Läs mer

Landsbygdsutveckling genom hållbart nyttjande av skogslandskap:
Vilhelmina Model Forest och Helge å-konsortiet
PLURAL
Planering för att leva och verka på flera platser
EU-forskningsprojekt om integrering
av olika mål med skogsanvändning på
landskapsnivå
Formas starka forskningsmiljöprojekt om
hur man planerar när fler lever och
verkar på olika platser
EU-forskningsprojekt om
skogsbruk i bergstrakter
Nätverks- och samarbetsprojekt i
Östersjöområdet
Mottagare
Intressenter
Avnämare
Vidinstitutionenförskogligresurshushållningfannviatthär
fanns fyra olika projekt som skulle komma att arbeta med
snarlika frågor. Snabbt insåg vi att här fanns mycket att vinna
i form av tid och forskning. Istället för att arbeta dubbelt
med att ta fram samma siffror kan vi genom samarbete och
komma lite längre i forskningen. Projekten är olika i sin
utformning, varifrån de får pengar och vilka syften de har
men har viktiga beröringspunkter. Samarbetsformen blev
ett konsortie som är fokuserade på de platser där mycket
av undersökningarna i projekten kommer att äga rum –
därav det mycket enkla namnet, Vilhelmina Model Forest
och Helge å konsortiet. Då projektens mottagare och
intressenter befinner sig på olika delar av världen så hoppas
vi här kunna hjälpa varandra att nå ut med resultat och
som redan nämnts dela med oss av studier så dubbelarbete
undviks.
Samarbetet mellan projekten kan alltså ses som att
Baltic Landscape arbetar tillsammans med avnämare
för att skapa en infrastruktur som sedan kan användas
både för forskning och lokalt. PLURAL, ARANGE
och INTEGRAL är forskningsprojekt som innehåller
avnämardimensioner. PLURAL ser på frågor om
hur lokal planering med avseende på kommun och
skogsanvändande kan stödjas, medan ARANGE
specielltbehandlarinteraktionenskogsbruk-rennäring.
INTEGRAL fokuserar något mer på samordningen av
data på landskapsnivå (snarare än lokal nivå).
Mer om projekten i konsortiet
Människorsomharintresseniolikalandskapsområden
har perspektiv och kunskap som blir en viktig del
i att identifiera och lösa frågor som rör långsiktig
markanvändning. Det här projektet bygger upp ett
nätverk av fallstudieområden i Östersjöområdet för att
utveckla viktiga partnerskap med intressenter.
Kontakt: Gun Lidestav [email protected]
Mer info: www.baltic-landscape.net
Det här projektet behandlar skogsbruk i bergstrakter i
olika fallstudieområden i nio länder. I Sverige studeras
bland annat interaktionen mellan skogsbruk och
rennäring eftersom rennäringen utgör en länk mellan
bergstrakter och skogsbruk.
Kontakt: Tomas Lämås [email protected]
Mer info: http://www.arange-project.eu/
L R
RAL
RA
P LU
PLURA
AL
AL
PLURAL
Planering för att leva och verka på flera platser
Det har blivit allt vanligare att leva och verka på flera
platser. Markägare som inte bor på sina fastigheter har
ofta andra värderingar än de som bor på sin mark. Det
här projektet undersöker vad olika personer vill ha ut
av sin relation till landsbygden och hur denna relation
kan stärkas för att stödja landsbygdsutvecklingen.
Denna information utgör sedan underlag i kommunal
planering.
Kontakt: Carina Keskitalo [email protected]
geography.umu.se
Mer info: www.slu.se/plural
Där det finns data finns det också behov av att
samordna den och avgöra hur man bäst integrerar den
i verksamhet. Det här projektet prövar en ny modell
för politikutveckling och tar fram rekommendationer
kring utformningen av nya policydokument,
styrmedel och planeringshjälpmedel. Allt för att stödja
integrationenavolikamålmedskogsanvändningenpå
en landskapsnivå.
Kontakt: Ola Eriksson [email protected]
Mer info: http://www.integral-project.eu/.
PLURAL
PLURAL
Planeringförendynamiskstads-landsbygdsrelation:attleva
och verka på flera platser
Projektet PLURAL utgår ifrån att det blivit mer och mer
vanligt att leva och verka på flera platser, och att kommunal
planering behöver anpassas till detta. Anpassning av den
kommunala planeringen kan också stödja lokal utveckling,
utöka länkarna mellan kommunen och dess utbor, samt
öka förståelsen för utbornas olika preferenser och behov av
markanvändning.
Projektet PLURAL undersöker vad olika personer vill ha
ut av sin relation till landsbygden och hur denna relation
kanstärkasförattstödjalandsbygdsutvecklingen.Projektet
utför detta genom brevundersökningar, fokusgrupper och
djupintervjuer med olika grupper av personer som bor
åbo
person som bor på eller nära sin fastighet både i stad och på landsbygden, med särskild fokus på de
som delar sin tid mellan olika orter. Målet är att PLURAL
ska få kunskap om utbo- och åboägares preferenser och
därmed få ökad förståelse för deras strategier för boende
och livsstilsval.
PLURAL är ett samarbete mellan institutionen för skoglig
resurshushållning på Sveriges lantbruksuniversitet och
institutionen för geografi och ekonomisk historia på
Umeå universitet. De två institutionerna tillhandahåller
deSverigeunikabefolknings-ochskogsägardatabasersom
PLURAL använder för att studera förändringar i ägaroch boendemönster. I samarbete med kommuner i södra
och norra Sverige utvecklar PLURAL även scenarier som
handlar om kommunal utveckling och hur olika val i dag
kan påverka kommunens utveckling i framtiden.
utbo
person som bor i annan kommun