effektivare sjukvård på patienternas villkor

Telia Healthcare
- effektivare sjukvård på patienternas villkor
Telia
Healthcare
Telia Healthcare - effektivare sjukvård på
patienternas villkor
Sjukvården är inne i ett skede av stora förändringar. Den behöver kunna
möta ett antal nya utmaningar, samt
stödja det ökade tempot i utvecklingen. Samtidigt har vi en demografisk utveckling där allt fler lever
allt längre vilket ökar behovet av
sjukvård. Dagens och framtidens
patienter blir också alltmer digitalt
kompetenta och har större krav på
att kunna leva fritt och med hög
livskvalitet även om de skulle drabbas av en sjukdom.
Telia Healthcare är en omfattande
satsning på ett brett utbud av digitala tjänster för att stödja sjukvård
och omsorg utifrån Telias möjligheter. Telia introducerar nu väl
fungerande och lättanvända digitala
tjänster som underlättar för vården,
patienterna och deras anhöriga.
Telia Healthcare möter patienten
när behoven uppstår
Dagens patienter vill inte begränsas
till att få vård enbart på sjukhuset, få
kontakt med en läkare efter att först
ha bokat en läkartid eller att vara
inlagd på sjukhus om man skulle behöva vård. Personer med långvariga
eller kroniska sjukdomar vill kunna
leva ett så normalt liv som möjligt
med hög livskvalitet och stor frihet.
Samtidigt vill de stå i nära kontakt
med sjukvården och känna sig trygga med att vården följer sjukdomens
utveckling och att de snabbt kan få
hjälpen när behov uppstår.
En öppen plattform för många diagnoser
Telia HomeCare är en öppen plattform som stödjer digital sjukvård,
mobilt och i hemmet.
Patienten kan ha sensorer som
regelbundet mäter data om sin hälsa
som exempelvis aktivitet, blodtryck,
blodets syresättning, rörelse eller
vikt. Det finns också andra sensorer
som gör mätningar som är kopplade
till en viss diagnos, exempelvis IBD.
Informationen från sensorerna
samlas upp genom en App i
patientens smartphone eller via
en hälsobox i patientens hem.
Patientens värden sparas i ett
personligt konto, en typ av hälsokonto som lagras säkert hos Telia.
Lösningen är utformad så att
patienten äger sin information och
därigenom har full kontroll över hur
och på vilket sätt deras personliga
hälsodata kan användas. Om
patienten godkänt en förfrågan
från vården kan vårdpersonal få
del av informationen och agera på
eventuell avvikelse, eller så kan
anhöriga få meddelanden eller larm
om vissa värden uppnås.
Telia
Healthcare
Exempel på
vårdtjänster
Blodtrycksmanschett
Blodtrycksmätning kan utföras själv, där resultaten är möjliga att dela med
familj och sjukvårdspersonal vid behov.
Smart personvåg
Viktinformationen lagras säkert och kan exempelvis larma om kroppen samlar
på sig vätska, en indikator för högt blodtryck.
Medicinpåminnelse med kvittens
Sensorförsett medicinskåp innebär att anhöriga kan få larm om skåpet inte
öppnats på en viss tid. När skåpet öppnats kvitteras larmet automatiskt.
Larm kopplat till larmcentral
Med GPS som gör vårdinsatser effektivare, samtidigt som utvalda
familjemedlemmar notifieras vid larm.
Sensor för analys av avföring
En sensor kopplad till diagnosen IBD (Inflammatory Bowel Disease) som gör att
patient och läkare kontinuerligt kan följa sjukdomsförloppet.
Stärker kontakten mellan patienten och
vården
HomeCare kan vara ett sätt att öka
kontakten mellan sjukvården och
patienten. Många patienter med
kroniska sjukdomar har endast ett
fåtal kontakter med sin behandlande
läkare varje år. Med digitala sensorer
kan patienten löpande själv följa
sin utveckling eller med hjälp av en
vårdoperatör följa upp sina värden.
När värdena visar på att det behövs
så bokas ett möte med läkaren.
HomeCare är ett komplement – inte
en ersättning för personlig kontakt.
En viktig del med mobil digital
vård är att sensorerna kan följa en
patient i dennes vardag. Patienten
kan därigenom känna sig trygg
samtidigt som det ger en ökad
frihet att leva sina liv som de önskar.
Ett exempel är att sjukvården kan
följa vikten hos en person med
hjärtsvikt. När viktförändringar
ger indikationer kan medicinen
justeras i ett förebyggande syfte och
därmed undvika akutvård. Målet är
att erbjuda en vård mer inriktad på
prevention och som ger vårdtagaren
möjlighet att undvika sjukhusvistelse.
HomeCare testas just nu i ett antal
pilotprojekt tillsammans med olika
landsting och universitetssjukhus
runt om i Sverige. Testerna omfattar
såväl vårdgivare som vårdtagare
och kommer att lanseras som ett
erbjudande runt sommaren 2015.
Telia
Healthcare
En vårdplattform öppen för innovationer
Telia HomeCare är en plattform som
gör det möjligt att lägga till sensorer
efter hand beroende på eventuella,
ytterligare sjukdomstillstånd eller
vårdbehov. Det innebär att en
organisation som använder plattformen själva kan påverka vilka
sensorer de vill erbjuda sina
patienter, men även att du som
patient kan lägga till ytterligare
sensorer/enheter själv.
En viktig fördel med HomeCare är
att den är en öppen kommunikationsplattform som möjliggör för
nya innovationer och lösningar som
inte finns idag. Telia har ett aktivt
samarbete med entreprenörer
inom e-hälsa som utvecklar nya
lösningar för att stödja dagens och
morgondagens vård.
Sjukvård via nätet frigör resurser för
sjukvården
För att hantera de kommande utmaningarna och kunna erbjuda lättillgänglig
välfärd av hög kvalitet har sjukvården behov av att arbeta smartare och
leverera hög vårdkvalitet med begränsade insatser. Ny teknik kommer att
vara en av de viktiga nyckelfaktorerna för att klara detta.
Möjligheten att vara med och bidra till att lösa vårdens utmaningar är en central
orsak till att Telia gör den stora satsningen på Healthcare. Genom att nu ta
nästa steg i arbetet att vara med och digitalisera och framtidssäkra Sverige,
stärks arbetet i landsting och kommuner med ett antal digitala tjänster för
sjukvård och äldreomsorg.
Telia
Healthcare
Telia investerar miljarder i bättre
uppkopplingar
En förutsättning för välfungerande digitala sjukvårdstjänster är trygg och säker
uppkoppling. För att säkerställa bättre och mer stabila uppkopplingar till de
svenska hemmen har Telia investerat miljarder på att bygga ut och förstärka
den mobila och fasta infrastrukturen. För att nå ut med tjänster med bra kvalitet
till hela Sverige krävs en kombination av fiber och 4G.
Telia Healthcare e-hälsotjänster inom
hela vårdcykeln
Telia Healthcare innefattar mer än HomeCare. Telia Healthcare består av
fem olika produktområden som adresserar vårdkedjans olika steg. Alla
erbjudanden arbetar tillsammans med den nationella infrastrukturen som
Inera tillhandahåller.
HomeCare: En öppen plattform som möjliggör för patienten att dela med sig av olika
värden till vård och omsorg för att kunna få hjälp på distans, samt för att kunna följa sin
egen hälsa.
ProCare: En kombination av Teliaprodukter som möjliggör ett mobilt arbetssätt för de
anställda inom vård och omsorg.
CareView: Infotainment och kommunikationstjänster via surfplatta eller smartphone
för patienter och brukare inskrivna i sjukhusvården eller på olika former av
kommunala korttidsboenden.
CareGuide: Information till medborgare och patienter för att underlätta vägen in i
vården.
Care Integrator: Integrationstjänster som säkerställer att befintliga IT-system inom
vård- och omsorg kan utbyta information med Telias tjänsteplattformar.
Telia
Healthcare
Det nya utbudet av tjänster inom Telia Healthcare ger organisationer en ännu
större möjlighet att utveckla sin verksamhetsnytta. Detta leder till att de kan
spara resurser, samtidigt som tjänsterna sätter brukaren, patienten eller den
anställde i centrum. Tjänsterna inom Telia Healthcare utvecklas så att de är
robusta, möter vårdens krav på såväl hygien, säkerhet samt patientsäkerhetsmässigt. De är också harmoniserade med de nationella e-hälsoinitiativen,
Handlingsplan 2013-2018 och den Digitala agendan för Sverige.
Vi på MedHelp är experter på svenskarnas välmående. Vår viktigaste uppgift
är att hjälpa människor när hälsofrågor uppstår. Med unik kompetens och
tillgänglighet bidrar vi med nära och personlig vård som leder till ökad
trygghet och förbättrad hälsa. MedHelp grundades år 2000 och är idag
ett av norra Europas största privatägda sjukvårdsrådgivningsföretag.
Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs dygnet runt,
årets alla dagar.
Landräddningen är en ny och nationellt heltäckande larm-och stödfunktion
byggd på socialt engagemang och medmänsklighet med väletablerade
ideella organisationer som bas. En trygghetsfunktion som bygger på att vi
hjälper varandra när och där det behövs. Målet är att öka tryggheten för alla –
var du än befinner dig. Så ladda ner Landräddningens app.
Läs mer på www.landraddningen.se
För mer information, kontakta Niklas Sundler,
[email protected] eller besök telia.se/healthcare