Plantaxa, , nytt fönster

PLANTAXA
Ersätter tabell 7 och 8 i ’Plan- och bygglovstaxa för Piteå
kommun’, antagen 2011-05-16.
Antagen av kommunfullmäktige
2015-09-28
1 (6)
Datum
2015
PLANTAXA
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. INLEDANDE BESTÄMMELSER
sid.
2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2
2
3
3
3
3
3
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Beräkning av avgift
Ändring av belopp i taxan
Betalning av avgift
Dröjsmålsränta
Avbrutet planarbete
Överklagande
3. AVGIFTER
3.1 Planbesked
Tabell 1
3.2 Planprogram
Tabell 2
3.3 Detaljplaner och områdesbestämmelser
Tabell 3
Postadress
941 85 Piteå
Besöksadress
Svartuddsvägen 1
Telefon
0911-69 60 00
4
4
5
5
6
6
Telefax
0911-174 98
E-post
[email protected]
Webbadress
www.pitea.se
2 (6)
Datum
2015
PLANTAXA
1. INLEDANDE BESTÄMMELSER
Denna taxa ersätter tabell 7 och tabell 8 i ’Plan- och bygglovstaxa för Piteå kommun’,
antagen 2011-05-16. Denna taxa träder i kraft 2015-11-01.
Enligt denna taxa erläggs avgift för
 Planbesked
 Handläggning av planprogram
 Handläggning av detaljplan och områdesbestämmelser
 Upprättande av ändrade planbestämmelser (ÄDP)
Taxan består av följande bestämmelser med tillhörande tabeller. Kostnader för planärendet tas
upp och regleras i upprättat planavtal för ärendet.
Den kommunala nämnd som har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och
byggnadsväsendet enligt 1 kap 4 § Plan- och bygglagen (PBL) benämns här
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN).
2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
2.1 Beräkning av avgift
Denna taxa baseras på timersättning.
Timkostnaden för år 2015 är 845 SEK exklusive moms. Ändringar av timkostnaden indexregleras
därefter varje år via konsumentprisindex. Timkostnaden baseras på Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) underlag, januari 2015.
Avgiften för en viss åtgärd beräknas genom att timkostnad multipliceras med för ärendet
bedömd nedlagd tid. Bedömningen av nedlagd tid kan utläsas i tabell 1-3.
Ersättning beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkt då avtal om genomförandet av
planarbete upprättas.
Om SBN finner att det finns särskilda skäl som motiverar en sänkning av avgiften, kan SBN för
särskilt uppdrag besluta om en sådan.
SBNs befogenhet att i varje särskilt fall bestämma om avgift enligt tabeller i denna taxa
tillkommer även tjänsteman vid Samhällsbyggnad/Fysisk planering enligt särskild
delegationsordning.
Postadress
941 85 Piteå
Besöksadress
Svartuddsvägen 1
Telefon
0911-69 60 00
Telefax
0911-174 98
E-post
[email protected]
Webbadress
www.pitea.se
3 (6)
Datum
2015
PLANTAXA
2.2 Ändring av belopp i taxan
Ändringar av timkostnaden indexregleras varje år via konsumentprisindex enligt den procentuella
förändringen av indextalet mellan oktober föregående år och oktober innevarande år.
Verkställighet av förändring sker i januari påföljande år. Vid förändring av taxan avrundas till
närmaste helt krontal. Justering av taxan utgår från index oktober 2014 och beslutas av SBN.
Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.
2.3 Betalning av avgift
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden eller beställaren mot räkning enligt
överenskommelse i planavtal.
Avgift för planbesked debiteras efter beslut i SBN. Avgift för planprogram, detaljplaner och
områdesbestämmelser debiteras när planen antagits av kommunen eller avslutats på annat sätt.
Avgifter för myndighetsutövning ska ej beläggas med moms.
2.4 Dröjsmålsränta
Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i faktura utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen
från förfallodagen till betalning sker.
2.5 Avbrutet planarbete
Om sökanden beslutar avbryta planarbetet under planprocessens gång skall SBN få ersättning för
redovisade nedlagda kostnader.
SBN är inte skyldig att återbetala belopp om planärendet avbryts av kommunen, återkallas av
sökanden eller om planen ändras eller upphävs efter överklagande.
2.6 Överklagande
Kommunens beslut om debitering kan överklagas. Den som vill överklaga ska enligt 23 §
förvaltningslagen ge in handlingarna till aktuell nämnd inom tre veckor från den dag denne fick
del av beslutet.
Postadress
941 85 Piteå
Besöksadress
Svartuddsvägen 1
Telefon
0911-69 60 00
Telefax
0911-174 98
E-post
[email protected]
Webbadress
www.pitea.se
4 (6)
Datum
2015
PLANTAXA
3. AVGIFTER
3.1 PLANBESKED
I de fall en intressent vill exploatera mark som inte är planlagd eller planlagd för annat ändamål ska
denne skriftligen ansöka om planbesked. Kommunen är skyldig att inom fyra månader från
ansökningsdatum lämna planbesked. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att en
detaljplan kommer att upprättas men ger intressenten möjlighet att inom två år upprätta förslag till
ny detaljplan. Ett positivt planbesked är inte heller en garanti för att en detaljplan slutligen kommer
att antas. Om ett planarbete inte kommer att påbörjas ska skälen anges i planbeskedet. Arbetet med
att ta fram underlag till ett planbesked varierar beroende på ärendets komplexitet och avgiften
varierar därefter. Själva planbeskedet går inte att överklaga.
TABELL 1
KLASS
KOMPLEXITET
TID i h
1
Mycket enkelt planärende med liten planproblematik,
begränsad yta, få sakägare. Ej i strid med översiktsplan.
Ärende med begränsad problematik, begränsad sakägarkrets. Ej
i strid med översiktsplan.
Normalt planärende med normal planproblematik och ej alltför
stort område och sakägarkrets. Ej i strid med översiktsplan eller
andra övergripande ställningstaganden.
Komplext ärende med omfattande planproblematik och/eller
omfattande sakägarkrets. I strid med översiktsplan eller andra
övergripande ställningstaganden eller kan innebära betydande
miljöpåverkan.
Mycket komplext ärende med omfattande planproblematik och
oklara förutsättningar. I strid med översiktsplan eller andra
övergripande ställningstaganden eller kan innebära betydande
miljöpåverkan.
4
KOSTNAD i kr
(2015)
3380
6
5070
10
8450
16
13520
21
17745
2
3
4
5
Postadress
941 85 Piteå
Besöksadress
Svartuddsvägen 1
Telefon
0911-69 60 00
Telefax
0911-174 98
E-post
[email protected]
Webbadress
www.pitea.se
5 (6)
Datum
2015
PLANTAXA
3.2 PLANPROGRAM
För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen välja att upprätta ett särskilt program där
planens utgångspunkter och mål framgår. Det finns inte något krav på att ett program ska tas fram
utan det är kommunen själv som avgör om det behövs, enligt 5 kap 10 § PBL. Kommunens
bedömning av om det behövs ett program är ett ställningstagande som inte kan överprövas.
Det kan vara en fördel att upprätta ett program för komplicerade planer som berör många
intressenter eller som innehåller starka motstående intressen. Ett annat skäl att upprätta ett särskilt
program är om detaljplanen saknar stöd i översiktsplanen. Programmet ska ange utgångspunkter och
mål för det kommande planarbetet.
Program kan upprättas för ett större område, till exempel en stadsdel, som underlag för flera
framtida detaljplaner inom området. Programmet innebär då en möjlighet för kommunen att på ett
tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar på planeringsuppgiften till diskussion. I de
fall man upprättat ett planprogram blir vanligtvis arbetet med detaljplanen mindre omfattande och
mindre tidskrävande. Kommunen är enligt lag skyldig att genomföra planhandläggningen.
TABELL 2
KLASS
KOMPLEXITET
TID i h
1
Mycket enkelt planärende med liten planproblematik, begränsad
yta, få sakägare. Ej i strid med översiktsplan.
Ärende med begränsad problematik, begränsad sakägarkrets. Ej i
strid med översiktsplan.
Normalt planärende med normal planproblematik och ej alltför
stort område och sakägarkrets. Ej i strid med översiktsplan eller
andra övergripande ställningstaganden.
Komplext ärende med omfattande planproblematik och/eller
omfattande sakägarkrets. I strid med översiktsplan eller andra
övergripande ställningstaganden eller kan innebära betydande
miljöpåverkan.
Mycket komplext ärende med omfattande planproblematik och
oklara förutsättningar. I strid med översiktsplan eller andra
övergripande ställningstaganden eller kan innebära betydande
miljöpåverkan.
20
KOSTNAD i kr
(2015)
16900
25
21125
30
25350
60
50700
110
92950
2
3
4
5
Postadress
941 85 Piteå
Besöksadress
Svartuddsvägen 1
Telefon
0911-69 60 00
Telefax
0911-174 98
E-post
[email protected]
Webbadress
www.pitea.se
6 (6)
Datum
2015
PLANTAXA
3.3 DETALJPLAN OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER
Kommunen ska genom planläggning reglera lämplig markanvändning. Detaljplan och
områdesbestämmelser är juridiskt bindande vid prövning av bygglov. Det är möjligt att en konsult
upprättar nödvändiga handlingar, dvs. gör planframställningen, men kommunen är enligt lag skyldig
att genomföra planhandläggningen. Plankravet regleras i 4 kap 2 § PBL. Detaljplaner kan handläggas
med standardförfarande eller utökat förfarande enligt 5 kap 7 § PBL. Områdesbestämmelser regleras
i 4 kap 41-43 §§ och 5 kap 39 § PBL.
TABELL 3
KLASS
KOMPLEXITET
TID i h
1
Mycket enkelt planärende med liten planproblematik, begränsad
yta, få sakägare. Ej i strid med översiktsplan.
Standardförfarande. Ex. ändring av planbestämmelser.
Ärende med begränsad problematik, begränsad sakägarkrets. Ej i
strid med översiktsplan. Standardförfarande.
Normalt planärende med normal planproblematik och ej alltför
stort område och sakägarkrets. Ej i strid med översiktsplan eller
andra övergripande ställningstaganden. Standardförfarande
Normalt planärende med normal planproblematik och ej alltför
stort område och sakägarkrets. Ej i strid med översiktsplan eller
andra övergripande ställningstaganden. Utökat förfarande.
Komplext ärende med omfattande planproblematik och/eller
omfattande sakägarkrets. I strid med översiktsplan eller andra
övergripande ställningstaganden eller kan innebära betydande
miljöpåverkan. Utökat förfarande.
Mycket komplext ärende med omfattande planproblematik och
oklara förutsättningar. I strid med översiktsplan eller andra
övergripande ställningstaganden eller kan innebära betydande
miljöpåverkan. Utökat förfarande.
30
KOSTNAD i kr
(2015)
25350
50
42250
60
50700
90
76050
150
126750
210
177450
2
3
4
5
6
Postadress
941 85 Piteå
Besöksadress
Svartuddsvägen 1
Telefon
0911-69 60 00
Telefax
0911-174 98
E-post
[email protected]
Webbadress
www.pitea.se