Uppdragsplan och budget för äldrenämnden 2016

Äldrenämndens
uppdragsplan och budget
2016
Fastställd av äldrenämnden 2015-11-24
Uppdragsplan och budget 2016 | Äldrenämnden
Nämndens ansvar och uppdrag
Äldrenämnden ansvarar för Umeå kommuns verksamheter för personer över 65 år i form av
insatserna; stöd i ordinärt boende (hemtjänst), stöd i form av särskilt boende (vård- och
omsorgsboende samt korttidsboende) samt hälso- och sjukvård i hemmet. Uppdragsplanen omfattar
kommunala verksamheter och de verksamheter som bedrivs i extern regi på uppdrag av nämnden.
I den samordnade förvaltningen inom Umeå kommun ska de kommunala verksamheterna samarbeta
för att nå bästa resultat för kommuninvånarna. Äldrenämndens verksamheter ska utifrån detta
förbättra samarbetet mellan vård- och omsorgsboenden, hemtjänsten och hälso- och sjukvård i
hemmet med fokus på geografiska områden. Samverkan ska även ske med andra kommunala
verksamheter, landsting och regionförbund, andra kommuner samt andra regionala och nationella
samarbetsorgan.
De insatser som utförs inom nämndens ansvarsområde har i huvudsak sin grund i individuella
biståndsbeslut med stöd av socialtjänstlagen (SoL) samt stöd enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet är
bärande delar i SoL. Socialstyrelsens nationella värdegrund gäller alla kommuner och verksamheter
som utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen
utgår från att äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå det behöver
äldreomsorgen bland annat värna och respektera den enskilda personens rätt till privatliv och
kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.
Äldrenämndens verksamheter ska även bidra till att förverkliga den av kommunfullmäktige antagna
jämställdhetsstrategin, samt kommunstyrelsens mål kring folkhälsa, tillgänglighet och miljö.
Äldrenämndens viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar så att kommuninvånare över 65 år kan
leva ett gott liv i så stor utsträckning som möjligt. De insatser och stöd som ges ska syfta till att
stärka människors förmåga att leva ett självständigt liv. Som en naturlig del i denna ambition ska
förebyggande arbete, tidiga insatser och ett rehabiliterande arbetssätt prioriteras.
Målet är att Umeåborna ska få sina behov tillgodosedda med minsta möjliga väntan efter beslut om
beviljad insats, och att de ska få möta kompetent personal. Äldrenämnden strävar efter god
samverkan med olika aktörer, t.ex. frivilligorganisationer för att öka möjligheten till meningsfulla
sociala sammanhang. Umeå ska vara en kommun som är i framkant när det gäller att utveckla och
tillämpa sociala insatser som ger positiva effekter för enskilda kommuninvånare, grupper och
samhället i stort.
2
Uppdragsplan och budget 2016 | Äldrenämnden
Kvalitet för kommuninvånarna - äldreperspektivet
Äldrenämnden har fyra specifika mål för nämndens verksamheter vad gäller kvalitet för kommunens
invånare, och verksamheten ska alltid genomsyras av ett äldreperspektiv.
Mål 1: Äldrenämndens verksamheter stärker de äldre kommuninvånarnas förmåga att
leva ett aktivt liv samt ha inflytande i samhället och över sin vardag
Alla invånare i Umeå kommun ska kunna leva som de själv önskar, utifrån sin egen identitet och
personlighet. Människors delaktighet och inflytande över sina liv och i samhället är en grundläggande
förutsättning för välbefinnande. På samma sätt kan motsatsen påverka livskvalitet och hälsa negativt.
Verksamheten ska vara personcentrerad och flexibel utifrån de äldres och närståendes behov. Målet
är att egna förmågor och resurser ska bevaras, tas tillvara och om möjligt utvecklas. Verksamheten
ska arbeta hälsofrämjande där hänsyn tas till människans hela livsituation. På så sätt ger
verksamheten förutsättningar och möjligheter till självständighet och meningsfullhet för den enskilde
med stöd och insatser från kommunen. En annan viktig del är samverkan med andra aktörer i
nätverket, exempelvis hälso- och sjukvården.
Individanpassad verksamhet
Ett personcentrerat arbetssätt handlar om att verksamheterna ska ha en dialog med de äldre och
deras närstående för att nå samsyn om mål och syfte med det stöd och den omsorg som ska utföras.
Därför ska alltid en aktuell genomförandeplan finnas. Beslut om stöd och hjälp ska följas upp
regelbundet och anpassas om behoven förändras. Genomförandeplanen ska vara ett levande
dokument som utgår från personens egna behov och önskemål. En viktig del av genomförandeplanen
är att beskriva önskemål kring sociala aktiviter.
Kostens betydelse
Den kost som verksamheterna erbjuder ska vara god och näringsriktig. En bra kost upprätthåller
hälsan, funktionsförmågan och framför allt livskvaliteten. Om kosten är näringsriktig förbättras
återhämtning efter eventuell sjukdom, samt utsikterna för den äldre att bo kvar i sitt eget hem.
Individens önskemål och specifika behov är på så sätt en viktig del av genomförandeplanen.
Stöd till närstående
Närstående ska ges möjlighet till stöd och hjälp av kommunen, t.ex. när deras nära bor på ett vårdoch omsorgsboende eller en person vårdas av närstående i hemmet. Närstående ska även ges
möjlighet till bibehållen livskvalitet, de ska få information och samtalsstöd, men också möjlighet till
avlastning, exempelvis genom korttidsvistelse eller dagverksamhet. En översyn av
ansvarsfördelningen inom anhörigvården, såväl den arvoderade som den ideella, ska ske med syfte
att ta fram olika förbättringsförslag. En del i denna översyn är att kartlägga behovet av kuratorer
riktade till närstående.
3
Uppdragsplan och budget 2016 | Äldrenämnden
Samverkan med civilsamhället
Äldrenämnden ser positivt på frivillig- och volontärverksamhet och ska på olika sätt stötta sådana
initiativ. Nämnden har alltid ansvar för det stöd som ges inom lagstiftningens ramar. Frivilliga insatser
kan bidra till att öka personers välmående och livskvalitet samt minska social isolering och ses som
ett komplement till lagstadgat stöd. Äldrenämnden vill under året utveckla arbetet tillsammans med
olika frivillig- och volontärverksamheter.
Stöd till minoriteter och minoritetsspråk
Umeå kommun är förvaltningsområde för samiska och finska. Genom lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk har kommunen ett särskilt ansvar att erbjuda information och viss
verksamhet på finska och samiska. Kommunen har även ett informationsansvar mot de övriga
minoriteterna. I dagsläget erbjuds hemtjänst på finska och en öppen träffpunkt för äldre samer.
Ersboda vård- och omsorgsboende kommer att erbjuda tvåspråkig personal utifrån målgruppens
behov och önskemål. Under 2016 kommer arbetet med riktad verksamhet för minoritetsgrupperna
att utvecklas.
Resultatmått (Mål 1)
Alla personer med beslutade insatser ska ha en genomförandeplan
Andel personer som anser att de fått meddelande i förväg om tillfälliga förändringar
Andel personer som är nöjd med utbudet av sociala aktiviteter
Antalet sociala, kulturella och fysiska aktiviter på vård- och omsorgsboenden
Andel personer som är nöjda med hur maten smakar
4
Uppdragsplan och budget 2016 | Äldrenämnden
Mål 2: Äldrenämndens verksamheter bidrar till att kommuninvånarna kan åldras i
trygghet
Äldre och deras närstående ska känna sig trygga med det stöd och den hjälp som verksamheterna
utför. Trygghet och välbefinnande är en individuell upplevelse men all verksamhet har ett ansvar att
ge förutsättningar till detta. En viktig del i detta är att vi utför det som lovats. Inom hemtjänsten är
ett viktigt mål att öka kontinuiteten och minska antalet medarbetare hos personer med insatser.
Förebyggande verksamhet
En annan viktig del är uppsökande och förebyggande verksamhet. Även personer som ännu inte har
stöd och hjälp ska få information om vilken verksamhet som finns. I första hand ska förebyggande
arbete och tidiga insatser erbjudas i form av till exempel träffpunkter, dagverksamhet och insatser i
eget boende. Målet är att skapa förutsättningar för den äldre att kunna bo i eget boende med
bibehållen livskvalitet.
Värdighetsgarantier
Äldrenämnden har fastställt värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Umeå kommun har
tillsammans med medborgarna tagit fram lokala värdighetsgarantier som lovar något utöver
rättigheter enligt gällande lag och föreskrifter. Det kan till exempel handla om att personal inom
hemtjänsten ska meddela om de blir försenade till ett planerat besök och att de alltid ska visa
tjänstelegitimation. Det som utlovats enligt värdighetsgarantierna ska följas upp och redovisas till
nämnden.
Olika boendeformer
Ett varierat utbud av olika typer av bostäder och vård- och omsorgsboenden är nödvändigt för
Umeås utveckling och kommuninvånarna. Äldrenämnden ska erbjuda vård- och omsorgsboenden till
de personer som fått ett biståndsbeslut utifrån behov av boende. En långsiktig
lokalförsörjningsplanering säkrar kommunens behov av framtida vård- och omsorgsboenden. Det
finns också senior- och trygghetsbostäder för äldre där det inte krävs några biståndsbeslut.
Äldrenämnden stödjer dessa boendeformer som utgör ett komplement till vård- och
omsorgsboenden. Verksamheterna ska stärka de äldres sociala innehåll i vardagen och motverka
ensamhet och isolering.
Resultatmått (Mål 2)
Antal olika medarbetare som besöker personen per månad
Andel personer som upplever trygghet i boendet
Antal nya besökare på de sociala träffpunkterna
Andel personer som är nöjda med möjligheten till utevistelse
Antal platser på trygghetsboende
5
Uppdragsplan och budget 2016 | Äldrenämnden
Mål 3: Äldrenämndens verksamheter bemöter kommuninvånarna med respekt
Alla människor ska bemötas utifrån sin unika person och verksamheten ska bygga på respekten för
människors lika värde. Hur verksamheten kommunicerar är en viktig del i bemötandet för den
enskilde. Grunden för att de äldre och närstående känner sig trygga och respekterade är att
personalen alltid kommunicerar på mottagarens villkor. Bemötandet är viktigt för hur den enskilde
upplever det stöd och den hjälp som ges. God information skapar tydlighet kring rättigheter och
skyldigheter, samtidigt som det ger förutsättningar för att förväntningarna kring insatser och
servicenivåer ligger på en rimlig nivå.
Anpassad kommunikation
Kommunikation ska ske utifrån personens egna förutsättningar. Det gäller till exempel de som har
svårigheter att kommunicera på grund av en demenssjukdom, hörselnedsättning eller annan
funktionsnedsättning samt de personer som använder teckenspråk. Ett individanpassat
förhållningssätt innebär att lyssna och tolka vad personen vill förmedla och förklara så att hen förstår
vad vi menar. Detta ska vara en del i den vidareutbildning som medarbetarna ska erbjudas.
Utveckling genom dialog
Äldrenämnden har beslutat ett en strategisk äldreplan ska tas fram utifrån medborgarnas behov. En
utvärdering av brukar- och närståendemöten inom särskilt boende pågår. Utifrån dessa perspektiv
vill äldrenämnden utveckla dialogen med kommuninvånarna.
Resultatmått (Mål 3)
Andel personer som upplever att de är nöjda med personalens bemötande
6
Uppdragsplan och budget 2016 | Äldrenämnden
Mål 4: Äldrenämndens verksamheter säkrar kommuninvånarnas tillgång till en jämlik vård
och omsorg
Det stöd och den hjälp som ges av verksamheten ska ta hänsyn till individens livssituation.
Socialtjänstlagen anger allas rätt till en skälig levnadsnivå. Vad som anses vara skäligt kan skilja sig
mellan en person och en annan. Biståndsbeslut om stöd och hjälp utgår alltid från en individuell
bedömning.
Uppföljning av insatser
Det är viktigt att följa upp om äldrenämndens insatser och verksamhet skiljer sig åt utifrån ett
jämställdhetsperspektiv, då alla kommunens invånare har rätt till en jämlik vård och omsorg. Jämlik
vård och omsorg innebär att verksamheten ska vara medveten om normer. Alla resultatmått ska
redovisas uppdelat på kön där det är möjligt för att ge underlag till analys och förslag till
förändringar.
Resultatmått (Mål 4)
Andel hemtjänstbeslut som följs upp under året
7
Uppdragsplan och budget 2016 | Äldrenämnden
Kvalitet för medarbetarna - personalperspektivet
Äldrenämndens verksamheter står inför stora utmaningar under de kommande åren. Behovet av
utbildad personal som behövs för att klara pensionsavgångar och nyrekryteringar är stora. Lika viktigt
är att behålla och kompetensutveckla befintlig personal för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Förutsättningar ska ges för medarbetare till inflytande och medskapande. En strategisk
kompetensförsörjningsplan ska tas fram för området med en strategi för att klara verksamhetens
behov av personal och kompetens på kort och lång sikt.
Kompetensutveckling
En satsning på kompetensutveckling av befintlig personal är nödvändig. Personal med
undersköterskekompetens utgör basen inom verksamheten. Befintlig personal som saknar formell
undersköterskekompetens ska därför uppmuntras och ges förutsättningar för att utbilda sig och
uppnå formell kompetens. Utbildningen ska innehålla möjlighet till validering av den kompetens som
uppnåtts genom arbetslivserfarenhet. Det behövs också sjuksköterskor, arbetsterapeuter och
sjukgymnaster. En utbildningsplan ska tas fram med fokus på vidare- och specialist- och
språkutbildningar för all personal inom verksamheten. Den specialistutbildade personalens uppdrag
ska ses över och förtydligas med målet att alla verksamheter ska ha tillgång till specialistkompetens. I
den basutbildning för medarbetarna som ska arbetas fram ska bl.a. HBTQ-, jämställdhets- och
minoritetskunskap samt kommunens värdegrund ingå.
Rekrytering
Aktiva satsningar måste ske för att locka fler att utbilda sig inom området. För att få fler intresserade
att arbeta inom vård och omsorg finns det olika vägar in, såsom verksamhetsförlagd utbildning,
praktik, traineetjänster, samt marknadsföring till elever och till studie- och yrkesvägledare. Ett
framgångsrikt koncept har visat sig vara de ferieanställningar som gymnasieelever erbjuds
sommartid.
Särskilda kompetensbehov
Utifrån minoritetslagstiftningens krav ska behovet av flerspråklig personal tillgodoses, framför allt
vad gäller finska och samiska. Detta ska vara meriterande vid rekrytering av personal.
Kunskapen behöver höjas när det gäller våld i nära relationer och hedersproblematik. Inom
utbildningen för nya chefer ska genus- och HBTQ-kunskap ingå. Äldrenämnden ser även behov av att
öka kunskapen kring äldre och psykisk ohälsa.
Ökad bemanning
Regeringens satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen ska komma personer med insatser
och personal tillgodo. Satsningar kommer därför att ske vad gäller bemanning i första hand under
kvällar, nätter och helger. En del av den ökade bemanningen inom vård- och omsorgsboende ska öka
möjligheten för personalen att skapa en mer meningsfull vardag, där sociala- och kulturella
aktiviteter ska prioriteras, samt fysisk- och rehabiliterande aktiviteter såsom utevistelse.
8
Uppdragsplan och budget 2016 | Äldrenämnden
Arbetsmiljö och heltid som norm
Inom äldrenämndens verksamheter ska heltid vara norm vid tillsvidareanställningar och längre
vikariat. Möjligheten att gå ner i tid ska finnas men grundanställningen ska alltid vara på heltid. Syftet
med införandet av heltid är att Umeå kommun vill erbjuda tryggare anställningar för nuvarande och
framtida medarbetare.
Som en del i arbetet med hållbar arbetsmiljö har ett arbetstidsförkortningsprojekt startats upp.
Arbetsmiljöprojektet som avslutas vid årsskiftet 2015/16 ska utvärderas och goda exempel ska föras
ut i andra delar av verksamheten. Medarbetarenkätens resultat från 2014 ska ligga till grund för
förbättringar i arbetsmiljön inom verksamheten.
Sjukfrånvaro
Verksamheten ska aktivt arbeta för att minska sjukfrånvaron. Systematisk genomlysning och analys
ska därför göras löpande under året och rapporteras till nämnden. Fokus ska ligga på att ta fram
förslag och åtgärder som minskar sjukfrånvaron på kort och lång sikt.
Resultatmått
Andel heltidsanställda
Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Andel tillsvidareanställda
Andel långtidsfriska
Sjukfrånvaro; totalt samt fördelat på korttids- och långtidsfrånvaro
Andel av närmaste chef uppföljda rehabiliteringsärenden
Andel av närmaste chef efterkontrollerade tillbud och arbetskador
Kvalitet för externa utförare - uppdragsgivarperspektivet
Äldrenämndens uppdragsplan gäller även de externa utförare som Umeå kommun har avtal med och
som bedriver verksamhet avseende vård- och omsorgsboendeplatser och eget val inom hemtjänsten
inom ramen för Lagen om valfrihetssystem (LOV).
De förfrågningsunderlag som ligger till grund för upphandling av verksamhet ställer krav på kvalitet
som inte understiger kommunens kvalitet i egenregin.
9
Uppdragsplan och budget 2016 | Äldrenämnden
Utveckling
Äldrenämndens verksamheter ska använda ett systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla och säkra
kvaliteten. Egenkontroller, utredning av klagomål och avvikelserapportering ska uppmuntras, vara ett
stöd i utvecklingen och ska leda till förbättringar inom verksamheten. Genom att utgå från
evidensbaserad praktik så säkerställs kvaliteten i verksamheten och tillgodoses personer med
insatsers behov. Evidensbaserad praktik innefattar både vetenskaplig och medarbetares kunskap
samt individens erfarenheter vilket tillsammans skapar goda förutsättningar för en god vård och
omsorg. De nationella kvalitetsregistren bidrar till utveckling och kvalitet och ska användas av
verksamheterna.
Omvärldsbevakning
Utifrån aktuell forskning, nationella riktlinjer och föreskrifter tillhandahåller verksamheterna stöd och
omsorg i framkant. Detta ställer krav på en god omvärldsbevakning i nära samarbete med andra
aktörer inom den offentliga och privata sektorn samt akademin. Systematiska jämförelser och
analyser med andra jämförbara kommuner är av stor vikt för att kunna bedöma verksamhetens
kvalitet.
Utvecklingsarbete
Två utvecklingsarbeten som pågår är Trygg och säker hemgång och Trygg och säker hemma. Trygg
och säker hemgång handlar om att trygga vårdkedjan från sjukhusvistelse till stöd och hjälp från
kommunen vad gäller utskrivningsklara patienter. Med anledning av skärpta krav på när en
utskrivningsklar patient ska få lämna sjukhuset, är det viktigt att förbättra denna process. Trygg och
säker hemma är en arbetsmodell för en sammanhållen vård och omsorg riktat till personer som bor i
sitt hem. Målet är att personerna ska uppleva trygghet och kontinuitet. Arbetsmodellen utgår från
ett personcentrerat arbetsätt och teamarbete mellan professioner och verksamheter.
Välfärdsteknologi
Införande och tillämpning av ny välfärdsteknologi är viktigt för att underlätta för verksamheten och
personalen, samt för att skapa livskvalitet för personer med insatser. Bland annat behövs ett
utvecklat teknikstöd för kommunikation på individens villkor. Utifrån detta ska en plan för
teknikförsörjning och välfärdsteknologi tas fram.
10
Uppdragsplan och budget 2016 | Äldrenämnden
Pågående övergripande utvecklingsarbete









Utarbetande av en strategisk äldreplan som färdigställs 2018.
Samordning av hälso- och sjukvårdsverksamheten.
Översyn av korttidsboende och dagverksamhet för äldre.
Översyn av förebyggande hembesök för 75-åringar.
Uppföljning av kommunens arbete med brukar- och närståendemöten.
Översyn av äldreomsorgen inom Hörnefors kommundel.
Systematiskt arbetsätt inom vård- och omsorgsboende.
Förändringsarbete för ökad kontinuitet för personer med insatser och minskad
personalomsättning inom hemtjänsten.
Införande av heltidsanställningar.
Särskilda uppdrag
Äldrenämnden uppdrar till förvaltningen att:








Utarbeta ett förslag till kompetensförsörjningsplan, med en strategi för att klara
verksamhetens behov av personal och kompetens.
Utarbeta ett förslag till utbildningsplan med fokus på bas-, vidare-, specialist- samt
språkutbildningar för all personal inom verksamheten.
Systematiskt analysera sjukfrånvaron på verksamhets- och enhetsnivå med fokus på
åtgärder.
Utarbeta ett förslag till en reviderad lokalförsörjningsplan, som säkrar nämndens behov av
framtida vård- och omsorgsboenden.
Utarbeta ett förslag till teknikförsörjningsplan, med en strategi för teknisk utveckling som
gynnar såväl personer med insatser som personal.
Genomföra en översyn av den ideella och arvoderade anhörigvården. En del är att se över
ansvarsfördelning samt kartlägga behovet av kuratorer riktat till närstående. Översynen ska
göras med genusperspektiv.
Revidera den avsiktförklaring som reglerar samverkan med den sociala frivilligsektorn.
Utarbeta ett förslag till nämnden över hur dialog med personer med insatser, närstående och
medborgare kan utvecklas.
11
Uppdragsplan och budget 2016 | Äldrenämnden
Ekonomi
Äldrenämndens verksamheter står fortsatt inför stora utmaningar. Behovsökningarna orsakas av
demografiska förändringar då fler personer tillkommer i respektive målgrupp. Exempelvis ökar
antalet personer 65 år och äldre med ca 3,5 % årligen. Det sker även politiska ambitionshöjningar på
riksnivå, med åtföljande förändringar i lagstiftning och riktlinjer.
När det gäller hälso- och sjukvård i hemmet har verksamheten sedan skatteväxlingen med
landstinget 2013 varit underfinansierad. Med anledning av detta sker ytterligare en skatteväxling i
januari 2016. Äldrenämnden har dock inte kompenserats med ramökning på motsvarande sätt.
Fullmäktiges budgetbeslut för 2016 innebär att budgetramen för äldrenämnden har utökats med
10,7 mnkr för att möta förväntade behovsökningar inom hemtjänsten. Äldrenämnden har lagt en
budget i balans för 2016 utifrån tilldelade medel från kommunfullmäktige. I förutsättningar för
indexuppräkningar har kostnader för löneökningar om 2,2 % beaktats.
Under 2016 kommer äldrenämnden att söka nationella stimulansmedel (17,3 mnkr) för att öka
bemanningen inom äldreomsorgen.
Förvaltningen ska till nämnden redovisa hur medlen ska användas för att förbättra det sociala
innehållet på vård- omsorgsboenden, förstärkning av minoritetsarbetet samt satsningen på
välfärdsteknologi.
Äldrenämnden
Årsbudget 2015
Prognos 2015
Årsbudget 2016
Ledning/administration
26,0
-20,0
26,6
Betalningsansvar
6,3
-1,0
6,4
Korttidsvård
42,9
5,0
43,9
Hemtjänst i ordinärt boende
252,7
-4,5
268,9
Hälso- och sjukvård i hemmet
56,4
-17,0
57,7
Vårdboende
586,9
0,0
612,1
Öppen verksamhet (ej bistånd)
10,7
0,0
10,9
Gemensamma kostnader
83,5
33,0
73,1
1 065,3
-4,5
1 099,5
Summa nämnd
12
Uppdragsplan och budget 2016 | Äldrenämnden
Fördelning av äldrenämndens budget inom ram:

Volymökningar hemtjänst 10,7 mnkr

Buffert oförutsedda kostnader 11,0 mnkr

Mothåll hälso- och sjukvård i hemmet 4,5 mnkr

Välfärdsteknologi 5,0 mnkr

Handläggare myndighetsutövning 0,6 mnkr

Minoritetsarbete 0,5 mnkr

Arbetskläder 1,7 mnkr

Sociala aktiviteter 0,7 mnkr

Utbildningstrappa 6,0 mnkr

Differens lönereserv 4,0 mnkr
13
Uppdragsplan och budget 2016 | Äldrenämnden
STYRKORT
MÄTVÄRDE 2015
MÅLVÄRDE 2016
Kvalitet för kommuninvånarna - äldreperspektivet
Mål 1: Äldrenämndens verksamheter stärker de äldre kommuninvånarnas förmåga att leva ett aktivt liv samt ha inflytande i samhället och
över sin vardag.
Resultatmått och nyckeltal:
Alla personer med beslutade insatser ska ha en genomförandeplan (Egen mätning)
100 %
Andel personer som anser att de fått meddelande i förväg om tillfälliga förändringar
(Öppna jämförelser)
Hemtjänst: 77 %
85 %
Andel personer som är nöjd med utbudet av sociala aktiviteter (Öppna jämförelser)
Vård- och
omsorgsboende: 60 %
70 %
Antalet sociala, kulturella och fysiska aktiviter på vård- och omsorgsboenden (Egen mätning)
Nytt mått
Nyckeltal
Andel personer som är nöjda med hur maten smakar (Öppna jämförelser)
Vård- och
omsorgsboende: 75 %
80 %
14
Uppdragsplan och budget 2016 | Äldrenämnden
STYRKORT
MÄTVÄRDE 2015
MÅLVÄRDE 2016
Kvalitet för kommuninvånarna - äldreperspektivet
Mål 2: Äldrenämndens verksamheter bidrar till att kommuninvånarna kan åldras i trygghet
Resultatmått och nyckeltal:
Antal olika medarbetare som besöker personen per månad (Egen mätning)
Nytt mått
Nyckeltal
Andel personer som upplever trygghet i boendet (Öppna jämförelser)
Vård- och
omsorgsboende: 86 %
87 %
Antal nya besökare på de sociala träffpunkterna (Egen mätning)
Nytt mått
Nyckeltal
Andel personer som är nöjda med möjligheten till utevistelse (Öppna jämförelser)
Vård- och
omsorgsboende: 42 %
50 %
Antal platser på trygghetsboende (Egen mätning)
108 st. (2013)
Nyckeltal
15
Uppdragsplan och budget 2016 | Äldrenämnden
STYRKORT
MÄTVÄRDE 2015
MÅLVÄRDE 2016
Hemtjänst: 99 %
Inte understiga
föregående år.
Vård- och
omsorgsboende: 93 %
Inte understiga
föregående år.
Kvalitet för kommuninvånarna - äldreperspektivet
Mål 3: Äldrenämndens verksamheter bemöter kommuninvånarna med respekt
Resultatmått:
Andel personer som upplever att de är nöjda med personalens bemötande (Öppna jämförelser)
Mål 4: Äldrenämndens verksamheter säkrar kommuninvånarnas tillgång till en jämlik vård och omsorg
Resultatmått:
Andel hemtjänstbeslut som följs upp under året (Egen mätning)
Nytt mått
40 %
16
Uppdragsplan och budget 2016 | Äldrenämnden
STYRKORT
MÄTVÄRDE 2015
MÅLVÄRDE 2016
Andel heltidsanställda (Egen mätning)
44 % (jan-okt 2015)
94 %
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (Egen mätning)
87 % (jan-okt 2015)
93 %
Andel tillsvidareanställda (Egen mätning)
64 % (jan-okt 2015)
80 %
Andel långtidsfriska (Egen mätning)
65 % (jan-okt 2015)
70 %
Sjukfrånvaro; totalt samt fördelat på korttids- och långtidsfrånvaro (Egen mätning)
Total sjukfrånvaro: 7,9 %
Total sjukfrånvaro: 7 %
Korttidsfrånvaro: 3,3 %
Korttidsfrånvaro: 3 %
Långtidsfrånvaro: 4,6 %
Långtidsfrånvaro: 4 %
Kvalitet för medarbetarna – Personalperspektivet
Resultatmått- och nyckeltal:
(jan-okt 2015)
Andel av närmaste chef uppföljda rehabiliteringsärenden (Egen mätning)
Nytt mått
80 %
Andel av närmaste chef efterkontrollerade tillbud och arbetskador (Egen mätning)
Nytt mått
80 %
17