Språkhistoria

LINKÖPINGS UNIVERSITET
IKK
Svenska språket 2 (7 hp), 714G02
Gunnar Gårdemar
gunnar.garde[email protected]
HT 2015
Språkhistoria
Kursen omfattar svensk språk- och stilhistoria från urnordisk och runsvensk tid fram till våra
dagar. I kursen redovisas och diskuteras utvecklingen av svenska språket förändring vilken
relateras till olika förklaringsmodeller. I kursen läser vi ett urval av texter från olika
språkhistoriska perioder där vi söker utveckla förmågan att förstå och karaktärisera
språkbruket i texterna.
Lärare på kursen är professor Jan Paul Strid och Gunnar Gårdemar som också är kursansvarig.
Jan Paul Strid leder föreläsning 1-4 och Gunnar Gårdemar övriga tillfällen. Kursens
administratör är Olivia Hallberg, [email protected], tel. 013-281845.
Översiktsschema
Fö 1. Måndag 7.9 kl. 15-17
Fö 2. Onsdag 9.9 kl. 13-15
Fö 3. Torsdag 10.9 kl. 13-15
Fö 4. Måndag 14.9 kl. 13-15
Fö 5. Onsdag 16.9, kl. 10-12
Fö 6. Torsdag 17.9 kl. 10-12
Fö 7. Tisdag 29.9 kl. 13-15
Se 1. Onsdag 23.9 kl. 13-15
Se 2. Onsdag 30.10 kl. 10-12
För detaljschema var god se TimeEdit: https://se.timeedit.net/web/liu/db1/schema/
Sök på kurskoden ovan så hittar du tider och lokaler.
1
Momentschema
Fö 1-4.
Urnordiska och runsvenska
Bergman, Gösta (2013). Kortfattad svensk språkhistoria, s. 11–29.
Länk:
Riksantikvarieämbetet (2015). http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-ochfynd/runstenar/runskolan/allmant-om-runor/vad-ar-runor/
Äldre (klassisk) fornsvenska
Bergman, Gösta (2013). Kortfattad svensk språkhistoria, s. 30–64.
Yngre fornsvenska
Bergman, Gösta (2013). Kortfattad svensk språkhistoria, s. 64–85.
Fö 5. Äldre och yngre nysvenska
Bergman, Gösta (2013). Kortfattad svensk språkhistoria, s. 86–156.
Teleman, Ulf (2003). Tradis och funkis: svensk språkvård och språkpolitik efter 1800, kap. 1–
3. (Observera särskilda läsanvisningar).
Fö 6. Yngre nysvenska, svenskans standardisering
Bergman, Gösta (2013). Kortfattad svensk språkhistoria, s. 157–184.
Teleman, Ulf (2003). Tradis och funkis: svensk språkvård och språkpolitik efter 1800, kap. 4–
7. (Observera särskilda läsanvisningar).
Fö 7. Nusvenska, dialekter
Bergman, Gösta (2013). Kortfattad svensk språkhistoria, s. 185–218, (s. 219–231).
Josephson, Olle (1997). Vad skulle Agda Östlund ha gjort med e-posten? Svenska språket
1992–97. I: Dialogen nr 8.
Melin, Lars (1998). Svensk språkhistoria – efter 1945. I: Svenskläraren nr 4.
Teleman, Ulf (2003). Tradis och funkis: svensk språkvård och språkpolitik efter 1800, kap. 8–
9. (Observera särskilda läsanvisningar).
2
Länkar
Institutet för språk och folkminne (2015).
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/namn.html
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/dialekter.html
Seminarium 1
Lärarlöst tillfälle. Arbete med text och tentor. Delas ut före seminariet.
Seminarium 2
Läsning och analys av texter ur kompendium som delas ut vid seminariet.
Examination
Skriftlig tentamen fredag 2.10 kl. 8-11.
Litteraturförteckning
Bergman, Gösta (2013). Kortfattad svensk språkhistoria. Lund: Studentlitteratur.
Josephson, Olle (1997). Vad skulle Agda Östlund ha gjort med e-posten? Svenska språket
1992–97. I: Dialogen nr 8.*)
Melin, Lars (1998). Svensk språkhistoria – efter 1945. I: Svenskläraren nr 4.*)
Teleman, Ulf (2003). Tradis och funkis: svensk språkvård och språkpolitik efter 1800.
Stockholm: Norstedts Ordbok.
*) Delas ut i samband med lektion.
Härutöver tillkommer ett urval originaltexter som är representativa för det svenska språkets
utveckling. Texterna tillhandahålls av läraren.
Referenslitteratur
Andersson, Hans (1999). Vokabler på vandring. Ordimport till Sverige under tusen år. Lund:
Studentlitteratur.
Edlund, Lars-Erik & Birgitta Hene (2007). Lånord i svenskan: om språkförändringar i tid och
rum. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.
Jansson, Tore (2010). Språkens historia. En upptäcktsresa i tid och rum. Stockholm:
Norstedts.
Moberg, Lena & Margareta Westman (1998). Svenskan i tusen år: glimtar ur svenska
språkets utveckling. Stockholm: Norstedts ordbok.
3
Pamp, Bengt (1978). Svenska dialekter. Natur och kultur.
Pamp, Bengt (1988). Ortnamnen i Sverige. Lund: Studentlitteratur.
Pettersson, Gertrud (2005). Svenska språket under sjuhundra år: en historia om svenskan och
dess utforskande. Lund: Studentlitteratur.
Ralph, Bo (1994). Svenskt och nordiskt. I: Arv och lån i svenskan. Sju uppsatser om
ordförrådet i kulturströmmarnas perspektiv. Utgivna av Svenska Akademien, Norstedts.
Teleman, Ulf (2002). Ära, rikedom och reda: svensk språkvård och språkpolitik under äldre
nyare tid. Stockholm: Norstedts ordbok.
Åberg, Gösta (2011). Handbok i svenska. Stockholm: Wahlström & Widstrand.
Nyttiga länkar
Institutet för språk och folkminnen har intressant information om namn och dialekter.
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/namn.html
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/dialekter.html
Riksantikvarieämbetet har en mycket upplysande hemsida om bland annat runstenar och
runristande, varför länken nedan rekommenderas varmt.
http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/runstenar/runskolan/allmantom-runor/vad-ar-runor/
4