NÄMNDSEKRETERARFORUM

NÄMNDSEKRETERARFORUM
inbjudan till konferens i Stockholm den 20-21 maj 2015
ALLT DU BEHÖVER FÖR
DIN KVALIFICERADE
ROLL I FÖRÄNDRING
MEDVERKANDE TALARE
1
Nya kommunal- &
förvaltningslagen
Barbro Fällman
Jan Turvall
RETORIKCENTRUM
GÖTEBORGS
UNIVERSITET
2
Effektiv nämndadministration
med helhetstänk
3
Avancerad sammanträdesteknik i
praktiken
4
Rättssäkert klarspråk för ökad
transparens
5
Erika Hurtig
VARBERGS
KOMMUN
Så hanterar du en ny organisation,
nya arbetssätt & system
www.conductive.se
#conductive
DEN SENASTE TIDEN HAR VARIT EXTREM PÅ MÅNGA SÄTT
Din kunskap, tid och energi ska räcka till många. Att säkerställa att hela nämndadministrationen blir korrekt hanterad och flyter på
friktionsfritt kräver sin insats, speciellt i förändringstider. Det har varit många nya att introducera men nu är det äntligen dags att fokusera på
det allra viktigaste, nämligen Dig och din yrkesmässiga utveckling. Det är du som är källan till kompetensen i nämnden.
Hur säkerställer du att din kompetens är up-to-date?
Det händer mycket inom juridiken som rör ditt arbete och det gäller att vara insatt i hur dessa förändringar påverkar ditt arbete. På
konferensen får du alla de uppdateringar du behöver och dessutom får du ta del av framgångsrika nämndsekreterares allra bästa tips för att
förenkla och effektivisera det dagliga arbetet på nämnden.
Välkommen på konferensen som ger dig en riktig boost för din egna yrkesmässiga utveckling.
Stina Åkerstedt
Projektledare
SEPARAT BOKNINGSBAR WORKSHOP 21 MAJ
PROGRAM
ONSDAG 20 MAJ 2015
09:00
09:30
Registrering med kaffe och smörgås
Projektledare Stina Åkerstedt, Conductive, hälsar välkommen
09:35
Digitalisering – skapa en öppen, effektiv och rättssäker förvaltning
NYA PUL – HUR PÅVERKAS
DU AV NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN?
10:30Bensträckare
10:40
Förvaltningsrätt i förändring – hur påverkas ditt arbete?
11:10
Bensträckare
11:20
En kommunallag i förändring
12:00
Nätverkslunch med kollegor från hela Sverige
13:00
13:40
Beredningsprocessen – bli effektivare genom ständiga förbättringar
Bensträckare
SPÅR 1 EFFEKTIVARE
NÄMNDADMINISTRATION
13:50
Centraliserad
nämndadministration med
helhetstänk
SPÅR 2 AVANCERAD
SAMMANTRÄDESTEKNIK
13:50Miniworkshop: Varsågod,
här har du alla mina
misstag
14:30Eftermiddagskaffe
14:30Eftermiddagskaffe
15:00
15:00
Den digitala jakten på den
optimala administrationen
Miniworkshop fortsätter
15:40Bensträckare
15:50
Din roll i en föränderlig tid – så blev fyra landsting en region
16:30Bensträckare
16:40
Retorik som politiskt maktmedel – vässa dina argument!
17:30
Nätverksmingel med dryck & tilltugg
Konferensens första dag avslutas
18:00
TORSDAG 21 MAJ 2015
08:30
Politiken bestämmer vad:et och tjänstemännen hur:et – eller?
09:10Bensträckare
09:20
Nämndsekreterarens komplexa roll i en politiskt styrd organisation
10:00Förmiddagsfika
10:20
E-arkiv – så tar du ett helhetsgrepp över din informationshantering
11:00Bensträckare
11:10
Klarspråk i offentlig förvaltning – hur skriver vi egentligen?
11:50Bensträckare
EU:s förslag till Dataskyddsförordning kommer att innebära
den i särklass största förändringen för stat och myndighet
inom integritetsskyddsområdet sedan PuL trädde i kraft
1998. Vad är aktuell status och hur påverkar det ditt dagliga
arbete som nämndsekreterare? Du får hjälp att skapa
rutiner för internetpubliceringar och en praktisk genomgång
av hur du ska tänka när det gäller samspelet mellan
PuL och offentlighetsprincipen. Vi går igenom förslaget
till dataskyddsförordning och jämför det med dagens
personuppgiftslag för att du ska kunna se vad förslaget
kommer att innebära för din organisation i praktiken. Missa
inte denna pedagogiska fördjupning av förslaget och hur
detta kommer att påverka dig.
Du får lära dig:
• Hur skiljer sig förslaget till dataskyddsförordningen från
PuL och hur kan det komma att påverka ditt arbete?
• När får personuppgifter i handlingar och protokoll
publiceras på internet?
• Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter
• Hur kommer PuL in i frågan om offentlighet och
sekretess?
• Vad finns det för risker juridiskt med de olika digitala
sätten att kommunicera?
Workshopen leds av Kristina Blomberg, PuL-Pedagogen
Sverige AB
Kristina Blomberg är jurist och har mer än 22 år erfarenhet
som handläggare och utbildare inom integritetsskyddsfrågor
på Datainspektionen. Kristina driver företaget PuLPedagogen Sverige AB som utbildar och handleder i den
snåriga PuL-lagstiftningen. Kristina Blomberg har även
författat en lärobok om personuppgiftslagen.
12:00Gruppdiskussion: Mötesteknik som lyfter nivån
12:40
13:30
Lunch för workshopens deltagare
Läs mer
Separat bokningsbar fördjupning
Nya PuL – hur påverkas du av nya dataskyddsförordningen?
16:30
Fördjupningen avslutas
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
NÄMNDSEKRETERARFORUM [email protected] 08-670 84 80
SPECIELLT INBJUDEN
DIGITALISERING – SKAPA EN ÖPPEN, EFFEKTIV OCH RÄTTSSÄKER
FÖRVALTNING
• Hur kan du göra de interna processerna enklare och
smartare? Hur bidrar det till en mer öppen förvaltning?
• Vad förväntar sig medborgarna? Hur ska du göra för att veta
vad medborgarna tycker?
• Vad behöver du tänka på för att det ska bli rättsäkert?
Den digitala utvecklingen går allt snabbare och det gäller att du hänger
med i förändringarna. Medborgarna ställer höga krav på transparens och för
att minska kommunens administrativa börda krävs noggrann kartläggning
av processerna. Under denna föreläsning får du ta del av hur!
Veronica Silfur, senior manager i e-förvaltningsgruppen och ansvarig för
marknads- och it-förvaltningen.
Varsågod – här får du alla mina misstag samlade i ett protokoll!
Efter att ha arbetat en längre tid som sekreterare har jag samlat på mig att antal
fel, misstag och problem i sekreterararbetet. I stället för att bara göra en lång lista
på dem samlade jag dem (lätt omarbetade) i ett fingerat protokoll. Ditt uppdrag
blir nu att justera protokollet och hitta alla fel och tveksamheter för att sedan
diskutera vilka konsekvenser, i första hand juridiska, det skulle kunna få om felen
inte upptäcks.
Håkan Sundblad, nämndsekreterare, utbildningsenheten, Nacka kommun
Din roll i en föränderlig tid – så blev fyra landsting en region
• Att planera för att lyckas: hur vet du att du är tillräckligt förberedd?
• Kulturkrockar i fusion – hur tar du vara på det bästa i förändringen?
• Vems system & rutiner fungerar bäst? – så använder du SWOT-analysen som
beslutsunderlag
Rutger Gram, utvecklingsledare, kommittésekreterare, folkhälsokommitténs
sekretariat, Västra Götalandsregionen
Politiken bestämmer vad:et och tjänstemännen hur:et – eller?
Förvaltningsrätt i förändring – hur påverkas ditt arbete?
• Nulägesrapport – vad är det som gäller här och nu?
• Hur förbereder du bäst inför det kommande lagförslaget?
En kommunallag i förändring
• Vad är nytt och vad behöver du veta för att vara fullt uppdaterad?
• Framtidens kommunallag – vad kan du vänta dig härnäst?
Jan Turvall är lektor och studierektor i administrativ teknik, statsvetenskapliga
institutionen, Göteborgs universitet. Han är en flitigt anlitad och mycket
uppskattad föreläsare med en förmåga att förmedla ett komplext område på ett
enkelt och pedagogiskt sätt.
Beredningsprocessen – effektivisera genom ständiga förbättringar
• Så nyttjar du de digitala instrumenten för att optimera effektiviteten
• Hur får du med dig alla på tåget för att få handlingarna i tid?
• Nytt systemstöd – så utbildar & återkopplar du för att få till förändring
Johan Adolfsson, nämndsekreterare, utbildningsförvaltningen, ledningsstaben,
Stockholms stad
Centraliserad nämndadministration med helhetstänk
• Hur skapas ett harmoniserat arbetssätt gentemot alla sektorer?
• Vad är en bra tjänsteskrivelsemall och hur får man alla att använda sig av
den?
• Just-in-time på nämnden – så får du handlingar i tid!
Clara Engstrand, utredningsledare & nämndsekreterare, enheten för
kommunkansli och juridik, kommunledningssektorn, Kungälvs kommun
• Struktur som möjliggör effektiv planering och uppföljning av verksamhetsmål
• Din viktiga roll som processledare & verksamhetsutvecklare
Erika Hurtig är verksamhetsutvecklare och nämndsekreterare på
förvaltningschefens stab, hamn- och gatuförvaltningen, Varbergs kommun.
Hon har en pol.mag. inom offentlig administration och mångårig kommunal
erfarenhet inom såväl utbildning som teknisk förvaltning. Erika har även genomgått
utvecklingsprogrammet Morgondagens Ledare.
Retorik som politiskt maktmedel – vässa dina argument!
• Retorikens grundstenar – så skapar du struktur & balans av innehåll,
personlighet och engagemang
• Hur ska du tänka för att lyckas hålla band på nerverna?
Barbro Fällman är retoriker, språkexpert och författare och anlitas ofta av
radio och TV för att analysera tal. Med många användbara och praktiska tips samt
underhållande exempel kommer hon att fånga din uppmärksamhet så att du får en
snabblektion i retorikens övertygande värld.
Klarspråk i offentlig förvaltning – hur skriver vi egentligen?
• Vem ska läsa protokollet och varför? – så mottagaranpassar du din text
• Vad kännetecknar ett protokoll av i dag?
• Hur gör du en strukturerad text av ett rörigt inlägg?
Många myndigheter har insett nyttan med klarspråksarbete, inte minst sedan
språklagen trädde i kraft. Men hur gör man för att få alla medarbetare att förstå
nyttan och även nöjet med ett effektivt skrivande? Petra Vainionpää, examinerad
språkkonsult och flitigt anlitad expert, reder här ut begreppen.
NYTT ÄH-SYSTEM
E-arkiv – så tar du ett helhetsgrepp över din informationshantering
Den digitala jakten på den optimala nämndadministrationen
• Den papperslösa dokument- och ärendehanteringen – så långt har vi kommit
• Våra digitala processer – hur blir de egentligen kvalitativa och effektiva?
• Hur hittar du den optimala nämndadministrationen?
Maria Törnquist Jonsson, utredare/nämndsekreterare, kultur och
kompetensnämnden, Region Gävleborg
• Vad är viktigt att tänka på för dig när ni går över till e-arkivering och
processbaserad arkivredovisning?
• Så skapar du en fungerande digital långtidsarkivering – praktisk checklista
• Enkla rutiner som säkerställer effektiv återsökning av arkiverade handlingar
Caspar Almalander, IT-arkivarie, Eskilstuna stadsarkiv
Nämndsekreterarens komplexa roll i en politiskt styrd organisation
Mötesteknik som lyfter nivån
• Hur skapar du förutsättningar för ett effektivt och givande sammanträde?
• Så tydliggör du din roll gentemot ordföranden för ett bättre samarbete
• Ovanliga & oväntade situationer – hur kan de hanteras på bästa sätt?
Johan Adolfsson, nämndsekreterare, utbildningsförvaltningen, ledningsstaben,
Stockholms stad
• Din roll som ledare – hur tar du på bästa sätt tillvara på din roll?
• Att driva utveckling – men hur får du med dig alla på tåget?
• Process, uppföljning och utvärdering – så blir du en drivkraft för resultat och
förändring
Ninni Flodin, utvecklingsledare styrning/ledning/nämnd, socialförvaltningen,
Alingsås kommun
NÄMNDSEKRETERARFORUM [email protected] 08-670 84 80
MINIWORKSHOP
NÄMNDSEKRETERARFORUM
B
Avsändare:
Conductive AB
Karlavägen 104
115 26 Stockholm
Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.
NÄMNDSEKRETERARFORUM
inbjudan till konferens i Stockholm den 20-21 maj 2015
SÅ VÄSSAR DU
ARGUMENTEN NÄR DET
ÄR DIG POLITIKERNA SKA
LYSSNA PÅ!
Barbro Fällman, retoriker,
språkexpert och författare, ofta
anlitad av radio och TV för att
analysera tal som hållits av politiker och presidenter delar här
med sig av många användbara
och praktiska tips. Barbro kommer att fånga
T I D & P L AT S
ANMÄLAN
Konferens 20-21 maj 2014
Workshop 21 maj 2014
Telefon
Bokningslinje 08-670 84 80
Hemsida
www.conductive.se
Mail
[email protected]
Scandic Hasselbacken
Hazeliusbacken 20
Stockholm
PRIS
T.o.m. 13 mar
T.o.m. 17 apr
Fr.o.m. 18 apr
Konferens
6 550 kr
6 950 kr
7 650 kr
Workshop
2 950 kr
3 550 kr
3 650 kr
BOKA 3 EL L ER FL ER PL AT SE R
– FÅ 10% R ABAT T !
Ange kod 71710P
din uppmärksamhet så att du får en snabblektion i retorikens övertygande värld. Föreläsningen kommer inte lämna någon oberörd!
Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och
utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi
för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar.
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och digital dokumentation. För deltagare på
workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms.
Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Konferensens utställare tilldelas en deltagarlista.
Förbehåll
Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in p­ lanerad konferens.
BÖRJ A NÄTVERKA DIRE KT !
AB Conductive
Conductive AB
Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över­låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast
3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avboknings­regler se vår hemsida www.conductive.se.
Con717
TALARE FRÅN