Årsmöte i Kulturhuset Vansbro 2015-02-18

Årsmötesprotokoll 2015 SPF Fyrktövern Vansbro
Tid: 2015-02-18 KI. 13.00
Plats: Kulturhuset Vansbro
Inbjudan till SPF årsmöte hade hörsammets av 55 personer
Parentation
Ordf. Henry Persson hälsade alla hjärtligt vilkomna, samt inledde mötet med en tyst minut fiir
de under året avlidna medlemmarna Lars Olsson, Högosta Lars Johrnsson, Ann-Britt Olsson, Brttts
Björklund, Christer Gunnarsson, Mats Qvarfot, Lennert Stein, Ivan Delmar, Kerstin Olsson, Gunilla
Olsson och Ingrid Nllsson
Därefter spelade och sjöng Benders'Håll mitt hjärta'med text av Björn Skifs
1. Mötets öppnande
Ordf. Henry Persson häIsade vilkommen och förklarade mötet öppna{
2.
Val av ordf.Iör mötet.
Till ordf. för mötet valdes Ur Alf Nilsson
3.
Val *v sekreterare Iör miitet
Till sekreterare lör mötet valdes Lennart Hane
4,
Val av två justeringsmön för mötet
TiIl justeringsmän samt tillika rösträknare valdes Claes Tore Anderses och Bengt Olov Olsson
5.
F'rågan om mötet hade utlysts enligt stadgarna.
Mötet vor utlyst genom personlig kallelse i samband med utskick av programbladet samt annons
I Vansbrobladet/Jårna Nytt, vilket godkindes
6.
Godkännandeavdagordning.
Dagordnlngen godkändes.
7. Styrelsen
och revisorernas beröttelse
Verksamhetsberättelse fans stt tillgå, samt att ordf . låste upp verksamhetsberättelsen, kassören
redogiorde lör den ekonomiska ställningen varefter Mats l)anielsson läste upp revisionsberättelsen.
8.
Faststöllandeavbalansråikning
I)en presenterade balansråkningen föredrogs av kassören Tord Skifs och godkändes av mötet
9.
Frågan om ansvarsfrihet
Mötet beviljade ansvarsfrihet för kassaförvaltaren och styrelsen ftr Lr 2014
10. Beslut om ersåttning till styrelsen m. fl
Mötet beslutade att styrelsen får disponera 1000 kr för eget bruk liksom tidigare.
11. Faststöllande av årsavgift liir år 2016
Mötet beslutade att höja årsavgiften till220 kr för år 2016
12. Fastställande av nya stadgar
Av förbundet löreshgna stadgar för 6reningar, beslutades av årrnötet efter införande sv
paragrafl3 beslutat nytt namn på töreningen. Paragrafen anses omedelbartjusterad.
i
13. Faststållande av nytt namn på föreningen
Beslutades att anta ett av styrelsen presenterat förslag SPF Seniorernq Fyrklövern, Vansbro.
Paragrafen anses
omedelbartjusterad
a\
t4 Beslut om antal
styrelseledamöter
Styrelsen skrll bestå ev 1l ordinarie ledanöter, inga suppleanter.
15
Val av
Ordförande
vald för två år 2014
Henry Persson
Kassör
vald för två år 2014
vald för två år2014
valda för elf år
Tord Skifs
Lennart Hane
Ur Alf Nilsson
Selreterare
Ledemöter
Mona-Lisa Sjöberg
Arne Pettersson
Bengt Olov Olsson
Sjö Rolf Larsson
Lotta Nfredsson
SivAhl6n
Ilillevi Schultzberg
Revisorer
Mats Danielsson och Olte Strid sammenkallande Olle Strid
Revisorssuppleant
Anna-Karin Stark
Programkommitt6n
Arne Pettersson, Hillevi SchulEberg,IJlla Tällberg och Barbro
Anderses
Resekommitt6n
Progrankommitt6n i samarbete med styrelsen
Lotterlkommitt6n
Värdinnorna och vörd
Ledamöter i KPR ordinarie
Mona-Lisa Sjöberg, Bodil SHfs
Lotte Nfredsson och Arne Pettersson.
Ersättare i I(PR
Henry Persson, Kjell Eriksson och Margareta Strid
Tralikansvarig
Sjö Rolf Larsson
Synansvarig
Hillevi Schultzberg
Eörselansvarig i.
Henry Persson
Rekryteringsansvarlg
Lennart Hane
Friskvårdsledare
För boule
Lotta Alfredsson
Pcr-Erlk Qvenrström
Webbansvarlg
UrAIf Nilsson
Virdinnoroch vird
Vansbro: Arne Petterssonn Hillevi Schulf,zberg
och
Ann{hristine Lundahl
DalaJörna: Lotta Alfredsson, Inga Deer, IJlla$öberg
C
och Mårta Strand
Kontrktpersoner Nås
ÄppctUo
Finnnarken
Ombud ti.ll Distri-ktsmite
Valberedning
Sjö Rolf Larsson
AnePettersson
Malte Eriksson
Henry Persson,
-Lennnrt
och Mona-Lisa Sjöberg
Eane
Lisbeth Lagerberg Ånders Hellmo
och Sjö Mona Larsson
16. Arbetsplan
Beslutades arbeta efter uppläst verksamhetsplan enl bllaga 1.
t7. Av fiirbund, Distrikt
och medlemmar våckta frågor
Ingr frlgor
från styrelsen
Inga frågor
18. Förslag
19. Övriga frågor
Inga frågor.
20. Avslutning
Ordförande Eenry Persson avtackade avgående styrelseledamot Olle Hallqvist för många års arbete
styrelsenr likaså ledamoten Mona Bark, med varsin blombukett.
För nndcrtållningen ander årsmötet evande Benders frdn Vansbro med musik och sång
Justeras
JåK,
Vid protokollet
LennartEane
i
Bilaga 1.
Verksamhetsplan fiir 2015 SPF Fyrklövern Vansbro
Verksamheten 2015 skall präglas av fortsatt medlemsökning, i minst samma takt
som 2014.
Ju fler medlemmar vi åir, desto större påverkan kan vi ha på äldrefrågoma i Vansbro kommun.
fär nyamedlemmar, är deir flexibla och varierande verksamDcn stönsta anledningBll till att
het vi bedriver. " Det finns alltid något fiir alla "
i
Förslag på verksamhet infiir 2015
SPF Fyrklövern Vansbro