på styrelsearvode
Revisionsarvoden
Föreningskostnader (stämma m m)
Övriga förvaltningskostnader
Bankkostnader
PRV -­‐ administrativa avgifter
Föreningsavgifter
Diverse övriga kostnader
Driftsnetto före finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter bank
Ränteintäkter, skattefria
Ränteint. klientmedelskonto
Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader fastighetslån
Räntekostnader lev.skulder
Räntekostnader, ej avdr.gilla
Övriga fin. kostnader
Driftsnetto efter finansiella poster
Undehåll enlig plan
Unh Balkonger
Unh Låsinstallationer
Unh Fasader
Unh Fönster
Unh Entréer/Portar/Trapphus
Unh Ventilation
Unh Värmesystem
Unh Tak
-­‐3 375 -­‐28 607 -­‐3 019 -­‐2 854 0
3 488
-­‐168 588 -­‐13 612 -­‐5 007 -­‐46 680 -­‐281 -­‐18 606 -­‐15 509 -­‐501 -­‐390 -­‐2 465 -­‐70 -­‐29 998 -­‐9 203 -­‐15 625 -­‐490 0
-­‐3 130 -­‐900 -­‐5 020 -­‐1 102 458 109 2 924 2 823
72
29
-­‐83 680 -­‐72 634 -­‐51 -­‐40 -­‐10 955 377 353 -­‐4 460 883 0
0
-­‐2 567 075 -­‐1 175 615 -­‐718 193 0
0
0
0
0
0
0
-­‐7 500 -­‐40 000 -­‐108 321 0
-­‐5 006 -­‐46 000 0
0
0
-­‐500 0
-­‐2 465 -­‐100 -­‐20 000 -­‐6 200 -­‐16 000 -­‐500 0
-­‐3 130 -­‐900 -­‐5 020 -­‐2 500 500 779 0 0
0
0
-­‐105 000 -­‐105 000 0
0
0
395 779 -­‐535 000 -­‐108 000 0
0
0
-­‐200 000 -­‐50 000 -­‐42 500 -­‐62 500 Unh Källare
Övrigt underhåll
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar
Statlig skatt
Årets resultat
Balanserat resultat
Yttre fond, ingående
Stadgeenlig reservering till yttre fond
Yttre fond efter lagstadgad reservering
Extra reservering till ytte fond
Uttag från yttre fond
Yttre fond, utgående saldo
Yttre fond, utgående saldo
Balanserat resultat vid årets ingång
Överföring uppskrivningsfond
Stadgeenlig reservering till yttre fond
Disposition av föregående års resultat
Öresutjämning
Balanserat resultat vid årets utgång
Kassa ingående
Kassaflöde
Kassa ingående
Driftsnetto före finansiella poster
Underhåll enligt plan
Skatt
Räntekostnad lån (beräknad enl. kalk. låneränta)
Utgående kassa före lån och amorteringar
Lån
Ingående lån
Löpande likviditetsbehov (avräkningskonto)
Överlikviditet
Låneränta
Nya lån
Amorteringar
Utgående kassa efter nya lån och amorteringar
0
0
-­‐4 083 530 -­‐171 790 0 -­‐4 255 320
460 912
207 018 52 800 259 818 0 -­‐259 818 0 0 225 520
27 616
-­‐52 800 260 576 460 912 1 765 103
-­‐4 083 530
1 765 103
458 109
-­‐4 460 883
0
-­‐80 756
-­‐2 318 427
7 000 000
4 000 000
300 000
-­‐2 618 427
3 000 000
0
781 225
-­‐72 000 -­‐139 221 -­‐171 790 0 -­‐311 011
-­‐3 766 793
0 52 800 52 800 0 -­‐52 800 0 0 460 912
27 616
-­‐52 800 -­‐4 202 520 -­‐3 766 793 781 225
-­‐139 221
781 225
500 779
-­‐535 000
0
-­‐105 000
642 004
7 000 000
7 000 000
300 000
342 004
1,50%
0
0
642 004
Brf Västergård 1 - Diagram, bilaga till budget 2015
Stabil förutsägbar avgift - eventuella förändringar baseras på KPI och ränteläget
1400 000 1200 000 1000 000 800 000 Intäkter totalt 600 000 Årsavgi8er, bostäder 400 000 Årsavgi8er, bostäder -­‐ om KPI-­‐indexerad 200 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fokus på "driftsnettot" - det faktiska utrymmet för planerat underhåll eller amorteringar
1400 000 Intäkter totalt 1200 000 Dri8 & skötsel 1000 000 Löpande uh, reparaBoner & skador Förvaltning & administraBon 800 000 600 000 400 000 Räntekostnader 200 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dri8sneHo (före finansiella kostnader) Fokus på sänkning av löpande kostnader - exempel, som kostnadsandel av årsavgifter
35% Fjärrvärme -­‐ andel av årsavgi8 30% 25% Försäkringar -­‐ andel av årsavgi8 20% Förvaltning & skötsel arvoden -­‐ andel av årsavgi8 15% 10% Styrelsearvode -­‐ andel av årsavgi8 5% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cyklisk underhållsbudget - omfattar fastighetens totala underhållsbehov
5000 000 kr 4500 000 kr 4000 000 kr 3500 000 kr 3000 000 kr 2500 000 kr 2000 000 kr 1500 000 kr 1000 000 kr 500 000 kr 0 kr Fokus på kassaflöde, lån och balanserat resultat - allt planerat underhåll är finansierat*
8000 000 6000 000 4000 000 2000 000 0 -­‐2000 000 -­‐4000 000 -­‐6000 000 *låneränta 1,5%
YHre fond, utgående saldo Kassaflöde Balanserat resultat Lån Brf Västergård 1 - Underhåll - översikt, bilaga till budget 2015
1904
1920
1921
1927
1936
1936
1942
1947
1951
1953
1959
1976
1976
1991
1993
1994
1994
1999
2000
2001
2003
2003
2004
2006
2008
2010
2011
2014
2014
2014
Byggår
BF Västergård 1 upa
Elektricitet
Dusch & WC
Stambyte
Centralvärme kol
Tvättmaskin
Hissar
Fönster byte
Oljepanna
Fasader byte
Takomläggning
Fjärrvärme Elsystem
Kabel-­‐TV
Trapphus
Stambyte, klart 1999
Källaren & gården
Vindslägenheter
Fjärrvärme ny UC
Balkonger fas 1
Bredbandsnät
Brf ombildning
Balkonger fas 2
Hissar renovering
Bakgården
Tak målning & säkerhet
Trapphus
Balkonger fas 3
Fasad & fönster
2015
2015
2015
2016
2016
2020
2023
2025
2025
2025
2025
2027
2030
2034
2034
2034
2035
2040
2043
2047
2048
2054
2034
2056
2060
2061
2066
2073
2075
2090
2094
2094
2094
Ytterport & automatik
Varma tak gata
Ventilation uh
Källare diverse
Innergården diverse
Tvättstuga
Fjärrvärme byte UC mm
Uppgradering fastighetsnät
Ventilation
Lokal uh
Lokal port byte
Tak uh
Portar uh
Fönster & balkonger uh
Markiser & balk.skydd byte
Trapphus uh + golv byte
Stamventiler byte
Ventilation uh
Tak uh + ventilation byte
Innergård + bjälklag byte
Värmesystem uh / byte
Fasader uh
Fönster & balkonger uh
Hissar uh / byte
Tak byte
VA-­‐stammar byte
Innergård uh
Värmesystem uh / byte
Fiber uh
Källare, ventilation, mm
Fasader uh
Fönster & balkonger uh
Trapphus uh
Brf Västergård 1 - Underhållsplan 2015
2015-­‐04-­‐22
Projekt
Område
UH-­‐objekt
Åtgärd
Mangelrum
Mangelrum
Mangelrum
Trapphus uh
Fasader byte + fönster uh
Fasader byte + fönster uh
Trapphus uh
Trapphus uh
Markiser & balkongskydd
Markiser & balkongskydd
Entréport byte
Tak uh
Ventilation
Radiatoranslutningar
Stammar uh
Källare uh
Källare uh
Källare uh
Innergård uh
Innergård uh
Soprum uh
Soprum uh
Tvättstuga uh
Tvättstuga uh
Tvättstuga uh
Tvättstuga uh
Tvättstuga uh
Tvättstuga uh
Tvättstuga uh
Undercentral byte
Undercentral byte
Undercentral byte
Undercentral byte
Undercentral byte
Undercentral byte
Undercentral byte
Undercentral byte
Undercentral byte
Undercentral byte
Värmesystem uh
Internet
Lokal uh
Lokal uh
Lokal uh
Lokal uh
Lokal uh
Tak uh
Portar uh
Tvättstuga
Tvättstuga
Tvättstuga
El-­‐system
Fasader
Fasader
Trapphus
Trapphus
Balkonger
Balkonger
Portar
Tak
Ventilation
Värmesystem
Avlopp
El-­‐system
Källare
Källare
Innergård
Innergård
Soprum
Soprum
Tvättstuga
Tvättstuga
Tvättstuga
Tvättstuga
Tvättstuga
Tvättstuga
Tvättstuga
Värmesystem
Värmesystem
Värmesystem
Värmesystem
Värmesystem
Värmesystem
Värmesystem
Värmesystem
Värmesystem
Värmesystem
Värmesystem
Internet
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Portar
Tak
Portar
Beklädnad vägg mangelrum
Kakel
Beklädnad golv mangelrum
Klinker
Mangel
Byte
El Belysn trapphus
Byte
Fasader; puts, sten, stuprör
Omputsning
Fönster & balkongdörrar
Målning upphöjd beh.
Trapphus ytskikt
Byte
Trapphus armaturer, beslag, tavlor, mm
Byte
Markisväv
Byte
Balkongskydd
Byte
Entréport byte
Byte
Varma tak mot gata
Byte
Frekvensomvandare för energisnål ventilation källare gårdshus
Byte
Åtgärd av felaktiga radiatoranslutningar
Byte
VA-­‐stammar
Spolning
El Belysn källare
Byte
Källare gata ytskikt
Målning
Källare gård ytskikt
Målning
Barnvagnsskjul
Byte
Ytskikt byte till stenbeläggning
Byte
Soprum ytskikt
Målning
Soprum golv
Byte
Tvättstuga Vägg o tak
Målning
Tvättstuga Golv
Målning
Torktumlare bor forses med extra filter och backspjall Byte
Ersättingsluft
Installation
Tvätt Tvättmaskin
Byte
Tvätt Torktumlare
Byte
Torkskåp
Byte
Undercentral ytskikt
Målning
Varmeväxlare
Byte
Pumpar
Byte
Expansionskärl
Byte
Styr o regler utrustning
Byte
Cirkulationspump Varmvatten
Byte
Termostatventiler
Byte
Radiatorventiler
Byte
Rör isolering
Komplettering / Byte
Asbest inventering
Underhåll
Injustering värmesystem
Underhåll
Bredband byte till fiber
Underhåll
Lokal ytskikt
Målning
Lokal WC byte
Byte
Lokal pentry byte
Byte
Lokal golv byte
Byte
Lokalport byte
Byte
Takbeklädnad inkl takfotsplåt, terasser, mm
Målning plåt
Portar entré, lokal, gårdar
Målning
Kategori
Bygg
Bygg
Bygg
El
Bygg
Bygg
Målning
Bygg
Bygg
Bygg
Bygg
Bygg
VVS
VVS
VVS
El
Målning
Målning
Bygg
Bygg
Målning
Bygg
Målning
Målning
Bygg
Bygg
Bygg
Bygg
Bygg
Målning
VVS
VVS
VVS
VVS
VVS
VVS
VVS
Bygg
VVS
VVS
El
Målning
Bygg
Bygg
Bygg
Bygg
Plåt
Målning
Mängd Enhet
14
7
1
15
1500
200
2
2
10
24
1
1
1
17
36
15
1
1
1
1
35
8
59
19
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
60
60
20
1
120
36
1
1
1
1
1
650
5
kvm
kvm
st
st
kvm
st
st
st
st
st
st
st
st
st
Igh
st
st
st
st
st
kv
kvm
kv
kvm
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
m
st
st
st
st
st
st
st
st
kvm
st
A-­‐pris
700 kr
1 500 kr
10 000 kr
3 500 kr
1 200 kr
2 800 kr
225 000 kr
90 000 kr
5 400 kr
2 250 kr
200 000 kr
62 500 kr
50 000 kr
2 500 kr
2 000 kr
3 200 kr
75 000 kr
15 000 kr
30 000 kr
600 000 kr
250 kr
1 000 kr
350 kr
650 kr
5 000 kr
5 000 kr
35 000 kr
25 000 kr
15 000 kr
10 000 kr
50 000 kr
10 000 kr
25 000 kr
10 000 kr
12 000 kr
500 kr
400 kr
200 kr
70 001 kr
150 kr
5 000 kr
75 000 kr
10 000 kr
30 000 kr
30 000 kr
75 000 kr
250 kr
10 000 kr
Kostnad
9 800 kr
10 500 kr
10 000 kr
52 500 kr
2 600 000 kr
560 000 kr
450 000 kr
180 000 kr
54 000 kr
54 000 kr
200 000 kr
62 500 kr
50 000 kr
42 500 kr
72 000 kr
48 000 kr
75 000 kr
15 000 kr
30 000 kr
600 000 kr
8 750 kr
8 000 kr
20 650 kr
12 350 kr
5 000 kr
5 000 kr
70 000 kr
25 000 kr
15 000 kr
10 000 kr
50 000 kr
20 000 kr
25 000 kr
20 000 kr
24 000 kr
30 000 kr
24 000 kr
4 000 kr
70 001 kr
18 000 kr
180 000 kr
75 000 kr
10 000 kr
30 000 kr
30 000 kr
75 000 kr
162 500 kr
50 000 kr
1:a UTF
2010
2010
2010
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2027
2030
Intervall Årskostnad
50
50
25
50
60
60
20
40
20
20
75
20
25
10
50
20
20
30
50
20
20
15
15
15
15
10
10
20
25
25
25
25
25
25
25
25
0
0
10
50
20
40
20
20
75
60
15
196 kr
210 kr
400 kr
1 050 kr
43 333 kr
9 333 kr
22 500 kr
4 500 kr
2 700 kr
2 700 kr
2 667 kr
3 125 kr
2 000 kr
0 kr
7 200 kr
960 kr
3 750 kr
750 kr
1 000 kr
12 000 kr
438 kr
400 kr
1 377 kr
823 kr
333 kr
333 kr
7 000 kr
2 500 kr
750 kr
400 kr
2 000 kr
800 kr
1 000 kr
800 kr
960 kr
1 200 kr
960 kr
0 kr
0 kr
1 800 kr
3 600 kr
3 750 kr
250 kr
1 500 kr
1 500 kr
1 000 kr
2 708 kr
3 333 kr
Fönster + balkonger uh
Fönster + balkonger uh
Trapphus uh
Markiser & balkongskydd
Radiatorsystem byte
Soprum uh
Tak uh
Tak uh
Bjälklag källare
Radiatorsystem byte
Radiatorsystem byte
Fasader uh
Fasader uh
Hissar byte
Hissar byte
Hissar byte
Hissar byte
Tak byte
El-­‐system byte
El-­‐system byte
El-­‐system byte
Källare uh
Tak byte
Stammar byte
Stammar byte
Balkonger byte
Balkonger
Fasader
Trapphus
Balkonger
Värmesystem
Soprum
Ventilation
Tak
Innergård
Värmesystem
Värmesystem
Balkonger
Fasader
Hissar
Hissar
Hissar
Hissar
Tak
El-­‐system
El-­‐system
El-­‐system
El-­‐system
Tak
Avlopp
Avlopp
Balkonger
Kabel-­‐TV
Vatten
Vatten
Balkonger
Fönster & balkongdörrar -­‐ grundbehandling
Golv omläggning
Markiser
Stamreglerventiter
Säckhållare/kärl
Frånluftsfläktar
Takbeklädnad inkl takfotsplåt, terasser, mm
Byte av bjälklag
Varmestammar o radiatorer
Värmestam vind
Balkonger
Fasader; lagning och omfärgning
Dörrar och reglermeknaik
Hissmaskin
Apparatställ
Hisskorgar
Stegar, bryggor, luckor, mm
Elservis fran gatan
El Fastighetscentral
Elstigare, lägenhetscentraler
EI tvättutrustning/central
Takbeklädnad inkl takfotsplåt, terasser, mm
VA-­‐stammar
Återställande-­‐bidrag
Balkonger
Kabel TV anlaggning
Kv & Vv till vindar draget i PEX-­‐rör
Köksstam källare
Målning på plats
Målning på plats
Byte
Byte
Byte
Byte/Helrenov
Byte
Målning plåt
Byte
Byte
Byte
Målning på plats
Omputs bomknack
Byte, helrenov
Byte, helrenov
Byte
Byte
Byte all utrustning
Byte
Byte
Byte
Byte
Omläggn. av all plåt
Byte
Byte
Byte
Underhåll
Byte
Byte
Bygg
Bygg
Bygg
Bygg
VVS
Bygg
VVS
Plåt
Bygg
VVS
VVS
Bygg
Bygg
Hiss
Hiss
Hiss
Hiss
Plåt
El
El
El
El
Plåt
VVS
VVS
Bygg
El
VVS
VVS
24
200
200
10
28
5
2
650
1
12
2
24
1500
2
2
2
2
2
1
1
36
1
650
36
36
24
1
4
1
st
st
kvm
st
st
st
st
kvm
st
st
st
st
kvm
st
st
st
st i
st
st
st
Igh
st
kvm
Igh
Igh
st
st
Igh
st
2 000 kr
2 200 kr
2 000 kr
10 000 kr
3 000 kr
2 000 kr
25 000 kr
250 kr
3 000 000 kr
6 000 kr
15 000 kr
5 000 kr
600 kr
100 000 kr
100 000 kr
75 000 kr
75 000 kr
75 000 kr
70 000 kr
30 000 kr
10 000 kr
20 000 kr
1 000 kr
62 500 kr
25 000 kr
45 000 kr
48 000 kr
440 000 kr
400 000 kr
100 000 kr
84 000 kr
10 000 kr
50 000 kr
162 500 kr
3 000 000 kr
72 000 kr
30 000 kr
120 000 kr
900 000 kr
200 000 kr
200 000 kr
150 000 kr
150 000 kr
150 000 kr
70 000 kr
30 000 kr
360 000 kr
20 000 kr
650 000 kr
2 250 000 kr
900 000 kr
1 080 000 kr
0 kr
0 kr
0 kr
2034
2034
2034
2034
2035
2040
2043
2043
2047
2051
2051
2054
2054
2056
2056
2056
2056
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2061
2061
2134
20
20
100
20
35
30
40
60
60
80
80
20
60
50
50
50
50
60
60
60
60
50
60
60
60
100
2 400 kr
22 000 kr
4 000 kr
5 000 kr
2 400 kr
333 kr
1 250 kr
2 708 kr
50 000 kr
900 kr
375 kr
6 000 kr
15 000 kr
4 000 kr
4 000 kr
3 000 kr
3 000 kr
2 500 kr
1 167 kr
500 kr
6 000 kr
400 kr
10 833 kr
37 500 kr
15 000 kr
10 800 kr
0 kr
0 kr
0 kr
372 957 kr
UtgiJer enligt Underhållsbudget 5000 000 kr 4500 000 kr 4000 000 kr 3500 000 kr 3000 000 kr 2500 000 kr 2000 000 kr 1500 000 kr 1000 000 kr 500 000 kr 0 kr