MTR 08 Understödsvapen HvUnd

MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET
Beteckning
MTR 08
Sida 1 (2)
Insänd av
Fänrik Simon Johansson, stf plutC, 234. HvUndKomp
HvUndkompanierna tillförs understödsvapen
Förslag:
För att förbanden inom rimlig tid skall uppnå PersQ4 (KDU4) kommer tonvikten på
övningarna att läggas på strid, både i urban och betäckt terräng, på såväl grupps, plutons och
kanske även kompanis förmåga att lösa stridsuppgiften. För att lösa dessa uppgifter behöver
förbandet tillföras understödsvapen i någon form.
Motiv:
HvUndKompanierna har under de sista åren avsevärt höjt sin duglighet och förmåga att
bedriva rörlig och fast spaning. Givet de uppgifter kompanierna har haft att lösa, så har inte
striden varit en förmåga som det övats i någon större utsträckning. På order av högre chef
torde även ingå att kunna slå mot en fi innan denne har fått fäste. Det bör även ingå förmåga
att vid upptäckt kunna slå sig ut till säker plats.
För att kompanierna skall kunna verka i strid och lösa sin uppgift enligt KFS14 behöver
förbandet tillföras understödsvapen. Vilken typ överlåter vi till andra att bestämma men
behovet av något av de nedan uppräknade finns;
• KSP58
• P-Skott
• PSG90 alt kikarsikte till AK4b
• Granattillsats AK4b
• AG90
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
BIFALL
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Rådet delar inte motionärens uppfattning att underrättelsekompanierna ska utöva strid med
understödsvapen vid underrättelseinhämtningen. Varken huvuduppgifter eller övriga uppgifter
för denna förbandstyp, hemvärnsunderrättelsekompani, innebär strid som förutsätter
understödsvapen. Därmed faller det behov som motionären pekar på i sin motion.
Hemvärnsunderrättelsekompani kan som Huvuduppgifter H och övriga uppgifter Ö:
- H1 Ytövervaka ett område i småbruten terräng
- H2 Ytövervaka urban miljö genom patrullering och fasta observationsplatser.
- H3 Med del kunna genomföra detaljspaning/rörlig spaning/genomsök
- Ö1 Bevaka tre plutonsobjekt eller knutpunkter alternativt ett kompaniobjekt eller knutpunkt
mot sabotage
- Ö2 Störa en motståndares verksamhet inom tilldelat område under lång tid.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att motionen avslås
Rikshemvärnstingets beslut: