VÄSTRA OLANDS GILLE - Ramhälls Bygdegårds

RAMHÄLLS BYGDEGÅRDS- OCH HEMBYGDSFÖRENING
SIDA 1 AV 1
VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN I RAMHÄLLS BYGDEGÅRD 2013
ORGANISATION
Verksamheten har under året bedrivits under ledning av en styrelse bestående av ordförande, 6
ledamöter och 2 ersättare med följande organisatoriska uppgifter; Åsa Hårsta-Löfgren ordförande och
programråd, Per Danielsson vice ordförande och kassör, Ingrid Johannes sekreterare, samt Inger
Pettersson, Stellan Pettersson, Ylva Rosendahl-Wendin och Lena Wahlsten. Ersättare har varit AnnChristin Jädersten och Ingeborg van der Veen.
Vaktmästare har varit Kaj Hagström, Eilert Pettersson och Mark van der Veen.
Webbansvarig har varit Suzanne Wallén.
MEDLEMMAR
Antalet medlemmar vid årets utgång var 106, varav 90 vuxna och 16 barn under 15 år.
MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften har varit 100:- för vuxen, 50:- för barn under 15 år, 250:- för familj med 2 vuxna och
obegränsat antal barn under 15 år samt 150:- för familj med 1 vuxen och obegränsat antal barn under
15 år.
MEDLEMSKAP
Föreningen är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund, Länsbygderådet Hela Sverige ska leva Uppsala län, Leader Upplandsbygd, Olandsbygdens Turism, Studieförbundet Vuxenskolan, Vallonbruk i
Uppland och Ramhälls Samfällighetsförening. Åsa Hårsta-Löfgren är vice ordförande i Bygdegårdarnas Riksförbunds Uppsaladistrikt, Per Danielsson ersättare i Hela Sverige ska leva - Uppsala läns
styrelse och Hela Sverige ska leva - Uppsala läns representant i Bygdegårdarnas Riksförbunds
Uppsaladistrikt, och Suzanne Wallén sekreterare och webbansvarig i Hela Sverige ska leva - Uppsala
län.
VIKTIGA HÄNDELSER
Årsmötet hölls den 24 februari 2013. Styrelsen har under året, utöver konstituerande styrelsemöte, haft
12 styrelsemöten.
Föreningens medlemsblad ”Ramhälls Nyheter” med ”Bygdens annonsblad” har under året utkommit
med 2 nummer.
Tack vare en gåva från en medlem kunde ett nytt golv byggas i ”Rödskolans” högra
del. ”Rödskolefonden” uppgick vid årets slut till 23701:-.
Föreningen har även under år 2013, på kommunens uppdrag, utövat skötsel och tillsyn av Rastsjöns
badplats. För detta fick föreningen ett bidrag på 8000:-.
Årsstämman 2013 beslutade att 2012 års vinst, 25246:-, skulle föras till ”Renoveringsfonden”. Pga detta,
intäkterna från 2 loppisar samt medlemsgåvor under år 2013 (247250:-) har ”Renoveringsfonden”
kraftigt ökat. Från ”Renoveringsfonden” har förts 45703:- till ”Rödskolan” och 137526:-till ”Storskolan”.
Vid årets slut uppgick ”Renoveringsfonden” till 160082:-.
Antalet besök på föreningens hemsida på Internet, www.ramhall.se, var vid årets slut 27767. Antalet
besökare har under året ökat med nästan 5000. Uppdatering och utvidgning av hemsidan sker fort löpande. Under året har föreningen även startat en Facebooksida.
Renoveringen efter vattenskadan 2011 slutfördes under 2013. Se bilaga 3. Smyginvigning för de som
hjälpt till att renovera hölls den 25 maj, och nyinvigning skedde i samband med medlemsfesten den 17
augusti.
På Länsbygderådet Hela Sverige ska leva - Uppsala läns höstmöte den 27 oktober blev föreningen
utsedd till Årets lokala utvecklingsgrupp i Uppsala Län, och belönades med 5000:-.
Under 2013 beslutade styrelsen att göra Ramhälls gruvområde till ett attraktivt besöksmål. Föeningen
sökte medel både hos Leader Upplandsbygd och via Föreningslyftet (SKB) i Östhammars kommun. Vi
beviljades en Leadercheck på 50000:- samt 20000:- från Föreningslyftet. Pengarna kommer att
användas till röjning och uppfräschning av gruvområdet samt skyltning.
MÖTEN DÄR FÖRENINGEN VARIT REPRESENTERAD ÅR 2013: Se bilaga 1.
SAMMANKOMSTER, EGNA AKTIVITETER OCH UTHYRNINGAR ÅR 2013: Se bilaga 2.
Ramhäll i februari 2014
Styrelsen för Ramhälls Bygdegårds- och Hembygdsförening
På uppdrag av styrelsen: Per Danielsson och Suzanne Wallén
RAMHÄLLS BYGDEGÅRDS- OCH HEMBYGDSFÖRENING
MÖTEN DÄR FÖRENINGEN VARIT REPRESENTERAD ÅR 2013
Datum
Möte
17 mars
Ramhälls Samfällighetsförenings årsmöte.
10 april
Turismmöte i Uppsala.
13 april
Vallonbruk i Upplands årsmöte med minimässa.
15 april
Olandsbygdens Turisms medlemsmöte.
20 april
Uppsala läns bygdegårdsdistrikts årsmöte.
21 april
Länsbygderådet Hela Sverige ska leva - Uppsala läns årsmöte.
23 april
Turismakademins utbildning "Länken till upplevelsen".
25 april
Turismträff i Forsmark.
13 maj
Uppsala läns bygdegårdsdistrikts styrelsemöte.
16 maj
Turismakademins utbildning "Länken till upplevelsen".
22 maj
SV Östhammars utvecklingsråd.
23 maj
Turismakademins årsmöte.
26 augusti
Uppsala läns bygdegårdsdistrikts styrelsemöte.
27 augusti
Infomöte om Föreningslyftet i Östhammars kommun.
9 september
Uppsala läns bygdegårdsdistrikts styrelsemöte.
18 september
Turismakademins utbildning "Länken till upplevelsen".
21-22 september Bygdegårdarnas Riksförbunds bygg- och försäkringsseminarium.
26 september
Uppföljningsmöte om Vallonbruksveckan.
4-5 oktober
Konferens om Vallonbruken.
14 oktober
Uppsala läns bygdegårdsdistrikts styrelsemöte.
15 oktober
SV Östhammars utvecklingsråd.
23 oktober
Turismakademins utbildning "Länken till upplevelsen".
25 oktober
Bygdegårdarnas Riksförbunds hemsideutbildning.
27 oktober
Länsbygderådet Hela Sverige ska leva - Uppsala läns höstmöte.
5 november
Visit Roslagens turistmöte.
11 november
Uppsala läns bygdegårdsdistrikts styrelsemöte.
20 november
Telias informationsmöte om telefoni och bredband.
21 november
Möte om Vallonbruksveckan 2014.
21 november
SV Östhammars utvecklingsråd.
28 november
Turismakademins utbildning "Länken till upplevelsen".
2 december
Uppsala läns bygdegårdsdistrikts styrelsemöte.
9 december
Uppsala läns bygdegårdsdistrikts julbuffé.
På uppdrag av styrelsen: Per Danielsson och Suzanne Wallén
BILAGA 1
RAMHÄLLS BYGDEGÅRDS- OCH HEMBYGDSFÖRENING
SAMMANKOMSTER OCH EGNA AKTIVITETER I RAMHÄLLS BYGDEGÅRD ÅR 2013
Datum
Aktivitet
Arbete vattenskadan.
2 januari
Arbete vattenskadan.
3 januari
Arbete vattenskadan.
4 januari
Arbete vattenskadan.
5 januari
Arbete vattenskadan.
6 januari
Arbete vattenskadan.
7 januari
Bokbytarkväll.
8 januari
11 januari
Arbete vattenskadan.
12 januari
Styrelsemöte.
14 januari
Arbete vattenskadan.
20 januari
Arbete vattenskadan.
21 januari
Arbete vattenskadan.
22 januari
Arbete vattenskadan.
23 januari
Arbete vattenskadan.
Styrelsemöte.
30 januari
31 januari
Bokbytarkväll.
1 februari
Arbete vattenskadan.
2 februari
Arbete vattenskadan.
3 februari
Arbete vattenskadan.
4 februari
Arbete vattenskadan.
Arbete vattenskadan.
15 februari
Arbete vattenskadan.
17 februari
23 februari
Städdag.
24 februari
Årsmöte.
24 februari
28 februari
4 mars
16 mars
21 mars
27 mars
1-30 april
6 april
14 april
15 april
18 april
24 april
27 april
30 april
5 maj
12 maj
19 maj
22 maj
23 maj
25 maj
26 maj
29 maj
BILAGA 2
Antal närv.
2
1
1
2
1
1
10
2
7
2
2
2
3
2
7
10
9
2
2
1
1
1
5
20
10
Konstituerande styrelsemöte.
Bokbytarkväll.
5
Styrelsemöte.
7
Arbete vattenskadan.
7
Bokbytarkväll.
6
Styrelsemöte.
7
Arbete vattenskadan (rör och el).
18
Arbetsavstämningsmöte.
5
Städdag.
5
Arbete vattenskadan.
1
Bokbytarkväll.
7
Styrelsemöte.
7
Arbete vattenskadan.
3
Valborgsmässofirande.
60
Arbete vattenskadan.
5
Arbetsdag.
5
Arbetsdag.
5
Besök av SPF: Visning av gruvområdet och bygdegården.
50
Bokbytarkväll.
7
"Smyginvigning" för alla som lagt ner ideell tid på renoveringen.
20
Arbetsdag vid Rastsjöbadet.
15
Styrelsemöte.
7
Summa närvarande sid 1
358
På uppdrag av styrelsen: Per Danielsson och Suzanne Wallén
Sid 1 av 2
RAMHÄLLS BYGDEGÅRDS- OCH HEMBYGDSFÖRENING
6 juni
12 juni
13 juni
15 juni
21 juni
23 juni
26 juni
5 juli
6 juli
12 juli
13 juli
24 juli
25 juli
11 augusti
17 augusti
28 augusti
22 september
25 september
29 september
6 oktober
11 oktober
13 oktober
20 oktober
21 oktober
27 oktober
30 oktober
3 november
10 november
10 november
17 november
23 november
24 november
27 november
7 december
Trp antal närvarande
Nationaldagsfirande.
Grillknyt vid Rastsjöbadet.
Grillknyt vid Rastsjöbadet.
Inför sommarauktionen - möte.
Midsommarfirande.
Alunda församlings friluftsgudstjänst.
Styrelsemöte.
Arbetsdag.
Arbetsdag.
Arbetsdag för sommarauktionens funktionärer.
Ramhälls årliga sommarauktion & Sommarloppis.
Styrelsemöte.
Uppsamlingsmöte för auktionsdagens funktionärer.
Vallonbruksveckan - Gruvfrudagen.
Nyinvigning och medlemsfest.
Styrelsemöte.
Träffpunkt.
Styrelsemöte.
Träffpunkt.
Träffpunkt.
Möte om förberedelser inför Kulturveckan.
Träffpunkt.
Träffpunkt.
Bygdegårdarnas Riksförbunds Kulturvecka - Da’n före da’n…
Träffpunkt.
Styrelsemöte.
Träffpunkt.
Städdag.
Träffpunkt.
Träffpunkt.
Julloppis.
Träffpunkt.
Styrelsemöte.
Julbuffé.
Planeringsdag för 2014.
18 december
Summa antal närvarande vid sammankomster/egna aktiviteter:
UTHYRNINGAR I RAMHÄLLS BYGDEGÅRD ÅR 2013
Olands Jägare.
Ramhälls Samfällighetsförening.
Kansliet.
80-årsfest.
Olands Häradsallmänning.
Bröllop.
Uppsala läns bygdegårdsdistrikt.
14 oktober
Summa antal närvarande vid uthyrningar:
1-3 mars
17 mars
6 juni - 11 juli
31 augusti
25 september
28 september
Summa antal närvarande vid sammankomster/egna aktiviteter/uthyrningar:
På uppdrag av styrelsen: Per Danielsson och Suzanne Wallén
BILAGA 2
Sid 2 av 2
358
40
5
5
15
50
40
7
1
10
15
1500
7
12
25
40
7
5
7
5
5
5
5
5
15
5
7
5
3
2
5
60
5
7
62
12
2362
40
15
3x30 = 90
75
17
50
15
302
2664
RAMHÄLLS BYGDEGÅRDS- OCH HEMBYGDSFÖRENING
BILAGA 3
Sid 1 av 2
STYRELSENS RAPPORT OM RENOVERINGEN AV STORSKOLAN
Renovering av Storskolan
Av föreningen betalda kostnader
Per 2012-12-31
Under år 2013
Bidrag från kommunen
151026:-13500:-
114628:137526:-
252154:-
Av medlem privat betalda kostnader
87902:-
Summa nedlagda kostnader per 2013-12-31
340056:-
Därutöver har det under åren 2011-2013 nedlagts 1309 ideella arbetstimmar.
I EU-bidragssammanhang värderas dessa till 175:-/timme.
229075:-
Totalt
569131:-
Renoveringarnas finansiering ur renoveringsfonden år 2013
Storskolan
Golv i Rödskolan
137526:45793:183319:-
Under 2013 fick föreningen en gåva på 200000:- från en medlem. Gåvan var förknippad med följande
villkor:
1. Först skulle golv läggas i Rödskolans högra del.
2. Därefter skulle resten av gåvan användas till finansiering av Storskolans fasadrenovering.
Till fasadrenoveringen finns för närvarande 154207:- disponibelt (200000:- minus golvet i Rödskolan,
45793:- ).
Ramhäll i februari 2014
Per Danielsson, kassör.
På uppdrag av styrelsen: Per Danielsson och Suzanne Wallén
RAMHÄLLS BYGDEGÅRDS- OCH HEMBYGDSFÖRENING
BILAGA 3
Sid 2 av 2
IDEELLT ARBETE PGA VATTENSKADAN 2011-2013
År 2011 genomfördes 15 tillfällen då det arbetades ideellt med vattenskadan.
Vid varje tillfälle deltog 5-12 personer. Totala antalet arbetstimmar = 430.
2012
Månad
Dag
Antal timmar
Mars
11
55
18
Maj
Juni
Juli
Oktober
November
December
2013
Månad
Dag
Antal timmar
Januari
2
7
28
3
2
25
30
4
3
20
9
5
7
27
21
6
1
10
14
7
1
17
15
11
4
1
16
14
4
8
33
20
5
20
10
21
4
21
8
22
6
22
14
23
3
23
14
1
12
25
20
2
8
26
18
3
11
27
9
4
6
28
9
8
10
29
14
9
6
30
1
10
6
31
28
13
6
3
18
15
5
4
18
16
5
8
8
17
5
13
8
19
6
14
7
21
3
15
8
23
14
16
16
Mars
16
6
23
7
April
1-30
90
27
16
14
15
28
11
15
4
29
12
27
11
30
11
Maj
5
12
1-21
85
SUMMA
SUMMA
Februari
288
591
År
2011
2012
2013
Timmar
430
591
288
SUMMA
1309 timmar
I EU-bidragssammanhang värderas ideell
arbetskraft till 175:-/timme.
1309 timmar à 175:- = 229075:-
På uppdrag av styrelsen: Per Danielsson och Suzanne Wallén