KÖP DIN EL AV OSS KÖ P DIN EL V OSS A V

KÖP
KÖ
P DIN EL AV
AV OSS
TRYGGT - SÄKERT - PERSONLIGT
PERSONLIGT
Grabbarna på
på Näckåns,
Näckåns, fr.
ä: Anders
Anders A
xelsson,
Grabbarna
fr. vvä:
Axelsson,
Anders B
randel, Jan
Jan Edbom,
Edbom, Lars
Lars Jönsson
Jönsson och
och
Anders
Brandel,
JJesper
esper Broberg.
Broberg.
FÖR
VARSÅGOD
VA
V
A
- GÅVA TILL
IILL
LL NYA
NYA OCH
OCH BEFINTLIGA
BEFINTLI
BEFINTLIG KUNDER
L ÄN
G
BJ
T ER
UDA
ND
LL
E TI
KONTAKTA
K
ONTAKTA O
OSS
SS
HÄMTA
HÄ M DIN LED-LAMPA
Näckån 4
15/3, 2015
u som teck nar ny tt elav ta l se
10 0 0 st. lampor finns
1000
680 60 Sysslebäck
h du som redan är vår kund: Vä l kommen
p ot t
i potten.
Först till
Tfn 0564-100 32
Radioelektriska i Sysslebäck eller till
k va rn De
kvarn!
d
ela s u
delas
ut så
ics i To
Torsby ffö
ör att hämta din gåva, [email protected]
llänge
ä nge llagret
w w w.nackansenergi.se
en LED-lampa. Lämna bara ditt kundräcker, dock
k ssenast
en a st
räcker,
15/3, 2015.
2 015. Värde
Vä rde 1100
0 0 kr.
k r. nu mmer i k assa n, så ffå
15/3,
fac
a ebook.com/nackansenergi
år du din gåva.
OC
HM
15 M
ED
AR S
Midfastosöndagen, 15 mars
”Om vi delar räcker det”
S. Finnskoga kyrka
kl.11.00
Söndagsgudstjänst, Karin
Johannesson, Ros-Marie Stenmark
kl.18.00
Dalby kyrka
Söndagsmässa, Karin
Johannesson, Ros-Marie Stenmark
%
%
%
'
'
$
Välkomna
S ö n d . 1 5 m ar s k l . 1 5 .0 0
HÖGMÄSSA Jarl Elténius
Onsd. 18 mars kl. 18.00 Föredrag av
Stefan Degerlund från Sebra Film
PINGSTKYRKAN
Onsd. 25 mars kl. 19.00
ADMINISTRATIONSMÖTE
%#! $ #
Hunger är varken rättvist eller jämlikt.
SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 kr till utbildning,
lån och sparande samt hållbara jordbruksmetoder.
$
" &!"
PG 90 01 22-3 | BG 900-1223
Swisha valfritt belopp till 9001223
#
%
"
S ö n d . 1 5 m ar s k l . 1 1 .0 0
HÖGMÄSSA Johan Bonander
kl. 1 3. 00 DOPGUDSTJÄNST
Johan Bonander
Ti s d . 1 7 m a r s k l . 1 2 . 1 2
LUNCHMUSIK i kyrkan därefter
SOPPLUNCH i församlingshemmet
från kl. 12.30
S ö n d . 1 5 m ar s k l . 1 4 .0 0
FRILUFTSGUDSTJÄNST i Fäbacken
hos Nisse o Lola. Keinth Lundquist.
Musik Ronny Strandberg. Medtag
gärna pulka o sittunderlag.
Kyrkan bjuder på korv med bröd
foto: magnus aronson/ikon
Söndag 22 mars
Dalby kyrka
kl.16.00
Familjegudstjänst
Dopbarnens dag. Konfirmandläsning mellan 13-17
kl.19.00
N. Finnskoga kyrka
Taizèemässa
$
!
%
www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete
!
#
Till minne av
Tor sd. 1 2 mar s kl. 10 .3 0
ANDAKT Gömmanberg, Eva Bonander
S ö n d . 1 5 m ar s k l . 1 1 .0 0
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST
Jarl Elténius
M å n d 1 6 m ar s k l . 1 0 .0 0 -1 2 . 0 0
ÖPPEN VERKSAMHET för föräldrar
och barn
Ti s d . 1 7 m a r s k l . 1 3 . 0 0
SOPPLUNCH i församlingshemmet.
Birgit Nilsson och Iréne Hallström
dikt o sång
Handla i vår gåvoshop!
Du hittar vackra pärlbroscher,
spännande böcker,
cd-skivor, gåvokort
och mycket mer.
www.afrikagrupperna.se
!
!! " & ##
$ " %!!
! "
" " $$
")#
$$
#$)
%!!
" $
$$ ")#
$$
" %
$
!
( $ "
( "$ !* +"
)" +" )" $
(
"
+ #
%$
"
& #)#
$
" +" )$$"
%$
"
$
! #$ "
#
#
$ " $ )"
! #$ " +"
# ! #$ $ "
& $ & )" )" #
#$+"#$ !* &*"
+"#
"
+ #
)" "
& $ #* & " $$ $ +" " &)'
+
" ($
" ! $ " %# "
$") #* $$
% " # " ")# $ !* &*"
% " "
&)'$
$
"$
#$+""
")#!
$ +" $$ *
# &)'$ "
+ #
"
#$
"
" % $$
+& " # % " " #$
" $$ " #* $$ $
")# "+
" "
*" )#$
")&
$ "#
% # " *$
$ &)' $ # +" ( $
!
&)
)"
" % #
* " "
& "
% $ & $ +" $$ "+
" " "$ "
"
%
# ( "
#*
! $ "
$#
# $ "
&)'
"+ # "
" # +" "
*#
") # "
"%
* " #*
% # +"
#)#
+" !* %
%
+" #* #
"%
") # " & " "$
"+ # #
$ #* $$ % $
" ")#
! $ " $$ # +"
(
# *! $ "
$ '
" %
$! $ " )" &)
" # %$ +"") # %$ $ &
*
!* &) "!"
#
" #$" #
)" $ $ ) " )" " #$" # %$
% ! $ " %$
"% &)'$ "
$ " #$ ) #
$
" $)
$$*" !
+" $ ! $
+& " ! $ " &
$ "
6lVRQJVDQVWlOOQLQJ
Vi tar emot ALLT
helt och rent!
NRPPHUWLOO
9LWVDQGVN\UND
RQVGDJHQGHQPDUV
NO
Kläder - husgeråd - möbler mm.
Vi hämtar även gärna dödsbon.
Du ringer - Vi hämtar - Du lämnar
67()$1'(*(5/81'
EHUlWWDURFKYLVDU¿OPRP
6HEUD)LOPVDUEHWHJHQRP
nUHQVDPWRP*OREDONXQ
VNDSRFKNOLPDWYHFNRUQD
Öppet för inlämning och försäljning
onsdagar o fredagar kl.10.00-17.00
lördagar kl. 10.00-14.00
Ring 070-307 84 17
9LEMXGHUSn¿ND
9lONRPQD
)ULHQWU
p
Var med DU också och gör skillnad
för gatubarn i Bolivia och Peru!
För information om Pingstkyrkans
gudstjänster ring: 070-307 84 17
.\UNRJnUGV
DUEHWDUH
9LV|NHUWLOON\UNRJnUGDUQDL
SDVWRUDWHWVWN\UNRJnUGV
DUEHWDUHI|UVlVRQJHQ
$UEHWHWLQQHElU*U|Q\WH
VN|WVHOWUDNWRUPDVNLQN|UQLQJ
SODQWHULQJUHQVQLQJKlFNNOLSS
QLQJPP*UDYJUlYQLQJRFK
PHGYHUNDQYLGJUDYVlWWQLQJ
NDQI|UHNRPPD%N|UNRUWHWW
NUDY9LI|UYlQWDURVVDWWGX
KDUXWELOGQLQJHOOHUSUDNWLVN
\UNHVHUIDUHQKHWLQRPWUlGJnUGV
VN|WVHO$QVWlOOQLQJHQlUWLGV
EHJUlQVDGPDMRNWREHU
8SSO\VQLQJDURPWMlQVWHQ
OlPQDVDY.\UNRJnUGVPlVWDUH
/DUV:LNVWU|P
)DFNOLJI|UHWUlGDUH/DUV
2OVVRQ.RPPXQDO
"$ (
!)
#
#*
"# '
+ ! # %#
"
(
"
$ & '
# # %$ && "
# "#
$# $
$ # * ) ("& *# $ "
"
(" $
$"($$
" (#
%
#
7LOOWUlGHHIWHU|YUHQVNRPPHOVH
$QV|NDQPHGPHULWI|UWHFNQLQJ
UHIHUHQVHURFKO|QHDQVSUnNVNDOO
YDUD.\UNRJnUGVI|UYDOWQLQJHQL
)U\NVlQGHSDVWRUDW%R[
7RUVE\WLOOKDQGDVHQDVW
GHQPDUV
!
!
$
#
#
#
$
$
!
"
© naturepl.com /Eric Baccega / WWF
STOR VINTERREA
i dagarna 4 start idag onsdag 11/3
All reakonfektion
Alla reajackor
halva
ord.priset
Alla reaskor
Ett parti superbilliga jackor
halva
ord.priset
70 %
på ord. priset
R ädda
orangutangen
Bli Orangutangfadder
på wwf.se/orangutangfadder
SPORT OCH MODE
" %##
' #
' # &$$ ! !
!!
Tel. 0560-137 11 Järnvägsgatan 7 Torsby
"
"
Handledarkurs körkort B
Torsdag 19/3 kl. 17.00
)"
'
! $
!#
"
!
("
"%
"
"
"
"
"
#! " #
"
$
!
&$$
"
$
WWF kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll
halva
reapriset
1
'
1
'
.( % " $ )"* ( $)*.##
(& )&$
%* ) %&$ (0"% % &
%% /## *
* .( %
%*#
1
* %%) (- *
&# " )-%* * )"
( $- " * )* (" '/, (" % '/ !.(% %
)* " $ )* % )!.#, )&$ , *
*
&($ ( , '
1
, (
.( (- *
,
.#)& (# , (
% )*&(
$ %)* # "
(#
)) "# ))
)&$ % ("&* " &
"# ))
)&$
# ( .%%+ %* +%% * % ("&* " "# )) ) $ % .(
1
# )* *&%/( % ( "&$$ ( * " & #&, %* "&%* "* $
## ( ) "% (
%*( )) 0( % ("&* " $ % * .( , "* * ** , ## * ##) $$ %) !.#') /* 0(
** )/ / )&$ $0!# * (/" ( ## +* /%
(& ( "0') #* 0'' * , %* (% *
.( * .## ( ' & $/%
% ( 2%.* (& (2 .% ( (
##
# * ##, (" (%
"&%* %+ (# * ) $$ %).**% % (% 0( ** "&$$ +% % % ("&* " "# ))% %
*
$ % ** ##) , * &$ ' .( ** * '/ "&(* * )" ' ( ** -) )"* & ')-" )"* (&
% $ "( *
)* % %) # ( 0 ) ## ( & ")/ %*(. * ) $ % $
%,.%
% *
( + %/ ( (/ &( ## ( ".%% ( &(& 0( %/ &% .( + ##* ,.#"&$$ % **
"&%* "* / '&# ) )& #*!.%)* & )"&#
.#* (+'' %
0( % & %))&%
) $&( % (
#"& &# % ("&* "
&'% % *&
"
Vi vill ha dig.
som ordnar så fint Barnens
Vasalopp på Långberget varje år!
Vi hade en underbar dag!
Och din syrra. Din mamma. Din granne. Och
kanske din kompis. För tillsammans kan vi
göra världen bättre.
Vi kan se till att det finns fisk kvar i haven.
Vi kan minska koldioxidutsläppen. Och vi kan
se till att flera hundra år gamla naturskogar
inte huggs ned på bara några dagar.
Vill du vara med? Sms:a medlem till  
eller gå in på www.naturskyddsföreningen.se.
Ett medlemskap kostar  kr/mån.
Torsby kommun söker personal
Semestervikarier
Socialförvaltningen söker semestervikarier inför sommaren 2015.
Är du intresserad av att jobba i ett av Sveriges viktigast jobb, så finns här chansen.
Att arbeta inom vården, med människor, är ett bland de viktigaste jobb som finns.
Vill du vara med och göra skillnad och vara med och skapa välfärd?
Välkommen att läsa mer och söka jobbet på torsby.se/ledigajobb!
© National Geographic Stock / Michael Nichols / WWF
$&' , $"")# &
( !! ! * & .&' )&'
* '( & '' $! #
$&' , $"")#'
/%% #
" &'
) & (& * $&' & & (
$
*
&, #' $! # $
,(( /& .& -& (( #'/ # ' & *
"'
#'/ # # '% & $ # -&
#
Bli Tigerfadder
på wwf.se/tigerfadder
BUSSRESOR
3 d Shopping Burg 17/4
7d
3d
2d
3d
4d
2d
2d
Hollandsblommor 20/4
Kiel kryss 24/4, 29/5
Ullared 30/5
Österlen i äppelblom 15/7
Bornholm 14/7
Sommar Stockhom 21/7
Allsång Orsa, Kalle Moraeus
med gäster 27/7
4 d Atlanterhavs vägen med
Hurtigrutten 8/8
www.jonssonsbuss.se
WWF kontrolleras av Svensk Insamlingskont
S kaffa katt
$ ,"
$$ &) !*
# &*
$"" & ' $! # (( ! )( # $&" ( $#
& # #'/ # ' "( # ! '( /* & * !
$
( ##' ((
*-! " !! #
(( ##' -* # %. "' #
" ,"
#,
. +++ ($&' , '
& & ( /& ) # #'/ #
-& ##' -* # ! '( # /* & * ! %! (' & '$" -& ( !! -#
!
) .& -!% "
# #'/ # %. ' $! # $" )
/* &
#,
#! "
)" ,!!
)" $ ,"# $ $$ )
*
$'&)""
$
% $ " "
"#
#,
)" $ "
% *"
$
$ $! "#
"
(# ,&
##
# !& %. & ('" &
# ' * !# # #
" + '()
$ ,& '*- !
& *
&, #' $! #
" "
"
'()
$ ,& '*- !
& *
* '( & '' $! #
Hö köpes
Tillfälle för rätt person!
till snäll häst. God kvalitet. Ca 2-3 ton.
Ring 070-236 20 54 el.
Gammal väl inarbetad herrklädesbutik belägen
i centrala Torsby säljes pga. hälsoskäl.
070-546 54 73
Ägaren är mycket mån om butikens fortlevnad i ny regi och förbehåller sig
därför rätten att välja köpare. Anmäl Ert intresse via mail till:
[email protected] eller tel: 070-682 10 30
0' ' +
()$.( ,()' $ %
#%) )0"" )
* 0' -' $
Potatis säljes
0' '
Gamla Torget Torsby
Torsd. 12/3
Torsd. 26/3
kl 12.00-14.00
.$"
/
( %' *&&
!+ ))$ ) # %#$
)) (
' # '*$$ '$ + ($0
* 0'
$ (!%))
Slam & Brunnrensning AB
"
Tel. 070-573 46 63
%$)%' )
0&& )
"*$
().$ )
Salong Naturlig Skönhet, Torsby-Badet, tel. 070-537 86 70
en ansiktsbehandling med
MARIA ÅKERBERG:s
produkter. Djuprengöring ingår.
'
Aktuellt!
Tallinnkryssning 25/4, 3 dgr ............ 1.410:Hollands blommor med orkidéfarmen
28/4, 6 dgr .......................................... 6.790:Kielkryssning 29/4, 3 dgr ................. 1.595:Köpenhamnskryssning 6/5, 3 dgr... 1.680:Skottland med Tattoo 4/8, 9 dgr... 14.250:Rüdesheim & Rhendalen 7/9, 7 dgr .....6.980:Buss från Sunne
Läs mer & boka på vår hemsida!
054-18 72 50, www.grums.nu
Telefonöppet även kvällar & helger!
ril
ars o ap
Under m ns o bryna
gratis fr ärde 300:-)
(v
färgning ndlingen
i beha
(
& $ "" $%# $$ !
#
#
!#!
$ "(
!!
*"7. /+)) .!*
'+))!. 2%// $1/$6(( % +./ 3 '+))1* !$72 $%00 !*
(0!.* 0%2 (7/*%*# "7. /%* %*0!.*!01,,'+,,(%*# ./ '!* 5. 00 .!
* /+,!. 07.!*
1 . +)
/05*#!. *! /%00
*50 % 5.)( * !*
&1(%
+0 (0 %
5.)( * !.7./
+.0!. %
'+))1*!.
+./ 3 '+))1* !.7./
+**!*0!.
%
+.0!.
! "
#
4. 1 */(10!* 0%(( *6#+* 2 *! */06!* ! /0 0%+*!. + $ $ . %*0!.*!0 2% 0!(!"+*& '!0
/6 5. 1 !* 2
+**!*0!. /+) "7.(+. . %*0!.*!0 */(10*%*#!* !*
&1(%
% %# .! $ . 2% )! !( 0 00 !0 5. !*
&1*% /+) 1 . +) /05*#!. *! /%00
*50 )!* !0 5. ((0/6 ". )"(300 0 0%(( &1(% + $ 6 /05*#/ (( /0 0%+*!. *!
/ )0% %#0 0 0%+*!.* 5.
+#. *#!* . 00)+* . 2+( 7(&!/ !0 "+./
5) '!* %** 7& 6"+./ + $ 5.)( * /
( 3
. 1 . 2 *(%#0 0!(!"+*
+**!) *# + $ %*0! *6#+0 %*0!.*!0 /6 5. 1 %*0! !.7. 2 !00
6 72.%#
/0 0%+*!. "(300 / .!
* /(!2!. *07.!.* 72!. ".6* 1 . +)/
,( 00"+.) 0%(( !(% / +) +**!*0 $ . 1 '2 . %00 +**!) *# )! %*
2 *(%# .!
* /(!2!. *07.
"
%
4. 1 +/5'!. ,6 2%('!* /0 0%+* 1 5. */(10!* 0%(( '+*0 '0 . 1 %* .!
* /(!2!. *
07. ! ' * + '/6 %*"+.)!. +) 2%(' * . (0!.* 0%2 1 $ . "7. 00 "6 %*0!.*!0 */(10
*%*# !"0!. !*
&1(% 1 . +) /&5(2 5. %*0! .!
* /(!2!. *07.!. 10 * $3. 10
,( 0/ ,6 !* 0!'*%/' ,( 00"+.)!* 0%(( .!
* /(!2!. *07.!. /+) ((0!(!
$*$+"
.!
*
.!
* / +( #!0
3"+* ) "( + $ !0 5. $+/ *6#+* 2 !) /+) 1
$ . +**!) *#
!
%
!
#
! * )6* #!* !* ) ./
$ . 1 . +) !* '1* 0&5*/0 7,,!* "7. ((
+**!*0!. /+) .
/ + 2/!00 2%('!0 "7.!0 # 1 $ . %00 .!
* / +**!) *#
$+/ %0 ' * 1 .%*# + $ /05(( ".6#+. + $ "6 )!. %*"+.) 0%+*
!
#
%
$
6* # 8 ".! #
8
7. # 8 /7* #
8
!(!"+**1))!.
8
1 ' * 52!* '+*0 '0 !) 2% ! ,+/0 %*"+ -1
. +)
Placeras
oåtkomligt
för barn.
Det står inte på innehållsförteckningen.
Men en klase vindruvor kan innehålla
en hel del ämnen som inte passar till
mellis.
I ett EU-stickprov hittade
man till exempel 26 olika
kemiska bekämpningsmedel i en ask
vindruvor. Vissa
av ämnena går inte
att skölja bort,
eftersom de finns
i druvans fruktkött.
Vindruvorna
är bara en av många
besprutade frukter vi
ger till våra barn. Banan är
en annan värsting. Faktum är att nästan all mat vi äter har besprutats med
kemiska bekämpningsmedel. De ska ta
död på skadedjur och ogräs, men allt
fler forskare oroar sig för vad medlen
gör med oss i det långa loppet. Särskilt
vad gäller barnen.
Men det är inte våra egna barn som
utsätts för de största hälsoriskerna. Det
gör alla de barn som lever nära de hårt
besprutade odlingarna i andra länder,
där mycket av vår mat produceras. Det
här ger oss i Naturskyddsföreningen
kamplust. Vi vill sätta strålkastarljuset på den mat som de flesta av
oss äter – den o-ekologiska maten. Det
är mat från ett jordbruk som sprider
allt mer gifter på världens åkrar fastän
problemen är välkända.
Därför har vi dragit igång kampanjen
#byttilleko. Vi vill visa att ekologisk mat
inte handlar om kossor i solnedgång och
gullig småskalighet.
Vi vill visa att det ekologiska jordbruket är livsviktigt. Och nej, det är
inte perfekt ännu.
Men medan det o-ekologiska mest
harvar på i gamla spår, så har det
ekologiska jordbruket redan hittat
lösningar på många av de allvarliga
utmaningar vi står inför. Eko ger oss
friskare natur, gladare djur och renare
mat. Och det är värt varenda krona.
Du kan hjälpa oss genom att byta
en vara till ekologiskt nästa gång du
handlar.
Och medan du byter till eko, så
kämpar vi i Naturskyddsföreningen för
schysstare mat i butikerna. När du blir
medlem för 24 kr/mån gör du oss ännu
starkare. För ju fler vi blir desto större
skillnad kan vi göra.
SMS:a »medlem« till 72 900
så hör vi av oss.
Grattis
Uppv.
Grattis
Den 16/3 fyller
våran älskade
Grattis
Melvin
Elias Kilgren
4 år
på 6-årsdagen
!
9/3
INGEN UPPVAKTNING
på min födelsedag.
Resp. min önskan.
PER PÅ HEBY
!
Stort grattis
Grattis
Emma Smith
Wilma
Björklund
på 15-årsdagen
som fyllde 12 år
10/3
"
10/3
!
"
Hipp Hipp Hurra
för världens bästa
Grattis Olle
på 4-årsdagen
Alvin som
15/3
fyller 3 år 12/3
"
Grattis
Hampus
!
Agnes 9 år Thyra 4 år
5/1
13/3
!
"
på 4 årdagen
10/3
Igår, Idag, För alltid
"
Grattis
älskade
Anton
på 2-årdagen
14/3
"
Säljes
SYMASKIN
Husqvarna Daisy 330............3500:fönsterlampor 2 st 18 karat guld med
prismor. 10 cm höga 22 cm runt om.
............................................500:-/st
Store gardin - ring för mer info.
Välkommen att ringa
TEL. 0560/ 109 53
Övrigt
LÄGENHET CENTRALT LYSVIK
2 rum och kök. Underbart läge ett
stenkast från Fryken. El och värme
ingår i hyran 4.775:-/mån.
Tillgänglig omg. Ring för visning
JAN-OVE 070/ 30038 34
ANDERS 070/530 38 44
STUGA UTHYRES
Stuga på Kollsberg 40 m 2.
3.500:-/mån.
TEL. 070/ 681 48 20
4 år 10/3
Stort grattis
Hampus
ALL EV. UPPVAKTNING
på födelsedagen undanbedes
absolut bestämt.
EGON OLSSON
Vi har förlovat oss
IDA RYBERG
ANDREAS SUNDBERG
Torsby 10/3
2015
BOENDE SÖKES TILL AUGUSTI
jag är en 16-årig kille som kommit in
på skidskyttegymnasiet till hösten,
men jag har ingenstans att bo.
Önskar boende i närheten av Stjerneskolan. Allt av intresse.
Ring Hampus
070/ 291 23 25
3 ROK I ÖSTMARK UTHYRES
Varmhyra 5201 kr/mån, helrenoverad, andra plan med stor balkong.
Ledig fr. 1 april.
RING 072/ 201 61 80
röd
Norskbmer
inkom g!
torsda
$
$
"
$
Grattis MajBritt
Larsson till vinsten
av smörgåstårtan!
!
#
KORTPRIS
%
!
Vi lottar återigen ut en smörgåstårta till alla som handlar
på lördag o söndag!
Elmia Game Fair
Jakt- och fiskemässa 14 maj
i Jönköping
Detta är mässan för alla som älskar
natur, friluftsliv, jakt och fiske.
Resetjänst Värmland & Jönsson Buss
gör en bussresa till denna stora
JAKT- OCH FISKEMÄSSA.
Anmälan & information: Ring
Curt Engström tel 0730 – 312277
eller www.resetjanstvarmland.se
Skicka ett sms med texten 50, 100 eller 200 till
nummer 72 999, så skänker du motsvarande
belopp till Världens Barns insamling.
Familjedagen 14 mars
INSTÄLLD!
#*
# "&
2 d Ålandskryss m
Birka Paradise
FOTO: Lars KLingsbo, PMU
VÄLKOMMEN!
Du kan ge världens
barn en bättre framtid!
LEKVATTNETS
SNÖSKOTERKLUBB
19/5.....................................355:Buss, båt, del i insides 2-b hytt,
1 st buffé inkl. öl, vin, läsk.
www.jonssonsbuss.se
"
! #$&
" $ ! "# #
&
! $$ " &)"$ (
'" % $" ## "
(
$$ *" & " !)
$
"#$
$
"#$
#
#
" $#
" $#
n
ö
r
g
l
l
i
t
r
e
Vack
.
a
p
p
o
s
g
i
t
t
y
n
och
Ingredienser
1 kg grönkål, färsk,
eller 700 gram fryst hackad
50 gram smör,
(färsk grönkål kräver 100 gram)
1 l vatten
3 st grönsaksbuljongtärningar
5 dl vispgrädde, eller matlagningsgrädde
ŴLQJVDOW
svartpeppar, nymald
Tortillas:
o
150 gram färskost, t.ex. Philadelphia
4 st tortillabröd, medelstora
2 st tomater
Tillagning
1. Repa och strimla grönkålen om den är färsk eller tina den frysta. Fräs grönkålen
mjuk i smör i en gryta i omgångar utan att den tar färg.
2. Koka upp vatten och buljongtärningar. Tillsätt grädden och häll allt över
grönkålen i grytan. Låt sjuda ca 5 minuter eller tills grönkålen är mjuk.
3. Mixa soppan (behövs inte med den frysta grönkålen) och runda eventuellt av
med en klick smör. Smaka av med salt och peppar.
4. Bred färskost på två av tortillabröden. Skiva tomaterna mycket tunt och lägg
dem ovanpå. Lägg ihop bröden två och två.
5. Stek bröden gyllene på båda sidor i torr panna. Klipp eller skär i bitar och
servera till den varma soppan.
källa:tasteline.se
HELT OPARTISKT
DRILL
GER
LÄGRE
PRIS
SÅGAS AV
HOCKEYARENOR
HUVUDARVODE
SJUKDOMS- BONAD
BEHANDFÖR
LING
SIKHER
LAGSÖKT
PRALINLÅDA
FATTIGMANS KO
GER
TÅRAR
KAN TÅNG
VARA
GÖR MAN I
MANEGEN
RUSA
IVÄG
ENTUSIASMEN
TRE
SÅDANA
ÄR EN
FAMN
KAN
VINDAR
VARA
HELKASSA
KENNELGÖRA
KRIGSFLOTTA
ÄR EN
SPELFÄRG
HELT
VÅGRÄT
STADIGVARANDE
HEMVIST
HULLING
ORSAKAR
MYGGAN
HAR VÄL
MÅNGEN
REKRYT
FÖRFATTARKLUBB
SKÖTSEL
ÖPPNAS
MED
BULLER o
BÅNG
GRAVERA
ÄR
FJÄTTRAD
INDIVID
BÅDE
PRYDLIG o
PASSANDE
SNITSELN
BEHÖVER
SYSSLOLÖSA
ÄR EN
LITEN
FLAGGA
VAR
HÄLSAD
BEIJINGLAND
FÖRENA
SKARP
FÅR
PRÖVA PÅ
HELT
COOL
TAR ÖVER
ANDRA
KORT
LÄCKER
LÅTA GÅ I
TOPP
UTTRYCKSFULLT
LADE OM
KURSEN
HELT
TALLINBO
RÅDJURSKALV
NERVÖS
RYCKNING
ETT ORD
SOM ÄR
EMOT
SÄTTS AV
IDROTTARE
SMÅ BOSTÄLLEN
VINTERKVARTER
FÖRSTÖRA
NÅGOT
SKOGLÖSA OMRÅDEN
GER
FORMEN
DESS
FORM
DELA PÅ
VOLUMINÖS
ÄR VISSA
KUVERT
BLIR
ORSAKAR
TÄND
OFTA
MEJANDE
KLÅDA
REDSKAP
VÅNDA
FLICKA
MED
KNUFF
LOVPRISAR
HÖRS
FRÅN
FLERA
HÅLL
ÄR
DÖTT
© C4EKONOMEN - 314
Skicka in korsordet till:
”Kryss 11/3”, TorsbyBladet AB, Bergebyvägen 3,
685 34 Torsby
senast fredag 20 mars
$
% +# $!
"$$
$ %%"!
" % $ $ !
$ %& $ !
$
& $ $ $ %%"!
*$
!
(%% *
% *$
"$% ( )%& $
&+ &
'!
!
"
LÄS EN SOMMARKURS!
SKOGSFINNARNA OCH
FINNSKOGEN:
KULTUR, HISTORIA OCH FRAMTID 7,5 HP
Undervisning på Karlstads universitet eller
på distans i kombination med fältstudier.
$# (! "
'! &! "%
Ansök senast 16 mars
# !
JJust
ust n
nu!
u! Vi
Vi b
bj
bjuder
juder
elen
på el
le
en första
ffö
örsta året.
årre
et.
SKINNVÄSTAR,
SKINNHANDSKAR,
PLÅNBÖCKER, MC-JACKOR
i hög kvalitet.
Lokala avvikelser kan förekomma.
Just nu ingår elförbrukningen i tolv månader när du
köper någon av våra kampanjvärmepumpar. Det ger
dig upp till 13 000 kr extra att göra vad du vill med
– åka på semester, till exempel.
Läs mer och hitta restips på
ivt.se/kampanj
Erbjudandet gäller t.o.m 31/3 2015. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
NÅGRA DAGAR KVAR!
Storg. 29 Sunne
(f.d. Rubens lokaler)
Bergsängs RÖR AB
Tel. 070/ 586 65 46
Tel. 070/ 580 19 06, 070/894 07 86 • www.bergsangsror.se
683 60 Ekshärad
Skogsplantor
Vi kan erbjuda dig förstklassiga
plantor från vår plantskola.
Gran, tall, björk m m.
Utnyttja vår service:
Plantering, Frö, Sådd
tMZTWJLTCJPQMBOU!UZGPONBJMTF
www.lysviksbioplant.se
s
k
c
a
j
p
Fla mumma
de
med kar
med hjälp av
sopmaskin
Jag börjar att vårstäda
asfaltytor v. 11 med
midjestyrd traktor och
sopskopa.
Ring för tidsbokning
0706-25 43 71
ken!
c
ä
s
t
i ma
t
t
o
G
Ingredienser till 50 styckkeen
300 g smör
1 dl råsockker
e
1 dl honung
1/2 dl vvaatten
10 dl havregryn
GOUnJҖLQJRU
1 dl sesamfrrö
1 dl pumpakärnor
2 dl russin
1/2 tsk salt
2 msk vvaaniljsockker
e
1 msk stötttta ka
kardemummakärnor
Gör så här: Sätt ugnen på 200 grader. Smält smöret. Rör ner råsockker,
e honung och vattten.
en. Drraa åt sidan
så länge. Blanda alla torrra ing
i redienser i en bunke. Häll på smörblandningen och arbeta in den väl, låt svälla i
cirkka 10 minuter.
Tryck ut blandningen i en bak-plåtspapperrsk
s lädd långpanna. Grädda i nedre delen av ugnen i 15 – 20 minuter
tills den har fåtttt färg. Låt svalna och skär i bitar.
källa: icakuriren.se
SNART PREMIÄR
FÖR NYA SUBARU
OUTBACK
21-22 MARS
SUBARU OUTBACK
fr.
319.900:–
NU MED DET VÄRLDSLEDANDE
FÖRARASSISTANSSYSTEMET EYESIGHT
3 ÅRS FRI SERVICE*
Standardutrustning Outback
• Alltid 4-hjulsdrift
• Automatlåda, Lineartronic
• EyeSight, förarassistanssystem
• Adaptiv farthållare
• Autobroms
• 2-zons klimatanläggning
•
•
•
•
•
•
•
20 cm markfrigång
Boxermotorer
Backkamera
• 2.0D Boxerdiesel,
Regnsensor
150 hk (350 Nm)
Värmesitsar fram och bak
• 2.5i, 175 hk (235 Nm)
VDC (antispinn, antisladd)
7 airbags och whiplashskydd
Max. dragvikt 1.800 – 2.000 kg
Jongstergatan 5, Sunne
sunnebilomaskin.se
Tel. 0565-135 10
Bränsleförbr bl. körning 6,1–7,0 l/100 km. CO2-utsläpp: 159–161 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. *Eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil.
Vill du ha
ÅRSMÖTE
MER TIMMER I SKOGEN?
TORSBY NORDVÄRMLANDS
SOCIALDEMOKRATISKA
ARBETAREKOMMUN
Söndagen 29 mars, kl 16.00
Finnskogscentrum i Lekvattnet.
Medverkan av Kersti Berggren,
verksamhetsledare.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Servering.
Välkomna!
Styrelsen
#
!
"
!
"
"
#
#
"
# "
+
,
*
#
&'( )
&'( )
&'( )
)((%"
)((%"
)((%"
$(#-'
$(#-'
-$
-$
-$
!
!
Veteranskogsdag
Lördag 14 mars kl. 10.00
Sibilla Lekvattnet (ca 5 km mot norska gränsen)
Allt fr. timmersvans till häst- o gamla traktorer
Grålleklubben
• Unika traktorer
• Utställare
• Virkesköpare
• Gamla motorsågar
Värmland
LRF
Östmark
Välkomna till en trevlig dag önskar
Finnskogens Maskin & Redskapsförening
Info: 070-259 68 41, 070-511 86 61
Kolbullar
m.m.
RE
SOCIAL
OCIA A
ACKOR
SÖKER NY ARBETSPLATS!
SKOTERRTRÄFF
Idrotttsgården Bograngeen
Försä
ljjnin
or
Annonsspons
st
iru
nt
A
Solör
g
av sop
hamb pa,
urgar
e,
korv,
kaf
& dric fe
ka.
Nordvärmlands Snöskoterklubb planerar en ny ledkarta. Företagare som
vill synas där med en annons maila till: [email protected] för mer info.
H«_jmf\YnÛqll`Yjnaafl]d©f_j]e¹bda_`]l
Yll`YcnnYjn«jYlj]^«j&
Fq©_Yj]kYelYjZ]lkhdYlk]^l]jdqk]kfm
<]©jd©ll`Yfl]jda_Yg[`kf©ddYg[`na©jn©d\a_l
e«fYgenYjl\]`YefYj&
›j\mj©llh]jkgf¹n]jd«l]jna\gemlYf
cgklfY\&
>¹je]jaf^gjeYlagf$jaf_2(/(%,((+,,-
Har du ont i fötterna?
Nageltrång, liktorn, förhårdnader etc?
el. vill du bara ha en skön fotbehandling.
VÄLKOMNA TILL
Agneta Sundell Strandberg
Auktoriserad medicinsk fotterapeut
Tel. 070/ 521 06 36
FÖRENINGEN NORDEN
LÖRD.21 MARS Distriktsstämma för Värmland
Missionskyrkan kl. 10.30. Förhandlingar. Lunch
Kl. 13.30 ANN-KRISTINE JOHANSSON
berättar från i sin tid i Nordiska Rådet.
KONTORSRUM
uthyres i Torsby
För mer information
ring 070-665 21 83
DAGSRESOR
Trandansen 28/3 ...........580 kr
Buss o lunch
Ullared 10/4 ...................425 kr
Chess in Consert LLa
11/4...........1035 kr Buss,midd,bilj
Oslo 17:e maj ...................395 kr
Onsd. 22 april Elvakaffe i Missionskyrkan. Gäst: Bengt Berg
Sönd. 17 maj Nationaldagsresa till Oslo. Direkt Jönssons Buss
0565- 921 22 senast 4 maj.
ALLA VÄLKOMNA!
KVÄLLSÖPPET
KVÄLL
SÖP P ET
torsdag12/3
tors
sdag12/3
(TÁPMN
till 20.00
16.30
DGƂPPGTUKI
Lars-Erik i
DWVKMGP
Fortsatt
40%
Buss,bussfika,VIP biljett
Hjälmare kanal 8/7 ........720 kr
Buss,båt,entré,lunch
Dalhalla Ernman /Körberg
12/7 ....................1.165 Buss o bilj
Nordiska jakt o fiske dagar
Elverum 8/8....................450 kr
Dalhalla Fyrverkerikonsert
5/9 .................1.165 kr Buss o bilj
Spa söndag Lokabrunn
4/10.........680 kr Buss,lunch,SPA
www.jonssonsbuss.se
Kyrkogatan 6 T
Torsby
orsby
på ICEBUG i
lager samt på
HÒTTCUÀUQPIGPU
Saucony!
Jätteloppis
i Östmark!
Lördag 28/3 i Hemvärnsgården
kl. 11.00-16.00
Bokning och info 076-805 60 27
Vi har
Glasögon
fr. 795:Progressiva fr. 1795:-
Vi vissar
VÅRENS
ÅRE
Å
NYHETER
NYHETE fr.
ch lämnar
20
20%
på dessa.
des
Välkomna!
Väl
k om n a !
!
Vår på fönsterbrädan
!"#$%&%'()*+',+$&"-.'/&01'$-"2*3,-"&#45&$-"6#6-$"+"&%#6&-'01%+%&6-,&+$$&01%+&
61'7%."+,-"&3"&08"-'&98&03.:&;+%%-*'&5+"&)("<+$&)*#66+/&=8.*+"'+&201$$"+"&#45&*<7%-$&)*1"&
%$+"2+"-&,+.&=("&,+.:&>*#6%$-"="36<+',-$&$19%+"&53"&#6&57"&,7&2+'&=("%$3"2+&08"23'%*+'&
1''-&.-'#6&+$$&+'03',+&%3%#'.-'%&2"7203?$-":&@('%$-")"3,+'&3"&-'&9-"=-2$&9*+$%&+$$&
-?9#'-"+&2"7203?$-"'+&98&-=$-"%#6&*<7%-$&3"&)"+&01*2-$&.("&+$$&)*#6'1'.-'&0+"+"&*3'.-:&&
"#$!%&''(!)*'+,!-.&/,!(0$$!,$$!,11,'+#1,!/12/304$#1!5*!&!%6'($#17108,'9!:01!+#1!3&!'*+1,!
$&5(!(-)!,..,!&..2($1#1,(!,3!#'!7&.89!
•
;.,((&(/,!$#11,/-$$,/12/-1!#..#1!3&$,!5-1(.&'(/12/-1!01!8#$!5#1%#/$,!3,.#$!%61!8#'!
(-)!3&..!(/,5,!<,1)-'&!-=<!.2+'9!>1,8&$&-'#..,!)-1)-1(5#.,1+-'#1!(-)!
[email protected]*17,=/,?!&!/-)7&',$&-'!)#8!3&$,!+,18&'#1!01!<01.&+$!1-),'$&(/$!-=<!$&8.6($9!
A#'-)!,$$!,'30'8,!$3*!#..#1!%.#1,!/12/304$#1!,3!(,)),!(-1$!(/,5,(!#$$!3&.(,)$!
&'$1B=/9!!
•
>1,3,!'*+1,!3,=/1,!76=/#1!5*!3,1,'81,!-=<!5.,=#1,!#'!,3!8&',!/12/304$#1!5*!
76=/#1',9!A#'-)!,$$!3,1&#1,!<6C8#'!5*!304$#1',!7.&1!#45-'#1&'+#'!)#1!#%%#/$%2..9!
D*!7&.8#'!(B'(!C-183&3,E!12)(,F,.#,!-=<!#'+#.(/!5#.,1+-'!&!$3*!-.&/,!
/12/)-8#..#19!
•
G$$!#4$1,!7-18!%1,)%61!%6'($1#$!+#1!B$$#1.&+,1#!#'!'&3*!-=<!7&81,1!(,)$&8&+$!$&..!,$$!
#3#'$2#..,!#.#)#'$!&'$#!7.&1!.&/,!&6+-'%,..,'8#9!H61!,$$!+61,!%6'($#17108,'!)#1!
.&3%2..!<,1!3&!5.,=#1,$!#$$!.&$#$!304$<2(!&!%6'($1#$!(-)!+61!,$$!/12/304$#1',!.B%$(!
%1,)!5*!#$$!%&'$!(0$$9!I04$3,.#'!01!/12/304$#1!(-)!01!$B5&(/,!%61!(0(-'+#'J!
7#+-'&,E!#'+#.(/!5#.,1+-'!-=<!(,&'$5,2.&,9!
BLOMSTERFRÄMJANDET är branschorganisationen med uppdrag att sprida information och inspiration
om svenskproducerade blommor. Vi bistår gärna med artikeluppslag, faktaunderlag och bildmaterial.
www.blomsterframjandet.se
[email protected]
NÖJE
NÖJE
SKOGA
Dans lördag 14/3 kl. 20.00-24.00
Musik:
Välkomna!
Skoga BGF
Nästa dans 28/3 Wretaz
NÖJE
NÖJE
NÖJE
VAIF
Ungdom
Föräldramöte flickor -03
Torsdag 12 mars kl. 18.00
Frykenskolan, stora ingången.
Föräldrar till nya och gamla
spelare välkomna!
Plats: Folkets Hus Kristinefors.
Inträde+mat 200:-/pp
Anmälan Barbro Larsson tel.
0560-30168, 076-8137656
senast 26/3
VÄLKOMNA!
NÖJE
Grattis
Hampus 4 år
Älskar dig!
Uppv.
Påsksupé
Långfredag 3/4 kl. 18.00
Musik: Camells
NÖJE
Födelsedagsfest
för LENNART
STRANDBERG
Öppet hus
PRO-lokalen Vitsand
lördagen 14 mars
kl. 18.00
VÄLKOMNA!
JAG UNDANBER MIG
all uppvaktning på min födelsedag.
MARIA VE BRUK
Säljes
RENAULT CLIO -00
11.000 mil, gråmet. S/v-hjul, nybes.
u.a. Pris 18.500:TEL. 0708/ 21 01 54
Ambjörby Folkets Hus
CIRKELN
Lördag 14/3 kl. 17.00
söndag 15/3 kl. 19.00
2 tim 24 min. 90:-. Fr. 11 år
Kassan öppnar 30 min. före visning.
Vi tar inte kort i nuläget.
PRO TORSBY
Nu startar vårens landskapscirkel ”Läs o res”. I år om Bohuslän
& Kalmar. Start tis. 24 mars
kl.10.00 ABF-lokalen.
Välkommen snarast med anmälan till Maria: 0560/127 07
www.ambjorby.se
VAIF
OVERALLUTPROVNING
av årets modell
Klubblokalen Granevik
Lördag 13 mars kl. 10-12
Söndag 14 mars kl. 16-18
VÄLKOMNA!
TRÄNINGSSTART
Pojkar och flickor -07-08
24 mars kl. 17.30
på konstgräset.
Alla spelare hjärtligt välkomna!
Fredag 13/3 Sportbaren
öppet 20-01 PUBKVÄLL
Lördag 14/3
Sportbaren öppen 15-21
Vi visar Fotboll och Ishockey
Lätt, enkel och god mat.
ÖVERVÅNINGEN: Kl. 22-02
HUS SÖKES!
Vi skulle vilja hyra ett hus i Torsby med
omnejd, i 3-6 månader. Föredrar ett möblerat
hus med internetanslutning.
Vår tanke är att så småningom hitta oss ett
permanent boende i detta vackra land, nu när
vi är pensionärer.
Har du något hus att erbjuda, kontakta oss
via mail: [email protected] eller via
mobil: 31 651 989 102.
Finns det möjlighet, bifoga gärna några foton.
Vi ser fram emot att höra från dig!
/ Wim & Andrea Eikelbom
DISCO Dubbelfest, dubbelbarer, dubbeldansgolv
Entré. Leg.kontroll 18 år (missa inte leg)
3/4 Långfredag
4/4 Påskafton OBS! TREDRAG
30/4 Pistonheads
100 biljetter till Tredrag
finns i receptionen
OBS! Rest. håller NATTÖPPET
lördagar efter discot!
Månd. 23/3 börjar vi med
LUNCHSERVERING igen!
NÖJE
NÖJE
NÖJE
NÖJE
NÖJE
NÖJE
NÖJE
AMBJÖRBY FOLKETS HUS
-$ '
-'
&'!#
$)'.
/'"/& !$$( %( !" $,(
##(&%') %'( +
+
,'
*'%$! ( "( ,'
RINNS AIK
Nu startar vi upp BOLLEK för:
U
",É*"Ƃ,‡äȇ䙰-& Ž£Ç‡£n
U
",É*"Ƃ,‡£äEޘ}Ài°-& Ž£È‡£Ç
I OLEBYHALLEN START 15/3
6ˆ`vÀF}œÀÀˆ˜}\
Kent Nilsson ­äȇ䙮 070-698 73 45
Frida Rådström ­£äEޘ}Ài® 070-597 69 78
Hörnet
CHAPPIE
Onsdag 11 mars
kl. 19.00
100/110 kr, 2 tim. Fr. 15 år
FIFTY SHADES OF GREY
Torsdag 12 mars
kl. 19.00
100/110 kr, 2,05 tim. Fr. 15 år
I NÖD
ELLER LUST
Fredag
13 mars
kl. 20.00
Söndag
15 mars
kl. 18.00
80/90 kr,
1,26 tim.
Fr. 7 år
Rest.
• Fredag 13/3 kl. 22-02
Livemusik m spinning Jennies Amerikansk
folkmusik på svenska.
Entré inkl. garderob 100:• Lördag 14/3 Pubkväll. Öppet till 01.00
18 år leg.kontroll.
HANDBOLL
STJERNEHALLEN
Fotbollsträningen
för P06 samt
F06/07
börjar fredag 13/3 kl. 17.30 på
Konstgräsplan vid Björnevi.
Nya som gamla spelare
är välkomna!
Anders, Ronnie, Sara
ASKUNGEN - Visas med SV-tal
Lördag 14 mars kl. 16.00
Söndag 15 mars kl.15.00
VISAS MED ENG-TAL
Onsdag 18 mars kl.19.00
90/100 kr, 1,52 tim. Fr. 7 år
Stjärnan PLUS
presenterar:
Mommy
Tisdag 17 mars
kl.18.00
70 kr medlem/
90 kr ord.
2,19. Fr. 15 år
Kommande:
20 mars: Insurgent
28 mars: Home
3 april: Asterix- Gudarnas hemvist
3 april: Fast & furious 7
Förköp/boka biljetter i Stjärnans kassa el. på
tel. nr. 0560/ 103 33. Boka gärna online på
hemsidan. Kassan öppnar ca 40 min. innan
varje föreställning.
Student-/pensionärsrabatt 20 kr på ord. pris.
Presentkort finns att köpa i kassan.
Nästa
vecka kommer vi visa
Nästa vecka kommer vi visa
superfin funkisvilla i Enskede här.
enensuperfin
villa i Torsby här.
(Om inte någon i vårt stora spekulantregister hinner köpa den innan dess förstås.)
(Om inte någon i vårt stora spekulantregister hinner köpa den innan dess förstås)
inteinte
ringaringa
SverigesSveriges
största mäklare?
Varför
Varför
största
mäklare?
FASTIGHETSBYRAN.SE/TORSBY / TEL: 0560-126 00 / [email protected] / FASTIGHETSBYRAN.SE
kontakta
Våra Virkesköpare:
Conny Jonsson
Marcus Danielsson
Mats Broberg
Per Aas
Tel. 070/ 589 35 62
Tel. 072/ 215 51 50
Tel. 070/ 665 21 83
Tel. 070/ 263 01 55
0564 - 300 83
www.brobergskogs.se
[email protected]
Familjesemester i Mols Bjerge
6 dagar på hotell på Djursland, Danmark
ÚWFSOBUUOJOHBS
ÚWFSOBUUOJOHBS
ÚWFSOBUUOJOHBS
R
Hotel Fuglsøcentret
TE
ES
EM
LS
BI
Som läsare av Torsbybladet får du
detta speciella läsarerbjudande.
Uppge reskoden “TORSBY” vid beställing
– så får du automatiskt rabattpriset.
Hotel Fuglsøcentret
Hotellet ligger mitt i det danska området Mols Bjerge med den vackraste utsikten över området, som
nyligen utnämndes till dansk nationalpark. Hotellet
är ett tidigare gymnastikcenter och bjuder därför
på massor av aktiviteter i form av sporthallar, tennisbanor, 9-håls naturgolfbana m.m., vilket gör att
du alltid kan hitta en rolig aktivitet oavsett väder
och vind. Här bor du bara 1 kilometer från Fuglsø
Strand och kan direkt från hotellet ge dig ut längs
de markerade vandringstigarna och skogsvägarna
Och förutom den storslagna naturen bjuder Djursland också på några av Danmarks bästa sevärdheter
och nöjen – t.ex. Djurs Sommerland (34 km).
Ankomst: Valfri i perioden 1/4-13/10 2015.
Beställ nu på
www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84
Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift 89:-. Forbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt.
Pris per person i dubbelrum
2.099:Ord. pris 2.399:-
tÚWFSOBUUOJOHBS
tYGSVLPTUCVGGÏ
tYSËUUFST
NJEEBHCVGGÏ
t'SJUJMMHÍOHUJMMIÍMT
golfbana samt
sporthallar med
badmintonbanor m.m.
Barnrabatt
CBSOÍSHSBUJT
CBSOÍSŸQSJTFU
Öppet vardagar kl. 8-17.
Teknisk arrangör: