Miljöalmanacka 2016

MILJÖALMANACKAN
2016
Tecknad av Isac Landin, 4B, Dalaskolan Norra
Varsågod, här får du miljöalmanackan för 2016. Här finns all
information om tömningstider och annat som du behöver veta inför
nästa år, så spara den gärna hela året.
I år ville vi ha barns perspektiv på hur vi bäst gör för att bevara
vår miljö. Vi gick ut med en teckningstävling till årkurserna 4-6 i
kommunens skolor, några nappade och skickade in teckningar. Vi är
glada över alla fina teckningar som får illustrera barns syn på hur vi
kan bli bättre på att ta hand om vår miljö. Här på sidan finns några av
alla fina teckningar som kom in och fler hittar du som kalenderblad.
Hälsningar
Bromölla kommun
Kommunens insamling av avfall
Kommunens insamling av avfall
Kommunen samlar in ditt avfall på många olika sätt. Hushållsavfallet samlar vi in vid
din fastighet. Farligt avfall samlas in på återvinningscentralen samt i den röda boxen vid
din fastighet. Grovavfall samlas in på Åsens återvinningscentral eller vid din fastighet.
Trädgårdsavfall kan lämnas på Åsens återvinningscentral eller genom ett särskilt
abonnemang för trädgårdsavfall.
Tömning
Vi tömmer normalt dina hushållssopor mellan kl 6-16. Du ska ha rullat ut ditt kärl till din tömningsplats innan
kl 6 och kärlet ska vara uppställt med handtaget utåt så att det går lätt för renhållningsarbetarna att tömma.
Framkomlighet
För att det ska vara lätt för våra renhållningsfordon att komma fram och tömma sopkärl eller enskilda
avloppsanläggningar ska det vara fri höjd på 4 meter och fri bredd på 3,5 meter. Håll efter buskar och träd
längs vägen till ditt sopkärl och brunnslock.
3,5 METER
4,0 METER
3,5 METER
Soptömning för permanentboende
Tömning sker en gång var fjortonde dag. Hushåll som komposterar matavfall kan ha tömning en gång var fjärde
vecka eller fyra gånger per år. Förlängt tömningsintervall kan du söka hos Myndighetskontoret på Bromölla
kommun.
Soptömning för fritidsboende
Har du ett fritidshus i kommunen, som du enbart använder på sommaren, kan du välja ett sommarabonnemang
och få tömning mellan vecka 15 maj-15 september. Tömning sker en gång var fjortonde dag.
Slamtömning
Slamtömning av enskilda avlopp görs av Malmberg Miljöhantering AB. Alla enskilda avlopp, som inte har
dispens från tömning, töms enligt schema en gång om året i vecka 39-46. Aviseringsmeddelande om tömning
skickas ut inför tömningen. OBS! Kan förändras under året.
Frågor om enskilda avlopp: 0456-82 21 51
Jourtelefon till Malmberg Miljöhantering AB: 044-780 19 50
s
Avgifter och abonnemang
Kommunen ska på ett miljövänligt sätt ta hand om allt hushållsavfall
som uppkommer i kommunen. Abonnentavgiften finansierar tömningen.
Kommunfullmäktige beslutar avfallstaxan. Läs mer på www.bromolla.se/avfall.
Avgiften
Avgiften för hushållens avfallshantering består av en grundavgift och en
tömningsavgift. I grundavgiften ingår bland annat kommunens administrativa
kostnader, kostnader för återvinningscentral och behandling av farligt avfall. I
tömningsavgiften ingår kostnader för sopkärl, gröna påsar, för transport, sortering
och behandling av avfallet. Storleken på tömningsavgiften beror på kärlets storlek
och hur ofta tömning sker.
Abonnemang
Varje fastighetsinnehavare är skyldig att ha ett abonnemang för hushållssopor och, i de
fall fastigheten har enskilt avlopp, för tömning av slam eller latrin. Du kan söka uppehåll i
tömningen vid permanentbostad om fastigheten inte ska användas i mer än sex månader eller
för fritidsbostad om fastigheten inte ska användas på mer än ett år. Uppehåll söker du hos
Myndighetskontoret på Bromölla kommun. Blanketter finns på
www.bromolla.se/blanketter.
Avfallskärl
Du kan välja ett kärl på 140 liter eller 240 liter. Det finns även 660-literskärl som främst används
vid flerbostadshus. Kärlen ingår i renhållningsavgiften och fastighetsägaren/abonnenten ansvarar
för rengöring av kärlet.
Olagligt att lägga avfall
utanför egna tomten
Tänk på att det är olagligt att lägga avfall utanför den egna tomten, det
räknas som nedskräpning. Trädgårdsavfall i park- och naturmark upplevs
som skräpigt och det kan bli starten på en okontrollerad tippning av annat
avfall. Det är inte heller trevligt för grannarna att få trädgårdsavfall tippat i
närheten.
Kan du inte själv ta hand om avfallet från trädgården kan det lämnas
på Åsens återvinningscentral. Kommunen erbjuder också hämtning av
trädgårdsavfall mellan vecka 15-46. För mer information se
www.bromolla.se eller ring 0456-62 25 00.
Observera också att det är förbjudet att elda löv, kvistar och annat
trädgårdsavfall under tiden 1 maj – 30 september inom områden med
detaljplan. Övriga tider av året får torrt trädgårdsavfall eldas under förutsättning att det inte
stör närboende och att Räddningstjänstens anvisningar följs.
Känner du till avfallstrappan?
EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, avfallstrappan, som är en vägledning för hur vi ska
ta hand om vårt avfall. Målet är att befinna sig så högt upp i trappan som möjligt. I arbetet med
att ta fram mål för Bromölla kommuns avfallshantering har avfallstrappan utgjort en grund för
prioriteringar.
DEPONERA
ENERGIÅTERVINNA
MATERIALÅTERVINNA
ÅTERANVÄNDA
FÖREBYGGA
Visst kan vi minska avfallet
Att minska avfallet är bra för både miljön och ur ett ekonomiskt perspektiv för dig som privatperson. Här följer lite tips och råd på hur du i vardagen kan minska avfallsmängden:
• Köp färre saker.
• Lämna dina gamla hela saker till second hand eller sälj på internet och köp själv därifrån.
• Byt ut engångsartiklar mot flergångsartiklar.
• Använd plastkassen flera gånger eller ta med egen tygpåse till affären.
• Drick kranvatten istället för vatten på flaska eller burk.
• Planera matinköpen så allt hinner tillagas innan det blir gammalt.
• Laga mat på resterna.
• Använd laddningsbara batterier.
• Reparera istället för att köpa nytt när dina saker går sönder.
• Köp saker med bra kvalitet som håller länge.
Hämtning av grovsopor
I renhållningstaxan ingår hämtning av grovsopor en gång per år (på hösten), max 4 kollin. Vill du ha
hämtat grovsopor fler gånger, hämtar kommunen mot avgift året runt.
Kyl- och frysmöbler
Hämtning av kyl- och frysmöbler ingår kostnadsfritt i ditt renhållningsabonnemang. Beställ genom
kommunens växel, 0456-82 20 00.
Bromölla - en Håll
Sverige Rent-kommun
Vi tror att det är viktigt att arbeta förebyggande mot nedskräpning
– att agera innan skräpet hamnar på gatan eller i naturen istället
för att reagera med ökade städinsatser. Vi vill arbeta för en
skräpfri kommun. Med hjälp av Håll Sverige Rent kan vi få stöd
och hjälp att arbeta strategiskt mot nedskräpning.
Kompostering
HÅLL SVERIGE RE
KO M
NT
MUN
Vad gäller för hundar?
Om du vill kompostera ditt matavfall, ska du
anmäla det till Myndighetskontoret. Du hittar
tips och information om kompostering på
www.bromolla.se/avfall
Bromölla kommuns ordningsregler säger bland annat att:
… hundar ska hållas kopplade inom torgplatser och lekplatser.
… hundar får inte vistas på av kommunen iordningställda
badplatser under tiden 15 maj-15 september, med undantag
för Strandängens norra del där hundbad medges.
… föroreningar efter hundar ska plockas upp inom
detaljplanelagt område.
Snöröjning och sandning
När det snöar och är halt är det många mil gator och vägar som ska tas om
hand. Arbetet görs av Peab på uppdrag av kommunen.
Snö och halka på huvudvägar och gång- och cykelvägar tas om hand först och
påbörjas när snön är ungefär 6 cm djup på de prioriterade vägarna och 4 cm
på de prioriterade gång- och cykelvägarna.
Ditt ansvar som fastighetsägare
Alla fastighetsägare är skyldiga att snöröja och halkbekämpa gångbanor som
går förbi tomten. Det är viktigt att du även snöröjer utrymningsvägar. Skotta
fram till brunnen om du ska ha tömning av enskilt avlopp. Glöm inte att snöröja och halkbekämpa runt sopkärlet inför tömningen!
Städning av vägar på våren
Gator och trottoarer sopas med maskin varje vår när snö och is tinat bort.
Målet är att alla gator och gång- och cykelvägar i hela kommunen ska vara
sopade i slutet av april.
Ta hand om ditt farliga avfall och elavfall
Lämna ditt farliga avfall och ditt el-avfall på Åsens återvinningscentral.
Vad är farligt avfall?
Avfall som kan vara till exempel giftigt, frätande, miljöfarligt eller brandfarligt.
Vad är el-avfall?
Det är allt med sladd eller batteri.
Var lämnar jag mitt farliga avfall och el-avfall?
Farligt avfall samlas in på återvinningscentralen samt i den röda boxen vid din fastighet. Småelektronik lämnar du i din röda box.
Vi kan också hämta dina grovsopor mot en avgift.
Varför ska jag lämna det där?
För att inte orsaka skador på människor eller natur.
Hur hanteras farligt avfall som lämnats in?
Det förstörs, återvinns eller förvaras på ett sådant sätt att det inte orsakar skador.
Vem ansvarar för insamlingen?
Kommunen har ansvaret för insamlingen av hushållens farliga avfall.
El-avfallet samlar kommunerna in i samarbete med producenterna. Visst farligt avfall ska lämnas till återförsäljare – se kommentar i listan.
Exempel på farliga produkter
Aceton
Allrengöringsmedel
Ammoniak
Avfettningsmedel
Avkalkningsmedel
Barometer med kvicksilver
Batterisyra
Bekämpningsmedel
Bensin
Bilschampo
Bilvax
Blekmedel
Blymönja
Brandsläckare – retur till
försäljare eller lämnas
på brandstation
Fernissa
Fläckborttagningsmedel
Fogmassa
Fogskum
Fotogen
Fotokemikalier
Färg
Färgspray
Fönsterputs
Förtunningsmedel
Gasoltub – retur till
försäljare
Glykol
Golvpolish
Hårspray, gasdriven
Härdare
Impregneringsmedel
Insektsmedel
Kalklösare
Kaustiksoda
Kitt
Klister
Klorin
Kontaktlim
Kopparpasta
Kopparputs
K-sprit
Kvicksilver
Lack
Lackfärg
Lacknafta
Lampolja
Lasyr
Lim
Linolja
Lut
Läderfärg
Läderrengöring
Lösningsmedel
Lösningsmedel med färgrester
Metanol
Motorolja
Myggspray
Myrmedel
Målarsoda
Målartvätt
Möbelpolish
Mönja
Nagellack
Ogräsmedel
Oljefärg
Oljefilter
Penseltvätt
Penslar, tråg, roller med
torkad färg – vanliga sopkärlet
Polish
Poolrengöringsmedel
Propplösare
Putsmedel
Rengöringsmedel
Rostborttagare
Rostskyddsmedel
Råttgift
Rödsprit
Silverputs
Skokräm
Sköljmedel
Smörjfett
Smörjolja
Smörjspray
Soda
Spackel
Spillolja
Spolarvätska
Sprayflaska, färg eller
kemikalie
Syra
Såpa
Termometer, kvicksilver
Terpentin
Thinner
Toalettrengöring
Träolja
Träskyddsmedel
T-sprit
Tvättmedel
Tändvätska
Ugnsrengöringsmedel
Uppladdningsbara batterier – lämnas
även i holkar och i butiker
Exempel på el-avfall
Bandspelare
Batterier, små – lämnas även i holkar
och i vissa butiker
Belysningsarmatur
Bilbatteri – lämnas även till försäljare
Bildskärm
Brandvarnare
Borrmaskin
Elektriska hushållsmaskiner
Elektrisk tandborste
Elektriska verktyg
Ficklampor
Glödlampa
Halogenlampa
Hårfön
Kamera
Kassettspelare
Locktång
Lysrör
Lågenergilampa
Leksaker, batteridrivna
Miniräknare
Mobiltelefon
MP3-spelare
Radio
Rakapparat
Videokamera
Övrigt
Kanyler, uppsamlade i särskilda behållare
(ex. SafeClip), finns på Apotek.
Läkemedel – lämnas på Apotek
Ändrade tömningsdagar
för källsorterat hushållsavfall och trädgårdsavfall 2016
Vecka 53, 2015 – Nyårshelgen
Ställ ut ditt sopkärl en dag tidigare och låt det stå tills det är tömt.
Vecka 23 - Nationaldagen
Ställ ut ditt sopkärl som vanligt och låt det stå tills det är tömt.
Vecka 1 – Trettondagshelgen
Ställ ut ditt sopkärl en dag tidigare och låt det stå tills det är tömt.
Vecka 25 – Midsommarafton
Ställ ut ditt grönavfallskärl en dag tidigare och låt det stå tills
det är tömt.
Vecka 12-13 – Påskhelgen
För långfredag, påskafton och påskdagen påverkas inte tömningen.
Du som har sophämtning måndag (annandag påsk) får tömning en
dag senare.
Vecka 17 – Första maj
Första maj är i år på en söndag och påverkar inte tömningen.
Vecka 51-52 – Julhelgen
Julafton och juldagen är i år på en helg och påverkar inte tömningen. Du som har sophämtning måndag (Annandag jul) får
tömning en dag senare.
Vecka 52 – Nyårshelgen
Nyårhelgen är i år på en helg och påverkar inte tömningen.
Vecka 18 – Kristi himmelfärds dag
Ställ ut ditt sopkärl en dag tidigare och låt det stå tills det är tömt.
Ställ ut sopkärlen senast kl. 06.00 på hämtningsdagens morgon. För din trevnad och vår arbetsmiljö, gör rent sopkärlet vid behov.
Tömning av trädgårdskärl startar vecka 15-16 och slutar vecka 45-46. Sommarhämtning av hushållssopor startar den 15 maj och slutar
den 15 september.
Åsens återvinningscentral, Kaolinvägen 106-34
Åsens återvinningscentral ligger vid Axeltorpsviken mellan Bromölla och Näsum. På väg 116 vid Axeltorp finns en skylt som visar
avfarten till Åsen.
På återvinningscentralen kan hushållen i Bromölla kommun lämna sorterat grovavfall som till exempel metallskrot, elavfall, asbest,
trä, vitvaror, wellpapp och trädgårdsavfall utan kostnad om du har ett renhållningsabonnemang i kommunen. Du behöver ett Åsenkort. Har du inget kort, kontakta Bromölla Energi & Vatten, 0456-62 25 00.
Öppettider
Måndag-fredag, kl 7-16, lördagar, kl 10-13
Under perioden 1 april-30 september förlängd öppettid måndagar, kl 7-18.
Att sortera rätt ska vara enkelt
Förpackningar åtvervinns och av Matavfall går till biologisk behandling. Restavfall
energiutvinns och blir till el och värme. En del saker kan återvändas medan Farligt
avfall och Elektronik måste tas om hand på ett säkert sätt.
ar
ar
g
n
i
ckn
a
p
För ingar
Tidn
Mata
vfall
ta
s
Re
ersson
s And
Ander agatan 1
ll
Bromö ROMÖLLA
B
295 00
ll
a
vf
Fa
Ele rligt
kt av
ro fa
nik ll
Tecknad av Wilma Juliusson, åk 4, Edenryds skola
Visste du att...
...kranvatten är uppemot tusen
gånger billigare än förpackat vatten?
Kan vi klä oss hållbart?
De senaste tio åren har våra klädinköp
ökat med nästan 40 %. Aldrig förr
har det varit så billigt att handla
kläder och aldrig har vi konsumerat
så mycket. Tillverkningen av textil
är dock en fruktansvärd belastning
för miljön. Det går åt enorma
mängder vatten och kemikalier och
tillverkningen sker ofta under dåliga
villkor för arbetarna.
Så satsa på kläder som håller länge,
både stilmässigt och kvalitetsmässigt.
Köp kläder i bra material, lappa och
laga när kläderna slits, köp second
hand eller byt kläder med dina vänner
när du själv har tröttnat på plaggen.
januari
Måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
1
53
4
1
Rut
11
Jan, Jannike
18
Hilda, Hildur
2
3
25
4
Paul, Pål
5
Hanna, Hannele
Trettondagsafton
12
Frideborg, Fridolf
19
Henrik
26
Bodil, Boel
6
Kasper, Melker, Baltsar
Trettondedag jul
ÅVC STÄNGT
13
Knut
Tjugondedag jul
Fabian, Sebastian
20
27
Göte, Göta
7
August, Augusta
14
Felix, Felicia
21
Agnes, Agneta
28
Karl, Karla
Konungens
namnsdag
8
lördag
Nyårsdagen
ÅVC STÄNGT
Erland
15
Laura, Lorentz
22
Vincent, Viktor
29
Diana
2
söndag
Svea
3
Alfred, Alfrida
Söndagen e nyår
9
Gunnar, Gunder
10
16
Hjalmar, Helmer
17
23
30
Frej, Freja
Gunilla, Gunhild
Sigurd, Sigbritt
1 e trettondedagen
Anton, Tony
2 e trettondedagen
24
31
Erika
Septuagesima
Ivar, Joar
Kyndelsmässodagen
Tecknad av Julius Andersson, åk 6, Edenryds skola
Visste du att...
... vi kastar maten från var fjärde
matkasse vi bär hem från affären?
Om en kvicksilverlampa
går sönder
En KALL kvicksilverlampa
1. Samla upp lampresterna med till
exempel en bit kartong och lägg dem
i en glasburk med lock.
2. Torka golvet med en liten fuktig
trasa. Lägg trasan i glasburken.
Förslut buriken och märk upp den
exempelvis ”kan innehålla kvicksilver
från en lågenergilampa”.
3. Lämna burken på
återvinningscentral som miljöfarligt
avfall.
4. Använd inte dammsugare! Det
finns risk för att dammsugaren
ytterligare finfördelar och förångar
kvicksilverdropparna och sprider dem
i luften.
En VARM kvicksilverlampa
1. Stäng samtliga dörrar till rummet
där en varm lampa gått sönder.
2. Ventilera rummet (öppna fönster)
och lämna rummet i 20-30 minuter.
Agera sedan som med en kall trasig
lampa.
Har det snöat?
Glöm inte att skotta och sanda
runt sopkärlet. Det underlättar vårt
arbete. Tack på förhand!
februari
Måndag
tisdag
onsdag
1
Max, Maximilian
2
Kyndelsmässodagen
Berta, Bert
9
5
8
6
15
7
Sigfrid
8
Pia
22
29
9
Skottdagen
16
23
torsdag
fredag
3
Disa, Hjördis
4
Fanny, Franciska
10
Iris
Askonsdagen
Julia, Julius
17
Alexandra, Sandra
Torsten, Torun
24
Mattias, Mats
lördag
5
Agata, Agda
6
11
Yngve, Inge
12
Evelina, Evy
13
18
Frida, Fritiof
19
Gabriella, Ella
25
Sigvard, Sivert
26
Torgny, Torkel
Ansgar, Anselm
söndag
7
Rikard, Dick
Fastlagssöndagen
Agne, Ove
14
Valentin
1 i fastan
Alla hjärtans dag
20
Vivanne
21
Hilding
2 i fastan
27
Lage
28
Maria
3 i fastan
Dorotea, Doris
Tecknad av Ella Nilsson, åk 4B, Dalaskolan
Visste du att...
...hushållen enligt lag är skyldiga att
sortera ut returpapper, förpackningar,
elavfall, batterier och grovsopor?
Energi- och klimatrådgivning
Bromölla kommun har en energi- och
klimatrådgivare som ger gratis och
opartiska råd till privatpersoner, företag och organisationer. Vår energi- och
klimatrådgivare heter Lars Ivarsson.
Du kan träffa honom på biblioteket i
Bromölla måndagar kl 16-19, då han
har drop-in. Lars kan du också nå på
0456-81 61 58 eller
[email protected] Du
kan också ställa frågor till Lars på hans
sida på Facebook. Sidan hittar du på
www.facebook.com/energiradgivning.
Earth Hour
Den 19 mars kl 20.30-21.30 är det
Earth Hour runt om i världen. Att
släcka lamporna en timme är en
symbolhandling om att ta klimatförändringarna på allvar. Släck lamporna
hemma du också!
mars
Måndag
tisdag
1
9
7
Camilla
10
14
11
Matilda, Maud
12
Bengt
21
28
13
Malkolm, Morgan
Annandag påsk
ÅVC STÄNGT
8
15
22
29
onsdag
Albin, Elvira
2
Ernst, Erna
Siv
Internationella
kvinnodagen
9
Torbjörn, Torleif
Herbert, Gilbert
Kristoffer, Christel
Kennet, Kent
Jonas, Jens
16
Gerda, Gerd
Dymmelonsdagen
23
30
Holger, Holmfrid
torsdag
fredag
3
4
Gunborg, Gunvor
10
Edla, Ada
11
17
Gertrud
18
24
31
Gabriel, Rafael
Skärtorsdagen
Ester
lördag
Adrian, Adriana
Tora, Tove
Edvin, Egon
12
Viktoria
Kronprinsessans
namnsdag
Edvard, Edmund
19
Josef, Josefina
Earth Hour
Marie bebådelsedag
Långfredagen
25
5
söndag
ÅVC STÄNGT
26
Emanuel
Påskafton
6
Ebba, Ebbe
Midfastosöndagen
13
Greger
Jungfru Marie
bebådelsedag
20
Joakim, Kim
Palmsöndagen
Vårdagjämning
27
Rudolf, Ralf
Påskdagen
Sommartid
Tecknad av Emi, klass 4A, Dalaskolan
Visste du att...
...om alla lämnar in sina kapsyler
till återvinning, räcker stålet till
2 200 nya personbilar? Varje år!
Varför ska jag inte hälla
fetter i avloppet?
Fettet stelnar och sätter igen
ledningarna, både i fastigheter och
ledningsnät.
Varför bara avföring och
toalettpapper i toaletten?
Toalettpapper löser upp sig. Det
gör inte tops, bindor och plåster.
Att slänga produkter som inte löser
upp sig i avloppet orsakar problem
i ledningar och pumpar. Detta
kräver åtgärdsarbete, vilket kunden i
slutändan får betala för.
Varför ska jag använda
miljömärkta produkter?
Det är bättre för alla levande organismer och vår hälsa. Miljömärkta
produkter bryts lättare ner vid rening av avloppsvatten.
Varför ska jag lämna
medicinerna till apoteket?
Reningsverken kan inte rena bort
alla medicinrester. Därför kommer
dessa att fortsätta ut till sjöar, vattendrag och hav. Medicinrester kan
påverka fiskar och andra vattenlevande organismer.
april
Måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
4
Marianne, Marlene
11
15
18
16
25
17
söndag
Harald, Hervor
2
3
8
Nadja, Tanja
9
15
Olivia, Oliver
22
Allan, Glenn
1
13
14
lördag
Ulf, Ylva
Valdemar,
Volmar
Markus
5
Irene, Irja
12
Liv
19
Olaus, Ola
26
Teresia, Terese
6
Vilhelm, William
13
Artur, Douglas
20
Amalia, Amelie,
Emelie
27
Engelbrekt
7
Irma, Irmelin
14
Tibertius
21
Anneli, Annika
28
Ture, Tyra
29
Tyko
Gudmund, Ingemund
Ferdinand, Nanna
2 i påsktiden
Otto, Ottilia
10
Ingvar, Ingvor
3 i påsktiden
16
Patrik, Patricia
17
Elias, Elis
4 i påsktiden
23
Georg, Göran
24
Vega
5 i påsktiden
30
Mariana
Valborgsmässoafton
Konungens
födelsedag
Tecknad av Siv, Gualövs skola
Visste du att...
...var tredje pappersförpackning,
som finns i din livsmedelsbutik,
är tillverkad av återvunna
pappersförpackningar?
Dags att kolla
hemkomposten
När vårsolen värmer och komposten sätter fart igen, vaknar
även flugorna. Undvik fluglarver i
komposten genom att håll ytan torr
med strö.
Varför ska jag lämna
rester av målarfärg,
lösningsmedel, oljor etc.
till miljöstationen?
Lika farliga som dessa är för oss är
de för andra levande organismer.
I reningsverk kan dessa produkter
inte tas omhand. De utgör dessutom en risk för de biologiska
reningsstegen.
maj
Måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag
söndag
1
17
2
Filip, Filippa
19
9
Reidar, Reidun
10
20
16
Ronald, Ronny
Annandag pingst
17
23
Desideria, Desirée
24
18
21
22
30
Vera, Veronika
3
31
John, Jane
4
Esbjörn, Styrbjörn
11
Rebecka, Ruben
Norges nationaldag
Ivan, Vanja
Petronella, Pernilla
Monika, Mona
5
Gotthard, Erhard
Kristi Himmelfärdsdag
ÅVC STÄNGT
6
Marita, Rita
7
13
Linnea, Linn
14
Halvard, Halvar
Pingstafton
21
Konstantin, Conny
Märta, Märit
12
Charlotta, Lotta
18
Erik
19
Maj, Majken
20
Karolina, Carola
25
Urban
Vilhelmina, Vilma
27
Beda, Blenda
26
Carina, Carita
28
Ingeborg, Borghild
8
Valborg
Bönsöndagen
Första maj
Åke
Söndagen f pingst
15
Sofia Sonja
Pingstdagen
22
Hemming, Henning
Heliga
trefaldighets dag
29
Yvonne, Jeanette
1 e trefaldighet
Mors dag
Tecknad av Alice Karlsson, Gualövs skola
Visste du att...
...man kan återvinna glas, stål
och aluminium hur många gånger
som helst?
Tvätta bilen rätt!
Totalt tvättar vi svenskar bilen
över 30 miljoner gånger per år.
20 miljoner av dessa tvättar
sker på gatan. Detta innebär
att betydande mängder
svårnedbrytbara ämnen når våra
sjöar och vattendrag. Genom att
tvätta din bil i en tvättanläggning
kan du på enkelt sätt göra en stor
insats för vår miljö.
Det finns både automatiska
och gör-det-själv-hallar.
Biltvättsanläggningar ska ha
oljeavskiljare eller reningsverk för
att rena det förorenade vattnet
från tvätten. Tvätta aldrig bilen
på gatan, parkeringsplatsen
eller annan asfalterad mark.
Då är risken stor att det
smutsiga tvättvattnet via
dagvattenbrunnar rinner orenat
ut i vattendrag, sjöar och hav.
juni
Måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag
söndag
1
Gun, Gunnel
2
Rutger, Roger
3
4
5
7
Robert, Robin
8
Eivor, Majvor
9
Börje, Birger
10
Svante, Boris
14
Håkan, Hakon
15
Margit, Margot
16
Axel, Axelina
17
Torborg, Torvald
Islands nationaldag
21
Alf, Alvar
Sommarsolstånd
22
Paulina, Paula
23
Adolf, Alice
22
6
23
Gustav, Gösta
Sveriges nationaldag
13
24
20
25
27
26
Aina, Aino
Linda
Selma, Fingal
28
Leo
29
Peter, Petra
30
Elof, Leif
Ingemar, Gudmar
Johannes döparens dag
Midsommarafton
24
11
Solbritt, Solveig
Bo
2 e trefaldighet
Danmarks nationaldag
Bertil, Berthold
12
Eskil
3 e trefaldighet
18
Björn, Bjarne
19
Germund, Görel
4 e trefaldighet
25
David, Salomon
Midsommardagen
Rakel, Lea
Den heliga Johannes
döparens dag
26
Tecknad av Alicia Jönsson, åk 4A, Dalaskolan Norra
Visste du att...
... dricksvatten från kranen är en
färskvara, du kan alltid vara säker på
att vattnet är färskt. När det gäller
förpackat vatten däremot kan det
både ha transporterats länge och
stått på hyllan i affären under okänd
tid innan du konsumerar det.
Problem med lukt från
kärlet
Har du problem med flugor eller att
kärlet luktar? Här får du några tips
du kan göra för att få ett fräschare
kärl.
1. Placera kärlet svalt i skuggan mellan tömningarna.
2. Ett rent kärl luktar mindre. Skölj ur
och gör rent kärlet vid behov.
3. Förslut påsarna väl!
4. Är det långt till kärltömning, kan
du förvara resterna i frysen tills nästa
tömning. Det gäller särskilt
skaldjursrester som snabbt kan ge en
illadoftande lukt.
juli
Måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
1
26
4
27
11
Ulrika, Ulla
5
Laila, Ritva
6
Esaias, Jessika
Eleonora, Ellinor
12
Herman, Hermine
18
Fredrik, Fritz
19
Sara
20
25
Jakob
Jesper
27
28
29
30
26
13
7
Klas
Joel, Judit
14
Folke
Kronprinsessans
födelsedag
Margareta, Greta
21
Johanna
Botvid, Seved
Marta
28
8
15
lördag
Aron, Mirjam
Kjell
Ragnhild, Ragnvald
söndag
2
Rosa, Rosita
3
9
Jörgen, Örjan
10
Reinhold Reine
17
Bruno
8 e trefaldighet
24
Kristina, Kerstin
9 e trefaldighet
31
16
22
Magdalena,
Madeleine
23
Emma
29
Olof
30
Algot
Aurora
6 e trefaldighet
André, Andrea
Kristi förklarings dag
Helena, Elin
Tecknad
De gamla
av Victoria
Bromöllastaketen.
Bonder, åk 6,Foto:
Edenryds
Håkanskola
Carlander
Visste du att...
... återvinning av glas sparar 20
procent energi jämfört med
glas tillverkad från ny råvara?
Vad ska du tänka på vid
städning?
• Inte använda onödigt starka rengöringsmedel.
• Mycket går att få rent med såpa,
diskmedel och miljömärkta rengöringsmedel.
Hur gör du med gamla
mediciner?
Spola inte ner gamla mediciner i avloppet. Då tillför du giftiga substanser som kan gå rakt ut i sjöar, havet
och vattendrag utan att fångas upp
av vårt reningsverk. Lämna läkemedlet till apoteket. Apoteken samlar in
överblivna läkemedel och tar hand
om dem på ett säkert sätt.
Cocktail mot fruktflugor
Under rötmånaden trivs fruktflugorna i köket, där det är varmt och
fuktigt. Var noga med att kasta
fruktavfallet i slutna påsar och håll
frukterna i skålen fria från övermogen, ruttnande frukt. Får du ändå
fruktflugor, har vi receptet på hur du
får bort dem. Häll upp i ett glas:
1 msk vinäger
1 msk vatten
några droppar diskmedel
(utan ammoniak)
Ställ cocktailen lättillgänglig för
flugorna.
augusti
Måndag
1
tisdag
onsdag
Per
2
Karin, Kajsa
32
8
Silvia, Sylvia
Drottningens
namnsdag
9
Roland
10
Lars
15
Stella, Estelle
16
Brynolf
17
Verner, Valter
24
Bartolomeus
31
Arvid, Vidar
31
33
22
Henrietta,
Henrika
23
Signe, Signhild
29
Hans, Hampus
30
Albert, Albertina
34
35
3
torsdag
Tage
4
11
fredag
Arne, Arnold
5
lördag
Ulrik, Alrik
Susanna
12
Klara
18
Ellen, Lena
19
Magnus, Måns
25
Lovisa, Louise
Östen
26
6
13
söndag
Alfons, Inez
7
Dennis, Denise
11 e trefaldighet
Kaj
14
Uno
12 e trefaldighet
20
Bernhard, Bernt
21
Jon, Jonna
13 e trefaldighet
27
Rolf, Raoul
28
Fatima, Leila
14 e trefaldighet
Tecknad av Leo, Gualövs skola
Visste du att...
...kranvatten är vårt mest
kontrollerade livsmedel?
Kvaliteten är hög och uppfyller
Livsmedelsverkets krav.
Dagvatten är fiskens
hemmavatten
Visste du att allt som rinner ner i
våra dagvattenbrunnar går direkt ut
i närmaste vattendrag? Dagvattnet
passerar alltså inte någon
oljeavskiljare eller någon annan
reningsprocess på vägen till fiskarnas
hemvist. Det spelar alltså roll vad
som rinner ner där.
Hur förbereder du
dina förpackningar för
återvinningsstationen?
1. Rengör
Undvik lukt, skölj ur förpackningarna
och låt dem torka.
2. Separera
Ta av skruvkorkar och kapsyler och
sortera dem var för sig.
3. Vik ihop
Då får mer plats i behållarna.
4. häll ur påsen
Metall-, kartong- och
hårdplatsförpackningar ska
ligga löst i sin behållare. Mjukplast
kan med fördel samlas i en plastpåse.
Då blir det lättare att få plats och
hantera mjukplasten
september
Måndag
tisdag
onsdag
35
5
36
Adela, Heidi
6
12
Åsa, Åslög
19
Fredrika
20
Elise, Lisa
Enar, Einar
27
Dagmar, Rigmor
37
38
26
39
13
Lilian, Lilly
7
Kevin, Roy
torsdag
fredag
1
Sam, Samuel
Alma, Hulda
8
Sture
14
Ida
21
Matteus
22
Maurits, Moritz
Lennart, Leonard
29
Mikael, Mikaela
28
15
Sigrid, Siri
lördag
2
Justus, Justina
3
9
Anita, Annette
söndag
Alfhild, Alva
4
Gisela
15 e trefaldighet
10
Tord, Turid
11
Dagny, Helny
16 e trefaldighet
16
Dag, Daga
17
Hildegard,
Magnhild
18
Orvar
17 e trefaldighet
23
Tekla, Tea
24
Gerhard, Gert
25
Tryggve
18 e trefaldighet
30
Helge
Tecknad av Svante Sander, Dalaskolan Norra
Visste du att...
... 1 kg återvunnen plast minskar
koldioxidutsläppet med 2 kg, jämfört
med att framställa ny plast.
Ska du skrota bilen?
Behöver bilen skrotas, kan ägarna till
dessa få gratis hämtning för
skrotning via www.bilretur.se och
www.skrotabilen.se
Samla upp matfettet
Matolja och fett hör till när man
lagar mat. Skölj inte ner fettet med
diskvattnet när du är färdig. Det
korkar igen och orsakar stopp i avloppsrören.
Torka ur stekpannan med ett papper
innan du diskar den. Pappret med fett
kan komposteras. Större mängder fett
kan du lämna till återvinning på Åsens
avfallsanläggning. Mindre mängder
(max en liter) kan du lämna i en petflaska i det brännbara avfallet.
Slaktavfall och döda djur
Slaktavfall från jakt ska lämnas i
skogen. Slaktavfallet bör läggas långt
ut i skogen för att inte orsaka störningar och samla inte stora volymer
på samma ställe.
Mindre mängder som uppstår vid
finstyckning i hushållen kan läggas i
en grön påse för matavfall.
Förbered för slamtömning!
För att slamtömning enkelt ska
kunna ske, rensa växtlighet kring
brunnen. Kolla så bultarna till
brunnslocket inte rostat fast och
plocka bort saker som står på locken.
oktober
Måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag
1
39
3
40
Evald, Osvald
Internationella
barndagen
4
41
10
Harry, Harriet
11
42
Antonia, Toini
Evert, Eilert
FN-dagen
17
24
43
44
31
Edit, Edgar
Frans, Frank
5
Bror
Erling, Jarl
12
Valfrid, Manfred
18
Lukas
19
Tore, Tor
25
Inga, Ingalill
Amanda, Rasmus
26
6
13
Jenny, Jennifer
7
Birgitta, Britta
Berit, Birgit
14
Stellan
20
Sibylla
21
27
Sabina
28
8
söndag
Ragnar, Ragna
2
Ludvig, Love
Den helige
Mikaels dag
Nils
9
Ingrid, Inger
Tacksägelsedagen
15
Hedvig, Hillevi
16
Finn
21 e trefaldighet
Ursula, Yrsa
22
Marika, Marita
23
Severin, Sören
22 e trefaldighet
Simon, Simone
29
Viola
30
Elsa, Isabella
23 e trefaldighet
Sommartid slutar
Tecknad av Maja Järvensivu, klass 4B, Dalaskolan Norra
Visste du att...
... att biologiskt avfall kan ge både
biogas och gödsel?
Hämtning av grovsopor
Hämtning sker veckorna 4546. Mer information kommer i
KommunInfo och på kommunens
webbplats www.bromolla.se.
Med grovsopor menas det avfall
som är så tungt eller skrymmande
eller har egenskaper som gör att
det inte är lämpligt att samla
in i ordinarie avfallsbehållare,
till exempel möbler, cyklar,
barnvagnar, gräsklippare och
liknande.
Till grovsopor räknas inte
trädgårdsavfall, byggnadsmaterial
från renoveringar eller
nyproduktion, cementvaror, jord,
sten och grus, oljor, kemikalier
och batterier, inte heller affärs-,
industri-, byggnads-, eller
jordbruksavfall.
En köpfri dag
Sista lördagen i november varje
år firas En köpfri dag världen
över. Det är en internationell
kampanj som syftar till att
väcka medvetenhet om
konsumtionsmönster. Delta gärna
du också!
november
Måndag
tisdag
1
44
7
45
Ingegerd, Ingela
lördag
söndag
4
Sverker
3
5
6
11
Mårten
12
Konrad, Kurt
19
2
8
Vendela
9
Teodor, Teodora
10
Martin, Martina
Mårtensafton
Leopold
16
Vibeke, Viveka
17
Naemi, Naima
18
Lillemor, Moa
24
Gudrun, Rune
25
Katarina, Katja
14
15
21
Helga, Olga
Malte
28
fredag
Tobias
Emil, Emilia
48
torsdag
Allhelgonadagen
46
47
onsdag
22
Cecilia, Sissela
23
Klemens
29
Sune
30
Anders, Andreas
Hubert, Hugo
26
Eugen, Eugenia
Gustav Adolf
Söndagen e alla
helgons dag
Gustav Adolfsdagen
13
Kristian, Krister
Söndagen f
domssöndagen
Fars dag
Elisabeth, Lisbeth
20
Pontus, Marina
Domssöndagen
Linus
En köpfri dag
27
Astrid, Asta
1 i advent
Tecknad av Ping, Gualövs skola
Visste du att...
...förpackat vatten transporteras
med båt, bil, flyg eller tåg. Transport
av 1 liter förpackat vatten ger
upphov till mer än 1000 gånger
större koldioxidutsläpp jämfört med
samma mängd kranvatten?
Har det snöat?
Glöm inte att skotta och sanda
runt sopkärlet. Det underlättar vårt
arbete. Tack på förhand!
Hur julsorterar du?
Julpapper - Sorteras som
pappersförpackning.
Presentsnören - Läggs i brännbart.
Julkort - Läggs i brännbart.
Julgran - Majbrasan eller ÅVC, glöm
inte att ta av ljusslingan och foten.
Frigolit - Sorteras som
plastförpackning.
Trasiga ljusslingor - lämnas som
el-avfall.
Stearinljus - Stöp nya ljus av
stumparna eller lägg dem i
brännbart.
Rätt plats för miljöalmanackan vid
årets slut är i tidningsinsamlingen så
att den kan bli nytt papper.
december
Måndag
tisdag
onsdag
torsdag
1
48
5
49
Sven
6
Nikolaus, Niklas
Finlands
självständighetsdag
12
Alexander, Alexis
19
Isak
20
Israel, Moses
Stefan, Staffan
Annandag jul
27
Johannes, Johan
50
51
26
52
13
7
Angela, Angelika
Lucia
14
Sten, Sixten
21
Tomas
Benjamin
Värnlösa barns dag
28
fredag
lördag
Oskar, Ossian
2
Beata, Beatrice
8
Virginia
9
Anna
10
Malin, Malena
15
Gottfrid
16
Assar
17
Stig
18
Abraham
4 i advent
Eva
Julafton
25
Juldagen
22
Natanael,
Jonatan
23
Adam
Drottningens
födelsedag
29
Natalia, Natalie
30
Abel, Set
3
söndag
24
31
Lydia
Sylvester
Nyårsafton
4
Barbara, Barbro
2 i advent
11
Daniel, Daniela
3 i advent
Kontakt
Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla • 0456-82 20 00 •
[email protected] • www.bromolla.se
Myndighetskontoret, renhållningsfrågor, återvinningscentral, energirådgivning. . . . . . . . . . . . . . . . . 0456-82 20 00
Bromölla Energi och Vatten AB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0456-62 25 00
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0200-88 03 11
Produktion: Bromölla kommun
Tryck: GL-Tryck, Kristianstad 2015
Sorteras som tidningspapper