Kalender 2016 - Tyresö kommun

Kalender 2016
Promenadstråk och cykelturer
Renhållning och avfall
Återvinningsguide och miljötips
Vatten och avlopp
Gator, trafik och parker
Bygglov, planer och kartor
Varsågod!
Foto: Lars Steenberg
Låt oss presentera 2016 års kalender om våra samhällsbyggnadstjänster i Tyresö kommun. Vi hoppas att kalendern
ska hänga framme hos dig och ge lättillgänglig information
om våra olika tjänster samt om händelser som inträffar i
Tyresö under året.
Vår gemensamma framtid
Jordens resurser är inte oändliga och vi förbrukar allt mer av dem.
Om vårt avfall sorteras rätt kan vi få våra resurser att räcka längre. I
Tyresö kommun har mängden hushållsavfall minskat de senaste åren,
eftersom vi blivit allt bättre på att källsortera vårt avfall. Under 2015
gjorde Renhållningen en så kallad plockanalys där hushållsavfall och
matavfall samlades in och analyserades efter olika fraktioner. Resultatet visar att tyresöborna är duktiga på att sortera sitt matavfall samt
att elektroniskt och farligt avfall lämnas på rätt ställen. Plockanalysen
visar samtidigt att vi kan bli ännu bättre på att sortera ut matavfall och
förpackningar till återvinning. På så sätt kan Tyresö bidra ytterligare till
att jordens resurser räcker längre och skapa ett kretslopp där material
återförs och blir till nya produkter.
Bertil Eriksson, VA- och renhållningschef i Tyresö kommun
Synpunkter på kalendern skickas till
[email protected]
TACK till er som bidragit med bilder
InnehållSida
Ett stort TACK till er som har deltagit i vår tävling och skickat in
vackra, roliga och engagerande bilder från Tyresö, bilder som vi
kommer att använda i olika sammanhang. Vår jury har haft ett trevligt
arbete med att välja ut de 12 månadsbilderna och omslagsbilden.
Framsida Ingeborg May, Januari Ingeborg May, Februari Jeanette Strick
Mars Adam Östberg, April Peter Jahne, Maj Ingeborg May, Juni Lars
Steenberg, Juli Lars Ternblad, Augusti Göran Bardun, September
Marianne Almström, Oktober Caroline Forsmark von Schrenk
November Marianne Almström, December Marika Af Trolle
Färgillustrationerna på sidorna 5, 30, 31, 32, 33, 36, 43, 45, 47, 48,
49, 52, 53, 60 och 61 är tecknade av Ulf Swerin.
Allemansrätten56
Bygglov50
Dagvatten48
Detaljplan51
Elavfall35
E-tjänster5
Farligt avfall
43
Gator och vägar
60
Grovavfall33
Hushållsavfall32
Kretsloppscentralen34
Källaröversvämning46
Latrin43
Matavfall31
Mätning och kartor
57
Parker och grönytor
52
Planer51
Promenad- och cykelkartor samt naturguidningar
54
Renhållning30
Slam36
Trafik44
Trädgårdsavfall53
Vattenmätare47
Vatten och avlopp
45
Återvinningsguide A-Ö
37-42
Återvinningsstationer i Tyresö
58
Välkommen på konstrunda 2017!
Månadsbilderna i kalendern 2017 kommer att bestå av alster
från konstrundan. Tyresös konstnärer är en ideell förening för
yrkesverksamma konstnärer som bor eller har ateljé i Tyresö.
De genomför en årlig konstrunda, konstevenemang och
utställningar. www.konstrundantyreso.se
Kultur i höstmörkret
Runt om i Tyresö kommun håller konstnärerna sina ateljéer
och utställningar öppna för dig! Gå, cykla, åk buss eller
bil – en annorlunda utflykt för alla åldrar.
Glöm inte bort att fotografera till kalendern 2018!
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och för eventuella förändringar av datum för redovisade aktiviteter.
Råd och anvisningar i denna kalender är riktade till hushåll. Företag omfattas av andra regler för avfallshantering etc.
Information om skoldagar och lov i denna kalender gäller Tyresös kommunala skolor.
Sortera rätt med mobilen
Kommunens entreprenör Suez environnement
har en kostnadsfri mobilapplikation som
gör det enkelt att sortera rätt. Allt du behöver
göra är att installera applikationen i mobilen.
Besök market (för Android) eller App
store (för Iphone) och sök
på “Källsortera“.
Välkommen till Servicecenter!
I Servicecenter får du information
och vägledning i frågor som gäller
kommunens verksamheter.
Vänd dig till oss om du har frågor
om till exempel:
• Förskola och skola
• E-tjänstportalen
• Utbildning
• Konsumentrådgivning
• Budget- och skuldrådgivning
• Kartor
• Borgerlig vigsel
• Kulturarrangemang
• Gator och parker
• Vatten och avlopp
• Avfall och återvinning
• Kort till kretsloppscentralen
På bestämda tider kan du träffa
bygglovshandläggare, advokat, studievägledare och energirådgivare. Du
kan också använda våra kunddatorer.
FOTO: RynO QUAnTz
• Enklare bygglovsfrågor
• Färdtjänst
• Parkeringstillstånd
Besök eller ring oss!
Telefon 08-578 291 00
Öppettider och telefonnummer hittar
du på tyreso.se/servicecenter.
E-post: [email protected]
Personligt besök: Vi finns i kommunhusets
entré i Tyresö centrum.
Du når oss via gångbron som börjar vid
hissen ovanför rulltrapporna.
Adressen är Marknadsgränd 2.
1
Utbyggnad av infrastruktur
Det ligger mycket planering bakom en utbyggnad av infrastruktur. Under markytan
går el-, tele-, vatten-, fiber- och avloppsledningar. Dessa läggs på olika djup för att
underlätta eventuella framtida arbeten. Markförhållandena kan dessutom variera
mycket. Nedan kan du se ett exempel på hur arbetsgången kan se ut.
Läs mer på tyreso.se/infrastruktur
1
2
Flera vägarbeten i kommunen påbörjas under 2016.
Brakmarsvägen (etapp 7) Infrastrukturen byggs om i området vid Solberga och Raksta. Vi har tagit fram en informationsbroschyr för de boende
om vägarbetet i området.
Läs mer: tyreso.se/brakmarsvägen
Ugglevägen (etapp 9) Arbetet med att bygga ut vatten och avlopp sker vid
Ugglevägen och kringliggande vägar. En informationsbroschyr har tagits
fram för de boende i det berörda området.
Läs mer: tyreso.se/ugglevagen
Tyresövägen Vid Petterbodarondellen kommer en större cirkulationsplats
att byggas med gångtunnel under Tyresövägen. Samtidigt kommer busshållplatserna att flyttas och placeras öster om rondellen.
Läs mer: tyreso.se/tyresovagen
Mer information
3
4
Följ vad som händer genom att prenumerera på nyhetsbreven
Brakmarsnytt och Breviksnytt. Välj det nyhetsbrev du vill prenumerera på
genom att besöka tyreso.se/nyhetsbrev
Du kan även få nyhetsuppdateringar
när något sker via vårt Twitterkonto,
twitter.com/ostratyreso
5
6
2
Ce
Här planerar vi nya bostäder
nt
ru
m
1
Bäverbäcken Här planeras flerbostadshus på cirka 5-6 våningar samt hotell i
områdets västra del. Läs mer: tyreso.se/baverbacken
2
Tyresövallen En ny ishall planeras som ersätter den befintliga, ett nytt parkeringshus, sopsugcentral och en välkomnande entré till området.
Läs mer: tyreso.se/ishallen
3
Norra Tyresö Centrum I de nya stadskvarteren kommer handel, service och
fritidsaktiviteter blandas med olika typer av boende. Flera etapper är redan i
planeringstadiet. Läs mer: tyreso.se/norracentrum
4
Järnet 7 Här planeras cirka 270 nya hyresrättslägenheter om 5-10 våningar.
Läs mer: tyreso.se/jarnet7
5
Hasselbacken I området längs Granängsvägen och Bollmoravägen planeras
cirka 180 lägenheter, kontor, handel samt parkeringshus.
Läs mer: tyreso.se/hasselbacken
6
Granängsvägen Här föreslås det möjligt att bygga cirka 60 – 70 kvadrateffektiva lägenheter i tre punkthus med underliggande garage.
Läs mer: tyreso.se/granangsvagen
7
Granängstorget Cirka 300 bostadsrätter och 6000 kvadratmeter kommersiell
yta innehållande bland annat en ny ICA-butik planeras här.
Läs mer: tyreso.se/granangstorget
8
Wättingeområdet Mellan Granängsringen och Wättingestråket planeras det
för mellan 800-1000 bostäder. Wättingestråket (Wättinge gårdsväg) ska dessutom göras till ett ännu bättre och mer attraktivt parkstråk med en variation
av aktiviteter och upplevelser. Läs mer: tyreso.se/wattinge
9
Kryddvägen/Basilikagränd Cirka 70 nya bostäder och gemensamma vistelseytor av hög kvalitet planeras i området. Läs mer: tyreso.se/kryddvagen
nä
ra
!
Läs mer om kommunens planer för bostäder på tyreso.se/pagaendeplaner
3
Tillsammans gör vi Tyresö bättre
Medborgardialog
Tyck till!
Den snabba utvecklingen i Tyresö gör att
förväntningar på och behovet av medborgardialog ökar. Därför pågår nu ett arbete
med att utveckla medborgardialogen och
fördjupa demokratin.
Dialogen i specifika frågor kan ske via
möten, fokusgrupper, helt öppna eller
målgruppsinriktade enkäter eller via
sociala media. Val av metod beror på
ämne och sammanhang, och ny teknik
ger nya möjligheter.
Läs mer om hur du kan påverka på
tyreso.se/paverka
Pågående dialoger och samråd finns
på tyreso.se/dialog
Du är välkommen att skicka in synpunkter, idéer, förslag och klagomål till
kommunen. På kommunens webbplats,
tyreso.se/synpunkter, kan du både lämna
synpunkter och felanmäla.
Du kan även ringa eller besöka vårt
Servicecenter eller skicka synpunkterna
med vanlig post till Servicecenter, Tyresö
kommun, 135 81 Tyresö.
tyreso.se/synpunkter
Kontakta politiker
På kommunens webbplats finns länk till
ett register över Tyresös förtroendevalda.
tyreso.se/politik
Aktuella ärenden och protokoll
Sammanträdestider, handlingar, ärendelistor och protokoll hittar du på Insyn.
insynsverige.se/tyreso
ILLUSTRATION: WHITE ARKITEKTER
Det finns många sätt för dig som Tyresöbo att påverka utvecklingen.
Du kan:
• delta i pågående medborgardialoger
• ställa frågor, lämna förslag och synpunkter via E-tjänstportalen
• vara aktiv på Tyresö kommuns Facebook-sida
• delta i samråd kring aktuella planärenden
• ta kontakt med kommunens Servicecenter
• ta del av aktuella ärenden och protokoll via tyreso.se
• ta direkt kontakt med politikerna.
Vi vill veta vad du tycker! Tillsammans utvecklar vi Tyresö. Norra Tyresö Centrum växer fram och
under 2016 fortsätter utvecklingen av Wättingestråket efter att många Tyresöbor har lämnat förslag.
Så styrs Tyresö
Så når du Tyresös politiker
Tyresö leds under mandatperioden 2014–2018 av
en allians bestående av Moderata samlingspartiet,
Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
Moderaterna är Tyresös största parti med 18 mandat.
Socialdemokraterna har 14 mandat, Folkpartiet 4
Miljöpartiet 5, Kristdemokraterna 2, Sverigedemokraterna 4, Vänsterpartiet 2 och Centerpartiet 2.
Telefon, kommunens växel: 08-578 291 00
E-post: [email protected]
Kommunfullmäktiges ordförande:
Mats Fält (M)
Kommunstyrelsens ordförande:
Fredrik Saweståhl (M)
E-tjänster
Avfall och återvinning
Beställ mot kostnad
◆Gränsutvisning.
◆Lägeskontroll.
◆ Nybyggnadskarta.
◆Stompunkt/gränspunkt.
◆Utstakning.
◆ Övriga mätuppdrag.
Beställ gratis
◆ Kalender 2016.
◆ Broschyrer: Klipp till, Turistkarta, Tyresö i siffror med flera.
◆ Cykelkartan och cykelturer. Se sidan 54.
◆ Taxor för VA och renhållning.
◆ Pilgrimskartor. Se sidan 54.
◆ Promenadkartor på svenska, engelska och finska. Se sidan 54.
Anmäl och lämna synpunkter
◆ Övergivna bilar och skrotbilar.
◆ Felanmälan av gator och parker.
◆ Synpunkter på boende och miljö.
◆ Trafikanordningsplan.
◆ Schaktningstillstånd.
◆ Slamtömning. Se sidan 36.
◆ Latrinhämtning. Se sidan 43.
◆ Grovavfallshämtning. Se sidan 33.
◆ Hämtning av kyl och frys. Se sidan 35.
◆ Hämtning av vitvaror och elavfall. Se sidan 35.
◆ Kärl för trädgårdsavfall april–oktober. Se sidan 53.
◆ Anmäl matavfallsabonnemang. Se sidan 31.
◆ Beställ matavfallspåsar.
◆ Utebliven avfallstömning.
◆ Extra tömning av hushållskärlet.
◆ Anmäl trasigt kärl.
◆ Beställ passerkort till kretsloppscentralen. Se sidan 34.
◆ Beställ företagskort till kretsloppscentralen.
Vatten och avlopp
◆ Nedtagning eller byte av skadad vattenmätare.
◆ Vattenavläsning. Se sidan 45.
◆ Anslutning till vatten och avlopp.
Läs mer » tyreso.se/e-tjanster
Journummer för VA, gator och
kommunens fastigheter efter
kontorstid 08-798 44 44
Skylta med ditt gatunummer vid din fastighet!
Det är viktigt att du märker ut gatunumret vid din fastighet
så att det syns tydligt. Det underlättar för våra chaufförer om
fastigheten är uppmärkt vid hämtning av exempelvis slam
samt grov- och elavfall.
Frågor?
08-5782 91 00
[email protected]
I webbkartan på tyreso.se kan du bland
annat hitta:
◆ Badplatser
◆ Idrottsanläggningar
◆ Motionsslingor
◆ Lekplatser
◆ Skolor och förskolor
◆ Infartsparkeringar
◆ Cykelparkeringar
◆ Hundrastplatser
◆ Naturreservat
◆ Bibliotek
Cert no. SW-COC-003756
Läs mer på sidan 57.
5
Vintertid har du möjlighet att åka skidor från Albysjön via Grändalssjön och
Långsjön ända till Stensjön. Vår personal på Alby friluftsgård spårar upp skidspår
hela vägen dit, sedan kan du ta en paus vid någon av raststugorna inom Tyresta
nationalpark och naturreservat. Foto: Ingeborg May
Januari 2016
Januari
Måndag
Måndag
28
Tisdag
Tisdag
Onsdag
Onsdag
29
Torsdag
Torsdag
30
Fredag
Fredag
31
1
Lördag
Lördag
Nyårsdagen
Söndag
Söndag
2
Svea
3
Alfred,
Alfrida
9
Gunnar,
Gunder
10
Sigurd,
Sigbritt
53
Nyårsdagen
4
Rut
5
Hanna,
Hannele
6
Kasper,
Melker,
Baltsar
1
7
August,
Augusta
8
Erland
Trettondedag jul
11
Jan,
Jannike
12
Frideborg,
Fridolf
13
Knut
14
Felix,
Felicia
15
Laura,
Lorentz
16
Hjalmar,
Helmer
17
Anton,
Tony
18
Hilda,
Hildur
19
Henrik
20
Fabian,
Sebastian
21
Agnes,
Agneta
22
V incent,
V iktor
23
Frej,
Freja
24
Erika
25
Paul,
Pål
26
Bodil,
Boel
27
Göte,
Göta
28
Karl,
Karla
29
Diana
30
Gunilla,
Gunhild
31
Ivar,
Joar
2
Vårterminen börjar
3
4
Kommunfullmäktige
sammanträder
Konungens
namnsdag
1
2
3
5
Ställ ut avfallskärlet kvällen före hämtningsdagen, blockera inte gata
eller trottoar. Om snön kommer, skotta ordentligt runt kärlet.
4
Öppettider Kretsloppscentralen i Petterboda Strömfallsvägen 73
Måndag 07.00–19.00
Tisdag–torsdag 07.00–13.00 samt 16.00–19.00
Fredag 07.00–13.00
Lördag 09.00–15.00
Helgdagar (röda dagar) är kretsloppscentralen stängd. Läs mer på sidan 34.
Servicecenter 08-5782 91 00
Vintertips om matavfallsinsamling. Läs mer » tyreso.se/matavfallvinter
Albysjön är en av Tyresö många sjöar, härifrån kan du paddla vidare ut till havet
eller Drevviken. Inom Alby naturreservat ligger Alby friluftsgård som är centrum
för friluftslivet i Tyresö. Här finns bland annat motionsslingor, grillplatser, bad och
värdefull natur. På vintern kan man åka skidor, skridskor, pulka och susa ner i den
80 meter långa bob./rodelbanan. Foto: Jeanette Strick
Februari
Måndag
Måndag
Februari 2016
Tisdag
Tisdag
Onsdag
Onsdag
1
Max,
Maximilian
2
Kyndelsmässodagen
3
8
Berta,
Bert
9
Fanny,
Franciska
10
15
Sigfrid
16
Julia,
Julius
22
Pia
23
Torsten,
Torun
Torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Lördag
Lördag
4
Ansgar,
Anselm
5
Iris
11
Yngve,
Inge
12
Evelina,
Evy
13
Agne,
Ove
14
Valentin
17
Alexandra,
Sandra
18
Frida,
Fritiof
19
Gabriella,
Ella
20
V ivianne
21
Hilding
24
Mattias,
Mats
25
Sigvard,
Sivert
26
Torgny,
Torkel
27
Lage
28
Maria
Disa,
Hjördis
Agata,
Agda
6
Söndag
Söndag
Dorotea,
Doris
7
Rikard,
Dick
5
6
7
8
Kommunfullmäktige
sammanträder
29
Skottdagen
1
2
3
4
5
6
8
9
10
Öppettider Kretsloppscentralen i Petterboda Strömfallsvägen 73
9
7
10
Musikvecka på Forellen 15-21 februari
Sportlov vecka 9
Måndag 07.00–19.00
Tisdag–torsdag 07.00–13.00 samt 16.00–19.00
Fredag 07.00–13.00
Lördag 09.00–15.00
Helgdagar (röda dagar) är kretsloppscentralen stängd. Läs mer på sidan 34.
Servicecenter 08-5782 91 00
Matavfall: Lägg en tom matavfallspåse i botten på kärlet under vintern
för att undvika fastfrysning.
Fler vintertips om matavfallsinsamling. Läs mer » tyreso.se/matavfallvinter
Polarsken är ett himlafenomen som uppstår huvudsakligen runt jordens två magnetiska poler. Polarsken på norra halvklotet kallas norrsken. I Tyresö kunde vi på
första parkett se detta spektakulära skådespel under 2015 då gulgröna slöjor lekte
över natthimlen. Foto: Adam Östberg
Mars 2016
Mars
Måndag
Måndag
Tisdag
Tisdag
29
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
1
Albin,
Elvira
2
Ernst,
Erna
8
Siv
9
Torbjörn,
Torleif
3
Fredag
Fredag
Gunborg,
Gunvor
4
Lördag
Lördag
Adrian,
Adriana
5
Söndag
Söndag
Tora,
Tove
6
Ebba,
Ebbe
9
7
Camilla
10
Edla,
Ada
11
Edvin,
Egon
12
V iktoria
13
Greger
10
Kronprinsessans
namnsdag
14
Matilda,
Maud
15
Kristoffer,
Christel
16
Herbert,
Gilbert
17
Gertrud
18
Edvard,
Edmund
19
Josef,
Josefina
20
Joakim,
Kim
Marie
bebådelsedag
26
Emanuel
27
Rudolf,
Ralf
11
Kultur- och
idrottsgalan
21
Bengt
22
Kennet,
Kent
23
Gerda,
Gerd
24
Gabriel,
Rafael
25
12
Kommunfullmäktige
sammanträder
28
Malkolm,
Morgan
29
Jonas,
Jens
30
Holger,
Holmfrid
Långfredagen
31
Ester
1
Påskdagen
2
3
13
Annandag Påsk
4
5
6
14
Avfallshämtning kan ske speciella tider under påskhelgen.
Läs mer » tyreso.se/avfall
Från och med 1 april hämtas matavfallet varje vecka.
7
Öppettider Kretsloppscentralen i Petterboda Strömfallsvägen 73
Måndag 07.00–19.00
Tisdag–torsdag 07.00–13.00 samt 16.00–19.00
Fredag 07.00–13.00
Lördag 09.00–15.00
Helgdagar (röda dagar) är kretsloppscentralen stängd. Läs mer på sidan 34.
Servicecenter 08-5782 91 00
Matavfall: Låt matavfall och kaffesump rinna av ordentligt så att det blir så torrt som möjligt innan du lägger det i papperspåsen.
Påsklov vecka 13
Kolardammarna är en populär plats att besöka, både för människor och djur. Genom dammarna passerar dagligen stora mängder dagvatten som genom naturliga
processer renas. Dammarna gillas dessutom av ett stort antal djur, däribland den
sällsynta mindre vattensalamandern. Många besöker Kolardammarna i studiesyfte
och används flitigt av bland annat Tyresö naturskola. Foto: Peter Jahne
April 2016
April
Måndag
Måndag
Tisdag
Tisdag
28
Onsdag
Onsdag
29
30
Torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
31
Lördag
Lördag
Söndag
Söndag
1
Harald,
Hervor
2
Gudmund,
Ingemund
3
8
Nadja,
Tanja
9
Otto,
Ottilia
10
Ingvar,
Ingvor
Ferdinand,
Nanna
13
4
Marianne,
Marlene
5
Irene,
Irja
6
Vilhelm,
Helmi
7
Irma,
Irmelin
14
11
Ulf,
Ylva
12
Liv
13
Artur,
Douglas
14
Tiburtius
15
Olivia,
Oliver
16
Patrik,
Patricia
17
Elias,
Elis
18
Valdemar,
Volmar
19
Olaus,
Ola
20
Amalia,
Amelie,
Emelie
21
Anneli,
Annika
22
Allan,
Glenn
23
Georg,
Göran
24
Vega
15
16
Fagning vid
Dyviks lövängar
25
Markus
26
Teresia,
Terese
27
Engelbrekt
28
Ture,
Tyra
29
Tyko
30
Mariana
1
17
Öppet hus på
kulturskolan
2
3
18
Från och med 1 april hämtas matavfallet varje vecka.
Kommunfullmäktige
sammanträder
4
5
Konungens
födelsedag
Öppettider Kretsloppscentralen i Petterboda Strömfallsvägen 73
Måndag 07.00–19.00
Tisdag–torsdag 07.00–13.00 samt 16.00–19.00
Fredag 07.00–13.00
Lördag 09.00–15.00
Extraöppet söndagar 3 april – 29 maj 09.00-14.00
Servicecenter 08-5782 91 00
Inget annat än kiss, bajs och vanligt toalettpapper ska spolas ner i toaletten. För på vägen till reningsverket orsakar skräp problem i form av stopp och driftstörningar. Det kan även orsaka stopp och problem i ledningarna i ditt eget hus.
Välkommen att uppleva Medeltidsdagarna i Tyresö 21 och 22 maj. Hör smedens
hammarslag och den medeltida musiken ljuda. Se de tappra riddarna kämpa på
sina frustande hästar i ett spännande tornerspel! Du kan tova ull, måla svärd,
prova bågskytte eller baka bröd över öppen eld. Foto: Ingeborg May
Maj 2016
Maj
Måndag
Måndag
Tisdag
Tisdag
25
Onsdag
Onsdag
26
Torsdag
Torsdag
27
28
Fredag
Fredag
Lördag
Lördag
29
Söndag
Söndag
30
1
Valborg,
17
Första Maj
2
Filip,
Filippa
3
John,
Jane
4
Monika,
Mona
5
Gotthard,
Erhard
6
Marit,
Rita
7
Carina,
Carita
8
Åke
18
Kristi
Himmelfärdsdag Lovdag
9
Reidar,
Reidun
10
Esbjörn,
Styrbjörn
11
Märta,
Märit
12
Charlotta,
Lotta
13
Linnea,
Linn
14
Halvard,
Halvar
15
Sofia,
Sonja
19
Pingstdagen
16
Ronald,
Ronny
17
Rebecka,
Ruben
18
Erik
19
Maj,
Majken
20
Karolina,
Carola
21
Konstantin,
Conny
22
Hemming,
Henning
20
Kommunfullmäktige
sammanträder
23
Desideria,
Desirée
24
Ivan,
Vanja
30
Vera,
Veronika
31
Petronella,
Pernilla
25
Urban
26
Vilhelmina,
Vilma
27
Beda,
Blenda
Medeltidsdagarna
Medeltidsdagarna
28
29
Ingeborg,
Borghild
Yvonne,
Jeanette
21
22
1
2
Öppettider Kretsloppscentralen i Petterboda Strömfallsvägen 73
Måndag 07.00–19.00
Tisdag–torsdag 07.00–13.00 samt 16.00–19.00
Fredag 07.00–13.00
Lördag 09.00–15.00
Extraöppet söndagar 3 april – 29 maj 09.00-14.00
Servicecenter 08-5782 91 00
Spola inte ner matfett i avloppet!
Matolja och fett som hälls i vasken eller i toaletten stelnar på vägen till reningsverket och kan orsaka stopp i avloppsledningarna. Torka i stället ur stekpannan med hushållspapper och släng i matavfallet eller hushållsavfallet.
Tyresö Bike Show i Tyresö Slottspark blev en publiksuccé förra året med rekordmånga besökare och härligt sommarväder. Besök oss i år igen för att titta på hojar, lyssna på musik eller bara äta och umgås – här finns något för hela familjen!
Du är välkommen den 22 juni. Foto: Lars Steeneberg
Juni 2016
Juni
Måndag
Måndag
Tisdag
Tisdag
30
Onsdag
Onsdag
31
Torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
1
Gun,
Gunnel
2
Rutger,
Roger
8
Eivor,
Majvor
9
Börje,
Birger
3
Ingemar,
Gudmar
Lördag
Lördag
4
Söndag
Söndag
Solbritt,
Solveig
5
Bo
22
6
Gustav,
Gösta
7
Robert,
Robin
10
Svante,
Boris
11
Bertil,
Berthold
12
Eskil
23
Sv. Nationaldag
Sv flaggans dag
13
Aina,
Aino
Förslåtter vid
Dyviks lövängar
Vårterminen slutar
14
Håkan,
Hakon
15
Margit,
Margot
16
Axel,
Axelina
17
Torborg,
Torvald
18
Björn,
Bjarne
19
Germund,
Görel
24
Johannes
döparens
dag
25
David,
Salomon
26
Rakel,
Lea
24
Kommunfullmäktige
sammanträder
20
Linda
21
Alf,
Alvar
22
Paulina,
Paula
23
Adolf,
Alice
25
Midsommardagen
27
Selma,
Fingal
28
Leo
29
Peter,
Petra
30
Elof,
Leif
1
2
3
26
4
5
6
7
27
Matavfall: Droppa gärna lite ättika i matavfallskärlet för att undvika lukt och flugor.
Fler sommartips om matavfallsinsamlingen. Läs mer » tyreso.se/matavfallsommar
Öppettider Kretsloppscentralen i Petterboda Strömfallsvägen 73
Måndag 07.00–19.00
Tisdag–torsdag 07.00–13.00 samt 16.00–19.00
Fredag 07.00–13.00
Lördag 09.00–15.00
Helgdagar (röda dagar) är kretsloppscentralen stängd. Läs mer på sidan 34.
Servicecenter 08-5782 91 00
Inget annat än kiss, bajs och vanligt toalettpapper ska spolas ner i toaletten. För på vägen till reningsverket orsakar skräp problem i form av stopp och driftstörningar. Det kan även orsaka stopp och problem i ledningarna i ditt eget hus.
Foto: Andrea Thiger
Den 5 september 2015 invigdes stadsparken i Tyresö centrum. Här kan du spela
ett parti schack, låta barnen leka i vattenspelet, ta en fika eller bara koppla av
en stund i det gröna. Stadsparken skapades för att länka samman centrum med
naturen – det urbana gröna rummet. Parken är en del i arbetet med att skapa ett
mer attraktivt Tyresö för alla att leva och vistas i. Foto: Lars Ternblad
Juli 2016
Juli
Måndag
Måndag
Tisdag
Tisdag
27
Onsdag
Onsdag
28
Torsdag
Torsdag
29
Fredag
Fredag
30
Lördag
Lördag
Söndag
Söndag
1
Aron,
Mirjam
2
Rosa,
Rosita
3
Aurora
8
Kjell
9
Jörgen,
Örjan
10
André,
Andrea
26
4
Ulrika,
Ulla
5
Laila,
Ritva
6
Esaias,
Jessika
7
Klas
27
11
Eleonora,
Ellinor
12
Herman,
Hermine
13
Joel,
Judit
14
Folke
15
Ragnhild,
Ragnvald
16
Reinhold,
Reine
17
Bruno
22
Magdalena,
Madeleine
23
Emma
24
Kristina,
Kerstin
Algot
31
Helena,
Elin
28
Kronprinsessans
födelsedag
18
Fredrik,
Fritz
19
Sara
20
Margareta,
Greta
21
Johanna
29
Förslåtter vid
Dyviks lövängar
25
Jakob
26
Jesper
27
Marta
28
Botvid,
Seved
29
Olof
30
30
1
2
31
Fler sommartips om matavfallsinsamlingen.
Läs mer » tyreso.se/matavfallsommar
3
4
Öppettider Kretsloppscentralen i Petterboda Strömfallsvägen 73
Måndag 07.00–19.00
Tisdag–torsdag 07.00–13.00 samt 16.00–19.00
Fredag 07.00–13.00
Lördag 09.00–15.00
Helgdagar (röda dagar) är kretsloppscentralen stängd. Läs mer på sidan 34.
Servicecenter 08-5782 91 00
Spola inte ner matfett i avloppet!
Matolja och fett som hälls i vasken eller i toaletten stelnar på vägen till reningsverket och kan orsaka
stopp i avloppsledningarna. Torka i stället ur stekpannan med hushållspapper och släng i matavfallet
eller hushållsavfallet.
Foto: Jonas Hedlund
Ahlstorps båtsmanstorp i Alby naturreservat är en välbevarad miljö med tillhörande
ängsmarker och uthus. Du är välkommen till slåtterdagen lördag den 13 augusti 2016.
Det finns möjlighet att lära sig att hantera lie och göra höhässjor, barnen få göra en
tidsresa med häst och vagn till torpet och hjälpa till med blomsterpyssel, mm. Berättarstund för alla med folksägner och musik och mycket mera. Du får gärna komma
tidstypiskt klädd.
Läs mer » www.tyreso.se/slatterahlstorp. Foton: Göran Bardun
Augusti 2016
Augusti
Måndag
Måndag
1
Per
Tisdag
Tisdag
2
Onsdag
Onsdag
Karin,
Kajsa
3
Torsdag
Torsdag
Tage
4
Fredag
Fredag
Arne,
Arnold
5
Lördag
Lördag
Ulrik,
Alrik
6
Söndag
Söndag
Alfons,
Inez
7
Dennis,
Denise
31
Slåtter vid
Dyviks lövängar
8
Silvia,
Sylvia
9
Roland
10
Lars
11
Susanna
12
Klara
13
Kaj
14
Uno
32
Slåtter vid
Ahlstorp (se bild)
Drottningens
namnsdag
15
Stella,
Estelle
16
Brynolf
17
Verner,
Valter
18
Ellen,
Lena
19
Magnus,
Måns
20
Bernhard,
Bernt
21
Jon,
Jonna
22
Henrietta,
Henrika
23
Signe,
Signhild
24
Bartolomeus
25
Lovisa,
Louise
26
Östen
27
Rolf,
Raoul
28
Gurli,
Leila
Hans,
Hampus
30
Albert,
Albertina
31
Arvid,
Vidar
33
34
Höstterminen
börjar
29
1
2
3
4
8
Öppettider Kretsloppscentralen i Petterboda Strömfallsvägen 73
35
5
36
6
7
Måndag 07.00–19.00
Tisdag–torsdag 07.00–13.00 samt 16.00–19.00
Fredag 07.00–13.00
Lördag 09.00–15.00
Helgdagar (röda dagar) är kretsloppscentralen stängd. Läs mer på sidan 34.
Servicecenter 08-5782 91 00
Sommartips om matavfallsinsamlingen.
Läs mer » tyreso.se/matavfallsommar
Riksrådet och ståthållaren Gabriel Oxenstierna ärvde det medeltida Tyresö och
lät uppföra Tyresö slott och kyrka på 1630-talet. I området finns vandrarhem,
hantverkskammare, slottskrog, handelsträdgård, café med mera.
Foto: Marianne Almström
September 2016
September
Måndag
Måndag
Tisdag
Tisdag
29
Onsdag
Onsdag
30
Torsdag
Torsdag
31
1
Fredag
Fredag
Samuel
2
Lördag
Lördag
Justus,
Justina
35
3
Söndag
Söndag
Alfhild,
Alva
4
Gisela
Lövtäckt, höstslåtter
vid Dyviks lövängar
Tyresöfestivalen
5
Adela,
Heidi
6
Lilian,
Lilly
7
Regina,
Roy
8
Alma,
Hulda
9
Anita,
Annette
10
Tord,
Turid
11
Dagny,
Helny
36
Kommunfullmäktige
sammanträder
12
Åsa,
Åslög
13
Sture
14
Ida
15
Sigrid,
Siri
16
Dag,
Daga
17
Hildegard,
Magnhild
18
Orvar
19
Fredrika
20
Elise,
Lisa
21
Matteus
22
Maurits,
Moritz
23
Tekla,
Tea
24
Gerhard,
Gert
25
Tryggve
26
Enar,
Einar
27
Dagmar,
Rigmor
28
Lennart,
Leonard
29
Mikael,
Mikaela
30
Helge
1
37
38
2
39
3
4
5
40
Du som har sommartaxa, kom ihåg att ställa undan eller vända bort ditt kärl senast 30 september, annars kommer det fortsätta att tömmas.
6
Öppettider Kretsloppscentralen i Petterboda Strömfallsvägen 73
Måndag 07.00–19.00
Tisdag–torsdag 07.00–13.00 samt 16.00–19.00
Fredag 07.00–13.00
Lördag 09.00–15.00
Extraöppet söndagar 25 september – 16 oktober 09.00-14.00
Servicecenter 08-5782 91 00
Från och med 1 oktober hämtas matavfallet varannan vecka.
I oktober färgas Tyresö i gult, orange och rött och i slutet av månaden börjar
höstlovet för eleverna i våra skolor. På kommunens webbplats tyreso.se hittar du
många tips på höstlovsaktiviteter. Foto: Caroline Forsmark von Schrenk
Oktober 2016
Oktober
Måndag
Måndag
26
Tisdag
Tisdag
Onsdag
Onsdag
27
Torsdag
Torsdag
28
Fredag
Fredag
29
Lördag
Lördag
30
1
Söndag
Söndag
Ragnar,
Ragna
2
Ludvig,
Love
Nils
9
Ingrid,
Inger
39
Höstarbete vid
Dyviks lövängar
3
Evald,
Osvald
4
Frans,
Frank
5
10
Harry,
Harriet
11
Erling,
Jarl
12
Valfrid,
Manfred
13
Berit,
Birgit
14
Stellan
15
Hedvig,
Hillevi
16
Finn
17
Antonia,
Toini
18
Lukas
19
Tore,
Tor
20
Sibylla
21
Ursula,
Yrsa
22
Marika,
Marita
23
Severin,
Sören
Sabina
28
Simon,
Simone
29
Viola
30
Elsa,
Isabella
Bror
6
Jenny,
Jennifer
7
Birgitta,
Britta
8
40
41
42
Kommunfullmäktige
sammanträder
24
Evert,
Eilert
FN-dagen
31
Edit,
Edgar
43
25
1
44
Från och med 1 oktober hämtas matavfallet
varannan vecka.
Höstlov vecka 44
Inga,
Ingalill
26
2
Amanda,
Rasmus
27
3
Öppettider Kretsloppscentralen i Petterboda Strömfallsvägen 73
Måndag 07.00–19.00
Tisdag–torsdag 07.00–13.00 samt 16.00–19.00
Fredag 07.00–13.00
Lördag 09.00–15.00
Extraöppet söndagar 25 september – 16 oktober 09.00-14.00
Servicecenter 08-5782 91 00
Spola inte ner matfett i avloppet!
Matolja och fett som hälls i vasken eller i toaletten stelnar på vägen till reningsverket och kan orsaka
stopp i avloppsledningarna. Torka i stället ur stekpannan med hushållspapper och släng i matavfallet
eller hushållsavfallet.
Ällmorafjärden sedd från Noretvägen, utsikt från en sportstuga? 1930-talet var sportstugornas tid och än idag finns många kvar ute på Brevikshalvön. Tomtförsäljningen på Tyresögodsets marker började 1932 och
i första omgången avsattes tomter vid Strand, Trinntorp, Ällmora och
Tyresö-Flaten. I slutet av 1950-talet var så gott som hela den norra
kuststräckan av Brevikshalvön, från Strand till Dyvik, fullt bebyggd med
sportstugor. Foto: Marianne Almström
November 2016
November
Måndag
Måndag
Tisdag
Tisdag
31
1
Onsdag
Onsdag
Allhelgonadagen
2
Torsdag
Torsdag
Tobias
3
Hubert,
Hugo
Fredag
Fredag
4
Lördag
Lördag
Sverker
5
Söndag
Söndag
Eugen,
Eugenia
6
Gustav Adolf
44
Gustav Adolfs dagen
Alla Helgons dag
7
Ingegerd,
Ingela
8
Vendela
9
Teodor,
Teodora
10
Martin,
Martina
11
Mårten
12
Konrad,
Kurt
13
Kristian,
Krister
45
14
Emil,
Emilia
15
Leopold
16
Vibeke,
Viveka
17
Naemi,
Naima
18
Lillemor,
Moa
19
Elisabet,
Lisbeth
20
Pontus,
Marina
21
Helga,
Olga
22
Cecilia,
Sissela
23
Klemens
24
Gudrun,
Rune
25
Katarina,
Katja
26
Linus
27
Astrid,
Asta
46
47
Kommunfullmäktige
sammanträder
28
Malte
29
Sune
30
Anders,
Andreas
1
2
3
4
8
Öppettider Kretsloppscentralen i Petterboda Strömfallsvägen 73
48
5
6
7
49
Matavfall: Vid minusgrader kan du lägga matavfallspåsen utomhus i någon timme innan du placerar den i kärlet, så minskar du risken för fastfrysning om påsen är fuktig.
Måndag 07.00–19.00
Tisdag–torsdag 07.00–13.00 samt 16.00–19.00
Fredag 07.00–13.00
Lördag 09.00–15.00
Helgdagar (röda dagar) är kretsloppscentralen stängd. Läs mer på sidan 34.
Servicecenter 08-5782 91 00
Kultur i höstmörkret 12-20 november
Fler vintertips om matavfallsinsamling. Läs mer » tyreso.se/matavfallvinter
Höstlov vecka 44
Området runt Nyfors är en Stockholmsområdets mest spännande platser ur industrihistorisk synvinkel. Från 1400-talet fram till 1900-talet användes forsen till att
driva bland annat mjölkvarn, hammarsmedja, krutkvarn, såg, pappersbruk, väveri
och sämskmakarstamp. Foto: Marika Af Trolle
December 2016
December
Måndag
Måndag
Tisdag
Tisdag
28
Onsdag
Onsdag
29
Torsdag
Torsdag
30
Fredag
Fredag
Lördag
Lördag
1
Oskar,
Ossian
2
Beata,
Beatrice
8
Virginia
9
Anna
3
Söndag
Söndag
Lydia
4
Barbara,
Barbro
48
5
Sven
6
Nikolaus,
Niklas
7
Angela,
Angelika
10
Malin,
Malena
11
Daniel,
Daniela
49
Nobeldagen
12
Alexander,
Alexis
13
Lucia
14
Sten,
Sixten
15
Gottfrid
16
Assar
17
Stig
18
Abraham
23
Adam
24
Eva
25
Juldagen
50
Kommunfullmäktige
sammanträder
19
Isak
20
Israel,
Moses
21
Tomas
22
Natanael,
Jonatan
51
Höstterminen
slutar
26
Stefan,
Staffan
27
Johannes,
Johan
28
Benjamin
29
Drottningens
födelsedag
Natalia,
Natalie
30
Abel,
Set
Juldagen
31
Sylvester
1
52
Annandag jul
2
3
4
53
Avfallshämtning kan ske speciella tider under jul- och nyårshelgerna.
Läs mer » tyreso.se/avfall
5
Öppettider Kretsloppscentralen i Petterboda Strömfallsvägen 73
Måndag 07.00–19.00
Tisdag–torsdag 07.00–13.00 samt 16.00–19.00
Fredag 07.00–13.00
Lördag 09.00–15.00
Helgdagar (röda dagar) är kretsloppscentralen stängd. Läs mer på sidan 34.
Servicecenter 08-5782 91 00
Vintertips om matavfallsinsamling. Läs mer » tyreso.se/matavfallvinter
Renhållning i Tyresö
Genom att lämna ditt avfall på rätt ställe hindrar du att
farliga ämnen kommer ut i naturen. Du bidrar också till att
det som är värdefullt återvinns och naturresurser och energi
kan sparas. Vi har kommit långt när det gäller att ta tillvara
och återvinna avfall och det allra bästa för miljön är givetvis
om det blir så lite avfall som möjligt.
Bra jobbat Tyresöbor!
Det senaste året har avfallsmängden minskat med 25 kilo per person!
Insamlad mängd matavfall har ökat från 12 till 14,6 kilo per invånare
och år.
Avgift för renhållning
Alla som är registrerade som fastighetsägare ska betala en renhållningsavgift enligt en fastställd taxa. Renhållningen i Tyresö styrs av vår
renhållningsordning, som fastställs av kommunfullmäktige.
Fast och rörlig avgift
Vi hämtar hushållsavfall, matavfall, latrin, slam, trädgårdsavfall samt grov- och elavfall.
Renhållningstaxan är uppdelad i en fast och en rörlig del.
◆ Den fasta delen, grundavgiften, betalar alla hushåll, den kan du inte påverka*.
◆ Den rörliga delen beror på kärlets storlek och hur ofta det töms.
Dispens från avgiften
Har avfallet inte hämtats?
Med behovshämtnings- och helårsabonnemang ska ditt kärl
tömmas minst sex gånger per år. Har du sommarabonnemang ska du
tömma minst tre gånger.
Om ditt hushållsavfall, matavfall, trädgårdsavfall, slam eller latrin inte
har hämtats, anmäl detta redan följande dag så att vi snabbt kan
åtgärda problemet. Anmäl på tyreso.se/e-tjanster eller till Servicecenter.
När du flyttar
Om din fastighet kommer stå tom under minst sex sammanhängande
månader och du vet att du inte kommer uppnå lägsta tillåtna antal
tömningar under resten av året kan du ansöka om uppehåll i hushållsavfallshämtningen. Dispensen gäller den rörliga renhållnings­avgiften,
den fasta grundavgiften* måste betalas oavsett antal hämtningar. För
att få dispens från slamtömning måste uppehållet vara på minst ett år.
Renhållningsfakturan
När en fastighet byter ägare ska den som flyttar säga upp sitt
renhållningsabonnemang, det sker inte med automatik. Ladda
ner blanketten på tyreso.se/avfall. Ditt passerkort till kretsloppscentralen är personligt. Det tar du med dig om du flyttar inom kommunen. Flyttar du däremot från Tyresö, kan du klippa kortet, det spärras
automatiskt.
Från och med 1 januari 2016 gäller
justerad VA- och renhållningstaxa.
* Den fasta grundavgiften ska täcka kommunens kostnader för insamling
och behandling av farligt avfall och batterier, behandling av kyl- och frysmöbler, drift av kretsloppscentralen samt kostnader för administration,
avfallsplanering och information med mera.
Du måste ansöka om dispens varje år senast två månader innan dispensen upphör. Ladda ner blanketten på tyreso.se/avfall.
Hämtningsdagarna kan ändras om
speciella omständigheter uppstår.
Du betalar din avgift en gång per kvartal: i mars, juni, september och
december. Vanligtvis skickar vi fakturan tillsammans med
vatten- och avloppsfakturan. Du kan betala via autogiro. För
e-faktura kontakta din bank.
Läs mer » tyreso.se/avfall
Se till att kärlet är rätt
placerat med öppningen ut mot
gatan och låt det stå kvar till dess att
det är tömt. Kom ihåg att alltid ha
60 cm fritt runt kärlet från eventuella
hinder som andra kärl, buskar,
brevlådor, bilar, träd
och häckar.
30
Spara pengar och miljö
Du som sorterar ut ditt matavfall sparar på miljön. Matavfallet rötas till biogas. Det utvinns även
en näringsrik rötrest av matavfallet som används som biogödsel på åkrar. Ditt matavfall är med
andra ord en viktig resurs som vid biologisk behandling minskar vår miljöpåverkan.
Visste du att det är cirka 10 gånger bättre att äta upp maten än att sortera ut den som matavfall?
Samtidigt uppstår så kallat oundvikligt matavfall i hushållet, såsom kaffesump och kaffefilter,
äggskal och potatiskal. Det oundvikliga matavfallet innehåller mycket energi och är med andra ord
viktigt att ta tillvara på och sortera ut för biologisk återvinning.
Foto: Gunnar Persson
Minska din miljöpåverkan
– sortera ut ditt matavfall
Matavfallsinsamling för flerbostadshus
Fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen eller samfällighetsföreningen beslutar om matavfallsinsamling ska införas i ditt område. Det levereras då ett startpaket bestående av information,
papperspåsar och påshållare. Även gemensamma kärl för matavfall placeras ut i ditt område.
Matavfallskärlen töms varje vecka året om.
Matavfallsinsamling för enbostadshus
Om du vill börja sortera ut ditt matavfall kan du anmäla dig på vår hemsida, oavsett var i kommunen du bor. Då får du ett startpaket bestående av ett 140 liters matavfallskärl, en årsförbrukning papperspåsar, en påshållare och information om hur du sorterar. Matavfallet hämtas varje
vecka april till och med september och varannan vecka oktober till och med mars.
Behöver du fler matavfallspåsar?
Du som bor i villa kan själv hämta ut påsar på kretsloppscentralen, Servicecenter eller på biblioteken i centrum, Strand och Trollbäcken.
Läs mer » tyreso.se/matavfall
Fler än 3300 villahushåll i Tyresö är anslutna
till matavfallsinsamlingen, vilket motsvarar över 50 procent!
Även antalet anslutna flerbostadshus ökar hela tiden.
Sänk dina avfallskostnader
Du sparar pengar med:
◆ Matavfallsinsamling
◆ Källsortering
◆ Behovshämtning av hushållsavfall
Läs mer » tyreso.se/avfall
Prisexempel 2016
Årskostnad om du har ett 190 liters hushållsavfallskärl och:
◆ tömmer det 26 gånger per år, 2 884 kronor
◆ ansluter dig till matavfallsinsamling och tömmer ditt hushållsavfallskärl 12 gånger per år,
1 890 kronor.
Hur ofta du behöver tömma ditt hushållsavfallskärl bestämmer du själv. Ju mer du källsorterar,
desto mindre hushållsavfall blir det.
Läs om våra e-tjänster på sidan 5.
31
Hushållsavfall
Kärlet ägs av Tyresö kommun och ingår i avfallstaxan.
Förutsättningen för att du ska få ditt avfallskärl tömt är att
du har ställt ut det vid tomtgränsen eller anvisad plats på
hämtningsdagen.
Du som bor i enbostadshus med eget abonnemang har behovshämtning av hushållsavfallet. Det innebär att du själv bestämmer hur ofta
du vill tömma ditt kärl. Fordonet trafikerar din väg varje vecka. Du
betalar för minst sex tömningar per år, utöver det betalar du endast
för utförda tömningar samt en grundavgift.
Behovshämtning
◆ Ställ ut avfallskärlet på hämtningsdagen eller kvällen innan, kärlet hämtas mellan 06.00-22.00.
◆ Avfallsbilens hämtningsarm når 1,6 meter in från vägkant/trottoarkant.
◆ Ställ kärlets framsida vänt mot gatan med minst 60 cm fritt runt om, tänk även på att kärlet lyfts uppåt, beskär eventuella buskar och träd så att inte kärlet riskerar att fastna.
◆ Om du placerar ditt kärl på trottoaren eller gång- och
cykelbanan, blockera inte för rullstolar, barnvagnar eller postdistribution.
◆ Låt kärlet stå ute tills tömning skett.
◆ Paketera avfallet väl och spola ur kärlet regelbundet.
◆ Skotta och halkbekämpa hämtvägen under vinter-
halvåret och ta bort snön på locket innan tömning.
Se till att kärlet är rätt placerat med öppningen
ut mot gatan och låt det stå kvar till dess att det är tömt.
Kom ihåg att alltid ha 60 cm fritt runt kärlet från eventuella hinder
som andra kärl, buskar, brevlådor, bilar, träd och häckar.
Behovshämtning för fritidshus
Dåligt väglag
Även du som har ett fritidshus med sommarabonnemang har
behovshämtning av hushållsavfallet. Det innebär att du kan tömma
ditt kärl mellan 1 april och 30 september. Du betalar för minst tre
tömningar per år, utöver det betalar du endast för utförda tömningar
samt en grundavgift. Tänk på att fordonet trafikerar din väg under
hela året, så kom ihåg att ställa undan kärlet så att det inte står framställt för tömning när du har flyttat hem igen.
Vid dåligt väglag kan det hända att det blir förseningar och avfallet
hämtas senare än normalt. I vissa fall kan även helger utnyttjas. Om
fordonet har svårt att komma fram med anledning av halka så gör
de ett försök senare. Se till att kärlet är rätt placerat med öppningen
ut mot gatan och låt det stå kvar till dess att det är tömt. Skotta och
halkbekämpa hämtvägen under vinterhalvåret. Sopa bort eventuell
snö från locket.
Vill du ansluta dig till matavfallsinsamlingen måste du gå över till
helårsabonnemang. Då har du möjlighet att få hushållsavfallet hämtat
även under vinterhalvåret samt att du får två kostnadsfria hämtningar av
el- och grovavfall per år, läs mer på sidan 33 och 35.
Läs mer » tyreso.se/hushallsavfall
Läs mer » tyreso.se/abonnemang
Hämtningsdagarna kan ändras om
speciella omständigheter uppstår.
Skylta med ditt gatunummer vid din fastighet!
Det är viktigt att du märker ut gatunumret vid din fastighet
så att det syns tydligt. Det underlättar för våra chaufförer om
fastigheten är uppmärkt vid hämtning av exempelvis slam
samt grov- och elavfall.
Tänk på att placera ditt kärl så
att det inte blockerar vägen för trafik,
väghållning och postdistribution.
Anmäl via e-tjänster eller
ring oss redan dagen efter om ditt kärl
inte blivit tömt som det ska!
Läs om våra e-tjänster på sidan 5.
32
Grovavfall
Grovavfall är skrymmande avfall, till exempel trä- och plastmöbler, soffor, emballage, frigolit,
pulkor, skidor, cyklar, barnvagnar, handgräsklippare, husgeråd, plast- eller träleksaker utan
batterier, trädgårdsslang, tvättställning, lösa mattor och sovsäckar.
För dig i enfamiljshus
För dig i flerfamiljshus
För dig i enfamiljshus med eget helårsabonnemang finns flera sätt att
bli av med grovavfallet.
◆I de flesta områden med flerfamiljshus finns rum för grovavfall där du kan lämna ditt avfall som inte passar bland hushållsavfallet.
Du kan även lämna grovavfallet på kretsloppscentralen.
◆ Du beställer via e-tjänster på webbplatsen eller ringer 5782 98 00. Vi hämtar vid tomtgräns senast veckan efter beställning.
◆ Ställ ut grovavfallet innan du beställer hämtning.
◆ Kostnadsfri hämtning av grovavfall gäller inte dig som har sommarabonnemang, företag eller hushåll i grupphusområden som har en gemensam hämtningsplats.
◆ Hämtning av elektriska och elektroniska produkter (se sidan 35).
◆ Varmvattenberedare och elpannor (se sidan 35).
◆ Du måste förpacka allt ”småplock”, antingen i säck eller i kartong (får väga max 15 kg) samt märka upp det tydligt.
◆ Avfallet får max vara 2 meter långt.
◆ Avfallet får vara max 2 kubikmeter.
◆ Du kan mot en avgift enligt gällande taxa beställa extra hämtning av max 2 kubikmeter grovavfall på tyreso.se under e-tjänster.
◆ Du kan själv köra ditt grovavfall till kretsloppscentralen i
Petterboda utan kostnad 20 gånger per år. För tillträde behövs
ett passerkort.
◆ Farligt avfall: bilbatterier, lysrör, bensin, färg-
burkar, spillolja, rengöringsmedel, impregnerat trä, kanyler och gips
◆ Bygg- och rivningsavfall (mindre mängd), dörrar, fönster, fyllnadsmassor, inredningar, trådstaket, heltäckningsmattor
◆ Fast monterad utrustning för värme, kyla, ventilation, radiator eller värmepanna. Läs mer på sidan 35.
◆ Toalettstol, badkar, handfat, duschkabin, diskbänk, rör eller isolermaterial
◆ Bil- och båtdelar, motorcyklar, mopeder, bildäck och avfall från yrkesmässig verksamhet.
◆ Jordfräs – tömd från bränsle, sorteras som metall
på kretsloppscentralen.
◆ Motorgräsklippare – tömd från bränsle och olja,
sorteras som metall på KLC. Läs mer på sidan 34 och 37-42.
Pingstkyrkan
Släng inget som går att återanvända!
Du kan skänka dina gamla användbara saker till
Pingstkyrkans eller Myrornas insamlingscontainrar
på kretsloppscentralen, då får sakerna
en chans till nytt liv!
Läs mer » tyreso.se/grovavfall
Läs om våra e-tjänster på sidan 5.
Foto: Bo Wessel
Beställ två kostnadsfria hämtningar
1 april till 31 oktober
Exempel på vad du själv måste lämna
33
Kretsloppscentralen i Petterboda
Sortera grovavfallet på plats
På kretsloppscentralen i Petterboda sorterar du själv ditt grovavfall i
rätt container enligt skyltningen. Om du ska lämna en större mängd
avfall blir ditt besök effektivare om du har försorterat olika avfallsslag
var för sig. Vi är tacksamma om du städar marken efter dig när du
lastat av och sorterat ditt avfall. En skiss över kretsloppscentralen med
anvisningar om var olika avfallstyper ska sorteras finns på tyreso.se.
Exempel på vad vi tar emot på kretsloppscentralen:
Järn • wellpapp • trädgårdsavfall • papper • plast • trä • metall •
metallförpackningar • glas • tidningar • el- och elektronikavfall •
farligt avfall (skriv tydligt på emballaget vad som lämnas in om det
inte framgår av förpackningen) • batterier (bil- och hushållsbatterier)
• lysrör • lågenergilampor • glödlampor • däck utan fälg • kyl och frys
• vitvaror • varmvattenberedare • kläder
Avfallsslag med speciella villkor:
◆ Ris, stammar, rivningsavfall och fyllnadsmassor får du lämna, max en fullastad släpkärra. Har du mer kan du själv beställa en lämpligt stor container hem till din fastighet hos valfri entreprenör.
◆ Slipers och tryckimpregnerat virke kan i mindre mängd lämnas kostnadsfritt, mot en avgift kan du lämna max en släpkärra.
Kontakta personalen på plats.
◆ Däck på fälg kan lämnas in mot avgift, enligt gällande taxa.
◆ Oljetank, se A-Ö
Företag som köper inpasseringskort får från 2016
rätt till 30 stycken fria besök per år
Som företagare i Tyresö har du möjlighet att nyttja
kretslopps­centralen mot en avgift, men du får inte
lämna farligt avfall på grund av rådande lagstiftning
för transporttillstånd och redovisning av egenkontroll.
Beställ ett företagskort till kretsloppscentralen under
e-tjänster på tyreso.se.
Öppettider på kretsloppscentralen 2015
Måndag 07.00-19.00
Tisdag - torsdag 07.00-13.00 samt 16.00-19.00
Fredag 07.00-13.00
Lördag 09.00–15.00
Kretsloppscentralen är stängd söndagar och helgdagar (röda dagar) samt midsommar-, jul- och
nyårsafton.
Extraöppet söndagar mellan 3 april och 29 maj samt
25 september till 16 oktober.
Passerkort
Du som har avfallsabonnemang och är boende
i Tyresö har tillgång till kretsloppscentralen.
Beställ passerkort på tyreso.se under e-tjänster.
Vi delar ut ett kort per fastighet.
Inpassering till kretsloppscentralen:
Du får inte lämna:
•stubbar och rötter
•avfall som innehåller asbest
•stammar/stockar från större avverkningar
• asfalt
• Ammunition och sprängmedel, kontakta Polisen
• Läkemedelsrester lämnas på apoteket.
• Fyrverkeripjäs - ej avfyrad- återlämnas till försäljningsställe eller till polisstation.
Företag
◆ Om du tappar kortet kan du beställa ett nytt mot en kostnad
◆ Flyttar du från kommunen så spärras ditt kort
◆ Flyttar du inom kommunen så behåll ditt passerkort
◆ Bor du i Tyresö bostäders fastigheter vänd dig till dem på
telefon 08-682 61 00.
Släng inget som går att återanvända!
Du kan skänka dina gamla användbara saker till
Pingstkyrkans eller Myrornas insamlingscontainrar på kretsloppscentralen, då får sakerna en chans till nytt liv!
Pingstkyrkan
Allmänna villkor för kretsloppscentralen
Avfall som lämnas på Kretsloppscentralen tas endast
emot från hushåll inom Tyresö kommun samt där
särskilt avtal tecknats
• Avfall som lämnas på anläggningen ska endast
komma från hushåll inom Tyresö kommun.
•Verksamheter som är registrerade i kommunen, eller
som är avtalspart till kommunen, har rätt att nyttja kretsloppscentralen mot en kostnad förutsatt att
företagsabonnemang är tecknat.
•Antalet besök till Kretsloppscentralen är begränsat
till 30 stycken per köpt företagsabonnemang och år.
Därefter finns det möjlighet att köpa till fler besök
efter behov. Har du mindre mängder avfall, är du
välkommen in på kretsloppscentralen till fots, du
behöver då inte dra ditt passerkort.
•Avfallet ska du själv sortera i rätt behållare enligt
skyltning eller personalens anvisningar.
•Avfall får lämnas i mindre mängder, motsvarande vad
som ryms i en personbil med släp eller paketbil, max
3,5 ton. Kylmöbler, max två enheter.
•Äganderätten till allt avfall som levereras till anläggningen övergår till Tyresö kommun då materialet
lämnats i avsedd behållare eller plats.
•All vistelse i containrar är förbjuden.
•Barn får inte lämnas utan uppsikt. Målsmän ansvarar
för sina barn.
•Endast kunder och medföljande personer som ska
lämna avfall, får vistas på anläggningen.
•Anvisningar av personalen ska följas.
•Markerad trafikriktning och uppställningsplatser ska
följas.
•Avlämnat avfall får inte föras ut från anläggningen av
annan än kommunens anlitade entreprenörer.
•Kontakta personalen vid oklarheter.
Tyresö kommun friskriver sig allt ansvar mot abonnenten, medföljande personer samt deras fordon, ifall skada
uppstår inom anläggningen som kan drabba abonnenten.
Likaså om skada uppstår som vållas av tredje man inom
området.
Läs mer » tyreso.se/kretsloppscentralen
34
Willys får ett insamlingsskåp för elavfall där du kan
lämna ljuskällor, småelektronik och batterier.
Elektriskt och elektroniskt avfall
Elavfall är, lite förenklat, allt som har
sladd eller drivs med batteri. Alla
elektriska och elektroniska produkter
återvinns. Det är inte tillåtet att slänga
elavfall i hushålls- eller grovavfallet. För
detaljinformation, gå in på el-kretsen.se.
som tar emot dina förbrukade ljuskällor så som glöd-, lågenergi-,
halogen-, och ledlampor samt småbatterier och småelektronik som
exempelvis mobiltelefoner eller eltandborstar. ”Samlaren” finns på
Hemköp Arno Livs i Trollbäckens centrum, Willys och vid Coop
Extra i Tyresö centrum.
För dig i enfamiljshus
För att kunna ta hand om ozonskadande delar i ditt kyl- och frysskåp på
ett miljömässigt bra sätt hämtar vi dem
gratis vid din tomtgräns. Hämtningen
sker torsdagar och fredagar, beställ senast
kl.12.00 onsdagen före önskad hämtning.
Du kan även själv lämna dina kylmöbler
på kretslopps­centralen.
För dig i enfamiljshus med eget helårsabonnemang finns flera sätt att
bli av med elavfallet.
Beställ två kostnadsfria hämtningar
1 april till 31 oktober
◆ Du kan under denna period beställa kostnadsfri hämtning av ditt elavfall. Du beställer via e-tjänster på tyreso.se eller ringer 57 82 98 00. Vi hämtar vid tomtgräns senast veckan efter beställning. När du beställer hämtning, måste du förpacka allt så kallat ”småplock under knähöjd”, antingen i säck eller i kartong, samt märka upp det tydligt (får max väga 15 kilo)
◆ Avfallet får vara max 2 kubikmeter
◆ Ställ ut elavfallet innan du beställer hämtning
◆ Kostnadsfri hämtning av elavfall gäller inte dig som har
företag eller hushåll i grupphusområden som har gemensam hämtningsplats. Vi hämtar mot ersättning, beställ under
e-tjänster på tyreso.se
◆ Bor du i lägenhet har de flesta bostadsföretag insamling av
elavfall i anslutning till grovavfallsrummen.
◆ Du kan lämna elavfall på särskild plats i sorteringshuset på
kretsloppscentralen i Petterboda
◆ Du kan mot en avgift enligt gällande taxa beställa extra hämtning av max 2 kubikmeter elavfall på tyreso.se under e-tjänster.
(Kyl och frys är kostnadsfritt)
Lämna i samlaren!
Elavfall och farligt avfall innehåller miljöfarliga
komponenter och det är därför viktigt att det samlas
in och tas omhand. ”Samlaren” heter insamlingsskåpet
Kyl och frys hämtas vid tomtgräns
Insamling för batterier finns vid
◆ alla återvinningsstationer för förpackningar (se sid 58).
◆ kretsloppscentralen i Petterboda, Strömfallsvägen 73.
◆ Ica, Tyresö centrum.
◆ Hemköp Arno Livs, Trollbäckens centrum.
◆ Shell, Trollbäcken.
◆ Matöppet i Öringe.
◆ biblioteken i Strand, Trollbäcken och Tyresö centrum.
Insamling för batterier kan finnas i ditt bostadsområdes avfallsrum/
miljöstuga. Batterier som väger mer än tre kilo, till exempel bil-, båt
och motorcykelbatterier kan återlämnas till försäljningsstället eller till
kretsloppscentralen i Petterboda.
Undvik att köpa kvicksilver- och kadmiumbatterier!
Hämtas inte vid tomtgräns
Värmepumpar
Värmepumpar med köldmedier/freon ska lämnas på kretsloppscentralen
mot en avgift enligt gällande taxa.
Olje- och värmepanna
Kan du lämna gratis på kretsloppscentralen, kontakta personalen.
Pannan ska vara rengjord och brännaren ska vara borttagen.
Varmvattenberedare, el- och villapannor
Lämna dem gratis på kretsloppscentralen, kontakta personalen.
Denna typ av uttjänta produkter omfattas inte av producentansvaret
för elavfall.
Lägg aldrig batterier i hushållsavfallet,
de läcker ut giftiga tungmetaller i miljön, såsom
kadmium, kvicksilver och bly. För mer information se
batteriinsamlingen.se
Exempel på elavfall
◆
◆
◆
◆
Tvätt- och diskmaskin, torkskåp, spis, mikrovågsugn, brödrost, elvisp, hårtork, kaffebryggare, rakapparat, elektrisk tandborste, strykjärn, elektriska handverktyg, elektriska trädgårdsredskap.
Dator, bildskärm, skrivare, tv- och DVD,
tv-spel, radioapparat, cd-spelare och stereoapparater.
Telefon, USB och mobiler.
Lampor, lysrör, glödlampor, elsladdar.
Läs mer » tyreso.se/elavfall
35
Slamtömning av enskilda anläggningar
Olika alternativ av slamtömning
Regelbunden tömning
Regelbunden tömning innebär att du förbeställer minst fyra tömningstillfällen per år. Extra tömning debiteras som ”beställd tömning”.
Foto: Charlotte Wettervik
Obligatorisk tömning
Du bokar detta alternativ om du endast behöver få tömt en gång per år.
Vi meddelar fastighetsägaren i god tid innan vi kommer, den
obligatoriska tömningen utförs någon gång under veckorna 16-45.
Beställd tömning, utförs inom sex arbetsdagar
Beställ under ordinarie arbetstid, eller på tyreso.se under e-tjänster
dygnet runt. Av praktiska skäl har vi inte möjlighet att ange vilken
veckodag tömningen utförs.
För dig som har egen slamanläggning
◆ Slamtanken eller slamavskiljaren ska tömmas minst en gång per år.
◆ Tömningar får endast utföras av kommunens upphandlade
entreprenör.
◆ Du beställer tömning på tyreso.se under e-tjänster. Akut- och
jourtömning kan du endast beställa per telefon.
OBS!
Observera de prisskillnader som gäller beroende på
vilket alternativ av tömning du väljer.
Se aktuella priser i gällande taxa på tyreso.se/avfall
Tänk på olycksrisker för barn och djur. Se över
säkringen av lock eller manluckor på brunnen, tanken
eller slamavskiljaren.
Akut tömning, utförs inom tolv arbetstimmar
Beställ akut tömning per telefon under ordinarie arbetstid.
Tömning utförs vardagar 07.00-17.00.
Jourtömning, utförs inom sex arbetstimmar
Fråga om priset innan du gör din beställning.
Du kan beställa jourtömning under ordinarie arbetstid, övrig tid
beställer du på telefonnummer 070-525 40 41. Jourtömningar utförs
vardagar fram till 22.00, samt mellan 08.00 och 22.00 lördag, söndag,
och helgdag, därför är kostnaden mycket högre för denna tjänst.
Nu kan du anmäla dig för att få SMS-avisering av vissa
renhållningstjänster. Bland annat när slamtömning är utförd.
Dispens
Om du vill göra uppehåll på slamtömning på minst ett år kan du få
dispens. Läs mer på sidan 30.
Villkor för tömning (enligt gällande taxa)
◆ I grundpriset ingår 10 meter slangdragning. För ytterligare slangdragning tillkommer en kostnad per 5 meters längd.
◆ Tömmer vi fler än en anläggning vid samma tillfälle till kommer en tömningsavgift per tillkommande anläggning. Tömd mängd slam sammanräknas.
◆ Anläggningen ska vara lättillgänglig för tömning och uppmärkt så att chauffören lätt hittar. Kan anläggningen inte tömmas på grund av övertäckning, tunga lock
(max 15 kg), bristfällig utmärkning, fastfrusen koppling eller annan orsak faktureras en framkörnings­avgift.
◆ Vid önskemål av tömning med liten bil (med lägre axeltryck) där privat väg ska användas tillkommer en extra avgift. Om privat väg används ansvarar fastighetsägaren själv för eventuella skador som kan uppstå på vägbanan. Vill du
inte att vi kör in på din tomt, meddela detta när du beställer.
◆ Efter bomkörning sker ingen ny hämtning automatiskt. Beställ ny hämtning.
Läs mer »tyreso.se/slam
Skylta med ditt gatunummer vid din fastighet!
Det underlättar för våra chaufförer om fastigheten är uppmärkt
vid hämtning av exempelvis slam samt grov- och elavfall.
36
Återvinningsguide A–Ö
I webbkartan på tyreso.se hittar du alla återvinningsstationer som
finns i Tyresö, läs mer om webbkartan på sidan 57.
A
Aceton – farligt avfall till KLC
Aluminiumburk med pant – till butik
Aluminiumburk utan pant – förpackning, metall – till ÅVS eller butik
Aluminiumfolie – förpackning, metall till ÅVS
Aluminiumförpackning – förpackning, metall till ÅVS
Ammoniak – farligt avfall till KLC
Ammunition – till polisen
Armatur, elektrisk – elavfall till KLC mot avgift
Asbesthaltiga material – se www.recycla.se/sv/atervinning
Asfalt – se www.recycla.se/sv/atervinning
Avfettningsmedel – farligt avfall till KLC
B
Badkar – metall till KLC
Bag-in-Box, vinkartong – förpackning papper och plast till ÅVS
Bandage – hushållsavfall
Barnvagn – grovavfall, hämtas som grovavfall eller läggs i grovavfallsrum alt. till KLC
Batteri, småbatterier – till ÅVS, KLC eller Samlaren
Bekämpningsmedel – farligt avfall till KLC
Ben mindre (kyckling, fiskrens, små köttben) – matavfall
Förklaringar
ÅVS
KLC
Samlare
Återvinningsstation för förpackningar och tidningar sköts av FTIAB, se sid 59
Kretsloppscentralen, Strömfallsvägen. 73, Petterboda
Insamlingsskåp finns på Hemköp Arno Livs i Trollbäckens centrum och Coop Extra i Tyresö centrum
Ben större – hushållsavfall
Bensin – farligt avfall till KLC
Bestick, engångs-, av plast – förpackning plast till ÅVS
Bestick, metall – hushållsavfall eller som metall till KLC
Betong – KLC
Bil – lämnas till/hämtas av auktoriserad bilskrot, för närmare
information se Sveriges återvinnares riksförbund på sbrservice.se eller
kontakta dem på telefonnummer 08-701 63 70.
Bilbatteri – farligt avfall till KLC
Bildelar – till bilskrot eller KLC, (tömd på bensin och olja)
Blomjord (mindre mängd) – hemkompost eller hushållsavfall
Blomkruka av lera eller keramik – hushållsavfall eller som restavfall
till KLC
Blomkruka av plast – förpackning plast till ÅVS
Bly, blyprodukter – farligt avfall till KLC
Bläckpatron – till återförsäljare eller KLC i speciellt kärl
Blöjor – hushållsavfall
Boll – hushållsavfall
Borsyra – farligt avfall till KLC
Brandsläckare – lämnas till KLC
Brandvarnare – elavfall till KLC
Braskamin – lämnas till KLC
Broschyr av papper – returpapper till ÅVS
Bräda – byggavfall, trä max 1 släpkärra till KLC
Bröd, kex, kakor och bullar – matavfall, hemkompost eller hushållsavfall
Brödrost – elavfall till KLC
Bubbelbad – se jacuzzi
Burk av glas – förpackning glas till ÅVS
Burk av metall – förpackning metall till ÅVS
Burk av papper – förpackning papper till ÅVS
Burk av plast – förpackning plast till ÅVS
Byggavfall – byggavfall, max 1 släpkärra till KLC, inte grovavfall
Båtmotor – KLC tömd på olja och bensin
Båt plast – inte KLC, kontakta en avfallsentreprenör
Båt trä – inte KLC, kontakta en avfallsentreprenör
Bärkasse av papper – förpackning papper till ÅVS
Bärkasse av plast – förpackning, plast till ÅVS
Böcker med hårda pärmar – hushållsavfall eller som
brännbart till KLC
Böcker stora mängder – grovavfall
Böcker med mjuka pärmar – returpapper till ÅVS
C
CD-fodral – hushållsavfall
CD-skiva – hushållsavfall
CD-spelare – elavfall – till KLC
Cementsten (mindre mängd) – till KLC
Chipspåse, papper – förpackning, papper till ÅVS
Chipspåse, plast – förpackning, plast till ÅVS
Cellplast, små bitar eller förpackningar – hushållsavfall
Cellplast, stora stycken – grovavfall, brännbart till KLC
Chokladask av papper – förpackning papper till ÅVS
Cigarettpaket, papper – förpackning papper till ÅVS
Cigarettändare, tom – hushållsavfall
Cigarettändare, med gas – farligt avfall till KLC
Cornflakespaket av papper – förpackning papper till ÅVS
Cremefraiche-burk av plast – förpackning plast till ÅVS
Cykel – grovavfall, metall till KLC
Cykeldäck/cykelslang – hushållsavfall eller restavfall till KLC
D
Dambinda/trosskydd – hushållsavfall
Dammsugare – elavfall till KLC
Dammsugarpåse – hushållsavfall
Damstrumpa – hushållsavfall
Datordiskett – hushållsavfall
37
Dator/skärm – elavfall till KLC
Diabild – hushållsavfall
Diesel – farligt avfall till KLC
Dieseltank – se oljetank
Diskborste – hushållsavfall
Diskbänk – byggavfall, metall, enstaka till KLC
Diskett – hushållsavfall
Diskmaskin – elavfall till KLC
Diskmedelsflaska av plast – förpackning plast till ÅVS
Disktrasa – hushållsavfall
Djurströ, till smådjur – hushållsavfall
Dricksglas – hushållsavfall
Dunk, plast – sortera som platsförpackning
Duschdraperi – hushållsavfall (kan innehålla tyngder av bly = farligt
avfall till KLC)
Duschkabin – restavfall KLC
DVD-skiva – hushållsavfall
DVD-spelare – elavfall till KLC
Dyna till möbel, liten – hushållsavfall
Dyna till möbel, stor – grovavfall restavfall, till KLC
Dynamit – till polisen
Däck utan fälg, bil – till däckfirma eller KLC
Däck med fälg, bil – till däckfirma eller till KLC mot avgift
Döda sällskapsdjur – Gräv ner på egen fastighet
eller kontakta veterinär
Dörr Byggavfall enstaka – till KLC
E
Elapparat – elavfall, till KLC
Eldrivna maskiner och verktyg – elavfall till KLC
Elektronik – elavfall, till KLC
Element, el – elavfall, till KLC
Element, fotogen – grovavfall, tömd på fotogen, hämtas som grovavfall eller lämnas till KLC Elkabel – elavfall, till KLC
Elsladd – elavfall, till KLC
Emballage, wellpapp – förpackning wellpapp till ÅVS
Engångsbestick plast, trä – hushållsavfall
Engångsglas/mugg papper – papperförpackning
Engångsglas/mugg plast – plastförpackning
Engångsgrill (utan grillkol) – förpackning metall till ÅVS
Engångsgrill aluminium med lock – ingår inte i FTI:s insamling
Engångstallrik papper – pappersförpackning
Engångstallrik plast – plastförpackning
EPS (frigolit-tråg för kött, ost samt stötskyddande material runt glas
eller el- och elektronik­produkter) – förpackning, plast till ÅVS
Espressokapsel av märket Nespresso, 100% aluminium – Metallförpackning - kaffet kan vara kvar
Espressokapsel övriga – ingår inte i FTI:s insamling
Eternit – se www.recycla.se/sv/atervinning
F
Fallfrukt – till KLC, sorteras som trädgårdsavfall
Febertermometer, digital – elavfall till KLC
Febertermometer med kvicksilver – farligt avfall till KLC
Fernissa – farligt avfall till KLC
Fettavskiljare – läs på tyreso.se/avfall
Ficklampa – elavfall till KLC eller Samlare
Film – hushållsavfall
Filt – hushållsavfall
Filterpåse, kaffe eller te – hushållsavfall
Fjärrkontroll – elavfall till KLC eller Samlare
Flaska av glas (inte returflaska) – förpackning, glas till ÅVS
Flaska i plast (inte returflaska) – förpackning, plast till ÅVS
Flyttkartonger- wellpapp till KLC
Fläckborttagningsmedel – farligt avfall till KLC
Fläkt – elavfall till KLC
Folie metall – förpackning metall till ÅVS
Folie plast – Hushållsavfall
Fotoblixt – elavfall till KLC
Fotogen – farligt avfall till KLC
Fotografier – hushållsavfall
Fotokemikalier – farligt avfall till KLC
Freestyle – elavfall till KLC
Frigolit, små (tråg) förpackningar – förpackning, plast till ÅVS
Frigolit, stora förpackningar – grovavfall, grovavfallsrum, hämtas som
grovavfall eller till KLC
Frityrolja – olja till KLC
Frukt, fruktskal och kärnor – matavfall, hemkompost eller hushållsavfall
Frysbox – frysskåp - elavfall till KLC
Frätande ämnen – farligt avfall till KLC
Fyllnadsmassor – KLC, max en släpkärra
Fyrverkeripjäs, avfyrad – hushållsavfall
Fyrverkeripjäs, ej avfyrad – återlämnas till försäljningsställe eller till
polisstation
Färgburk med rester – farligt avfall till KLC
Färgburk, tom förpackning, metall eller plast – till ÅVS
Färgpatron till skrivare eller kopiator – hushållsavfall
Färgrester – farligt avfall till KLC
Fönster, fönsterglas – byggavfall till KLC
Fönsterputsmedel – farligt avfall till KLC
Förpackning, olika sorters – förpackning, glas, metall, hårdplast, papper och wellpapp – till ÅVS
G
Gameboy/Nintendo-spel – elavfall till KLC
Garderob – byggavfall till KLC
Gardin – hushållsavfall
Gardin-, duk- och draperityngd – farligt avfall (bly) till KLC
Gasbinda – hushållsavfall
Gasolgrill – metall och farligt avfall (separeras) till KLC
Gasoltub – retur till försäljningsställe eller till KLC
Gevär – till polisen
Gift – farligt avfall till KLC
Gipsföremål, små – hushållsavfall
Gipsskiva – byggavfall till KLC
Gladpack (plastfolie) – förpackning, plast till ÅVS
Glas (dricksglas, fat, vas o likn.) – hushållsavfall
Glasburk – förpackning, glas, sortera i färgat eller ofärgat till ÅVS
Glasflaska med pant – till butik
Glasflaska utan pant – förpackning, glas, sortera i färgat eller
ofärgat till ÅVS
Glasföremål (inte burkar och flaskor) – hushållsavfall eller till
KLC restavfall
Glasfiberprodukter – restavfall till KLC
Glassburk, plast – förpackning plast till ÅVS
Glassförpackning – förpackning till ÅVS
Glasögon – hushållsavfall eller lämna till insamling för behövande i
andra länder
Glykol – farligt avfall till KLC
38
Glödlampa – elavfall till KLC eller Samlaren
Golvmatta – byggavfall till KLC
Grammofonskiva – hushållsavfall
Grenar, ris och kvistar – trädgårdsavfall till KLC se sid 53
Grillkol (inte glödande) – hushållsavfall
Grill – metall till KLC
Grovavfall – grovavfall till KLC
Grus – mindre mängd till KLC, större mängder
se www.recycla.se/sv/atervinning
Gryta av metall – hushållsavfall eller till KLC
Gräs eller gräsklipp – trädgårdsavfall, hemkompost eller till KLC
Gräsklippare, el – elavfall till KLC
Gräsklippare, hand – grovavfall metall till KLC
Gräsklippare, motor – metall, tömd på bränsle/olja till KLC
Grönsaksrester – matavfall, hemkompost eller hushållsavfall
Gummistövlar – hushållsavfall
Gödningsmedel, fast, t ex blåkorn – grovavfall till KLC restavfall
Gödningsmedel, flytande – farligt avfall (inte i avloppet eller naturen)
Gödsel – kontakta en avfallsentreprenör
H
Halogenlampa – elavfall till KLC
Handduk – hushållsavfall
Handverktyg av metall (inte el) – hushållsavfall
Handverktyg av trä eller plast – hushållsavfall
Hink av metall – grovavfall eller till KLC
Hink av plast – grovavfall eller till KLC
Hink av plast för livsmedel – förpackning, plast till ÅVS
Husgeråd, små föremål – hushållsavfall
Husgeråd, stora föremål – grovavfall till KLC
Husgeråd av trä och plast – hushållsavfall
Hushållsmaskin, elektrisk – elavfall till KLC
Hushållspapper – hushållsavfall eller hemkompost
Hårsprayburk, med innehåll – farligt avfall till KLC
Hårsprayburk, tom – förpackning, metall till ÅVS
Hårtork/hårfön – elavfall till KLC
Häftmassa – hushållsavfall
Hörapparat – elavfall till KLC, Samlare eller lämna till
hörcentral eller Hörselskadades förening i Stockholm.
I
Impregneringsmedel – farligt avfall till KLC eller miljöstation
Inhalator – till apotek
Insektsmedel – farligt avfall till KLC
Ipad – elavfall
Isoleringsmaterial – byggavfall till KLC
J
Jacuzzi – KLC
Jord, små mängder – hushållsavfall eller hemkompost
Jord, större mängder – fyllnadsmassor till KLC
Jordfräs – tömd från bränsle, sorteras som metall på KLC.
Hämtas inte som grovavfall.
Juicekartong eller juiceförpackning – förpackning till ÅVS
Julgran, plast – grovavfall eller till KLC, brännbart
Julgran, äkta gran – till KLC, ris
Julgransbelysning – elavfall till KLC
Julklappspapper – förpackning, papper till ÅVS
K
Kaffebryggare – elavfall (glaskanna lämnas som hushållsavfall) eller
till KLC
Kaffefilter med sump – matavfall, hemkompost eller hushållsavfall
Kaffe eller tekopp – hushållsavfall
Kakburk av metall – förpackning, metall till ÅVS
Kakburk av plast – förpackning, plast till ÅVS
Kamera – elavfall till KLC
Kantsten – KLC (mindre mängd)
Kanyl – till apotek, men endast i särskild behållare som apoteket
tillhandahåller gratis
Kapsyl – förpackning, till ÅVS
Kartong – förpackning, till ÅVS
Kassettband – hushållsavfall
Kastrull – hushållsavfall eller till KLC, metall
Katalog – returpapper, insamling eller till ÅVS
Kattsand – hushållsavfall eller hemkompost, även till KLC
Kaviartub (korken på) – förpackning, metall till ÅVS
Kemikalier – farligt avfall till KLC
Keramikföremål – hushållsavfall eller KLC, restavfall
Ketchupflaska av glas – förpackning, färgat eller ofärgat – till ÅVS
Ketchupflaska av plast – förpackning av plast till ÅVS
Kikare – hushållsavfall eller till KLC, restavfall
Klocka elektrisk eller med batteri – elavfall till KLC
Klockradio – elavfall till KLC
Klorin – farligt avfall till KLC
Kläder, användbara second hand – textilinsamling vid ÅVS eller KLC,
restavfall
Kläder, uttjänta – hushållsavfall eller KLC, restavfall
Kniv – hushållsavfall inte brännbara (förpacka väl om den är vass)
eller till KLC, metall
Kondom – hushållsavfall (får inte spolas ned i toaletten)
Konservburk av glas – förpackning, färgat eller ofärgat – till ÅVS
Konservburk i metall – förpackning, metall
Kopparputsmedel – farligt avfall till KLC
Koppartråd – hushållsavfall eller KLC, restavfall
Kork, plast – förpackning, plast till KLC
Kork, äkta kork – hushållsavfall eller KLC, brännbart
Kristallglas – hushållsavfall eller KLC, restavfall
Krossat glas, paketerat – hushållsavfall eller KLC, restavfall
Kruka av keramik, porslin, lergods – hushållsavfall eller KLC, restavfall
Krukväxter (inte lerkruka) – hushållsavfall eller hemkompost
Kräftskal – matavfall, hushållsavfall eller hemkompost
K-sprit – farligt avfall till KLC
Kuvert – hushållsavfall eller brännbart
Kvicksilver – farligt avfall till KLC eller miljöstation
Kvicksilvertermometer – farligt avfall till KLC
Kvistar, ris och grenar – trädgårdsavfall eller hemkompost
Kyl eller Frys – elavfall till KLC (se sid 35)
Kylskåp – elavfall till KLC (se sid 35)
Kärnor – se frukt
Köksredskap el, – elavfall till KLC
Köksredskap, övriga – hushållsavfall eller till KLC
Köttben, (mindre ben från kött, fisk och fågel) – matavfall,
hemkompost eller hushållsavfall
Köttrester – matavfall, hemkompost eller hushållsavfall
Köttråg av papper – hushållsavfall eller hemkompost
Köttråg av plast – rengjorda (ursköljd) förpackning till ÅVS
39
L
Lackfärg – farligt avfall till KLC
Lacknafta – farligt avfall till KLC
Lakan – hushållsavfall eller till KLC, restavfall
Laminatgolv - grovavfall, sorteras som trä på KLC
Lampa – elavfall till KLC
Lastpall - grovavfall, sorteras som trä på KLC
Lasyr – farligt avfall till KLC
Latrin – se sid 43
Leca-kulor – hushållsavfall eller hemkompost eller till KLC
Leksaker med sladd eller batteri – elavfall till KLC
Leksaker, små, utan sladd eller batteri – hushållsavfall eller till KLC
Leksaker, stora, utan sladd eller batteri – grovavfall eller till KLC
Lerkruka, lergods – hushållsavfall eller till KLC, restavfall
Lim – farligt avfall till KLC
Linoleumgolv - grovavfall, sorteras som restavfall på KLC
Linolja – farligt avfall till KLC
Ljusstake – hushållsavfall eller till KLC
Lock av metall eller plast – förpackning till ÅVS
Locktång – elavfall till KLC
LP-skiva – hushållsavfall eller till KLC, brännbart
Luftgevär – metall till KLC
Lut – farligt avfall till KLC
Lysrör – elavfall till KLC
Låda, wellpapp – förpackning – till ÅVS
Lågenergilampa – elavfall till KLC eller Samlaren
Läderskor/väskor/saker – hushållsavfall eller till KLC, restavfall
Läkemedel – till apotek (inte i toaletten, avloppet eller naturen)
Läskedrycksburk med pant – till butik
Läskedrycksburk utan pant – förpackning metall till ÅVS eller butik
Lösningsmedel – farligt avfall eller till KLC
Löv – trädgårdsavfall på KLC eller hemkompost
M
Madrass – grovavfall eller till KLC
Magnet – hushållsavfall eller till KLC, metall
Marksten, plattor – byggavfall till KLC
Maskindiskmedel, större mängder – farligt avfall till
KLC
Matolja – farligt avfall till KLC (får ej hällas i avloppet)
Matrester – matavfall, hemkompost eller hushållsavfall
Matta heltäcknings, – byggavfall till KLC
Matta, liten lös – hushållsavfall eller som restavfall till KLC
Matta, stor lös – grovavfall eller som restavfall till KLC
Medicinkarta för tabletter (tom) – hushållsavfall
Medicinkarta (tom) – plastförpackning till ÅVS
Medicin – till apotek (inte toaletten eller avloppet eller naturen)
Medicinrör av metall (tom) – förpackning metall till ÅVS
Metall, större mängder – till KLC eller skrotföretag
Metallburk med pant – till butik
Metallföremål, små – till KLC
Metallförpackning – förpackning – till ÅVS
Mikrovågsugn – elavfall till KLC
Miniräknare – elavfall till KLC eller Samlaren
Mjukplast – förpackning, plast till ÅVS
Mjölkförpackning – förpackning – till ÅVS
Mjölpåse – förpackning, papper till ÅVS
Mobiltelefon och tillbehör – elavfall till KLC eller Samlaren
Moped/motorcykel – till skrotföretag eller till KLC tömd på bensin
och olja (lämnas som farligt avfall)
Motor – till skrotföretag eller till KLC tömd på bensin och olja (lämnas som farligt avfall)
Motorgräsklippare – tömd från bränsle och olja, sorteras som metall
på KLC. Hämtas inte som grovavfall.
Motorolja – farligt avfall till KLC
MP3-spelare – elavfall eller till KLC eller Samlaren
Mugg av porslin, keramik, lergods – hushållsavfall eller till KLC,
restavfall
Målarburkar tomma – metall eller plast till KLC/ÅVS
Målarfärg, alla sorter – farligt avfall till KLC
Målarsoda – farligt avfall till KLC
Mässingsföremål – hushållsavfall eller till KLC, restavfall
Möbler – grovavfall eller till KLC
N
Naftalin, malmedel – farligt avfall till KLC
Nagellack – farligt avfall till KLC
Napp – hushållsavfall
Nappflaska – hushållsavfall
Nyckel och lås – hushållsavfall eller till KLC, metall
Nylonstrumpa – hushållsavfall
Näsduk – hushållsavfall
Nödraket – till Polisen
O
Ogräsmedel – farligt avfall eller till KLC
Over-head bilder – hushållsavfall
Oljebrännare – elavfall till KLC
Oljefat – (tomt) metall till KLC
Oljefilter – farligt avfall till KLC
Oljepanna, med demonterad brännare – som metall till KLC
Oljerester, i flaska/fat – farligt avfall till KLC
Oljetank – KLC, rengjord, demonterad, skrotintyg
krävs (fås av återförsäljare)
Omslagspapper - förpackning papper till ÅVS
P
Papper, rent, inte förpackningar – returpapper eller till ÅVS
Pappersförpackning/kasse – förpackning – till ÅVS
Papperstallrik – förpackning, papper – till ÅVS
Parabol – elavfall eller till KLC
Paraply eller parasoll – grovavfall eller till KLC, restavfall eller metall
Parfym – farligt avfall till KLC
Pasta, potatis och gryner – matavfall, hemkompost eller hushållsavfall
Pekskärm – elavfall
Penna – hushållsavfall
Pensel med färg – farligt avfall till KLC
Pensel utan färg – hushållsavfall
PET-flaskor med pant – till butik
PET-flaskor utan pant – förpackning, plast till ÅVS eller butik
Piano små och stora – restavfall till KLC, inte grovavfall
Pizzakartong – förpackning, papper till ÅVS
Plastburk – förpackning, plast till ÅVS
Plasttallrik – förpackning, plast till ÅVS
Plastfolie – förpackning, plast till ÅVS
Plastföremål, inte förpackning – hushållsavfall
Plastförpackning, hård – förpackning, plast till ÅVS
Plastförpackning, mjuk eller tunn – förpackning, plast till ÅVS
Plastkasse – förpackning, plast till ÅVS
40
Plastlock – förpackning plast till ÅVS
Plastpåse/säck – förpackning, plast till ÅVS
Plåster – hushållsavfall
Plåtburk – förpackning, metall till ÅVS
Polish – farligt avfall till KLC
Porslin – fyllnadsmassor till KLC
Portionssnus – hushållsavfall eller hemkompost
Potatisskal – matavfall, hushållsavfall eller hemkompost
Presenning, liten – hushållsavfall
Presenning, stor – grovavfall eller till KLC
Presentpapper – förpackning, papper till ÅVS
Propp eller säkring – hushållsavfall
Prydnadssaker, små – hushållsavfall eller till KLC, restavfall
Påse, papper – förpackning, papper till ÅVS
Påse, plast – förpackning, plast till ÅVS
Pärm – hushållsavfall
R
Radioapparat – elavfall till KLC
Rakapparat – elavfall till KLC eller Samlare
Rakblad och Rakhyvel, inslagna i papp etc. – hushållsavfall
Reklamblad – returpapper, insamlingsplats eller till ÅVS
Rengöringsmedel – farligt avfall till KLC
Returburk, -flaska, -glas med pant – till butik
Returpapper – returpapper, insamlingsplats eller till ÅVS
Ris, grenar och kvistar – trädgårdsavfall, hemkompost eller till KLC
Råttgift – farligt avfall till KLC
Räkskal – matavfall, hushållsavfall eller hemkompost
Rödsprit – farligt avfall till KLC
Rör, stora – byggavfall, mindre mängder till KLC
S
Sand, mindre mängder – till KLC
Sand – (större mängd) – kontakta KLC
Sax – hushållsavfall (förpacka väl)
Schaktmassor – se www.recycla.se/sv/atervinning
Schampoflaska av plast – förpackning, plast till ÅVS
Septitank – rengjord samt skrotintyg krävs, lämnas på KLC
Silverputsmedel – farligt avfall till KLC
Skal av frukt, grönsaker och nötter – matavfall, hemkompost eller
hushållsavfall
Skal från skaldjur och fiskrens – matavfall, hemkompost eller
hushållsavfall
Skidor – till KLC
Skokräm – farligt avfall till KLC
Skor Second hand – textilinsamling eller till KLC, restavfall
Skott (ammunition) – till polisen
Skottkärra – grovavfall till KLC
Skrivare – elavfall till KLC
Skrotbil – lämnas till/hämtas av auktoriserad bilskrot, för närmare
information se Sveriges återvinnares riksförbund på sbrservice.se eller
kontakta dem på telefonnummer 08-701 63 70.
Skruv – hushållsavfall
Skumgummi, småbitar – hushållsavfall
Skumgummi, större bitar – grovavfall till KLC
Sladd – elavfall till KLC eller Samlaren
Slipers – mindre mängd till KLC
Smink eller hudvårdsprodukter – hushållsavfall
Smink- eller hudvårdsförpackning – förpackning – till ÅVS
Smällare, avfyrad – hushållsavfall
Smällare, inte avfyrad – till Polisen eller återförsäljare
Snus - hushållsavfall
Snusdosa – förpackning, papper eller plast till ÅVS
Snöre – hushållsavfall
Snöslunga – metall (utan olja & bensin) till KLC
Snöslunga – KLC (tömd på olja och bensin)
Solarium – kontakta KLC
Sot – hushållsavfall
Spackel – farligt avfall till KLC
Spegel eller spegelglas, liten – hushållsavfall (förpacka väl)
Spegel eller spegelglas, stor – grovavfall eller till KLC, restavfall
Spelkassetter till TV-spel – hushållsavfall
Spik – hushållsavfall
Spillolja – farligt avfall till KLC
Spis – elavfall, budad hämtning eller till KLC
Sprayflaska med innehåll – farligt avfall till KLC
Sprayflaska, tom – förpackning, metall till ÅVS
Sprutspets eller kanyl – till apotek, endast i särskild behållare som
apoteket tillhandahåller gratis
Staket (metall) – till KLC
Stanniol – förpackning, metall till ÅVS
Stavar – KLC
Stearin eller stearinljus – hushållsavfall
Stekpanna – grovavfall eller till KLC, metall
Sten (mindre mängd) – till KLC
Sten – (större mängd) – kontakta KLC
Stomipåse – hushållsavfall (inte i toalett eller avlopp)
Strumpbyxa – hushållsavfall
Strykjärn – elavfall eller till KLC
Stubbe – se www.recycla.se/sv/atervinning
Ståltråd mindre mängd – hushållsavfall, större mängd till KLC
Stålull – hushållsavfall
Stövlar – Second hand eller hushållsavfall
Sylthink av plast – förpackning, plast till ÅVS
Symaskin – elavfall eller till KLC
Syra – farligt avfall eller till KLC
Sågspån – grovavfall, sorteras som brännbart på KLC
Säck, papper – förpackning, papper till ÅVS
Säck, förpackning, plast till ÅVS
Säkring eller proppar – hushållsavfall
T
Takpapp – restavfall till KLC
Tallrik – hushållsavfall
Tampong – hushållsavfall (inte i toalett eller avlopp)
Tandborste – hushållsavfall
Tandborste el, – elavfall till KLC eller Samlaren
Tandkrämstub – hushållsavfall
Tapet – hushållsavfall
Tavelglas, litet – hushållsavfall (väl förpackad)
Tavelglas, stor – grovavfall eller till KLC
Te (blad och påse) – matavfall, hemkompost eller hushållsavfall
Tegel – byggavfall till KLC
Tejp – hushållsavfall
Telefon – elavfall eller till KLC
Telefonkatalog – returpapper, insamling eller till ÅVS
Telefonsvarare – elavfall eller till KLC
Tennföremål – hushållsavfall eller till KLC, metall
Tepåse – matavfall, hushållsavfall eller hemkompost
Termometer el, – elavfall eller till KLC
41
Termometer, kvicksilver – farligt avfall till KLC
Termometer, sprit- – farligt avfall till KLC
Termos – hushållsavfall eller till KLC
Terpentin – farligt avfall till KLC
Textil eller Tyg – textilinsamling eller hushållsavfall eller till KLC,
restavfall
Thinner – farligt avfall till KLC
Tidning, alla sorters – returpappersinsamling eller till ÅVS
Tidskrift – returpappersinsamling eller till ÅVS
Toalettrulle – förpackning, papper eller hemkompost eller till ÅVS
Toalettstol – byggavfall till KLC
Tobak eller Snus – hushållsavfall (inte i toalett, avlopp eller naturen)
Tomglas med pant – till butik
Tomglas utan pant – förpackning, glas, sortera i färgat eller ofärgat till ÅVS
Tonerkassett – producentansvar eller hushållsavfall
Tops – hushållsavfall (inte i toalett, avlopp eller naturen)
Torkskåp eller torktumlare – elavfall, budad hämtning eller till KLC
Tryckimpregnerat virke och trä – till KLC mot avgift
Trä, stora mängder – kontakta avfallsentreprenören, se Gula Sidorna
Träd, i delar (inte stubbar) – till KLC, kontakta personalen
Trädgårdsavfall – trädgårdsavfall, hemkompost eller till KLC
Trädgårdskalk – grovavfall eller till KLC
Trädgårdsmöbler – grovavfall eller till KLC
Trädgårdsredskap, utan el och motor – grovavfall eller till KLC
Trädgårdsredskap el, – Elavfall eller till KLC
Trädgårdsredskap, motordrivna – till KLC tömda på bensin eller olja
(lämnas som farligt avfall)
Träföremål, små – hushållsavfall
T-sprit – farligt avfall till KLC
Tub, tom av plast – förpackning plast till ÅVS
Tub, tom av metall (korken på) – förpackning metall till ÅVS
Tuggummi – hushållsavfall (inte matavfall)
TV–antenn – elavfall eller till KLC
TV–apparat – till återförsäljare eller elavfall eller till KLC
Tvättmaskin – elavfall eller till KLC
Tvättmedel, större mängder – farligt avfall eller till KLC
Tvättmedelsförpackning, hård – förpackning till ÅVS
Tvättmedelsförpackning, mjukplast – förpackning, plast till ÅVS
Tvättställ – byggavfall till KLC, restavfall
Täcke – grovavfall
Tändstift – hushållsavfall eller till KLC
Tändvätska – farligt avfall till KLC
Yxa – restavfall till KLC
U
Återvinningsbart material, vissa – förpackningar och returpapper till ÅVS
Ugnsrengöringsmedel – farligt avfall till KLC
Uppladdningsbara batterier – farligt avfall, insamling eller till KLC
Uppladdningsbara apparater, maskiner och verktyg – elavfall till KLC
USB-minne/sladd/sticka – elavfall till KLC eller Samlare
V
Vapen – till polisen
Vapenskåp – till KLC, inte grovavfall
Varmvattenberedare – till KLC
Vattenkokare – elavfall eller till KLC
Vaxduk – hushållsavfall
Ved – till KLC
Wellpapp – förpackning, wellpapp till ÅVS
WC–stol – byggavfall till KLC, restavfall
Verktyg, elektrisk – elavfall eller till KLC
Verktyg, metall – Till KLC, metall
Videoapparat – elavfall eller till KLC
Videoband, videokassett – hushållsavfall
Vin- och spritflaska, glas – förpackning, färgat eller ofärgat – till ÅVS
Vinkartong, papper – förpackning, papper till ÅVS
Virke, mindre mängd – byggavfall till KLC, trä
Virke, tryckimpregnerat – till KLC (en släpkärra)
Vitvaror – elavfall eller till KLC
Vällingpaket, papper – förpackning, papper till ÅVS
Värmeljushållare av metall – metall till KLC
Värmepanna – till KLC
Väska, liten – hushållsavfall
Väska, stor – grovavfall eller till KLC
Värmepump – tömd på köldmedier, KLC
Y
Å
Ä
Äggkartong, papper - förpackning – till ÅVS
Äggskal – matavfall, hemkompost eller hushållsavfall
Äpplen – matavfall, kompost eller hushållsavfall
Ättiksyra – farligt avfall (inte i toalett, avlopp eller naturen)
Ö
Öl - eller läskburkar med pant – till butik
Öl - eller läskburkar utan pant – förpackning, metall till ÅVS,
till butik
Sortera rätt med mobilen
Kommunens entreprenör Suez environnement
har en kostnadsfri mobilapplikation som
gör det enkelt att sortera rätt. Allt du behöver
göra är att installera applikationen i mobilen.
Besök market (för Android) eller App
store (för Iphone) och sök
på “Källsortera“.
Yoghurtburk, plast – förpackning till ÅVS
Yoghurtburk, tetra – pappersinsamling ÅVS
42
Latrinhämtning
Farligt avfall
Felaktig hantering av farligt avfall:
Kommunen hämtar latrin helgfria torsdagar, om du har
beställt senast onsdag klockan 12.00. Du kan även beställa
regelbunden hämtning. Röda dagar kan du inte beställa eller få hämtning.
Senast klockan 06.00 på hämtningsdagens morgon ska du ställa den
förslutna behållaren vid fastighetsgränsens infart vid farbar väg. Kärlet
får inte väga mer än 15 kg på grund av gällande arbetsmiljöregler för
renhållningsarbetarna.
Priser för hämtning och behandling hittar du i gällande taxa. Kostnad för behållare ingår i avgiften. Om du beställt hämtning men inte
ställt ut behållaren, fakturerar vi en framkörningsavgift. Beställ hämtning på tyreso.se under e-tjänster.
Foto: Jan Palm
Latrinhämtningen
upphör
I framtiden kommer vi inte
längre att kunna hämta ditt
latrinavfall, vilket beror på
nya bestämmelser för hur
latrin får deponeras. Om du
vill kompostera latrinavfallet
på din egen mark måste du
söka tillstånd hos Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbund www.smohf.se. De
hjälper dig med goda råd
om lämplig anläggning och
förutsättningar för kompostering.
Läs mer » tyreso.se/latrin
Hämtnings- och tömningsdagarna kan ändras vid
speciella omständigheter.
Rester av målarfärg och nagellack, insektsmedel, mobiltelefoner, förbrukade glödlampor och kasserade batterier
är exempel på sådant som räknas som farligt avfall.
Farligt avfall ska lämnas på kretsloppscentralen i Petterboda.
Vid Hemköp Arno Livs i Trollbäcken centrum och Coop Extra i
Tyresö centrum kan du lämna smått elavfall som glödlampor,
lågenergilampor, småbatterier och även småelektronik som eltandborstar och mobiltelefoner, läs mer på sid 35.
Varje gram betyder mycket för miljön!
Allt som lämnas till kommunens insamling av farligt avfall tas emot
av kunnig personal som identifierar och sorterar avfallet. Tänk på
deras säkerhet och se till att förpacka ditt farliga avfall noga. Skriv på
förpackningen vad den innehåller om etikett saknas.
Medicinrester och kanyler lämnas till apoteket i speciella
förpackningar som du får kostnadsfritt.
◆ Om varje hushåll i Sverige slänger en lågenergilampa om året i sitt hushållsavfall sprids 25 kg kvicksilver ut i miljön, en tesked kvicksilver kan förgifta en medelstor sjö.
◆ Dåligt förpackat farligt avfall som läcker eller är kladdigt riskerar att utsätta den som kommer i kontakt med avfallet för ångor, gaser, damm och spill.
◆ Farligt avfall i gamla plastförpackningar innebär en risk eftersom plast som åldras kan spricka och gå sönder.
◆ Det finns alltid risk för att små barn får tag på farligt avfall i hemmet.
Därför bör du se till att inte förvara hushållskemikalier eller farligt avfall på platser som kan nås av barn. Dessutom bör du
se till att ofta rensa ut rester.
◆ Förgiftningsrisken är stor om barn kommer åt farligt avfall. En enstaka klunk kan innebära allvarliga skador. Tänk på att inte förvara farligt avfall i förpackningar som kan förknippas med något ät- eller drickbart.
◆ Linolja används bland annat till att olja in trädäck och utemöbler. De använda trasorna som är indränkta med linolja kan själv­
antända. Släng därför aldrig trasorna i hushållsavfallet.
◆ Sprayburkar innehåller drivmedel och kan explodera.
Exempel på farligt avfall:
◆ Lösningsmedel (aceton, bensin, fotogen, glykol,
lacknafta, terpentin, thinner).
◆ Frätande ämnen (syror, lut, ammoniak).
◆ Bekämpningsmedel (råttgift, ogräsmedel).
◆ Kemikalier, rengöringsmedel för hem och bil.
◆ Färg, lack- och limavfall.
◆ Avfall innehållande kadmium, kvicksilver, arsenik,
bly, koppar, silver, tallium.
◆ Bilbatterier eller andra uppladdningsbara batterier eller apparater.
◆ Oljeavfall.
Läs mer » tyreso.se/farligtavfall
43
Trafik
Vilt och trafik
Busshållplatser
Vi tillgänglighetsanpassar våra buss-hållplatser genom att göra det
lättare för rullstolsburna och synskadade att hitta och att ta sig fram.
Infartsparkeringar
Läs mer » tyreso.se/trafik
Här kan du ladda din elbil:
◆ Tyresö centrum
- Snabbladdningsstation 4 uttag
- Centrumparkeringen 2 uttag
◆ Trollbäckens centrum
- Centrumparkeringen 4 uttag
Läs mer » tyreso.se/elfordon
Gångfartsområde
Skylten anger att vägen, torget eller
området är ett gångfartsområde och
att all trafik sker på de gåendes villkor.
Fordon, även cyklar, får inte köra fortare
än gångfart som är ca 3 - 7 km/i timmen.
Fortkörning ger 2000 kr i böter.
Läs mer » tyreso.se/ gangfart
Vi påverkar klimatet genom att släppa ut
växthusgaser och en stor del av dessa utsläpp
kommer från trafiken.
Foto: Kenneth Jansson
◆ Breviks skola – Rödhakevägen
◆ Hanviken – Skrubba Malmväg/
Gudöbroleden
◆ Strandallén - Videvägen
◆ Trinntorp - Breviksvägen
◆ Trollbäckens Centrum - Sagovägen
◆ Tyresö Strand – Lagergrens väg
◆ Tyresö Kyrka - Kyrkvägen
Anmälnings- och markeringsskyldighet
Om du varit inblandad i en viltolycka med älg, hjort, rådjur, vildsvin
eller örn måste du enligt lagen (jaktförordningen) ringa 112 och
anmäla olyckan till Polisen. Låter du bli att anmäla det till polisen
räknas det som smitning, och behandlas därefter. Kom ihåg att markera var olyckan har inträffat.
Polisen tar hand om dött, påkört eller skadat vilt
Polisen hjälper även till med spårning. Vid alla akuta situationer
kontakta alltid polisen! Våra viltvårdare utför hämtning av dött vilt i
trädgårdar.
Märk ut olycksplatsen, gärna med viltolycksremsa.
Markeringsremsa finns bland annat att hämta på landets alla bilprovningsstationer samt i kommunens servicecenter. Remsan kan du även
ladda ner och skriva ut. Vik remsan och fäst ett snöre eller ett gummiband i den förtryckta markeringen.
Åtgärder på olycksplatsen
1. Varna andra trafikanter – använd varningstriangel och ställ upp den på tillräckligt avstånd från olyckan.
2. Ta hand om skadade. Ge ”första hjälpen”
– larma polis via SOS 112
3. När du larmar lämna tydligt vägbeskrivning – har du gps använd den informationen. I appen ”viltolycka” får du koordinaterna.
Markeringen hjälper
Tack vare att du markerar platsen där viltolyckan har skett kan en
eftersöksjägare med tränad hund enklare hitta platsen där viltet ligger
eller har försvunnit. De kan börja spåra det skadade djuret och förkorta dess lidande. Ladda ned appen ”Viltolycka” i din mobiltelefon.
Förebygg olyckan
• Anpassa farten
• Använd bilbälte
• Se inte bara vägen utan även terrängen runt omkring
• Var extra uppmärksam i skymning och gryning
• Tänk på att en del djur är flockdjur, ett djur följs ofta av fler
• Respektera varningsskyltar för vilda djur
Läs mer » tyreso.se/viltochtrafik
44
Vatten och avlopp
Avgiften bestäms av vattenmätaren
Vatten- och avloppsverksamheten i Tyresö
kommun förser invånarna med gott och friskt
dricksvatten och tar hand om spillvatten från
hushåll och industrier, samt dagvatten från
gator, vägar och allmänna platser.
Vattenförbrukningen fastställs normalt genom
mätning om inte kommunen bestämmer annat.
Innan du använder vatten från nätet måste du
enligt lag ha en permanent vattenmätare inkopplad.
Avläsning
Eftersom vatten är grunden till allt liv – och det
viktigaste livsmedlet för oss – är kvalitetskraven höga
på vårt dricksvatten. Tyresö kommun tar allt sitt
vatten från Mälaren via vattenverket i Norsborg. Som
reservvattentäkt används Bornsjön i Salems kommun.
Avloppsvattnet i Tyresö leds via avloppsledningar till
Henriksdals reningsverk. Där renas det så att det kan
släppas ut i Östersjön med minsta möjliga miljöpåverkan.
Du som är fastighetsägare läser själv av vattenmätaren
minst en gång per år och lämnar mätar-ställningen på
tyreso.se under e-tjänster. Uppgifterna ligger till grund
för din vattenfaktura. Glömmer du avläsningen kan
det medföra för hög eller för låg preliminär debitering.
Betalning av VA-avgiften
Du betalar vanligtvis VA-avgifter en gång per kvartal,
oftast tillsammans med renhållningsavgiften. Betalningsmånader är mars, juni, september och december.
Du kan betala via autogiro och e-faktura, kontakta din
bank.
Mjukt vatten i Tyresö
Vattnet i Tyresö är mjukt: cirka 4 dH (dH är en
enhet för hårdhet). Hur hårt vattnet är beror på
kalcium- och magnesiumhalterna. Eftersom vårt
vatten är mjukt behöver du ingen tillsats för vattenavhärdning i disk- eller tvättmaskinen. Vattnets surhet
mäts i ett pH-värde där pH 7 är neutralt. Tyresös
vatten har pH 8 för att skydda ledningarna från rostangrepp. Tjänligt dricksvatten har pH 7,5 – 9,0.
Missfärgat vatten
När VA-nätet har reparerats och spolats kan vattnet
blir missfärgat eller grumligt. Det beror på att rost
och kalk har lossnat. Spola i 15 minuter, vattnet är
inte farligt att dricka. Missfärgningen kan även bero
på stillastående vatten i en gammal varmvattenberedare.
Rapportera mätarställningen vid
ägarbyte
I genomsnitt använder en person
cirka 170–200 liter vatten per dygn till att
duscha, bada, spola i toaletten, diska,
laga mat, dricka med mera.
När en fastighet byter ägare är det viktigt att köparen
och säljaren tillsammans läser av vattenmätaren och
rapporterar ägarbytet på blanketten som finns på tyreso.
se under blanketter. Både säljaren och köparen godkänner med sina underskrifter vattenmätarens ställning vid
ägarbytet.
Läs mer » tyreso.se/vatten
Enskilt avlopp
– tillsynsfrågor och ansökan om tillstånd.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
08-606 73 00.
45
Så här undviker du källaröversvämningar
De fyra vanligaste förekommande typerna av källaröversvämning
1. Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem
I vissa fall kan vatten även under torrväder tränga in i en fastighets
källare. Orsaken är då att det är stopp i avloppssystemet. Stoppet kan
antingen vara på de privata ledningarna inne på fastigheten eller på
kommunens ledningar ute i gatan.
Avloppsstopp kan orsakas av att:
◆ ledningen är skadad, till exempel på grund av sättningar
◆ något större föremål fastnat i ledningen
◆ trädrötter har växt in genom rörskarvar
◆ fett avsatts i ledningen (speciellt vanligt för restauranger).
2. Vatten strömmar ut från läckande vatteninstallationer
En översvämning kan orsakas av att vatten strömmar ut från en
läckande vatteninstallation. Det kan till exempel vara en vattenledning eller en diskmaskin som går sönder.
Exempel på skyddsåtgärder:
◆ Byt ut äldre vatteninstallationer om de är i dåligt skick
◆ Stäng huvudventilerna vid vattenmätaren om du är borta en längre
tid. Se i god tid till att ventilerna fungerar.
◆ Installera särskilda avstängningsventiler på till exempel tvättmaskin
och diskmaskin. Ventilerna ska vara stängda när maskinerna inte
används.
Genom att lyfta på locket på den rensbrunn som normalt finns i
förbindelsepunkten (gränsen mellan fastighetens VA-installation och
allmän VA-anläggning i gatan) kan man avgöra om felet ligger på
fastighetens ledning eller på kommunens ledning. Om det står
vatten i fastighetens brunn är stoppet i kommunens ledning. Om det
inte står vatten i brunnen är stoppet i fastighetens ledning.
3. Vatten tränger in genom källarfönster, garageport, spygatter,
golvbrunnar eller andra yttre öppningar
Vatten som rinner av på markytan kan ibland tränga in i en källare genom källarfönster, garagenedfarter, källartrappor, etc. För att
undvika denna typ av översvämning bör man hindra vatten från
omgivande markområden att rinna fram till huset. När dagvattensystemet inte kan leda bort allt vatten finns risk att vatten tränger upp
genom spygatter eller golvbrunn.
Exempel på skyddsåtgärder:
◆ Spola ren din avloppsledning och rensbrunn från avlagringar m.m
◆ Åtgärda eventuella rotproblem. Ta bort träd eller buskar med
djupa rötter som står i närheten av avloppsledningen så att
rötterna inte kan tränga in i ledningar
◆ Renovera eller lägg om avloppsledningar som är i dåligt skick
◆ Installera fettavskiljare eller förbättra skötseln av befintlig avskiljare
◆ Spola inte ned sådant i avloppet som kan orsaka stopp – risken för
stopp är störst i din egen ledning
◆ Koppla om/bort drän- eller takvattenledningar om de är anslutna
till din spillvattenledning som under andra omständigheter inte är
tillåtet.
Exempel på skyddsåtgärder:
◆ Installera pump för att få bort dagvatten som rinner nedför
garagenedfarten
◆ Bygg vallar runt källartrappa, källarfönster med ljusschakt och
garagenedfart
◆ Sätt tak över källartrappa
◆ Se till att marken lutar bort från huset. En tumregel är att
lutningen ska vara minst 15 cm räknat från husets yttervägg
och tre meter ut
◆ Använd utkastare från stuprören.
4. Vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv
Att vatten tränger in genom källargolv och källarväggar kan ibland
bero på att fastighetens dräneringssystem inte förmår att leda bort
grund- och dräneringsvatten tillräckligt snabbt. Orsaken till detta kan
antingen vara att tillströmningen av grundvatten från
omgivande markområden är ovanligt stor eller att dräneringssystemet
är bristfälligt. Exempel på det senare är att dräneringsrören är:
◆ skadade eller lutar åt fel håll
◆ igensatta av trädrötter eller järnutfällningar
◆ igensatta av sand.
Eller att anslutningsbrunnen till dagvattensystemet helt eller delvis är
fylld med slam. Alla dräneringssystem försämras med tiden. Det är
inte ovanligt att de måste förnyas efter 20–50 år. Dåligt fungerande
stuprör och mark som lutar in mot huset är andra orsaker till fuktproblem i källare. Problem med stuprör uppkommer oftast när äldre
stuprör av järn rostar sönder vid källarväggen.
Exempel på skyddsåtgärder:
◆ Byt ut dräneringsledningarna
◆ Komplettera dräneringssystemet med en ledning eller dike som samlar upp och leder bort grundvatten från omgivande markområden
◆ Åtgärda eventuella rotproblem. Ta bort träd som står i närheten av
dräneringsledningar. Rensa fastighetens dagvattenbrunn
◆ Se till att stuprören är i bra skick och att de är rätt monterade
◆ Se till att marken lutar bort från huset.
Läs mer » tyreso.se/kallaroversvamning
46
Tips och råd om vatten
Vattenmätare
Vattenläckage kostar mycket
pengar per år
◆ En droppande kran kostar cirka 460 kronor
◆ En stril motsvarande en sytråd (0,3 mm) kostar cirka 1080 kronor
◆ En tunn stråle motsvarande en synål (0,9 mm) eller en toalett som
står och rinner kostar tusentals kronor.
Placering av vattenmätaren
Placera mätaren inomhus på ett frostfritt ställe och helst med golvbrunn. Den ska vara lätt åtkomlig för avläsning och skötsel. Uppsättningsplatsen ska godkännas av kommunen.
Kontrollera fastighetens vattenledningssystem
Som fastighetsägare kan du förhindra eventuella vattenskador på din
fastighet genom att kontrollera fastighetens vattenledningssystem.
◆ Stäng alla tappställen (exempelvis vattenkranar, dusch, disk- och tvättmaskin) och lyssna vid vattenmätaren. Om det hörs ett susande ljud, kan det finnas en läcka inom fastigheten.
◆ Stäng avstängningsventilen före vattenmätaren, om det susande ljudet då upphör, finns det ett läckage inom fastigheten. Om det är svårt att höra eventuella ljud kan du vänta cirka tio minuter med stängd avstängningsventil, om mätarens tandade hjul börjar snurra när du öppnar avstängningsventilen tyder även detta på ett läckage.
◆ Kontrollera kranar, toalettstolar, varmvattenberedare och annan vattenanslutning innan du kontaktar en rörledningsfirma.
◆ Om det susande ljudet inte upphör när du stänger avstängnings
ventilen, betyder det att en eventuell läcka kan finnas före
vattenmätaren.
Läs mer » tyreso.se/vattentips
Avloppet är ingen papperskorg
Allt annat utöver kiss, bajs och vanligt toalettpapper ska kastas i papperskorgen. På vägen till reningsverket orsakar skräp stopp och driftstörningar. Det kan även orsaka stopp i ledningarna i ditt eget hus.
Fastnar och förstör ledningarna
◆ Våt-/torrservetter (används ofta inom barnhygien)
◆ Trasor
◆ Bomullspinnar/tops
◆ Tamponger/bindor/trosskydd
◆ Kondomer
◆ Kattsand
◆ Matrester
◆ Onödigt fett
◆ Hushållspapper
Förstör miljön, vattendrag och sjöar
◆ Olja
◆ Färgrester
◆ Lösningsmedel
◆ Bomull med aceton
◆ Blekmedel
◆ Fotokemikalier
◆ Bekämpningsmedel
◆ Övriga kemikalierester
◆ Mediciner
◆ Överdosera inte tvätt-/diskmedel
◆ Cigaretter/snus/aska
Spola inte ner matfett i avloppet!
Matolja och fett som hälls i vasken eller i toaletten
stelnar på vägen till reningsverket och kan orsaka stopp
i avloppsledningarna. Torka i stället ur stekpannan med
hushållspapper och släng i matavfallet eller
hushållsavfallet.
Läs mer » tyreso.se/vatten
47
Dagvatten
Dagvattendammar
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på öppen
mark, hårdgjorda ytor, och/eller via diken eller ledningar.
Vattnet rinner sedan ut i sjöar och vattendrag eller tas upp
av marken och blir så småningom till grundvatten.
Dagvatten är en betydande orsak till förorening av våra
sjöar och vattendrag.
Dagvatten innehåller vanligen föroreningar som
◆Tungmetaller (kvicksilver, kadmium, zink, koppar och krom)
◆Organiska miljögifter (PAH, flamskyddsmedel och PCB)
◆Oljor
◆Näringsämnen (kväve och fosfor)
◆Bakterier
I Tyresö arbetar vi sedan länge med att minska dagvattnets negativa
inverkan på sjöar, vattendrag och kustvatten.
I Tyresåns vattenvårdsförbund samarbetar Tyresö
kommun med länsstyrelsen i Stockholms län, Botkyrka,
Haninge, Huddinge, Nacka och Stockholm för att minska
de negativa miljöeffekterna av bland annat dagvatten i de
drygt 30 sjöar som ingår i avrinningsområdet.
Läs mer » www.tyresan.se
Riktlinjer för dagvattenhantering har tagits fram av
Tyresö kommun, som redskap och vägledning för att
minska den negativa påverkan som dagvatten kan ha på
miljön i kommunen.
Kolardammarna ligger i Alby naturreservat och anlades år 1997–
98. Dammarna renar dagvattnet från stora delar av centrala Bollmora,
Fårdala, Öringe och Krusboda. Dammarna har, förutom att rena
dagvattnet från skadliga eller gödande ämnen, blivit ett stort tillskott
för områdets natur- och tätortsnära friluftsliv. I dammarna finns den
inte så vanliga mindre vattensalamandern som är knuten till vatten.
Dammarna är välbesökta som referensobjekt i Sverige och används av
Tyresö naturskola i undervisningen för årskurs fem.
Droppen är en damm som är belägen vid Tyresövägen, mellan
Strandskolan och Tyresö skola. Dammen tar emot dagvatten från
Tyresö Strand. Droppen har, förutom en renande effekt på vattnet,
även en fördröjande verkan vid större nederbördsmängder, det
minskar belastningen på Follbrinksströmmen vid Tyresö slott, dit
Droppens dagvatten rinner.
Fornuddsparkens dammar tar emot dagvatten som kommer från
centrala delar av västra Trollbäcken. Syftet med anläggningen är, förutom en viss reningseffekt, att ge parken ett vackert inslag av flödande
vatten. Dammarna anlades år 2002 och renoverades hösten 2015.
Ökad trygghet och trivsel
Asfaltytor som omvandlas till grönyta med planteringar och växtlighet kan omhänderta och fördröja dagvattnets färd ut i Östersjön.
Det ger en grönare och trevligare väg- och boendemiljö samt att
vi ökar beredskapen för framtida översvämningar som kan komma
att bli vanligare till följd av klimatförändringar. Vägdagvatten kan
omhändertas av beväxta ytor vilket ligger i linje med kommunens
strävan att minska påverkan från dagvattenföroreningar i våra sjöar.
Läs mer » tyreso.se/dagvatten
Måndalsdammen är belägen inne på industriområdet vid
Måndalsstigens slut. Dammen tar hand om dagvatten från delar av
västra Tyresö.
Breviksdammen vid Breviks skola anlades år 2007 och tar hand om
dagvatten från Nytorpsområdet.
Övriga dagvattendammar
◆ Dammen vid Edinborgs busshållplats anlades 2013
◆ En mindre damm finns i Stadsparken
◆ Ny dagvattendamm anläggs vid Prästängen 2016
Läs mer » tyreso.se/dagvattendammar
48
Ditt tvättvatten – ditt badvatten!
Begränsningar och förbud i vattenområden i Tyresö
Tvätta aldrig din bil på asfalterad yta, det förorenade tvättvattnet som rinner ner i dagvattenbrunnen rinner orenat ut i
ditt närmaste vattendrag.
Det finns ett antal förbud och begränsningar i våra
sjöar och längs våra kuster. Begränsningar finns till
för att extra hänsyn ska tas till människor, naturen och
säkerheten på sjön.
Begränsningarna ska motverka buller, höga hastigheter och
negativ påverkan för badande, häckande sjöfågel och det övriga
naturlivet. Länsstyrelsen bestämmer om begränsningar till sjöss.
Många asfalterar och stenlägger uppfarter på sina fastigheter. Detta
minskar möjligheterna för regnet att tas upp av marken, och
näringsämnen tas inte om hand av växtligheten. Istället går vattnet
ner i dagvattenbrunnar och för med sig stora mängder näringsämnen vidare till sjöar och vattendrag. Detta är inte bra för våra sjöar,
eftersom det orsakar fler algblomningar och påskyndar igenväxningen.
Bilens tvättvatten – vårt badvatten
För att minska spridning av farliga ämnen kan du göra en insats
genom att inte att tvätta din bil på asfalterad yta.
Tvätta istället på gräs eller grus, eller helst i en tvätthall, då förhindrar du att tvättkemikalier och föroreningar i form av asfaltsoch oljeavfall samt flera typer av tungmetaller hamnar orenat i din
närmaste badsjö.
Läs mer » tyreso.se/vatten
Foto: Caroline Lindquist
På kommunens webbplats
hittar du en karta över de
begränsningar som gäller i
Tyresö. Observera att det inte
är tillåtet att köra vattenskoter
i Tyresös insjöar.
Exempel gäller för sjöar och kustområden inom Tyresö kommun.
Förbud - maskindrivna farkoster
Max 5 knop fors.
Förbud - båt, kanot, segelbräda
Öringesjön
Albysjön
Brakmarsviken
Tyresö-Flaten
Grändalssjön
Ällmora träsk
Fatburen
Luraström
Uddbyviken
Bagarsundet
Sundet vid Stora Sandholmen
Trinntorp i Erstaviken (1 juni-30 september)
Långsjön, Åva
Trehörningen
Mörtsjön
Stensjön
Nedre dammen
Max 7 knop
Fiske- och båtförbud
Åvaviken
Åva åns mynning
Drevviken
Max 8 knop
Övrigt
Max 5 knop
Kalvfjärdens inre del
Storängsfladen
Vissvassfjärden
Storhålet - Vissvassfjärden
Båtförbud (1 april -30 juni)
Max 7 knop och 5 hk
Långsjön, Tyresån
Gudö å
Breviksmaren
Slottsviken (Söder till norr om Luraström)
Åvaviken, inre del. Fiskeförbud
(16 sep - 31 dec) Max 8 knop
Läs mer » tyreso.se/sjoregler
49
Bygglov och anmälan
Läs igenom checklistorna så att vi får in kompletta handlingar
redan från början så blir handläggningstiden kortare. Du behöver alltid
få startbesked från oss innan du kan börja arbetet.
Bygg-, mark- och rivningslov
Anmälan och Attefallsåtgärder
Bygglovsbefriat
Bygglov krävs oftast för att bygga nytt, bygga till eller göra
vissa ändringar som till exempel att inreda ytterligare en bostad
eller lokal.
Vissa arbeten kräver inte bygglov, men du behöver göra en
anmälan och få startbesked innan du kan börja med arbetet.
Du kan bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, uthus, murar och
plank utan bygglov om vissa förutsättningar är uppfyllda.
Anmälan behövs när du ska:
De bygglovbefriade åtgärderna
får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de
grannar som berörs medger det.
Godkännandet bör vara
skriftligt. Nekar grannarna får
byggnadsnämnden avgöra
genom att du ansöker om
bygglov.
Lov behövs när du ska:
◆ uppföra ny byggnad.
◆ göra en tillbyggnad.
◆ väsentligt ändra en byggnads användning.
◆ uppföra murar och plank.
◆ skyltar (kommunen har ett eget skyltprogram)
◆ byta färg, fasadmaterial eller taktäckningsmaterial på en byggnad som väsentligt påverkar dess yttre utseende.
◆ fälla träd (marklov kan krävas)
◆ schakta eller fylla upp, om höjdläget förändras mer än
+/- o,5 meter (inom detaljplanerat område)
◆ rivningslov krävs oftast för att riva byggnader eller delar
av byggnad.
Undersök vad du får göra på din tomt
I detaljplanen står vad du får göra, exempelvis storlek på byggnader,
antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga. I webbkartan
anger du adress eller fastighetsbeteckning, klicka sedan på fastigheten
och välj ”visa detaljplanekartan”. Du hittar detaljplanen i webbkartan.
Handlingar som ska skickas in
ta
Checklis
sblankett.
Ansökning
ngsblankett
Länk till ansökni
bygglov
tomtgrän
□ Ny byggnad
närliggande
ta mått till
□ Vinkelrä
ska anges (+FG).
färdigt golv
□ Plushöjd
ing av karta
till beställn
□ Länk
l på fasadritn
ing
g. Länk till exempe ck i skala 1:100. tomtgräns
Fasadritnin ska redovisas med väderstreredovisa
s fram till
erna inte
□ Alla fasader blivande marklinjer ska
Ange om marknivå
a och
linjerna möts.
□ Befintlig
till den punkt
ska
alternativt
ial och kulör
samt takmater
ändras.
(NCS-kod)
terial och kulör
□ Fasadma
framgå.
l på planritn
. Länk till exempe
Planritning lan ska finnas med i skala 1:100.
ing
s.
□ Alla våningsp planmått ska redovisa
a
s.
□ Alla utvändig
ska redovisa
markeringar
□ Sektions
ad av garage
r du som
plan nybyggn
r vilka kontrolle
n. Länk till kontroll
Kontrollpla lan är ett dokument som beskrive
□ En kontrollp göra under bygget.
byggherre ska
heten, 135
, byggloven
91 00
Tyresö kommun
• 08-5782
[email protected]
ygglov
www.tyreso.se/b
splan
l på situation
Länk till exempe
nadskarta.
lan/Nybygg
Situationsp ska ritas in.
ser, två stycken.
Behöver du en kontrollplan, ritningar eller
nybyggnadskarta? All information om vilka
handlingar som behöver skickas med vid en
ansökan finns på webbplatsen.
Läs mer » tyreso.se/bygglov
81 Tyresö
Att bygga i strandskyddat område fordrar oftast
både dispens från strandskyddet samt ett bygglov.
◆ installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler,
anordningar för ventilation, vatten och avlopp
◆ ändra i en byggnads bärande konstruktion eller när planlösningen
avsevärt påverkas
◆ göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
◆ göra vissa rivningsåtgärder
◆ underhålla värdefulla byggnader om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser
◆ bygga ett 25 kvadratmeter (4 meter till nock) stort komplement
bostadshus i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostads
hus, för användning som permanentbostad. (Attefall)
◆ bygga en 25 kvadratmeter stor komplementbyggnad i
omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus, för användning som garage, förråd eller gäststuga. (Attefall)
◆ bygga en tillbyggnad på 15 kvadratmeter bruttoarea till ett
en- eller tvåbostadshus. (Attefall)
◆ inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. (Attefall)
Riktlinjer
Uteplats
Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en
skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte
vara högre än 1,8 meter.
Skärmtak
Du får utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner,
balkonger eller entréer om taken tillsammans inte är större än
15 kvadratmeter.
När du ska bygga nytt, bygga ut, uppföra plank, mur eller brygga
eller göra ändringar på tomten så finns ett antal riktlinjer till din
hjälp. Riktlinjerna ger dig tips och information kring gällande regler.
För företagare finns ett skyltprogram.
Läs mer » tyreso.se/riktlinjer
Friggebod
I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en
eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar.
Vilka regler som gäller för friggebodar kan du läsa mer om
på hemsidan.
Exempelritningar
Läs mer » tyreso.se/bygglovsbefriat
Olika exempelritningar finns för bland annat nybyggnad och tillbyggnad av enbostadshus. Nybyggnad av garage, plank, murar och markuppfyllnader samt tillgänglighet. Dessa finns att hämta i Servicecenter
och att ladda ner från webbplatsen.
Läs mer » tyreso.se/exempelritningar
Servicecenter hjälper dig med
◆Enklare bygglovfrågor
◆Att boka tid för bygglovrådgivning, träffa en hand läggare helgfria torsdagar mellan 15.00 och 18.00.
◆Ritningar och handlingar för avslutade ärenden
För pågående ärenden, kontakta din handläggare.
50
Planer och visioner
Planprocessen
Läs mer » tyreso.se/2035
Detaljplanering
Var, vad och hur mycket man får bygga regleras i en detaljplan, den
beskriver med karta och text vilka funktioner olika områden ska ha
såsom skola, bostäder eller park. Arbetet med att ta fram en detaljplan går igenom flera steg där planförslaget växer fram. Du är alltid
välkommen att lämna dina synpunkter på ett planförslag som kommunen håller på att ta fram. Detaljplanen är juridiskt bindande.
PLANBESKED
En ny planprocess gäller från januari 2015
Bostäder
X 168850
X 168750
n2
z
Användning av mark och vatten
Inom fastigheten får maximalt en huvudbyggnad och två uthus
uppföras.
Huvudbyggnaden får ha en maximal bruttoarea om 105 kvm i högst
två våningar och ska uppföras friliggande enligt nedan:
Det finns ett flertal olika bestämmelser som används
i en detaljplan. Bestämmelserna delas in efter vilket
område de syftar till att styra och hur (t.ex. allmän
platsmark eller kvartersmark), såsom bostäder,
handel, park eller industri osv.
En våning med inredningsbar vind:
Souterrängvåning får inte anordnas. Nockhöjd får vara högst 7,5 m.
Takvinkeln får vara högst 38 grader.
En våning samt en souterrängvåning:
Nockhöjd får vara högst 8,0 m. Vind får inte inredas för
bostadsändamål. Takvinkeln får vara högst 27 grader.
Två våningar:
Nockhöjd får vara högst 9,5 m. Vind får inte inredas för
bostadsändamål. Souterrängvåning får inte anordnas. Takvinkeln
får vara högst 27 grader.
n2
Uthus:
Uthus får ha en maximal sammanlagd byggnadsarea om 40 kvm
och ska vara friliggande. Uthus får uppföras i en våning med 4,5
meter som högsta taknockshöjd från markens medelnivå.
Takvinkeln får vara högst 27 grader. Vind får inte anordnas.
Uthusen får inte förses med vatten och avlopp.
Kvartersmark
BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
Marken får inte bebyggas
z
B
e1
p1
Y 6568950
I denna detaljplan används bestämmelsen B, där B är
huvudbestämmelsen och innebär bostäder (markeras
alltid med gult). Detaljplanen syftar till att möjliggöra
för uppförandet av ett enbostadshus i en eller två
våningar. Under ”Utnyttjandegrad”, med
bestämmelsen ”e1”, hur stor byggnaden får vara och
hur den får uppföras.
Marken skall vara tillgänglig för släntintrång
MARKENS ANORDNANDE (utformning av
kvartersmark)
Mark och vegetation
+0.0
n1
Föreskriven höjd över nollplanet
n1
Marklov krävs för fällning av träd
n2
Natur viktig för landskapsbild och bebyggelsemönster. Marklov
krävs för fällning av träd med stamomfång > 0.5 m på 1 m höjd (se
trädsymboler i kartan). Marken får inte hårdgöras, men infartsväg
får ordnas genom området.
Y 6568950
Varaktig uppställning av tyngre fordon, upplag samt verksamheter som skadligt påverkar
naturen får ej förekomma inom planområdet.
KARTAN bESTÅR AV TVÅ LAGER
n1
Inom fastigheten ska minst två biluppställningsplatser anordnas.
PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Placering
p1
Lager 1: Grundkartan, som ligger i botten, är utritad med tunnare linjer i grått visar befintliga förutsättningar i form av bebyggelse, fastighetsgränser,
höjdkurvor, ledningar, markhöjder, vägar och träd
med mera.
Byggnadernas placering ska anpassas efter tomtens naturliga
beskaffenhet. Byggnader ska placeras minst 4,5 meter från
tomtgräns.
Sprängning, schaktning och fyllning ska undvikas så långt som
möjligt för att bevara områdets naturliga karaktär. Sprängning,
schaktning och fyllning är inte tillåtet annat än i följande fall:
Utformning och utseende
- I nära anslutning till planerad byggnad
- För att möjliggöra infart till bostaden
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft
DETALJPLAN
Lager 2: Ovanpå grundkartan finns tjockare linjer,
text och ofta färgade fält inritade.
Beslutsdatum
Trinntorp 1:26
Instans
Godkännande
MSU
Antagande
Inom Tyresö kommun, Stockholms län
Linjerna visar var gränserna mellan olika användningsområden går. De kan se olika ut beroende
på vilket område de avgränsar (se förklaring i rutan ”planbestämmelser” till höger). Detaljplanens
bestämmelser gäller endast inom det område som
avgränsas som planområdesgräns.
Inom de färgade fälten gäller en användning, till exempel Bostäder (gult område i kartan), Lokalgata (vitt
område) eller Teknisk anläggning (blått). Dessa fält
kan kompletteras med till exempel prickmark (vilket
innebär att marken inte får bebyggas) eller så kallad
plusmark/kryssmark (+++).
2012-01-31
Sara Kopparberg
Planchef
0
5
10
KS
Laga kraft
Upprättad januari 2012 enligt PBL (2010:900)
2012-02-25
Christian Nützel
Planarkitekt
20
30
40
Administrativa bestämmelser
50 m
Skala 1:500 (A2)
INFORMATION OM DETALJPLANEN
GRUNDKARTANS INFORMATION
Här finns information om grundkartan och hur den ska tolkas.
Det står även vem på kommunen som är ansvarig för grundkartan och enligt vilken standard (höjdsystem och koordinatsystem)
den är framtagen.
Längst ner till höger i kartfältet finns en kompasspil eller ”norrpil” som anger kartans väderstreck.
Våningsantalet anges alltid med romerska siffror och
e1 styr hur stort du får bygga. P1 reglerar byggnadens placering. Bestämmelserna finns under rubriken
”Placering, utformning och utförande”. Även
markens anordnande regleras under ”mark och
vegetation” och kan styra t.ex. vilka träd som får fällas. I detta fall anger n1 och n2 skyddsvärda träd som
kräver marklov för fällning.
SKALA/SKALSTOCK
Här finns namnet på detaljplanen och vilka
fastigheter som ingår i planområdet. Det står
vem som är ansvarig handläggare och chef
samt datum för antagande.
Skalstocken visar
vilken skala kartan
är gjord i och gör
det möjligt att mäta
i kartan.
Kommunstyrelsen (KS) eller kommunfullmäktige (KF) antar planen. Under datum för laga
kraft står från vilket datum detaljplanen börjar
gälla.
Bestämmelser som gäller för hela planområdet och
inte är knutna till ett specifikt användningsområde
inom planen. Under genomförandetiden, som får
vara minst 5 år och högst 15 år, ska planen förverkligas. Under denna tid får detaljplanen inte heller
ändras.
VILL DU VETA MER?
Hör av dig till kommunens planenhet för mer
information om hur detaljplaneprocessen går
till eller besök kommunens webplats.
På hemsidan finns en beskrivning av hur en detaljplanekarta tolkas.
Här förklaras kartans olika fält och de bestämmelser som gäller.
Plankartan visar inom vilka områden detaljplanens bestämmelser
gäller. Den visar även byggrätter det vill säga hur mycket som får
byggas och var.
Läs mer » tyreso.se/planer
Hör av dig till oss om du vill:
◆ Veta vad som är på gång i ditt närområde
◆ Behöver hjälp med att tolka planbestämmelser
◆ Ansöka om en planändring för din fastighet
Överklagande
Den som senast under granskningen skriftligen har framfört synpunkter som inte tillgodosetts kan överklaga beslutet att anta planen.
Överklagan prövas i första hand i länsstyrelsen och sedan i markoch miljödomstolen.
Laga kraft
Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft tre veckor
efter att justerat protokoll kungjorts vilket innebär ca 4 veckor efter
att planen antagits.
GRANSKNING
Här förklaras linjer och text (bestämmelser) som
finns i kartan.
Planområdesgräns
Egenskapsgräns
B
e1
Plankartan
Antagande
Detaljplanen godkänns i MSU och antas sedan av kommunstyrelsen eller av kommunfullmäktige.
SAMRÅD
GRÄNSER
UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING
Y 6569000
Läs mer: tyreso.se/detaljplaner
Granskning
När förslaget har omarbetats utifrån inkomna (om lämpligt)
synpunkter, ställs det ut för granskning. Berörda parter har
ytterligare en möjlighet att yttra sig.
ev. program
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark
Plankartan omfattar det område
inom vilken detaljplanens bestämmelser gäller och visar vilka byggrätter kommunen medgivit. Här
förklaras kartans olika fält och de
bestämmelser som gäller.
Olika bestämmelser/användningar kan rymmas inom
en färg, till exempel bostäder och handel och färgen i
kartan styrs då av det huvudsakliga användningsområdet.
Samråd
Ett planförslag med bland annat plankarta och planbeskrivning
tas fram och skickas ut till de som berörs av detaljplanen. Under
samrådet har berörda parter såsom länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, närboende, föreningar och så vidare möjlighet att
inkomma med synpunkter på planförslaget.
PLANbESTÄMMELSER:
PLANBESTÄMMELSER
Y 6569000
X 168850
Det utvecklade förslaget har tagits fram med stöd i dina synpunkter.
De har vägts samman med regionala behov, nationella intressen och
kartläggningar av exempelvis värdefulla grönområden och kulturmiljöer. Den färdiga översiktsplanen är under många år vägledande
vid andra kommunala beslut om bygglov, detaljplaner och olika
tillstånd.
Planbesked
Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsutskott (MSU) tar beslut
om ifall en detaljplan skulle kunna genomföras.
Plankartan med bestämmelser
är det juridiskt bindande dokument som en kommun tar fram
för att reglera användningen av
mark- och vattenområden.
X 168800
En ny översiktsplan, en plan för hur mark och vatten ska utvecklas
och bevaras i Tyresö kommun, tas fram. Den gällnade är från 2008.
I år kommer du att få möjlighet att granska ett utvecklat förslag till
ny översiktsplan. Det har kommunen tagit fram efter att ha lyssnat på
Tyresöbornas nya idéer under den tidiga dialogen hösten 2013 och
synpunkter på samrådsförslaget under våren 2015.
Planbeskrivning
Plankarta
Genomförandedel
HUR MAN LÄSER OCH FÖRSTÅR EN DETALJPLANEKARTA
X 168750
Planprocessen för hur översikts- och detaljplaner tas fram regleras i
plan- och bygglagen. Processen prövar om ett förslag till användning
av marken är lämpligt. Då ska allmänna och enskilda intressen vägas
mot varandra.
Översiktsplan
ÖVERSIKTSPLAN
Detaljplan - så funkar det
På hemsidan hittar du:
◆ Planbestämmelser i webbkartan (sök på din fastighetsbeteckning)
◆ Pågående planprojekt, vad de innebär och vilket skede de befinner sig i
Planavgift
Enligt plan- och bygglagen har kommunen rätt att ta ut en avgift
för att täcka sina kostnader för planarbetet.
ANTAGANDE
ev. överklagande
LAGA KRAFT
51
Parker och grönområden
Foto: Håkan Lindgren
På våren dyker det upp privata högar runt om i kommunen. Vi jobbar för att ha en snygg och trevlig utemiljö för våra medborgare, och
denna otillåtna dumpning förfular. När du har rensat i din trädgård
får du inte dumpa trädgårdsavfallet på kommunens mark. Det gäller
även julgranar. Vi hoppas att alla hjälps åt så att vår allmänna natur
förblir fin och utan privat skräp.
Otillåten skyltning
Vi börjar 06.30 varje vardagsmorgon med att plocka skräp och
tömma papperskorgar, dessa töms minst en gång i veckan. Runt
centrum och på andra platser där vi vet att papperskorgarna utnyttjas
flitigt töms de dagligen.
Vinter
November till mars arbetar vi huvudsakligen med naturvård så som
trädfällning, beskärning och röjning utefter vägar och i skogspartier.
Vi arbetar också med manuell snöröjning och halkbekämpning i trappor, på busshållplatser och på övergångsställen.
Foto: Eva Bergström
Affischering § 10
Affischer, annonser eller liknande
anslag får inte utan tillstånd av polis­
myndigheten sättas upp på sådana
husväggar, staket, stolpar eller
liknande som vetter mot
offentlig plats (gator och torg).
Foto: Eva Bergström
Vi ser till att det är rent och snyggt på gräsmattor,
lekplatser och andra offentliga ytor.
Ska du skylta så följ kommunens skyltprogram och allmänna ordningsföreskrifter. För
att Tyresö ska hållas snyggt tillåter vi inte
skyltar på stängsel, vid vägkorsningar, på
belysningsstolpar, telestolpar eller kommunens
skyltstolpar.
Foto: Håkan Lindgren
Ta hand om ditt eget trädgårdsavfall
Kommunala lekplatser
Barn älskar fri utomhuslek, men den växande dataspelsindustrin håller barnen inomhus i stor utsträckning. Fornuddens mycket populära
lekplats med sin elektroniska plattform, gör lekplatsen interaktiv.
Elektroniska spel har integrerats i olika lekredskap som påminner om
dataspel, samtidigt som redskapen uppmuntrar till lek och rörelse.
Kommunens lekplatser
Besiktigas en gång om året för att säkerhetsställa säker och trygg lek.
Förutom detta har vi löpande underhåll och tillsyn av lekplatserna
varje vecka.
Läs mer » tyreso.se/lekplatser
Läs mer » tyreso.se/otillatenskyltning
Vår, sommar och höst
Läs mer » tyreso.se/parker
Foto: Caroline Boman
April till oktober arbetar vi med vårstädning av parker och grönområden, för att sedan övergå till gräsklippning, blomsterplantering
och ogräsrensning för att sedan avsluta säsongen med höststädning.
Under sommaren har vi helgstädning.
52
Tips vid vår- och höststädning i trädgården
Vad kan du göra med ditt trädgårdsavfall?
Kompostera
Vi rekommenderar i första hand att du komposterar ditt trädgårdsavfall.
Du får kompostera på din egen fastighet under förutsättning att det inte
orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Abonnera på kärl för trädgårdsavfall
Du kan abonnera på ett större kärl för ditt trädgårds­avfall, det enda
du betalar för är tömningarna. Vi tömmer kärlet jämna fredagar från
mitten av april till och med oktober, efter beställning från dig senast
onsdagen före klockan 12. Med trädgårds­avfall menar vi ris, grenar,
löv, gräsklipp, mossa och liknande, inte fallfrukt vilket gör kärlen för
tunga. Vid periodens slut kan du ställa undan kärlet och sedan ställa
fram det igen i april nästa år. När du avslutar abonnemanget hämtar vi
kärlet.
Elda mindre mängder torrt trädgårdsavfall
Om du saknar möjlighet att kompostera eller frakta bort ditt trädgårdsavfall får du elda mindre mängder torrt trädgårdsavfall på din tomt,
vecka 15 och 16 samt vecka 41 och 42. Och endast om din eld inte
stör någon eller medför brandrisk. Övrig tid råder eldningsförbud – om
du inte har särskilt tillstånd av polismyndigheten.
Det är grönt i Tyresö
Men det finns en baksida med grönskan – den
skymmer lätt sikten i trafiken. Som tomtägare
är du skyldig att hålla sikten fri på de sätt som
beskrivs i foldern ”Klipp till”. Om en olycka
inträffar kan du ställas till svars. Är du osäker
på hur du beskär, så ställer vi gärna upp med
råd. Foldern ”Klipp till” finns att läsa, ladda ner
och beställa på tyreso.se. Så klipp till och hjälp
till att förhindra olyckor i Tyresö!
Tänk på detta när du eldar:
◆ Du får endast elda ris och grenar.
◆ Du får inte elda löv, gräs eller annat avfall
◆ Släckningsutrustning måste finnas till hands
◆ Vid torrt eller blåsigt väder får du inte elda
◆ För astmatiker är röken ett direkt hot mot hälsan
◆ Upplysningar om brandrisken får du på telefonsvararen
08-721 23 26, välj 1 för Södertörn
Så här säger Plan- och bygglagen:
§ 8:15 En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för
olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och
trafiken inte uppkommer.
Läs mer » tyreso.se/gata
Läs mer » tyreso.se/tradgardsavfall
Läs mer » tyreso.se/avfall
Foto: Rickard Jonsson
Ta hand om ditt eget trädgårdsavfall
På våren dyker det upp privata ”komposthögar” i vår kommun.
Vi jobbar för att ha en snygg och trevlig utemiljö för alla våra
medborgare, men denna otillåtna dumpning förfular vår kommun.
När du har rensat i din trädgård får du inte dumpa trädgårdsavfallet på
kommunens mark. Vi hoppas att alla hjälps åt så att vår allmänna
natur förblir fin och utan privat skräp. Det gäller förstås även julgranar.
Foto: Maud Mattsson
Kretsloppscentralen
Ditt trädgårdsavfall kan lämnas till kretsloppscentalen i Petterboda.
Där kan du även lämna fallfrukt och enstaka stammar, men inte
stubbar och rötter eftersom de bland annat kan innehålla stenar.
Kretsloppscentralen har extra öppet vissa söndagar under vår och höst.
Läs mer på sidan 34.
Läs mer » tyreso.se/tradgardsavfall
53
Gå och cykla för hälsans och miljöns skull
Gå på tur
ngen
rsvä
Baga
n
2011
2011
torp
svä
san
3väg kvarn
en
Uddby
gen
TAVI
ERS
KEN
örenin
kyddsf
N
INGARÖ
Naturs
±
rps
FJÄRDE
och Tyresö
-Trinnto
Tyresö
brygga
ckholm
ÖN
HALV
VIKS
BRE
-Brevik
Tyresö
brygga
s
Storsto
Solbe
Fa
m
RP aNyrsv.
n
det i
ämjan
NYTO
Albysjö
gen
ak
.
rga
hak
evä
Orrnäsvägen
o g sv.
<
g.
un juni
ö komm
©Tyres
n
SÖ
TYRE
stav.
Rak
cken
Slånba
Strandallé
ggv
äge
Bry
v.
Sidvalls
n
Apelv.
sk
en
lllvi
Borrvä
veb
. gen
CKH
OLM
gårds
v.
2011
n maj
©Tyres
gen
Bondev
ägen
en
stig
Ban
en
Kärrväg
Boväg
la Alle
arna
aturen
4. Åv
AND
Bof
ink
svä
gen
till Tyresö
1,5 kmtorget slott
en
Strand
Notholm
v.
Röd
med
bete
samar
gen i
är framta
uren
Cykelt
un juli
orsv
.
en
2011.
sv.
ko
väg
Nyf
ö komm
"
h
©Tyres
en
!
n
sta
stig
Rak
Ban
!
"
h
väge
Mån
Cykelfr
Präst
stgår d sv.
Prä
Bondev
.
ägen
Radiov
n
väge
Bra
Thule
väge
n
en
Lidväge
n
väg
"
h
y"
"
¬
en
Klock
väge
n
Kär
rvä
gen
Klö
ver
väg
en
Hansaväg
en
väg
ars
Mån
!
km
!
!
"
±
!
"
h
y"
"
±
Tria
nge
lväg
en
!
Kum
Grenv.
Gu
lv.
en
nge
Tria
ng
byv
.
"
h
!
v.
Näs
"
h
!
m n senad
in
-udd
sv.
!
y"
Orm
v.
y"
gen
y"
y"
y" y"
rds
y"
Sp
lmen
ägen
EFT ER
adet
Kaninho
dals
Präst
Radiovä
©Tyre
gen
Siriusvä
gårds
vägen
Fornudds
v.
sk
gen
ö kommu
ggv
äge
un maj
sö komm
Bry
gen
en
sv.
en
stig
Ört
rsvä
damm
Fatburs
gsv
er
Nyfo
LA
Ky 1
r k GAM
vä g
en
kyrka
Tyresö
2
3
4
2,5
1
km
oda Alb y
2 Lilla Tyresö
Kolar
ö slott
Krusb
r du
tillTyres
äcke rhis5 en
llan 6 Ty
ALA
Slå
res
Prinsvi
tter FÅRD
Här uppt kultu
Nyforsv.
Notholm
ö
och
v.
ltur.
ce
11
cyke
My
ntr
la torp
backen
Gi
ggd
m Fatburs
um
ren
m
krävande jö, gam
als
Tyresö
Solbergaväge
Fatbu
smil läder! Sj
v.
n
Flaten
et.
gård
och bitvis
p
Rävnäs
erad
ERGA
ra skär
inte badk
En lång vackAhlstor
trafik Holländaretorp
SOLB tra Karlberg
ös
Glöm
l ochA
smaERST
Oppsä
Tyres platser. Alby
rig,GIMM
ka
Gård
sling
toris
sv. n är 7
gård
ön
en
v.
28 km.
väge
Uddby
Långsj
Fårholm
boda
jön
Sträcka: Brakmars
Krus
Albys .
8
på!
ård
mera
rk
g
friluftsg
Tänk
.
med
kraftve
Alby
Uddby
A
r, bad
ys
och butik
Alb
BOD
latse
Gårdsväg
STR
ESÖ
T
NÄSE
n
de
en
TYR
ORR
jär
lvf
Ka
Fårdala
ridskola
en
Tranmyrav.
Tjä
rns
tige
n
RA
Br
torget
LMO
Strand
BOL
s V.
v
stig
o fia
gen
sv.
Ban
aS
evä
<---
Vid
sjö
DA
Talludd
AND
STR
ESÖ
TYR Karptjärn
Konditorgränd
öv.
n
en
Gå
n
Lidvägen
äsv
äg
Rotvik
ge
Hansaväge
mn
g
Karlber
ERBO
PETT
Alby
±
Strandvägen
y
RA
et
sö!
i Tyre
Cykla
y"
GE
dbad
Slott
LMO
BOL
Rödingev.
Slu
en
ö-Flat
Tyres
ÖRIN
ra
y"
Stran
men
Badhol
Alb
Sikv.
RS
lmen
esjön
Bullerho
Öring
n
Oppsät
lmen
Prästho
ttin
Resed
orsNyf en
väg
gen
Lillsjö
s
Wä
en
NYFO
väg
gsvä
Sko
Tyresövägen
Slumnä
.
stav
er
6
y"
Kumlab
lvä
lväg
rds
b
.
Siklöjev1
n
tsture
3. Slot
gård
äg
Al b y
8
iken
Drevv
ntra
Ce
nge
Gå
ndsklub
en
gen
Tria
ge
kartorp
Brukshu
väg
gsv
evä
n
Uddby
Går
dsvä
g
y Sko
n
en
Skoma
gon
Alb
Jätt
en
skrivn
i Servic
finns
.
Tyresö biblioteken
över
? Här
karta
och på
cykel
byrån
en i Tyresö urer:
områd g på cykelt
cka andra försla
upptä
ad med rta
Vill du
kelka
fler kartbl
.se/cy
finns
tyreso
www.
vägbe
Gratis på turist
r,
3
cente
Alby
tige
Eks
väg
Dra
ra
DSÖN
Ahlstorp
get
BODA
Harber
KRUS
ri
Ma
Häx
Högmo
Tegv.
tväg
jerad
herrgåren
Kumla valtning
nadsför
llsbygg
n, Samhä
tv.
Klin
Detal
arta
Cykelk
kommu
Klin
Klock
vägen
y"
11
jön
Barns
ttin
en
.
ruv
.
elv
Ox
Fu
© Tyresö
y"
er
plats
gen
n
avä
lede
kst
Ra Gudöbro
Månv
ägen
Wä
äg
u
Barrstigen
ng
Västerä
Banstigen
gsvägen
ägen
Ormv
rs
Pio
SVÄR
n
Finb
olm
STO
orgsUllb
Bergh
SÖ C
väge
TYRE
n
10 ars
ark 135
ta
Skatep
Raks
Rundm
gård
KET
LBRU
Lu
delv TEGE
r a st r öm
ls.
i träde
Ällm
r i omkr
Grända
Trädgårdsv.
mmar
oraf
4
Nju
mete hade butik
sjön
CYK ELV
sju
järde
rs- Sissha
pkä
Brakm
Eko a som
till 1955
Ö n s kegå
Run
n
rrsv
n. Drygt
ar Brakma
d ma rsvä gen
fram
xev
len
viken
kvinn
s träsk
s
äge
aeke
ln
tad.
Mörkda
äge 1876. Var
bullr
tunnearbos
Lillström
an, en
n Lillmyra
ps- n
n
Tyresö
des genom
järde
klock
1 Snus Snusbullr
sium
Kalvf
. Bygg
lär bröllolattorRA
Cykla - och
Vissvass
gymna
jön
efter
Popu stenp
Storegård
vägen
N
dalss och lärar
VÄST
1641.
elmyra
ö bygd
myra
Gränskolan)
Gamm
en 1641.IGEN
1638– insida finns
Örtstigen
ELVÄGE
2 Tyres (Kyrk
e
rdes
mling ARST
r KRUS ER CYK
scafé
5 skola
ass
vik
5
av
grillp
staurens
i försa FARMtivÖrtstigen
. Uppfö
G ud ön d pr o
. Gård
Vissv
rden
kyrkm
fanns
ga kraft
A
d. Café,
000 Mete 2011 EFT
miljö
str a ö kyrka
Norrgå
1
på
på initia av
som
ungli
er
tsgår
GUDÖ
ÖSTR
gårds
r
gen
rdes
ingen
1930
urspr
friluf
3 Tyres . I nisch de gårda
jur i
IGEN
v.
Stjärnvä rades
Uppfö
6
sförvaltn
500
Den
r.
Lantd
kärrs
av
på
kyrka
den
1 Alby
Slotts
en
Ryaväg
byggnad
1636.
verk.
mete
250FARMARST
Blom y gård.
ön
flera
Ekback
Ängsud
namn
ge.
, Samhälls
klart stierna. Donemuséenet.Hästskovägen
set
kraft
rk
öjd 13
Långsj
kvar.
finns
ing
med
kommun
Sveri 0
Stod
Kalvnä
iska
2 Uddb kvarn ochRS 9 Fallh
nalpa
. Här Stormyra
rklar
ården
rna i
TA
© Tyresö
ilotter
ö slott. Gabriel Oxen till Nord Uddbyväge
y
1894.
enfö
n
Söderg
vägen
NYFO
eller
parke n
ta natio
RAKS
es
ring
lme
Kolon
Uddb
Tyres
runt
n
Teck
gårde
mars
lska
4
3
rkla
rgren
Luraho Tyres
RÄNG
n.
rotse
n byggd olmen
att fiska
n
Brak torp och Rundmar ljö vid skär- .
äcken
r
enfö
parke
tione
jönÖSTE gen
riksd Claes Lage första enge klippor
ärde
Bullerh er
Trollb
Allfartsvägen
Mete
bymi rlandskap
Teck
slotts
Barns
is
de
assfj
och
Prästän
iljö uteft dagsverks
uren1 000
ten pel på en
mark
en av
2011
Vissv
amn
kultu
ö
bro från
r
Åvat
ö-Fla
n är
4 Torpmögodsets
tningenLökholmen
gästh
den för
gång gsvägen
Stiga
t. Vendels
Tyres fint exem av ett orört
.
Ma
dsförval
parke
500
lmen
stran
n
en
tyres
n. Café, ön via en Skogsän
Taggvägenoch
s
r
Ett
till
sbyggna
rsv
arhem
Starho
p
Stensjö
by.
250
olme
ned
Stiga
når
, Samhäll
äg
lpum
gen
. Café
7
dag finns
0
n ass
dd
Byn omge timmer
en
och vandr
en
Storän räns
kommun
Cyke
miljö
rk. I
5 Noth ifrån. Du
Lillsjö
s
Fageru
5 Vissv kusten.
tbyrå
Spirudd
EBYN
mung
© Tyresö
gårds
körde e till sågve
bada
r
Kom
tra
jur iso.seEN
gårds
. Turis
rklaring
na, tofs-e
mmar
latse
n. Här
ÄCK LYCK ick och andra
.tyre
Oppsä
vidar
villan
v lantd
enföVäg
Sissha
olsudde
Badp
LLB
www
eras
13.
om
jön
ar rödbede betad
• TRO
g
n
Teck Pelles
pickn för rullst
6 Prins gård.
8 dal
bogs
0 04
00Upple
Vägb en
Rundmarsväg
häck
6 Ängs
Karlber
sture
På
t. Grändalss
et
t
tor för
08-77
Slott
r
n. Här knipa.
782y 91
Stensjö
n
att sedan här.
gerör
arberge
gräsy ner i vattn .soders.org
9
Mete
7 Uddb butik, tel
olme
Skanse
och
gård
Hamm
ubb
vårfin
Åva
www
ö • 08-5
r
riskt
den
4 000
d. Stora
Bad
båtkl
gårds
en
es i
Åva
iva och
och Stavh storskrak
ägen
Stiga
tsgår har en ramp rs SOL, en
Tyres
Sandud
rhisto
arsvik
byggd
n
dden
Åvav
t
friluf
kultu
och
é, gullv
ping,
Söde
ELSÖ
135 81
3 000
p
ga
Brakm
damme
taden
talet
lvägett
s,
stil.
r.
7 Spiru skäggdop finns orkid
VEND
8 Alby teter. Bade drivs av
lpum
Bryg
Nedre
mun,
arbos
1500Sko
mete
so.se irkes Tyresö.
Cyke
till Nyfor
vipa,
ö kom
aktivi Café som
arna
Solön
2 000
.tyre i korsv
i
re mjöln
tri från
en
kare
än fem
.
däng
Tyres
r
ad
www
tidiga
väg
stran
är byggt lantbruken
burna
karta
latse
en avsticspår av indus jd på mer
Eldst
. Den
talet
00 •
1 000
e
larö
MUN
cykel
Badp
jödal91 talet och
s. Gör
1400ö
med
tåend
Da
en
lats
o.se/
en fallhö
782
KOM
0
ndsled
t. Vendels
8• Stens
9 Nyfor esmärke
.tyres RDEN
t har
08-5 n av 1800- de två åters ögodset från
pingp
km
INGE
Sörmla
rk
www
Cam
här.
nfalle
8,5
sö
HAN
RGÅ
börja
på
minn
r.
nalpa
Ett av
ca
finns
k i Tyres rksamhet
SÖDE
mete
åt. Vatte
<
81 Tyre
gård.
ta natio
ning
fem
ce- en
Ingic
fram
som
, 135
IKEN
över
skriv
vs ridve
Tyres
i Servi
gård.
9 Åva
ilotter
ingar
TUTV
jd på
vägbe
. deväg
mars I dag bedri
rvat
äggn
Kolon
ö finns
kommun
jerad
trianl
rrese
Tyres bibliotekenLin
so.se
.
en fallhö
10 Rundframåt.
Detal
över
Tyresö
Natu
indus
.tyre
med
de
kvarn
ö? Här
Tegvä
karta
och
och på
ts till
nfall
www
2011
karta
områ
geni Tyres turer:
uk och
byrån
cykel
tningen
s cykel
den
ärjat
00 •
s. Vatte har använ ersbr
o.se/
Grati på turist
arta
områ g på cykel
Eldh sbyggnadsförval
papp
ten
r,
782 91
3
Cykelk
.tyres
11 Nyfor nkraf
såg,
tuga)
cente
cka andra försla
, Samhäll
edja,
• 08-5
(rasts
på www
nVatte
upptä lad med
kommun
finns
Höjde hammarsm
karta
© Tyresö
Tyresö
Vill du
Forn
500
250
rna
amma
ALA
Törnrosv.
Skogsän
EN
LLBÄCK
TRO
.
agsv
Sjöh
Pe
en
äge
FARM
Uddbyvägen
jön
n
äg
byv
FÅRD
Åv
tige
försva Den långa finns
2
1!Tyres
en, även
Dra s fasta
gen.
Front
n. Det spår vid nr
holmgon
alssti
3
kante
väg
bergs efter bävern
av Stock t vid Månd
en med
Lillsjö
på bergefram längs 2. Håll utkik
jön.
iken. 0
r
Långs
Drevv
vindla nr 1 och nr
t över
över
Utsik
vid
utsikt
fort
bänk.
ren
21,
med
ägen
lbytu
heter
ats med
årdsv
Lägen
sjö-A
4 Sittpl
ssen.
Barn
på Herrg
damterra
Täp
ts och
rSkälsätravägen 5 Gudö pvä n. Hyr kanot
lekpla
Stiga
tbodegen 77.
n
ytor,
e
pge
öppna
6 Kano
2 21
so.sl högar och
lpum
nvä
Stora
tel 08-71
Cyke
gsv
gen
en
±
A
IGEN
ARST
rsv.
cks
Nä
"
y
Banstigen
g
larin
förk
"
y
Kolard
väg
sö!
i Tyre
Cykla
IKEN
ÖSTR
Höglidsvägen
Albys
t
10
Än
Näs
ERS
yn
"
y
"
y
y"
gsbade
Hästha
Vreta
gen
Solbergavägen
Ma
Idrottsb
gård
tter
väge
<
boda
Tyr ca
es 1,7 Krus
ö km
ce
ntr till
um
Tyresö
ium
gymnas
Örtstigen
HANV
TA
GIMM
y"
Uddby
gård
frilufts
en
MAR
väg
FAR
rds
Fyndvägen
a sand
4
5
Alby
Gå
Slaggvägen
Skrubb
RA
på
r och slott
väga
sö
Tä
Skälsätravägen
Tyre
på parkgård
ppv
ring
e. Ta
den, kyrko
d dsv.
Alléplan
.
v.
områ ällans
se omk tresserad rna!
Stam
et att
m villa Stork
2
riein badkläde A
UDDE
geno
Myck
histo
a
PERS
SÄTR
n går bilvägar.
. Pack SKÄLIndu
r- och
en
Ture
de
kultu k ett café
striv
Solön
väg
.
ägen
öv
nds
trafikera a för den besö
Lån g sj
STA
gsu
n
ALEN .
6
RAK
ÄGE N
Trån
LIND
s i börja Södra
DEN cykla
ORS
ochn kyrk fika, eller
Må
jön
RGÅR inte
eget
ngen
CYK ELV
dsparke
de bygga
Vintervägen
ar
delNYF
Långs
med
km. SÖDE får du ndalss 3
Fornud
olmen
t börja rsanläggni en viktig
Rundm
EFT ER
12,5
ken
4
Bullerh
t.
7
tet. Forte i försva
cka:BERG spar
Den var t (nr 3) liggern
N
sjön
Strä
slott
n
alsfor
erSOFIE
UDDE
allad
Barn
unds- injen.
raväge
på! I
Sofiebergsv.
och ingick
gånge
IKEN
dforte
MetTänk
ten
1 Månd
FORN
Bollmo
N
n
BrukshKorvl
TUTV t.
skytte mindre
ö-Fla
71900-talet
r. Huvu
ets. Uppk
kallad
9
1 000
klubbe
ÄGE
d 2011
EN
ge
Stjärnvägen
Vikbacken
Smultronvägen
rp
Stjärnvä
Borgvä
t.
bodas
Petter
gen
en
väg
Kul
Alby
rsta
väg
en
en
äg
ägen
Radiov
Bondevä
n
en
Boväge
Erstaviksvägen
Borrväg
2009
un maj
sö komm
å tt rvägen
e
me
väg
öv
els
nd
RA
Gim
llan
Ve
©Tyre
Me
aväge
©Tyre
Vårlid
un maj
sö komm
2011
un juni
sö komm
©Tyre
2009
Sl
LMO
BOL
!
A
DAL
en
!
FÅR
en
Klarbärsvägen
Myggdalsvägen Slå
n runt
lbäcke
2. Trol
itväg
RA
VÄST
IGEN
ARST
FARM Örtstigen
!
väg
ESÖ
!
tter
Gran
avägen
Bollmor
Kyrkvägen
en
sväg
Slå
Alby Gårdsväg
RUM
CENT
Töresjövägen
n
A
SÖDRLA TYR
GAM LEN
LINDA
ttin
n
Vill du fler kartb /cykelkart
so.se
finns
.tyre
www
Tjä
rns
Lyrvägen tige
Tyresövägen
n
isparke
bäck
Troll
ä ge n
Amaryll
Apelvägen
Rödingevägen
SÖ
TYRE
Tranmyravägen
g
torget
!
rds
vä
!
Gå
BBA
gen
Tyr
esö
gen
svä
bär
±
AND
STR
gen
evä
SKRU
Vin
sövä
Vid
Wä
lede
Upptäck Tyresö genom sex promenadkartor. Det står angivet
hur framkomligheten i terrängen är för exempelvis barnvagn, och tips på vad du kan se efter vägen. Kartorna finns
översatta till engelska och finska.
◆ Fornudden runt
Tyre
a
2
marn
rdam
Kola
fler kartb cykel
o.se/
finns
tyres
www.
ning
GUD
Ö
Detal
jerad
arta
Cykelk
81 Tyre
Promenadslingor
◆ Centrumslingan
n
väge
öbro
, 135
kommun
ls v
årdsv.
rken.
bana.www.tyre
ett 70-ta (500–1050
ddspa
. Boule •ält
med
r.
ldern
7 Fornumed fåglar 91 00
buska
Bad
782 ält. Gravf yngre järnåav sly och
mar
från
08-5gravf
uxna
överv
sö • lders ättningar
8 Järnå
delvis
Tyre
stens
gen.
81sjön
ts.
rna är
runda
ddsvä
lekpla
Lång
, 135
. Grava
EN
vid Fornu
mun
e.Kr.)
och liten
ÅRD
eskr
badet
.
trand
ERG
Lilla
sö kom
ö finns
d vägb
ats.
Bad.
Tyre
Tyres biblioteken Här SÖD
ljera
badpl
det. Sands
9IKEN
rta
ö?
Deta
agsba
a över och på
.
sjö med
kelka
r:
Gunboväg
TUTV
i Tyres
n
lkart
.se/cy
10 Hästh artoaletter liten skogs
en
den cykelture
s cyketuristbyrå
tyreso
Lindeväge
ad
på
Somm
a områ
Grati
arta
n
på www.
3center, på äcka andr förslag
jön. Skydd
Cykelk
ing finns
uppt
Tegvä
lad med a
e11 Barns
Trast
6
paikk
oihin
äville
ystap
käytt
VAR REL
ila, grilli
viljel
Kahv
tuolia
älä. Lisää
kka.
n maan
n pyörä
lupai
myym
ausie
ulkoi
pi vetee eri aikak
ila ja
a kahv
1 Albyn ranta, ramp Tutustu
ä.
noss
kentt
uima
tano.
pallo
iin. Karta
jalka
yn kara eläim
ka ja
s
2 Uddb maatalon 0 04 13.
ipaik
rkeu
n.
usko
08-77
sekä
alla leikk yli järve
. Puto 4.
puh.
rann
ala
istöä
tietoa
n v.189
. Uima
is näkö
500 kiinte nettii
ersta
u. Kaun
taa n. ma raken
a myös
3 Gimm
huipp
85.
stust
äset
ma. Huol a-ase
27 16
. Ratsa
a-ase
en voim
4 Rävn
073-7
vulta
eräin
yn voim
00-lu
29 tai
5 Uddb iä. Alkup kartano.17 08-770 23
ta.
sutus
13 metr
.
in piha/ ietoja puh.
talvia
vien
emar
en kehto
Lisät
maja
suud
6 Rund elijoille.
ä on
so.se
. Tääll
ön teolli
.tyre
aloitt
lahti
. Tyres
• www
rssin
virta
00
ge
Nyfo
91
7
ättin
782
rs-W
08-5
8 Nyfo
sö •
da
ark 135
Skatep
Wä
ttin
ge
Gå
Tecken
n
7
REI TIN
Tyresö
TRA
Gud
8
n
ESÖ
TYR
stigen
sö!
i Tyre
Cykla
la
Fårda la
ridsko
v.
ds
5
en
n
Krokan
ODA
år
4
äsv
äge
n
Strand
by G
Al
1
My g
g
M
äge
n
en
ytur
-Alb
nsjö
mn
esjön
1. Bar
GE
Åv
stige
n
VÄS
ubb,
olfkl
dagv
fridly
sö bang smutsiga a lever
EFT
r det I dammarn bäver.
na. Tyre
d
olfba
vara
och
en
a. Rena ak.
hust paddor
marn
N Rotstig
1 Bang
et välbe
VIKE s.
rdam gator och grodor,
. Myck
r,
ev en
uthu
storpHAN
2 Kola oras
ndra
uppl
man
Uddbyväg
er och
Bollm
ama
båts
nu och informansal
malt e ängsmark
och
vatte
gen. Mer
. Gam
t förr butik
Collins
torp tillhörand
elive Höglidsvä
och
a Väg
3 Ahls med
andr
om bond scafé
en
miljö
Gård
. Lär
ick ochngsväg
lf med
y gård smiljö.
för pickn Skogsä
eego
Jätteväg
ytor
4 Uddb jur i gård70 04 13.
frisb
tols- en
gräs
pår,
rulls
lantd
g
tel 08-7 rd. Stora motionss
et för
rs.or
tion,
.sode ENmeter.
er,
i vattn
ftsgå
ner
www
frilu Grillplats
ÄCK
än fem
gar
ramp rs SOL,
5 Alby iteter. har en
gnin
LLB
mer
av Söde TRO
aktiv Badet
öjd på strianlägCe n.Snövi
.
drivs
en fallh till indu och kvarntralvä ts Vä
mera Caféet
Tor
med
nts
ruk
a.
gen g
s
nfall
anvä
lats.
ersb
burn
har
har
badp Väg
papp
rs. Vatte här
alla
såg,
med
n för
ssjö
sö.
gen
6 Nyfo nkraften medja,
skog
lvä
är öppe r i Tyre
Vatte
mars
liten
Sko lkarta
oma
som
ham
dad
ken
som
av ungd
/cyke
. Skyd
epar
sjön
so.se
Skat och ritats
.tyre
k 135.
7 Barn
epar planerats
på www
g finns
8 Skatstor del
iceivnin
till
i Serv
ER CYK
3
1
ELV
äge
sväge
81 Tyre
Öring
ÖRIN
Tjärn
Ahlsto
trafir och 3 älväga
gravf
park
en, på järnåldersnamn. Alby Gård
mråd
sväg
förbi
na.
n sitt
m villao r även
uddeFår
läder
badk
går geno Du cykla
len Forn inte tick
egå
unde n glöm
Turen bilvägar.
Myg
nge
gdal
Tyresö
r så
komm bodaväge
n
sium
sväg
keradegymna
Kruslatse
har gett badp
en n, hyra
cykel du
og
tet som erar flera
når
parkera 6)
. y
Du pass
holmAl b
(nr DA
km.
STIG
kan du
et SBO
MAR
Örtstigen
KRU och Stock
ka: 13,5 gott om tid Kumlabad
FAR
inge
Sträc
du
Örtstigen
tur. Från nge, Hudd
Farmarstigen Tips! Har
ta en
Hani
RA
v.
både
ÖST kanot och
i
kärrs
ten
EN
Blom
elvat
STIG
av
padd
rrsv
g
kommun
2
TRU
8
pkä
n
ERB
PETT
en
LMO
BOL
Nju
Vä
08-5
sö •
, 135
Tyresö
.
ävyyksiinon
näht
an
uuri
kultt
puolesta nsa
joka
to- ja
alku
luon
emiin, saaden
isiin
syste
tki erila sön järvi ä vesistöä, järveltä.
stä.
a järvi
ulkoilure uu Tyre käsittävä
marin
avist
.
ä
kuul
Ihana
enta
lta Göm ereen virta
järvi
35 järve
seva
n taim orassa,
Albyn
Itäm
ta, n. ella sijait
söstä ja sisäjärve Bollm
osa suur en alue
lta
ea
n, Tyre
ema
.
Hudding on viimeine kuhaa, haukhuoltoas
i
8
isuudelle
nia,
Albynjärv on ahve ostaa OK/Q
hde teoll
gialä
voit
ener
Järvessä kortin
ollut
20.
stus
en
paikasta
04
Kala
42
lähti
mar
08-7
iajalta
sa Rund
puh.
kesk
kans
ujen
rssi on
.
km
Nyfo
s: 8,6 kulkea vaunpaikkaan inen.
iä
pituu : Voit
es
voi
12 metr
kura
Reitin
unut
ta Rävnreitti olla kohdalta rannoilla
kaut
ä
Lastenvaa Albyn
mält lä olevilla
en voi
on syvim rin välil
ja jatka Sateen jälke
järvi
!
ema
Huom
aa: Alby ja Rund
ittav
tan
,
Main
Raks
ittejä
jälkiä.
kejä:
eilyre
Vink majavan
ä
oja, lenkk jne.
TA
nähd
6. Al
ESÖ
CEN
ins
81 Tyre
6
TYR
Kroku
kommun
7
r och
hagaN
i djur ALE badförb LIND inte
Glöm
afik,
Töresjövägen
biltr på café.
rna.
an utaneller gå n av sjöa
en
näst
fika,
i någo Lyrväg
mar
n
ad tur
cykl med eget ett dopp
ndam Bollmoraväge
Lätt
atte
r. Ta
vill ta
2), dagv r.
änga om du
arte
er
na (nr
6), ett från
kläd
9 km. rdammar flera djur rs (nr RAstri
!
Nyfo SÖD
indu
cka:
aren
för
mst
Strä inte: Kola vist
re till spår av
N
a
icka
t hem
ALE
se strö
Miss
blivi a en avst ärke med får duLIND
har
som Gör gärn minnem du tur
!
iskt
åt. Har
Tips
stor
urhi t och fram
22.
kult
42 79
N
-tale
t från
tel 08-7
1500
ÄGE
sta
attne
Od
08-5
sö •
, 135
Tyresö
8
al area. site, runn s ramp
ROU
ation
THE
ecue
recre
an acces
s. Barb ped with
d – Alby
and
tsgår opening hour h equip
friluf
the past e
beac
for
life in
1 Alby 0 00 91
. Phon
e, and
rs.
shop
t farm
08-77
olf cours wheelchai
n abou café and
ee-g
r for
frisb
). Lear
Farm
wate
by farm animals.
into the
(Udd
c spot.
y gård
the farm n.
2 Uddb and meet informatio h, nice picni lake.
t
heigh
today 04 13 for
l beac
of the
0
es. Fall
t. Smal
y view
08-77
lovel
bade
A
500 hous1894.
.
ersta
ry.
e fox”)
lies circa built in
centu
3 Gimm
(“Cap
n was
n. Supp
äset
the 18th
from
29.
4 Rävn power statiopower statio
y
al
ers.
s farm 08-770 23
Uddb
beav
origin
emar
e
5
The
at for
trial
. Rund
n phon
13 m.
r habit
matio
s gård
ös indus
emar
. Winte
for infor
bay”)
e of Tyres
6 Rund s riding,
w falls
The cradl
Offer
en (“Ne ömmen.
so.se
rsvik
gestr
.tyre
7 Nyfo
ättin
www
rs-W
00 •
8 Nyfo lopment.
782 91
deve
ALO NG
Sikväg
sv.
rd
6
ssä
yresö
tejä T
lyreroit
e
v
ä
s
K bysjön kier
5
äge
gsv
Sko
vägen
Tyresövägen
bäcks
Bäver
vägen
Tyresö
vägen
Siklöje
gen
Petterboda Gårdsväg
nge v.
Rödi
gen
7
3
1
gen
ksvä
lbäc
8
et
g
r, motioner i vattn
VÄG EN
rs.or
jur i
latse
.sode
v lantd 13.
d. Grillphar en rampSOL, www
tsgår
t
rs
och upple
770 04
friluf
. Bade
Söde
n, tel
och nu
1 Alby med mera drivs av
t förr informatio
n.
som
elive
bad
Mer
llspla
a. Café
om bond butik.
fotbo
burn
och
. Lär
ats och
scafé
y gård
lekpl
. Fallheter
.
2 Uddb miljö. Gård Badet har
sjön.
t.
t över
gårds
des 1894
500 fastig
bade
er utsik dag cirka
ersta
nen bygg
Vack
i
statio
topp.
3 Gimm
örjer
a.
äsets
liga kraft
n. Förs
och ovan
4 Rävn kraftstatio ursprung
85.
vana
ad).
y
både
27 16
Den
rbost
r.
för
073-7
ing
5 Uddb 13 mete
a (vinte
. Ridn 23 29 eller
hydd
höjd
a.
0
s gård
stora
s vagg
emar tel 08-77
rnas
strin
bävra
6 Rund mation:
öindu
finns
Tyres
Infor
so.se
en. Här trömmen.
.tyre
rsvik
www
inges
7 Nyfo
00 •
Wätt
rs –
782 91
8 Nyfo
EFT ER
2
Malmvä
sövä
gen
äg
y sjöv
3
1
4
Tyre
väg
G
nd
6. Arou
nsti
Alb
2
ön
Albysj
in the
e
last lake
is the in Hudding
lake
n
ic sea.
Alby
mare
the Balt
g trip! from Göm
hing
hikin
g
on this originatin before reac
lake.
s
m,
d a day
t in the l
Spen lake syste ing 35 lake est point.
and trouat the petro
pike
Tyreså lity, pass at the deep
boat
hern
5
icipa 12 m
, nort a rowing
20.
mun
is
h, pike
42 04
rent
lake
e cur- .
perc
Alby
tting
s and
e 08-7
(“Wä
le Ages
fish for ng card re, phon
men
can
You
the Midd
buy fishi sö Cent
ingeström since
You can Q-8 by Tyre and Wätt industry
y
heav
”)
for
station
w falls energy
. After
äset
(“Ne
rs
Rävn
mar.
provided
Nyfo
Rund
and to
have
Alby
rent”)
.
sta and
6 km
uous
ar past
th: 8,
een Rack
Leng From Rudm dy and stren
betw
ers
:
Pram can be mud s of beav
it
e
for sign
rain
phon path,
: Look
Café,
ing
TE
Note
!
resö
a i Ty
Cykl
en
4
Slu
kälä,
. Lisää
kävel
ön kunta
Tyres tä tyreso.se/evasta
a on
n laatij löydät netisstassa sijaitstosta.
a
Karta
arttoj
ön kirjas
an kesku
velyk
Tyres
ön kunn ä tai
Tyres
teest
lupis
palve
Vikv
äge
gen
Ste
Kli
pp
väg
OURS
SÖ T
T YRE
Pilgrimsvandra
Strandvä
nge
6. Alby
SÖ
maps
tour
ö
more
ty. For
in Tyres Hostel.
cipali Centre
ö Muni Service Tyresö Youth
Tyres
at
ced by Municipal t office
, the
touris
is produ
walks or the
ies
The map o.se/
tyres ö librar
go to
e, Tyres
Centr
Trol
rkultu
ster- och
natu
sjösy
fts-,
stora
ga frilustem, det börjar uppe
mån
sjösy sjöar och
med
tflykt Tyresåns
35
.
agsu
runt
ri
rsjön
Öste
ig halvd sjön ingå omfattar
Härl
r ut i
dinge.
t kan
Alby
som
i Hud
sån rinne . Fiskekor
värden. Södertörn maren
n Tyre
öring
på
vid Göm sjön inna och insjö
met
nts
20.
arna
a
en anvä
sista
gädd
42 04
i skog
eltid
är den rre, gös,
tel 08-7
n med
sjön
ora,
seda
abbo
Alby
har
finns
i Bollm
men
verk.
I sjön på OK/Q8
Alby
s
llt hant
ingeström
över
t!
köpa
Wätt
mar
tung
industrie
t och
rs eller lla för
an Rund
Nyfo
mell vara lerig
gikä
ener
vagn
barn
som
stället. r längs
kan det
8,6 km. gå med
regn djupaste
bäve
Sträcka: : Du kan . Obs! Efter djup på se spår av
r
vagn
äset
mete
Barn
kan du
är 12
till Rävn
mar
fram Albysjön till Rund
ta
Raks
Övrigt:
a,
Från
lfban
Tips:
et.
eego
vattn
, frisb
ngor för rullstolsmed
nssli
T YRE
ö
av Tyres r
agen
karto
framt
enad
,
n är
prom
enera
Karta un. Fler
um
prom
ö centr
komm tyreso.se/
på
i Tyres
ö.
finns cecenter
i Tyres
i Servi biblioteken
och på
Öri
AI
ENER
nt
PROsjM
ön ru
Cykla
ceskriv
i Servi
.
ö finns
Tyres biblioteken
över
ö? Här
karta
och på
:
Tyres
turer
byrån
s cykel
den i
turist
områ g på cykel
cka andra försla
upptä lad med
karta
Vill du
fler kartb cykel
o.se/
finns
tyres
www.
vägbe
, 135
Tyresö
kommun
81
Grati på
r,
3
cente
Det finns fyra förslag på cykelturer i olika delar av Tyresö.
Har du något eget förslag på cykeltur?
Tyresö kommun har i samarbete med Tyresö kyrka och
församlingshem tagit fram fyra vandringsledskartor
Ny cykelkarta på gång!
Det planeras för en uppdaterad cykelkarta över
Tyresö kommun. Kartan beräknas vara färdig
våren 2015.
Läs mer » tyreso.se/cykla
◆ Munkvandring
◆ Frälsarkransen
◆ Kristinaleden
◆ Nyckelvandring
◆ Slottsslingan
Lederna utgår från Pilgrimscentrum. Den kortaste är knappt 3 km
och den längsta 11,5 km. Under sommarhalvåret ordnas vandringar i
grupp med ledare.
◆ Tyresö-Flaten runt
◆ Långsjön runt
◆ Albysjön runt
Läs mer » tyreso.se/promenera
Du kan pumpa dina cykel-, rullstols- och barnvagnsdäck vid någon
av våra fyra pumpstationer i Tyresö. De finns vid Trollbäckens
centrum, Strandtorget samt vid cykelparkeringen på Rödingevägen
vid Bollmoravägen.
Ladda ner kartorna från Svenska Kyrkans webbplats eller hämta den
på Pilgrimscentrum i Tyresö kyrka och Tyresö församlingshem.
Promenadfestival 2016!
Läs mer » tyreso.se/pilgrimsvandring
2016 sker promenadfestivalen vecka 15 och 16 (11-24 april) skynda dig att anmäla intresse för att
arrangera en promenad till folkhälsostrateg Mette Kjörstad, 08-5782 91 59, [email protected]
Foto: Susanne Murman
Vid Tyresös Promenadfestival 2015 erbjöd 16 arrangörer 22 olika promenader. Som mest kom 70
personer till en promenad – totalt var det cirka 240 personer som tog del av promenaderbjudandena.
Alla kartor finns att hämta på
servicecenter, vårdcentraler, samt våra biblioteket.
Du kan även skriva ut dem från tyreso.se
54
FOTO: EDDIE ALESTEDT
a
Medeltidsdagarn
21-22 maj 2016
Upptäck Tyresö!
I Tyresö genomför vi många roliga evenemang och har nära till ett härligt friluftsliv.
Du hittar aktuella aktiviteter på kommunens webbplats tyreso.se och varje månad i
kommunbilagan i Mitt i Tyresö.
FOTO: K ArIN HA SSLEr
Tyresöfestivalen
3 september 2016
Gör en utflykt till Tyresö slott och park
Underbara Alby friluftsområde
Tyresös 1600-talsslott ligger vackert vid Kalvfjärden.
Slottet ägs av Nordiska museet som anordnar visningar.
Här kan du se hur slottets siste ägare, markis Claes
Lagergren med familj, bodde vid förra sekelskiftet.
I ena flygeln finns en restaurang med ekologisk inriktning och i den andra ett inbjudande kafé. Prins Eugen
tillbringade en rad somrar på Lilla Tyresö och utgjorde
navet för konstnärskollektivet på Tyresö. Nu kan du bo
som en prins i Prinsvillan som i dag är ett vandrarhem.
Slottsparken är ett populärt utflyktsmål, inte minst
lockar det traditionella midsommarfirandet. Från
slottsparken tar du dig lätt via en bro till Notholmen.
Här finns det kafé, gästhamn för fritidsbåtar och klippor
där du kan bada och sola.
På slottsområdet finns Tyresö kyrka som är en av
landets populäraste vigselkyrkor.
Alby friluftsgård vid Albysjön är centrum för friluftslivet
i Tyresö. Området ligger i ett stort naturreservat med
skog och levande kulturlandskap med tusenåriga anor.
Här kan du bada och grilla, leka på de härliga grönytorna, motionera och bada bastu.
Du kan också besöka Uddby gård, ett levande lantbruk med gårdscafé och ett litet museum. Från Alby är
det lätt att via Sörmlandsleden antingen vandra norrut
mot Erstaviksreservatet eller söderut mot Tyresta
nationalpark. Vintertid finns fina skidspår, pulkabackar
och en plogad skridskobana på Albysjön.
Bada och paddla i hav och sjöar
Hitta rätt med webbkarta och friluftsapp
I Tyresö kan du bada i både hav och sjöar. På Tyresöhalvön finns till exempel Trinntorpsbadet och Sandholmarnas naturreservat som har en fin sandstrand,
klippor, grillplats och båtuthyrning. I Trollbäcken finns
Kumlabadet, Hästhagsbadet och Barnsjön.
Sjösystemet i Tyresö är som gjort för att paddla
igenom. Du kan hyra kanot på flera ställen.
På tyreso.se hittar du en smart webbkarta och friluftsguiden Tyresö naturkarta. På dessa kan du söka på
exempelvis badplatser, lekplatser, promenadslingor
och cykelturer. Tyresö naturkarta finns även som app.
Program för medeltidsdagarna och för Tyresöfestivalen publiceras på kommunens webbplats under 2016.
tyreso.se/medeltidsdagar l tyreso.se/tyresofestivalen l tyreso.se/evenemang
Besök Tyresta nationalpark och naturreservat
Delar av Tyresta nationalpark och naturreservat ligger
i Tyresö kommun. Här kan du vandra i ett sprickdalslandskap med omfattande urskogar.
Se evenemang
på www.tyreso.se
55
Allemansrätten
Tälta
Foto: Erkii Alvenmod
Du får tälta något dygn på naturmark som inte ingår i naturreservat
eller räknas som tomtmark. För tältning längre tid, fråga markägaren.
u I Dyviks lövängars naturreservat får du tälta en natt på
anvisad plats.
u I Alby naturreservat tar du vardagar kontakt med reservats personal för hänvisning av tältplats.
Elda
Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss
fritt i naturen. Men vi måste ta ansvar för natur och djurliv
och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.
Gå och cykla
Du får ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och vistas i
naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Du måste respektera hemfriden och får inte passera
över eller vistas på privat tomt eller gårdsplan. Terrängcykling medför
risk för markskador och kräver extra försiktighet.
Rida
Du som rider måste vara extra försiktig. Risken för markskador är
stor, särskilt när man rider i grupp. Rid inte i markerade motionsspår,
skidspår, vandringsleder eller över mjuka och ömtåliga marker.
Motorfordon
Det finns ingen ”motoriserad allemansrätt”. Enligt terrängkörningslagen är det förbjudet att köra bil, MC, moped och andra motordrivna
fordon i terräng. Exempel på terräng är all naturmark, stigar, motionsspår och vandringsleder.
Läs mer » tyreso.se/ordningsforeskrifter
På sommaren är det ofta eldningsförbud. Under övrig tid är det til�låtet att under stor försiktighet göra upp eld. Släck elden ordentligt
och elda aldrig direkt på klipphällar (de spricker lätt sönder).
Bad, fiske och båt
Du får bada, förtöja din båt tillfälligt och gå i land nästan överallt,
utom vid tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud, till exempel
till skydd för fågellivet. Du får endast förtöja tillfälligt vid annans
brygga förutsatt att det inte hindrar ägaren. Fiske med metspö och
kastspö är tillåtet utmed kusterna och i de fem största sjöarna, i övriga
vatten krävs tillstånd. Trollning, angelfiske och närfiske kräver också
tillstånd. Läs om regler för båtar på sidan 49.
Kommunens lokala ordningsföreskrifter innehåller bland
annat regler om vad som gäller för hundägare i Tyresö.
Att ha hund i Tyresö
Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1 mars – 20 augusti
får den inte springa lös i skog och mark. Då är djurlivet som känsligast och även en fredlig liten sällskapshund kan ställa till med stor
skada genom sin blotta närvaro. I alla Tyresös skyddade
områden gäller kopplingstvång för hund.
Visste du att:
◆ På offentliga platser såsom gator, gång- och cykelbanor,
◆
Blommor, svamp och bär
Du får plocka vilda bär, svamp och blommor som inte är fridlysta.
Du får inte fälla träd och buskar, bryta kvistar, grenar, näver, bark
eller på annat sätt skada träd. Vilka växter och djur som är fridlysta i
länet kan du se på länsstyrelsens webbplats.
◆
◆
I skyddade områden, som
nationalparker och naturreservat, finns särskilda
bestämmelser för att bevara viktiga natur- och
kulturvärden. Bestämmelserna innebär ofta att
allemansrätten är begränsad.
Läs mer » tyreso.se/naturreservat
◆
promenadvägar, stigar, motionsspår och öppna grönytor måste hundar vara kopplade, du måste även plocka upp efter din hund.
Hundar ska bära halsband med ägarens namn, adress och
telefonnummer på.
Hundar får inte vistas på begravningsplatser eller allmän lekplats.
I naturreservat och nationalparker gäller särskilda regler för
hundar, oftast gäller koppeltvång (läs på skyltarna).
Hundar får inte bada på offentliga badplatser under juni, juli och
augusti. Övriga delar av året får hundar vistas där, men måste hållas kopplade, gäller inte ledarhund eller polishund i tjänst.
I kommunen finns inga speciella badplatser för hundar.
Däremot finns det gott om sjöar och en lång kuststräcka i kommunen där man kan hitta platser lämpliga för hundbad.
Det finns fyra hundrastområden i Tyresö där hundar får
springa fritt under uppsikt. Se karta.tyreso.se och sök
under ”Fritid”.
Nedskräpning utomhus är inte tillåtet. Förutom att det kan vara miljöfarligt, så kan glas, burkar, fiskelinor och annat skada såväl människor som djur.
56
Mätning, kartor och GIS
Du hittar webbkartan genom att:
Mät- och kartenheten ansvarar för kommunens försörjning
av kartor och geografiska databaser samt utveckling och
samordning inom området geografiska informationssystem (GIS).
◆ Klicka på ”KARTA” högst upp på hemsidan.
◆ Söka direkt på karta.tyreso.se.
◆ Söka på tyreso.se/karta, där du får tips om hur du använder alla Våra tjänster
funktioner i kartan.
Gränsutvisning
Genom gränsutvisning kan vi med stöd av gränsmärken och kartor
visa på sträckningen av en gräns.
Lägeskontroll
Lägeskontroll innebär en kontroll av att byggnaden eller anlägg-ningen kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger.
Lägeskontroll utförs normalt efter färdigställande av byggnad.
Nybyggnadskarta
På en nybyggnadskarta anges olika förutsättningar inför din ansökan
om bygglov. Kommunen har tre olika nybyggnadskartor, beroende på
vad du söker bygglov för.
Stompunkt/gränspunkt
Kommunen har en omfattande punktbank som arbetsmaterial för
olika mätningar. Vid beställning kan vi markera ut de punkter som
du behöver vid ett bygge.
Utstakning
Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Vid en utstakning
markerar vi var byggnaden ska placeras enligt det givna bygglovet.
Övriga mätuppdrag
Har du ett eget önskemål så går det också bra.
Adresser
Vi arbetar även med adressättning och lägenhetsregister.
Priser hittar du i mät- och karttaxan som finns på hemsidan.
Foto: Mikael Gustavsson
Vi arbetar med att framställa många olika sorters kartprodukter.
Du kan beställa mätuppdrag via e-tjänster (se sid 5). I listan nedan
finns exempel på när du bör beställa respektive produkt/tjänst.
Arbetet med att uppdatera kommunens
kartdatabas är ett ständigt pågående arbete. Detta
görs främst med hjälp av flygbilder och mätning i fält.
◆ Klicka på den gröna webbkarta-bilden som finns på många platser på kommunens webbplats.
Adresskarta
Webbkartan
I webbkartan kan du välja objekt att visa i kartan, antingen genom att
välja i rullistan till vänster eller genom att klicka i objekten i vänsterkanten där de ligger sorterade i kategorier. Du kan välja att visa flera
kartlager i kartan samtidigt. Du kan spara din karta som pdf genom
att klicka på Skapa PDF. Webbkartan har även en ny funktion som
heter Rita & Mät. Där kan du rita punkter, linjer och ytor. Du kan
även mäta avstånd och areor, och du kan spara ned det du har ritat
som en kml-fil. Kml-filen kan du bland annat öppna i Google Earth.
Om du vill ha mer information om ett objekt klickar du på objektet i
kartan. Då kommer det upp en ruta med mer information och länkar.
För att se detaljplanen för en specifik fastighet i kartan skriver du
in adressen eller fastighetsbeteckningen i Var?-fältet till vänster och
klickar på sök. Kartan zoomar automatiskt in till fastigheten. Klicka
på markeringen i kartan och klicka på Visa/Dölj detaljplanekartan i
informationsrutan som visas.
Tomtkarta
Flygfoto
Läs mer » tyreso.se/karta
57
Tack för att du återvinner!
Varje gång du lämnar en förpackning till återvinning händer något stort. Den gamla kapsylen
förvandlas till en mutter. Det tillknycklade tvättmedelspaketet blir en snygg skokartong. Den
lästa tidningen blir en ny tidning att läsa. På så sätt hjälper du till att spara in stora mängder
energi. Tack vare dig gör miljön en stor vinst. Och därmed vinner även du något. Varje gång
du återvinner.
Synpunkter på återvinningsstation
u Överfulla behållare
u Klotter
u Nedskräpning
u Oplogade stationer
Lämna synpunkter på www.ftiab.se eller
hos kundtjänst FTI 0200-88 03 11.
Producentansvar
Regeringen har bestämt att varje företag som tillverkar, importerar, fyller eller säljer förpackningar
eller förpackade varor, ska ansvara för att det finns ett insamlingssystem dit du som kund kan lämna
förpackningarna för återvinning. Det kallas producentansvar.
Återvinningsstationer
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) har organiserat återvinningsstationer för tidningar och
förpackningar. Dit går du för att lämna tidningar och förpackningar av plast, papper, metall och glas.
Där finns också ofta behållare för batterier och kläder. På tyreso.se/webbkarta hittar du alla återvinningsstationer i Tyresö.
Mer information
På www.ftiab.se kan du läsa mer om sortering och återvinning av förpackningar och tidningar.
Du kan även ringa deras kundtjänst för att få personlig service och svar på dina frågor. Det avfall
som inte har ett producentansvar ansvarar kommunen för.
Sorteringsinformation på andra språk
FTI har information om sortering och återvinning av förpackningar
och tidningar översatta till 20 vanligt förekommande språk i Sverige.
De finns att ladda hem som pdf:er för utskrift och för tryck på ftiab.se
58
Så här sorterar du
Alla förpackningar ska vara tömda och rengjorda. Förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går
att skilja de olika materialen åt, sortera förpackningarna
efter det viktmässigt dominerande materialet.
Metallförpackningar
Exempel: Konservburkar, sprayburkar,
tuber, kapsyler och lock, torra färgburkar,
aluminium och folieformar.
Gör så här: Böj in vassa lock på konservburken. Låt hatten på kaviartuben sitta
kvar. Dryckesburkar lämnas mot pant i
butik.
Obs! Burkar med färg- och limrester
lämnas som farligt avfall. Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och
andra produkter som inte är förpackningar lämnas som groveller hushållsavfall.
Obs! Värmeljushållare räknas inte längre som en förpackning, lämna
som metall till KLC.
Pappersförpackningar
Exempel: Sockerpåsar, pastapaket,
presentpapper, mjölk- och juicepaket, skokartonger, toarullar och
wellpapplådor.
Gör så här: Platta till och vik ihop.
Lägg mindre förpackningar i större.
Obs! Kuvert och post-it lappar
läggs i hushållsavfallet. Tidningar,
reklamblad och liknande läggs i
behållaren för tidningar.
Glasförpackningar
Tidningar
Exempel: Flaskor och burkar av färgat
och ofärgat glas.
Gör så här: Ta av kapsyler, lock
och korkar och sortera dem till
återvinning efter materialslag.
33 och 50 cl retur-flaskor lämnas
mot pant i butiker.
Obs! Glödlampor och lysrör lämnas på
kretsloppscentralen i Petterboda. Porslin,
keramik och övriga produkter som inte
är förpackningar lämnas som hushållsavfall eller grovavfall.
Exempel: Tidskrifter, kataloger,
reklamblad, kontorspapper
och broschyrer.
Gör så här: Ta bort plastpåsar
och påklistrade reklamlappar innan
trycksaker läggs i behållaren.
Obs! Kuvert och post it-lappar
läggs i hushållsavfallet.
Plastförpackningar
Insamlade mängder i Tyresö kommun år 2014:
◆ Plastförpackningar 3,5 kg/person
◆ Pappersförpackningar 9,29 kg/person
◆ Glasförpackningar 19,63 kg/person
◆ Tidningar 27,91 kg/person
◆ Metallförpackningar 0,82 kg/person
Hårda och mjuka plastförpackningar
Exempel: Flaskor, burkar, dunkar,
små hinkar, plastpåsar, refill-paket,
plastfolie och tuber.
Gör så här: Ta av korkar och lock,
sortera efter materialslag.
Lägg alla plastförpackningar lösa i
behållaren, inte i hopknutna påsar.
Stora förpackningar som inte går ner
i behållaren på återvinningsstationen
lämnas på kretsloppscentralen i Petterboda.
Obs! Plastartiklar (t ex möbler och leksaker),
som inte är förpackningar lämnas som grovavfall.
Plastflaskor med pant lämnas i butiker.
Så här mycket återvinns
Producenterna har fått ett ansvar att samla in förpackningar och
returpapper (producentansvar).
Läs mer » tyreso.se/atervinning
I webbkartan hittar du alla återvinningsstationer i Tyresö.
Läs mer om webbkartan på sidan 57.
59
Gator och vägar
Snöröjning i Farmarstigen
pk
Nju
Gra
nä
ngsr
en
äg
sv
ärr
inge
Ü
n
VÄSTRA
FARMARSTIGEN
Snöröjningen i Tyresö
Målet är
att höja
trafiksäk
erheten,
inte att d
et blir
helt halk
fritt.
Tyresö kommun har hand om snöröjningen på de flesta
vägar inom kommunen. Trafikverket har hand om motorvägen fram till Glitterrondellen/Bollmora allé och Skrubba
malmväg. Stockholms stad har hand om Skrubba Malmväg
samt vägar i Skrubba industriområde.
Krusbodavägen
Far
m
arst
igen
ÖSTRA
Teckenförklaring
FARMARSTIGEN
Kommunen
Bostadsrättsförening
Samfällighet
Udd
byvä
Tyresö bostäder
gen
SKB
Akelius lägenheter AB
Vid snöfall börjar vi att ploga när det har fallit 5 centimeter snö eller
efter beslut av gatuverksamheten. Chaufförerna kör efter en förutbestämd prioriteringslista. Framkomligheten för kollektivtrafiken
samt på gång- och cykelvägar i centrum områdena prioriteras liksom
vägar med branta backar.
Kommunens fastighet
0
125
250
500 Meter
Samfällighet
Tyresö kommun ansvarar för det kommunala vägnätet. Men
i vissa områden är det minst tre olika aktörer som sköter
väghållningen, bland annat vid Strandtorget,
Farmarstigen och på Alléplan. Vi har lagt upp kartor
över dessa områden på tyreso.se (se bild). Där finns även
en karta över Krusboda.
Skötseln av gator och vägar omfattar vinterväghållning (15/10–15/4)
som avslutas med sandupptagning under maj månad. Från början av
juni genomförs beläggningsarbeten med asfalt inom vägnätet. Under
sommarmånaderna genomförs även underhållssopning av gång- och
cykelvägar samt det ordinarie vägnätet. Vi sköter även underhåll av
skyltar, reparerar räcken och röjer sikten i gatumiljön. Vi arbetar även
med klottersanering, dikning, gatubelysning och trafikljusanläggningar.
Det är grönt och skönt i Tyresö
Foldern ”Klipp till” finns att läsa och ladda
ned på tyreso.se. Läs mer på sidan 53.
Läs mer » tyreso.se/gata
Läs mer om webbkartan på sidan 57.
Finns det dubbla gångbanor utmed en väg plogas endast den ena
sidan, grundprincipen är att vi plogar den sidan där gatubelysning
finns, vilket innebär att vissa fastighetsägare får snö överplogad på sin
sida. Lokala avvikelser kan förekomma.
Halkbekämpning
Saltar gör vi endast på bussgator och på utsatta ställen. Vid temperaturer under minus nio grader används inte salt över huvud taget, då
det är verkningslöst. I övrig halkbekämpning använder vi bergflis på
hela väg nätet. Branta backar och korsningar prioriteras. Målet är att
höja trafiksäkerheten, inte att det blir helt halkfritt.
Lägg inte din snö på kommunens mark
Det händer att vi plogar en väg, när vi kommer tillbaka lite senare
har tomtägare, privatpersoner, bostadsrättsföreningar eller
näringsidkare plogat sin egen tomt, gård, tak eller uppfart och lagt
snön på kommunens mark (gata eller trottoar).
Skador på staket, brevlådor och häckar
Har du fått en skada på egendom som står på din tomt, då kan du
få ersättning. Fyll i en skadeblankett på tyreso.se. Står egendomen
utanför tomtgräns så får du inte ersättning om de skadas i samband
med vinterväghållningen. På kommunens webbkarta tyreso.se/karta
kan du se var din tomtgräns går.
Framkomligheten ska vara godtagbar på samtliga vägar senast 15 timmar efter att ett snöfall upphört. Vid fortsatt snöfall pågår arbete med
snöröjning kontinuerligt.
Så hjälper du till
◆ När du skottat bort snö från din egen tomt eller uppfart – lägg den inte på gatan eller trottoaren.
◆ Parkera bilen så den inte hindrar avfallshämtning eller
snöröjning.
◆ Beskär träd och buskar som hänger ut mot gatan från din
fastighet så att det är fri höjd på 3,2 meter räknat från trottoaren och 4,5 meter från vägbanan. Läs mer i ”Klipp till”.
◆ Ställ inte ut avfallskärlen för tidigt, och inte på trottoaren.
◆ Sätt inte häck, staket eller brevlåda på kommunens mark eller på tomtgräns.
Foldern ”Vinterväghållning i Tyresö”
Finns att läsa och ladda ner på tyreso.se
Läs mer » tyreso.se/snorojning
60
Kontakta rätt ställe
Vad får du för pengarna?
Om du behöver elda i trädgården
08-5782 91 00
[email protected]
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, telefon: 08-606 73 00.
Södertörns brandförsvarsförbund telefon vxl: 08-721 22 00.
För aktuell brandriskprognos (telefonsvarare) 08-721 23 26,
välj 1 för Södertörn. Läs mer på sidan 53.
Drift och skötsel av återvinningsstationerna
Förpacknings- och tidningsinsamlingen har det övergripande
ansvaret för driften av återvinningsstationerna i Tyresö.
Läs mer på sidan 58.
Frågor, idéer eller felanmälan?
Ring FTI kundtjänst 0200-88 03 11, du kan även anmäla
synpunkter och klagomål på återvinningsstationerna direkt på deras
webbplats. Läs mer på ftiab.se
OBS! Tänk på att du:
Journummer för VA,
gator och kommunens
fastigheter efter
kontorstid 08-798 44 44
◆ som säljer din fastighet måste göra en flyttanmälan
så att vi kan avsluta dina abonnemang på VA och
renhållning (vilket inte sker automatiskt)
◆ som är ny ägare av en fastighet kan höra av dig till
oss för att få hjälp med rätt abonnemangstyp för
fastigheten.
Kommunens avfallshantering och VA-verksamhet bekostas med avgifter enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Det går inga
skattepengar till dessa verksamheter.
Det här ingår i ditt helårsabonnemang för avfall:
◆ Hämtning av ditt hushållsavfall under hela året.
◆ Återvinning av allt avfall som samlas in i kommunen.
◆ Tillgång till kretsloppscentralen kostnadsfritt 20 gånger per år.
◆ “Samlaren”, för insamling av smått elavfall. Läs mer på sid 35.
◆ Information, rådgivning och administration.
◆ Du som bor i enfamiljshus med eget helårsabonnemang får
kostnadsfritt två hämtningar av vardera grov- och elavfall per år,
beställ från 1 april till 31 oktober. Läs mer på sidan 33 och 35.
Läs mer » tyreso.se/avfall
Det här ingår i ditt VA-abonnemang:
◆ Kostnader för rening och distribution av dricksvatten.
◆ Omhändertagande och rening av avloppsvatten.
◆ Drift och skötsel av alla tillhörande VA-anläggningar
(1 vattentorn, cirka 81 pumpstationer och hela 635 km rörledningar).
◆ Information, rådgivning och administration.
◆ Underhåll och service av kommunens vattenmätare.
Läs mer » tyreso.se/vatten
Användbara länkar på internet
avfallsverige.se
lantmateriet.se boverket.se smohf.se
Avfall och återvinning
Lantmäteriet
Boverket
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
tyreso.se sopor.nu ftiab.se el-kretsen.se
batteriinsamlingen.se Kommunens kvalitetsgarantier Läs mer » tyreso.se/kvalitetsgarantier
Tyresö kommuns webbplats
Information om hur du sorterar och varför
Förpacknings- och tidningsinsamlingen
Återvinning av elprodukter
Återvinning av batterier
energiradgivningen.seEnergirådgivning
giftinformation.se Giftinformationscentralen
hsr.se Håll Sverige rent
trafikverket.se Trafikverket
stockholmvatten.se Stockholm vatten
Vi reserverar oss för eventuella
tryckfel och för eventuella förändringar av datum för
redovisade aktiviteter. Råd och anvisningar i denna
kalender är riktade till hushåll.
61
Möt Tyresö
på webben
På kommunens webbplats, tyreso.se, hittar
du nyheter, e-tjänster och evenemang. Du kan
också besöka Tyresös virtuella bibliotek och
prenumerera på digitala nyhetsbrev.
I Jämförelseguiden kan du jämföra förskolor,
skolor, hemtjänst, äldreomsorg med mera i
Tyresö.
I appen Tyresö naturkarta för mobil och webb
får du tips och guidning till Tyresös natur.
Vi satsar på e-tjänster!
Via vår e-tjänstportal på tyreso.se kan du
skicka in synpunkter, felanmäla, ansöka om
hemtjänst, skola och mycket annat när som
helst på dygnet. Alla e-tjänster är samlade här.
Lika bra i mobil, på padda och dator
På tyreso.se hittar du
esö kommun.
allt värt att veta om Tyr
Facebook och Instagram
Tyresö naturkarta finn
s som
Tweets om Tyresö
app och för webb – tyr
eso.se/naturkarta.
Färska nyhetsbrev
Tyreso.se är lika enkel att läsa i mobil som på
läsplatta eller på datorskärm.
Kontakta oss
Har du synpunkter på tyreso.se, nyhetsbreven
eller kommunen på Facebook, Instagram eller
Twitter? Hör av dig till [email protected]
twitter.com/tyresokommun
facebook.se/tyresokommun
Instagram.com/tyresokommun
twitter.com/tyresogator
twitter.com/ostratyreso
tyreso.se/nyhetsbrev
62